Stagflasyon

bilgipedi.com.tr sitesinden

Ekonomide stagflasyon veya resesyon-enflasyon, enflasyon oranının yüksek olduğu, ekonomik büyüme oranının yavaşladığı ve işsizliğin sürekli olarak yüksek kaldığı bir durumdur. Enflasyonu düşürmeye yönelik eylemler işsizliği daha da kötüleştirebileceğinden, ekonomi politikası için bir ikilem oluşturur.

Durgunluk ve enflasyon kelimelerinin birleşiminden oluşan bu terim genellikle 1970 yılında Maliye Bakanı olan İngiliz Muhafazakar Parti politikacısı Iain Macleod'a atfedilir. Macleod bu kelimeyi 1965 yılında Birleşik Krallık'ta enflasyon ve işsizliğin aynı anda yüksek seyrettiği bir dönemde Parlamento'da yaptığı bir konuşmada kullanmıştır. Avam Kamarası'nı durumun ciddiyeti konusunda uyararak şunları söyledi:

"Şu anda her iki dünyanın da en kötüsüne sahibiz - sadece bir tarafta enflasyon veya diğer tarafta durgunluk değil, her ikisi de birlikte. Bir tür 'stagflasyon' durumuyla karşı karşıyayız. Ve modern anlamda tarih gerçekten de yazılıyor."

Macleod bu terimi 7 Temmuz 1970'te tekrar kullandı ve medya da, örneğin 15 Ağustos 1970'te The Economist'te ve 19 Mart 1973'te Newsweek'te kullanmaya başladı. John Maynard Keynes bu terimi kullanmamıştır, ancak bazı çalışmaları çoğu kişinin stagflasyon olarak tanıyacağı koşullara atıfta bulunmaktadır. Keynesyen makroekonomik teorinin İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ile 1970'lerin sonu arasında hakim olan versiyonunda, enflasyon ve durgunluk birbirini dışlayan olgular olarak görülmüş ve ikisi arasındaki ilişki Phillips eğrisi ile tanımlanmıştır. Stagflasyon, hem sosyal açıdan hem de bütçe açıkları açısından çok maliyetlidir ve bir kez başladıktan sonra ortadan kaldırılması zordur.

Stagflasyon, stagnasyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur. Bu durumda ekonomideki işsizlik oranı artarken fiyatlar da hızla yükselmektedir. 1970 yılında İngilizcede stagnation (stagnasyon, gayri safi millî hasıla hızının ortalamadan daha düşük bir hızda büyümesi) ile inflation (enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışı) kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir.

Hem Klasik İktisat Teorisi'nde hem de Keynesyen Teori'de stagflasyon, paradoksal bir durumdur (normalde enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur biri düşerken diğeri yükselir; ancak stagflasyon ortamında her ikisi de yükselmektedir). Her iki kuram çerçevesinde açıklanması olanaksızdır. Ekonomilerde enflasyonun ortaya çıkması, toplam talebin toplam arzı aşacak derecede artması sonucudur. Toplam arz, toplam talepteki artışı karşılayamamaktadır çünkü ekonomide, istihdam edilerek üretimi artıracak iş gücü kalmamıştır, ekonomi tam istihdamdadır. Oysa durgunluk, istihdamın düşmesidir.

Gelişmekte olan ülkelerde, kronikleşmiş bir düşük istihdam görülür. Toplam talebin artması durumunda -ki bu ülkelerde kronikleşmiş bir toplam talep fazlası vardır- toplam arz, istihdam edilebilecek serbest iş gücü olmasına karşın artırılamaz çünkü üreticiler, üretim araçlarında ve iş gücünde gerekli artışı sağlayacak finansman olanaklarından yoksundurlar. Bu ülkelerde, sanayileşmiş ülkelerin aksine olarak sermaye talebine uyum sağlayacak kadar esnek bir sermaye arzı yoktur. Dolayısıyla bu ülkeler, tam istihdamda olmasalar bile, sonuç itibarıyla tam istihdam koşullarında bir ekonomi gibidirler, talep artışı, enflasyonist bir etki yaratır.

Oysa sanayileşmiş ülkelerde, herhangi bir nedenle ekonominin tam istihdamın altında olması durumunda, toplam talep artışı, istihdam artışını, dolayısıyla arz artışını getirir ve fiyat seviyesi dengelenir. Eğer ekonomi tam istihdamda ise, istihdam artışı sağlanamayacağı için -tüm iş gücü olanakları kullanılmaktadır- arz artışı sağlanamaz. Bu durumda toplam talep artışı, enflasyonist baskı yaratacaktır.

