Vak‘anüvis

bilgipedi.com.tr sitesinden

Kronik (Latince: chronica, Yunanca χρονικά chroniká, χρόνος, chrónos - "zaman"), bir zaman çizgisinde olduğu gibi kronolojik sıraya göre düzenlenmiş olayların tarihsel bir anlatımıdır. Tipik olarak, tarihsel olarak önemli olaylara ve yerel olaylara eşit ağırlık verilir; amaç, vakanüvisin bakış açısından bakıldığında meydana gelen olayların kaydedilmesidir. Dünya tarihinin izini süren bir kronik, evrensel bir kroniktir. Bu, bir yazarın yorumlamak ve analiz etmek için olayları seçtiği ve yazarın önemli veya ilgili görmediklerini dışladığı bir anlatı veya tarihin tersidir.

Kroniklerin bilgi kaynakları çeşitlilik gösterir. Bazıları vakanüvisin doğrudan bilgisinden, bazıları tanıklardan ya da olaylara katılanlardan, bazıları da sözlü gelenekle nesilden nesile aktarılan anlatılardan yola çıkılarak yazılmıştır. Bazıları beratlar, mektuplar ve daha önceki kronikler gibi yazılı materyalleri kullanmıştır. Diğerleri ise efsanevi statüye sahip, kaynağı bilinmeyen hikâyelerdir. Kopyacılar da yaratıcı kopyalama, düzeltmeler yapma ya da orijinal tarihçide bulunmayan bilgilerle bir kroniği güncelleme veya devam ettirme yoluyla kronikleri değiştirmişlerdir. Belirli kroniklerin güvenilirliğini belirlemek tarihçiler için önemlidir.

Birçok gazete ve diğer süreli yayınlar "kronik" kelimesini isimlerinin bir parçası olarak benimsemiştir. Çeşitli kurgusal hikayeler de, hikayelerine destansı bir oran izlenimi vermek için başlıklarının bir parçası olarak "chronicle" kelimesini benimsemiştir.

Vak'a-Nüvis, Osmanlı İmparatorluğu zamanında saltanatın tarihî olaylarını kaydetmekle görevlendirdiği kişilere verilen isimdir.

Vakanüvîsân devlet görevlisidir. Her yılın sonunda saraya o yıl içinde ölen önemli şahısların biyografilerini vermekle yükümlüdürler. Osmanlıların tarihi kayda geçirmekteki özeni, Osmanlı tarihinin vakanüvisler tarafından detaylı olarak korunmasını ve saklanmasını sağlamıştır.

Osmanlı tarihine ait bilgilerin en önemli bölümü vakanüvisler aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde resmi bir kurum halini almıştır. Divan-ı Hümayun'a bağlı ilk resmi vakanüvis Halepli Mustafa Naima, sonuncusu ise Abdurrahman Şeref olup Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük vakanüvis Ahmed Cevdet Paşa olarak kabul edilir. 17. yüzyılda yaşayan Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi ve Halepli Mustafa Naima önemli vakanüvisler arasındadır. Naima tarihi, Keşfüz Zunun, Miratü'l Memalik dönemin en önemli eserleridir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet devrinin meşhur vak'anüvisi Tursun Bey'dir.

Alt gruplar

Akademisyenler kronik türünü iki alt gruba ayırır: canlı kronikler ve ölü kronikler. Ölü vakayiname, yazarın yazıldığı zamana kadar olan olayların bir listesini bir araya getirdiği, ancak meydana gelen diğer olayları kaydetmediği vakayinamedir. Canlı vakayiname ise bir ya da daha fazla yazarın düzenli olarak vakayinameye eklemeler yaptığı ve çağdaş olayları meydana geldikten kısa bir süre sonra kaydettiği vakayinamedir. Bilginin dolaysızlığı nedeniyle tarihçiler, yıllıklar gibi canlı kroniklere ölü olanlardan daha fazla değer verme eğilimindedir.

