Anayasa

bilgipedi.com.tr sitesinden
XII Yılı Anayasası (Birinci Fransız Cumhuriyeti)
Constitution in 1848.
1848'de Napoli Krallığı Anayasası.

Anayasa, bir yönetimin, kuruluşun veya başka tür bir varlığın yasal temelini oluşturan ve genellikle o varlığın nasıl yönetileceğini belirleyen temel ilkeler veya yerleşik içtihatlar bütünüdür.

Bu ilkeler tek bir belgeye veya bir dizi yasal belgeye yazıldığında, bu belgelerin yazılı bir anayasayı içerdiği söylenebilir; tek bir kapsamlı belgede yer alıyorsa, kodifiye edilmiş bir anayasayı içerdiği söylenir. Birleşik Krallık Anayasası kodifiye edilmemiş anayasanın dikkate değer bir örneğidir; bunun yerine yasama organının çok sayıda temel Kanununda, mahkeme kararlarında veya antlaşmalarda yazılıdır.

Anayasalar, egemen ülkelerden şirketlere ve tüzel kişiliği olmayan birliklere kadar farklı düzeylerdeki kuruluşlarla ilgilidir. Uluslararası bir örgüt kuran bir antlaşma aynı zamanda bu örgütün anayasasıdır, çünkü bu antlaşma örgütün nasıl kurulduğunu tanımlar. Devletlerde anayasa, devletin dayandığı ilkeleri, yasaların hangi usulle ve kim tarafından yapılacağını tanımlar. Bazı anayasalar, özellikle de kodifiye edilmiş anayasalar, temel haklar gibi bir devletin yöneticilerinin geçemeyeceği çizgileri belirleyerek devlet iktidarının sınırlayıcıları olarak da işlev görürler.

Hindistan Anayasası, İngilizce versiyonundaki 146.385 kelime ile dünyadaki herhangi bir ülkenin en uzun yazılı anayasası iken, Monako Anayasası 3.814 kelime ile en kısa yazılı anayasadır. San Marino Anayasası, bazı temel belgelerinin 1600 yılından beri yürürlükte olması nedeniyle dünyanın en eski aktif yazılı anayasası olabilirken, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası en eski aktif kodlanmış anayasadır. Bir anayasanın 1789'dan bu yana beklenen tarihsel ömrü yaklaşık 19 yıldır.

1950 Endonezya Anayasası

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz. Devletin temel örgüt yapısını kuran, önemli organlarını ve işleyişlerini belirleyen; ayrıca temel hak ve özgürlükleri tespit edip, sınırlarını çizen hukuk metinleridir. Toplumsal bir sözleşme niteliği taşır. Devlet faaliyetlerini ve oluşum biçimini düzenleyen yasa metnidir.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.

Fransızca “constitution” sözcüğünün karşılığı olarak günümüz Türkçesinde “anayasa” kelimesi kullanılır. Türkçede bu sözcüğe karşılık, Osmanlı döneminde “kanun-u esasi”, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında “teşkilat-ı esasiye kanunu” kullanılmıştır.

Etimoloji

Anayasa terimi, Latince constitutio kelimesinden Fransızcaya geçmiştir ve imparatorluk kanunları (constitutiones principis: edicta, mandata, decreta, rescripta) gibi düzenlemeler ve emirler için kullanılır. Daha sonra bu terim, kanon hukukunda önemli bir karar için, özellikle de Papa tarafından çıkarılan ve günümüzde apostolik anayasa olarak anılan bir kararname için yaygın olarak kullanılmıştır.

William Blackstone bu terimi, kamu güveninin devrimci bir tepkiyi haklı çıkaracak nitelik ve boyuttaki önemli ve korkunç ihlalleri için kullanmıştır. Blackstone tarafından kullanılan bu terim hukuki bir metin için değildi ve daha sonra Amerikan yargı denetimi kavramını da içerme niyetinde değildi: "Çünkü bu, yargı erkini yasama erkinin üzerine çıkarmak olurdu ki bu da tüm hükümeti yıkmak olurdu".

Genel özellikler

Genel olarak, her modern yazılı anayasa, anayasanın sınırlamalarına uyması temel koşulu üzerine kurulmuş bir kuruluşa veya kurumsal varlığa belirli yetkiler verir. Scott Gordon'a göre, bir siyasi organizasyon "azınlıkta kalanlar da dahil olmak üzere vatandaşların çıkar ve özgürlüklerinin korunması için kurumsallaşmış güç kontrol mekanizmaları içerdiği" ölçüde anayasaldır.

Bir kuruluş veya yönetim içindeki görevlilerin anayasal veya yasal yetkileri dahilinde olan faaliyetleri "yetki dahilinde" (veya Latince'de intra vires) olarak adlandırılır; aksi takdirde "yetki dışında" (veya Latince'de ultra vires) olarak adlandırılır. Örneğin, bir öğrenci sendikasının öğrencilerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunması yasaklanmış olabilir; eğer sendika öğrencilerle ilgili olmayan faaliyetlerde bulunursa, bu faaliyetler sendikanın tüzüğüne aykırı (ultra vires) olarak kabul edilir ve tüzük gereği kimse bu faaliyetlere uymaya zorlanamaz. Egemen devletlerin anayasa hukukundan bir örnek vermek gerekirse, federal bir devletteki bir eyalet parlamentosunun, bir antlaşmanın onaylanması gibi, anayasanın münhasıran federal parlamentoya tahsis ettiği bir alanda yasama yapmaya çalışması verilebilir. Yetki aşımı gibi görünen eylemler yargısal olarak incelenebilir ve yetki aşımı olduğu tespit edilirse durdurulmalıdır. Yetki dışında olduğu tespit edilen mevzuat "geçersiz" olur ve hiçbir hükmü kalmaz; bu durum anayasal yetki gerektiren birincil mevzuat ve normalde kanuni yetki gerektiren ikincil mevzuat için geçerlidir. Bu bağlamda, "yetki dahilinde", intra vires, "yetkili" ve "geçerli" aynı anlama gelir; "yetki dışında", ultra vires, "yetkisiz" ve "geçersiz" de aynı anlama gelir.

Modern devletlerin hepsinde olmasa da çoğunda anayasanın olağan kanun hukuku üzerinde üstünlüğü vardır (bkz. aşağıda kodifiye edilmemiş anayasa); bu tür devletlerde resmi bir işlem anayasaya aykırı olduğunda, yani anayasa tarafından hükümete verilen bir yetki olmadığında, bu işlem hükümsüz ve geçersizdir ve hükümsüzlük ab initio, yani başlangıçtan itibaren geçerlidir, bulgu tarihinden itibaren değil. Bir tüzük veya kanun hükmü olsaydı, mevzuatın kabul edilmesine ilişkin usullere göre kabul edilmiş olsa bile, hiçbir zaman "kanun" olmamıştır. Bazen sorun bir tüzüğün anayasaya aykırı olması değil, belirli bir durumda uygulanmasının anayasaya aykırı olmasıdır ve bir mahkeme, anayasaya uygun olarak uygulanabilecek yollar olsa da, bu duruma izin verilmediğine veya meşru olmadığına karar verebilir. Böyle bir durumda, sadece o uygulamanın anayasaya aykırı olduğuna karar verilebilir. Tarihsel olarak, bu tür ihlaller için başvurulan çözüm yolları, quo warranto gibi genel hukuk kararlarına yönelik dilekçeler olmuştur.

Akademisyenler, bir anayasanın mutlaka ulusun "ruhundan" kaynaklanan otokton bir anayasa olması gerekip gerekmediğini tartışmaktadır. Hegel, "Bir anayasa... yüzyılların eseridir; belirli bir ulusta geliştiği ölçüde rasyonelliğin fikri, bilincidir" demiştir.

Tarih ve gelişim

1789'dan bu yana, halen yürürlükte olan en eski ve en kısa yazılı anayasa olan Amerika Birleşik Devletleri Anayasası (ABD Anayasası) ile birlikte, dünya çapında bağımsız devletler tarafından 800'e yakın anayasa kabul edilmiş ve daha sonra değiştirilmiştir.

18. yüzyılın sonlarında Thomas Jefferson, "dünya ölülere değil, yaşayanlara ait olduğu" için 20 yıllık bir sürenin herhangi bir anayasanın yürürlükte kalması için en uygun süre olacağını öngörmüştür. Gerçekten de son araştırmalara göre, herhangi bir yeni yazılı anayasanın ortalama ömrü yaklaşık 19 yıldır. Bununla birlikte, anayasaların büyük bir kısmı 10 yıldan fazla sürmemekte ve 1791 Fransız Anayasası'nda olduğu gibi yaklaşık %10'u bir yıldan fazla dayanmamaktadır. Buna karşın, başta Amerika Birleşik Devletleri Anayasası olmak üzere bazı anayasalar, genellikle uzun süreler boyunca büyük revizyonlara uğramadan birkaç yüzyıl boyunca yürürlükte kalmıştır.

Bu sık değiĢikliklerin en yaygın nedenleri, siyasilerin bir an önce sonuca ulaĢma arzusu ve anayasa hazırlama sürecine ayrılan sürenin kısalığıdır. 2009 yılında yapılan bir araştırma, bir anayasanın hazırlanması için geçen ortalama sürenin yaklaşık 16 ay olduğunu göstermiştir, ancak bazı ekstrem vakalar da kaydedilmiştir. Örneğin Myanmar 2008 Anayasası 17 yıldan fazla bir süre gizlice hazırlanırken, diğer uçta Japonya'nın 1946 Anayasası'nın hazırlanması sırasında bürokratlar her şeyi bir haftadan daha kısa bir sürede hazırlamışlardır. Japonya dünyanın değiştirilmemiş en eski anayasasına sahiptir. Ulusal bir anayasanın hazırlanması, kabulü ve onaylanmasına ilişkin en kısa süreç rekoru, bir aydan kısa bir sürede kraliyet diktatörlüğünü kuran Romanya'nın 1938 anayasasına aittir. Araştırmalar, anayasa yapım sürecinin ya çok uzun sürdüğü ya da son derece kısa olduğu tipik uç örneklerin demokrasi dışı ülkeler olduğunu göstermiştir. Anayasal haklar demokratik ülkelere özgü bir özellik değildir. Demokratik olmayan ülkelerin de, Kuzey Kore'de olduğu gibi, diğer hakların yanı sıra her vatandaşa ifade özgürlüğünü resmi olarak tanıyan anayasaları vardır.

Modern öncesi anayasalar

Antik Çağ

Hammurabi'nin stelinden bir detay, onu oturan güneş tanrısından Babil kanunlarını alırken gösteriyor.

