Aristoteles

bilgipedi.com.tr sitesinden
Aristoteles
Aristotle Altemps Inv8575.jpg
Aristoteles'in Lysippos tarafından yapılmış bronz Yunan büstünün mermerden Roma kopyası, MÖ 330 civarı, modern kaymaktaşı manto ile
DoğanMÖ 384
Stagira, Chalcidice
ÖldüMÖ 322 (61-62 yaşlarında)
Euboea, Makedonya İmparatorluğu
EğitimPlatonik Akademi
Kayda değer çalışmalar
Corpus Aristotelicum
Eş(ler)Pythias
EraAntik Yunan felsefesi
BölgeBatı felsefesi
Okul
 • Peripatetik okul
 • Aristotelesçilik
 • Klasik cumhuriyetçilik
Önemli öğrencilerBüyük İskender, Theophrastus, Aristoxenus
Ana ilgi alanları
Kayda değer fikirler
Aristotelesçilik
Spekülatif felsefe
 • Aristoteles mantığı, kıyas
 • Aristotelesçi teoloji
 • Dört neden
 • Cins ve farklılıklar
 • Hylomorphism, cevher, öz, araz
 • Hypokeimenon
 • Potansiyellik ve Gerçeklik
 • Evrenseller teorisi
 • Hareketsiz taşıyıcı
Doğa felsefesi
 • Aristotelesçi biyoloji
 • Aristoteles fiziği
 • Sağduyu
 • Dünyanın sonsuzluğu
 • Beş Zeka
 • Horror vacui
 • Elementler teorisi, aether
 • Rasyonel hayvan
Pratik felsefe
 • Aristotelesçi etik
 • Katarsis
 • Müzakereci, epideik ve adli retorik
 • Enthymeme ve Paradeigma
 • Devlet için bir model olarak aile
 • Altın ortalama
 • Kyklos
 • Magnanimity
 • Mimesis
 • Doğal kölelik
 • Entelektüel erdemler: sophia, episteme, nous, phronesis, techne
 • Üç itiraz: ethos, logos, pathos
 • Kadınlara ilişkin görüşler
Etkiler
Etkilenmiş
 • Neredeyse tüm sonraki Batı ve Orta Doğu felsefesi, özellikle İbn Rüşdçülük, İbn Sînâcılık, Edebi Yeni-Aristotelesçilik, Meymunîlik, Objektivizm, Meşşailik, Skolastisizm (Llullizm, Neo, Scotizm, İkinci, Thomizm, vb.), Brentano Okulu, ayrıca Orta Platonculuk ve Yeni Platonculuk ve önemli miktarda sonraki bilim, özellikle de protoscience.

  Bkz: Aristoteles'ten etkilenen yazarların listesi, Aristoteles üzerine yorumlar, Pseudo-Aristoteles

Aristoteles (/ˈærɪstɒtəl/; Yunanca: Ἀριστοτέλης Aristotélēs, okunuşu [aristotélɛːs]; MÖ 384-322) Antik Yunanistan'da Klasik dönemde yaşamış Yunan filozof ve polimattır. Platon tarafından eğitilmiş, Lyceum'un, Peripatetik felsefe okulunun ve Aristotelesçi geleneğin kurucusudur. Yazıları fizik, biyoloji, zooloji, metafizik, mantık, etik, estetik, şiir, tiyatro, müzik, retorik, psikoloji, dilbilim, ekonomi, siyaset, meteoroloji, jeoloji ve yönetim gibi birçok konuyu kapsar. Aristoteles kendisinden önce var olan çeşitli felsefelerin karmaşık bir sentezini sağlamıştır. Batı, entelektüel sözlüğünü, sorunlarını ve araştırma yöntemlerini her şeyden önce onun öğretilerinden miras almıştır. Sonuç olarak, onun felsefesi Batı'daki hemen her bilgi biçimi üzerinde benzersiz bir etki yaratmıştır ve çağdaş felsefi tartışmaların konusu olmaya devam etmektedir.

Hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir. Aristoteles Kuzey Yunanistan'daki Stagira şehrinde doğmuştur. Babası Nikomakhos, Aristoteles henüz çocukken ölmüş ve bir vasisi tarafından yetiştirilmiştir. On yedi ya da on sekiz yaşındayken Platon'un Atina'daki Akademisi'ne katıldı ve otuz yedi yaşına kadar (yaklaşık MÖ 347) orada kaldı. Platon öldükten kısa bir süre sonra Aristoteles Atina'dan ayrıldı ve Makedonyalı Philip II'nin isteği üzerine MÖ 343'ten itibaren Büyük İskender'e ders verdi. Lyceum'da bir kütüphane kurarak yüzlerce kitabının çoğunu papirüs tomarları üzerinde üretmesine yardımcı olmuştur. Aristoteles yayınlanmak üzere pek çok zarif inceleme ve diyalog yazmış olsa da, orijinal eserlerinin yalnızca üçte biri günümüze ulaşmıştır ve bunların hiçbiri yayınlanmak üzere tasarlanmamıştır.

Aristoteles'in görüşleri Ortaçağ bilimini derinden şekillendirmiştir. Fizik biliminin etkisi Geç Antik Çağ ve Erken Orta Çağ'dan Rönesans'a kadar uzanmış ve Aydınlanma dönemine ve klasik mekanik gibi teoriler geliştirilinceye kadar sistematik olarak değiştirilmemiştir. Aristoteles'in biyolojisinde yer alan ahtapotun hektokotil (üreme) kolu gibi bazı zoolojik gözlemlerine 19. yüzyıla kadar inanılmamıştır. Ayrıca Orta Çağ boyunca Yahudi-İslam felsefelerini (800-1400) ve Hıristiyan teolojisini, özellikle de İlk Kilise'nin Neoplatonizmini ve Katolik Kilisesi'nin skolastik geleneğini etkilemiştir. Aristoteles, Ortaçağ Müslüman bilginleri arasında "İlk Öğretmen", Thomas Aquinas gibi Ortaçağ Hıristiyanları arasında ise sadece "Filozof" olarak saygı görmüş, şair Dante ise onu "bilenlerin efendisi" olarak adlandırmıştır. Eserleri bilinen en eski resmi mantık çalışmasını içerir ve Peter Abelard ve John Buridan gibi ortaçağ bilginleri tarafından incelenmiştir.

Aristoteles'in mantık üzerindeki etkisi 19. yüzyıla kadar devam etmiştir. Buna ek olarak, etiği her zaman etkili olsa da, modern erdem etiğinin ortaya çıkışıyla birlikte yeniden ilgi görmüştür. Aristoteles "mantığın babası", "biyolojinin babası", "siyaset biliminin babası", "zoolojinin babası", "embriyolojinin babası", "doğal hukukun babası", "bilimsel yöntemin babası", "retoriğin babası", "psikolojinin babası", "realizmin babası", "eleştirinin babası", "bireyciliğin babası", "teleolojinin babası" ve "meteorolojinin babası" olarak adlandırılmıştır.

Aristoteles (GrekçeἈριστοτέλης Aristotélēs, Grekçe telaffuz: [aristotélɛːs]; c. MÖ 384 – c. MÖ 322) veya kısaca Aristo, Antik Yunanistan'da Klasik dönem aralığında yaşamını sürdürmüş olan Yunan filozof ve bilge.

Platon ile düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biri olan Aristo, mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dilbilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi pek çok disiplinde çoğu o disiplinin kurucusu olan eserler vermiş, eserleri 16. ve 17. yüzyılda modern bilim gelişene kadar Avrupa ve İslam coğrafyasındaki bilimsel faaliyetin temelini oluşturmuştur. Günümüzde kullanılan pek çok bilimsel terim ve araştırma metodu kendisine dayanan Aristo, tarih boyunca özgün felsefi düşüncelerin ve tartışmaların, bilimsel görüşlerin ve araştırmaların kaynağı olmuş ve olmaya da devam etmektedir.

Aristoteles ismiyle günümüze kalan eserlerin nasıl üretildiği veya toplandığı tam olarak bilinmemektedir, günümüze kalan metinlerin basılmak için hazırlanmış yazılardan çok, ders anlatımı için oluşturulmuş taslaklar ya da ders notları olduğu düşünülmektedir. Buna rağmen bu metinler Geç Antik Çağ, Orta Çağ, ve Rönesans boyunca bilim pratiğini belirlemiş, örneğin astronomi hakkındaki iddiaları Kopernik'in;fizik hakkındaki düşünceleri Galileo ve Newton'un çalışmalarıyla aşılabilmiş, klasik mekanik, modern kimya ve biyoloji sistematik bilimler haline gelene kadar doğa ve hayvanlar hakkındaki görüşleri etkisini baskın biçimde sürdürmeye devam etmiştir. Mantıkla ilgili ilk biçimsel incelemeleri sunan Aristo, Frege'ye kadar mantıkla ilgili çalışmaların temelini oluşturmuştur. Bu eserlerinin en önemlileri arasında Metafizik, Kategoriler, Fizik, Nikomakhos'a Etik, Politik, Ruh Üzerine ve Poetika sayılabilir.

Helenistik dönemde diğer düşünce okulları kadar popüler olmasa da öğretilerini takip edenlerce fikirleri aktarılmış, Epikürcülük ve Stoacılık üzerinde çeşitli etkileri olmuştur. Ancak asıl etkisini Erken Hristiyanlığın Neo-Platonizminde, Orta Çağ'ın Hristiyanlık teolojisinde, İslam felsefesinde, ve skolastik düşüncede gösteren Aristo, İslam düşünürleri tarafından "muallim-i evvel" yani "ilk öğretmen" olarak anılmış, Thomas Aquinas biricik örneğini teşkil ettiğini düşündüğü için ona sadece "filozof" demiş, Heidegger felsefede kavramın ancak Aristo ile kendisini bulduğunu iddia etmiştir. Felsefe tarihi boyunca neredeyse hiç gündemden düşmeyen Aristo, günümüzde özellikle metafizik ve etik alanlarında güncel tartışmalara katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Yaşam

Mieza'daki Aristoteles Okulu, Makedonya, Yunanistan

Genel olarak, Aristoteles'in yaşamının ayrıntıları iyi belirlenmiş değildir. Antik çağda yazılan biyografiler genellikle spekülatiftir ve tarihçiler sadece birkaç önemli nokta üzerinde hemfikirdir.

Adı Eski Yunanca'da "en iyi amaç" anlamına gelen Aristoteles, MÖ 384 yılında günümüz Selanik'inin yaklaşık 55 km (34 mil) doğusundaki Stagira, Chalcidice'de doğmuştur. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı Amyntas'ın özel hekimiydi. Aristoteles gençliğinde babası tarafından öğretilen biyoloji ve tıp bilgilerini öğrendi. Aristoteles on üç yaşındayken anne ve babası öldü ve Atarneuslu Proxenus onun vasisi oldu. Aristoteles'in çocukluğu hakkında çok az bilgi günümüze ulaşmış olsa da, muhtemelen Makedonya sarayında bir süre geçirmiş ve Makedonya monarşisiyle ilk bağlantılarını kurmuştur.

Aristoteles on yedi ya da on sekiz yaşındayken Platon'un Akademisi'nde eğitimine devam etmek üzere Atina'ya taşındı. Eleusinian Gizemleri'nde gördüğü manzaraları anlatırken "deneyimlemek öğrenmektir" [παθείν μαθεĩν] diye yazdığı gibi muhtemelen Eleusinian Gizemleri'ni deneyimlemiştir. Aristoteles MÖ 348/47'de ayrılmadan önce yaklaşık yirmi yıl Atina'da kaldı. Ayrılışıyla ilgili geleneksel hikaye, kontrolün Platon'un yeğeni Speusippus'a geçmesinden sonra Akademi'nin gidişatından hayal kırıklığına uğradığını kaydeder, ancak o dönemde Atina'daki Makedonya karşıtı duygulardan korkmuş ve Platon ölmeden önce ayrılmış olması da mümkündür. Aristoteles daha sonra Ksenokrates'e arkadaşı Atarneuslu Hermias'ın Küçük Asya'daki sarayına kadar eşlik etmiştir. Hermias'ın ölümünden sonra Aristoteles, öğrencisi Theophrastus ile birlikte Lesbos adasına gitti ve burada adanın ve korunaklı lagünün botanik ve zoolojisini araştırdılar. Lesbos'tayken Aristoteles, Hermias'ın evlatlık kızı ya da yeğeni olan Pythias ile evlendi. Pythias'tan bir kızı olur ve ona da Pythias adını verirler. MÖ 343 yılında Aristoteles, Makedonyalı Philip II tarafından oğlu İskender'in öğretmeni olması için davet edildi.

Aristoteles'in portre büstü; Lysippos tarafından yapılmış kayıp bir bronz heykelin Roma İmparatorluk Dönemi (MS 1. veya 2. yüzyıl) kopyası

Aristoteles, Makedonya kraliyet akademisinin başına getirildi. Aristoteles Makedonya sarayında bulunduğu süre boyunca sadece İskender'e değil, geleceğin diğer iki kralına da dersler verdi: Ptolemy ve Cassander. Aristoteles İskender'i doğunun fethi konusunda teşvik etmiştir ve Aristoteles'in İran'a karşı kendi tutumu da utanmazca etnosentriktir. Ünlü bir örnekte, İskender'e "Yunanlılara lider, barbarlara despot olmasını, birincilere dost ve akrabalarına bakar gibi bakmasını, ikincilerle ise hayvanlar ya da bitkilerle ilgilenir gibi ilgilenmesini" öğütler. MÖ 335'te Aristoteles Atina'ya dönmüş ve orada Lyceum olarak bilinen kendi okulunu kurmuştur. Aristoteles sonraki on iki yıl boyunca okulda dersler verdi. Atina'dayken karısı Pythias ölür ve Aristoteles Stagira'lı Herpyllis'le birlikte olur ve ondan babasının adını verdiği bir oğlu olur: Nikomakhos. Orta Çağ'dan kalma eleştirel olmayan bir derleme olan Suda doğruysa, Abyduslu Palaephatus adında bir erômenos'u da olmuş olabilir.

