Başkomutan

bilgipedi.com.tr sitesinden

Başkomutan veya başkomutan, silahlı kuvvetler veya bir askeri birlik üzerinde üstün komuta ve kontrol yetkisine sahip olan kişidir. Teknik bir terim olarak, bir ülkenin yürütme liderliğinde, bir devlet başkanında veya bir hükümet başkanında bulunan askeri yetkileri ifade eder.

Tanım

Silahlı kuvvetlere komuta eden bir yöneticinin resmi rolü ve unvanı, imperium (komuta ve diğer hükümdarlık) yetkilerine sahip Roma Krallığı, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu'nun Imperator'undan türemiştir.

İngilizce kullanımda bu terim ilk olarak 1639 yılında İngiltere Kralı I. Charles için kullanılmıştır. İngiliz İç Savaşı sırasında da kullanılmaya devam etmiştir. Bir ulusun devlet başkanı (monarşik veya cumhuriyetçi), etkin yürütme gücü ayrı bir hükümet başkanı tarafından elde tutulsa bile, genellikle başkomutan konumundadır. Parlamenter bir sistemde yürütme organı nihai olarak yasama organının iradesine bağlıdır; ancak yasama organı doğrudan silahlı kuvvetlere emir vermez ve bu nedenle orduyu operasyonel anlamda kontrol etmez. Genel valiler ve sömürge valileri de genellikle kendi bölgelerindeki askeri kuvvetlerin başkomutanı olarak atanırlar.

Başkomutan bazen özel bir terim olarak kullanılan başkomutan olarak da adlandırılır. Bu terim aynı zamanda, her zaman diktatörlük yoluyla değil, bir devlet başkanına (genellikle) bağlı olarak bu güç ve yetkiye sahip olan askeri görevliler için de kullanılır (bkz. Generalissimo). Bu terim aynı zamanda münferit bir askeri şube, özel bir birim ya da bir harekat sahası üzerinde otorite sahibi olan subaylar için de kullanılır.

Başkomutan olarak devlet başkanları

Buna aşağıdaki devlet başkanları dahildir:

  • Silahlı kuvvetlerin komutası da dahil olmak üzere, takdire bağlı karar verme yetkisine sahip baş yöneticiler.
  • Çoğunlukla törensel devlet başkanları (anayasal monarklar, genel valiler ve parlamenter cumhuriyetlerde cumhurbaşkanları), silahlı kuvvetler üzerinde artık asli yedek yetkilere sahip olup, normal şartlar altında, takdire bağlı karar alma yetkisine sahip baş yöneticilerin anayasal tavsiyelerine göre hareket ederler.

Arnavutluk

Arnavutluk Anayasası'na göre, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır.

Arjantin

Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem, Mayıs 1997'de Falkland Savaşı için düzenlenen Arjantin Hava Kuvvetleri törenine başkanlık ederken.

Arjantin Anayasası'nın II. bölüm, III. kısım, 99. madde, 12, 13, 14 ve 15. alt bölümlerinde Arjantin Devlet Başkanı'nın "Ulusun tüm silahlı kuvvetlerinin Başkomutanı" olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, başkanın silahlı kuvvetlerin üst düzey subaylarının görevlerinin veya derecelerinin verilmesinde ve bizzat savaş alanında askeri görevler sağlama yetkisine sahip olduğunu; Ulusun ihtiyaçlarına göre örgütlenmesini ve dağıtımını yürüttüğünü ve Arjantin Ulusal Kongresi'nin rızası ve onayı ile savaş ilan ettiğini ve misilleme emri verdiğini belirtmektedir.

Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin (Ordu, Donanma ve Hava Kuvvetleri) yönetiminde başkana yardımcı olan ve hizmet eden hükümet birimidir.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Ángel Fernández, 10 Aralık 2019'dan bu yana Arjantin Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır.

Avustralya

Avustralya Genel Valisi Lord Gowrie (sağda) Başbakan John Curtin (solda) bakarken Japonya'ya karşı savaş ilanını imzalıyor. (8 Aralık 1941)

Avustralya Anayasası'nın deniz ve askeri kuvvetlerin komutası başlıklı 68. bölümünün II. kısmında şu ifade yer almaktadır:

Commonwealth'in deniz ve askeri kuvvetlerinin komutası Kraliçe'nin temsilcisi olarak Genel Vali'ye verilmiştir.