1877'de Ernest de Sarzec tarafından günümüz Irak'ında yapılan kazılarda, MÖ 2300'lerde Lagaş'ın Sümer kralı Urukagina tarafından çıkarılan, bilinen en eski adalet yasasının kanıtları bulunmuştur. Belki de bir hükümet yasasının en eski prototipi olan bu belgenin kendisi henüz keşfedilmemiştir; ancak vatandaşlarına bazı haklar tanıdığı bilinmektedir. Örneğin, dul ve yetimler için vergiyi hafiflettiği ve yoksulları zenginlerin tefeciliğinden koruduğu bilinmektedir.

Bundan sonra, birçok hükümet yazılı kanunlardan oluşan özel kodlarla yönetildi. Halen var olduğu bilinen bu türden en eski belge Ur-Nammu Kanunları (MÖ 2050 civarı) gibi görünmektedir. Daha iyi bilinen antik kanunlardan bazıları İsin Lipit-İştar Kanunu, Babil Hammurabi Kanunu, Hitit Kanunu, Asur Kanunu ve Musa Kanunudur.

MÖ 621'de Draco adlı bir kâtip Atina şehir devletinin sözlü kanunlarını kodifiye etti; bu kanun birçok suç için ölüm cezası öngörüyordu (böylece çok katı kurallar için modern "draconian" terimi ortaya çıktı). MÖ 594'te Atina'nın hükümdarı Solon yeni Solon Anayasası'nı oluşturdu. Bu anayasa işçilerin yükünü hafifletmiş ve yönetici sınıf üyeliğinin doğuma (aristokrasi) değil, zenginliğe (plütokrasi) dayalı olmasını öngörmüştür. Kleisthenes MÖ 508'de Atina anayasasını yeniden düzenleyerek demokratik bir temele oturttu.

Aristoteles tarafından anayasaların sınıflandırılmasını gösteren diyagram.

Aristoteles (MÖ 350 civarı) olağan hukuk ile anayasa hukuku arasında resmi bir ayrım yapan, anayasa ve anayasacılık fikirlerini oluşturan ve farklı anayasal hükümet biçimlerini sınıflandırmaya çalışan ilk kişidir. Genel anlamda bir anayasayı tanımlamak için kullandığı en temel tanım "bir devletteki makamların düzenlenmesi" idi. Atina Anayasası, Politika ve Nikomakhos'a Etik adlı eserlerinde Atina, Sparta ve Kartaca anayasaları da dahil olmak üzere döneminin farklı anayasalarını incelemiştir. Hem iyi hem de kötü olarak gördüğü anayasaları sınıflandırmış ve en iyi anayasanın monarşik, aristokratik ve demokratik unsurları içeren karma bir sistem olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, devlete katılma hakkına sahip olan yurttaşlar ile yurttaş olmayanlar ve köleler arasında da ayrım yapmıştır.

Romalılar anayasalarını ilk olarak M.Ö. 450 yılında On İki Levha olarak kodlamışlardır. Zaman zaman eklenen bir dizi yasa altında faaliyet gösterdiler, ancak Roma hukuku Codex Theodosianus'a (MS 438) kadar tek bir kod halinde yeniden düzenlenmedi; daha sonra Doğu İmparatorluğu'nda Codex repetitæ prælectionis (534) tüm Avrupa'da oldukça etkili oldu. Bunu doğuda İsaurialı Leo III'ün Ecloga'sı (740) ve Basil I'in Basilica'sı (878) izlemiştir.

Aşoka Fermanları, MÖ 3. yüzyılda Maurya kralının Hindistan'daki yönetimi için anayasal ilkeler oluşturmuştur. Neredeyse antik çağda kaybolmuş anayasal ilkeler için Manu Kanunları'na bakınız.

Erken Orta Çağ

Erken Ortaçağ'da Batı Roma İmparatorluğu'nun bıraktığı güç boşluğunu dolduran Cermen halklarının birçoğu kanunlarını kodifiye etmiştir. Yazılan bu Cermen hukuk kodlarının ilki Euric'in Vizigotik Kanunu'dur (MS 471). Bunu, 500 yılından kısa bir süre sonra yazılan, Germenler ve Romalılar için ayrı kanunlar uygulayan Lex Burgundionum; Pactus Alamannorum; ve Frankların Salic Kanunu takip etmiştir. 506 yılında Vizigotların kralı Alaric II'nin Breviarum ya da "Lex Romana "sı, Codex Theodosianus'u daha önceki çeşitli Roma kanunlarıyla birlikte benimsemiş ve birleştirmiştir. Daha sonra ortaya çıkan sistemler arasında Lombardların Edictum Rothari'si (643), Lex Visigothorum (654), Lex Alamannorum (730) ve Lex Frisionum (yaklaşık 785) sayılabilir. Bu kıta kanunlarının hepsi Latince yazılırken, Kentli Æthelberht'in Kanunu (602) ile başlayan İngiltere kanunları için Anglo-Sakson dili kullanılmıştır. Büyük Alfred 893 yılı civarında bu ve daha önceki iki Sakson kanununu çeşitli Musa ve Hıristiyan kurallarıyla birleştirerek İngiltere için Doom kitap kanunlarını oluşturmuştur.

Japonya'nın 604 yılında Prens Shōtoku tarafından yazıldığı bildirilen on yedi maddelik anayasası, Asya siyasi tarihinde erken bir anayasa örneğidir. Budist öğretilerden etkilenen belge, hükümet kurumlarından ziyade sosyal ahlaka odaklanır ve bir hükümet anayasasına yönelik kayda değer bir erken girişim olarak kalır.

Medine Sözleşmesi olarak da bilinen Medine Anayasası (Arapça: صحیفة المدینه, Ṣaḥīfat al-Madīna), İslam peygamberi Muhammed tarafından siyasi lider olduğu Yesrib'e kaçışından (hicret) sonra hazırlanmıştır. Muhammed ile Müslümanlar, Yahudiler ve putperestler de dâhil olmak üzere Yesrib'in (daha sonra Medine olarak bilinecektir) tüm önemli kabileleri ve aileleri arasında resmi bir anlaşma oluşturmuştur. Belge, Medine'deki Evs (Aus) ve Hazrec kabileleri arasındaki şiddetli kabileler arası kavgayı sona erdirme kaygısıyla hazırlanmıştı. Bu amaçla Medine'deki Müslüman, Yahudi ve putperest topluluklar için bir dizi hak ve sorumluluk getirerek onları tek bir topluluğun - ümmetin - çatısı altına sokmuştur. Medine Anayasası'nın kesin tarihi tartışmalıdır, ancak genellikle bilim adamları Hicret'ten (622) kısa bir süre sonra yazıldığı konusunda hemfikirdir.

Galler'de Cyfraith Hywel (Hywel Yasası) 942-950 yılları arasında Hywel Dda tarafından kodifiye edilmiştir.

1000'den sonra Orta Çağ

Aslen Kiev Büyük Prensi Bilge Yaroslav tarafından bir araya getirilen Pravda Yaroslava, 1017 civarında Büyük Novgorod'a verildi ve 1054'te Ruska Pravda'ya dahil edildi; tüm Kiev Rusyası için yasa haline geldi. Sadece 15. yüzyılın sonraki baskılarında hayatta kalmıştır.

İngiltere'de I. Henry'nin 1100 yılında ilan ettiği Özgürlükler Şartı, kralı ilk kez din adamlarına ve soylulara karşı davranışlarında bağladı. Bu fikir, 1215 yılında Kral John'u Magna Carta'yı imzalamaya zorlayan İngiliz baronluğu tarafından genişletildi ve geliştirildi. Magna Carta'nın "habeas corpus" ile ilgili en önemli tek maddesi, kralın bir hevesle kimseyi hapsetmesine, kanun dışı ilan etmesine, sürgüne göndermesine veya öldürmesine izin verilmemesini öngörüyordu. Bu madde, Magna Carta'nın 39. Maddesinde yer almaktadır:

Hiçbir özgür insan tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı bırakılmayacak, sürgün edilmeyecek ya da herhangi bir şekilde yok edilmeyecek, akranlarının yasal kararı ya da ülkenin yasası olmadıkça ona karşı çıkılmayacak ya da ona karşı gönderilmeyecektir.

Bu hüküm, o noktadan sonra İngiliz özgürlüğünün temel taşı haline geldi. İlk durumda toplumsal sözleşme kral ve soylular arasındaydı, ancak giderek tüm halkı kapsayacak şekilde genişletildi. Bu durum, güç dengesini monarşi ve soylulardan Avam Kamarasına kaydıran daha ileri reformlarla birlikte Meşruti Monarşi sistemine yol açtı.

Aziz Sava Nomokanonu (Sırpça: Законоправило/Zakonopravilo) 1219 tarihli ilk Sırp anayasasıdır. Aziz Sava'nın Nomocanon'u, Roma Hukukuna dayanan medeni hukuk ile Ekümenik Konseylere dayanan kanon hukukunun bir derlemesiydi. Temel amacı genç Sırp krallığının ve Sırp kilisesinin işleyişini düzenlemekti. Aziz Sava Sırp Nomocanon'u üzerindeki çalışmalarına 1208 yılında Athos Dağı'ndayken On Dört Başlıkta Nomocanon, Efesli Stefan'ın Synopsis'i, John Scholasticus'un Nomocanon'u ve Ekümenik Konsil belgelerini kullanarak başladı, Aristinos ve Joannes Zonaras'ın kanonik yorumları, yerel kilise toplantıları, Kutsal Babaların kuralları, Musa'nın yasası, Prohiron'un çevirisi ve Bizans imparatorlarının Novellae'si (çoğu Justinianus'un Novellae'sinden alınmıştır) ile değiştirmiştir. Nomocanon, Bizans kaynaklarından alınan ancak Aziz Sava tarafından Sırbistan'da düzgün bir şekilde işlemesi için tamamlanan ve reforme edilen tamamen yeni bir sivil ve kanonik düzenlemeler derlemesiydi. Kilise hayatını düzenleyen kararnamelerin yanı sıra, sivil hayata ilişkin çeşitli normlar da vardır; bunların çoğu Prohiron'dan alınmıştır. Roma-Bizans hukukundan yapılan yasal aktarımlar Sırp ortaçağ hukukunun temelini oluşturmuştur. Zakonopravilo'nun özü Corpus Iuris Civilis'e dayanıyordu.