Atina'da MÖ 335 ile 323 yılları arasındaki bu dönem, Aristoteles'in birçok eserini kaleme aldığına inanılan dönemdir. Günümüze sadece parçaları ulaşmış olan birçok diyalog yazmıştır. Günümüze ulaşan bu eserler inceleme biçimindedir ve çoğunlukla yaygın bir şekilde yayınlanması amaçlanmamıştır; genellikle öğrencileri için ders yardımcıları oldukları düşünülmektedir. En önemli eserleri arasında Fizik, Metafizik, Nikomakhos'a Etik, Politika, Ruh Üzerine ve Poetika sayılabilir. Aristoteles "mantık, metafizik, matematik, fizik, biyoloji, botanik, etik, politika, tarım, tıp, dans ve tiyatro" alanlarında çalışmış ve bu alanlara önemli katkılarda bulunmuştur.

Hayatının sonlarına doğru İskender ve Aristoteles'in arası İskender'in Pers ve İranlılarla olan ilişkisi yüzünden açılmıştır. Antik çağda yaygın bir gelenek, Aristoteles'in İskender'in ölümünde bir rol oynadığından şüpheleniyordu, ancak buna dair tek kanıt, ölümden yaklaşık altı yıl sonra ortaya atılan olası olmayan bir iddiadır. İskender'in ölümünün ardından Atina'da Makedonya karşıtı duygular yeniden alevlendi. MÖ 322'de Demophilus ve Hierophant Eurymedon'un Aristoteles'i dinsizlikle suçlayarak annesinin Euboea'daki Chalcis'teki aile mülküne kaçmasına neden oldukları ve bu olayda Aristoteles'in şöyle dediği söylenir: "Atinalıların felsefeye karşı iki kez günah işlemesine izin vermeyeceğim" - Atinalıların Sokrates'i yargılayıp idam etmesine bir gönderme. Aynı yılın sonlarında Euboea'da doğal nedenlerle ölmüş, öğrencisi Antipater'i baş vasisi olarak tayin etmiş ve karısının yanına gömülmeyi istediği bir vasiyetname bırakmıştır.

O dönemde gayet yaygın bir isim olan adının anlamı "en iyi amaç, gaye" olan Aristoteles'in hayatıyla ilgili bilgiler oldukça sınırlı ve Antik Çağ'dan günümüze kalan belgeler de oldukça varsayımsal olan Aristo'nun MÖ 384 veya 385'te, günümüzde Athos tepesi olarak adlandırılan tepenin yakınlarında ufak bir Makedonya kenti olan Stageira'da, Makedonya kralı II. Amyntas'ın (Philippos'un babası) hekimi olan Nikomakhos'un oğlu olarak dünyaya geldiği düşünülmektedir. MÖ 367 veya 366'da 17-18 yaşında Platon'un Atina'daki akademisine girmesiyle Platon'un en parlak öğrencilerinden biri olan Aristo, Platon'un okulundayken okuma tutkusuyla tanındığı ve "okuyucu" lakabını edindiği söylenir. Helenistik dönemden önce felsefe daha çok karşılıklı konuşma ve tartışma biçiminde yapıldığı için, Aristo'nun metinlere yönelmesi farklı bir etkinlik olarak görülmüş olabileceği gibi, bu lakap daha sonraki Aristo okurları tarafından Aristo'nun metinlerinin kendinden önceki filozoflara göndermelerle dolu olması nedeniyle verilmiş de olabilir. Bu dönemde hiçbiri günümüze bütünüyle kalmamış olan diyaloglarını yazmaya başladığı düşünülmüktedir.

Platon MÖ 347'de öldüğünde, Akademi'nin başına yeğeni Spevsippos geçmiştir, Aristo'nun Atina'dan ayrılmasına genellikle bu durum temel neden olarak gösterilse de o dönemde Makedonya'nın güçlenmesi ve diğer Yunan şehir devletlerini tehdit etmesi sonucu gelişen Makedon düşmanlığının da Atina'dan ayrılmasında etkili olduğu düşünülebilir. Ksenokratos'la beraber bulunduğu Assos kentinin tiranı Atarnevus'lu Hermias'ın yanına danışman olarak gider, bu sırada en önemli öğrencilerinden biri olan Theophrastus'la beraber özellikle Midilli adasında hayvanlar, bitkiler ve coğrafya hakkında pek çok gözlem, inceleme ve deney yaptığı, bu konulardaki metinlerini dolduran örneklerin çoğunu bu dönemde topladığı düşünülmektedir. Midilli'deyken Hermias'ın yeğeni ya da evlatlık kızı Püthias'la evlenir ve yine Püthias adında bir kızı olur.

343'te Pella'daki (Bugün Ayii Apostili) Makedonya Kralı II. Filip'in sarayına danışman olarak gider, burada Filip'in oğlu İskender ve daha sonra ordusunda general ve İskender öldükten sonra sırasıyla biri Yunan Yarımadasında diğeri Mısır'da kral olacak olan Cassander ve I. Ptolemaios'a hocalık yapar. Antik Çağ filozoflarının hayatlarıyla ilgili çoğu rivayete dayanan bilgilerden oluşan bir biyografi kitabı yazmış olan Diogenes Laertius, 341 yılında Perslerin eline düşen Hermias'ın öldürülünce Aristo'nun Delfi'de ona bir anıt yaptırdığını ve bu anıta onun anısına bir şiir yazdığını aktarır ve şiire de yer verir. Aristo'nun Perslere karşı etnik ayrımcılık yaptığı, Yunanları Perslerden daha üstün gördüğü, öğrencilerine Yunanlara karşı iyi davranan fakat aynı düzeyde Perslere kötü davranan lider olmaları gerektiğini öğrettiği söylense de, ancak zaten Pers düşmanlığı ve "dostuna iyi, düşmanına kötü davran" normu Antik Yunan toplumunda Aristo'ya kadar en az iki yüzyıldır yaygın biçimde görülmektedir. Ayrıca, Aristo felsefesiyle öğrencilerinin liderlikleri arasında net bir örüntü görülmemekte, Aristo'nun bu dönemde seçkin öğrencilerine ne öğrettiği bilinmemektedir.

Filip'in ölümüyle MÖ 335 yılında İskender Makedonya Kralı olduğunda Aristoteles Atina'ya dönüp daha öncesinde de felsefe amacıyla kullanılmış bir yer olan Atina kent merkezine yakın Lükeion'da kendine ait bir felsefe okulu kurar ve takipçilerine ya (rivayete göre) Aristo öğrencileriyle dolaşarak tartıştığı için ya da bir tür çevresi sütunlarla çevrili avlu ya da galeri olan mimarinin adından dolayısıyla Peripatetikler denmiştir (bu isim hem "etrafında yürüyenler" hem de "bir alanı çevreleyen mimari yapı" anlamına gelebilir). Burada on iki sene ders veren Aristo eşi Püthias ölünce Herpüllis'le evlenir ve Nikomakhos adında bir oğlu olur. Günümüze kalan metinlerinin çok büyük ihtimalle bu dönemde Aristo ya da öğrencileri tarafından yaptıkları tartışmalara dair notlar olduğu ve okul dışında paylaşılmadığı düşünülmektedir.

Günümüzde Aristo'nun metinlerine referans vermek için 19. yüzyılda August Immanuel Bekker tarafından hazırlanmış olan toplu basımın paragraf sayıları kullanılmaktadır. Bu metinlerden Aristo'ya ait olmadığı kanıtlanmış olanların üstü çizilmiştir, bir tek Atinalıların Devleti adlı metin 1890'da arkeolojik kazılarda bulunan bir papirüs sayesinde ortaya çıktığı için bu basımda yer almamaktadır.

Spekülatif felsefe

Mantık

Aristoteles, İlk Analitikler ile biçimsel mantığın en erken çalışması olarak kabul edilir ve onun bu anlayışı, 19. yüzyılda matematiksel mantıktaki gelişmelere kadar Batı mantığının baskın biçimi olmuştur. Kant, Saf Aklın Eleştirisi'nde Aristoteles'le birlikte mantığın tamamlandığını belirtmiştir.

Organon

Aristoteles'in kıyas türlerinden biri
Kelimelerle İçinde
şartlar
Denklemlerde
    Bütün insanlar ölümlüdür.

    Bütün Yunanlılar erkektir.

∴ Tüm Yunanlılar ölümlüdür.
M a P

S a M

S a P
Modus Barbara Equations.svg

Bugün kıyas türleriyle (mantıksal argüman yöntemleri) Aristoteles mantığı olarak adlandırılan şeye Aristoteles'in kendisi "analitik" adını verirdi. "Mantık" terimini diyalektik anlamında kullanmıştır. Aristoteles'in çalışmalarının çoğu muhtemelen orijinal haliyle değildir, çünkü büyük olasılıkla öğrenciler ve daha sonraki öğretim görevlileri tarafından düzenlenmiştir. Aristoteles'in mantıksal çalışmaları MÖ 40 civarında Rodoslu Andronikos ya da takipçileri tarafından Organon adı verilen altı kitaplık bir set halinde derlenmiştir. Bu kitaplar şunlardır

 1. Kategoriler
 2. Yorumlama Üzerine
 3. Önceki Analizler
 4. Posterior Analitik
 5. Konular
 6. Sofistik Çürütmeler Üzerine
Raphael'in 1509 tarihli Atina Okulu freskinde Platon (solda) ve Aristoteles. Aristoteles Nikomakhos'a Etik kitabını tutmakta ve içkin gerçekçilik görüşünü temsilen yeryüzüne doğru hareket etmekte, Platon ise Formlar Teorisi'ni temsilen göklere doğru hareket etmekte ve Timaeus kitabını tutmaktadır.

Kitapların sırası (ya da hangi öğretilerden oluştukları) kesin değildir, ancak bu liste Aristoteles'in yazılarının analizinden elde edilmiştir. Temelden, Kategoriler'deki basit terimlerin analizinden, Yorum Üzerine'deki önermelerin ve temel ilişkilerinin analizinden, daha karmaşık formların, yani kıyasların (Analitikler'de) ve diyalektiğin (Topikler ve Sofistik Çürütmeler'de) incelenmesine kadar gider. İlk üç risale mantık teorisinin çekirdeğini oluşturur: mantık dilinin grameri ve doğru akıl yürütme kuralları. Retorik geleneksel olarak dahil edilmez, ancak Topikler'e dayandığı belirtilir.

 • Organon :
  • Yüklemler (yada Kategoriler)
  • Yorum Üzerine
  • Birincil Analitik (yada birincil çözümleme)
  • İkincil Analitik (ya da ikincil çözümleme)
  • Topikler (ya da yaygın düşünceler)
  • Sofistiklerin Çürütülmesi

Metafizik

"Metafizik" sözcüğü, Aristoteles'in eserlerinden çeşitli küçük seçmeleri bir araya getirerek Metafizik adıyla bildiğimiz incelemeye dönüştüren MS birinci yüzyıl editörü tarafından icat edilmiş gibi görünmektedir. Aristoteles bunu "ilk felsefe" olarak adlandırmış ve matematik ve doğa bilimlerinden (fizik) "teolojik" olan ve ilahi olanı inceleyen tefekkür (theoretikē) felsefesi olarak ayırmıştır. Metafizik adlı eserinde (1026a16) şöyle yazmıştır:

Eğer bileşik doğal şeylerden başka bağımsız şeyler olmasaydı, doğanın incelenmesi bilginin birincil türü olurdu; ama hareketsiz bağımsız bir şey varsa, bunun bilgisi ondan önce gelir ve ilk felsefedir ve tam da bu şekilde evrenseldir, çünkü ilktir. Varlığı varlık olarak incelemek, hem ne olduğunu hem de sadece varlık nedeniyle ona ait olanı incelemek bu tür felsefeye aittir.

Madde

Aristoteles Metafizik (Kitap VII) adlı eserinde töz (ousia) ve öz (to ti ên einai, "olması gereken şey") kavramlarını inceler ve belirli bir tözün hem madde hem de formun bir bileşimi olduğu sonucuna varır, bu felsefi teoriye hylomorphism adı verilir. Kitap VIII'de, tözün maddesini substratum ya da oluştuğu şey olarak ayırır. Örneğin, bir evin maddesi tuğlalar, taşlar, keresteler, vs. ya da potansiyel evi oluşturan her neyse, tözün biçimi ise gerçek ev, yani 'bedenler ve eşyalar için örtü' ya da bir şeyi ev olarak tanımlamamızı sağlayan diğer farklılaşmalardır. Bileşenleri veren formül maddenin, farkları veren formül ise formun hesabıdır.

İçkin gerçekçilik
Platon'un formları, bir elmanın ideal formu gibi tümeller olarak mevcuttur. Aristoteles'e göre hem madde hem de form bireysel olana aittir (hylomorphism).

Hocası Platon gibi Aristoteles'in felsefesi de evrensel olanı hedefler. Aristoteles'in ontolojisi tümeli (katholou) tikellere (kath' hekaston), dünyadaki şeylere yerleştirirken, Platon için tümel, gerçek şeylerin taklit ettiği ayrı olarak var olan bir formdur. Aristoteles için "form" hala olguların dayandığı şeydir, ancak tikel bir tözde "örneklenir".