Stagflasyon ortamında ise ülke ekonomisi, hem gelişmekte olan ekonominin, hem de gelişmiş ekonominin tepkilerini vermektedir.

Büyük Enflasyon

Birleşik Krallık enflasyon geçmişi
10 yıllık Birleşik Krallık tahvili
Borç ve tahvil borçlanma maliyetleri de enflasyon nedeniyle yükselmiştir

Durgunluk ve enflasyon kelimelerinin birleşiminden oluşan stagflasyon terimi ilk kez Birleşik Krallık'ta enflasyon ve işsizliğin yaşandığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık 1960'larda ve 1970'lerde bir enflasyon salgını yaşamıştır. Enflasyon yükselirken, İngiliz politika yapıcıları para politikasının enflasyonu kontrol etmedeki birincil rolünü kabul etmekte başarısız oldular. Bunun yerine, ekonomik krize yanıt vermek için parasal olmayan politikalar ve araçlar kullanmaya çalıştılar. Politika yapıcılar ayrıca "ekonomideki aşırı talebin derecesine ilişkin yanlış tahminlerde bulunmuş, [bu da] 1960'lar ve 1970'lerde Birleşik Krallık'ta enflasyonun patlak vermesine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur."

Ancak stagflasyon Birleşik Krallık'la sınırlı değildi. Ekonomistler 1973'ten 1982'ye kadar yedi büyük piyasa ekonomisinde stagflasyonun yaygın olduğunu göstermiştir. Enflasyon oranları 1982'de düşmeye başladıktan sonra ekonomistlerin odak noktası stagflasyonun nedenlerinden "verimlilik artışının belirleyicileri ve reel ücretlerin işgücü talebi üzerindeki etkilerine" kaymıştır.

Nedenler

1973 petrol krizi Brent Ham Petrolünün fiyatında artışa neden oldu
  Birleşik Krallık M4 Para Arzı Artıyor
  Birleşik Krallık Enflasyonu

Ekonomistler stagflasyonun neden ortaya çıktığına dair iki temel açıklama sunmaktadır. İlk olarak stagflasyon, ekonomi petrol fiyatlarındaki hızlı artış gibi bir arz şokuyla karşılaştığında ortaya çıkabilir. Bu gibi olumsuz bir durum, üretimi daha maliyetli ve daha az karlı hale getirerek ekonomik büyümeyi yavaşlatırken aynı zamanda fiyatları da yükseltme eğilimindedir.

İkinci olarak, hükümet para arzını çok hızlı bir şekilde artırırken sanayiye zarar veren politikalar üretirse stagflasyona neden olabilir. Bu iki durumun muhtemelen aynı anda gerçekleşmesi gerekir çünkü ekonomik büyümeyi yavaşlatan politikalar genellikle enflasyona neden olmaz ve enflasyona neden olan politikalar da genellikle ekonomik büyümeyi yavaşlatmaz.

1970'lerdeki stagflasyonun OPEC'in Ekim 1973'te petrol fiyatlarını dört katına çıkarmasından kaynaklandığı yönündeki arz şoku görüşüne karşı ikinci açıklamayı destekleyen çok çeşitli kanıtlar derlenmiştir. Veriler, bunun tohumlarının altmışlı yılların sonlarında atıldığını ve o on yıl içinde biçilmeye başlandığını göstermektedir. 1968 ve 1970 yılları arasında işsizlik %3,6'dan %4,9'a yükselirken, TÜFE enflasyonu %4,7'den %5,6'ya yükselmiştir. Ayrıca Michigan anketinde beklenen enflasyon 1967 ve 1970 yılları arasında %3.8'den %4.9'a yükselmiştir. Beklenen enflasyondaki artış, Beklenen Artırılmış Phillips Eğrisi'nin (EAPC) erken dönemdeki ılımlı stagflasyonu açıklayabileceği görüşünü güçlü bir şekilde desteklemektedir. Zayıflayan ekonomi enflasyon üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluştursa da, beklenen enflasyon yükselmeye devam ettiği için genel enflasyon EAPC'ye uygun olarak yükselmiştir. Stagflasyon 1970'lerin başında daha şiddetli hale gelmiş ancak Başkan Nixon tarafından Ağustos 1971'den başlayarak 1972'ye kadar uygulanan fiyat kontrolleri ve ücretlerin dondurulmasıyla bastırılmıştır. Ancak 1973 ortalarında kontroller kaldırıldığında TÜFE %8,5'e yükselmiştir. Muhtemelen, ücret-fiyat kontrolleri olmasaydı, yukarıda belgelenen mini stagflasyon Ekim 1973 OPEC petrol fiyatı artışından önce açıkça görülebilirdi.

