Sıfat

bilgipedi.com.tr sitesinden
Örnekler
 • 1/4 litre (kesir sayı)
 • beş adım (asıl sayı)
 • birkaç kişi (belgisiz)
 • hangi kitap (soru)
 • hızlı araba (niteleme)
 • sarı gül (niteleme)
 • şu çocuk (işaret)
 • zeytinyağlı sarma (niteleme)

Sıfat ya da ön ad; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden kelime türü. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu kelime grubuna "sıfat tamlaması" denir.

Sıfatlar genellikle diğer sıfatlardan veya isimlerden önce gelir. Varlıkları tarif eder, anlatıma zenginlik kazandırır ve çıkarılması durumunda cümle anlamsız hâle gelmez. Örneğin aşağıdaki cümlede altı çizili yazılmış olan sıfatların çıkartılması durumunda cümle hâlâ anlaşılır durumdadır:

 • Büyük balkon kapılarından içeriye ıhlamur kokulu hoş bir bahar havası geliyordu. -Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi

Aşağıdaki örnekteki gibi bazı kullanımlarda sıfatın çıkartılması hangi varlıktan bahsedildiğinin anlaşılmasını imkânsız hale getirdiğinden, anlatım zenginliğinden ziyade anlam kaybına neden olur.

 • Okul futbol takımındaki sarışın çocuk benim küçük kardeşim.

Türkçede sıfat olarak kullanılan kelimelerin hemen hemen hepsi, farklı görevlerde de kullanılabilirler. Bu nedenle, örneğin "Kırmızı kelimesi bir sıfattır," gibi bir genelleme yapılamaz; kelimenin cümledeki görevi incelenir:

 • Güzel havalarda gezintiye çıkarım. (sıfat)
 • Kırmızı ceketimi giydim. (sıfat)
 • Kırmızıyı giydim. (isim, bkz. adlaşma)
 • Şu çocuk Özge'nin kardeşi. (sıfat)
 • Şu, Özge'nin kardeşi. (zamir)
 • Yeni sıra arkadaşım çok güzel piyano çalıyor. (zarf)

Sıfatlar niteleme ve belirtme olmak üzere başlıca iki ana gruba ayrılırlar.

Dilbilimde sıfat (adj olarak kısaltılır), genellikle bir ismi veya isim öbeğini değiştiren veya göndergesini tanımlayan bir kelimedir. Anlamsal rolü, isim tarafından verilen bilgiyi değiştirmektir.

Tarihsel olarak isimlerle birlikte sınıflandırılmalarına rağmen, geleneksel olarak sıfatlar İngiliz dilinin ana konuşma bölümlerinden biri olarak kabul edilirdi. Günümüzde, the, this, my, vb. gibi genellikle sıfat olarak sınıflandırılan bazı kelimeler, tipik olarak belirleyici olarak ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır.

Bazı örnekler:

 • Bu komik bir fikir. (niteleyici)
 • Bu fikir komik. (yüklemsel)
 • Bana komik bir şey söyle. (postpozitif)
 • İyi, kötü ve çirkin. (önemli)

Etimoloji

Sıfat Latince nōmen adjectīvum'dan gelir, Antik Yunanca: ἐπίθετον ὄνομα'nın bir kaliği, romanize edilmiş: epítheton ónoma, lit. 'ek isim' (İngilizce epithet de buradan gelir). Latince ve Yunanca dilbilgisi geleneğinde, sıfatlar isimler gibi cinsiyet, sayı ve durum için çekildiklerinden (deklensiyon adı verilen bir süreç), bir isim türü olarak kabul edilirlerdi. Bugün tipik olarak isim olarak adlandırılan sözcükler o zamanlar tözsel isimler (nōmen substantīvum) olarak adlandırılıyordu. Noun substantive ve noun adjective terimleri eskiden İngilizce'de kullanılmaktaydı ancak artık kullanılmamaktadır.

Kullanım türleri

Dile bağlı olarak, bir sıfat karşılık gelen bir isimden önce gelebilir veya karşılık gelen bir isimden sonra gelebilir. Yapısal, bağlamsal ve üslupla ilgili hususlar, belirli bir örnekte bir sıfatın ön veya son konumunu etkileyebilir. İngilizcede sıfatlar genellikle üç kategoriden birinde sınıflandırılabilir:

