Yargı

bilgipedi.com.tr sitesinden
Kanada'da bir yargı binası

Yargı, egemenlik veya devlet adına hukuku yorumlayan ve ona başvuran mahkemeler düzenidir. Yargı ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için bir işleyiş de sağlar. Kuvvetler ayrılığı öğretisi altında, yargı genellikle yasa çıkarmaz (bu, bütün üyelerin hazır bulunduğu bir yüksek tabakada, yasamanın sorumluluğundadır) ya da yasaları uygulamaz (bu da yürütmenin sorumluluğundadır), daha çok yasaları yorumlar ve onları her hukuksal olayın gerçeklerine uygular. Bu devlet erki sık sık "Yasalar önünde herkes eşittir." ilkesini sağlama almakla görevlendirilir. Genellikle bir son-başvuru mahkemesinden (Yüce Divan ya da Anayasa Mahkemesi denir) ve daha düşük mahkemelerden oluşur.

Pek çok yargıda yargı erkinin yargısal denetim yoluyla yasaları değiştirme gücü vardır. Yargısal denetim gücü olan mahkemeler devletin yasalarını ve kurallarını bir anayasanın hükümleriyle çelişkili bulursa bozabilir. Yargıçlar bir anayasanın yorumlanması ve uygulanması için bir eleştirmen güç atarlar, böylece ortak hukuk ülkelerinde genelgeçer bir anayasal hüküm topluluğu yaratılmış olur. Son onyıllarda yargı anayasaca kurulmuş ekonomik haklara ilişkin ekonomik konularda etkinleşmiştir; çünkü ekonomi bilimi doğru yasal yorumlama ile ilgili soruların içyüzünü anlama koşulunu koyar. Çoktan beri devletin ekonomik siyasetinden bağımsız kuramsal bir yasal belge olarak anayasasını işlemeyi sürdüren ve siyasal ve ekonomik düzende geçişler yaşayan bir ülkede, yürütme ve yasama erklerinin ekonomik işlerinin yargısal denetiminin uygulaması büyümüştür.

1980'lerde, neredeyse on yıldır Hindistan Yüce Divanı, Hint Anayasası'nın birkaç metninin çok geniş bir yorumlamasını kullanarak yoksul ve ezilen adına kamu yararı davasına özendirmekteydi.

Geçiş yaşayan ve gelişen ülkelerin pek çoğunda yargının bütçesi neredeyse bütünüyle yürütmenin denetimindedir. Bu durum, yargıya eleştirel mali bir bağımlılık yarattığından güçler ayrılığının temelini çürütür. Yargı için harcama yapan hükûmet de içinde olmak üzere doğru ulusal servet dağılımı anayasal ülke ekonomisinin konusudur. Yargıda yozlaşmanın iki yöntemini ayırt etmek önemlidir. Bu iki yöntem; özel kişi ve bütçe tasarlaması ve çeşitli ayrıcalıklar yoluyla devlettir.

"Yargı" terimi hem bir yargının çekirdeğini oluşturan yargıçlar, sulh hakimleri ve öteki yargıcılar gibi topluca çalışanları, hem de düzenin düzgünce işlemesini sürdüren kadroları belirtmek için de kullanılır.

Melbourne'deki Commonwealth Hukuk Mahkemeleri Binası, Avustralya Federal Devre Mahkemesi, Avustralya Federal Mahkemesi, Avustralya Aile Mahkemesi'nin Melbourne şubelerinin yanı sıra zaman zaman Avustralya Yüksek Mahkemesi oturumlarının yapıldığı yer

Yargı (yargı sistemi, yargı, yargı kolu, yargı kolu ve mahkeme veya yargı sistemi olarak da bilinir), yasal anlaşmazlıkları / uyuşmazlıkları karara bağlayan ve yasal davalarda yasayı yorumlayan, savunan ve uygulayan mahkemeler sistemidir.