Platon her şeyin evrensel bir forma sahip olduğunu ve bu formun ya bir özellik ya da diğer şeylerle bir ilişki olabileceğini savunmuştur. Örneğin bir kişi bir elmaya baktığında bir elma görür ve aynı zamanda bir elmanın formunu da analiz edebilir. Bu ayrımda, tikel bir elma ve bir elmanın tümel bir biçimi vardır. Dahası, kişi bir elmayı bir kitabın yanına koyabilir, böylece hem kitap hem de elmanın birbirinin yanında olduğundan bahsedilebilir. Platon tikel şeylerin bir parçası olmayan bazı tümel formlar olduğunu savunmuştur. Örneğin, varoluşta tikel bir iyi olmaması mümkündür, ancak "iyi" yine de uygun bir tümel formdur. Aristoteles bu noktada Platon'la aynı fikirde değildir ve tüm tümellerin belli bir zaman diliminde örneklendiğini ve var olan şeylere bağlı olmayan hiçbir tümel olmadığını savunur. Ayrıca Aristoteles tümellerin konumu konusunda da Platon'la aynı fikirde değildir. Platon formların onlara katılan şeylerden ayrı olarak var olduğunu söylerken, Aristoteles tümellerin her bir tümelin yüklendiği her bir şeyin içinde var olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla, Aristoteles'e göre, elmanın formu formlar dünyasında değil, her bir elmanın içinde mevcuttur.

Potansiyellik ve Gerçeklik

Fizik ve Oluş ve Bozuluş Üzerine 319b-320a'da tanımladığı şekliyle, şimdi değişim (kinesis) ve nedenleri ile ilgili olarak, oluşu şundan ayırır:

 1. büyüme ve küçülme, ki bu nicelikte değişimdir;
 2. mekânda değişim olan hareket; ve
 3. değişim, yani nitelik değişimi.
Aristoteles, flüt çalmak gibi bir yeteneğin öğrenme yoluyla edinilebileceğini - potansiyelin gerçek hale getirilebileceğini - savunmuştur.

Meydana gelme, hiçbir şeyin devam etmediği ve sonuçta ortaya çıkan şeyin bir özellik olduğu bir değişimdir. Bu özel değişimde, madde ve formla bağlantılı olarak potansiyel (dynamis) ve aktüellik (entelecheia) kavramlarını ortaya atar. Potansiyelliğe atıfta bulunacak olursak, bu, bir şeyin koşullar uygun olduğunda ve başka bir şey tarafından engellenmediğinde yapabileceği veya üzerinde hareket edebileceği şeydir. Örneğin, topraktaki bir bitki tohumu potansiyel olarak (dynamei) bir bitkidir ve bir şey tarafından engellenmezse bir bitki haline gelecektir. Potansiyel olarak varlıklar ya 'eyleyebilir' (poiein) ya da 'eylemde bulunabilir' (paschein); bu eylemler doğuştan gelebilir ya da öğrenilebilir. Örneğin, gözler görme potansiyeline sahipken (doğuştan - harekete geçme), flüt çalma kabiliyetine öğrenerek sahip olunabilir (alıştırma - harekete geçme). Fiiliyat, potansiyelin sonunun yerine getirilmesidir. Çünkü son (telos) her değişimin ilkesidir ve son uğruna potansiyel vardır, dolayısıyla fiillik sondur. O halde bir önceki örneğe atıfta bulunarak, bir bitkinin bitkilerin yaptığı faaliyetlerden birini yapmasının bir fiil olduğu söylenebilir.

Çünkü bir şeyin uğruna olduğu şey (to hou heneka) onun ilkesidir ve oluş sonun uğrunadır; ve bilfiillik sondur ve bunun uğrunadır ki bilkuvve kazanılır. Çünkü hayvanlar görebilmek için görmezler, ama görebilmek için görürler.

Özetle, bir ev yapmak için kullanılan madde bir ev olma potansiyeline sahiptir ve hem inşa faaliyeti hem de nihai evin formu fiildir ve bu da nihai bir neden ya da sondur. Ardından Aristoteles devam eder ve bilfiilliğin formülde, zamanda ve tözsellikte bilkuvvelikten önce olduğu sonucuna varır. Tikel tözün (yani madde ve formun) bu tanımıyla Aristoteles varlıkların birliği sorununu çözmeye çalışır, örneğin "bir insanı bir yapan şey nedir"? Platon'a göre iki İdea vardır: hayvan ve iki ayaklı, o halde insan nasıl bir birliktir? Ancak Aristoteles'e göre potansiyel varlık (madde) ve gerçek varlık (form) bir ve aynıdır.

Epistemoloji

Aristoteles'in içkin gerçekçiliği, epistemolojisinin dünyada var olan ya da gerçekleşen şeylerin incelenmesine dayandığı ve evrenselin bilgisine yükseldiği anlamına gelirken, Platon için epistemoloji evrensel Formların (ya da ideaların) bilgisiyle başlar ve bunların tikel taklitlerinin bilgisine iner. Aristoteles tümdengelimin yanı sıra örneklerden tümevarımı da kullanırken, Platon a priori ilkelerden tümdengelime dayanır.

Doğa felsefesi

Aristoteles'in "doğa felsefesi", günümüzde fizik, biyoloji ve diğer doğa bilimleri tarafından kapsananlar da dahil olmak üzere çok çeşitli doğa olaylarını kapsar. Aristoteles'in terminolojisinde "doğa felsefesi", doğal dünyanın fenomenlerini inceleyen bir felsefe dalıdır ve günümüzde fizik, biyoloji ve diğer doğa bilimleri olarak kabul edilen alanları içerir. Aristoteles'in çalışmaları entelektüel sorgulamanın neredeyse tüm yönlerini kapsıyordu. Aristoteles felsefeyi geniş anlamda, kendisinin de "bilim" olarak tanımlayacağı akıl yürütme ile birlikte ele alır. Ancak onun bilim terimini kullanışı, "bilimsel yöntem" teriminin kapsadığından farklı bir anlam taşır. Aristoteles için "tüm bilim (dianoia) ya pratik, ya şiirsel ya da teoriktir" (Metafizik 1025b25). Pratik bilimi etik ve siyaseti; şiirsel bilimi şiir de dâhil olmak üzere güzel sanatların incelenmesini; teorik bilimi ise fizik, matematik ve metafiziği kapsar.

Fizik

Empedokles ve Aristoteles'in dört klasik elementi (ateş, hava, su, toprak) yanan bir kütükle resmedilmiştir. Kütük yok olurken dört elementi de serbest bırakır.

Beş element

Aristoteles, Oluşum ve Bozuluş Üzerine adlı eserinde, daha önce Empedokles tarafından önerilen dört elementin (Toprak, Su, Hava ve Ateş) her birini sıcak, soğuk, ıslak ve kuru olmak üzere dört duyulur nitelikten ikisiyle ilişkilendirmiştir. Empedokles'in şemasında tüm maddeler farklı oranlarda bu dört elementten oluşuyordu. Aristoteles'in şeması, göksel kürelerin, yıldızların ve gezegenlerin ilahi özü olan göksel Aether'i ekledi.

Aristoteles'in elementleri
Element Sıcak/Soğuk Islak/Kuru Hareket Modern devlet
maddenin
Dünya Soğuk Kuru Aşağı Katı
Su Soğuk Islak Aşağı Sıvı
Hava Sıcak Islak Yukarı Gaz
Yangın Sıcak Kuru Yukarı Plazma
Aether (ilahi
madde)
Dairesel
(göklerde)

Hareket

Aristoteles iki tür hareket tanımlar: Fizik'te (254b10) fırlatılan bir taş gibi "şiddetli" ya da "doğal olmayan hareket" ve Gökler Üzerine'de (300a20) düşen bir cisim gibi "doğal hareket". Şiddetli harekette, fail harekete neden olmayı bırakır bırakmaz, hareket de durur: başka bir deyişle, Aristoteles sürtünmeye değinmediğinden, bir nesnenin doğal durumu hareketsiz olmaktır. Bu anlayışla, Aristoteles'in belirttiği gibi, ağır nesnelerin (örneğin yerde) hareket ettirilmesi için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyulduğu ve daha büyük bir kuvvetle itilen nesnelerin daha hızlı hareket ettiği gözlemlenebilir. Bu da şu denklemi ortaya çıkarır

,

modern fizikte yanlıştır.

Doğal hareket ilgili elemente bağlıdır: eter doğal olarak göklerin etrafında bir daire çizerek hareket ederken, 4 Empedokles elementi doğal dinlenme yerlerine doğru dikey olarak yukarı (gözlemlendiği gibi ateş gibi) veya aşağı (toprak gibi) hareket eder.

Aristoteles'in hareket yasaları. Fizik'te cisimlerin ağırlıklarıyla orantılı ve içine daldırıldıkları sıvının yoğunluğuyla ters orantılı bir hızla düştüklerini belirtir. Bu, Dünya'nın yerçekimi alanında hava ya da su içinde hareket eden cisimler için doğru bir yaklaşımdır.

Fizik'te (215a25) Aristoteles, düşen bir cismin hızının, v, ağırlığı, W ile orantılı (diyelim ki sabit c ile) ve içinde düştüğü sıvının yoğunluğu, ρ, ile ters orantılı olduğu şeklinde niceliksel bir yasayı etkin bir şekilde ifade eder:;

Aristoteles, bir boşlukta düşme hızının sonsuz olacağını ima eder ve bu görünürdeki saçmalıktan bir boşluğun mümkün olmadığı sonucuna varır. Aristoteles'in niceliksel yasalar belirtmeyi amaçlayıp amaçlamadığı konusunda görüşler çeşitlilik göstermiştir. Henri Carteron, Aristoteles'in kuvvet kavramının temelde niteliksel olduğuna dair "aşırı görüşe" sahiptir, ancak diğer yazarlar bunu reddetmektedir.

Arşimet, Aristoteles'in cisimlerin doğal durma yerlerine doğru hareket ettiği teorisini düzeltmiştir; metal tekneler yeterince suyun yerini değiştirirlerse yüzebilirler; Arşimet'in şemasında yüzmek, Aristoteles'in düşündüğü gibi cismin temel bileşimine değil, kütlesine ve hacmine bağlıdır.

Aristoteles'in hareket üzerine yazıları Erken Modern döneme kadar etkili olmaya devam etmiştir. John Philoponus (Orta Çağ'da) ve Galileo'nun, Aristoteles'in daha ağır bir cismin daha hafif bir cisimden daha hızlı düştüğü iddiasının yanlış olduğunu deneylerle gösterdikleri söylenir. Carlo Rovelli ise Aristoteles'in hareket fiziğinin kendi geçerlilik alanı içerisinde, yani Dünya'nın yerçekimi alanında hava gibi bir sıvıya daldırılmış cisimler için doğru olduğunu savunmaktadır. Bu sistemde, sabit düşüşteki ağır cisimler gerçekten de hafif olanlardan daha hızlı hareket eder (sürtünme göz ardı edilsin ya da edilmesin) ve daha yoğun bir ortamda daha yavaş düşerler.

Newton'un "zorlanmış" hareketi, Aristoteles'in dış etkenli "şiddetli" hareketine karşılık gelir, ancak Aristoteles'in etkenin etkisinin durduğu anda (örneğin top atıcının elinden ayrıldığında) durduğu varsayımının garip sonuçları vardır: el artık topa etki etmese bile yükselmeye devam etmesini sağlamak için çevredeki sıvının topu itmeye yardımcı olduğunu varsaymak zorundadır, bu da Ortaçağ itme teorisiyle sonuçlanır.

Dört neden

Aristoteles ahşap işçiliğine benzetme yaparak bir şeyin biçimini dört nedenden aldığını ileri sürmüştür: bir masa söz konusu olduğunda, kullanılan ahşap (maddi neden), tasarımı (biçimsel neden), kullanılan aletler ve teknikler (etkin neden) ve dekoratif ya da pratik amacı (nihai neden).

Aristoteles, herhangi bir şeyin meydana gelmesinin nedeninin aynı anda etkin olan dört farklı faktöre atfedilebileceğini öne sürmüştür. Aitia terimi geleneksel olarak "neden" olarak çevrilir, ancak her zaman zamansal sıralamaya atıfta bulunmaz; "açıklama" olarak çevrilmesi daha iyi olabilir, ancak burada geleneksel çeviri kullanılacaktır.

 • Maddi neden, bir şeyin kendisinden oluştuğu malzemeyi tanımlar. Dolayısıyla bir masanın maddi nedeni ahşaptır. Eylemle ilgili değildir. Bir domino taşının başka bir domino taşını devirmesi anlamına gelmez.
 • Biçimsel neden onun biçimidir, yani o maddenin düzenlenişidir. Bir şeyin ne olduğunu, bir şeyin tanım, biçim, kalıp, öz, bütün, sentez veya arketip tarafından belirlendiğini söyler. Bütün (yani makro yapı) parçalarının nedeni olduğu için, bütün-parça nedenselliği olarak bilinen bir ilişki olarak, temel ilkeler veya genel yasalar açısından nedenlerin açıklamasını kapsar. Açıkça ifade etmek gerekirse, biçimsel neden, heykeltıraşın zihninde heykeli meydana getiren fikirdir. Biçimsel nedenin basit bir örneği, bir sanatçının, mimarın ya da mühendisin bir çizim yapmasını sağlayan zihinsel imge ya da fikirdir.
 • Etkin neden "birincil kaynaktır" ya da söz konusu değişimin kendisinden kaynaklandığı şeydir. 'Yapılanı yapanı ve değişeni değiştireni' tanımlar ve bu nedenle değişimin, hareketin ya da dinlenmenin kaynağı olarak hareket eden canlı ya da cansız her türlü etmeni akla getirir. Sebep ve sonuç ilişkisi olarak mevcut nedensellik anlayışını temsil eden bu kavram, "sebep "in ya fail ya da aracı ya da belirli olaylar veya durumlar olarak modern tanımlarını kapsar. İki domino taşı örneğinde, birincisi devrildiğinde ikincisinin de devrilmesine neden olur. Hayvanlar söz konusu olduğunda, bu fail, yumurtadan nasıl geliştiği ve vücudunun nasıl işlediğinin bir kombinasyonudur.
 • Nihai neden (telos), hem amaçlı hem de araçsal eylem ve faaliyetleri içerecek şekilde, bir şeyin var olma ya da yapılma nedenidir. Nihai neden, bir şeyin hizmet etmesi gereken amaç ya da işlevdir. Bu, irade gibi motive edici nedenlere ilişkin modern fikirleri kapsar. Canlılar söz konusu olduğunda, belirli bir yaşam biçimine adaptasyon anlamına gelir.