Dolardaki değer kaybının enflasyon üzerindeki doğrudan etkisine gelince, veriler yine yüksek enflasyonun işgücü arz eğrisini yukarı kaydırarak işçilerin daha yüksek para ücreti talep etmesine ve almasına neden olduğu gibi, benzer şekilde düşen doların da emtia üreticilerinin dolardaki düşüşü telafi etmek için daha yüksek fiyatlar talep etmesine neden olduğunu göstermektedir. Dahası, doların zayıflaması petrol fiyatlarından bağımsız olmakla birlikte, 1968'den itibaren yükselen enflasyona gecikmeli bir tepki olmuştur. Aşırı ısınmış bir ekonominin enflasyona, doların değer kaybına ve ardından daha yüksek petrol fiyatlarına ve bir başka stagflasyona yol açtığı bu model 1979'da kendini tekrarladı.

Batı'da 1970'lerde yaşanan stagflasyona ilişkin analizlerde her iki açıklama da sunulmaktadır. Petrol fiyatlarında büyük bir artışla başladı, ancak daha sonra merkez bankalarının ortaya çıkan durgunluğa karşı koymak için aşırı uyarıcı para politikası kullanmasıyla devam etti ve böylece bir fiyat/ücret spiraline neden oldu.

Örneğin artan teknik karmaşıklık nedeniyle iş gücünde artan beceri (eğitim ve deneyim) gereksinimleri, vasıflı çalışan sıkıntısına ve bunlar için artan maaşlara neden olabilir, aynı zamanda eğitimsiz iş görevleri kısmen Asya gibi düşük maaşlı ülkelere taşınmış ve yüksek işsizliğe neden olmuştur.

Savaş sonrası Keynesyen ve monetarist görüşler

Erken Keynesçilik ve monetarizm

1960'lara kadar birçok Keynesyen iktisatçı stagflasyon olasılığını göz ardı etmiştir, çünkü tarihsel deneyimler yüksek işsizliğin tipik olarak düşük enflasyonla ilişkili olduğunu ve bunun tersinin de geçerli olduğunu göstermiştir (bu ilişki Phillips eğrisi olarak adlandırılır). Buradaki fikir, mallara olan yüksek talebin fiyatları artırdığı ve firmaları daha fazla işe alım yapmaya teşvik ettiği; aynı şekilde yüksek istihdamın da talebi artırdığı yönündeydi. Ancak 1970'lerde ve 1980'lerde stagflasyon ortaya çıktığında, enflasyon ve istihdam seviyeleri arasındaki ilişkinin her zaman istikrarlı olmadığı, yani Phillips ilişkisinin değişebileceği ortaya çıktı. Makroekonomistler Keynesyen teorilere daha şüpheci yaklaşmaya başlamış ve Keynesyenlerin kendileri de stagflasyona bir açıklama bulmak için fikirlerini yeniden gözden geçirmişlerdir.

Phillips eğrisinin kaymasına ilişkin açıklama ilk olarak monetarist iktisatçı Milton Friedman ve Edmund Phelps tarafından getirilmiştir. Her ikisi de işçiler ve firmalar daha fazla enflasyon beklemeye başladığında Phillips eğrisinin yukarı kaydığını (yani herhangi bir işsizlik seviyesinde daha fazla enflasyon meydana geldiğini) savunmuştur. Özellikle, enflasyonun birkaç yıl sürmesi halinde, işçilerin ve firmaların ücret pazarlıkları sırasında bunu dikkate almaya başlayacaklarını, bunun da işçi ücretlerinin ve firma maliyetlerinin daha hızlı artmasına neden olarak enflasyonu daha da artıracağını öne sürmüşlerdir. Bu fikir ilk Keynesyen teorilere ciddi bir eleştiri olsa da, çoğu Keynesyen tarafından yavaş yavaş kabul edilmiş ve Yeni Keynesyen ekonomik modellere dahil edilmiştir.