Tanım

Yargı, devlet adına hukuku yorumlayan, savunan ve uygulayan mahkemeler sistemidir. Yargı, uyuşmazlıkların çözüm mekanizması olarak da düşünülebilir. Kuvvetler ayrılığı doktrini uyarınca, yargı genellikle kanun yapmaz (yasama organının sorumluluğundadır) veya kanunları uygulamaz (yürütmenin sorumluluğundadır), bunun yerine kanunları yorumlar, savunur ve her bir davanın gerçeklerine uygular. Bununla birlikte, bazı ülkelerde yargı genel hukuku oluşturur.

Pek çok ülkede yargı organı, yargısal denetim süreci yoluyla yasaları değiştirme yetkisine sahiptir. Yargısal denetim yetkisine sahip mahkemeler, birincil mevzuat, anayasa hükümleri, antlaşmalar veya uluslararası hukuk gibi daha üst bir normla uyumsuz bulduklarında devletin kanun ve kurallarını iptal edebilir. Yargıçlar bir anayasanın yorumlanması ve uygulanması için kritik bir güç oluştururlar, böylece common law ülkelerinde anayasa hukuku gövdesini oluştururlar.

Tarih

Bu, tarih boyunca yargının ve yargı sistemlerinin gelişimine ilişkin daha genel bir bakış açısıdır.

Roma yargısı

Arkaik Roma Hukuku (MÖ 650-264)

En önemli kısım Ius Civile (Latince "medeni hukuk") idi. Bu, Mos Maiorum (Latince "ataların yolu") ve Leges'ten (Latince "yasalar") oluşuyordu. Mos Maiorum, selefler tarafından yıllar içinde oluşturulan sosyal normlara dayanan davranış kurallarıydı. MÖ 451-449'da Mos Maiorum On İki Tablo'da yazılı hale getirildi. Leges, önce krallar, daha sonra da Cumhuriyet döneminde halk meclisi olmak üzere liderler tarafından belirlenen kurallardı. Bu ilk yıllarda yasal süreç iki aşamadan oluşuyordu. İlk aşama, In Iure, yargı süreciydi. Bir kişi yargı sisteminin başındaki kişiye (hukuk dinin bir parçası olduğu için ilk başta rahiplere) gider, o da davaya uygulanabilir kurallara bakardı. Davadaki taraflara hukukçular yardımcı olabilirdi. Daha sonra ikinci aşama olan Apud Iudicem başlardı. Dava, eşit sayıda olmayan normal Roma vatandaşlarından oluşan yargıçların önüne getirilirdi. Uygulanabilir kurallar zaten seçilmiş olduğu için deneyim gerekmiyordu. Sadece davayı yargılamak zorundaydılar.

Klasik Öncesi Roma Hukuku (MÖ 264-27)

Bu dönemdeki en önemli değişiklik, yargı sisteminin başı olarak rahipten praetor'a geçilmesiydi. Praetor ayrıca seçildiği yıl için yeni yasalar ya da ilkeler ilan ettiği bir ferman yayınlardı. Bu ferman praetor yasası olarak da bilinir.

Principate (MÖ 27-MS 284)

Principate, Augustus'un hükümdarlığı ile başlayan Roma İmparatorluğu'nun ilk bölümüdür. Bu dönem aynı zamanda "Roma Hukukunun klasik dönemi" olarak da bilinir. Bu dönemde, praetor'un fermanı artık edictum perpetuum olarak biliniyordu ve tüm fermanlar Hadrian tarafından tek bir fermanda toplanmıştı. Ayrıca yeni bir yargı süreci ortaya çıktı: cognitio extraordinaria (Latince "olağanüstü süreç"). Bu, imparatorluğun cömertliği nedeniyle ortaya çıktı. Bu süreç, davanın imparatorun temsilcisi olan profesyonel bir yargıca sunulduğu tek bir aşamadan oluşuyordu. Bir üst amire temyiz başvurusu yapılabiliyordu.

