Arkhe

bilgipedi.com.tr sitesinden

Arkhe (ἀρχή) (Yunanca'da "başlangıç," "ilk"), Batı felsefesinin ve Sokrates öncesi Eski Yunan Felsefesinin en önemli kavramlarından biri. Felsefenin ana disiplini sayılan metafiziğin ve genellikle Bilimin, özellikle de fizik biliminin gelişmesinde önemli rolü olmuştur.

Sözcük, felsefe geleneği içinde, "fizikçiler" de denen, Batı Anadolu kıyılarındaki kentlerde yaşamış Sokrates öncesi filozofların kullanımlarıyla, "ilke", "temel", "ana madde" anlamlarını kazanmıştır.

Bilinen tarih içinde sözcüğü felsefi anlamda ilk kullanan, Batılı anlamda ilk filozof sayılan Thales'tir. "Her şeyin arkhe'si su'dur" düşüncesini dile getirmesiyle felsefenin kurucusu sayılan Thales, sözcüğü, her şeyin "ana madde"si, "dayandığı ilk", "çıktığı kaynak" gibi anlamlarda kullanıp, doğayı ve doğadaki gelişmeleri kendi içlerinde bulunan, doğaötesi açıklamalar gerektirmeyen bir kaynağa geri götürme çabasıyla, aynı zamanda bilimsel düşüncenin de öncüsü sayılır. Felsefe geleneği içinde, Thales'in bu düşünceye, yüksek dağlarda bulduğu deniz canlısı fosillerinden yola çıkarak, vardığı söylenir.

Geleneği sürdüren Thales'in öğrencisi ve izleyicisi Anaksimandros, varlığın arkhe' sini nitelemek için "su" gibi belirgin bir madde yerine, soyut bir kavram kullanır: apeiron. "Sınırsız", "sonsuz", "belirsiz" gibi anlamlara gelen bu kavram, Anaksimandros'un kullandığı tümceler içinde şöyle aktarılmıştır: "Varolan şeylerin arkhesi apeiron'dur. Ama doğumları nereden gelmişse, ölümleri de zorunlu olarak oraya gider.".Daha sonra Anaksimendros'un genç yoldaşı Anaksimenes arkhenin hava olduğunu, kosmosun, düzenli evrenin, havanın sıkışıp genişlemesiyle meydana geldiğini söyler.

Bu düşünceyle bir yandan, bir düzen barındıran evrenin (kosmos) süreçlerden oluştuğu ve bunların düzenli bir biçimde yinelenerek sürüp gittiği gibi bilimsel bakışın temel bir varsayımı ortaya konmakta, bir yandan da düşünce tarihine metafizik düşüncenin temel bir bakış biçimi, olup bitenlerin temelinde hangi olumlu ya da olumsuz niteliklerin bulunduğunu ve dünyanın bir bütün olarak nasıl bir değer taşıdığını görme çabasını içeren bakış biçimi katılmaktadır. Öte yandan arkhe'nin yalnızca bir "ilk" kaynak değil, aynı zamanda değişimlerin temelinde yatan bir "ilke" olduğu düşüncesi de ilk kez belirmektedir.

Arkhe (/ˈɑːrki/; Eski Yunanca: ἀρχή; bazen arkhé olarak da yazılır), birincil anlamları "başlangıç", "köken" veya "eylem kaynağı" olan Yunanca bir kelimedir (ἐξ ἀρχῆς: başlangıçtan itibaren, οr ἐξ ἀρχῆς λόγος: orijinal argüman) ve daha sonra "ilk ilke" veya "unsur". Uzantı olarak, "ilk yer", "yönetim yöntemi", "imparatorluk, krallık", "otoriteler" (çoğul olarak: ἀρχαί), "komuta" anlamına gelebilir. İlk ilke veya unsur, "nihai temel töz" ve "nihai kanıtlanamaz ilke "ye karşılık gelir. Arkaik dönemin (MÖ 8 ila 6. yüzyıl) felsefi dilinde arkhe (veya arkhe) var olan şeylerin kaynağını, kökenini veya kökünü belirtir. Antik Yunan felsefesinde Aristoteles, arche'nin bir şeyin unsuru ya da ilkesi olarak anlamını ön plana çıkarmıştır; bu ilke, kendi içinde kanıtlanamaz ve soyut olsa da, o şeyin olanaklılığının koşullarını sağlar.

Mitik kozmogoniler

Hesiod'un (MÖ 8 ila 7. yüzyıl) efsanevi Yunan kozmogonisinde, dünyanın kökeni, diğer her şeyin kendisinden ortaya çıktığı ilahi bir ilkel durum olarak kabul edilen Kaos'tur. Yaratılışta "kaos" bir boşluktur, ancak daha sonra bu kelime yeryüzü ile gökyüzü arasındaki boşluğu tanımlamak için kullanılır. "Kaos" sonsuz uzay ya da farklılaştırılabilen şekilsiz bir madde anlamına gelebilir. Zamansal sonsuzluk kavramı Yunan zihnine uzak antik çağlardan beri ölümsüzlüğün dinsel kavranışında aşinaydı. Bir köken olarak "ilahi" anlayışı ilk Yunan filozoflarını etkilemiştir.