Optik

Aristoteles, Problemler, kitap 15'te bir camera obscura kullanarak optik üzerine yaptığı deneyleri anlatır. Bu aygıt, ışığı içeri alan küçük bir açıklığa sahip karanlık bir odadan oluşuyordu. Bununla, deliği ne şekilde yaparsa yapsın, güneşin görüntüsünün her zaman dairesel kaldığını gördü. Ayrıca, açıklık ile görüntü yüzeyi arasındaki mesafenin artmasının görüntüyü büyüttüğünü de kaydetti.

Şans ve kendiliğindenlik

Aristoteles'e göre, kendiliğindenlik ve şans, basit zorunluluk gibi diğer neden türlerinden ayırt edilebilen bazı şeylerin nedenleridir. Tesadüfi bir neden olarak şans, "kendiliğinden olandan" tesadüfi şeyler alanında yer alır. Ayrıca Aristoteles'in "şans" olarak adlandırdığı ve yalnızca insanların ahlaki seçimleri için geçerli olan daha özel bir şans türü daha vardır.

Astronomi

Astronomi alanında Aristoteles, Demokritos'un Samanyolu'nun "dünya tarafından güneş ışınlarından gölgelenen yıldızlardan" oluştuğu iddiasını çürütmüş ve eğer "güneşin büyüklüğü dünyadan büyükse ve yıldızların dünyadan uzaklığı güneşinkinden kat kat fazlaysa, o zaman... güneş tüm yıldızların üzerinde parlar ve dünya hiçbirini perdelemez" diyerek doğru bir tespitte bulunmuştur.

Jeoloji/Doğa Bilimleri

Aristoteles, volkanik bir patlamadan önce Aiol adalarının zemin seviyesinin değiştiğini kaydetmiştir.

Aristoteles jeolojik gözlemleri kaydeden ilk kişilerden biriydi. Jeolojik değişimin bir kişinin yaşamı boyunca gözlemlenemeyecek kadar yavaş olduğunu belirtmiştir. Jeolog Charles Lyell, Aristoteles'in "kurumuş göller" ve "nehirlerle sulanan çöller" de dahil olmak üzere bu tür değişimleri tanımladığını, Homeros'un zamanından beri Nil deltasının büyümesini ve "volkanik bir patlamadan önce Aeolian adalarından birinin yükselmesini" örnek olarak verdiğini belirtmiştir. Aristoteles ayrıca hidrolojik döngü ve meteoroloji hakkında da pek çok gözlem yapmıştır ("Meteorologica" adlı başlıca yazıları da dahil olmak üzere). Örneğin, tuzdan arındırma ile ilgili en eski gözlemlerden bazılarını yapmıştır: deniz suyu ısıtıldığında tatlı suyun buharlaştığını ve okyanusların daha sonra yağış ve nehir akışı döngüsü ile yenilendiğini erken ve doğru bir şekilde gözlemlemiştir ("Buharlaşan tuzlu suyun tatlı su oluşturduğunu ve buharın yoğunlaştığında tekrar deniz suyuna dönüşmediğini deneyle kanıtladım.").

Biyoloji

Birçok öncü zoolojik gözlemin yanı sıra Aristoteles ahtapotun üreme hektokotil kolunu tanımlamıştır (sol altta).

Ampirik araştırma

Aristoteles biyolojiyi sistematik olarak inceleyen ilk kişidir ve biyoloji yazılarının büyük bir bölümünü oluşturur. İki yılını Lesbos ve çevresindeki denizlerin, özellikle de Lesbos'un merkezindeki Pyrrha lagününün zoolojisini gözlemleyerek ve tanımlayarak geçirmiştir. Hayvanların Tarihi, Hayvanların Nesli, Hayvanların Hareketi ve Hayvanların Parçaları adlı eserlerindeki veriler kendi gözlemlerinden, arıcılar ve balıkçılar gibi uzmanlık bilgisine sahip kişilerin ifadelerinden ve denizaşırı ülkelerden gelen gezginlerin daha az kesin olan anlatımlarından derlenmiştir. Bitkilerden ziyade hayvanlara yaptığı belirgin vurgu tarihsel bir rastlantıdır: botanik üzerine çalışmaları kaybolmuştur, ancak öğrencisi Theophrastus'un bitkiler üzerine yazdığı iki kitap günümüze ulaşmıştır.

Aristoteles, Lesbos'taki gözlemlerinden ve balıkçıların avlarından görünen deniz yaşamı hakkında rapor verir. Yayın balığı, elektrik vatozu ve kurbağa balığının yanı sıra ahtapot ve kâğıt nautilus gibi kafadanbacaklıları ayrıntılı olarak tanımlar. Kafadanbacaklıların eşeyli üremede kullanılan hektokotil kolunu tanımlaması 19. yüzyıla kadar büyük ölçüde inkar edilmiştir. Geviş getiren hayvanların dört odacıklı ön midelerinin ve av köpekbalığının ovovivipar embriyolojik gelişiminin doğru tanımlarını verir.

Bir hayvanın yapısının işleviyle iyi bir şekilde eşleştiğini, bu nedenle kuşlar arasında yumuşak çamurlu bataklıklarda yaşayan ve balık yakalayarak geçinen balıkçıl kuşunun uzun bir boynu, uzun bacakları ve keskin mızrak benzeri bir gagası olduğunu, yüzen ördeklerin ise kısa bacakları ve perdeli ayakları olduğunu belirtmiştir. Darwin de benzer hayvan türleri arasındaki bu tür farklılıkları not etmiş, ancak Aristoteles'in aksine bu verileri evrim teorisine ulaşmak için kullanmıştır. Aristoteles'in yazıları modern okuyuculara evrimi ima etmeye yakın görünebilir, ancak Aristoteles yeni mutasyonların veya melezleşmelerin meydana gelebileceğinin farkında olsa da, bunları nadir rastlanan kazalar olarak görüyordu. Aristoteles'e göre, kış mevsimindeki sıcak hava dalgaları gibi kazalar doğal nedenlerden ayrı düşünülmelidir. Bu nedenle Empedokles'in canlıların ve organlarının "en uygun olanın hayatta kalması" kökenli materyalist teorisini eleştirmiş ve kazaların düzenli sonuçlara yol açabileceği fikriyle alay etmiştir. Görüşlerini modern terimlerle ifade etmek gerekirse, hiçbir yerde farklı türlerin ortak bir ataya sahip olabileceğini, bir türün diğerine dönüşebileceğini ya da türlerin soyunun tükenebileceğini söylemez.

Bilimsel üslup

Aristoteles hayvanlar üzerindeki gözlemlerinden, yavru büyüklüğünün vücut kütlesiyle azaldığı, gebelik süresinin ise arttığı gibi büyüme yasaları çıkarmıştır. En azından memeliler için bu tahminlerinde haklıydı: veriler fare ve fil için gösterilmiştir.

Aristoteles modern anlamda deneyler yapmamıştır. Antik Yunanca pepeiramenoi terimini gözlemler ya da en fazla diseksiyon gibi araştırma prosedürleri anlamında kullanmıştır. Generation of Animals (Hayvanların Üretimi) adlı eserinde, uygun bir aşamada döllenmiş bir tavuk yumurtası bulur ve embriyonun içinde atan kalbini görmek için açar.

Bunun yerine, farklı bir bilim tarzı uyguladı: sistematik olarak veri toplamak, tüm hayvan gruplarında ortak olan kalıpları keşfetmek ve bunlardan olası nedensel açıklamalar çıkarmak; Bu tarz, genomik gibi yeni bir alanda büyük miktarda veri elde edildiğinde modern biyolojide yaygındır. Deneysel bilimle aynı kesinlikte sonuç vermez, ancak test edilebilir hipotezler ortaya koyar ve gözlemlenenlerin öyküsel bir açıklamasını oluşturur. Bu anlamda Aristoteles'in biyolojisi bilimseldir.

Aristoteles, topladığı ve belgelediği verilerden, üzerinde çalıştığı canlı taşıyan tetrapodların (karada yaşayan plasental memeliler) yaşam öyküsü özelliklerine ilişkin pek çok kural çıkarmıştır. Bu doğru tahminler arasında aşağıdakiler de yer almaktadır. Yavru büyüklüğü (yetişkin) vücut kütlesi ile azalır, böylece bir filin yavru başına bir fareden daha az yavrusu (genellikle sadece bir tane) olur. Yaşam süresi gebelik süresiyle ve ayrıca vücut kütlesiyle artar, böylece filler farelerden daha uzun yaşar, daha uzun bir gebelik süresine sahiptir ve daha ağırdır. Son bir örnek olarak, doğurganlık ömürle birlikte azalır, bu nedenle filler gibi uzun ömürlü türler, fareler gibi kısa ömürlü türlere göre toplamda daha az yavruya sahiptir.

Canlıların sınıflandırılması

Aristo, bir köpek balığının embriyosunun, daha yüksek bir hayvan gibi bir tür plasentaya (yumurta sarısı kesesi) bir kordonla bağlı olduğunu kaydetmiştir; bu, en yüksekten en düşüğe doğrusal ölçeğe bir istisna oluşturmuştur.

Aristoteles yaklaşık 500 hayvan türünü ayırt etmiş ve bunları Hayvanların Tarihi'nde, scala naturae'nin dini olmayan bir versiyonu olan ve en tepesinde insanın bulunduğu kademeli bir mükemmellik ölçeğinde düzenlemiştir. Sisteminde en yüksek potansiyelden en düşüğe doğru on bir hayvan derecesi vardı ve bunlar doğumdaki şekilleriyle ifade ediliyordu: en yüksek derecedekiler sıcak ve ıslak canlılar doğururken, en düşük derecedekiler soğuk, kuru mineral benzeri yumurtalar bırakıyordu. Hayvanlar bitkilerin üzerinde yer alıyordu ve bunlar da minerallerin üzerindeydi. ayrıca bkz: Modern zoologların omurgalılar olarak adlandırdığı canlıları daha sıcak olan "kanlı hayvanlar" ve onların altındaki daha soğuk omurgasızları da "kansız hayvanlar" olarak gruplandırdı. Kanı olanlar canlı doğuranlar (memeliler) ve yumurtlayanlar (kuşlar, sürüngenler, balıklar) olarak ikiye ayrılmıştır. Kanı olmayanlar ise böcekler, kabuklular (kabuksuzlar - kafadan bacaklılar ve kabuklular) ve sert kabuklu yumuşakçalar (çift kabuklular ve gastropodlar) idi. Hayvanların doğrusal bir ölçeğe tam olarak uymadığını kabul etmiş ve köpekbalıklarının tetrapodlar gibi bir plasentaya sahip olması gibi çeşitli istisnalara dikkat çekmiştir. Modern bir biyolog için Aristoteles'te bulunmayan açıklama, yakınsak evrimdir. Bilim felsefecileri genellikle Aristoteles'in taksonomiyle ilgilenmediği sonucuna varmışlardır, ancak son zamanlarda bu soruyu inceleyen zoologlar aksini düşünmektedir. Aristoteles, tüm doğal süreçleri amaçsal nihai nedenlerin yönlendirdiğine inanıyordu; bu teleolojik görüş, gözlemlediği verileri biçimsel tasarımın bir ifadesi olarak meşrulaştırıyordu.

Aristoteles'in Scala naturae'si (en yüksekten en düşüğe)
Grup Örnekler
(Aristoteles tarafından verilmiştir)
Kan Bacaklar Ruhlar
(Rasyonel,
Hassas,
Bitkisel)
Nitelikler
(Sıcak-Soğuk,
Islak-Kuru)
Adam Adam kanla 2 bacak R, S, V Sıcak, Islak
Canlı taşıyan tetrapodlar Kedi, tavşan kanla 4 bacak S, V Sıcak, Islak
Deniz Memelileri Yunus, balina kanla Hiçbiri S, V Sıcak, Islak
Kuşlar Arı kuşu, bülbül kanla 2 bacak S, V Sıcak, Islak, Kuru yumurtalar hariç
Yumurtlayan tetrapodlar Bukalemun, timsah kanla 4 bacak S, V Soğuk, Pullar hariç ıslak, yumurta
Yılanlar Su yılanı, Osmanlı engereği kanla Hiçbiri S, V Soğuk, Pullar hariç ıslak, yumurta
Yumurtlayan balıklar Levrek, papağan balığı kanla Hiçbiri S, V Soğuk, Islak, yumurta dahil
(Yumurtlayan balıklar arasında):
Plasental Selachianlar
Köpekbalığı, paten kanla Hiçbiri S, V Soğuk, ıslak ama plasenta benzeri tetrapodlar
Kabuklular Karides, yengeç olmadan birçok bacak S, V Soğuk, Kabuk hariç ıslak
Kafadanbacaklılar Kalamar, ahtapot olmadan dokunaçlar S, V Soğuk, Islak
Sert kabuklu hayvanlar Cockle, trompet salyangozu olmadan Hiçbiri S, V Soğuk, Kuru (mineral kabuk)
Larva taşıyan böcekler Karınca, ağustos böceği olmadan 6 bacak S, V Soğuk, Kuru
Spontane olarak üretme Süngerler, solucanlar olmadan Hiçbiri S, V Soğuk, Islak veya Kuru, topraktan
Bitkiler İncir olmadan Hiçbiri V Soğuk, Kuru
Mineraller Demir olmadan Hiçbiri Hiçbiri Soğuk, Kuru

Psikoloji

Ruh

Aristoteles bitki, hayvan ve insan ruhları için üç parçalı bir yapı önermiş ve insanı üç ruh türüne de sahip olması bakımından benzersiz kılmıştır.