 1. "Atfedici sıfatlar" olarak da bilinen öncül sıfatlar, bir isim cümlesi içinde öncül olarak ortaya çıkar. Örneğin: "Mutlu çocuklarımı arabaya bindirdim", burada mutlu, mutlu çocuklarım isim tamlamasında öncül olarak yer alır ve bu nedenle bir edat sıfatı işlevi görür.
 2. Pozitif sıfatlar oluşabilir: (a) bir isim tamlaması içinde bir isimden hemen sonra, örneğin "Mutlu çocuklarımla kısa bir gezintiye çıktım"; (b) bir kopula veya başka bir bağlama mekanizması aracılığıyla ilgili bir isim veya zamirden sonra bağlanmış olarak; örneğin: "Çocuklarım mutlu", burada mutlu bir yüklem sıfatıdır (ayrıca bkz: Yüklemsel ifade, Özne tümleci); veya (c) bir isim tamlaması içinde bir ek sıfat olarak, örneğin: "Gezintiye çıkmaktan mutlu olan çocuklarım arka koltukta."
 3. İsim olarak işlev gören adlaşmış sıfatlar. Bunun bir yolu, bir sıfat-isim tamlamasından bir ismin çıkarılmasıdır; bu durumda tamlamadan arta kalan bir adlaştırmadır. "Onlara iki kitap okudum; o hüzünlü kitabı tercih etti, ama kız mutlu olanı tercih etti" cümlesinde mutlu, "mutlu olan" veya "mutlu kitap" ifadelerinin kısaltması olan nominalleştirilmiş bir sıfattır. Bunun bir başka yolu da "out with the old, in with the new" gibi ifadelerdir; burada "the old" "eski olan" veya "eski olan her şey" anlamına gelir ve benzer şekilde "the new" de "yeni olan" anlamına gelir. Bu gibi durumlarda, sıfat bir kitle ismi olarak işlev görebilir (önceki örnekte olduğu gibi). İngilizcede, "The meek shall inherit the Earth" ifadesinde olduğu gibi, kolektif bir grubu ifade eden çoğul bir sayma ismi olarak da işlev görebilir; burada "the meek" "uysal olanlar" veya "uysal olan herkes" anlamına gelir.

Dağıtım

Sıfatlar çoğu dilde konuşmanın bir parçası (kelime sınıfı) olarak yer alır. Bazı dillerde, sıfatların anlamsal işlevine hizmet eden kelimeler, isimler veya fiiller gibi başka bir sınıfla birlikte kategorize edilir. "Bir Ford arabası" ifadesinde "Ford" tartışmasız bir isimdir, ancak işlevi sıfattır: "araba "yı değiştirmek. Bazı dillerde sıfatlar isim olarak işlev görebilir: örneğin, İspanyolca "uno rojo" ifadesi "kırmızı [bir]" anlamına gelir.

Fiillerle "karışıklığa" gelince, "büyük" anlamına gelen bir sıfat yerine, bir dil "büyük olmak" anlamına gelen bir fiile sahip olabilir ve daha sonra İngilizcede "büyük bir ev" olarak adlandırılan şeyi ifade etmek için "büyük ev" benzeri bir atıf fiil yapısı kullanabilir. Örneğin Standart Çince grameri için böyle bir analiz mümkündür.

Farklı diller sıfatları tamamen aynı durumlarda kullanmaz. Örneğin, İngilizcede "to be hungry" (aç olmak bir sıfattır) kullanılırken, Hollandaca, Fransızca ve İspanyolca sırasıyla "honger hebben", "avoir faim" ve "tener hambre" (kelimenin tam anlamıyla "açlık çekmek", "açlık" için kullanılan kelimeler isimdir) kullanır. Benzer şekilde, İbranice זקוק (zaqūq, kabaca "muhtaç") sıfatını kullanırken, İngilizce "to need" fiilini kullanır.

Bir kelime sınıfı olarak sıfatlara sahip olan dillerde, bu genellikle açık bir sınıftır; yani, yeni sıfatların türetme gibi süreçlerle oluşturulması nispeten yaygındır. Bununla birlikte, Bantu dilleri sadece küçük bir kapalı sıfat sınıfına sahip olmalarıyla bilinir ve yeni sıfatlar kolayca türetilmez. Benzer şekilde, yerli Japonca sıfatlar (i-sıfatları) kapalı bir sınıf olarak kabul edilir (yerli fiiller gibi), ancak isimler (açık bir sınıf) bazı sıfat anlamlarını iletmek için genitifte kullanılabilir ve ayrıca sıfat isimlerinin (na-sıfatları) ayrı bir açık sınıfı vardır.

Yanıtı yine bir sıfat olan soru kelimeleridir:

 • hangi taraf?
 • kaç kişi?
 • kimdeki akıl?
 • nasıl bir araba? (Buradaki "bir" kelimesi belgisiz sıfattır.)
 • ne renk?
 • neredeki yol?

Geçmişte soru sıfatı olarak kullanılan nice kelimeyi modern Türkçede belgisiz sıfata dönüşmüştür.

 • Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok/ Nice elbiseler gördüm içinde insan yok -Mevlana ("birçok" anlamında belgisiz sıfat)
 • Yalılarda nice yük odaları, oda gibi büyük kilerler vardı. -Abdülhak Şinasi Hisar ("birçok" anlamında belgisiz sıfat)

Sıfat tekrarlanır ve iki kelimenin arasına soru eki "mi" getirilir. Bu tür sıfatlarda soru anlamı kaybolduğu için soru işareti (?) kullanılmaz:

 • Burada eskiden derin mi derin bir kuyu vardı.
 • Güzel mi güzel bir sese sahip.