Ancak uygulamada Genel Vali Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin komuta yapısında aktif bir rol oynamamakta ve demokratik olarak hesap verebilir Avustralya Kabinesi (Başbakan başkanlığında) ADF'yi fiilen kontrol etmektedir. Savunma Bakanı ve ona bağlı birkaç bakan bu kontrolü Avustralya Savunma Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirir. 1903 tarihli Savunma Yasasının 8. Bölümünde şöyle denmektedir:

Bakan, Savunma Kuvvetlerinin genel kontrol ve idaresine sahip olacak ve 9. bölüm uyarınca Savunma Kuvvetleri Şefi, Deniz Kuvvetleri Şefi, Kara Kuvvetleri Şefi ve Hava Kuvvetleri Şefine verilen yetkiler ile 9A bölümü uyarınca Bakan ve Savunma Kuvvetleri Şefine müştereken verilen yetkiler, Bakanın talimatlarına tabi olarak ve bu talimatlara uygun olarak kullanılacaktır.

Barbados

Barbados Anayasası'na göre Barbados Cumhurbaşkanı, Barbados Savunma Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. 15 Ağustos 1979 ile 30 Kasım 1966 tarihleri arasında, cumhuriyet sistemine geçilmeden önce, Barbados hükümdarı Kraliçe Elizabeth II, Savunma Kuvvetlerinin başındaydı ve Barbados Genel Valisi de onun yardımcısıydı. Cumhurbaşkanı bu yetkileri devralmıştır.

Bangladeş

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı cumhurbaşkanı olmakla birlikte, ulusal savunmaya ilişkin yürütme yetkisi ve sorumluluğu başbakana aittir. Bu sorumluluk, ülkenin savunması bağlamında sorumluluklarını yerine getirmeleri için Silahlı Kuvvetlere politika çerçevesi ve kaynak sağlayan Savunma Bakanı başkanlığındaki Savunma Bakanlığı aracılığıyla yerine getirilir.

Bunun tek istisnası, 1971'deki Bangladeş Kurtuluş Savaşı sırasında tüm Bangladeş Kuvvetleri'nin komutanı olan ve bağımsızlıktan sonra 1972'de yayınlanan resmi BD hükümeti emriyle aktif göreve iade edilen ilk başkomutan General M. A. G. Osmani'dir. 7 Nisan 1972'de emekli olmuş ve tüm yetki ve görevlerini Bangladeş Cumhurbaşkanı'na devretmiştir.

Belarus

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın resmi üniformasını giyiyor.

Belarus Cumhurbaşkanı, Belarus Silahlı Kuvvetleri Başkomutanıdır (Belarusça: Галоўнакамандуючы Узброенымі Сіламі Рэспублікі Беларусь). Belarus başkomutanının rütbesine uygun resmi bir üniforması vardır ve başkan bu üniformayı resmi günlerde ve orduyla ilgili törenlerde giyer. Başkomutanın rolü, "Silahlı Kuvvetlerin yüksek komuta kademesini atama ve görevden alma" yetkisine sahip olduğunu belirten Belarus Anayasası'nın 28. Maddesinde belirtilmiştir.

Belçika

Belçika Anayasası'nın 167. Maddesi kralı başkomutan olarak tayin eder. Uygulamada Savunma Bakanı Belçika Silahlı Kuvvetleri'nin başı ve komutanıdır. Doğrudan Savunma Bakanı'na rapor verir ve Bakan'a danışmanlık yapmaktan, savunma politikasının uygulanmasından ve bakanlığın idaresinden sorumludur.

Bosna Hersek

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Başkanı Alija Izetbegović (sağda) 1997 yılında Tuzla'da ABD Başkanı Bill Clinton (solda) ile görüşürken.

Bosna Hersek Anayasası'na göre, Bosna Hersek'in kolektif Cumhurbaşkanlığı, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Barışta, başkomutan komutasını savunma bakanı aracılığıyla yerine getirir. Savaşta ve savunma bakanının emirleri yerine getirmediği durumlarda, başkomutan emirlerini doğrudan Genelkurmay Başkanı aracılığıyla yerine getirir.

Brezilya

1988 tarihli Brezilya Anayasası'nın 142. Maddesi, Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı'nın başkomutanlığı altında olduğunu belirtmektedir.

Brunei

Brunei Sultanı, Brunei Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır.

