Avesta

bilgipedi.com.tr sitesinden
Avesta
Avesta, translated by Ignacy Pietraszewski.jpg
Avesta'nın Ignacio tarafından yapılan Fransızca çevirisi, Berlin, 1858.
Bilgi
DinZerdüştlük
DilAvestan

Avesta (/əˈvɛstə/), Zerdüştlüğün Avestan dilinde yazılmış dini metinlerinin ana koleksiyonudur.

Avesta metinleri, lehçeye ya da kullanıma göre düzenlenmiş birkaç farklı kategoriye ayrılır. Litürjik gruptaki başlıca metin, adını Zerdüştlüğün başlıca ibadet eylemi olan ve Yasna metninin okunduğu Yasna töreninden alan Yasna'dır. Yasna metinlerinin en önemli kısmı, Zerdüşt'ün kendisine atfedilen on yedi ilahiden oluşan beş Gatha'dır. Bu ilahiler, yine Yasna'nın bir parçası olan diğer beş kısa Eski Avestan metinle birlikte Eski (ya da 'Gathik') Avestan dilindedir. Yasna'nın geri kalan metinleri Genç Avestan dilindedir ve bu dil sadece daha geç bir döneme değil, aynı zamanda farklı bir coğrafi bölgeye aittir.

Yasna töreninin uzantıları Vendidad ve Visperad metinlerini içerir. Visperad uzantıları esas olarak ilahlara (yazatalar) yapılan ek yakarışlardan oluşurken, Vendidad çoğunlukla saflık yasalarıyla ilgili düzyazı metinlerden oluşan karışık bir koleksiyondur. Bugün bile Vendidad tamamen ezberden okunmayan tek litürjik metindir. Genişletilmiş Yasna'nın bazı materyalleri, bireysel yazatalara ilahiler olan Yaşt'lardan gelmektedir. Yasna, Visperad ve Vendidad'ın aksine, Yaştlar ve Avesta'nın diğer küçük metinleri artık yüksek ritüellerde litürjik olarak kullanılmamaktadır. Yaştlar'ın yanı sıra, bu diğer küçük metinler arasında Nyayeş metinleri, Gah metinleri, Siroza ve çeşitli diğer fragmanlar yer alır. Bu küçük metinler birlikte geleneksel olarak Khordeh Avesta ya da "Küçük Avesta" metinleri olarak adlandırılırlar. İlk Khordeh Avesta baskıları 19. yüzyılda basıldığında, bu metinler (bazı Avestaca olmayan dualarla birlikte) sıradan insanlar için ortak bir dua kitabı haline geldi.

Avesta terimi, kelimenin Orta Farsça abestāg, Kitap Pehlevice ʾp(y)stʾkʼ olarak geçtiği 9./10. yüzyıl Zerdüşt geleneği eserlerinden gelmektedir. Bu bağlamda, abestāg metinleri edinilmiş bilgi olarak tasvir edilir ve bunların tefsirlerinden (zand) ayrılır. Abestāg kelimesinin gerçek anlamı belirsizdir; genellikle Avestan'dan öğrenilmiş bir ödünçleme olduğu kabul edilir, ancak önerilen etimolojilerin hiçbiri evrensel olarak kabul edilmemiştir. Yaygın olarak tekrarlanan *upa-stavaka türevi Christian Bartholomae'ye aittir (Altiranisches Wörterbuch, 1904); Bartholomae abestāg'ı "övgü-şarkı" (Bartholomae: Lobgesang) için varsayımsal olarak yeniden yapılandırılmış Eski İranca bir kelimenin soyundan gelen bir kelime olarak yorumlamıştır; ancak bu kelime aslında hiçbir metinde tasdik edilmemiştir.

Avesta 21 kitaptan oluşmakta iken, İskender'in işgali sırasında yok olan kitaplardan yalnızca Yasna, Visperad ve Vendidad (veya Videvdat) kalmıştır.

Kendisinden sonra ortaya çıkan İbrahimî dinlerin kutsal kitaplarındaki ilkelerin temellerini içermektedir. Bazı kişiler tarafından tek tanrılı dinlerin temeli olarak dile getirilir.