Aristoteles'in Ruh Üzerine (peri psychēs) adlı eserinde yer alan psikolojisi üç tür ruh ("psyches") ortaya koyar: bitkisel ruh, hassas ruh ve rasyonel ruh. İnsanların rasyonel bir ruhu vardır. İnsan ruhu diğer türlerin güçlerini bünyesinde barındırır: Bitkisel ruh gibi büyüyebilir ve kendini besleyebilir; hassas ruh gibi duyumları deneyimleyebilir ve yerel olarak hareket edebilir. İnsani, rasyonel ruhun benzersiz kısmı, diğer şeylerin formlarını alma ve nous (akıl) ve logos (akıl) kullanarak bunları karşılaştırma yeteneğidir.

Aristoteles için ruh, canlı bir varlığın formudur. Tüm varlıklar form ve maddenin bileşimi olduğundan, canlı varlıkların formu onlara canlı varlıklara özgü olan şeyi, örneğin hareket başlatma yeteneğini (ya da bitkiler söz konusu olduğunda, Aristoteles'in hareket türleri olarak gördüğü büyüme ve kimyasal dönüşümleri) kazandıran şeydir. Daha önceki filozofların aksine, ancak Mısırlılara uygun olarak, rasyonel ruhu beyinden ziyade kalbe yerleştirmiştir. Aristoteles'in, Alcmaeon hariç, önceki filozofların kavramlarından genellikle farklı olan duyum ve düşünce ayrımı dikkate değerdir.

Hafıza

Aristoteles'in Ruh Üzerine adlı eserine göre hafıza, algılanan bir deneyimi zihinde tutma ve içsel "görünüm" ile geçmişteki bir olayı birbirinden ayırt etme yeteneğidir. Başka bir deyişle, hafıza geri kazanılabilen zihinsel bir resimdir (fantazm). Aristoteles, hafızanın oluşması için çeşitli değişikliklere uğrayan yarı akışkan bir bedensel organ üzerinde bir izlenim bırakıldığına inanıyordu. Bir anı, görüntüler veya sesler gibi uyaranlar sinir sisteminin tüm izlenimleri aynı anda alamayacağı kadar karmaşık olduğunda ortaya çıkar. Bu değişiklikler duyum, Aristotelesçi 'sağduyu' ve düşünme faaliyetlerinde yer alanlarla aynıdır.

Aristoteles 'hafıza' terimini, duyumdan gelişebilen izlenimdeki bir deneyimin fiilen muhafaza edilmesi ve belirli bir zamanda oluştuğu ve belirli içerikleri işlediği için izlenimle birlikte gelen entelektüel kaygı için kullanır. Hafıza geçmişe, öngörü geleceğe, duyum ise şimdiye aittir. İzlenimlerin geri çağrılması aniden gerçekleştirilemez. Hem önceki deneyim hem de şimdiki deneyim için bir geçiş kanalına ihtiyaç vardır ve bu kanal geçmiş deneyimlerde bulunur.

Aristoteles insanların her türlü duyu algısını aldığına ve bunları izlenim olarak algıladığına inandığı için, insanlar sürekli olarak yeni deneyim izlenimlerini bir araya getirmektedir. Bu izlenimleri aramak için insanlar hafızanın kendisini ararlar. Hafıza içinde, belirli bir anı yerine bir deneyim sunulursa, kişi aradığını bulana kadar bu deneyimi reddedecektir. Geri çağrılan bir deneyim doğal olarak diğerini takip ettiğinde hatırlama gerçekleşir. Eğer "imgeler" zincirine ihtiyaç duyulursa, bir anı diğerini uyaracaktır. İnsanlar deneyimlerini hatırladıklarında, ihtiyaç duyulan deneyime ulaşana kadar önceki bazı deneyimleri uyarırlar. Dolayısıyla hatırlama, bir bellek izleniminde depolanan bilgiyi geri getirmeye yönelik öz-yönelimli bir faaliyettir. Sadece insanlar sayılar ve kelimeler gibi entelektüel faaliyet izlenimlerini hatırlayabilir. Zaman algısı olan hayvanlar geçmiş gözlemlerine dair anılarını geri getirebilirler. Hatırlama sadece hatırlanan şeylerin ve geçen zamanın algılanmasını içerir.

Aristoteles'in psikolojisinde duyular, algı, hafıza, rüyalar, eylem. İzlenimler sensoriumda (kalp) depolanır ve onun çağrışım yasalarıyla (benzerlik, zıtlık ve bitişiklik) birbirine bağlanır.

Aristoteles, belirli izlenimlerin hatırlanmasıyla son bulan düşünce zincirinin, çağrışım yasalarında tanımlanan benzerlik, zıtlık ve bitişiklik gibi ilişkilerle sistematik olarak birbirine bağlı olduğuna inanıyordu. Aristoteles geçmiş deneyimlerin zihinde saklı olduğuna inanıyordu. Bir güç, gerçek deneyimi ortaya çıkarmak için gizli malzemeyi uyandırmak için çalışır. Aristoteles'e göre çağrışım, eski deneyimlerin ifade edilmemiş kalıntıları üzerinde çalışarak bunların ortaya çıkmasını ve hatırlanmasını sağlayan zihinsel bir durumda doğuştan var olan güçtür.

Rüyalar

Aristoteles Uyku ve Uyanıklık Üzerine'de uykuyu tanımlar. Uyku, duyuların veya sindirimin aşırı kullanımı sonucunda gerçekleşir, bu nedenle vücut için hayati önem taşır. Kişi uykudayken düşünme, algılama, hatırlama ve anımsama gibi kritik faaliyetler uyanıkken olduğu gibi işlemez. Kişi uyku sırasında hissedemediği için, hissetmenin bir sonucu olan arzuya da sahip olamaz. Ancak duyular, yorgun olmadıkları sürece, farklı da olsa uyku sırasında çalışabilir.

Rüyalar bir uyaranı gerçekten algılamayı içermez. Rüyalarda duyum yine de söz konusudur, ancak değişmiş bir şekilde. Aristoteles, bir kişinin bir su kütlesindeki dalgalar gibi hareketli bir uyarıcıya bakıp sonra başka bir yere baktığında, baktığı bir sonraki şeyin dalga benzeri bir harekete sahip olduğunu açıklar. Bir kişi bir uyaranı algıladığında ve uyaran artık dikkatinin odağı olmadığında, bir izlenim bırakır. Vücut uyanıkken ve duyular düzgün işlerken, kişi sürekli olarak algılayacağı yeni uyaranlarla karşılaşır ve bu nedenle daha önce algılanan uyaranların izlenimleri göz ardı edilir. Ancak uyku sırasında, dikkat dağıtıcı yeni duyusal deneyimler olmadığı için gün boyunca edinilen izlenimler fark edilir. Dolayısıyla, rüyalar bu kalıcı izlenimlerden kaynaklanır. Geriye kalan tek şey izlenimler olduğu ve uyaranların aynısı olmadığı için, rüyalar uyanıkken yaşanan gerçek deneyime benzemez. Uyku sırasında kişi değişmiş bir zihin durumundadır. Aristoteles uyuyan bir kişiyi, bir uyarıcıya karşı güçlü duygular besleyen bir kişiye benzetir. Örneğin, birine büyük bir aşkla bağlı olan bir kişi, duygularının etkisinde kaldığı için o kişiyi her yerde gördüğünü düşünmeye başlayabilir. Uyuyan bir kişi telkin edilebilir bir durumda olduğundan ve yargılama yapamadığından, aşık olduğu kişi gibi rüyalarında görünen şeylere kolayca aldanabilir. Bu da kişiyi, rüyalar doğası gereği saçma olsa bile, rüyanın gerçek olduğuna inanmaya yönlendirir. De Anima iii 3'te Aristoteles, algının yokluğunda imgeler yaratma, saklama ve hatırlama yetisini hayal gücü yetisine, phantasia'ya atfeder.

Aristoteles'in rüya teorisinin bir bileşeni, daha önce sahip olunan inançlarla uyuşmaz. Rüyaların önceden haber vermediğini ve ilahi bir varlık tarafından gönderilmediğini iddia etmiştir. Aristoteles, rüyaların gelecekteki olaylara benzediği durumların sadece tesadüfler olduğunu doğal bir şekilde gerekçelendirmiştir. Aristoteles bir rüyanın ilk olarak kişinin rüyayı gördüğü sırada uykuda olmasıyla ortaya çıktığını iddia etmiştir. Bir kişi uyandıktan sonra bir anlığına bir görüntü gördüyse ya da karanlıkta bir şey gördüyse bu bir rüya olarak kabul edilmez çünkü bu olay gerçekleştiğinde uyanıktır. İkinci olarak, bir kişi uykudayken algılanan herhangi bir duyusal deneyim rüyanın bir parçası olarak nitelendirilmez. Örneğin, bir kişi uyurken bir kapı kapanırsa ve rüyasında bir kapının kapandığını duyarsa, bu duyusal deneyim rüyanın bir parçası değildir. Son olarak, rüyalardaki imgeler uyanıkken yaşanan duyusal deneyimlerin kalıcı izlenimlerinin bir sonucu olmalıdır.

Pratik felsefe

Aristoteles'in pratik felsefesi etik, siyaset, ekonomi ve retorik gibi alanları kapsar.

Erdemler ve onlara eşlik eden erdemsizlikler
Çok az Erdemli ortalama Çok fazla
Alçakgönüllülük Yüksek Fikirlilik Vainglory
Amaç eksikliği Doğru hırs Aşırı hırs
Ruhsuzluk İyi huylu Sarsılmazlık
Kabalık Nezaket Dalkavukluk
Korkaklık Cesaret Rashness
Duyarsızlık Özdenetim Dengesizlik
Alaycılık Samimiyet Böbürlenme
Kabalık Zekâ Soytarılık
Utanmazlık Alçakgönüllülük Utangaçlık
Duygusuzluk Sadece kızgınlık. Kindarlık
Küçüklük Cömertlik Kabalık
Alçaklık Özgürlük Savurganlık

Etik

Aristoteles etiği teorik olmaktan ziyade pratik bir çalışma, yani kendi iyiliği için bilmekten ziyade iyi olmayı ve iyilik yapmayı amaçlayan bir çalışma olarak görmüştür. Etik üzerine, en önemlisi Nikomakhos'a Etik olmak üzere birçok eser yazmıştır.

Aristoteles erdemin bir şeyin uygun işlevi (ergon) ile ilgili olduğunu öğretmiştir. Bir göz ancak görebildiği ölçüde iyi bir gözdür, çünkü bir gözün uygun işlevi görmektir. Aristoteles, insanın insana özgü bir işlevi olması gerektiğini ve bu işlevin psuchē'nin (ruh) akla (logos) uygun bir faaliyeti olması gerektiğini düşünmüştür. Aristoteles, ruhun böyle bir optimum faaliyetini (aşırılık veya eksikliğin eşlik eden kötü yanları arasındaki erdemli ortalama), genellikle "mutluluk" veya bazen "esenlik" olarak tercüme edilen eudaimonia, tüm insani kasıtlı eylemlerin amacı olarak tanımlamıştır. Bu şekilde mutlu olma potansiyeline sahip olmak, genellikle ahlaki veya etik erdem veya mükemmellik olarak tercüme edilen iyi bir karakter (ēthikē aretē) gerektirir.

Aristoteles, erdemli ve potansiyel olarak mutlu bir karaktere ulaşmanın ilk aşamasının, kişinin bilinçli olarak en iyi şeyleri yapmayı seçtiği sonraki aşamaya yol açan, kasıtlı olarak değil ama öğretmenler ve deneyim tarafından alışkanlık kazanma şansına sahip olmayı gerektirdiğini öğretmiştir. En iyi insanlar hayatı bu şekilde yaşamaya başladıklarında, pratik bilgelikleri (phronesis) ve akılları (nous) birbirleriyle mümkün olan en yüksek insani erdeme, başarılı bir teorik veya spekülatif düşünürün, başka bir deyişle bir filozofun bilgeliğine doğru gelişebilir.

Politika

Aristoteles bireyi ele alan etik çalışmalarının yanı sıra Politika adlı eserinde kenti de ele almıştır. Aristoteles kenti doğal bir topluluk olarak görmüştür. Dahası, kentin önem bakımından aileden önce geldiğini, onun da bireyden önce geldiğini düşünmüştür; "çünkü bütün, zorunlu olarak parçadan önce gelmelidir". Ünlü bir şekilde "insan doğası gereği politik bir hayvandır" demiş ve insanlığın hayvanlar alemindeki diğerleri arasında belirleyici unsurunun rasyonelliği olduğunu savunmuştur. Aristoteles siyaseti bir makineden ziyade bir organizma gibi ve hiçbiri diğerleri olmadan var olamayacak bir parçalar bütünü olarak düşünmüştür. Aristoteles'in kent anlayışı organiktir ve kenti bu şekilde tasavvur eden ilk kişilerden biri olarak kabul edilir.

Aristoteles'in siyasi anayasa sınıflandırmaları

Modern bir devlet olarak yaygın modern siyasi topluluk anlayışı Aristoteles'in anlayışından oldukça farklıdır. Daha büyük imparatorlukların varlığının ve potansiyelinin farkında olmasına rağmen, Aristoteles'e göre doğal topluluk, siyasi bir "topluluk" veya "ortaklık" (koinōnia) olarak işlev gören şehirdir (polis). Kentin amacı sadece adaletsizliği önlemek ya da ekonomik istikrarı sağlamak değil, en azından bazı yurttaşlara iyi bir yaşam sürme ve güzel eylemlerde bulunma olanağı sağlamaktır: "Bu nedenle siyasi ortaklık, birlikte yaşamak için değil, asil eylemler uğruna olarak görülmelidir." Bu, bireylerin doğa durumunu "şiddetli ölüm korkusu" veya "sakıncaları" nedeniyle terk ettiği toplumsal sözleşme teorisiyle başlayan modern yaklaşımlardan farklıdır.