Neo-Keynesçilik

Neo-Keynesyen teori iki farklı enflasyon türünü ayırt etmiştir: talep-çekme (toplam talep eğrisindeki kaymalardan kaynaklanan) ve maliyet-itme (toplam arz eğrisindeki kaymalardan kaynaklanan). Bu görüşe göre stagflasyon, maliyet itişli enflasyondan kaynaklanmaktadır. Maliyet itişli enflasyon, bir güç ya da koşul üretim maliyetlerini artırdığında ortaya çıkar. Buna hükümet politikaları (vergiler gibi) ya da doğal kaynak sıkıntısı veya savaş gibi tamamen dışsal faktörler neden olabilir.

Çağdaş Keynesyen analizler, stagflasyonun toplam talebi etkileyen faktörlerin toplam arzı etkileyen faktörlerden ayırt edilmesiyle anlaşılabileceğini savunmaktadır. Para ve maliye politikaları toplam talep dalgalanmaları karşısında ekonomiyi istikrara kavuşturmak için kullanılabilirken, toplam arz dalgalanmaları karşısında pek kullanışlı değildir. Özellikle, petrol fiyatlarındaki artış gibi toplam arza yönelik olumsuz bir şok stagflasyona yol açabilir.

Arz teorisi

Temel Bilgiler

Arz teorileri neo-Keynesyen maliyet-itme modeline dayanır ve stagflasyonu arz-talep piyasa denkleminin arz tarafındaki önemli aksaklıklara bağlar, örneğin mal ve hizmet üretmek için gereken temel malların, doğal kaynakların veya doğal sermayenin aniden gerçek veya göreceli olarak kıtlaşması gibi. Bu görüşe göre stagflasyonun, mal ve hizmetlerin "maliyetinde" (genellikle toptan satış düzeyinde) daha sonra bir sıçramaya neden olan olumsuz bir arz şoku (örneğin, petrol fiyatında ani bir artış veya yeni bir vergi) olduğunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Teknik anlamda bu, bir ekonominin toplam arz eğrisinde daralma veya negatif kayma ile sonuçlanır.

Kaynak kıtlığı senaryosunda (Zinam 1982), ekonomik büyüme kısıtlı hammadde arzı nedeniyle engellendiğinde stagflasyon ortaya çıkar. Yani, temel maddelerin (fosil yakıtlar (enerji), mineraller, üretimdeki tarım arazileri, kereste, vb.) fiili veya nispi arzı azaldığında ve/veya artan veya devam eden talebe karşılık olarak yeterince hızlı artırılamadığında. Kaynak kıtlığı gerçek bir fiziksel kıtlık olabileceği gibi, hammaddelerin "maliyetini" veya bulunabilirliğini etkileyen vergiler veya kötü para politikası gibi faktörler nedeniyle göreceli bir kıtlık da olabilir. Bu, neo-Keynesyen teorideki maliyet itici enflasyon faktörleriyle tutarlıdır (yukarıda). Bunun ortaya çıkış şekli, arz şoku meydana geldikten sonra ekonominin ilk olarak ivmeyi korumaya çalışmasıdır. Yani, tüketiciler ve işletmeler talep seviyelerini korumak için daha yüksek fiyatlar ödemeye başlarlar. Merkez bankası durgunlukla mücadele etmek için para arzını artırarak, örneğin faiz oranlarını düşürerek bu durumu daha da kötüleştirebilir. Artan para arzı, normalde durgunluk sırasında talep düşecek olsa da, mal ve hizmetlere olan talebi destekler.

Keynesyen modelde, yüksek fiyatlar mal ve hizmet arzında artışa neden olur. Ancak bir arz şoku sırasında (yani kıtlık, kaynaklarda "darboğaz", vb.), arz bu fiyat baskılarına normalde olduğu gibi yanıt vermez. Dolayısıyla enflasyon sıçrar ve üretim düşerek stagflasyona yol açar.

1970'lerdeki stagflasyonu açıklamak

Richard Nixon'ın 15 Ağustos 1971'de ücret ve fiyat kontrollerini uygulamaya koymasını takiben, emtiadaki ilk maliyet-itme şokları dalgası fiyatların yükselmesine neden olmakla suçlandı. İkinci büyük şok ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) dünya çapında petrol arzını kısıtladığı 1973 petrol kriziydi. Her iki olay da 1970'li yıllara damgasını vuran genel enerji sıkıntısıyla birleşince hammaddelerin fiilen ya da nispeten kıtlaşmasına yol açmıştır. Fiyat kontrolleri satın alma noktasında kıtlıklara yol açmış, örneğin yakıt istasyonlarında tüketici kuyruklarına ve sanayi için üretim maliyetlerinin artmasına neden olmuştur.