Kanada

Kral 6. George 1939 yılında Kanada'ya yaptığı kraliyet gezisi sırasında Kanada Kraliyet Donanması şeref kıtasını teftiş ederken.

Kanada Silahlı Kuvvetleri üzerindeki başkomutanlık yetkileri Kanada hükümdarına aittir ve Başkomutan unvanını da kullanan Kanada genel valisine devredilmiştir. Bu sıfatla Genel Vali, rütbe nişanı olarak makam arması ve özel manşet örgüsü ile birlikte general/bayrak subayı üniforması giyme hakkına sahiptir.

Anayasal teamül gereği, Kraliyet'in silahlı kuvvetler üzerindeki ayrıcalıklı yetkileri ve başkomutan olarak anayasal yetkileri, Avam Kamarası'nın güvenine sahip hükümet bakanlığı olan Başbakan ve Kabine'nin geri kalanının tavsiyesi üzerine kullanılır. Ulusal Savunma Yasası'na göre, Ulusal Savunma Bakanı ulusal savunma ve Kanada Silahlı Kuvvetleri ile ilgili tüm konularda Kanada Parlamentosu'na karşı sorumlu ve hesap verebilirdir. Teorik olarak, genel vali başkomutan olarak yetkilerini kullanarak Kanada Kuvvetlerini anayasaya aykırı bir şekilde kullanma girişimlerini durdurabilir, ancak bu hiç gerçekleşmemiştir ve muhtemelen oldukça tartışmalı olacaktır.

Hırvatistan

Hırvatistan Anayasası’na göre Hırvatistan cumhurbaşkanı, Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır. Cumhurbaşkanı, barış içinde başkomutanlık görevlerini Savunma bakanı aracılığıyla yerine getirir. Savaşta ve savunma bakanının emirleri yerine getirmediği durumlarda, başkomutan emrini doğrudan Genelkurmay başkanı aracılığıyla yerine getirir.

Çek Cumhuriyeti

1992 anayasasına göre, Çek Cumhuriyeti cumhurbaşkanı Madde 63(1)(c) uyarınca Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır ve Madde 63(1)(f) uyarınca generalleri atar ve terfi ettirir. Madde 63(3-4) uyarınca yukarıda belirtilen hükümlere ilişkin kararlar için cumhurbaşkanının başbakanın karşı imzasına ihtiyacı vardır, aksi takdirde bu kararlar geçerli değildir. Başbakan, cumhurbaşkanının bu kararlarına karşı imza atma yetkisini diğer bakanlara devredebilir. Silahlı Kuvvetlerin siyasi sorumluluğu, 67. Maddede "yürütme gücünün en üst organı" olarak tanımlanan Hükümete aittir. Madde 39 ve 43'e göre, Parlamento Çek askeri kuvvetlerinin Çek Cumhuriyeti toprakları dışına gönderilmesine onay vermelidir.

Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin kontrolü için devlet yönetiminin merkezi otoritesidir. Asıl günlük yönetim, Çek savunma şefi eşdeğeri olan genelkurmay başkanına verilmiştir.

Danimarka

Kral Christian IV, 1644 Colberger Heide Muharebesi sırasında amiral gemisinde, Wilhelm Marstrand tarafından. Kralın savaş sırasındaki kişisel kararlılığı, Danimarka kraliyet marşının ilk satırlarında anılmaktadır.

Danimarka hükümdarının ordunun başı olması gelenekte köklü bir yere sahiptir. Her ne kadar 1953 anayasası hükümdarı açıkça başkomutan olarak tanımlamasa da, 12. maddedeki genel hüküm ve 19 (2) maddesindeki daha spesifik ifadeler göz önünde bulundurulduğunda bu durum dolaylıdır: "Krallığa veya Danimarka kuvvetlerine karşı silahlı bir saldırıya karşı savunma amaçları dışında, Kral, Folketing'in rızası olmadan herhangi bir yabancı devlete karşı askeri güç kullanamaz. Kralın bu hüküm uyarınca alabileceği her türlü tedbir derhal Folketing'e sunulacaktır".