Zarflar

Birçok dil (İngilizce dahil), isimleri ve zamirleri niteleyen sıfatlar ile çoğunlukla fiilleri, sıfatları veya diğer zarfları değiştiren zarflar arasında ayrım yapar. Tüm diller bu kesin ayrımı yapmaz; birçoğunda (İngilizce dahil) her iki işlevi de görebilen sözcükler vardır. Örneğin, İngilizcede fast kelimesi "a fast car" (hızlı bir araba) cümlesinde sıfattır (burada araba ismini nitelemektedir) ancak "he drove fast" (hızlı sürdü) cümlesinde zarftır (burada drove fiilini nitelemektedir).

Hollandaca ve Almanca'da sıfatlar ve zarflar genellikle biçim olarak aynıdır ve birçok dilbilgisi uzmanı bu ayrımı yapmaz, ancak çekim kalıpları bir fark olduğunu gösterebilir:

Eine kluge neue Idee.
Akıllıca yeni bir fikir.
Eine klug ausgereifte Idee.
Zekice geliştirilmiş bir fikir.

Klug ("clever(ly)") gibi Almanca bir sözcük sıfat olarak kullanıldığında ek alır ancak zarf olarak kullanıldığında ek almaz. (Yüklem sıfatı olarak kullanıldığında da son ek almaz: er ist klug, "o akıllıdır"). Bunların farklı konuşma bölümleri mi yoksa aynı konuşma bölümünün farklı kullanımları mı olduğu bir analiz sorunudur. Alman dilbilim terminolojisi adverbiale ile adjektivische Formen'i birbirinden ayırırken, Almancanın her ikisini de Eigenschaftswörter ("özellik sözcükleri") olarak adlandırdığı belirtilebilir.

Belirteçler

-ki eki ile üretilen ve aitlik belirten öteki, beriki, şimdiki, buradaki, bizdeki, evdeki vs. kelimeler de belirsizlik sıfatı kabul edilirler:

 • Evdeki hesap çarşıya uymadı.
 • Öteki adam şu tarafa gitti.
 • Şimdiki gençler teknolojiye çok meraklılar.

Belirtme sıfatı yapan -ki eki ilgi zamiri olan -ki eki ile karıştırılmamalıdır. Zamir olan -ki'den sonra başka bir ismin eklenmediğine (tamlama oluşturulmadığına) dikkat edilmelidir:

 • Evdekiler bu konuda ne düşünüyor? (zamir)
 • Sizin takım bizimkini yenmiş. (zamir)

Günümüzde dilbilimciler belirteçleri sıfatlardan ayırmakta ve bunları iki ayrı konuşma parçası (veya sözcük kategorisi) olarak görmektedir. Belirteçler eskiden bazı kullanımlarında sıfat olarak kabul edilirdi. Belirteçler ne isim ne de zamir olarak işlev görürler, bunun yerine belirli bir bağlamda bir isimsel öğeyi karakterize ederler. Bunu genellikle belirlilik (a vs. the), nicelik (one vs. some vs. many) veya buna benzer başka bir özellik belirterek yaparlar.

Sıfat tamlamaları

Bir sıfat, bir sıfat tamlamasının veya sıfat öbeğinin (AP) başı olarak görev yapar. En basit durumda, bir sıfat tamlaması yalnızca sıfattan oluşur; daha karmaşık sıfat tamlamaları sıfatı değiştiren bir veya daha fazla zarf ("çok güçlü") veya bir veya daha fazla tamamlayıcı ("birkaç dolar değerinde", "oyuncaklarla dolu" veya "memnun etmeye hevesli" gibi) içerebilir. İngilizce'de tamamlayıcı içeren sıfat tamlamaları genellikle niteledikleri isimden sonra gelir ("an evildoer devoid of redeeming qualities").

İsimlerin diğer değiştiricileri

Birçok dilde (İngilizce dahil) isimlerin diğer isimleri değiştirmesi mümkündür. Sıfatların aksine, değiştirici olarak hareket eden isimler (atıf isimleri veya isim ekleri olarak adlandırılır) genellikle yüklem değildir; güzel bir park güzeldir, ancak bir araba parkı "araba" değildir. Değiştirici genellikle köken ("Virginia makarası"), amaç ("iş kıyafetleri"), anlamsal hasta ("adam yiyen") veya anlamsal özne ("çocuk oyuncu") belirtir; ancak genellikle hemen hemen her anlamsal ilişkiyi gösterebilir. Sıfatların isimlerden türetilmesi de yaygındır; çocuksu, kuş gibi, davranışsal (behavioural), ünlü, erkek gibi, melek gibi vb.