Son görüşler

1970'lerin ortalarına kadar, başlıca makroekonomik modellerin (Keynesyen, Yeni Klasik ve monetarist) hiçbirinin stagflasyonu açıklayamadığı iddia edilmiştir.

Daha sonra, olumsuz arz şoklarının hem enflasyon hem de çıktı üzerindeki etkilerine dayanan bir açıklama getirilmiştir. Blanchard'a (2009) göre, bu olumsuz olaylar stagflasyonun iki bileşeninden biriydi; diğeri ise Robert Lucas, Thomas Sargent ve Robert Barro'nun (Keynesyen iktisadın) "çılgınca yanlış" ve "temelden kusurlu" tahminleri olarak ifade ettikleri ve stagflasyonu "iş döngüsünün çağdaş öğrencileri" tarafından açıklanmaya bıraktığını söyledikleri "fikirlerdi". Bu tartışmada Blanchard, henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen, son petrol fiyat artışlarının bir başka stagflasyon dönemini tetikleyebileceği varsayımında bulunmaktadır (sf. 152).

Neoklasik görüşler

Makroekonominin tamamen neoklasik bir görüşü, para politikasının gerçek etkilere sahip olabileceği fikrini reddeder. Neoklasik makroekonomistler reel çıktı, istihdam ve işsizlik gibi reel ekonomik büyüklüklerin sadece reel faktörler tarafından belirlendiğini savunurlar. Para arzındaki değişiklikler gibi nominal faktörler yalnızca enflasyon gibi nominal değişkenleri etkiler. Nominal faktörlerin reel etkileri olamayacağı yönündeki neoklasik düşünceye genellikle parasal tarafsızlık ya da klasik ikilem adı verilir.

Neoklasik bakış açısı işsizlik gibi reel olguların enflasyon gibi nominal olgularla esasen ilgisiz olduğunu söylediğinden, neoklasik bir ekonomist 'durgunluk' ve 'enflasyon' için iki ayrı açıklama sunacaktır. Durgunluğun (düşük büyüme ve yüksek işsizlik) neoklasik açıklamaları arasında verimsiz hükümet düzenlemeleri veya işsizlere sağlanan yüksek yardımların insanları iş aramaya daha az teşvik etmesi yer alır. Durgunluğun bir başka neoklasik açıklaması da reel konjonktür teorisi tarafından yapılmaktadır; bu teoriye göre işgücü verimliliğindeki herhangi bir düşüş daha az çalışmayı verimli hale getirmektedir. Enflasyonun ana neoklasik açıklaması çok basittir: para otoriteleri para arzını çok fazla artırdığında ortaya çıkar.

Neoklasik bakış açısına göre, çıktı ve işsizliği belirleyen reel faktörler yalnızca toplam arz eğrisini etkiler. Enflasyonu belirleyen nominal faktörler ise sadece toplam talep eğrisini etkiler. Reel faktörlerdeki bazı olumsuz değişiklikler toplam arz eğrisini sola kaydırırken aynı zamanda akılcı olmayan para politikaları toplam talep eğrisini sağa kaydırıyorsa, sonuç stagflasyondur.

Dolayısıyla, klasik ekonomi görüşü altında stagflasyonun temel açıklaması, hem enflasyonu hem de işgücü piyasasını etkileyen politika hatalarıdır. İronik bir şekilde, stagflasyonun klasik açıklaması lehine çok net bir argüman bizzat Keynes tarafından sunulmuştur. John Maynard Keynes 1919'da Barışın Ekonomik Sonuçları adlı kitabında Avrupa'yı saran enflasyon ve ekonomik durgunluğu anlatmıştır. Keynes şöyle yazmıştır:

Lenin'in Kapitalist Sistemi yok etmenin en iyi yolunun para biriminin değerini düşürmek olduğunu ilan ettiği söylenir. Sürekli bir enflasyon süreciyle hükümetler, vatandaşlarının servetinin önemli bir kısmına gizlice ve gözlenmeden el koyabilir. Bu yöntemle sadece el koymakla kalmazlar, aynı zamanda keyfi olarak el koyarlar; ve bu süreç birçok kişiyi yoksullaştırırken, aslında bazılarını zenginleştirir. [...] Lenin kesinlikle haklıydı. Toplumun mevcut temelini altüst etmenin, paranın değerini düşürmekten daha ince, daha emin bir yolu yoktur. Bu süreç, ekonomik yasanın tüm gizli güçlerini yıkımdan yana harekete geçirir ve bunu milyonda bir kişinin bile teşhis edemeyeceği bir şekilde yapar.