Ancak Danimarka Anayasasını okurken, bu bağlamda kralın Danimarkalı hukukçular tarafından hükümet (başbakan ve diğer bakanlardan oluşan) olarak anlaşıldığını akılda tutmak önemlidir. Bu, 12., 13. ve 14. maddelerin mantıksal bir sonucudur ve bu maddeler özünde hükümdara verilen yetkilerin yalnızca tüm eylemlerden sorumlu olan bakanlar aracılığıyla kullanılabileceğini öngörmektedir. Dolayısıyla, Hükümet, gerçekte, 12. ve 19(2) maddelerinde ima edilen en yüksek komuta yetkisine sahiptir.

Danimarka Savunma Kanunu (Danca: Forsvarsloven) 9. maddesinde savunma bakanını savunma alanında en yüksek otorite (Danca: højeste ansvarlige myndighed for forsvaret) olarak belirler. Bakana bağlı olarak, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile doğrudan Savunma Bakanlığı'na bağlı olmayan diğer birimlere komuta eden Savunma Komutanlığı'nın başındaki en üst rütbeli profesyonel subay olan savunma şefi görev yapar.

Dominik Cumhuriyeti

Anayasa, Madde 128, Bölüm II, Başlık IV'e göre cumhurbaşkanı dış politikanın, sivil idarenin başı ve Silahlı Kuvvetler, Ulusal Polis ve devletin diğer tüm güvenlik kurumlarının başkomutanıdır.

Mısır

Mısır'da Cumhurbaşkanı törensel olarak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı unvanına sahiptir. Hükümetin bir üyesi, genellikle savunma bakanı, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Cumhurbaşkanı savaş ilan etme yetkisine sahip tek kişidir. 2012-2013 yılları arasında kısa bir süre cumhurbaşkanlığı yapan Muhammed Mursi haricinde Mısır'ın tüm cumhurbaşkanları eski ordu mensuplarıdır. Yom Kippur Savaşı sırasında cumhurbaşkanı savaşın planlanmasında her düzeyde önemli bir rol oynamış ve savaş sırasında ordu mareşali, hava kuvvetleri ve hava savunma kuvvetleri mareşali ve donanma amirali olarak karargahtan komutanlara doğrudan emirler vererek gerçek anlamda Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı olmuştur. Enver Sedat sık sık askeri üniformasını giyerken, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek bu geleneği terk etmişti.

Esvatini

Eswatini Kralı, Umbutfo Eswatini Savunma Kuvvetleri'nin başkomutanıdır.

Finlandiya

C. Finlandiya Mareşali G. E. Mannerheim, 1941 yılında Devam Savaşı sırasında başkomutan olarak

Finlandiya anayasasına göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı tüm Fin askeri kuvvetlerinin başkomutanıdır. Uygulamada, günlük komuta ve kontrol Savunma Şefi ve Finlandiya Sınır Muhafızları komutanının elindedir. Finlandiya Savunma Kuvvetleri'nin ekonomik idaresi Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Başkanın görevi aşağıdakiler hakkında karar vermektir

  • ülkeni̇n askeri̇ savunmasinin ana i̇lkeleri̇
  • askeri̇ savunmanin yürütülmesi̇ne i̇li̇şki̇n i̇lkeler
  • askeri faaliyet veya askeri kurum için geniş kapsamlı öneme sahip diğer askeri komuta konuları
  • karar vermek istediği diğer herhangi bir askeri komuta konusu

Savunma bakanı, 2000 yılındaki anayasa reformundan bu yana, acil bir durum söz konusu olmadığı sürece, cumhurbaşkanı komuta yetkilerini kullanırken hazır bulunma hakkına sahiptir. Stratejik öneme sahip konularda başbakan da aynı hakka sahiptir.

Cumhurbaşkanı subayları görevlendirir ve terfi ettirir, yedek subayların olağanüstü hizmet için harekete geçirilmesine ve Savunma Kuvvetlerinin seferber edilmesine karar verir. Seferberlik kararı alındığında Parlamento oturum halinde değilse, derhal toplanmalıdır. Olağanüstü hal (Fince: valmiustila, kelime anlamı "hazırlıklı olma hali") ve savaş hali (Fince: puolustustila, kelime anlamı "savunma hali"), hükümet tarafından verilen bir önergenin ardından Parlamento'nun onayına sunulan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilan edilir.

Başkan, olağanüstü hallerde başkomutanlık görevini başka bir Finlandiya vatandaşına devretme hakkına sahiptir.

Fransa

Fransa'da Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 15. maddesi uyarınca "Chef des Armées" (kelimenin tam anlamıyla "Orduların Şefi") olarak belirlenmiştir; bu makam sahibi askeri konularda en yüksek yürütme yetkisine sahiptir. Madde 16, Cumhurbaşkanı'na geniş acil durum yetkileri sağlamaktadır.