Avustralya Aborjin dillerinde, sıfatlar ve isimler arasındaki ayrımın tipik olarak zayıf olduğu düşünülür ve dillerin çoğu sadece isimleri - ya da sınırlı sayıda sıfat türeten eklere sahip isimleri - diğer isimleri değiştirmek için kullanır. İnce bir sıfat-isim ayrımına sahip dillerde, bunları birbirinden ayırmanın bir yolu, değiştirici bir sıfatın tümüyle atlanmış bir isim cümlesinin yerine geçebilirken, değiştirici bir ismin bunu yapamamasıdır. Örneğin, Bardi'de moorrooloo baawa 'küçük çocuk' tamlamasındaki moorrooloo 'küçük' sıfatı tek başına 'küçük olan' anlamına gelebilirken, aamba baawa 'erkek çocuk' tamlamasındaki aamba 'erkek' niteleyici ismi tüm tamlama için 'erkek olan' anlamına gelemez. Warlpiri gibi diğer dillerde isimler ve sıfatlar, yüklemlerin argümanları olarak ortak sözdizimsel dağılımları nedeniyle nominal şemsiye altında bir araya getirilir. Onları ayıran tek şey, bazı nominallerin anlamsal olarak varlıkları (tipik olarak İngilizce'deki isimler) ve bazı nominallerin nitelikleri (tipik olarak İngilizce'deki sıfatlar) belirtiyor gibi görünmesidir.

Birçok dilde, tek başına ya da bir cümlenin başı olarak isim değiştirici olarak hareket edebilen ortaç formları vardır. Bazen ortaçlar sıfat olarak işlevsel kullanıma dönüşür. İngilizcedeki örnekler arasında "I am so relieved to see you" gibi edilgen çatı yapılarında sıfat olarak kullanılan relieved (relieve kelimesinin geçmiş zaman ortacı) yer alır. Diğer örnekler arasında "the spoken word" ve "the going rate" gibi ifadelerde nitelik sıfatı olarak işlev gören spoken (speak kelimesinin geçmiş hali) ve going (go kelimesinin şimdiki hali) yer alır.

İsimleri sıklıkla değiştiren diğer yapılar arasında edat öbekleri ("a rebel without a cause"), göreceli cümlecikler ("the man who wasn't there") ve mastar öbekleri ("a cake to die for") yer alır. Bazı isimler içerik cümlecikleri ("the idea that I would do that") gibi tamamlayıcılar da alabilir, ancak bunlar genellikle değiştirici olarak kabul edilmez. İsimlerin olası değiştiricileri ve bağımlıları hakkında daha fazla bilgi için İsim cümlelerinin bileşenleri bölümüne bakınız.

 • Ergin, Muharrem. Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayım, 2009.

Düzen

Birçok dilde sıfatlar genellikle belirli bir sırayla kullanılır. Genel olarak İngilizcedeki sıfat sıralaması şu şekilde özetlenebilir: görüş, boyut, yaş veya şekil, renk, köken, malzeme, amaç. Cambridge Sözlüğü gibi diğer dil otoriteleri, şeklin yaştan sonra değil önce geldiğini belirtmektedir.

Belirleyiciler ve son belirleyiciler -artikeller, rakamlar ve diğer sınırlayıcılar (örneğin üç kör fare)- İngilizcede sıfatlardan önce gelir. Belirli belirleyici kombinasyonları bir isimden önce gelebilse de, kullanımları sıfatlardan çok daha sınırlıdır - tipik olarak, bir isim veya isim öbeğinden (herhangi bir niteleme sıfatı dahil) önce yalnızca tek bir belirleyici gelir.

 1. Görüş - sınırlayıcı sıfatlar (örneğin gerçek bir kahraman, mükemmel bir aptal) ve öznel ölçü (örneğin güzel, ilginç) veya değer (örneğin iyi, kötü, pahalı) sıfatları
 2. Boyut - fiziksel boyutu ifade eden sıfatlar (örn. minik, büyük, geniş)
 3. Şekil veya fiziksel kalite - genel boyuttan daha ayrıntılı fiziksel özellikleri tanımlayan sıfatlar (örn. yuvarlak, keskin, şiş, ince)
 4. Yaş - yaşı belirten sıfatlar (örn. genç, yaşlı, yeni, eski, altı yaşında)
 5. Renk - renk veya desen belirten sıfatlar (örn. beyaz, siyah, soluk, benekli)
 6. Köken - kaynağı belirten denominal sıfatlar (örn. Fransız, volkanik, dünya dışı)
 7. Malzeme - bir şeyin neyden yapıldığını belirten adıl sıfatlar (örneğin, yünlü, metalik, ahşap)
 8. Niteleyici/amaç - bazen (bileşik) ismin bir parçasını oluşturan son sınırlayıcı (örneğin, sallanan sandalye, avcı kulübesi, binek arabası, kitap kapağı)

Bu, İngilizcede büyüklükle ilgili sıfatların yaşla ilgili sıfatlardan önce geldiği ("little old", "old little" değil) ve bunların da genellikle renkle ilgili sıfatlardan önce geldiği ("old white", "white old" değil) anlamına gelir. Yani, "Bir (miktar) güzel (fikir) küçük (boyut) eski (yaş) yuvarlak (şekil) [veya yuvarlak eski] beyaz (renk) tuğla (malzeme) ev" denebilir. Aynı türden birkaç sıfat birlikte kullanıldığında, "sevimli zeki kişi" veya "eski ortaçağ kalesi" gibi genelden özele doğru sıralanırlar.