Tarih yazımı

Avesta'nın günümüze ulaşan metinleri, Sasani İmparatorluğu'nda (MS 224-651) harmanlama ve yeniden düzenleme yoluyla üretilen tek bir ana nüshadan türemiştir. Şimdi kayıp olan bu ana nüsha, 'Sasani arketipi' olarak bilinir. Avestan dilindeki bir metnin günümüze ulaşan en eski el yazması (K1) MS 1323 tarihlidir. Zerdüşt geleneğinin 9./10. yüzyıl metinlerinde bulunan çeşitli Avesta metinlerinin özetleri, Avestan dilindeki literatürün önemli bir kısmının kaybolduğunu göstermektedir. Günümüze ulaşan metinlerde, 9./10. yüzyıl yorumcuları tarafından atıfta bulunulan Avestaca cümle ya da ayetlerin yalnızca yaklaşık dörtte biri bulunabilmektedir. Bu durum, belirsiz sayıda hukuki, tarihi ve efsanevi metin de dahil olmak üzere Avestçe malzemenin dörtte üçünün o zamandan beri kayıp olduğunu göstermektedir. Öte yandan, en eski metinlerin tamamı da dâhil olmak üzere kanonun en değerli kısımlarının günümüze ulaştığı görülmektedir. Bunun muhtemel nedeni, günümüze ulaşan materyallerin Avesta'nın düzenli litürjik kullanımda olan ve bu nedenle rahipler tarafından ezbere bilinen ve korunmaları belirli elyazmalarının hayatta kalmasına bağlı olmayan bölümlerini temsil etmesidir.

Avesta'nın Sasani öncesi tarihi, eğer varsa, efsane ve mit dünyasında yatmaktadır. Bu masalların günümüze ulaşan en eski versiyonları, Zerdüşt geleneğinin MS dokuzuncu ila 11. yüzyıl metinlerinde (yani "Pehlevi kitapları" olarak adlandırılanlarda) bulunur. Efsaneler aşağıdaki gibidir: Avesta'nın yirmi bir naskı ("kitap") Ahura Mazda tarafından yaratılmış ve Zerdüşt tarafından hamisi Viştaspa'ya getirilmiştir (Denkard 4A, 3A). Viştaspa'nın (Dk 3A) ya da bir başka Kayanlı olan Daray'ın (Dk 4B) daha sonra biri hazinede, diğeri de kraliyet arşivlerinde saklanan iki kopya yaptırdığı söylenir (Dk 4B, 5). İskender'in fethinin ardından, Avesta'nın Yunanlılar tarafından, yararlanabilecekleri bilimsel bölümleri tercüme ettikten sonra yok edildiği ya da dağıtıldığı varsayılır (AVN 7-9, Dk 3B, 8). Birkaç yüzyıl sonra, Part imparatorlarından biri olan Valakş (Vologaslardan biri), sadece daha önce yazıya geçirilmiş olanları değil, aynı zamanda sadece sözlü olarak aktarılmış olanları da toplatmıştır (Dk 4C).

Denkard ayrıca Avesta'nın aktarımıyla ilgili bir başka efsaneyi de kaydeder. Bu hikâyede, derleme ve yeniden düzenleme işi erken Sasani dönemi rahibi Tansar'a (Ardaşir I, MS 224-242 ve Şapur I, MS 240/242-272 dönemlerinde başrahip) verilir; Tansar dağınık eserleri toplatmış ve bunların sadece bir kısmının güvenilir olduğunu onaylamıştır (Dk 3C, 4D, 4E). Tansar'ın çalışmasının daha sonra kanonun genel bir revizyonunu yapan ve ortodoksluğunu sağlamaya devam eden Adurbad Mahraspandan (Şapur II'nin baş rahibi, MS 309-379) tarafından tamamlandığı varsayılmaktadır (Dk 4F, AVN 1.12-1.16). Son bir revizyonun MS 6. yüzyılda I. Hüsrev döneminde yapıldığı varsayılmaktadır (Dk 4G).