Ancak, yarı-başkanlık sisteminin doğası gereği, Başbakan da 21. madde kapsamında kilit anayasal yetkilere sahiptir: "Ulusal savunmadan sorumludur" ve "düzenlemeler yapma yetkisine sahiptir ve sivil ve askeri görevlere atamalar yapar".

1958 öncesi

Louis döneminden beri Fransa güçlü bir şekilde merkezileşmiştir. Savaş ağalığı yapan yerel soyluları ezdikten sonra Fransa kralları, yetenekli ancak sağduyulu başbakanların (Mazarin, Richelieu) yardımıyla tüm otoriteyi ellerinde tutmuşlardır.

Fransız Devrimi, en yüksek otoriteyi Kral'a (kısa ömürlü anayasal monarşi bağlamında), ardından Konvansiyon sırasında çok üyeli Comité de Salut Public'e ve daha sonra Directoire'a devretti ve daha sonra tek başına Konsül Napoléon Bonaparte'ın, daha sonra İmparator I. Napoléon'un eline geçti.

Restorasyon, Kralın otoritesini, önce mutlak monarşi, ardından Louis Philippe'in anayasal Temmuz Monarşisi, ardından da İkinci Cumhuriyet ve daha sonra Napolyon III'ün İkinci İmparatorluğu tarafından devrilmeden önce yeniden tesis etti.

Bunu izleyen Üçüncü Cumhuriyet, askeri otoritenin hükümetin başı olan Bakanlar Kurulu Başkanı'na ait olduğu, ancak devletin başı olan Cumhurbaşkanı'nın törensel yetkilerini koruduğu parlamenter bir sistemdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında, yaşlı devlet adamı Georges Clemenceau'nun siperlere yaptığı çok sayıda ziyaret askerleri etkiledi ve ona Zaferin Babası (Fransızca: Le Père de la Victoire) lakabını kazandırdı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Mareşal Philippe Pétain iktidarı üstlenerek Vichy Fransası'nda en yüksek otoriteyi elinde tutarken, önceki rejim adına hareket eden General Charles de Gaulle, savaş boyunca en yüksek otoriteye sahip olduğu Özgür Fransız Kuvvetlerini kurdu.

Bunu takip eden ve kısa ömürlü olan Dördüncü Cumhuriyet parlamenter bir sistemdi ve yerini yarı başkanlık sistemi olan şimdiki Beşinci Cumhuriyet aldı.

Gana

Gana Anayasası'na göre Gana Cumhurbaşkanı, Gana Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Kendisi Mareşal rütbesine sahiptir.

Guyana

Guyana Anayasası'na göre devlet başkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır. Alışılmışın dışında bu unvan için bir rütbe amblemi bulunur.

Hindistan

Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin en üst düzey komutası Hindistan Cumhurbaşkanı'na verilmiş olmakla birlikte, ulusal savunmaya ilişkin etkin yürütme yetkisi ve sorumluluğu başbakan başkanlığındaki Hindistan Kabinesi'ne aittir. Bu sorumluluk, ülkenin savunması bağlamında sorumluluklarını yerine getirmeleri için Silahlı Kuvvetlere politika çerçevesi ve kaynak sağlayan Savunma Bakanı başkanlığındaki Savunma Bakanlığı aracılığıyla yerine getirilir.

15 Ağustos 1947'de her servis kendi başkomutanına bağlandı. 1955 yılında, üç servis şefi, başkan başkomutan olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanı (general rütbesi), Deniz Kuvvetleri Komutanı (koramiral rütbesi) ve Hava Kuvvetleri Komutanı (hava mareşali rütbesi) olarak yeniden belirlenmiştir. Hava kurmay başkanı 1965 yılında hava mareşal rütbesine, deniz kurmay başkanı ise 1968 yılında amiral rütbesine yükseltilmiştir. 1 Ocak 2020'den itibaren, her üç genelkurmay başkanı da yeni kurulan savunma kurmay başkanına rapor vermektedir.