Bu sıralama bazı dillerde diğerlerine göre daha katı olabilir; İspanyolca gibi bazılarında bu sadece varsayılan (işaretlenmemiş) bir kelime sıralaması olabilir, diğer sıralamalara izin verilebilir. Tagalogca gibi diğer diller de sıfat sıralamalarını İngilizce kadar katı bir şekilde takip ederler.

İngilizcenin normal sıfat sıralaması belirli durumlarda, özellikle de bir sıfat ön planda olduğunda geçersiz kılınabilir. Örneğin, İngilizcede sıfatların normal sıralaması "the bad big wolf" (büyüklükten önce fikir) ifadesine neden olur, ancak bunun yerine normal ifade "the big bad wolf" şeklindedir.

Kısmen Fransızcadan yapılan ödünçlemeler nedeniyle, İngilizcede ismi postmodifier olarak takip eden bazı sıfatlar vardır, bunlara postpozitif sıfatlar denir, time immemorial ve attorney general'de olduğu gibi. Hatta sıfatlar, proper sözcüğünde olduğu gibi, önce veya sonra gelmelerine bağlı olarak anlam değiştirebilir: They live in a proper town (gerçek bir kasaba, köy değil) vs. They live in the town proper (kasabanın kendisinde, banliyölerde değil). Tüm sıfatlar, tell me something new gibi belirli yapılarda isimleri takip edebilir.

Karşılaştırma (dereceler)

Birçok dilde, bazı sıfatlar karşılaştırılabilir ve karşılaştırma ölçüsü derece olarak adlandırılır. Örneğin, bir kişi "kibar" olabilir, ancak başka bir kişi "daha kibar" olabilir ve üçüncü bir kişi üçü arasında "en kibar" olabilir. Buradaki "more" kelimesi "polite" sıfatını değiştirerek bir karşılaştırma yapıldığını, "most" kelimesi ise sıfatı değiştirerek mutlak bir karşılaştırma (en üstünlük) yapıldığını gösterir.

Sıfatların karşılaştırılmasına izin veren diller arasında, karşılaştırmayı belirtmek için farklı araçlar kullanılır. Bazı diller karşılaştırmalı ve üstünlük bildiren biçimler arasında ayrım yapmaz. Diğer diller sıfatların karşılaştırılmasına izin verir ancak sıfatın özel bir karşılaştırma biçimi yoktur. Bu gibi durumlarda, bazı Avustralya Aborjin dillerinde olduğu gibi, ablatif durum gibi durum işaretleri bir varlığın diğerinden (yani ABL'den) daha fazla sıfat niteliğine sahip olduğunu belirtmek için kullanılabilir. Bardi'deki aşağıdaki örneği ele alalım:

Jalnggoon

Jalnggoon

boordij=amba

big-SUBR

niwarda-go

niwarda-ABL

Jalnggoon istiridyeleri niwarda istiridyelerinden daha büyüktür

Bu mesaj kutusu yalnızca önizlemede gösterilir:

Aşağıdaki varsayılan genişletmelerden herhangi birini değiştirmek için şablonun belgelerine bakın:

ABL'nin "ablatif durum" anlamına geldiğini varsaymak;

SUBR'nin "ikincil durum" anlamına geldiğini varsaymak;

İngilizcede birçok sıfat, sırasıyla "-er" ve "-est" son eklerini alarak (bazen son ekten önce ek harfler gerektirir; aşağıda far için formlara bakınız) karşılaştırmalı ve üstünlük dereceli formlara çekilebilir:

"büyük", "daha büyük", "en büyük"
"derin", "daha derin", "en derin"

Bazı sıfatlar bu anlamda düzensizdir:

"iyi", "daha iyi", "en iyi"
"kötü", "daha kötü", "en kötü"
"çok", "daha", "en" (bazen zarf veya belirteç olarak kabul edilir)
"az", "daha az", "en az"

Bazı sıfatların hem düzenli hem de düzensiz varyasyonları olabilir:

"eski", "yaşlı", "en eski"
"uzak", "daha uzak", "en uzak"

Ayrıca

"eski", "yaşlı", "en yaşlı"
"uzak", "daha uzak", "en uzak"

Karşılaştırmayı ifade etmenin bir başka yolu da "daha" ve "en" kelimelerini kullanmaktır. Bununla birlikte, herhangi bir sıfat için hangi anlamın doğru olduğuna karar vermek için basit bir kural yoktur. Genel eğilim, daha basit sıfatların ve Anglo-Sakson dilinden gelenlerin son ekleri alması, daha uzun sıfatların ve Fransızca, Latince veya Yunancadan gelenlerin ise almaması yönündedir; ancak bazen kelimenin sesi belirleyici faktördür.