20. yüzyılın başlarında, Part dönemi derlemesi efsanesi, Avesta'nın bir 'Part arketipi' arayışına yol açmıştır. Friedrich Carl Andreas'ın (1902) teorisine göre, Avestan metinlerinin arkaik doğasının yazılı aktarım yoluyla korunmasından kaynaklandığı ve günümüze ulaşan metinlerdeki alışılmadık ya da beklenmedik yazımların, Arami alfabesinden türeyen Pehlevi yazılarından Sasani dönemi transkripsiyonunun getirdiği hataların yansımaları olduğu varsayılmıştır. 'Arşak arketipi' arayışı 1940'larda giderek daha fazla eleştirilmiş ve nihayet 1950'lerde Karl Hoffmann'ın Andreas'ın belirttiği tutarsızlıkların aslında sözlü aktarımla bilinçsizce yapılan değişikliklerden kaynaklandığını göstermesinin ardından terk edilmiştir. Hoffmann bu değişikliklerin kısmen ezber yoluyla yapılan değişikliklerden; kısmen İran'ın doğusundaki bir yerden (yani Orta Asya'dan) Arachosia ve Sistan üzerinden İran'a uzanan aktarım güzergâhında diğer İran dillerinden alınan etkilerden; kısmen de Avestan dilindeki fonetik gelişmelerin etkisinden kaynaklandığını belirtir.

Arsak dönemine ait bir harmanlama ve yeniden düzenleme efsanesi artık ciddiye alınmamaktadır. Avesta'nın çeşitli metinlerinin uzun tarihleri boyunca sözlü olarak ve birbirlerinden bağımsız olarak aktarıldıkları ve MS 5. ya da 6. yüzyıla kadar yazılı hale getirilmedikleri artık kesindir. Bununla birlikte, uzun tarihleri boyunca sadece Gathik metinlerin (az ya da çok) tam olarak ezberlendiği görülmektedir. Daha az kutsal olan diğer eserler daha akıcı bir sözlü gelenekle aktarılmış ve her şair-rahip neslinde kısmen yeniden yazılmış, bazen de yeni malzemeler eklenmiş gibi görünmektedir. Dolayısıyla Genç Avestan metinleri, birkaç yüz yıl boyunca birkaç farklı yazarın katkılarıyla oluşturulmuş bileşik eserlerdir.

Metinler Avrupalı akademisyenlerin eline nispeten geç geçmiştir, dolayısıyla Batı ülkelerinde Zerdüştlük üzerine yapılan çalışmalar ancak 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron 1755 yılında Hindistan'a seyahat etmiş ve Hint Zerdüşt (Parsi) toplulukları arasında metinleri keşfetmiştir. Parsi bir rahip tarafından sağlanan çevirilere dayanarak 1771 yılında bir dizi Fransızca çeviri yayınlamıştır. Anquetil-Duperron'un çevirileri ilk başta zayıf Sanskritçe ile yapılmış bir sahtekârlık olarak reddedilmiş, ancak 1820'lerde Rasmus Rask'ın Avestan dilini incelemesinin ardından haklı çıkmıştır (A Dissertation on the Authenticity of the Zend Language, Bombay, 1821). Rask ayrıca Anquetil-Duperron'un el yazmalarının çok daha geniş bir kutsal metin literatürünün bir parçası olduğunu ortaya koymuştur. Anquetil-Duperron'un el yazmaları Bibliothèque nationale de France'da ('P' serisi el yazmaları), Rask'ın koleksiyonu ise Danimarka Kraliyet Kütüphanesi'nde ('K' serisi) bulunmaktadır. Diğer büyük Avestan dili el yazması koleksiyonları British Museum ('L' serisi), Mumbai'deki K. R. Cama Oriental Library, Navsari'deki Meherji Rana kütüphanesi ve Avrupa'daki çeşitli üniversite ve ulusal kütüphanelerdedir.

Yapı ve içerik

Bugünkü haliyle Avesta çeşitli kaynaklardan derlenmiştir ve farklı bölümleri farklı dönemlere aittir ve karakter bakımından büyük farklılıklar gösterir. Sadece Avestan dilindeki metinler Avesta'nın bir parçası olarak kabul edilir.

Denkard'a göre 21 nask (kitap), 21 kelime uzunluğundaki Ahuna Vairya duasının yapısını yansıtır: duanın üç satırının her biri yedi kelimeden oluşur. Buna uygun olarak, nasklar da her biri yedi ciltten oluşan üç gruba ayrılmıştır. Başlangıçta her cildin adı duanın bir kelimesiydi ve bu da bir cildin diğer ciltlere göre konumunu belirlerdi. Nask'lardaki metnin sadece dörtte biri günümüze ulaşmıştır.

Avesta'nın içeriği topikal olarak bölünmüştür (her ne kadar naskların organizasyonu böyle olmasa da), ancak bunlar sabit ya da kanonik değildir. Bazı araştırmacılar kategorileri biri litürjik, diğeri genel olmak üzere iki gruba ayırmayı tercih ederler. Aşağıdaki kategorizasyon Jean Kellens tarafından tarif edilmiştir (bkz. aşağıdaki kaynakça).