Orfik kozmogonide, yaşlanmayan Chronos Aether ve Kaos'u üretmiş ve ilahi Aether'de diğer her şeyin kendisinden ortaya çıktığı gümüşi bir yumurta yapmıştır.

Yakın Doğu'nun mitolojik kozmogonilerinde evren biçimsiz ve boştur ve yaratılıştan önce var olan tek şey su uçurumudur. Babil yaratılış hikayesi Enuma Eliş'te ilkel dünya, diğer her şeyin kendisinden ortaya çıktığı "sulu bir kaos" olarak tanımlanır. Yaratılış Kitabı'nda da benzer bir şey anlatılır; Tanrı'nın ruhu suların karanlık yüzünde hareket etmektedir.

Vedik kozmolojiye benzeyen Hindu kozmolojisinde, başlangıçta Evren'de karanlıktan başka bir şey yoktu. Kendi kendini tezahür ettiren varlık ilksel suları yarattı ve tohumunu onun içine yerleştirdi. Bu, diğer her şeyin içinden çıktığı altın bir yumurtaya (Hiranyagarbha) dönüştü.

Antik Yunan felsefesinde arkhe

Yunan mitolojisinin mirası, gerçekliği bir bütün olarak ifade etme arzusunu zaten bünyesinde barındırıyordu ve bu evrenselleştirici dürtü, spekülatif teorileştirmenin ilk projeleri için temel teşkil ediyordu. Görünen o ki, "varlık" düzeni soyut olarak düşünülmeden önce ilk olarak hayali olarak görselleştirilmiştir. Antik Yunan felsefesinde arkhe, var olan şeylerin unsuru ve ilk ilkesidir. Bu, geri kalanının oluşumunda korunan bir veya daha fazla kalıcı madde veya doğa (physis) olarak kabul edilir. Her şey ilk olarak bundan meydana gelir ve nihai bir durumda bunun içinde çözülür. Varlığın bu kaynağı her zaman korunur. (Aristoteles-Metaf.A, 983, b6ff). Anaksimandros, Aristoteles'ten itibaren yazarların "alt tabaka" (Simplicius Phys. 150, 22) olarak adlandırdıkları şey için arkhe'yi kullanan ilk filozoftur. Yunan filozoflar arkhe'ye ilahi nitelikler atfetmişlerdir. Bu, her şeyi kuşatan ve değer veren ilahi töz ufkudur.

Felsefenin babası Miletli Thales (MÖ 7. ila 6. yüzyıl), her şeyin ilk ilkesinin su olduğunu iddia etmiş ve onu içinde hareket ve değişim barındıran bir töz olarak görmüştür. Teorisi, dünyanın her yerinde nemin gözlemlenmesiyle desteklenmiş ve dünyanın su üzerinde yüzdüğü teorisiyle örtüşmüştür. Fikirleri Yakın Doğu mitolojik kozmogonisinden ve muhtemelen Homeros'un Oceanus'u (okyanus) çevreleyen tüm kaynakların ve nehirlerin kaynağı olduğuna dair ifadesinden etkilenmiştir.

Thales'in teorisi halefi ve saygın öğrencisi Anaksimandros tarafından çürütülmüştür. Anaksimandros suyun arkhe olamayacağını, çünkü onun karşıtı olan ateşi doğuramayacağını belirtmiştir. Anaksimandros aynı sebepten ötürü elementlerin (toprak, ateş, hava, su) hiçbirinin arkhe olamayacağını iddia etmiştir. Bunun yerine, her şeyin kendisinden doğduğu ve her şeyin kendisine geri döneceği belirsiz bir töz olan apeiron'un varlığını öne sürmüştür. Apeiron (sonsuz ya da sınırsız) tamamen belirsiz bir şeydir ve Anaksimandros muhtemelen Hesiod'un orijinal kaosundan (esneyen uçurum) etkilenmiştir. Muhtemelen öncelikle "tür olarak belirsiz" anlamına gelmesini amaçlamış, ancak aynı zamanda "sınırsız kapsam ve süre" olduğunu da varsaymıştır. Zamansal sonsuzluk kavramı Yunan zihnine uzak antik çağlardan beri ölümsüzlüğün dinsel kavranışında aşinaydı ve Anaksimandros'un tanımı bu kavrayışa uygun terimlerle yapılmıştır. Bu arkhe "ebedi ve yaşlanmayan" olarak adlandırılır. (Hippolitus I,6,I;DK B2)

Anaksimandros'un öğrencisi Anaksimenes bir başka teori daha geliştirmiştir. Element teorisine geri döner, ancak bu sefer arkhe olarak su yerine havayı öne sürer ve ona tanrısal nitelikler atfeder. Bir değişim teorisi ortaya koyan ve bunu gözlemle destekleyen ilk filozof olarak kayıtlara geçmiştir. İki zıt süreç olan seyrelme ve yoğunlaşma (incelme veya kalınlaşma) süreçlerini kullanarak havanın nasıl bir dizi değişimin parçası olduğunu açıklar. Seyrekleşen hava ateşe dönüşür, yoğunlaşan hava önce rüzgâra, sonra sırasıyla buluta, suya, toprağa ve taşa dönüşür. Arche teknik olarak tüm gerçekliğin/görünüşlerin altında yatan şeydir.