Pek çok sıfat doğal olarak karşılaştırma yapmaya elverişli değildir. Örneğin, bazı İngilizce konuşanlar, bir şeyin diğerinden "daha nihai" olduğunu veya bir şeyin "en nihai" olduğunu söylemenin mantıklı olmadığını, çünkü "nihai" kelimesinin anlambiliminde zaten mutlak olduğunu iddia edecektir. Bu tür sıfatlar karşılaştırılamaz veya mutlak olarak adlandırılır. Bununla birlikte, ana dili İngilizce olanlar bu tür sıfatların yükseltilmiş biçimleriyle sık sık oynarlar. "Hamile" mantıksal olarak karşılaştırılamaz olmasına rağmen (kişi ya hamiledir ya da değildir), "Her geçen gün daha da hamile görünüyor" gibi bir cümle duyabilirsiniz. Aynı şekilde "soyu tükenmiş" ve "eşit" karşılaştırılamaz gibi görünmektedir, ancak hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir dilin, iyi belgelenmiş, literatürü olan ancak konuşanı olmayan bir dilden "daha soyu tükenmiş" olduğu söylenebilir, George Orwell ise "Tüm hayvanlar eşittir, ancak bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir" diye yazmıştır. Bu durumlar, bu sıfatların temel biçimlerinin anlamsal olarak genellikle düşünüldüğü kadar mutlak olmadığının kanıtı olarak görülebilir.

Karşılaştırmalı ve üstünlük bildiren biçimler zaman zaman karşılaştırma dışında başka amaçlar için de kullanılır. İngilizcede karşılaştırmalar, bir ifadenin yalnızca geçici veya eğilimli olduğunu belirtmek için kullanılabilir: "John daha çok utangaç ve emekli bir tiptir" denebilir, burada karşılaştırma "daha çok" gerçekten onu diğer insanlarla veya onun hakkındaki diğer izlenimlerle karşılaştırmaz, daha ziyade "bütün olarak" veya "olmadığından daha çok" yerine geçebilir. İtalyancada üstünlük belirten ifadeler sıklıkla bir sıfata güçlü bir vurgu yapmak için kullanılır: bellissimo "en güzel" anlamına gelir, ancak aslında "son derece güzel" anlamında daha yaygın olarak duyulur.

Kısıtlayıcılık

Niteleme sıfatları ve diğer isim değiştiriciler ya kısıtlayıcı olarak (ismin göndergesini belirlemeye yardımcı olarak, dolayısıyla göndergesini "kısıtlayarak") ya da kısıtlayıcı olmadan (bir ismi tanımlamaya yardımcı olarak) kullanılabilir. Örneğin:

Zor bir görevden kaçınan ve çalışma saatlerini kolay olanlarla dolduran tembel biriydi.

Burada "zor" kısıtlayıcıdır - hangi görevlerden kaçındığını söyler, bunları kolay olanlardan ayırır: "Sadece zor olan görevler".

Selefinin bıraktığı dağınıklığı toparlama görevi vardı ve bu zor görevi büyük bir zekayla yerine getirdi.

Burada "zor" kısıtlayıcı değildir - hangi görev olduğu zaten bilinmektedir, ancak sıfat bunu daha tam olarak tanımlamaktadır: "Yukarıda bahsedilen görev, ki (bu arada) zordur"

İspanyolca gibi bazı dillerde kısıtlayıcılık sürekli olarak işaretlenir; örneğin, İspanyolca'da la tarea difícil "zor olan görev" (kısıtlayıcı) anlamında "zor görev" anlamına gelirken, la difícil tarea "zor olan görev" (kısıtlayıcı olmayan) anlamında "zor görev" anlamına gelir. İngilizcede, kısıtlayıcılık sıfatlar üzerinde işaretlenmez, ancak ilgi cümlecikleri üzerinde işaretlenir ("beni tanıyan adam oradaydı" ile "beni tanıyan adam oradaydı" arasındaki fark kısıtlayıcılıktan biridir).