Sırpların ve Yunanlıların imparatoru Stefan Dušan, 1349 yılında Üsküp'te ve 1354 yılında Serez'de olmak üzere iki devlet kongresinde Sırbistan'da Dušan Kanunu'nu (Sırpça: Душанов Законик/Dušanov Zakonik) yürürlüğe koydu. Tüm sosyal alanları düzenliyordu, bu nedenle Aziz Sava'nın Nomocanon'undan (Zakonopravilo) sonra ikinci Sırp anayasasıydı. Kanun, Roma-Bizans hukukuna dayanıyordu. Dušan Kanunu'nun hukuki bağımsızlığı düzenleyen 171. ve 172. maddelerindeki hukuki nakil dikkat çekicidir. Bunlar Bizans kodu Basilika'dan alınmıştır (kitap VII, 1, 16-17).

1222 yılında Macar Kralı Andrew II, 1222 Altın Boğa'yı yayınladı.

1220 ve 1230 yılları arasında, Sakson bir yönetici olan Eike von Repgow, 1900'e kadar Almanya'nın bazı bölgelerinde kullanılan en yüksek yasa haline gelen Sachsenspiegel'i oluşturmuştur.

1240 yılı civarında, Mısırlı Kıpti Hıristiyan yazar 'Abul Fada'il Ibn al-'Assal, Arapça Fetha Negest'i yazdı. İbnü'l-Essal kanunlarını kısmen havarilerin yazılarından ve Musa kanunlarından, kısmen de eski Bizans kanunlarından almıştır. Bu kanunnamenin Ge'ez diline çevrildiğini ve 1450 civarında Zara Yakup döneminde Etiyopya'ya girdiğini iddia eden birkaç tarihi kayıt vardır. Buna rağmen, bir anayasa (ülkenin en yüksek yasası) işlevinde kaydedilen ilk kullanımı 1563'te başlayan Sarsa Dengel ile olmuştur. Fetha Negest, İmparator Haile Selassie I tarafından modern tarzda bir Anayasa'nın ilk kez verildiği 1931 yılına kadar Etiyopya'daki en yüksek yasa olarak kalmıştır.

1585'teki Katalan Anayasaları derlemesinin üçüncü cildi

Katalonya Prensliği'nde Katalan anayasaları 1283'ten (hatta Barselona Usatges'i anayasaların derlenmesinin bir parçası olarak kabul edilirse iki yüzyıl öncesinden) İspanya Kralı V. Philip'in Katalonya'nın tarihi yasalarını sona erdiren Nueva Planta kararnamelerini verdiği 1716 yılına kadar Mahkeme tarafından ilan edilmiştir. Bu anayasalar genellikle resmi olarak kraliyet inisiyatifi olarak yapılmış, ancak onaylanması veya yürürlükten kaldırılması için modern Parlamentoların ortaçağdaki öncülü olan Katalan Mahkemelerinin olumlu oyu gerekmiştir. Bu yasalar, diğer modern anayasalar gibi, diğer yasalar üzerinde üstünlüğe sahipti ve kralın salt kararnameleri veya fermanlarıyla çelişemezlerdi.

Kouroukan Founga, 1988 yılında Siriman Kouyaté tarafından sözlü gelenekten yeniden inşa edilen Mali İmparatorluğu'nun 13. yüzyıldan kalma bir tüzüğüdür.

1356 tarihli Altın Boğa, Nürnberg'de İmparator Charles IV başkanlığındaki Reichstag tarafından çıkarılan ve dört yüz yıldan fazla bir süre boyunca Kutsal Roma İmparatorluğu'nun anayasal yapısının önemli bir yönünü sabitleyen bir kararnameydi.

Çin'de Hongwu İmparatoru Ataların Emirleri adını verdiği bir belge oluşturdu ve geliştirdi (ilk olarak 1375'te yayınlandı, 1398'deki ölümünden önce iki kez daha gözden geçirildi). Bu kurallar sonraki 250 yıl boyunca Ming Hanedanlığı için bir anayasa görevi gördü.

Bugün hala egemen bir ulusu yöneten en eski yazılı belge San Marino'nunkidir. Leges Statutae Republicae Sancti Marini Latince olarak yazılmıştır ve altı kitaptan oluşmaktadır. 62 maddeden oluşan ilk kitap, konseyleri, mahkemeleri, çeşitli yürütme görevlilerini ve bunlara verilen yetkileri belirler. Diğer kitaplar ceza ve medeni hukuk ile yargı usulleri ve kanun yollarını kapsamaktadır. 1600 yılında yazılan belge, kendisi de Codex Justinianus'tan etkilenen 1300 tarihli Statuti Comunali'ye (Şehir Tüzüğü) dayanmaktadır ve bugün de yürürlüktedir.

1392 yılında Carta de Logu, Giudicato of Arborea'nın giudicessa Eleanor tarafından ilan edilen yasal koduydu. Nisan 1827'de Charles Felix'in kanunu ile değiştirilene kadar Sardinya'da yürürlükte kalmıştır. Carta, Sardunya tarihinde büyük önem taşıyan bir eserdi. Medeni ve ceza hukukunu kapsayan organik, tutarlı ve sistematik bir mevzuat çalışmasıydı.

Haudenosaunee ulusunun sözlü anayasası olan ve Büyük Barış Yasası olarak da bilinen Gayanashagowa, MS 1190 yılına kadar (belki de daha yakın bir tarihte 1451'de) Iroquois Birliği'nin üye uluslarının Sachem'lerinin veya kabile şeflerinin, tek bir ulus tarafından başlatılan tartışmaların ardından tüm şeflerin evrensel fikir birliği temelinde kararlar aldığı bir yönetim sistemi kurmuştur. Sakemlik makamı aileler yoluyla iner ve kıdemli kadın klan başkanları tarafından tahsis edilir, ancak makamın doldurulmasından önce adaylığa nihayetinde topluluğun kendisi tarafından demokratik olarak karar verilir.

Modern anayasalar

Pylyp Orlyk'in Kazak Anayasası, 1710.
George Washington'ı 1787 Anayasa Konvansiyonu'nda ABD Anayasası'nı imzalarken tasvir eden bir tablo

1634 yılında İsveç Krallığı, Kral Gustavus Adolphus'un ölümünden sonra İsveç Yüksek Şansölyesi Axel Oxenstierna'nın yönetiminde hazırlanan ve modern bir devlet tarafından kabul edilen ilk yazılı anayasa olarak görülebilecek olan 1634 Hükümet Belgesini kabul etmiştir.

1639'da Connecticut Kolonisi, ilk Kuzey Amerika anayasası olan ve o zamandan beri her yeni Connecticut anayasasının temeli olan ve aynı zamanda Connecticut'ın "Anayasa Devleti" lakabının da nedeni olan Temel Emirleri kabul etti.

İngiliz İç Savaşı'ndan sonra Oliver Cromwell tarafından kurulan İngiliz Protektorası, modern bir devlet tarafından kabul edilen ilk ayrıntılı yazılı anayasayı ilan etti; buna Hükümet Belgesi adı verildi. Bu anayasa, Parlamento'nun etkili bir şekilde yönetmekte sürekli olarak başarısız olmasının ardından Cromwell'in artan gücü için yasal bir gerekçe sağlayarak 1653'ten 1657'ye kadar kısa ömürlü cumhuriyet için hükümetin temelini oluşturdu. Başta iki meclislilik, kuvvetler ayrılığı, yazılı anayasa ve yargısal denetim olmak üzere modern anayasa teorisinde yer alan kavram ve fikirlerin çoğunun izi o dönemdeki deneylere kadar sürülebilir.

Tümgeneral John Lambert tarafından 1653 yılında hazırlanan Hükümet Belgesi, Kral I. Charles'ın Birinci İngiliz İç Savaşı'nda yenilmesinin ardından anayasal bir çözüm için temel oluşturması amaçlanan bir dizi öneri olarak 1647 yılında Ordu Konseyi tarafından kabul edilen daha önceki bir belge olan "Öneri Başlıkları "ndan alınan unsurları içeriyordu. Charles önerileri reddetmişti, ancak İkinci İç Savaş başlamadan önce Yeni Model Ordunun Büyükleri, Putney Tartışmalarında Kışkırtıcılar ve onların sivil destekçileri tarafından sunulan daha radikal Halk Anlaşmasına alternatif olarak Öneriler Başlığını sunmuşlardı.

4 Ocak 1649'da Rump Parlamentosu "halkın Tanrı'nın altında tüm adil gücün aslı olduğunu; halk tarafından seçilen ve halkı temsil eden İngiltere Avam Kamarası'nın bu ulusta en üstün güce sahip olduğunu" ilan etti.

Hükümet Belgesi 15 Aralık 1653 tarihinde Parlamento tarafından kabul edildi ve Oliver Cromwell ertesi gün Lord Protector olarak atandı. Anayasa 21 üyeden oluşan bir devlet konseyi kurarken, yürütme yetkisi "Commonwealth'in Lord Koruyucusu" makamına verildi. Bu pozisyon kalıtsal olmayan bir yaşam ataması olarak belirlendi. Belge ayrıca her biri en az beş ay süreyle görev yapacak üç yılda bir Parlamentoların toplanmasını gerektiriyordu.

Hükümet Belgesi, Mayıs 1657'de İngiltere'nin ikinci ve son kodifiye anayasası olan ve Sir Christopher Packe tarafından önerilen Mütevazı Dilekçe ve Tavsiye ile değiştirildi. Dilekçe, Oliver Cromwell'e kalıtsal monarşi öneriyor, Parlamento'nun yeni vergilerin çıkarılması üzerindeki kontrolünü ileri sürüyor, krala tavsiyelerde bulunmak üzere bağımsız bir konsey öngörüyor ve Parlamento'nun "Üç Yıllık" toplantılarını güvence altına alıyordu. Humble Petition'ın krallığa ilişkin maddesinin çıkarıldığı değiştirilmiş bir versiyonu 25 Mayıs'ta onaylandı. Bu anayasa da Cromwell'in ölümü ve monarşinin restorasyonu ile birlikte son buldu.

Bu dönemin Avrupa anayasalarının diğer örnekleri 1755 tarihli Korsika Anayasası ve 1772 tarihli İsveç Anayasasıdır.

Massachusetts, Connecticut ve Rhode Island hariç olmak üzere, Kuzey Amerika'daki 13 orijinal Birleşik Devlet haline gelecek olan tüm İngiliz kolonileri, Amerikan Devrimi sırasında (ve daha sonraki Konfederasyon Maddeleri ve Birleşik Devletler Anayasası'ndan önce) 1776 ve 1777'de kendi anayasalarını kabul etmiştir. Massachusetts Eyaleti, ABD eyaletleri arasında halen yürürlükte olan en eski anayasa olan Anayasasını 1780 yılında kabul etmiştir; Connecticut ve Rhode Island ise sırasıyla 1818 ve 1843 yıllarında ilk eyalet anayasalarını kabul edene kadar resmi olarak eski sömürge tüzükleri altında faaliyet göstermeye devam etmiştir.