Protrepticus'ta 'Aristoteles' karakteri şöyle der:

Hepimiz en mükemmel insanın, yani doğası gereği en yüce olanın yönetmesi gerektiği ve yasanın hükmettiği ve tek başına yetkili olduğu konusunda hemfikiriz; ancak yasa bir tür zekadır, yani zekaya dayalı bir söylemdir. Ve yine, akıllı insandan daha kesin olan hangi standarda, iyi şeylerin hangi ölçütüne sahibiz? Çünkü bu adamın seçeceği her şey, eğer seçim bilgisine dayanıyorsa, iyi şeylerdir ve karşıtları kötüdür. Ve herkes en çok kendi uygun eğilimlerine uygun olanı seçtiğine göre (adil bir adam adil yaşamayı, cesur bir adam cesurca yaşamayı, aynı şekilde özdenetimli bir adam özdenetimle yaşamayı seçer), akıllı adamın en çok akıllı olmayı seçeceği açıktır; çünkü bu kapasitenin işlevi budur. Dolayısıyla, en yetkili yargıya göre, zekanın mallar arasında en üstün olduğu açıktır.

Platon'un öğrencisi olan Aristoteles demokrasi konusunda oldukça eleştireldi ve Platon'un Devlet Adamı adlı eserindeki bazı fikirlerin ana hatlarını takip ederek, çeşitli iktidar biçimlerini karma devlet olarak adlandırılan bir yapıda birleştiren tutarlı bir teori geliştirdi:

Oligarşiden makamların seçimle gelmesini, demokrasiden ise bunun mülkiyete dayalı olmamasını almak ... anayasaya uygundur. O halde karışımın şekli budur; ve demokrasi ile oligarşinin iyi bir karışımının işareti, aynı anayasadan hem demokrasi hem de oligarşi olarak bahsetmenin mümkün olmasıdır.

- Aristoteles. Politika, Kitap 4, 1294b.10-18

Bu yaklaşımı örneklemek için Aristoteles, demokratik "bir seçmen-bir oy" ilkesinin oligarşik "liyakat ağırlıklı oylama" ile birleştirildiği, metinsel olarak tanımlanmış olsa da türünün ilk örneği olan matematiksel bir oylama modeli önermiştir; ilgili alıntılar ve bunların matematiksel formüllere çevrilmesi için bkz.

Ekonomi

Aristoteles ekonomik düşünceye, özellikle de Orta Çağ düşüncesine önemli katkılarda bulunmuştur. Politika'da Aristoteles şehir, mülkiyet ve ticaret konularını ele alır. Lionel Robbins'e göre Aristoteles'in özel mülkiyete yönelik eleştirilere verdiği yanıt, daha sonra filozoflar ve iktisatçılar arasında özel mülkiyetin savunucularının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aristoteles, toplumsal düzenlemeler toplum için faydalı görünse de ve özel mülkiyet genellikle toplumsal çekişmelerden sorumlu tutulsa da, bu tür kötülüklerin aslında insan doğasından kaynaklandığına inanıyordu. Politika'da Aristoteles paranın kökenine ilişkin en eski açıklamalardan birini sunar. Para kullanılmaya başlandı çünkü insanlar birbirlerine bağımlı hale geldiler, ihtiyaç duyduklarını ithal edip fazlasını ihraç ettiler. Bunun üzerine insanlar kolaylık sağlamak adına demir ya da gümüş gibi özünde kullanışlı ve kolay uygulanabilir bir şeyle işlem yapmayı kabul etmişlerdir.

Aristoteles'in perakende ve faiz üzerine tartışmaları Orta Çağ'daki ekonomik düşünce üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Aristoteles'in perakendeciliğe karşı olumsuz bir görüşü vardı; ona göre, ev idaresinde ihtiyaç duyulan şeyleri temin etmek için para kullanmanın aksine, perakende ticaret kâr elde etmeyi amaçlar. Dolayısıyla malları kendi başına bir amaç olarak değil, bir amaca giden araç olarak kullanır. Perakende ticaretin bu şekilde doğal olmadığına inanıyordu. Benzer şekilde, Aristoteles faiz yoluyla kâr elde etmeyi de doğal bulmamıştır, çünkü bu yolla paranın kullanımından değil kendisinden kazanç elde edilmektedir.

Aristoteles paranın işlevine dair, belki de kendi dönemi için oldukça erken sayılabilecek bir özet sunmuştur. Her malın değerini, değerinde olduğu diğer malların sayısını sayarak belirlemek mümkün olmadığından, tek bir evrensel ölçü standardının gerekliliğinin ortaya çıktığını yazmıştır. Böylece para, farklı malların bir araya gelmesine olanak tanır ve onları "karşılaştırılabilir" hale getirir. Paranın aynı zamanda gelecekteki mübadeleler için de yararlı olduğunu ve onu bir tür güvence haline getirdiğini belirtmeye devam eder. Yani, "bir şeyi şimdi istemiyorsak, istediğimiz zaman onu elde edebiliriz".

Retorik ve şiirsellik

Bénigne Gagneraux'nun Çocuklarını Tanrılara Öven Kör Oidipus (1784) adlı eseri. Poetika'da Aristoteles, Sophokles'in Oedipus Tyrannus tragedyasını, oyuna refah içinde başlayan ancak bir hamartia (hata) nedeniyle her şeyini kaybeden genel olarak iyi bir kahramanı olan mükemmel bir tragedyanın nasıl yapılandırılması gerektiğine dair bir örnek olarak kullanır.

Aristoteles'in Retorik adlı eseri, bir konuşmacının dinleyicilerini ikna etmek için üç temel hitap türünü kullanabileceğini öne sürer: ethos (konuşmacının karakterine hitap), pathos (dinleyicinin duygularına hitap) ve logos (mantıksal akıl yürütmeye hitap). Ayrıca retoriği üç türe ayırır: epideiktik (övgü ya da suçlamayla ilgili törensel konuşmalar), adli (suçluluk ya da masumiyetle ilgili yargısal konuşmalar) ve müzakereci (dinleyicileri bir konuda karar vermeye çağıran konuşmalar). Aristoteles ayrıca iki tür retorik kanıtın ana hatlarını çizer: enthymeme (kıyas yoluyla kanıt) ve paradeigma (örnek yoluyla kanıt).

Aristoteles Poetika'sında epik şiir, trajedi, komedi, dithyrambic şiir, resim, heykel, müzik ve dansın hepsinin temelde mimesis ("taklit") eylemleri olduğunu ve her birinin taklitte araç, nesne ve şekle göre değiştiğini yazar. Mimesis terimini hem sanat eserinin bir özelliği hem de sanatçının niyetinin bir ürünü olarak kullanır ve izleyicinin mimesisi fark etmesinin eserin kendisini anlamak için hayati önem taşıdığını iddia eder. Aristoteles, mimesisin insanları hayvanlardan ayıran doğal bir insanlık içgüdüsü olduğunu ve tüm insan sanatının "doğanın modelini izlediğini" belirtir. Bu nedenle Aristoteles, mimetik sanatların her birinin Stephen Halliwell'in deyimiyle "amaçlarına ulaşmak için son derece yapılandırılmış prosedürlere" sahip olduğuna inanıyordu. Örneğin, müzik ritim ve armoni araçlarıyla taklit ederken, dans yalnızca ritimle, şiir ise dille taklit eder. Biçimler taklit nesneleri bakımından da farklılık gösterir. Örneğin komedi, ortalamadan daha kötü insanların dramatik bir taklididir; oysa trajedi ortalamadan biraz daha iyi insanları taklit eder. Son olarak, taklit biçimleri de farklılık gösterir: anlatı ya da karakter yoluyla, değişim yoluyla ya da değişimsiz, dram yoluyla ya da dramsız.

Aristoteles'in Poetika'sının başlangıçta biri komedi diğeri trajedi üzerine olmak üzere iki kitaptan oluştuğuna inanılsa da, günümüze yalnızca trajediye odaklanan kısım ulaşmıştır. Aristoteles tragedyanın altı unsurdan oluştuğunu öğretmiştir: olay örgüsü, karakter, üslup, düşünce, gösteri ve lirik şiir. Bir tragedyadaki karakterler yalnızca hikâyeyi yönlendiren araçlardır; ve tragedyanın ana odağı karakterler değil olay örgüsüdür. Tragedya, acıma ve korku uyandıran eylemin taklididir ve aynı duyguların katarsisini gerçekleştirmeyi amaçlar. Aristoteles Poetika'yı hangisinin daha üstün olduğuna dair bir tartışmayla bitirir: epik ya da trajik mimesis. Tragedyanın bir epiğin tüm özelliklerine sahip olması, muhtemelen gösteri ve müzik gibi ek özelliklere de sahip olması, daha bütünlüklü olması ve mimesis amacına daha kısa bir kapsamda ulaşması nedeniyle epikten üstün sayılabileceğini öne sürer. Aristoteles sistematik bir bilmece, folklor ve atasözü toplayıcısıydı; kendisi ve okulu Delfi Kahini'nin bilmecelerine özel bir ilgi duymuş ve Ezop masallarını incelemiştir.

Kadınlara ilişkin görüşler

Aristoteles'in üreme analizi, hareketsiz, pasif bir dişi unsura hayat veren aktif, doğurgan bir eril unsuru tanımlar. Biyolojik farklılıklar, kadın bedeninin üreme için çok uygun olmasının bir sonucudur, bu da onun vücut ısısını değiştirir ve Aristoteles'in görüşüne göre onu siyasi hayata katılamaz hale getirir. Feminist metafiziğin savunucuları bu gerekçeyle Aristoteles'i kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilikle suçlamışlardır. Ancak Aristoteles kadınların mutluluğuna da erkeklerinki kadar önem vermiş ve Retorik adlı eserinde mutluluğa götüren şeylerin erkeklerde olduğu kadar kadınlarda da olması gerektiği yorumunu yapmıştır.

Etki

Ölümünün üzerinden 2300 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Aristoteles, yaşamış en etkili insanlardan biri olmaya devam etmektedir. O zamanlar var olan insan bilgisinin neredeyse her alanına katkıda bulunmuş ve birçok yeni alanın kurucusu olmuştur. Filozof Bryan Magee'ye göre, "herhangi bir insanın onun kadar çok şey bilip bilmediği şüphelidir". Aristoteles, sayısız diğer başarısının yanı sıra, biçimsel mantığın kurucusudur, zooloji çalışmalarına öncülük etmiştir ve bilimsel yönteme yaptığı katkılarla geleceğin tüm bilim insanlarını ve filozoflarını kendisine borçlu bırakmıştır. The Classical Tradition'da yazan Taneli Kukkonen, onun iki bilimi kurmadaki başarısının eşsiz olduğunu ve Batı etik ve siyaset teorisi, teoloji, retorik ve edebi analiz de dahil olmak üzere "entelektüel girişimin her dalını" etkilemedeki erişiminin de aynı derecede uzun olduğunu gözlemlemektedir. Sonuç olarak Kukkonen, günümüzde gerçekliğe ilişkin herhangi bir analizin "neredeyse kesinlikle Aristotelesçi tonlar taşıyacağını... olağanüstü güçlü bir zihnin kanıtı olduğunu" savunmaktadır. Jonathan Barnes, "Aristoteles'in entelektüel ölümünden sonraki yaşamına dair bir açıklama, Avrupa düşünce tarihinden biraz daha az olacaktır" diye yazmıştır.

Halefi Theophrastus hakkında

Theophrastus'un Historia Plantarum adlı eserinin 1644 tarihli versiyonunun önsözü, orijinali MÖ 300 civarında yazılmıştır

Aristoteles'in öğrencisi ve halefi Theophrastus, botanikte öncü bir çalışma olan Bitkiler Tarihi'ni yazmıştır. Onun teknik terimlerinden bazıları halen kullanılmaktadır; örneğin meyve anlamına gelen carpos'tan gelen carpel ve tohum odası anlamına gelen pericarpion'dan gelen pericarp. Theophrastus, Aristoteles'e kıyasla biçimsel nedenlerle çok daha az ilgilenmiş, bunun yerine bitkilerin nasıl işlediğini pragmatik olarak tanımlamıştır.

Daha sonraki Yunan filozofları hakkında

Aristoteles'in çalışmalarının ilk etkisi, Lyceum'un Peripatetik okuluna dönüşmesiyle hissedildi. Aristoteles'in öğrencileri arasında Aristoxenus, Dicaearchus, Phalerum'lu Demetrius, Rodoslu Eudemos, Harpalus, Hephaestion, Phocis'li Mnason, Nicomachus ve Theophrastus vardı. Aristoteles'in Büyük İskender üzerindeki etkisi, İskender'in seferinde yanında bir dizi zoolog, botanikçi ve araştırmacı getirmesinde görülür. Ayrıca hocasından Pers gelenek ve görenekleri hakkında da çok şey öğrenmişti. Seyahatleri sırasında Aristoteles'in coğrafyasının büyük bir kısmının açıkça yanlış olduğu ortaya çıktıkça Aristoteles'e olan saygısı azalmış olsa da, yaşlı filozof eserlerini halka açıkladığında İskender şöyle yakınır: "Akroamatik doktrinlerini yayınlamakla iyi yapmadın; çünkü eğitildiğim bu doktrinler tüm insanların ortak malı olacaksa ben hangi konuda diğer insanları geçebilirim?"