Bu dönemde hukuk uzmanları ortaya çıkmaya başladı. Hukuk üzerine çalıştılar ve imparatorun danışmanları oldular. Ayrıca imparator adına hukuki tavsiyelerde bulunmalarına da izin veriliyordu.

Corpus Iuris Civilis, 1607

Hakimiyet (MS 284-565)

Bu dönem aynı zamanda "Roma hukukunun klasik sonrası dönemi" olarak da bilinir. Bu dönemdeki en önemli hukuki olay Justinianus tarafından yapılan kodifikasyondur: Corpus Iuris Civilis. Bu tüm Roma Hukukunu içeriyordu. Hem hukukçuların çalışmalarının ve yorumlarının bir derlemesi hem de yeni yasaların bir koleksiyonuydu. Corpus Iuris Civilis dört bölümden oluşuyordu:

  1. Institutiones: Bu bir giriş ve Roma hukukunun bir özetiydi.
  2. Digesta/Pandectae: Bu fermanların derlemesiydi.
  3. Codex: İmparatorların tüm kanunlarını içeriyordu.
  4. Novellae: Oluşturulan tüm yeni yasaları içeriyordu.

Orta Çağ

Orta Çağ'ın sonlarında eğitim gelişmeye başlamıştır. İlk başlarda eğitim manastır ve abbylerle sınırlıyken, 11. yüzyılda katedrallere ve şehirdeki okullara yayılmış ve sonunda üniversiteler kurulmuştur. Üniversitelerin beş fakültesi vardı: sanat, tıp, teoloji, kanon hukuku ve Ius Civile ya da medeni hukuk. Kanon hukuku ya da dini hukuk, Roma Katolik Kilisesi'nin başı olan Papa tarafından oluşturulan yasalardır. Son biçime seküler hukuk ya da Roma hukuku da denmekteydi. Esas olarak 1070 yılında yeniden keşfedilen Corpus Iuris Civilis'e dayanıyordu. Roma hukuku esas olarak "dünyevi" meseleler için kullanılırken, kanon hukuku kiliseyle ilgili meseleler için kullanılıyordu.

Corpus Iuris Civilis'in keşfiyle 11. yüzyılda başlayan döneme Skolastikler de denir ve bu dönem erken ve geç skolastikler olarak ikiye ayrılabilir. Bu dönem, eski metinlere duyulan ilginin yenilenmesi ile karakterize edilir.

Ius Civile

Erken dönem skolastikler (1070-1263)

Corpus Iuris Civilis'ten Digesta'nın yeniden keşfi, Bologna Üniversitesi'nin Roma hukukunu öğretmeye başlamasına yol açtı. Üniversitedeki profesörlerden Roma kanunlarını araştırmaları ve eski kanunlarla ilgili olarak İmparator ve Papa'ya tavsiyelerde bulunmaları istendi. Bu durum Glossator'ların Corpus Iuris Civilis'i çevirmeye ve yeniden yaratmaya başlamasına ve bunun etrafında bir literatür oluşturmasına yol açtı:

  • Glossae: eski Roma kanunlarının çevirileri
  • Summae: özetler
  • Brocardica: eski yasaların hatırlanmasını kolaylaştıran kısa cümleler, bir tür anımsatıcı
  • Quaestio Disputata (sic et non): argümanı aramak ve onu çürütmek için diyalektik bir yöntem.

Accursius 1263 yılında Glossa Ordinaria'yı yazarak erken dönem skolastikleri sona erdirmiştir.

Geç dönem skolastikleri (1263-1453)

Glossatorların halefleri Post-Glossatorlar ya da Yorumculardı. Eski Roma hukukuna göre verilen öğütler olan metinler, risaleler ve consilia ile yorumlar yazarak bir konuyu mantıksal ve sistematik bir şekilde incelediler.