Demokratik anayasalar

3 Mayıs 1791 Anayasası (Jan Matejko'nun resmi, 1891). Polonya Kralı Stanislaw August (solda, ermin süslemeli peleriniyle), Sejm milletvekillerinin yeni Anayasayı destekleyeceklerine dair yemin edecekleri Aziz John Katedrali'ne girerken; arka planda, Anayasanın henüz kabul edildiği Varşova Kraliyet Kalesi.

Bazen "aydınlanmış anayasa" olarak adlandırılan model Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau ve John Locke gibi Aydınlanma Çağı filozofları tarafından geliştirilmiştir. Bu model, anayasal hükümetlerin istikrarlı, uyarlanabilir, hesap verebilir, açık olması ve halkı temsil etmesi (yani demokrasiyi desteklemesi) gerektiğini öne sürmüştür.

Zaporizya Konağının Kanun ve Özgürlükleri Anlaşmaları ve Anayasaları 1710 yılında Zaporozya Konağı Hetmanı Pylyp Orlyk tarafından yazılmıştır. İsveç Kralı XII Charles'ın desteğiyle özgür bir Zaporojya-Ukrayna Cumhuriyeti kurmak için yazılmıştır. Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı eserinin yayınlanmasından çok önce, yasama, yürütme ve yargı organları arasında yönetimde güçler ayrılığı için demokratik bir standart oluşturması bakımından dikkate değerdir. Bu Anayasa aynı zamanda hetman'ın yürütme yetkisini sınırlandırmış ve Genel Konsey adı verilen demokratik olarak seçilmiş bir Kazak parlamentosu kurmuştur. Ancak Orlyk'in bağımsız Ukrayna Devleti projesi hiçbir zaman gerçekleşmedi ve sürgünde yazdığı anayasası hiçbir zaman yürürlüğe girmedi.

1755 ve 1794 Korsika Anayasaları Jean-Jacques Rousseau'dan esinlenmiştir. Sonuncusu mülk sahipleri için genel oy hakkı getirmiştir.

İsveç'in 1772 tarihli anayasası Kral Gustavus III döneminde yürürlüğe girmiş ve Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığından esinlenmiştir. Kral aynı zamanda (aydınlanmış bir despot olarak) diğer aydınlanma fikirlerine de değer vermiş ve işkenceyi yürürlükten kaldırmış, tarımsal ticareti serbest bırakmış, ölüm cezasının kullanımını azaltmış ve bir tür dini özgürlük tesis etmiştir. Anayasa Voltaire tarafından övgüyle karşılanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, 21 Haziran 1788'de onaylanırken Polybius, Locke, Montesquieu ve diğerlerinin yazılarından etkilenmiştir. Belge, cumhuriyetçilik ve daha sonra yazılan anayasalar için bir ölçüt haline geldi.

Polonya-Litvanya Milletler Topluluğu Anayasası 3 Mayıs 1791'de kabul edildi. Taslağı, Kral Stanislaw August Poniatowski, Stanisław Staszic, Scipione Piattoli, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki ve Hugo Kołłątaj gibi Polonya'daki Aydınlanma'nın önde gelen beyinleri tarafından geliştirildi. Büyük Sejm tarafından kabul edilen bu anayasa, Avrupa'da türünün ilk örneği ve Amerikan Anayasası'ndan sonra dünyanın en eski ikinci anayasası olarak kabul edilmektedir.

Bir diğer dönüm noktası belge ise 1791 Fransız Anayasası'dır.

Venezuela'nın ve Latin Amerika'nın ilk anayasası olan 1811 Venezuela Anayasası, Cristóbal Mendoza ve Juan Germán Roscio tarafından Caracas'ta hazırlanmış ve ilan edilmiştir. Federal bir hükümet kurdu ancak bir yıl sonra yürürlükten kaldırıldı.

19 Mart'ta 1812 İspanyol Anayasası, Fransız işgalinden kurtulan tek İspanyol kıta şehri olan Cadiz'de toplanan bir parlamento tarafından onaylandı. İspanyol Anayasası, 1822 Portekiz Anayasası, Carbonari isyanları sırasında (yani İki Sicilya Krallığı'nda) çeşitli İtalyan devletlerinin anayasaları, 1814 Norveç anayasası veya 1824 Meksika Anayasası gibi birçok Güney Avrupa ve Latin Amerika ülkesinin diğer liberal anayasaları için bir model teşkil etmiştir.

Brezilya'da 1824 Anayasası, Brezilya'nın bağımsızlığından sonra siyasi sistem olarak monarşi seçeneğini ifade ediyordu. Ulusal özgürleşme sürecinin lideri Portekiz kralının büyük oğlu Portekiz prensi I. Pedro'ydu. Pedro 1822 yılında Brezilya'nın ilk imparatoru olarak taç giymiştir. Ülke, Cumhuriyet modelini benimsediği 1889 yılına kadar Anayasal monarşi ile yönetildi.

Danimarka'da Napolyon Savaşları sonucunda mutlak monarşi Norveç'teki kişisel mülkiyetini İsveç'e kaptırdı. İsveç, iktidarın Riksdag, kral ve yargı arasında bölünmesini öngören 1809 tarihli Hükümet Belgesini çoktan yürürlüğe koymuştu. Ancak Norveçliler, 1814'te Amerikan anayasası ve devrimci Fransız anayasasından pek çok yönü benimseyen, ancak İspanyol anayasası gibi anayasayla sınırlı kalıtsal bir hükümdarı muhafaza eden radikal demokratik ve liberal bir anayasayı yürürlüğe koymayı başardılar.

İlk İsviçre Federal Anayasası Eylül 1848'de yürürlüğe girmiştir (1878, 1891, 1949, 1971, 1982 ve 1999 yıllarında resmi revizyonlar yapılmıştır).

Sırp devrimi ilk olarak 1811'de bir proto-anayasanın ilan edilmesine yol açtı; tam teşekküllü Sırbistan Anayasası ise birkaç on yıl sonra, 1835'te ilan edildi. İlk Sırp anayasası (Sretenjski ustav) 15 Şubat 1835'te Kragujevac'taki ulusal mecliste kabul edildi.

Kanada Anayasası, 1 Temmuz 1867'de İngiliz Parlamentosu'nun bir yasası olan İngiliz Kuzey Amerika Yasası olarak yürürlüğe girdi. Bir asırdan fazla bir süre sonra, BNA Yasası Kanada Parlamentosu'na iade edildi ve Kanada Haklar ve Özgürlükler Şartı ile genişletildi. Kanada anayasası, 1867'den 1982'ye kadar olan Anayasa Kanunlarının yanı sıra, örf ve adet hukukuna dayanan yazılı olmayan unsurlara da sahiptir.

Anayasal tasarım ilkeleri

Kabile insanları ilk kez şehirlerde yaşamaya ve uluslar kurmaya başladıktan sonra, bunların çoğu yazılı olmayan geleneklere göre işlerken, bazıları kararnameyle veya yalnızca kişisel kaprisle yöneten otokratik, hatta zalim hükümdarlar geliştirdi. Bu tür bir yönetim, bazı düşünürlerin, önemli olanın hükümet kurumlarının ve işleyişinin tasarımı değil, yöneticilerin karakteri olduğu görüşünü benimsemelerine yol açmıştır. Bu görüş, "filozof-krallar" tarafından yönetilme çağrısında bulunan Platon'da görülebilir. Aristoteles, Cicero ve Plutarch gibi daha sonraki yazarlar hükümet tasarımlarını hukuki ve tarihsel açıdan incelemişlerdir.

Rönesans, hükümdarların uygulamalarına yönelik üstü kapalı eleştiriler yazan ve kendi bakış açılarına göre daha etkili ve adil bir yönetim sağlayacak anayasal tasarım ilkelerini belirlemeye çalışan bir dizi siyaset filozofunu beraberinde getirmiştir. Bu, Roma uluslar hukuku kavramının yeniden canlandırılması ve uluslar arasındaki ilişkilere uygulanmasıyla başladı ve savaşları iyileştirmek ve daha az olası hale getirmek için geleneksel "savaş ve barış yasaları" oluşturmaya çalıştılar. Bu durum, hükümdarların ya da diğer yetkililerin hangi yetkilere sahip olup olmadıkları, bu yetkilerin nereden kaynaklandığı ve bu yetkilerin kötüye kullanılmasının çarelerinin neler olduğu konularının ele alınmasına yol açmıştır.

İngiltere'de İç Savaş, Cromwellian Protectorate, Thomas Hobbes, Samuel Rutherford, Levellers, John Milton ve James Harrington'ın yazıları, bir tarafta hükümdarların ilahi hakkını savunan Robert Filmer ile diğer tarafta Henry Neville, James Tyrrell, Algernon Sidney ve John Locke arasındaki tartışmaya yol açan bu söylem çizgisinde önemli bir kavşak ortaya çıktı. Bu sonuncusundan ortaya çıkan şey, hükümetin önce doğal yasalarla yönetilen bir doğa durumu, daha sonra da hükümetler resmi olarak temeller üzerine kurulmadan önce doğal ya da sosyal yasaları getiren bir sosyal sözleşme ya da anlaşma ile kurulan bir toplum durumu temelleri üzerine inşa edilmesi kavramıydı.

Yol boyunca birçok yazar, hükümet bir hükümdar tarafından yönetiliyor olsa bile hükümet tasarımının ne kadar önemli olduğunu incelemiştir. Ayrıca, hükümet tasarımlarının çeşitli tarihsel örneklerini, tipik olarak demokrasiler, aristokrasiler veya monarşiler olarak sınıflandırdılar ve her birinin ne kadar adil ve etkili olma eğiliminde olduğunu ve nedenini ve her birinin unsurlarını, rakip eğilimleri dengeleyen daha karmaşık bir tasarımda birleştirerek her birinin avantajlarının nasıl elde edilebileceğini düşündüler. Montesquieu gibi bazıları da hükümetin yasama, yürütme ve yargı gibi işlevlerinin uygun bir şekilde kollara nasıl ayrılabileceğini incelemiştir. Bu yazarlar arasında hakim olan tema, anayasaların tasarımının tamamen keyfi ya da bir zevk meselesi olmadığıdır. Genel olarak, her yönetim veya organizasyon için tüm anayasaları kısıtlayan temel tasarım ilkeleri olduğunu savunmuşlardır. Her biri, bu ilkelerin neler olabileceğine dair kendilerinden öncekilerin fikirleri üzerine inşa etmiştir.