Helenistik bilim üzerine

Theophrastus'tan sonra Lyceum herhangi bir özgün eser üretemedi. Aristoteles'in fikirlerine olan ilgi devam etse de, bunlar genellikle sorgulanmadan kabul edilmiştir. İskenderiye'nin Ptolemaioslar dönemine kadar biyoloji alanındaki ilerlemelere tekrar rastlanmamaktadır.

İskenderiye'deki ilk tıp öğretmeni Kalkedonlu Herophilus, Aristoteles'i düzelterek zekayı beyne yerleştirmiş ve sinir sistemini hareket ve duyumla ilişkilendirmiştir. Herophilus ayrıca damarlar ve atardamarlar arasında ayrım yapmış, ikincisinin nabız attığını, birincisinin ise atmadığını belirtmiştir. Lucretius gibi birkaç antik atomist, Aristoteles'in yaşamla ilgili fikirlerinin teleolojik bakış açısına meydan okumuş olsa da, teleoloji (ve Hıristiyanlığın yükselişinden sonra doğal teoloji) 18. ve 19. yüzyıllara kadar biyolojik düşüncenin merkezinde kalacaktır. Ernst Mayr, "Lucretius ve Galen'den sonra Rönesans'a kadar biyolojide gerçek anlamda önemli hiçbir şey olmadığını" belirtmektedir.

Bizanslı bilginler hakkında

Yunan Hristiyan kâtipler, Aristoteles külliyatının günümüze ulaşan tüm Yunanca el yazmalarını kopyalayarak Aristoteles'in korunmasında önemli bir rol oynamışlardır. Aristoteles hakkında kapsamlı yorumlarda bulunan ilk Yunan Hristiyanlar altıncı yüzyılda Philoponus, Elias ve David ile yedinci yüzyılın başlarında İskenderiyeli Stephen'dır. John Philoponus, Aristoteles'in dünyanın ebediliği, hareket ve Aristotelesçi düşüncenin diğer unsurları hakkındaki görüşlerinin temel bir eleştirisine girişmiş olmasıyla öne çıkar. Philoponus, Aristoteles'in fizik öğretisini sorgulamış, kusurlarına dikkat çekmiş ve gözlemlerini açıklamak için ivme teorisini ortaya atmıştır.

Birkaç yüzyıllık bir aradan sonra, Eustratius ve Efesli Michael'in resmi yorumları, görünüşe göre Anna Comnena tarafından desteklenen on birinci yüzyılın sonları ve on ikinci yüzyılın başlarında yeniden ortaya çıktı.

Ortaçağ İslam dünyası üzerine

Aristoteles'in İslami tasviri, 1220 civarı

Aristoteles, erken dönem İslam teolojisinde en çok saygı duyulan Batılı düşünürlerden biriydi. Aristoteles'in günümüze ulaşan eserlerinin çoğu ve orijinal Yunanca şerhlerinin bir kısmı Arapçaya çevrilmiş ve Müslüman filozoflar, bilim adamları ve âlimler tarafından incelenmiştir. Aristoteles üzerine derinlemesine yazan İbn Rüşd, İbn Sina ve Alpharabius, Thomas Aquinas ve diğer Batılı Hıristiyan skolastik filozofları da etkilemiştir. Alkindus Aristoteles'in felsefesine büyük hayranlık duymuş, İbn Rüşd ise Aristoteles'ten gelecekteki tüm filozoflar için bir "örnek" olarak bahsetmiştir. Ortaçağ Müslüman âlimleri Aristoteles'i düzenli olarak "İlk Öğretmen" olarak tanımlamışlardır. Bu unvan daha sonra İslam felsefesi geleneğinden etkilenen Batılı filozoflar tarafından (Dante'nin ünlü şiirinde olduğu gibi) kullanılmıştır.

Ortaçağ Avrupa'sında

Hans Baldung tarafından yapılmış Phyllis'in bindiği Aristoteles gravürü, 1515

Erken ortaçağ Latin Batı'sında eski Yunanca eğitiminin kaybolmasıyla birlikte, Boethius tarafından yapılan Organon'un Latince çevirisi dışında, Aristoteles yaklaşık MS 600'den yaklaşık 1100'e kadar neredeyse bilinmiyordu. On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Aristoteles'e olan ilgi yeniden canlanmış ve Latin Hıristiyanlar hem Cremona'lı Gerard'ınki gibi Arapça çevirilerden hem de Venedik'li James ve Moerbeke'li William'ınki gibi orijinal Yunanca'dan çeviriler yaptırmışlardır. Skolastik Thomas Aquinas, Moerbeke'nin çevirilerinden çalışarak ve Aristoteles'i "Filozof" olarak adlandırarak Summa Theologica'yı yazdıktan sonra, Aristoteles'in yazılarına olan talep arttı ve Yunanca el yazmaları Batı'ya geri döndü ve Avrupa'da Rönesans'a kadar devam eden bir Aristotelesçilik canlanmasını teşvik etti. Bu düşünürler Aristoteles felsefesini Hıristiyanlıkla harmanlayarak Antik Yunan düşüncesini Orta Çağ'a taşıdılar. Boethius, Peter Abelard ve John Buridan gibi akademisyenler Aristoteles mantığı üzerinde çalışmışlardır.

Ortaçağ İngiliz şairi Chaucer, öğrencisini şu özelliklere sahip olduğu için mutlu olarak tanımlar

yatağında
Yirmi kitap, blak veya kamışla kaplanmış,
Aristoteles ve felsefesi hakkında,

Ortaçağda anlatılan ibret verici bir hikâyeye göre Aristoteles, öğrencisi İskender'e kralın baştan çıkarıcı metresi Phyllis'ten uzak durmasını tavsiye etmiş, ancak kendisi Phyllis'in büyüsüne kapılmış ve ona binmesine izin vermiştir. Phyllis gizlice İskender'e ne ile karşılaşacağını söylemişti ve İskender Phyllis'in bir kadının cazibesinin en büyük filozofun erkek aklını bile alt edebileceğini kanıtladığına tanık oldu. Hans Baldung gibi sanatçılar bu popüler temayı işleyen bir dizi illüstrasyon ürettiler.

İtalyan şair Dante, İlahi Komedya'da Aristoteles için şöyle der:

Dante
L'Inferno, Canto IV. 131-135
Çeviri
Cehennem

vidi 'l maestro di color che sanno
seder tra filosofica famiglia.
Tutti lo miran, tutti onor li fanno:
quivi vid'ïo Socrate e Platone
che 'nnanzi a li altri più presso li stanno;

Orada bilenlerin efendisini gördüm,
Felsefe ailesinin ortasında,
Herkesin hayran olduğu, herkesin saygı duyduğu;
Orada Platon'u da gördüm, Sokrates'i de,
Onun yanında diğerlerinden daha yakın duran.

Dante'nin şair arkadaşlarının yanı sıra, Komedya'yı en çok etkileyen klasik figür Aristoteles'tir. Dante Komedya'nın felsefesini Aristoteles'in eserlerini temel alarak inşa etmiştir, tıpkı skolastiklerin Aristoteles'i düşüncelerinin temeli olarak kullanmaları gibi. Dante Aristoteles'i doğrudan eserlerinin Latince çevirilerinden ve dolaylı olarak Albert Magnus'un eserlerindeki alıntılardan tanıyordu. Hatta Dante şiirde Aristoteles'in etkisini açıkça kabul eder, özellikle Virgil Cehennem'in yapısını Nikomakhos'a Etik'e atıfta bulunarak gerekçelendirdiğinde.

Ortaçağ Yahudiliği üzerine

Ortaçağ Yahudiliğinin en önde gelen entelektüel figürü olarak kabul edilen Moses Maimonides, İslam alimlerinden Aristotelesçiliği benimsemiş ve Yahudi skolastik felsefesinin temeli haline gelen Guide for the Perplexed'i buna dayandırmıştır. Maimonides ayrıca Aristoteles'i gelmiş geçmiş en büyük filozof olarak görmüş ve onu "filozofların başı" olarak nitelendirmiştir. Ayrıca, Samuel ibn Tibbon'a yazdığı mektupta Maimonides, Samuel'in Aristoteles'ten önceki filozofların yazılarını incelemesine gerek olmadığını, çünkü Aristoteles'in eserlerinin "kendi başlarına yeterli ve kendilerinden önce yazılmış olan her şeyden [üstün] olduğunu" gözlemler. Aristoteles'in aklı insan aklının en uç sınırıdır, onun dışında ilahi feyz öyle bir dereceye kadar akmıştır ki, kehanet seviyesine ulaşırlar, daha yüksek bir seviye yoktur".

Erken Modern Bilim İnsanları Üzerine

William Harvey'in 1628 tarihli De Motu Cordis adlı eseri, klasik dönem düşüncesinin aksine kanın dolaştığını göstermiştir.

Erken Modern dönemde, İngiltere'de William Harvey ve İtalya'da Galileo Galilei gibi bilim insanları, Aristoteles ve Galen gibi diğer klasik dönem düşünürlerinin teorilerine tepki göstererek bir dereceye kadar gözlem ve deneye dayalı yeni teoriler oluşturdular. Harvey kanın dolaşımını göstererek, kalbin Aristoteles'in düşündüğü gibi ruhun merkezi ve vücudun ısısını kontrol eden bir organ olmaktan ziyade bir pompa işlevi gördüğünü ortaya koymuştur. Galileo, Aristoteles'in fiziğini yerinden etmek için daha şüpheli argümanlar kullandı ve ağırlıkları ne olursa olsun tüm cisimlerin aynı hızda düştüğünü öne sürdü.

18./19. yüzyıl düşünürleri hakkında

19. yüzyıl Alman filozofu Friedrich Nietzsche'nin siyaset felsefesinin neredeyse tamamını Aristoteles'ten aldığı söylenir. Aristoteles eylem ile üretimi katı bir şekilde birbirinden ayırmış ve bazı insanların ("doğal köleler") hak ettiği itaati, diğerlerinin ise doğal üstünlüğünü (erdem, arete) savunmuştur. Aristoteles'in skolastik ve felsefi geleneği yapısöküme uğratmasını garanti altına almayı amaçlayan yeni bir yorumunu geliştiren Nietzsche değil Martin Heidegger olmuştur.

İngiliz matematikçi George Boole, Aristoteles'in mantığını tamamen kabul etmiş, ancak 1854 tarihli Düşüncenin Yasaları adlı kitabında cebirsel mantık sistemiyle onun "altına, üstüne ve ötesine geçmeye" karar vermiştir. Bu, mantığa denklemlerle matematiksel bir temel kazandırır, denklemleri çözmenin yanı sıra geçerliliğini kontrol etmesini sağlar ve sadece iki değil, herhangi bir sayıda terimden oluşan önermeleri genişleterek daha geniş bir problem sınıfını ele almasına olanak tanır.

Charles Darwin, Aristoteles'i biyoloji konusuna en önemli katkıyı yapan kişi olarak görmüştür. 1882 tarihli bir mektubunda "Linnaeus ve Cuvier, çok farklı şekillerde de olsa benim iki tanrım oldular, ancak onlar yaşlı Aristoteles'in yanında sadece birer okul çocuğuydular" diye yazmıştır. Ayrıca Darwin, "Türlerin Kökeni Üzerine" kitabının sonraki baskılarında evrimsel fikirlerin izini Aristoteles'e kadar sürmüştür; alıntı yaptığı metin, Aristoteles'in daha önceki Yunan filozof Empedokles'in fikirlerinin bir özetidir.

James Joyce'un en sevdiği filozof, "tüm zamanların en büyük düşünürü" olarak gördüğü Aristoteles'ti. Samuel Taylor Coleridge şöyle demiştir: Herkes ya Platoncu ya da Aristotelesçi olarak doğar. Ayn Rand, Aristoteles'in en büyük etkisi olduğunu kabul etmiş ve felsefe tarihinde yalnızca "üç A" önerebileceğini belirtmiştir -Aristoteles, Aquinas ve Ayn Rand. Ayrıca Aristoteles'i tüm filozofların en büyüğü olarak görmüştür. Karl Marx, Aristoteles'i "antik çağın en büyük düşünürü" olarak görmüş ve onu "dev bir düşünür", bir "dahi" ve "büyük bilgin" olarak adlandırmıştır.

Modern red ve rehabilitasyon

"Romantik imgelerin en kalıcı olanı, geleceğin fatihi İskender'e ders veren Aristoteles". Charles Laplante [fr] tarafından illüstrasyon, 1866

20. yüzyıl boyunca Aristoteles'in çalışmaları geniş çapta eleştirilmiştir. Filozof Bertrand Russell "neredeyse her ciddi entelektüel ilerlemenin Aristotelesçi bir doktrine saldırıyla başlamak zorunda kaldığını" savundu. Russell, Aristoteles'in etiğini "iğrenç" olarak nitelendirmiş ve mantığını "Batlamyus astronomisi kadar kesinlikle çağdışı" olarak nitelendirmiştir. Russell, bu hataların Aristoteles'in tarihsel adaletini sağlamayı zorlaştırdığını, ta ki Aristoteles'in kendinden önceki tüm düşünürlerden ne kadar ileride olduğu hatırlanana kadar.

Hollandalı bilim tarihçisi Eduard Jan Dijksterhuis, Aristoteles ve seleflerinin duyularından elde ettikleri sınırlı kanıtlara dayanarak "böylesine genel nitelikte bir teori oluşturmaya bu kadar kolay ilerleyerek" bilimin zorluğunu gösterdiklerini yazmıştır. Biyolog Peter Medawar 1985 yılında hala "saf on yedinci yüzyıl" tonlarında Aristoteles'in "kulaktan dolma bilgiler, kusurlu gözlemler, hüsnükuruntu ve düpedüz safdilliğe varan safdilliklerden oluşan tuhaf ve genel anlamda oldukça yorucu bir karmaşa" oluşturduğunu söyleyebiliyordu.