Kanon Hukuku

Gratian
Erken Dönem Skolastikler (1070-1234)

Kilise hukuku birkaç çeşit yasa bilir: canones, Konsiller tarafından alınan kararlar ve decreta, Papalar tarafından alınan kararlar. Ünlü dekretistlerden biri olan keşiş Gratian, günümüzde Decretum Gratiani ya da sadece Decretum olarak bilinen kilise hukukunun tamamını düzenlemeye başlamıştır. Birlikte Corpus Juris Canonici olarak bilinen altı hukuki metinden oluşan koleksiyonun ilk bölümünü oluşturur. Roma Katolik Kilisesi kanonistleri tarafından Pentekost (19 Mayıs) 1918'e kadar kullanılmış, bu tarihte Papa Benedict XV tarafından 27 Mayıs 1917'de ilan edilen gözden geçirilmiş Kanon Hukuku Kanunu (Codex Iuris Canonici) yasal güç kazanmıştır.

Geç Skolastikler (1234-1453)

Ius Civile'nin post-glossator'ları gibi Decretalistler de metinlerle birlikte risaleler, yorumlar ve tavsiyeler yazmaya başladılar.

Ius Commune

15. yüzyıl civarında, her iki kanunla birlikte bir kabul ve kültürleşme süreci başladı. Nihai ürün Ius Commune olarak biliniyordu. Bu, ortak normları ve ilkeleri temsil eden kanon hukuku ile gerçek kurallar ve terimler olan Roma hukukunun bir birleşimiydi. Bu, daha fazla hukuki metin ve kitabın oluşturulması ve hukuki sürecin daha sistematik bir şekilde yürütülmesi anlamına geliyordu. Yeni yasal süreçte temyiz mümkündü. Süreç, yargıcın önündeki tüm kanıtları aktif olarak araştırdığı kısmen engizisyonel, ancak her iki tarafın da yargıcı ikna edecek kanıtları bulmaktan sorumlu olduğu kısmen de çekişmeli olacaktı.

Adalet Hanım (Latince: Justicia), yargının sembolü. Shelby County Courthouse'daki heykel, Memphis, Tennessee

Fransız Devrimi'nden sonra kanun koyucular hukukun hâkimler tarafından yorumlanmasını durdurmuş ve yasama organı hukuku yorumlamasına izin verilen tek organ olmuştur; bu yasak daha sonra Napolyon Kanunu ile kaldırılmıştır.

Farklı hukuk sistemlerinde yargının işlevleri

Genel hukuk yargı sistemlerinde mahkemeler hukuku yorumlar; buna anayasalar, tüzükler ve yönetmelikler dahildir. Ayrıca, yasama organının kanun yapmadığı alanlarda önceki içtihatlara dayanarak kanun yaparlar (ancak sınırlı bir anlamda, belirli davaların gerçekleriyle sınırlı olarak). Örneğin, ihmal haksız fiili çoğu örf ve adet hukuku ülkesinde kanun hukukundan türetilmemiştir. Örfi hukuk terimi bu tür bir hukuku ifade eder. Örfi hukuk kararları, tüm mahkemelerin takip etmesi için emsal teşkil eder. Buna bazen stare decisis denir.

Ülkeye özgü işlevler

Birleşik Devletler mahkeme sisteminde Yüksek Mahkeme, federal Anayasa ve buna uygun olarak oluşturulan tüm tüzük ve yönetmeliklerin yorumlanmasının yanı sıra çeşitli eyalet yasalarının anayasaya uygunluğu konusunda nihai mercidir; ABD federal mahkeme sisteminde, federal davalar ABD bölge mahkemeleri olarak bilinen duruşma mahkemelerinde görülür, ardından temyiz mahkemeleri ve daha sonra Yüksek Mahkeme gelir. Davaların %98'ine bakan eyalet mahkemeleri farklı isimlere ve organizasyona sahip olabilir; duruşma mahkemeleri "ortak savunma mahkemeleri", temyiz mahkemeleri "üst mahkemeler" veya "commonwealth mahkemeleri" olarak adlandırılabilir. Yargı sistemi, ister eyalet ister federal olsun, ilk derece mahkemesi ile başlar, temyiz mahkemesine gider ve son çare mahkemesinde sona erer.