Yasna

Yasna 28.1 (Bodleian MS J2)

Yasna (yazišn "ibadet, adak", Sanskritçe yajña ile akraba), adını okunduğu törenden alan birincil litürjik koleksiyondur. Ha-iti veya Ha olarak adlandırılan 72 bölümden oluşur. Zerdüştler tarafından giyilen kutsal iplik olan Kuşti'deki 72 kuzu yünü ipliği bu bölümleri temsil eder. Yasna'nın merkezi bölümü, Avesta'nın en eski ve en kutsal bölümü olan ve bizzat Zarathuştra (Zerdüşt) tarafından yazıldığına inanılan Gathalar'dır. Gathalar yapısal olarak Yasna'nın 35-42. bölümlerini oluşturan ve neredeyse Gathalar kadar eski olan, Ahura Mazda, Yazatalar, Fravaşiler, Ateş, Su ve Toprak onuruna dua ve ilahilerden oluşan Yasna Haptanghaiti ("yedi bölümlü Yasna") tarafından kesintiye uğratılır. Daha genç olan Yasna, düzyazı olarak aktarılmış olsa da, bir zamanlar Gathalar gibi metrik olabilir.

Visperad

Visperad (vîspe ratavo'dan, "(tüm) patronlara dua") Yasna'ya yapılan eklerden oluşan bir koleksiyondur. Visparad 23 ya da 24 kardoya (bölüme) ayrılır ve Visperad ayini sırasında (ki bu genişletilmiş bir Yasna ayinidir) Yasna'nın içine yerleştirilir.

Visperad koleksiyonunun kendi içinde bir bütünlüğü yoktur ve asla Yasna'dan ayrı olarak okunmaz.

Vendidad

Vendidad (ya da Vidēvdāt, Avestaca Vī-Daēvō-Dāta, "Şeytanlara Karşı Verilen" sözcüğünün bozulmuş halidir) kötü ruhların çeşitli tezahürlerinin ve onları şaşırtmanın yollarının bir listesidir. Vendidad, bütünüyle günümüze ulaşan tek nesih olan 19. nesihin tamamını içerir. Metin, Ahura Mazda ile Zerdüşt arasında geçen tartışmalar şeklinde düzenlenmiş parçalar olan 22 Fargard'dan oluşur. İlk fargard düalist bir yaratılış efsanesi olup, bunu Tufan efsanesi çizgisinde yıkıcı bir kışın (Fimbulvetr ile karşılaştırınız) tasviri takip eder. İkinci fargard Yima efsanesini anlatır. Geri kalan fargardlar öncelikle hijyen (özellikle ölülerin bakımı) [fargard 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19] ile hastalık ve onunla mücadele büyüleri [7, 10, 11, 13, 20, 21, 22] ile ilgilidir. Fargards 4 ve 15, servet ve hayırseverliğin, evliliğin ve fiziksel çabanın saygınlığını ve saldırı ve sözleşmenin ihlali gibi kabul edilemez sosyal davranışların aşağılanmasını tartışır ve bunları ihlal etmek için gereken kefaretleri belirtir. Vendidad bir ayin kılavuzu değil, dini bir kuraldır ve davranış kurallarında bir dereceye kadar ahlaki görecelilik göze çarpar. Vendidad'ın farklı bölümleri karakter ve yaş bakımından büyük farklılıklar gösterir. Büyük bir kısmı çok eski olmasına rağmen bazı kısımlarının kökeni nispeten yeni olabilir.

Vendidad, Yasna ve Visparad'ın aksine, ayinsel bir törenin kaydı olmaktan ziyade bir ahlak yasaları kitabıdır. Bununla birlikte, Yasna'nın hem Visparad'ın hem de Vendidad'ın tüm bölümlerinin uygun noktalara eklenerek okunduğu Vendidad adlı bir tören vardır. Bu tören sadece geceleri yapılır.