Ancak 21. yüzyılın başlarında Aristoteles daha ciddiye alınmaya başlanmıştır: Kukkonen, "En iyi 20. yüzyıl çalışmalarında Aristoteles, Yunan felsefe geleneğinin tüm ağırlığıyla mücadele eden bir düşünür olarak canlanmaktadır" demiştir. Alasdair MacIntyre, Aristotelesçi gelenek olarak adlandırdığı şeyi anti-elitist ve hem liberallerin hem de Nietzschecilerin iddialarını çürütebilecek bir şekilde yeniden biçimlendirmeye çalışmıştır. Kukkonen de "romantik imgelerin en kalıcı olanının, geleceğin fatihi İskender'e ders veren Aristoteles'in" 2004 yapımı İskender filminde olduğu gibi güncelliğini koruduğunu ve Aristoteles'in drama teorisinin "katı kurallarının" Poetika'nın Hollywood'da bir rol oynamasını sağladığını gözlemlemiştir.

Biyologlar Aristoteles'in düşünceleriyle ilgilenmeye devam etmektedir. Armand Marie Leroi Aristoteles'in biyolojisini yeniden inşa ederken, Niko Tinbergen'in Aristoteles'in dört nedenine dayanan dört sorusu hayvan davranışlarını analiz etmek için kullanılır; işlev, filogeni, mekanizma ve ontogeniyi incelerler.

Hayatta kalan eserler

Corpus Aristotelicum

Nikomakhos'a Etik'in 1566 tarihli Yunanca ve Latince baskısının ilk sayfası

Aristoteles'in antik dönemden ortaçağ el yazmaları yoluyla günümüze ulaşan eserleri Corpus Aristotelicum'da toplanmıştır. Bu metinler, Aristoteles'in kayıp eserlerinin aksine, Aristoteles'in okulundan teknik felsefi incelemelerdir. Bu eserlere yapılan atıflar, Immanuel Bekker'in Prusya Kraliyet Akademisi baskısının (Aristotelis Opera edidit Academia Regia Borussica, Berlin, 1831-1870) düzenine göre yapılır ve bu da bu eserlerin antik sınıflandırmalarına dayanır.

Kayıp ve koruma

Aristoteles eserlerini o dönemin yaygın yazı aracı olan papirüs tomarları üzerine yazmıştır. Yazıları iki gruba ayrılır: halka yönelik "egzoterik" ve Lyceum okulunda kullanılmak üzere "ezoterik". Aristoteles'in "kayıp" eserleri, günümüze ulaşan Aristoteles külliyatından karakteristik olarak önemli ölçüde ayrılır. Kayıp eserler daha sonra yayımlanmak üzere yazılmış gibi görünürken, günümüze ulaşan eserler çoğunlukla yayımlanması amaçlanmayan ders notlarına benzemektedir. Cicero'nun Aristoteles'in edebi üslubunu "altından bir nehir" olarak tanımlaması, günümüze ulaşan notlar için değil, yayınlanmış eserler için geçerli olmalıdır. Aristoteles'in eserlerinin tarihindeki önemli bir soru, ezoterik yazıların hepsinin nasıl kaybolduğu ve şu anda sahip olunanların nasıl bulunduğudur. Rodoslu Andronikos'un, Aristoteles'in okulunun daha küçük, ayrı eserler şeklinde var olan ezoterik çalışmalarını topladığı, bunları Theophrastus ve diğer Peripatetikler'inkilerden ayırdığı, düzenlediği ve nihayetinde bugün bilindiği şekliyle daha uyumlu, daha büyük eserler halinde derlediği konusunda fikir birliği vardır.

Aristoteles'in yazıları iki kümeye ayrılır: 1. Aristoteles tarafından yayımlanan ancak bugün kaybolmuş yazılar, 2. Aristoteles tarafından yayımlanmamış, hatta yayına yönelik hazırlanmamış fakat muhafaza edilmiş olan yazılar.

Miras

Tasvirler

Tablolar

Aristoteles yüzyıllar boyunca aralarında Lucas Cranach the Elder, Justus van Gent, Raphael, Paolo Veronese, Jusepe de Ribera, Rembrandt ve Francesco Hayez'in de bulunduğu önemli sanatçılar tarafından resmedilmiştir. En iyi bilinen tasvirler arasında Raphael'in Vatikan'ın Apostolik Sarayı'nda yer alan ve Platon ile Aristoteles'in figürlerinin görüntünün merkezinde, mimarinin kaybolma noktasında yer aldığı ve önemlerini yansıttığı Atina Okulu freski yer alır. Rembrandt'ın Homeros'un Büstü ile Aristoteles tablosu da, bilen filozof ile kör Homeros'u daha erken bir çağdan gösteren ünlü bir eserdir: sanat eleştirmeni Jonathan Jones'un yazdığı gibi, "bu tablo, küflü, parlak, zifiri karanlık, korkunç zaman bilgisiyle bizi tuzağa düşüren dünyanın en büyük ve en gizemli tablolarından biri olarak kalacaktır."

Heykeller

Eponimler

Antarktika'daki Aristo Dağları adını Aristo'dan almıştır. Meteoroloji adlı kitabında, güneydeki yüksek enlem bölgesinde bir kara kütlesinin varlığını tahmin eden ve buna Antarktika adını veren bilinen ilk kişidir. Aristoteles, Ay'da Aristoteles'in adının klasik şeklini taşıyan bir kraterdir.

Kaybolan Yapıtları

İlk kısım yazılar, "dışrak yapıtlar" olarak adlandırılırlar. Dışrak, yani ἐξοτερικά terimini Aristoteles kendisi Lykeion'dan daha geniş bir okuyucu kitlesine yönelik eserleri için kullanmıştır. Bu yapıtlar, diğer birçok Antik Çağ metni gibi Milât'ı izleyen ilk asırlarda kaybolmuş ve günümüze yalnızca başka yazarların alıntılarından kalan parçalar ulaşmıştır. Bu yapıtlar konu ve işleniş itibarıyla Platon'unkilere benzer biçimde diyalog olarak yazılmıştır. Cicero, Aristoteles'in stilinin "pürüzsüzlüğü"nü övüp yazısının akışını "altın bir ırmak"a benzetirken çok büyük ihtimalle bu yapıtlara göndermede bulunmaktadır çünkü bizim elimize ulaşan diğer türdeki metinler dil ve biçim açısından vasat, daha çok konuşma diline yakın metinlerdir. Bu metinler büyük ölçüde Platoncu temaları geliştirmekte, hatta bazen Platon'un çalışmalarıyla aynı doğrultuda daha öteye giden iddialar sunmaktadır (Bu çizgide, örneğin Evdemos diyalogunda, ruhla beden arasındaki bağları doğa karşıtı bir birliktelik olarak nitelendirip, Tyrrhen korsanlarının tutsaklarını bir cesede bağlayarak yaptıkları işkenceye benzetir). Fakat genel olarak bu yayımlanan metinlerin hiçbiri elimize ulaşan metinlerdeki kadar güçlü argümanlar vermemekte, daha çok genel geçer toplumsal normları ve Platon'u doğrular görünmektedir.

Aristoteles'in yayıma yönelik olmayan eserlerinde ise (örneğin Ruh Üzerinede) Platon'u ve ondan sonra gelen Platoncuları eleştirdiğini çok net görebiliriz. Dahası pek çok noktada Platon'la çok temel görüş ayrılıklarına sahip olan Aristo, pek çok başka açıdan da genelgeçer toplumsal kanılarla oldukça zıtlaşmaktadır. Bu durum felsefe tarihçilerini Aristo'nun nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili çeşitli iddialara götürmüştür. Kimileri Aristo'nun yayımladığı diyaloglarını Platon'un okulundayken yazdığını, bu nedenle Platon'un iddialarını savunan metinler ürettiğini, ancak kendi özgün düşüncelerini daha sonra geliştirdiğini iddia etmektedir. Fakat öte yandan Aristo'nun toplumsal alanda görünürlükle filozoflar arası yapılan tartışmaların düzeyi arasında bir ayrım gördüğünü, dolayısıyla yayımladığı eserlerin felsefe bilmeyen insanlara yönelik olduğu için öyle yazıldığını, okulunda yakın öğrencileriyle beraber çok daha farklı bir tartışma pratiği benimsediğini iddia edenler de bulunmaktadır. Bu günümüze ulaşamayan yayımlanmış yapıtların başta gelenleri şunlardır: Evdemos ya da Ruh Üstüne (Platon'un Phaidon'unun izinde), Felsefe Üzerine (Metafizik'in kimi temalarının ayırdına varabildiğimiz bir tür "tutum ibrazı" yazısı), Protreptik (felsefî hayata teşvik), Gryllos ya da Retorik Üzerine (Isokrates'e karşı), Adalet Üzerine (Politika 'nın bazı temaları burada görülebilir), Asalet Üzerine ve Şölen.

Corpus Aristotelicum

Doğa Felsefesi

Fizik
 • Fizik (Φυσική Physica)
 • Gökyüzü Üzerine (Περὶ οὐρανοῦ De Caelo)
 • Ortaya Çıkma ve Yokolma Üzerine
 • Gök Cisimleri Üzerine (Μετεωρολογικά)
 • Kosmos Üzerine (Περὶ κόσμου De Mundo)
 • Can Üzerine (ya da Ruh Üzerine) (Περὶ ψυχῆς De Anima)
  • Kısa Doğa Yazıları (Parva Naturalia)
   • Duyular Üzerine Περὶ αἰσθήσεως
   • Anı ve Anımsama Üzerine Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως
   • Uyku ve Uyanma Üzerine Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρεως
   • Rüyalar Üzerine Περὶ ἐνυπνίων
   • Uykuda Kehanet Üzerine Περὶ τῆς καθ' ὕπνον μαντικῆς
   • Uzun Ömür ve Kısa Ömür Üzerine Üzerine Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος
   • Gençlik ve İleri Yaş Üzerine, Yaşam ve Ölüm Üzerine, Soluma Üzerine Περὶ νεότητος καὶ γήρως. Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου. Περὶ ἀναπνοῆς
   • Nefes Üzerine Περὶ πνεύματος
 • Hayvanların Tarihi Üzerine (Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι Historia Animalium)
 • Hayvanların Kısımları Üzerine (Περὶ ζῴων μορίων De Partibus Animalium)
 • Hayvanların Hareketi Üzerine (Περὶ ζῴων κινήσεως De Motu Animalium)
 • Hayvanların Gelişimi Üzerine (Περὶ πορείας ζῴωνDe Incessu Animalium)
 • Hayvanların Oluşumu Üzerine (Περὶ ζῴων γενέσεως De Generatione Animalium)
 • Renkler Üzerine Περὶ χρωμάτων
 • Duyulan Şeyler Περὶ ἀκουστῶν
 • Fizyognomikler Φυσιογνωμονικὰ
 • Bitkiler Üzerine Περὶ φυτῶν
 • Duyulduk Harikulâde Şeyler Üzzerine Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων
 • Mekanik (Μηχανικά Mechanica)
 • Sorunlar Προβλήματα (Bu eserin özgünlüğü sorgulanmaktadır.)
 • Bölünemez Çizgiler Üzerine Περὶ ἀτόμων γραμμῶν
 • Rüzgârların Yerleri ve Adları Ἀνέμων θέσις καὶ προσηγορίαι
 • Melissos, Ksenofanes ve Gorgias Üzerine Περὶ Μελίσσου, Περὶ Ξενοφάνους, Περὶ Γοργίου

Metafizik

 • Metafizik (Τὰ μετὰ τὰ φυσικά Metaphysica)

Etik ve Politika üzerine

 • Nicomakos'a Etik (Ἠθικὰ Νικομάχεια Ethica Nicomachea)
 • Magna Moralia (Ἠθικὰ μεγάλα Magna Moralia) (Bu eserin özgünlüğü sorgulanmaktadır.)
 • Eudemos'a Etik (Ἠθικὰ Εὐδήμεια Ethica Eudemia)
 • Erdemler ve Erdemsizlikler Üzerine (Περὶ ἀρετῶν καὶ καιῶν)
 • Politika (Πολιτικὰ Politica')
 • Ekonomikler (Οἰκονομικά Oeconomica) (Bu eserin özgünlüğü sorgulanmaktadır.)
 • Atinalıların Yasası (Ἀθηναίων πολιτεία) (Bekker basımında bulunmamaktadır)

Estetik

 • Retorik (Τέχνη ῥητορική Ars Rhetorica)
 • İskender'e Retorik Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον
 • Poetika (Περὶ ποιητικῆς Ars Poetica)

Çeviriler

Türkçede Aristoteles Çevirileri

Aristoteles, Atinalıların Devleti, (Çev., F.Akderin), 1. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul 2005.

Aristoteles, Eudemos’a Etik, (Çev., S. Babür), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999.

Aristoteles, Fizik, (Çev., S. Babür), 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.

Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, (Çev., S.Babür), 1. Baskı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997.

Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, (Çev., A. Houshiary), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.

Aristoteles, Kategoriler, (Çev., S. Babür), 2. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002.

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, (Çev., S. Babür), Kebikeç Yayınları, Ankara, 2005.

Aristoteles, Peri Poetika - Şiir Sanatı, (Çev., Murat Temelli), Ark Kitapları, İstanbul,2011

Aristoteles, Poetika, (Çev., İsmail Tunalı), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987.

Aristoteles, Poetika (Şiir Sanatı Üzerine), (Çev., Samih Rifat), Can Yayınları, İstanbul, 2007.

Aristoteles, Poetika, (Çev., Yılmaz Onay), Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 2008.

Aristoteles, Poietika (Şiir Sanatı Üzerine), (Çev., N. Kalaycı), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2005.

Aristoteles, Yorum Üzerine, (Çev., S. Babür) 2. Baskı, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2002.

Önemli Fransızca Çeviriler

Aristote, Notes Sur L'Histoire des Animaux D'Aristote, Paris, 1783