Keynes, hükümetlerin para basması ile enflasyon arasındaki ilişkiye açıkça işaret etmiştir.

Avrupa'daki para sistemlerinin enflasyonizmi olağanüstü boyutlara ulaşmıştır. İhtiyaç duydukları kaynakları kredilerden ya da vergilerden sağlayamayan ya da çok ürkek veya çok dar görüşlü olan çeşitli savaşçı Hükümetler, denge için banknot bastılar.

Keynes ayrıca hükümet fiyat kontrollerinin üretimi nasıl caydırdığına da dikkat çekmiştir.

Fiyatların düzenlenmesinde ifadesini bulan kanun gücüyle para birimi için sahte bir değer varsayımı, kendi içinde nihai ekonomik çürümenin tohumlarını barındırır ve kısa süre içinde nihai arz kaynaklarını kurutur. Eğer bir insan emeğinin meyvelerini, deneyimin kendisine kısa sürede öğrettiği gibi, ihtiyaç duyduğu şeyi kendi ürünleri için aldığı fiyatla karşılaştırılabilir bir fiyattan satın almak için kullanamayacağı bir kağıtla değiştirmeye zorlanırsa, ürününü kendisi için saklayacak, arkadaşlarına ve komşularına bir iyilik olarak elden çıkaracak ya da onu üretme çabalarını gevşetecektir. Metaların gerçek göreli değerlerinden farklı bir değerle mübadele edilmesini zorunlu kılan bir sistem sadece üretimi gevşetmekle kalmaz, aynı zamanda takasın israfına ve verimsizliğine de yol açar.

Keynes, Alman hükümetinin açıkları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi ayrıntılı olarak açıklamıştır.

Almanya'da 1919-20 yıllarında İmparatorluğun, Federal Devletlerin ve Komünlerin toplam harcamalarının 25 milyar mark olduğu tahmin edilmektedir ve bunun 10 milyar marktan fazlası daha önce var olan vergilerle karşılanmamıştır. Bu rakam, tazminatın ödenmesi için hiçbir şeye izin verilmeden hesaplanmıştır. Rusya, Polonya, Macaristan ya da Avusturya'da bütçe diye bir şeyin varlığından ciddi olarak söz edilemez. Dolayısıyla yukarıda tanımlanan enflasyonizm tehdidi, yalnızca barışın tedavisine başladığı savaşın bir ürünü değildir. Sonu henüz görünmeyen, süregelen bir olgudur.

Zimmermann'ın vardığı sonuç

Çoğu ekonomist para arzındaki değişikliklerin kısa vadede bazı gerçek etkileri olabileceğine inanırken, neoklasik ve neo-Keynesyen ekonomistler para arzını değiştirmenin uzun vadede hiçbir etkisi olmadığı konusunda hemfikir olma eğilimindedir. Bu nedenle, kendilerini neo-Keynesyen olarak gören ekonomistler bile genellikle uzun vadede paranın nötr olduğuna inanırlar. Başka bir deyişle, neoklasik ve neo-Keynesyen modeller genellikle rakip bakış açıları olarak görülse de, farklı zaman ufuklarına uygun iki açıklama olarak da görülebilirler. Günümüzde birçok ana akım ders kitabı, neo-Keynesyen modeli, fiyatların 'yapışkan' olduğu kısa vadede ekonominin daha uygun bir tanımı olarak ele alırken, neoklasik modeli ise fiyatların tam olarak ayarlanması için yeterli zamanın olduğu uzun vadede ekonominin daha uygun bir tanımı olarak ele almaktadır.

Dolayısıyla, bugün ana akım iktisatçılar kısa süreli stagflasyon dönemlerini (birkaç yıldan fazla olmayan) arzdaki olumsuz değişikliklere bağlayabilseler de, bunu çok uzun süreli stagflasyonun bir açıklaması olarak kabul etmezler. Daha uzun süreli stagflasyon, uygunsuz hükümet politikalarının etkisi olarak açıklanacaktır: ürün piyasalarının ve işgücü piyasalarının aşırı düzenlenmesi uzun vadeli durgunluğa ve para arzının aşırı büyümesi uzun vadeli enflasyona yol açar.