Orestes Brownson'un daha sonraki yazıları anayasa tasarımcılarının ne yapmaya çalıştıklarını açıklamaya çalışacaktır. Brownson'a göre bir anlamda üç "anayasa" söz konusudur: Birincisi, "doğal hukuk" olarak adlandırılan şeyin tümünü içeren doğanın anayasası. İkincisi, bir hükümet kurmadan önce bir toplumsal sözleşme ile oluşturulan toplum için yazılı olmayan ve yaygın olarak anlaşılan bir kurallar dizisi olan toplumun anayasası, üçüncüsü ise bir hükümet anayasasıdır. İkincisi, kararların kamuya duyurulmak suretiyle çağrılan ve belirlenmiş usul kurallarına göre yürütülen kamu kongreleri tarafından alınması gibi unsurları içerir. Her anayasa kendinden öncekilerle tutarlı olmalı ve yetkisini onlardan almalı, ayrıca tarihsel bir toplum oluşturma eyleminden ya da anayasal onaydan almalıdır. Brownson, bir devletin iyi tanımlanmış bir toprak parçası üzerinde etkin hakimiyete sahip bir toplum olduğunu, iyi tasarlanmış bir hükümet anayasasına rıza göstermenin bu toprak parçası üzerinde bulunmaktan kaynaklandığını ve yazılı bir hükümet anayasasının hükümlerinin doğanın veya toplumun anayasalarıyla tutarsız olması halinde "anayasaya aykırı" olmasının mümkün olduğunu savunmuştur. Brownson, yazılı bir hükümet anayasasını meşru kılan şeyin tek başına onaylama olmadığını, aynı zamanda yetkin bir şekilde tasarlanmış ve uygulanmış olması gerektiğini savunmuştur.

Diğer yazarlar, bu tür hususların sadece tüm ulusal hükümet anayasaları için değil, aynı zamanda özel kuruluşların anayasaları için de geçerli olduğunu, üyelerini tatmin etme eğiliminde olan anayasaların asgari olarak belirli unsurları içermesinin veya kullanım deneyimlerinden sonra değiştirildikçe hükümlerinin çok benzer hale gelme eğiliminde olmasının bir tesadüf olmadığını savunmuşlardır. Belirli türden sorulara yol açan hükümlerin, bu soruların nasıl çözüleceğine dair ek hükümlere ihtiyaç duyduğu görülmektedir ve hiçbir hareket tarzı önermeyen hükümler en iyi şekilde ihmal edilebilir ve politika kararlarına bırakılabilir. Brownson ve diğerlerinin doğanın ve toplumun temelinde yatan "anayasalar" olduğunu fark edebildikleri şeylerle çatışan hükümlerin uygulanması zor veya imkansız olma ya da çözülemeyen anlaşmazlıklara yol açma eğilimindedir.

Anayasa tasarımı, hükümet oyununun kuralları olacak ve adalet, özgürlük ve güvenlik faydalarının dengesini en iyi hale getirecek yazılı bir anayasa için en iyi tasarım ve hükümleri bulmaktan oluşan bir tür meta oyun olarak ele alınmıştır. Nomic meta oyunu buna bir örnektir.

Politik ekonomi teorisi anayasaları, vatandaşların yöneticilerin gücü kötüye kullanmasını engellemelerine yardımcı olan koordinasyon araçları olarak görür. Eğer yurttaşlar anayasal bir hata karşısında hükümet yetkililerini denetlemek için bir tepki koordine edebilirlerse, o zaman hükümet anayasanın garanti altına aldığı haklara riayet etmek için teşviklere sahip olur. Alternatif bir görüşe göre anayasalar vatandaşlar tarafından değil, devletin idari güçleri tarafından uygulanır. Yöneticiler politikalarını kendileri uygulayamayacaklarından, bunu uygulamak için bir dizi kuruluşa (ordular, mahkemeler, polis teşkilatları, vergi tahsildarları) güvenmeleri gerekir. Bu konumda, işbirliği yapmayı reddederek hükümete doğrudan yaptırım uygulayabilir ve yöneticilerin otoritesini devre dışı bırakabilirler. Bu nedenle anayasalar, yöneticiler ve güçlü idareciler arasında kendi kendini güçlendiren bir denge ile karakterize edilebilir.

Temel özellikler

Rusya Anayasası'nın Başkanlık kopyası.

En yaygın olarak anayasa terimi, hükümetin doğasını ve kapsamını tanımlayan bir dizi kural ve ilkeyi ifade eder. Çoğu anayasa, devletin kurumları arasındaki ilişkiyi, temel anlamda yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda bu dallar içindeki kurumların ilişkisini düzenlemeye çalışır. Örneğin, yürütme organları bir hükümet başkanı, hükümet daireleri/bakanlıkları, yürütme ajansları ve bir kamu hizmeti/idaresi olarak ayrılabilir. Çoğu anayasa aynı zamanda bireyler ve devlet arasındaki ilişkiyi tanımlamaya ve bireysel vatandaşların geniş haklarını belirlemeye çalışır. Bu nedenle, diğer tüm yasa ve kuralların hiyerarşik olarak türetildiği bir bölgenin en temel yasasıdır; bazı bölgelerde aslında "Temel Yasa" olarak adlandırılır.

Sınıflandırma

Sınıflandırma

Tip Form Örnek
Kodlanmış Tek hareketle (belge) Dünyanın çoğu (ilk: Amerika Birleşik Devletleri)
Kodlanmamış Tamamen yazılı (birkaç belgede) San Marino, İsrail, Suudi Arabistan
Kısmen yazılı olmayan (bkz. anayasal konvansiyon) Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık

Kodifikasyon

Temel bir sınıflandırma kodifikasyon ya da kodifikasyon eksikliğidir. Kodifiye edilmiş bir anayasa, bir devletteki anayasa hukukunun tek kaynağı olan tek bir belgede yer alan anayasadır. Kodifiye edilmemiş anayasa, tek bir belgede yer almayan, yazılı veya yazılı olmayan birkaç farklı kaynaktan oluşan anayasadır; bkz. anayasa konvansiyonu.

Kodifiye edilmiş anayasa

Dünyadaki çoğu devletin kodifiye edilmiş anayasaları vardır.

Kodlanmış anayasalar genellikle devrim gibi dramatik bir siyasi değişimin ürünüdür. Bir ülkenin bir anayasayı kabul etme süreci, bu köklü değişikliğe neden olan tarihsel ve siyasi bağlamla yakından bağlantılıdır. Kodifiye anayasaların meşruiyeti (ve genellikle uzun ömürlülüğü) genellikle ilk kabul edildikleri süreçle bağlantılıdır ve bazı akademisyenler belirli bir ülkedeki yüksek anayasal devir hızının kendisinin kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü için zararlı olabileceğine işaret etmişlerdir.

Kodifiye edilmiş anayasaları olan devletler normalde anayasaya olağan tüzük hukuku üzerinde üstünlük tanırlar. Yani, yasal bir tüzük ile kodifiye edilmiş anayasa arasında herhangi bir çelişki varsa, tüzüğün tamamı veya bir kısmı bir mahkeme tarafından ultra vires ilan edilebilir ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilebilir. Buna ek olarak, bir anayasayı değiştirmek için genellikle istisnai usuller gereklidir. Bu usuller arasında özel bir kurucu meclisin veya anayasa kongresinin toplanması, yasa koyucuların oylarının çoğunluğunun gerekmesi, parlamentonun iki döneminde onaylanması, bölgesel yasama organlarının rızası, referandum süreci ve/veya anayasayı değiştirmeyi basit bir yasa çıkarmaktan daha zor hale getiren diğer usuller yer alabilir.

Anayasalar, en temel ilkelerinin değişiklikle dahi olsa asla ortadan kaldırılamayacağını da öngörebilir. Resmi olarak geçerli bir anayasa değişikliği, herhangi bir değişikliğe karşı korunan bu ilkeleri ihlal ederse, anayasaya aykırı bir anayasa kanunu teşkil edebilir.

Kodifiye edilmiş anayasalar normalde devletin amaçlarını ve anayasanın motivasyonunu ortaya koyan törensel bir başlangıç ve maddi hükümleri içeren birkaç maddeden oluşur. Bazı anayasalarda atlanan başlangıç bölümü Tanrı'ya ve/veya özgürlük, demokrasi veya insan hakları gibi devletin temel değerlerine atıf içerebilir. Estonya gibi etnik ulus-devletlerde devletin misyonu belirli bir ulusu, dili ve kültürü korumak olarak tanımlanabilir.

Kodifiye edilmemiş anayasa
Magna Carta

2017 yılı itibariyle sadece iki egemen devlet, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık, tamamen kodifiye edilmemiş anayasalara sahiptir. İsrail'in Temel Yasaları 1950'den beri bir anayasanın temeli olarak düşünülmüştür, ancak 2017 itibariyle henüz taslak haline getirilmemiştir. Çeşitli Kanunların diğer kanunlara göre önceliğe sahip olduğu kabul edilir ve tipik olarak Knesset (parlamento) üyelerinin basit çoğunluğuyla değiştirilebilecekleri prosedürü verir.

Kodifiye edilmemiş anayasalar, yüzyıllar boyunca yasaların ve teamüllerin "evriminin" bir ürünüdür (İngiltere'de gelişen Westminster Sistemi gibi). Kodifiye edilmiş anayasaların aksine, kodifiye edilmemiş anayasalar hem yazılı kaynakları - örneğin Parlamento tarafından çıkarılan anayasal tüzükleri - hem de yazılı olmayan kaynakları - anayasal teamülleri, içtihatların gözetilmesini, kraliyet ayrıcalıklarını, genel seçimlerin Perşembe günleri yapılması gibi gelenek ve görenekleri içerir; bunlar birlikte İngiliz anayasa hukukunu oluşturur.

Karma anayasalar

Bazı anayasalar tamamen olmasa da büyük ölçüde kodifiye edilmiştir. Örneğin Avustralya Anayasası'nda, temel siyasi ilkelerin ve hükümet organları arasındaki ilişkiler ile hükümet ve bireye ilişkin düzenlemelerin çoğu tek bir belgede, Avustralya Milletler Topluluğu Anayasası'nda kodlanmıştır. Ancak, 1942 tarihli Westminster Kabul Yasası'nda Commonwealth tarafından kabul edildiği şekliyle Westminster Statüsü ve 1986 tarihli Avustralya Yasası gibi anayasal öneme sahip tüzüklerin varlığı, Avustralya'nın anayasasının tek bir anayasal belgede yer almadığı anlamına gelmektedir. Bu da Avustralya Anayasasının kodifiye edilmediği, anayasal sözleşmeler içerdiği ve dolayısıyla kısmen yazısız olduğu anlamına gelmektedir.