Bu terim genellikle Ortaçağ'da bir vakanüvis tarafından yazılan ve bir ülkedeki tarihi olayları ya da bir asilzade veya din adamının hayatını anlatan bir kitabı ifade eder, ancak kamusal olayların kaydına da uygulanır. Hem geçmişe dönük (ölü) hem de çağdaş (canlı) kayıtları birleştiren en eski Ortaçağ kroniği, 431 ila 911 yıllarını kapsayan İrlanda Kroniği'dir.

Kronikler, analitik tarihlerden ziyade modern "zaman çizgilerinin" öncülleridir. Bunlar, hem bireysel vakanüvisin yaşam süresi hem de genellikle sonraki birkaç devam ettiricinin yaşam süresi gibi önemli bir süre boyunca yerel veya uzak olayların düzyazı veya manzum anlatımlarını temsil eder. Kronikler olayları yıl yıl ele alıyorsa, genellikle yıllık olarak adlandırılırlar. Modern tarihçinin aksine, çoğu vakanüvis bilgiyi buldukları gibi alma eğilimindeydi ve gerçeği efsaneden ayırmak için çok az girişimde bulundular. Çoğu vakanüvisin bakış açısı son derece yereldir, öyle ki birçok anonim vakanüvis tek tek manastırlarda bulunabilmektedir.

Bu türün tanımındaki pek çok belirsizlik neyin dahil edilip edilmeyeceğine dair net ayrımlar yapmayı imkansız kıldığından, kaç tane kronik olduğunu söylemek imkansızdır. Bununla birlikte, Ortaçağ Kronikleri Ansiklopedisi MS 300 ile 1500 yılları arasında yazılmış yaklaşık 2.500 eser listelemektedir.

Girişlerden alıntılar

Kroniklerdeki girişler genellikle altında listelendikleri yıla göre sub anno (yılın altında) anlamına gelen s.a. kısaltması kullanılarak belirtilir. Örneğin, "ASC MS A, s.a. 855" Anglo-Sakson Chronicle'ın A el yazmasındaki 855 yılına ait giriş anlamına gelir. Aynı olay kroniğin başka bir el yazmasında farklı bir yıl altında kaydedilmiş olabilir ve örneğin "ASC MS D, s.a. 857" olarak belirtilebilir.

İngiliz kronikleri

En önemli İngiliz kronikleri, 9. yüzyılda Kral Alfred'in himayesinde başlayan ve 12. yüzyıla kadar devam eden Anglo-Sakson Kronikleri ile Raphael Holinshed ve diğer yazarlar tarafından yazılan İngiltere, İskoçya ve İrlanda Kronikleridir (1577-87); bu son belgeler Elizabeth dönemi tiyatrosu için önemli malzeme kaynakları olmuştur. Reformasyondan sonra yazılan 16. yüzyıl İskoç kronikleri ise tarihi Katolik ya da Protestan bakış açılarına göre şekillendirmektedir.

Cronista

Cronista, Avrupa Orta Çağında tarihsel öneme sahip bir rol olan tarihsel vakanüvis için kullanılan bir terimdir. Avrupa Aydınlanmasına kadar bu meslek büyük ölçüde bir tarihçininkine eşdeğerdi ve belirli bir ülke ya da bölgede kayda değer olayları kronolojik olarak anlatıyordu. Bu nedenle, bağımsız bir uygulamadan ziyade genellikle resmi bir hükümet pozisyonuydu. Resmi vakanüvis atamalarında genellikle nüfusla ilgili konuları inceleme, araştırma ve yayma çabalarıyla öne çıkan kişiler tercih edilirdi. Bu görev, yerel düzeyde, bir şehir meclisinin genel kurul toplantılarındaki karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak verilirdi. Genellikle bu meslek fahri, ücretsiz ve ömür boyu süren bir görevdi. Modern kullanımda bu terim genellikle bir gazetecilik türü olarak kronik yazan veya profesyonel olmayan tarihi belgeleme yapan bir gazeteci türünü ifade eder.