Fransa'da yasaların yorumlanmasında nihai merci idari davalar için Danıştay, hukuk ve ceza davaları için ise Yargıtay'dır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde kanunların yorumlanmasında nihai merci Ulusal Halk Kongresi'dir.

Arjantin gibi diğer ülkelerde alt mahkemeler, temyiz mahkemeleri, bir temyiz mahkemesi (ceza hukuku için) ve bir Yüksek Mahkeme içeren karma sistemler vardır. Bu sistemde Yüksek Mahkeme her zaman nihai mercidir, ancak ceza davalarının medeni hukuktan bir fazla olmak üzere dört aşaması vardır. Mahkemede toplam dokuz yargıç görev yapmaktadır. Bu sayı birkaç kez değiştirilmiştir.

Ülkelere göre yargı sistemleri

Japonya

Japonya'nın hakim seçme süreci, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi çeşitli ülkelere kıyasla daha uzun ve daha katıdır. Hakim yardımcıları, Wako'da bulunan Hukuk Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde eğitimlerini tamamlayanlar arasından atanmaktadır. Yardımcı hakimler atandıktan sonra beş yıl görev yapmadan ve Japonya Yüksek Mahkemesi tarafından atanmadan tek başlarına görev yapmaya hak kazanamazlar. Hâkimlerin savcı ya da avukat olarak on yıllık pratik deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Japon yargı organında Yüksek Mahkeme, sekiz yüksek mahkeme, elli bölge mahkemesi, elli aile mahkemesi ve 438 özet mahkemesi bulunmaktadır.

Meksika

Meksika Yüksek Mahkemesi yargıçları Meksika Devlet Başkanı tarafından atanır ve daha sonra ömür boyu görev yapmak üzere Meksika Senatosu tarafından onaylanır. Diğer yargıçlar Yüksek Mahkeme tarafından atanır ve altı yıl süreyle görev yaparlar. Federal mahkemeler, Yüksek Mahkeme'nin 11 bakanı, 32 devre mahkemesi ve 98 bölge mahkemesinden oluşmaktadır. Meksika Yüksek Mahkemesi Mexico City'de bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme Yargıçları 35 ila 65 yaşları arasında olmalı ve aday gösterilmelerinden önceki beş yıl içinde hukuk diplomasına sahip olmalıdır.

Birleşik Devletler

Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi yargıçları Birleşik Devletler Başkanı tarafından atanır ve Birleşik Devletler Senatosu tarafından onaylanır. Yüksek Mahkeme yargıçları ömür boyu veya emekli olana kadar görev yaparlar. Yüksek Mahkeme Washington, D.C.'de bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri federal mahkeme sistemi 94 federal yargı bölgesinden oluşmaktadır. Bu 94 bölge daha sonra on iki bölgesel devreye ayrılır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme'ye bağlı olduğu kabul edilen beş farklı mahkeme türü bulunmaktadır: Birleşik Devletler iflas mahkemeleri, Birleşik Devletler Federal Devre Temyiz Mahkemesi, Birleşik Devletler Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Birleşik Devletler temyiz mahkemeleri ve Birleşik Devletler bölge mahkemeleri.

Göçmenlik mahkemeleri yargı organının bir parçası değildir; göçmenlik hakimleri, yürütme organındaki Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı'nın bir parçası olan Göçmenlik İnceleme İcra Ofisi'nin çalışanlarıdır.

Her eyaletin, bölgenin ve yerleşik alanın, ilgili yargı yetkisinin yasal çerçevesi dahilinde faaliyet gösteren, eyalet ve bölge hukukuna ilişkin davalara bakmaktan sorumlu kendi mahkeme sistemi de vardır. Tüm bu yargı bölgelerinin ayrıca kendi yargı bölgelerinde en yüksek hukuk mahkemesi olarak görev yapan kendi yüksek mahkemeleri (veya eşdeğeri) vardır.