Kanada Anayasası, 1867'den 1982 Kanada Yasası'na kadar çeşitli İngiliz Kuzey Amerika Yasalarının kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır; bu yasa İngiliz Parlamentosu'nun Kanada anayasasını değiştirme yetkisini resmen ortadan kaldırmıştır. Kanada anayasası, 1982 tarihli Anayasa Yasası'nın 52(2) bölümünde belirtildiği üzere belirli yasama işlemlerini içerir. Bununla birlikte, 52(2) sayılı bölümde açıkça listelenmeyen bazı belgeler de Kanada'da anayasal belgeler olarak kabul edilmekte ve referans yoluyla yerleşik hale getirilmektedir; 1763 Bildirgesi gibi. Kanada anayasası bir dizi farklı tüzük, değişiklik ve referans içerse de, Kanada'da var olan bazı anayasal kurallar yazılı olmayan kaynaklardan ve anayasal sözleşmelerden türetilmiştir.

Yazılı anayasa ve kodifiye edilmiş anayasa terimleri, yazılı olmayan anayasa ve kodifiye edilmemiş anayasa gibi sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak bu kullanım teknik olarak yanlıştır. Kodifiye edilmiş bir anayasa tek bir belgedir; böyle bir belgeye sahip olmayan devletlerin kodifiye edilmemiş, ancak tamamen yazılı olmayan anayasaları vardır, çünkü kodifiye edilmemiş bir anayasanın çoğu genellikle İsrail Temel Yasaları ve Birleşik Krallık Parlamento Yasaları gibi yasalarda yazılıdır. Kodifiye edilmemiş anayasalar büyük ölçüde zamanın hükümeti tarafından değiştirilmeye karşı korumadan yoksundur. Örneğin, 2011 tarihli Birleşik Krallık Sabit Süreli Parlamentolar Yasası, basit çoğunlukla sabit süreli parlamentolar için yasa çıkarmıştır; o zamana kadar iktidar partisi maksimum beş yıllık süreye kadar uygun herhangi bir zamanda genel seçim çağrısı yapabilirdi. Bu değişiklik çoğu ülkede anayasa değişikliği gerektirecektir.

Değişiklikler

Birleşik Devletler Anayasası

Anayasa değişikliği, bir yönetimin, kuruluşun veya başka tür bir varlığın anayasasında yapılan bir değişikliktir. Değişiklikler genellikle mevcut bir anayasanın ilgili bölümlerinin içine yerleştirilir ve metni doğrudan değiştirir. Tersine, anayasaya ek ilaveler (codicils) olarak eklenebilirler, böylece belgenin mevcut metnini değiştirmeden hükümetin çerçevesini değiştirirler.

Çoğu anayasa, değişikliklerin olağan yasama için gerekli olandan daha sıkı özel bir prosedürden geçmedikçe yürürlüğe giremeyeceğini öngörür.

Anayasa hukukunda yeni anayasa yapma ve değiştirme iktidarına “kurucu iktidar” (aslî kurucu iktidar) denir. Aslî kurucu iktidar tarafından yapılmış mevcut anayasanın çizdiği hukukî kurallar çerçevesinde, oluşumunun ve çalışma sınırlarının belirlendiği mevcut anayasada değişiklik yapma iktidarına sahip devlet organına “kurulan iktidar” denir. Aslî kurucu iktidarın sürekli oluşturulması yani bütün hukukî yapının temelini oluşturan anayasanın öngördüğü usûller dışında sıkça değiştirilmesi, kronik devrime ve anayasal düzende anarşiye yol açar.

Değişiklik yapma yöntemleri

Ulusal anayasaların değiştirilmesi için prosedürler
Onaylayan Çoğunluk gerekli
Ülkeler
Yasama organı (tek kamaralı, ortak oturum veya sadece alt meclis) Seçimden sonra >%50 + >%50 İzlanda, İsveç
Seçimden sonra >%50 + 3/5 Estonya, Yunanistan
Seçimden sonra 3/5 + >%50 Yunanistan
3/5 Fransa, Senegal, Slovakya
2/3 Afganistan, Angola, Ermenistan, Avusturya, Bahreyn, Bangladeş, Bulgaristan, Kamboçya, Cibuti, Ekvador, Honduras, Laos, Libya, Malavi, Kuzey Kore, Kuzey Makedonya, Norveç, Filistin, Portekiz, Katar, Samoa, São Tomé ve Príncipe, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Solomon Adaları, Türkmenistan, Tuvalu, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen
Seçimden sonra >%50 + 2/3 Ukrayna
Seçimden sonra 2/3 + 2/3 Belçika
3/4 Bulgaristan, Solomon Adaları (bazı durumlarda)
4/5 Estonya, Portekiz (son değişiklikten sonraki beş yıl içinde)
Yasama organı + referandum >50% + >50% Cibuti, Ekvador, Venezuela
Seçim öncesi ve sonrası >%50 + >%50 Danimarka
3/5 + >50% Rusya, Türkiye
2/3 + >50% Arnavutluk, Andorra, Ermenistan (bazı değişiklikler), Mısır, Slovenya, Tunus, Uganda, Yemen (bazı değişiklikler), Zambiya
2/3 + >60% Seyşeller
3/4 + >50% Romanya, Tayvan
2/3 + 2/3 Namibya, Sierra Leone
3/4 + 3/4 Fiji
Yasama organı + alt ulusal yasama organları 2/3 + >50% Meksika
2/3 + 2/3 Etiyopya
Alt meclis + üst meclis 2/3 + >50% Polonya, Bosna Hersek
2/3 + 2/3 Bahreyn, Almanya, Hindistan, İtalya, Ürdün, Namibya, Hollanda, Pakistan, Somali, Zimbabve
3/5 + 3/5 Brezilya, Çek Cumhuriyeti
3/4 + 3/4 Kazakistan
Alt meclis + üst meclis + ortak oturum >50% + >50% + 2/3 Gabon
Yasama meclisinin her iki kanadı + ortak oturum 2/3 + 2/3 Haiti
Alt meclis + üst meclis + referandum >50% + >50% + >50% Cezayir, Avustralya, Fransa, İrlanda, İtalya, İsviçre
2/3 + 2/3 + >50% Japonya, Romanya, Zimbabve (bazı vakalar)
2/3 + >50% + 2/3 Antigua ve Barbuda
2/3 + >50% + >50% Polonya (bazı durumlarda)
3/4 + 3/4 >50% Madagaskar
Alt meclis + üst meclis + alt ulusal yasama organları >50% + >50% + 2/3 Kanada
2/3 + 2/3 + >50% Hindistan (bazı durumlarda)
2/3 + 2/3 + 3/4 Birleşik Devletler
2/3 + 100% Etiyopya
Referandum >50% Estonya, Gabon, Kazakistan, Malavi, Palau, Filipinler, Senegal, Sırbistan (bazı durumlarda), Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
Alt ulusal yasama organları 2/3 Rusya
3/4 Birleşik Devletler
Anayasal kongre Arjantin
2/3 Bulgaristan (bazı değişiklikler)

Bazı ülkeler birden fazla yöntem altında listelenmiştir çünkü alternatif prosedürler kullanılabilmektedir.

Yerleşik hükümler

Bir temel yasanın ya da anayasanın yerleşik maddesi ya da yerleşiklik maddesi, belirli değişikliklerin yapılmasını zorlaştıran ya da imkansız kılan, bu tür değişiklikleri kabul edilemez hale getiren bir hükümdür. Yerleşik bir hükmün geçersiz kılınması için çoğunluk, referandum ya da azınlık partisinin rızası gerekebilir. Örneğin, ABD Anayasası, Eyaletlerin rızası olmadan Senato'daki eşit oy hakkının kaldırılmasını yasaklayan yerleşik bir maddeye sahiptir. Sonsuzluk maddesi terimi Çek Cumhuriyeti, Almanya, Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fas, İran İslam Cumhuriyeti, Brezilya ve Norveç anayasalarında da benzer şekilde kullanılmaktadır. Hindistan'da yerleşik hükümlere ilişkin özel hükümler bulunmamakla birlikte, temel yapı doktrini, Anayasanın belirli temel özelliklerinin Hindistan Parlamentosu tarafından bir değişiklik yoluyla değiştirilmesini veya yok edilmesini imkansız kılmaktadır. Kolombiya da açıkça yerleşik hükümlere sahip değildir ancak benzer şekilde anayasalarının temel ilkelerinin yargı yorumları yoluyla değiştirilmesine maddi bir sınır koymuştur.

Anayasal haklar ve ödevler

Anayasalar çeşitli haklar ve ödevler içerir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Vergi ödeme yükümlülüğü
 • Orduda hizmet etme görevi
 • Çalışma yükümlülüğü
 • Oy kullanma hakkı
 • Toplanma özgürlüğü
 • Örgütlenme özgürlüğü
 • İfade özgürlüğü
 • Hareket özgürlüğü
 • Düşünce özgürlüğü
 • Basın özgürlüğü
 • Din özgürlüğü
 • Saygınlık hakkı
 • Resmi nikah hakkı
 • Dilekçe verme hakkı
 • Akademik özgürlük hakkı
 • Silah taşıma hakkı
 • Vicdani ret hakkı
 • Adil yargılanma hakkı
 • Kişisel gelişim hakkı
 • Aile kurma hakkı
 • Bilgi edinme hakkı
 • Evlilik hakkı
 • Devrim hakkı
 • Mahremiyet hakkı
 • Kişinin itibarını koruma hakkı
 • Vatandaşlıktan çıkma hakkı
 • Çocuk Hakları
 • Borçluların hakları

Güçler ayrılığı

Anayasalar genellikle gücü çeşitli hükümet organları arasında açıkça paylaştırır. Baron de Montesquieu tarafından tanımlanan standart model, hükümetin üç kolunu içerir: yürütme, yasama ve yargı. Bazı anayasalar, denetim organı gibi ek organlar da içerir. Anayasalar bu erkler arasındaki güçler ayrılığının derecesine göre büyük farklılıklar gösterir.

Hesap verebilirlik

Başkanlık ve yarı başkanlık hükümet sistemlerinde bakanlık müsteşarları/bakanları, bakanları atama ve görevden alma konusunda patronaj yetkisine sahip olan başkana karşı sorumludur. Başkan seçimle işbaşına gelen halka karşı sorumludur.