Orta Çağ'da Cronista

Modern gazeteciliğin gelişmesinden ve kroniklerin bir gazetecilik türü olarak sistematik hale gelmesinden önce, cronista'lar hatırlanmaya değer görülen ve yıl yıl kaydedilen kronolojik olayları anlatmakla görevliydiler. Yaşayan figürlerle ilgili epik şiirler yazan yazarların aksine, cronista bireylerin hayatlarındaki tarihsel olayları görünüşte doğru ve gerçeklik odaklı bir şekilde kaydetmiştir. Erken Hıristiyan tarih yazıcılığından itibaren bile, kronistlerin insanlık tarihini, insanın yaratılışından başlayarak İncil metinlerinde kehanet edildiği gibi Mesih'in ikinci gelişine kadar doğrusal bir ilerleme bağlamına yerleştirmeleri beklenirdi.

Önemli kroniklerin alfabetik listesi

Flandre Kronikleri. Flandre'da üretilmiş el yazması, 15. yüzyılın 2. yarısı. El yazması Gent Üniversitesi Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir.
 • Alam Aray Abbasi Tarihi - Safevi Hanedanı
 • Alamgirnama - Babür İmparatorluğu
 • Altan Tobchi - Moğol İmparatorluğu
 • Anglo-Sakson Kroniği - İngiltere
 • Annales Bertiniani - Batı Francia
 • Annales Cambriae - Galler
 • Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae - Polonya
 • Inisfallen Yıllıkları - İrlanda
 • Lough Cé Yıllıkları - İrlanda
 • Dört Efendinin Yıllıkları - İrlanda
 • İlkbahar ve Sonbahar Yıllıkları - Çin
 • Thutmose III Yıllıkları - Eski Mısır
 • Choson Hanedanlığı Yıllıkları - Kore
 • Babil Günlükleri - Mezopotamya
 • Anonim Bulgarian Chronicle - Bulgaristan
 • Bodhi Vamsa - Sri Lanka
 • Ezra'ya atfedilen Tarihler Kitapları - İsrail
 • Buranji - Ahoms, Assam, Hindistan
 • Cāmadevivaṃsa - Kuzey Tayland
 • Culavamsa - Sri Lanka
 • (Chronica Polonorum): bakınız Gesta principum Polonorum
 • Cheitharol Kumbaba - Manipur, Hindistan
 • Chronica Gentis Scotorum
 • Chronica seu originale regum et principum Poloniae - Polonya
 • Eusebius'un Chronicon'u
 • Chronicon Scotorum - İrlanda
 • Merseburglu Thietmar'ın Kroniği
 • Ramon Muntaner'in Kroniği (Crònica) - 13./14. yüzyıl Aragon Tacı. Büyük Katalan Kroniklerinin üçüncüsü ve en uzunu.
 • Johannes Messenius'un Finlandiya Kroniği (Chronicon Finlandiae) - Finlandiya
 • Dioclean Rahibinin Günlüğü - Avrupa
 • Slavların Tarihçesi - Avrupa
 • Chronicle of Greater Poland - Polonya
 • Chronica Hungarorum - Macaristan Tarihi
 • Jean de Venette'in Günlüğü - Fransa
 • Malmesbury'li William'ın İngiltere Piskoposları Kroniği (De Gestis Pontificum Anglorum)
 • Malmesbury'li William'ın İngiltere Kralları Kroniği (De Gestis Regum Anglorum)
 • Chronographia - Michael Psellos tarafından yazılan 11. yüzyıl Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) Tarihi
 • Comentarios Reales de los Incas
 • Kartli'nin Dönüşümü - Gürcistan