Anlaşma

Bazı dillerde sıfatlar, tanımladıkları ismin cinsiyetini, durumunu ve sayısını yansıtmak için biçimlerini değiştirirler. Buna anlaşma ya da uyum denir. Genellikle Latince'de olduğu gibi kelimenin sonunda çekim ekleri şeklinde olur:

puella bona rowspan=4 style="width:30px" (iyi kız, dişil tekil nominatif)
puellam bonam (iyi kız, dişil tekil akuzatif/nesne durumu)
puer bonus (iyi çocuk, eril tekil nominatif)
pueri boni (iyi çocuklar, eril çoğul aday)

Ancak Kelt dillerinde, İrlandaca'da olduğu gibi, başlangıçtaki ünsüz uzaması sıfatı dişil bir tekil isimle işaretler:

buachaill maith (iyi çocuk, eril)
girseach mhaith (iyi kız, dişil)

Burada genellikle atıfsal ve yüklemsel kullanım arasında ayrım yapılır. İngilizce'de sıfatlar hiçbir zaman uyuşmazken, Fransızca'da her zaman uyuşurlar. Almanca'da sadece atıfsal olarak kullanıldıklarında, Macarca'da ise sadece yüklemsel olarak kullanıldıklarında uyuşurlar:

İyi (Ø) çocuklar. Çocuklar iyi (Ø).
Les bons garçons. Les garçons sont bons.
Die braven Jungen. Die Jungen sind brav (Ø).
A jó (Ø) fiúk. A fiúk jók.

Anlambilim

Semantikçi Barbara Partee sıfatları anlamsal olarak intersektif, subsektif veya non-subsektif olarak sınıflandırır; subsektif olmayan sıfatlar düz veya ve özeldir.

 • Kesişen bir sıfat, uygulandığı göndergenin anlamı için gerekli olan bir sıfattır. Örneğin, temel anlamıyla etobur sıfatı bir ismin göndergesinin tüm belirteçleri için geçerlidir; etobur olmayan kedi yoktur.
 • Bir alt sıfat, bir ismin belirteçlerinin bir alt kümesi için geçerli olan bir sıfattır. Örneğin, kahverengi kediler vardır, ancak kahverengi olmayan kediler de vardır.
 • Özel bir sıfat, bir ismin belirtecinin hiçbir belirteci için geçerli olmayan bir sıfattır. Örneğin, sahte bir kedi bir kedi değildir.
 • Yalın sıfat, hiçbir şeyi gerektirmeyen sıfattır. Mümkün kelimesi bu tür bir sıfattır.

Niteleme sıfatları

Bir varlığın rengini, biçimini, boyunu, durumunu; kısaca "nasıl" olduğunu bildiren sıfatlardır. Niteleme sıfatları varlıkların bünyesinde bulunan yani "kalıcı" özelliklerini tarif ederler. Teoride niteleme sıfatları sınırsız sayıdadır.

 • kırık bardak
 • sayın başkan
 • uzun köprü
 • yeşil araba
 • yuvarlak masa
 • yüksek duvar ("Saygıdeğer" anlamında olduğu için sıfattır.)

Belirtme sıfatları

İşaret sıfatı

Adları işaret yönünden belirten sıfatlardır. Hangi sorusu sorarak bulunur. İşaret sıfatlarından sonra bir isim veya başka bir sıfat gelir:

 • bu araba
 • o çocuk
 • şu kitap
 • şu sevimli köpek

Yukarıdaki son örnekte işaret sıfatının ardından başka bir sıfat (sevimli) gelmiş. Burada sadece "şu" kelimesinin işaret sıfatı olduğuna dikkat edilmelidir. Sevimli ise niteleme sıfatıdır.

Ol, şol ve işbu gibi eski işaret sıfatlarının kullanımı günümüzde azalmıştır:

 • Şol cennetin ırmakları / Akar Allah deyü deyü - Yunus Emre
 • İşbu maddenin birinci paragrafında yer alan suçların herhangi birini işlemeye teşebbüs eden kişi, suç işlemiş sayılır.

İşaret sıfatları, işaret zamirleri ile karıştırılmamalıdır:

 • Şu çocuk senin kardeşin mi? (işaret sıfatı)
 • Şu senin kardeşin mi? (işaret zamiri)

Bir kelimenin işaret sıfatı olup olmadığı çoğul hâlinden anlaşılabilir. İşaret sıfatlarının çoğul hâli yoktur:

 • Bu çörekler çok lezzetli. (işaret sıfatı)
 • Bunlar çok lezzetli. (işaret zamiri)

Sayı sıfatı

Varlıkların miktarını ifade eden sıfatlardır. Yazıyla, rakamla, yüzde ile veya kesirle gösterilebilirler:

 • üç öğrenci, 1000 kişi, %3 zam

Sayı sıfatlarından sonra gelen isimler birden fazla varlığı belirtiyor olsalar dahi tekil olarak yazılırlar ancak bazı kalıplaşmış sıfat tamlamalarında çoğul isimlerin kullanıldığı da görülür:

 • Üç Silahşörler, Kırk Haramiler, Yedi Cüceler, dört büyükler, Beşevler, Üç Aylar

Sayı sıfatları dörde ayrılır: Asıl sayı sıfatı: Sıfat olarak kullanılan, ek almamış tamsayılardır:

 • -5 derece
 • dokuz ekmek
 • iki kavun
 • sıfır hata

Kesir sayı sıfatı: Varlıkların bütünün "kaçta kaçı" veya "kaç katı" olduğunu belirtmek için kullanılır:

 • %25 kâr
 • 2/3 oran
 • 2½ metre
 • çeyrek elma
 • dörtte bir hisse
 • yarım ekmek
 • yüzde beş artış

Üleştirme sayı sıfatı: Rakamların sonuna -er, -ar, ve -şer, -şar eklerinden biri getirilerek oluşturulan, "bölüşme" belirten sıfatlardır:

 • birer pasta
 • ikişer tabak
 • onar gün

İki veya daha fazla sayıdan oluşan sıfat tamlaması şeklindeki sayı sıfatlarında üleştirme eki bazen sondaki rakamın sonuna eklenir:

 • üçer bin lira
 • beş yüzer altın

Sıra sayı sıfatı: Varlıkların herhangi bir kritere göre diziliş sırasındaki konumunu belirten sıfatlardır:

 • üçüncü sıra
 • ilk ev
 • 5. madde
 • ortanca çocuk
 • son söz

Topluluk sayı sıfatı: Birbirinin aynı olan birden fazla varlığı tanımlamak için kullanılır ve rakamların sonuna "-iz" ekinin ses uyumlarına uyacak şekilde getirilmesiyle oluşturulur:

 • ikiz yatak
 • üçüz kardeşler

Ölçü ve miktar bildiren kelimeler başlarına sayı sıfatı alarak başka bir kelimeyi nitelendiklerinde sayı sıfatına dönüşürler:

 • 3 metre kablo, yarım kilo şeker, 2 adet karpuz

Sıfatlarda pekiştirme

Sıfatlarda anlamı pekiştirme şu şekillerde yapılır:

Hece tekrarı ile

Sözcüğün ilk hecesi yinelenir ve ilk hecedeki ünlüden sonra m, p, r veya s ünsüzlerinden biri eklenir:

 • masmavi, bembeyaz, sapsarı, upuzun, bomboş, tertemiz

Kelime tekrarı ile

Sıfat olduğu gibi yinelenir:

 • uzun uzun kavaklar
 • kara kara gözler

Sıfatlarda küçültme

Sıfatlarda küçültme, sıfat sonuna "-cik" ve "-mtırak" ve "-msı" ekleri ses uyum ve olaylarına uygun şekilde eklenerek yapılır:

 • Küçücük bir ev
 • Sarımtırak bir ceket
 • Pembemsi ten

Sıfatlarda adlaşma

Sıfatlar isim soylu kelimelerdir. Bu nedenle cümlede sıfat görevinde kullanılmadıklarında yeniden isme dönüşürler. Bu duruma adlaşma denir.

 • Genç adam kapıyı çaldı. (sıfat, "adam" kelimeninü niteler)
 • Gençler avluda toplandı. (isim)
 • Hayır, kırmızıyı ver lütfen. (isim)
 • Yeşil elma mı istersin? (sıfat, "elma" kelimeninü niteler)

Yapılarına göre sıfatlar

Basit sıfatlar

Yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle bileşik hâlde olmayan sıfatlardır:

 • dar kıyafet
 • iki kişi
 • iyi film
 • şu adam

Türemiş sıfatlar

Türemiş sıfatlar isim ve fiil kök ve gövdelerine çeşitli yapım eklerinin getirilmesiyle oluşturulurlar:

 • ikinci devre (iki+nci)
 • ulusal bayram (ulus+al)
 • yanık ekmek (yan+ık)

Sıfat-fiillerin hepsi türemiş sıfatlardır:

 • gelecek sene (gel+ecek)
 • gülen çocuk (gül+en)
 • süzülmüş yoğurt (süzül+müş)

Birleşik Sıfatlar

Birleşik sıfatlar, iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Bazıları birleşik (kaynaşmış), bazıları ayrı (kurallı) yazılırlar:

 • ağırbaşlı çocuk
 • kara kaşlı çocuk
 • yurtsever insan
 • zeytinyağlı yemek

Birleşik sıfatlar, çoğunlukla birleşik adlara sıfat yapan eklerin getirilmesi ile oluşturulurlar ve sıfat tamlamalarında tamlayan olurlar. Örneğin "karabiber" kelimesi bir birleşik addır ve "karabiber kavanozu" bir isim tamlamasıdır. Ancak "karabiberli yemek" sıfat tamlamasıdır.

Birleşik sıfatlar "kaynaşmış bileşik sıfatlar" ve "kurallı birleşik sıfatlar" şeklinde ikiye ayrılırlar. Kaynaşmış birleşik sıfatlara "açıkgöz, boşboğaz, yurtsever, cingöz, kuşbakışı, okuryazar" gibi kelimeler (sıfat görevinde kullanıldıklarında); kurallı birleşik sıfatlara da "yıkık duvarlı (bahçe), iki kapılı (otomobil), sırma saçlı (kız)" gibi tamlamalardakiler örnek verilebilir.