Parlamenter sistemlerde Bakanlar Parlamentoya karşı sorumludur, ancak onları atayan ve görevden alan başbakandır. Birleşik Krallık ve monarşi ile yönetilen diğer ülkelerde ise başbakanın tavsiyesi üzerine bakanları atayan ve görevden alan hükümdardır. Buna karşılık, hükümet parlamentonun (ya da parlamentonun bir kısmının) güvenini kaybederse başbakan istifa eder. Hükümet güvensizlik oylamasını kaybederse ya da ülkeye bağlı olarak parlamentoda bütçe oylaması gibi özellikle önemli bir oylamayı kaybederse güven kaybedilebilir. Bir hükümet güvenoyu kaybettiğinde, yeni bir hükümet kurulana kadar görevde kalır; bu da normalde bir genel seçim yapılmasını gerektirse de zorunlu değildir.

Diğer bağımsız kurumlar

Bazı anayasaların öngördüğü diğer bağımsız kurumlar arasında merkez bankası, yolsuzlukla mücadele komisyonu, seçim komisyonu, yargı gözetim organı, insan hakları komisyonu, medya komisyonu, ombudsman ve hakikat ve uzlaşma komisyonu yer almaktadır.

Güç yapısı

Anayasalar aynı zamanda egemenliğin devlet içinde nerede konumlandığını da belirler. İktidarın merkezileşme derecesine göre üç temel egemenlik dağılımı türü vardır: üniter, federal ve konfederal. Bu ayrım mutlak değildir.

Üniter bir devlette egemenlik devletin kendisindedir ve bunu anayasa belirler. Devletin toprakları bölgelere ayrılabilir, ancak bunlar egemen değildir ve devlete tabidir. Birleşik Krallık'ta Parlamento egemenliğine ilişkin anayasal doktrin, egemenliğin nihai olarak merkezde olduğunu belirtir. Bazı yetkiler Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'e devredilmiştir (ancak İngiltere'ye devredilmemiştir). Bazı üniter devletler (İspanya buna bir örnektir), devlet pratikte federal bir devlet gibi işlev görene kadar alt-ulusal hükümetlere giderek daha fazla yetki devreder.

Federal bir devlet, esas olarak federal hükümetin kurumlarını içeren en fazla küçük bir toprak parçasına sahip merkezi bir yapıya ve tüm devletin topraklarını oluşturan birkaç bölgeye (eyalet, il vb. olarak adlandırılır) sahiptir. Egemenlik merkez ve kurucu bölgeler arasında bölünmüştür. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri anayasaları federal devletler kurar ve güç federal hükümet ile eyaletler ya da iller arasında bölüştürülür. Bölgelerin her biri kendi anayasasına (üniter nitelikte) sahip olabilir.

Konfederal bir devlet yine birkaç bölgeden oluşur, ancak merkezi yapı sadece sınırlı koordinasyon gücüne sahiptir ve egemenlik bölgelerde bulunur. Konfederal anayasalar nadirdir ve "konfederal" olarak adlandırılan devletlerin gerçekten federal olup olmadıkları genellikle tartışmalıdır.

Bir federasyon oluĢturmayan bir grup devlet, antlaĢmalar ve anlaĢmalar yoluyla egemenliklerinin bir kısmını uluslarüstü bir varlığa bırakabilir. Örneğin, Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler, daha önce kullanılan ulusal birimler yerine metrik ölçüm sisteminin kullanılması gibi, mutlak egemenliklerini bazı şekillerde kısıtlayan Birlik çapındaki bazı tedbirlere uymayı kabul etmişlerdir.

Olağanüstü hal

Birçok anayasa istisnai durumlarda bazı hak ve güvencelerin askıya alındığı bir tür olağanüstü hal ilan edilmesine izin verir. Bu hüküm, bir hükümetin insan haklarını dikkate almaksızın muhalefeti bastırmasına izin vermek için kötüye kullanılabilir ve kullanılmıştır - olağanüstü hal ile ilgili makaleye bakınız.

Cephe anayasaları

İtalyan siyaset teorisyeni Giovanni Sartori, otoriter güç kaynaklarının bir cephesi olan ulusal anayasaların varlığına dikkat çekmiştir. Bu tür belgeler insan haklarına saygıyı ifade etse ya da bağımsız bir yargı kursa da, hükümet kendini tehdit altında hissettiğinde görmezden gelinebilir ya da asla uygulamaya konmayabilir. Sovyetler Birliği Anayasası kağıt üzerinde toplanma ve ifade özgürlüğünü desteklese de, yazılı olmayan sınırları aşan vatandaşlar derhal hapse atılıyordu. Bu örnek, bir anayasanın koruma ve faydalarının nihai olarak yazılı hükümleriyle değil, hükümet ve toplumun anayasanın ilkelerine saygı duymasıyla sağlandığını göstermektedir. Demokratik ve otokratik hükümetler birbirlerinin yerine geçtikçe bir anayasa gerçek olmaktan çıkıp bir cepheye dönüşebilir ve tekrar eski haline dönebilir.

Anayasa mahkemeleri

Anayasalar genellikle, ancak her zaman olmasa da, görevi bu anayasaları yorumlamak ve gerektiğinde anayasayı ihlal eden yürütme ve yasama işlemlerini geçersiz ilan etmek olan bir yasal organ tarafından korunur. Almanya gibi bazı ülkelerde bu işlev, bu (ve sadece bu) işlevi yerine getiren özel bir anayasa mahkemesi tarafından yerine getirilir. İrlanda gibi diğer ülkelerde, olağan mahkemeler diğer sorumluluklarına ek olarak bu işlevi de yerine getirebilir. Birleşik Krallık'ta olduğu gibi başka yerlerde ise bir eylemin anayasaya aykırı olduğunu ilan etme kavramı mevcut değildir.

Anayasa ihlali, bir anayasa mahkemesi tarafından anayasaya aykırı olduğuna, yani anayasaya aykırı olduğuna karar verilen bir eylem veya yasama işlemidir. Yürütme tarafından yapılan anayasa ihlaline örnek olarak, bir kamu görevlisi anayasa tarafından kendisine verilen yetkilerin dışında hareket edebilir. Yasama organının anayasayı ihlal etmesine örnek olarak, anayasa değişikliği sürecinden geçmeden anayasaya aykırı bir yasa çıkarma girişimi verilebilir.

Bazı ülkelerde, özellikle de anayasaları değiştirilmemiş olanlarda, bu tür mahkemeler hiç yoktur. Örneğin, Birleşik Krallık geleneksel olarak parlamenter egemenlik ilkesi altında faaliyet göstermiş ve bu ilke uyarınca Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından kabul edilen kanunlar mahkemeler tarafından sorgulanamamıştır.

Tarihsel süreç

Bireysel hakları belli ölçülerde koruyan sözleşmeler olarak Anayasal metinlerin tarihi oldukça eskiye dayanır. Modern Anayasacılık ise 18. Yüzyılda başlar. Örnek olarak; Lagaş kralı Urukagina'nın emirnamesi (MÖ 24. yy), Babil'de ortaya konan Hammurabi Kanunları (MÖ 18. yy), Solon Anayasası (MÖ 6. yy), Roma Hukukunun temelini oluşturan 12 Levha Kanunları (MÖ. 5. yy) sayılabilir. Birleşik Krallık'ta 1215 Magna Carta ile ilk defa Kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Ardından 1628 Haklar Dilekçesi, 1689 Haklar Beyannamesi gibi Anayasal metinlerle hem siyasi iktidar belli ölçüde kısıtlanmış ve keyfi yönetim engellenmiş hem de bireysel özgürlüklerin korunması işlevi gerçekleştirilmiştir.

18'inci yüzyıla gelindiğinde kral karşısında güçlenen burjuvazi, sahip olduğu hakların güvence altına alınabilmesi amacıyla o dönemde kralın gücünü sınırlayacak, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak düşünce ve hareketler içerisinde yer aldı. Kralın mutlak gücüne yazılı ve üstün nitelikte belgelerle sınırlamaya yönelik düşünceler giderek topluma da yayıldı ve anayasa adı verilen belgelerle kralın gücüne çeşitli sınırlamalar getirildi.

1789'da Fransa'da düzenlenen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, 1776'da ilan edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirisi anayasacılık için modern zamanlara geçişin habercisidir. Bu metinlerle insanların Doğal Haklarının varlığını kabul ettirdiği, bireysel özgürlüklerin devlet otoritesi karşısında korumaya alındığı görülmektedir. Bu süreçlerde Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürler fikirleri ve eserleriyle önemli rol oynamışlardır.

Hâlen yürürlükte olan en eski Anayasa olan 1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın ilanıyla birçok sosyal ve siyasal hak Anayasal güvence altına alınmıştır.

Osmanlı ve Türkiye'de

• 1808 – Sened-i İttifak: Anayasa değildir. Fakat Türk tarihinde Anayasal düşüncenin oluştuğu ilk belgedir. 1808 Sened-i İttifak ile başlayan Anayasal süreç, Tanzimat Devri boyunca çeşitli fermanlar ile bireysel hak ve özgürlükleri elde etmiştir.

1) 1876 – Kanun-i Esasi: (Nedeni: 1. Meşrutiyet) Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Osmanlı'nın ilk yazılı anayasası Kânûn-ı Esâsî 1876'da ilan edildi ve Meclis-i Âyan ile Meclis-i Mebûsan açılarak Meşrutiyet rejimine geçildi.

 • Meşrutiyet (Meşruti Monarşi): Hükümdarı çeşitli ölçülerde denetleyebilen ve iktidar yetkisini farklı düzeylerde paylaşabilen bir meclisin / parlamentonun bulunması halidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu meclisin bir danışma kurulu veya bakanlar kurulu olmayışıdır (çünkü bunlar değişik adlarla mutlak monarşilerde de bulunabilir). Meclis hükümdarın iktidar ve yasama gücünü paylaşan ve kısıtlayan bir organ olmalıdır. Bu denetleme yetkisi de farklı tür ve ölçülerde uygulanabilir. Hükümdar da meclis üzerinde feshetme, seçimleri yenileme başta olmak üzere farklı haklara sahip bulunabilir. Osmanlı Meşruti Meclisi, İngiliz Parlamentosundaki yapı örnek alınarak oluşturulmuştur. (İngiliz Parlamentosu bugün de aynı sistemi uygular.)
Osmanlı Meclisi Umumi:

a) Meclis-i Mebusan: Halk tarafından seçilirdi.

b) Meclis-i Ayan: Padişah tarafından seçilirdi.

İngiliz Parlamentosu:

a) Avam Kamarası: Halk tarafından seçilir.

b) Lordlar Kamarası: Soylular sınıfının doğal üyeliği.