Yaştlar

Yasna, Yashts ve Vendidad'da bahsedildiği gibi bir Fravaşi tasviri olduğuna inanılan Faravahar

Yaştlar (yešti, "övgüyle tapınma"), her biri belirli bir ilahiye veya ilahi kavrama adanmış 21 ilahiden oluşan bir koleksiyondur. Yasna ayininin "övgüyle tapınan" üç ilahisi de -geleneğe göre- nominal olarak yasht olarak adlandırılır, ancak üçü de birincil ayinin bir parçası olduğu için Yasht koleksiyonu arasında sayılmaz. Yaştlar stil, kalite ve kapsam açısından büyük farklılıklar gösterir. Bugünkü halleriyle hepsi düzyazıdır ancak analizler bir zamanlar manzum olabileceklerini düşündürmektedir.

Siroza

Siroza ("otuz gün"), ayın günlerine başkanlık eden 30 tanrısal varlığın sıralanması ve çağrılmasıdır. (bkz. Zerdüşt takvimi). Siroza'nın iki şekli vardır; daha kısa olan ("küçük Siroza") ilahların sıfatlarıyla birlikte kısa bir listesidir. Daha uzun olan ("büyük Siroza") ise tam cümleler ve bölümler içerir ve yazatalara akuzatif olarak hitap edilir.

Siroza asla bir bütün olarak okunmaz, ancak gün ve aya bağlı olarak litürjinin uygun noktalarına eklenecek belirli ilahlara adanmış bireysel cümleler için bir kaynaktır.

Nyayeşler

Ny. olarak kısaltılan beş Nyayeshes, hem rahipler hem de din adamları tarafından düzenli olarak okunan dualardır. Güneş'e ve Mithra'ya (günde üç kez birlikte okunur), Ay'a (ayda üç kez okunur), Sulara ve Ateşe hitap ederler. Nyayeşler, Gathalar ve Yaştlardan seçmelerin yanı sıra daha sonraki materyalleri de içeren bileşik metinlerdir.

Gahlar

Beş gāh, günün beş bölümünü (gāh) gözeten beş tanrısal varlığa yapılan yakarışlardır. Gāhlar yapı ve içerik bakımından beş Nyayeshes'e benzer.

Afrinaganlar

Afrinaganlar belirli bir vesileyle okunan dört "kutsama" metnidir: ilki ölülerin onuruna, ikincisi yılı sona erdiren beş epagomenal günde, üçüncüsü altı mevsimlik bayramda, dördüncüsü ise yazın başında ve sonunda okunur.

Parçalar

Avesta'da diğer kategorilerden birinde bulunmayan tüm materyaller, adından da anlaşılacağı gibi tamamlanmamış metinleri içeren "fragmanlar" kategorisine yerleştirilmiştir. Toplamda 20'den fazla fragman koleksiyonu vardır ve bunların çoğunun adı yoktur (ve daha sonra sahibinin/derleyicisinin adıyla anılır) veya sadece Orta Farsça bir adı vardır. Parça koleksiyonlarının en önemlileri Nirangistan parçaları (18 tanesi Ehrbadistan'ı oluşturur); "Tahmuras Parçaları" olarak da bilinen Pursişniha "soruları"; ve eskatolojik öneme sahip iki parça içeren Hadokht Nask "kutsal kitapların cildi "dir.

Diğer Zerdüşt dini metinleri

Yalnızca Avestan dilinde korunmuş metinler kutsal metin olarak sayılır ve Avesta'nın bir parçasıdır. Yine de diğer bazı ikincil eserler Zerdüşt teolojisi ve ilmi için çok önemlidir.

Orta Farsça metinler arasında en önemlileri dokuzuncu yüzyıldan kalma Dēnkard ("Dinin Yasaları"); on birinci ya da on ikinci yüzyılda tamamlanan ancak daha eski materyalleri içeren Bundahishn ("İlk Yaratılış"); inanç sorunları üzerine dini bir konferans olan Mainog-i-Khirad ("Bilgeliğin Ruhu"); ve özellikle ölüm, kurtuluş ve ahiret hayatı hakkındaki görüşleri açısından önemli olan Arda Viraf Kitabı'dır. 14. yüzyıl sonrası eserlerden (hepsi Yeni Farsça) sadece Sad-dar ("Yüz Kapı ya da Bölüm") ve Revayatlar (geleneksel incelemeler) doktrinel öneme sahiptir. Zartuştnamah ("Zerdüşt'ün Kitabı") gibi diğer metinler sadece efsane ve folkloru korumaları açısından dikkate değerdir. Ölüm üzerine bir inceleme olan Aogemadaeca "kabul ediyoruz" Avesta'dan alıntılara dayanmaktadır.