Endonezya

Endonezya Anayasası'nın 10. maddesine göre Endonezya Devlet Başkanı, Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını yürütmektedir. Silahlı Kuvvetlerin günlük operasyonları, general (Kara/Deniz), amiral (Deniz) veya hava mareşali (Hava Kuvvetleri) olabilen 4 yıldızlı bir subay olan Silahlı Kuvvetler Komutanı (Endonezce: Panglima TNI) tarafından yürütülür. Silahlı Kuvvetler komutanı başkan tarafından aktif genelkurmay başkanları (Kara, Deniz veya Hava Kuvvetleri) arasından atanır ve Temsilciler Meclisi'nden onay alması gerekir. Genelkurmay başkanı da başkan tarafından üst düzey askeri yetkililer arasından atanır. Başkomutan olarak başkan aynı zamanda kıdemli subayların görev değişiklikleri ve terfileri konusunda da yetkilidir. Savunma bakanının savunma konularında başkana yardımcı olma ve askeri güç kullanımına izin verme, savunma bütçesini yönetme vb. konularda politikalar oluşturma sorumluluğu vardır. Anayasa'nın 11. maddesine göre, askeri güç kullanma yetkisi veya savaş ilanı için başkanın Temsilciler Meclisi'nden onay alması gerekmektedir. Silahlı Kuvvetler Komutanı, ulusal savunma politikalarının oluşturulmasında savunma bakanına tavsiyelerde bulunur.

İran

İran Dini Lideri Ali Hamaney

1979'dan önce Şah, İran'ın başkomutanıydı. İslam Cumhuriyeti'nin başlangıcından sonra, İran cumhurbaşkanı Ebu'l-Hasan Beni Sadr'ın ilk başkomutan olarak bu göreve atandı. Ancak Ebu'l-Hasan Beni Sadr, 22 Haziran 1981'de mahkemeye çıkarıldı. Bu olaydan sonra oldu İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri komutası İran'ın dini lideri'ne verildi.

İrlanda

Savunma Kuvvetlerinin en üst düzey komutanı İrlanda Cumhurbaşkanıdır, ancak uygulamada Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı adına hareket eder ve İrlanda Hükümetine rapor verir. Savunma Bakanı'na Savunma Bakanlığı'nın işleri konusunda Savunma Konseyi danışmanlık yapar. Savunma Kuvvetleri, üç yıldızlı bir subay olan genelkurmay başkanına bağlı olarak örgütlenmiştir ve Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri olmak üzere üç hizmet koluna ayrılmıştır.

İtalya

İtalya Anayasası'nın 87. Maddesine göre Cumhurbaşkanı "silahlı kuvvetlerin komutanı ve kanunla kurulan yüksek savunma konseyinin başkanıdır, ancak ulusal savunmaya ilişkin etkin yürütme yetkisi ve sorumluluğu Başbakan başkanlığındaki hükümete aittir; Cumhurbaşkanı parlamentonun kararına göre savaş ilan eder".

Kenya

Kenya Anayasası'nın 131. Bölümü cumhurbaşkanını Kenya Savunma Kuvvetleri'nin başkomutanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı olarak tanımlar. Başkan, Kenya Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak bilinen ve başkan ile Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başlıca askeri danışmanı olarak görev yapan bir genelkurmay başkanı atar. Kenya Savunma Kuvvetleri Komutanı, Silahlı Kuvvetler, Kenya Ordusu, Kenya Deniz Kuvvetleri veya Kenya Hava Kuvvetleri'nden birinden seçilir.

Letonya

Letonya Anayasası'nın 42. Maddesi uyarınca, Letonya Cumhurbaşkanı Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanıdır. Sivil bir kişi olarak savaş zamanlarında bir askeri komutan atayabilir.

Malezya

Malezya Federal Anayasası'nın 41. Maddesi uyarınca Yang di-Pertuan Agong, Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin Yüksek Komutanıdır ve Mareşal rütbesine sahiptir. Bu sıfatla, askeri kurumdaki en yüksek rütbeli subaydır ve (Silahlı Kuvvetler Konseyi'nin tavsiyesi üzerine) Genelkurmay Başkanı'nı atama yetkisine sahiptir. Ayrıca ordunun üç kolunun her birinin hizmet başkanlarını da atar.

Federal Anayasa, Başkomutanlık makamının Federasyon'un devlet başkanı olarak Yang di-Pertuan Agong'un şahsına bağlı olduğunu belirtir:

  • Federal Anayasa, Madde 41 - Yang di-Pertuan Agong, Federasyon Silahlı Kuvvetlerinin Yüksek Komutanıdır.