2) 1908 – Kanun-i Esasi: (Nedeni: 2. Meşrutiyet) 1876’daki Kanuni Esasi tekrar yürürlüğe koyulmuştur. (* 1909'da önemli değişiklikler yapıldı.) 1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla yeniden toplandı. İstanbul'un işgaline kadar faaliyetlerine devam eden meclis, 11 Nisan 1920 tarihinde işgal güçlerinin baskısıyla tamamen kapatıldı.

3) 1921 – Teşkilat-ı Esasiye: (Nedeni: 1920'de TBMM’nin açılışı) Teknik anlamda anayasa sayılması tartışmalıdır. Çünkü bir Anayasa’da bulunması gereken pek çok özellik eksiktir. Çok kısa bir metindir. Sadece devletin temel idaresi hakkında maddeler içerir. Savaş koşulları nedeniyle temel hak ve özgürlüklere değinilmemiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti varlığını sürdürdüğü için henüz bağımsız bir devletin anayasası değildir. 1. Dünya savaşının ardından Anadolu'da bağımsızlık mücadelesi veren TBMM, 1921 Anayasası'nı ilan etti. Olağanüstü koşullarda oluşturulan bu Anayasa 1924'e kadar yürürlükte kaldı.

 • Meclis Hükümeti Sistemi: Meclis Başkanı aynı zamanda Başbakandır. Bu kurumlar ve makamlar daha sonra ayrıştırılmıştır. İcra Vekillerini (Bakanlar Kurulu) seçme ve görevine son verme yetkisine meclis sahiptir. Her bir vekil meclis tarafından ayrı ayrı seçilir. Çift dereceli seçimler uygulanır. Yani halk delegeleri seçer, delegeler de vekilleri seçer.

Not: Meclis Hükümeti Sistemi günümüzde her ne kadar tüm Dünya’da geçerliğini yitirmişse de İsviçre de halen geçerlidir. Meclis Hükümeti Sisteminde iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkileri düzenleyecek herhangi bir mekanizma da söz konusu değildir. Önceleri Partisiz bir rejim vardır. Muhalefet Meclis içi gayriresmî gruplaşmalarla oluşur. Örneğin Sarıklılar: İslamcı, Fesliler: Osmanlıcı, Kalpaklılar: Milliyetçi, Şapkalılar: Batıcı siyaseti simgeler. • Cumhuriyet’in ilanıyla (1923) birlikte Kabine Sistemine geçilmiştir.

 • Kabine Sistemi: Başbakan tarafından bakanlar için liste hazırlanır, Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Meclisten alınan Güvenoyu ile göreve başlar.

İlk Mecliste Kuvvetler Birliği ilkesi benimsenmiştir. • Kuvvetler Birliği: Yasama, yürütme ve yargı son karar makamı olarak aynı organdadır (TBMM). • Kuvvetler Ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargı organları ayrıdır. Dünyada ilk kez Fransız düşünür Montesquieu tarafından öne sürülmüştür. (Türkiye'de 1961’de geçildi.)

4) 1924 – Teşkilat-ı Esasiye: (Nedeni: 1923’de Cumhuriyet’in ilanı) Cumhuriyet’in ilk anayasasıdır. 1924 anayasası klasik haklar denilen hükümlere yer vermiş ve adları belirtilmiştir. Kuvvetler Birliği ilkesi benimsenmiştir. 1923’te geçilen Kabine Sistemi uygulaması devam ettirilmiştir. Tek partili hayata ve nihayet çok partili siyasete geçilmiştir. Cumhuriyetin ilanının ardından yeni kurulan devlet için derli toplu yeni bir Anayasaya ihtiyaç duyuldu ve 1924 Anayasası ilan edildi. 1921 Anayasasında TBMM'ye tanınan yargı yetkisi 1924 Anayasası ile bağımsız mahkemelere tanınmıştır.

1923-24 arası 1921 Teşkilat-ı Esasiye geçerli olduğu için Cumhuriyet’in ilk Anayasası olduğunu kabul eden kaynaklar vardır. Dikkat edilmesi gereken husus;

- Cumhuriyet İlan Edildiğinde; 1921 Teşkilat-ı Esasiye yürürlüktedir. (1923 – 24 arası)

- Cumhuriyet Döneminde; yapılan ilk Anayasa ise 1924 Teşkilat-ı Esasiye’dir.

5) 1961 – Anayasa: (Nedeni: 1960 Askeri İhtilali) “Anayasa” sözcüğü ilk kez kullanılmıştır. 1961 anayasası ile Kuvvetler Ayrılığı ilkesine geçilmiştir. Ayrıca yasama iki meclise ayrılmıştır: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu. Ayrıca ilk kez Anayasa Mahkemesi kuruldu. Eski kurum adları Türkçeleştirildi. Ör: Şura-yı Devlet’in adı Danıştay yapıldı. 27 Mayıs Darbesi ile kurulan komisyonun yeni anayasa çalışmaları sonucu ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1961), birtakım yeni mekanizmalar getirmiştir. Cumhuriyet Senatosu (Türkiye) ile meclis iki kanatlı hale gelmiş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin kurulmasıyla meclis üzerinde hukuki denetim sağlanmış, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı üzerine yaptığı düzenlemelerle hükûmet sistemi Parlamenter sistem'e çevrilmiştir. Ekonomik ve sosyal haklar başta olmak üzere sendika kurma, grev, toplu iş sözleşmesi gibi haklar ilk defa tanınmıştır.

6) 1982 – Anayasa: (Nedeni: 1980 Askeri İhtilali) Tek Meclisli yapıya geri geçildi. Anayasa Mahkemesinin varlığı ise korundu. Yaşanan hükûmet krizlerinin çözülememesi üzerine 12 Eylül 1980 tarihinde askeri darbe gerçekleşmiştir. Kurucu iktidarın hazırladığı 1980 Anayasası ile hükûmet krizlerine sebep olan tıkanıklıkları giderici çözüm yolları öngörülmüştür. Cumhurbaşkanına meclis seçimlerini yenileme yetkisi tanınmış, Cumhuriyet Senatosu kaldırılmış, Bakanlar Kurulu içerisinde Başbakanın yetkileri artırılmıştır.

Anayasa yapma usulleri

 • Monokratik Usuller
  • Ferman
  • Misak
 • Demokratik Usuller
  • Kurucu meclis
  • Kurucu referandum

Anayasa çeşitleri

Yumuşak anayasa

Maddelerinin değiştirilme usullerinin herhangi bir kanunun değiştirilme usulünden farklı olmadığı anayasalardır.

Katı (sert) anayasa

Bu anayasalar için özel, değiştirilmesi zor yöntemler benimsenmiştir.

Bir anayasanın 'sert' olduğunu gösteren özellikler:

 • Değiştirilemeyecek maddeler içermesi
 • Değiştirilmesi için özel (nitelikli) çoğunluk aranması (3/5, 2/3 gibi)
 • Halkoylaması usulüne yer vermesi

Çerçeve anayasa

Kısa ve öz hükümlerden oluşur. Soyut mahiyettedir. Genel bir çerçeve çizer ve içinin doldurulmasını yasama organına bırakır. Bu anayasayı kabul eden ülkelerde demokrasi köklüdür. Örneğin; 1787 Amerikan Anayasası çerçeve bir anayasadır. Toplam 7 temel madde ve bunlara ek olarak sonradan çıkarılmış 27 ek maddeden (Amendment) oluşmaktadır.

Kazuistik anayasa

Uzun ve ayrıntılı kurallardan oluşan, kesin hükümlerin belirlendiği anayasadır.

Uygunluk denetimi

Denetleyen makama göre

Amerikan modeli

Amerikan modeli anayasa yargı sistemi veya genel mahkeme sistemi; kanunların anayasaya uygunluğunun, hukuk açısından normal mahkemeler tarafından denetlenmesine dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu denetim oldukça eskidir. Federal Yüksek Mahkeme ilk defa 1803 yılında Marbury-Madison davasında kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenebileceğine ve anayasaya aykırı bulunan kanunların uygulanamayacağına karar vermiştir. Bir normu somut olayda uygulayacak olan mahkeme, bu norm ile hiyerarşik olarak üst derecedeki başka bir normun çatıştığı kanısına varırsa, mahkeme bu çatışmayı "Lex posterior derogat legi inferiori." ("Üst kanun alt kanunları ilga eder.") ilkesine göre çözümler. Üst norma aykırı olan alt norm uygulanmaz. Amerika Birleşik Devletleri dışında ayrıca Avustralya, Arjantin, Hindistan, Kanada, Japonya, Norveç, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde uygulanmaktadır.

Zamana göre

Anayasaya uygunluk denetimi, denetimin yapıldığı zamana göre iki şekilde yapılır.

 • A priori denetim
 • A posteriori denetim

A priori denetim

Önceden, önleyici denetimdir. Yürürlüğe girmemiş normlar üzerinde, ilandan önce gerçekleştirilen denetim şeklidir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce anayasaya uygunluk denetimi yapılır ve eğer anayasaya aykırılık tespit edilirse aykırı hükümler yürürlüğe girmez.

A priori denetimin esas olduğu ülkelerde hukuk normlarının yürürlüğe girmesinden sonra bunların anayasaya aykırı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Ayrıca önleyici denetim, anayasaya aykırılığın, daha denetime konu norm yürürlüğe girmeden giderilmesini sağladığından, yasa koyucunun kamuoyu önündeki saygınlığını, giderici denetime kıyasla daha fazla korur.

Fransa; a priori denetim tarzını benimseyen tek ülkedir ve kendine özgü yargı sistemi vardır. İtalya, Almanya ve Avusturya a priori denetimi belirli bazı konularda Anayasa Mahkemesinin denetiminden geçirerek önleyici denetim şekli olarak uygulamaktadır. Kanada, Finlandiya, Norveç, İsveç gibi bazı ülkelerde Anayasa Mahkemelerinin yürürlüğe girmeyen kanun tasarıları hakkında görüş bildirme yetkileri vardır fakat bağlayıcı değildir.

A posteriori denetim

Bastırıcı denetim de denilen a posteriori denetim sonradan; giderici ve düzeltici olarak yapılır. Yürürlüğe girmiş normlar üzerinde yapılan bu denetim, Avrupa ülkelerinde genel kabul görmüş olsa da Macaristan, Portekiz, Romanya ve Polonya; her iki denetim yaklaşımını bir arada kullanır. Hukuk normu ilan edilip yürürlüğe girdikten sonra anayasaya aykırı olduğu tespit edildiğinde ülkelerin anayasa mahkemeleri tarafından normun yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.