Alternatif görüşler

Diferansiyel birikim olarak

Politik iktisatçılar Jonathan Nitzan ve Shimshon Bichler, stagflasyona, firmaların maksimizasyon yerine ortalama kar ve sermayeyi aşmaya çalıştığını söyleyen ve diferansiyel birikim olarak adlandırdıkları bir teorinin parçası olarak bir açıklama getirdiler. Bu teoriye göre, birleşme ve satın alma dönemleri stagflasyon dönemleriyle salınım göstermektedir. Birleşme ve satın almalar artık siyasi olarak mümkün olmadığında (hükümetler tekelcilik karşıtı kurallar koyar), stagflasyon rekabetten daha yüksek nispi kar elde etmek için bir alternatif olarak kullanılır. Birleşme ve satın almaların artmasıyla birlikte stagflasyon uygulama gücü de artar.

Stagflasyon, 70'li yıllardaki petrol krizi döneminde ve 2007 ile 2010 yılları arasında olduğu gibi toplumsal bir kriz olarak ortaya çıkar. Ancak stagflasyondaki enflasyon tüm firmaları eşit şekilde etkilemez. Baskın firmalar kendi fiyatlarını rakiplerinden daha hızlı artırabilmektedir. Toplamda kimse kâr etmiyor gibi görünse de, farklı şekilde baskın olan firmalar daha yüksek nispi kârlar ve daha yüksek nispi sermaye ile konumlarını iyileştirirler. Stagflasyon gerçek bir arz şokundan değil, bir arz krizine işaret eden toplumsal krizden kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla 20. ve 21. yüzyıla ait bir olgudur ve esas olarak "silah-dolar-petrodolar koalisyonu" tarafından Orta Doğu krizleri yaratılarak ya da maddi çıkarlar için kullanılarak kullanılmıştır.

Talep-çekme stagflasyonu teorisi

Talep-çekişli stagflasyon teorisi, stagflasyonun eşzamanlı arz şokları veya ekonomik çıktı potansiyelinde negatif kaymalar olmaksızın yalnızca parasal şoklardan kaynaklanabileceği fikrini araştırır. Talep-çekme teorisi, enflasyona neden olan para politikası uygulamalarının ardından stagflasyonun ortaya çıkabileceği bir senaryoyu tanımlamaktadır. Bu teori ilk olarak 1999 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government'tan Eduardo Loyo tarafından ortaya atılmıştır.

Arz yönlü teori

Arz yönlü ekonomi 1970'lerde ABD'deki stagflasyona bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Enflasyonu büyük ölçüde 1971'de Bretton Woods sisteminin sona ermesine ve sonraki para politikalarında (Keynesyen ve Monetarizm) belirli bir fiyat referansının olmamasına bağladı. Arz yanlı iktisatçılar stagflasyonun daralma bileşeninin reel vergi oranlarındaki enflasyon kaynaklı artıştan kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir (bkz.)

Avusturya İktisat Okulu

Avusturya Okulu taraftarları, yeni paranın ex nihilo yaratılmasının yaratıcılara ve yeni paranın ilk alıcılarına geç alıcılara göre fayda sağladığını savunur. Para yaratımı servet yaratımı değildir; sadece erken para alıcılarının kaynaklar, mallar ve hizmetler için geç alıcılardan daha fazla teklif vermesini sağlar. Servetin asıl üreticileri genellikle geç alıcılar olduğundan, para arzındaki artışlar servet oluşumunu zayıflatır ve ekonomik büyüme oranını düşürür. Avusturyalı ekonomist Frank Shostak şöyle diyor: "Para arzının büyüme oranındaki artışla birlikte üretilen malların büyüme oranındaki yavaşlama, fiyat enflasyonu oranındaki artışla ilgilidir. (Fiyatın bir malın bir birimi için ödenen para miktarı olduğunu unutmayın) Burada fiyat enflasyonunda daha hızlı bir artış ve mal üretimindeki büyüme oranında bir düşüş söz konusudur. Ancak stagflasyon tam olarak bununla ilgilidir, yani fiyat enflasyonunda bir artış ve reel ekonomik büyümede bir düşüş. Popüler görüş stagflasyonun tamamen uydurma olduğu yönündedir. Dolayısıyla stagflasyon olgusu gevşek para politikasının normal bir sonucu gibi görünmektedir. Bu görüş [Phelps ve Friedman (PF)] ile uyumludur. Ancak PF'nin aksine biz stagflasyonun kısa vadede insanların merkez bankası tarafından kandırılmasından kaynaklanmadığını savunuyoruz. Stagflasyon, ekonomik büyüme hızını zayıflatan ve aynı zamanda mal ve hizmet fiyatlarının artış oranını yükselten parasal pompalamanın doğal sonucudur."