 • Cronaca- Kıbrıslı tarihçi Leontios Machairas'ın 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Kıbrıs kroniği
 • Cronaca fiorentina - Baldassarre Bonaiuti'nin 14. Yüzyılın Sonuna Kadar Floransa Kroniği
 • Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum - Polonya
 • Croyland Chronicle - İngiltere
 • Şafak Kıranlar (Nabil'in Anlatısı) - Bahai İnancı ve Orta Doğu
 • Dipavamsa - Sri Lanka
 • Abhazya Kralları Divanı - Gürcistan
 • Eric Chronicles - İsveç
 • Eusebius Chronicle - Akdeniz ve Orta Doğu
 • İrlanda Yıllıklarından Parçalar - İrlanda
 • Froissart'ın Günlükleri - Fransa ve Batı Avrupa
 • Galiçya-Volhynian Chronicle - Ukrayna
 • Georgian Chronicles - Gürcistan
 • Gesta Normannorum Ducum - Normandiya
 • Gesta principum Polonorum
 • Grandes Chroniques de France - Fransa
 • X. Alfonso'nun General Estoria'sı - c. 1275-1284 Kastilya, İspanya.
 • Henry of Livona Chronicle - Doğu Avrupa
 • Historia Ecclesiastica - Norman İngiltere'si
 • Petrus Comestor tarafından yazılan Historia Scholastica - 12. yüzyıl Fransa'sı
 • The Historie and Chronicles of Scotland, Robert Lindsay of Pitscottie
 • Peygamberler ve Krallar Tarihi - Orta Doğu ve Akdeniz
 • Hustyn Chronicle - Doğu Avrupa
 • Reşidüddin Hemedani'nin Camiü't-tevarih'i - Evrensel tarih
 • Jans der Enikel - Avrupa ve Akdeniz
 • Jerome's Chronicle - Akdeniz ve Orta Doğu
 • Jinakalamali - Kuzey Tayland
 • Joannis de Czarnkow chronicon Polonorum - Polonya
 • Kaiserchronik - Orta ve Güney Avrupa, Almanya
 • Kano Chronicle - Nijerya
 • Sujan Rai'den Khulasat-ut-Tawarikh - Hindistan Tarihi
 • Khwaday-Namag - İran Tarihi
 • Kojiki - Japonya
 • Lethrense Chronicle - Danimarka
 • Libre dels Feyts - Büyük Katalan Kroniklerinin ilki olan Aragonlu I. James'in Tapular Kitabı
 • Madala Panji - Puri, Hindistan'daki Jagannath Tapınağı'nın Odisha Tarihi ile ilgili Kroniği
 • Mahavamsa - Sri Lanka
 • Maronite Chronicle - Levant, 664'ten kısa bir süre sonra tamamlanan Süryani dilinde anonim yıllık.
 • Manx Kroniği - Man Adası
 • Nabonidus Kroniği - Mezopotamya
 • Nihon Shoki - Japonya
 • Nuova Cronica - Floransa
 • Nuremberg Chronicle
 • Paschale Chronicle - Akdeniz
 • Primary Chronicle - Doğu Avrupa
 • Puranalar - Hindistan
 • Rajatarangini - Keşmir
 • Roit ve Quheil of Tyme - İskoçya, Adam Abell
 • Roskildense Chronicle - Danimarka
 • Frank Kraliyet Yıllıkları - Frank İmparatorluğu
 • Scotichronicon - İskoç tarihçi Walter Bower tarafından
 • Fethullah Arifi Çelebi'nin Şehnâme-yi-Al-i Osman adlı eserinin beşinci cildi olan Süleymanname - Osmanlı İmparatorluğu (1300 m. - Sultan I. Süleyman'ın saltanatının sonu)
 • Skibby Chronicle - 1530'lardan kalma Danimarka Latince kroniği
 • İsviçre resimli günlükleri - İsviçre
 • Timbuktu Günlükleri - Mali
 • Zizhi Tongjian - Çin