Jane Jacobs ve şehirlerin stagflasyon üzerindeki etkisi

1984 yılında gazeteci ve aktivist Jane Jacobs, başlıca makroekonomik teorilerin stagflasyonu açıklamaktaki başarısızlığının, ekonomik analizin belirgin birimi olarak kent yerine ulusa odaklanmalarından kaynaklandığını öne sürdü. Stagflasyondan kaçınmanın anahtarının, bir ulusun farklı zamanlarda ekonomik iniş ve çıkışlar yaşayacak, genel ulusal istikrarı sağlayacak ve yaygın stagflasyondan kaçınacak "ithal ikameci şehirler" geliştirmeye odaklanması olduğunu öne sürdü. Jacobs'a göre, ithalatı ikame eden şehirler, kendi üretimlerini yerli ithalatla dengeleyen gelişmiş ekonomilere sahip şehirlerdir; böylece ekonomik arz ve talep döngüleri değiştikçe esneklikle yanıt verebilirler. Şehir planlama akademisyenleri, Jacobs'un özgünlüğünü, açıklığını ve tutarlılığını övmekle birlikte, kendi fikirlerini büyük teorisyenlerin (örneğin Adam Smith, Karl Marx) fikirleriyle aynı derinlik ve genişlikte karşılaştırmadığı ve bilimsel dokümantasyon eksikliği nedeniyle eleştirmişlerdir. Bu sorunlara rağmen, Jacobs'un çalışmaları geniş bir okuyucu kitlesine sahip olması ve karar alıcılar üzerindeki etkisiyle dikkat çekmektedir.

Yanıtlar

Stagflasyon Keynesyen konsensüse verilen desteği zayıflattı.

Federal Rezerv Başkanı Paul Volcker, "dezenflasyonist senaryo" olarak adlandırılan bir şekilde 1979'dan 1983'e kadar faiz oranlarını çok keskin bir şekilde arttırdı. ABD birincil faiz oranları çift haneli rakamlara yükseldikten sonra enflasyon düştü; bu faiz oranları modern sermaye piyasalarında şimdiye kadar var olan en yüksek uzun vadeli birincil faiz oranlarıydı. Volcker genellikle stagflasyonun en azından enflasyonist tarafını durdurmasıyla tanınır, ancak Amerikan ekonomisi de resesyona girmiştir. Yaklaşık 1983 yılından itibaren büyüme toparlanmaya başladı. Bu dönemde hem mali teşvik hem de para arzının artırılması politikası uygulanmıştır. Volcker dezenflasyonu sırasında işsizlikte görülen beş ila altı yıllık sıçrama, Volcker'ın işsizliğin kendi kendini düzelteceğine ve makul bir süre içinde doğal oranına döneceğine güvenmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Ayrıca bakınız

 • Biflasyon
 • Kronik enflasyon
 • Deflasyon
 • Ekonomik durgunluk
 • Hiperenflasyon
 • Enflasyonizm
 • Shrinkflation
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde Stagflasyon
 • Sıfır faiz oranı politikası
 • 1976 sterlin krizi

Daha fazla okuma

 • Greenspan, Alan; Wooldridge, Adrian (2018). Amerika'da Kapitalizm: Bir Tarihçe. New York: Penguin Press. s. 299-326. ISBN 978-0735222441.
 • Homer, Sidney; Sylla, Richard Eugene; Sylla, Richard (1996). Faiz Oranlarının Tarihi. Rutgers Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8135-2288-3.
 • Kynaston, David (2017). Zamanın Son Kumuna Kadar: İngiltere Merkez Bankası Tarihi, 1694-2013. New York: Bloomsbury. s. 501-587. ISBN 978-1408868560.
 • Meltzer, Allan H. (2009). Federal Rezervin Tarihi - Cilt 2, Kitap 2: 1970-1986. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları. s. 865-1131. ISBN 978-0226213514.
 • Silber, William L. (2012). Volcker: Israrın Zaferi. New York: Bloomsbury Press. s. 118-237. ISBN 978-1608190706.
 • Wells, Wyatt C. (1994). Belirsiz Bir Dünyada Ekonomist: Arthur F. Burns ve Federal Rezerv, 1970-1978. New York: Columbia University Press. s. 121-228. ISBN 978-0231084963.

Dış Bağlantılar