Federal Parlamento, üç hizmeti (Ordu, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri) yöneten tüm düzenlemeleri tek bir yasada birleştirmek için Federal Silahlı Kuvvetler Yasasını kabul etmiştir. Yasa, Federal Devlet Başkanı'nın Yüksek Komutan sıfatıyla işlev ve görevlerini belirlemektedir.

Mauritius

Mauritius Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı, Anayasa'nın 28. maddesine göre başkomutandır.

1968'deki bağımsızlıktan sonra Mauritius, Mauritius genel valisi tarafından temsil edilen Mauritius kraliçesini başkomutan olarak tanımaya devam etmiştir. Ülke 1992 yılında İngiliz Milletler Topluluğu Cumhuriyeti olarak ilan edildikten sonra, yeni anayasada devlet başkanlığı ve başkomutanlık görevini bir cumhurbaşkanının üstlenmesi öngörülmüştür.

Meksika

Anayasanın 89. Maddesinin VI. bölümü Birleşik Meksika Devletleri Başkanının "İlgili yasaya uygun olarak ulusal güvenliği koruyacağını ve Federasyonun iç güvenliği ve dış savunması için tüm daimi Silahlı Kuvvetleri, yani Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini kullanacağını" belirtmektedir.

Hem Meksika Kara ve Hava Kuvvetleri Organik Kanunu hem de Meksika Deniz Kuvvetleri Organik Kanunu, Cumhurbaşkanının "Silahlı Kuvvetlerin Yüksek Komutanı" olduğunu açıkça belirtmektedir. Cumhurbaşkanı resen Meksika'nın tek beş yıldızlı generalidir.

Anayasa ayrıca Cumhurbaşkanı'na Deniz Kuvvetleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nı atama ve görevden alma yetkisi vermektedir.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda genel valisi, Yeni Zelanda'nın başkomutanı olarak görev yapar ve anayasal olarak Yeni Zelanda'da savunma konularında en yüksek otoritedir. Ancak uygulamada başkomutanlık makamı törenseldir ve genel vali öncelikle "Yeni Zelanda Savunma Gücü'nün hamisi" olarak görev yapar. Genel vali, başkomutan olarak yetkilerini savunma bakanının ya da Yeni Zelanda Hükümeti'nin diğer bakanlarının tavsiyesi üzerine kullanır.

Her ne kadar belgede "başkomutan" olarak rolleri daha ayrıntılı olarak belirtilmemiş olsa da, 1983 tarihli Letter Patents'in I. Maddesi resmi olarak makamı Genel Vali ve Başkomutan olarak adlandırmıştır. Genel vali aynı zamanda 1990 tarihli Savunma Yasası uyarınca Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nin de yasal başkomutanıdır. Savunma Yasası 1990'ın beşinci ve altıncı bölümleri genel valinin silahlı kuvvetler kurma ve idame ettirme yetkisini özetlemektedir.

Nijerya

Nijerya Anayasası uyarınca, Nijerya Devlet Başkanı Nijerya Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Ayrıca, hiçbir aktif personel bu rütbeye terfi etmemiş olsa da, Mareşal rütbesine sahiptir.

Norveç

Norveç Kralı V. Harald, resmi olarak yürütme gücünü elinde bulundurmaktadır. Anayasanın 25. Maddesi şöyle der: "Kral, krallığın silahlı kuvvetlerinin başkomutanıdır"

Ancak parlamenter hükümet sistemine geçilmesinin ardından Monark'ın görevleri, başbakanın ve yürütme hükümetindeki diğer bakanların resmi olarak atanması ve görevden alınması gibi tamamen temsili ve törensel hale gelmiştir. Buna göre, Monark Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır ve yurtdışında baş diplomatik yetkili ve birliğin sembolü olarak hizmet vermektedir.

Pakistan

Pakistan'da 1973 Anayasası'ndan önce ordunun başı, yani Pakistan Ordusu Başkomutanı, "Başkomutan" olarak anılıyordu. Askeri reformlar sırasında 20 Mart 1972'de ordunun başı terimi "Genelkurmay Başkanı" olarak değiştirildi. Genelkurmay başkanı, görev süresi 3 yıl olan, ancak bir kez uzatılabilen veya yenilenebilen dört yıldızlı bir subaydır. 1973 anayasasından sonra Kara/Hava/Deniz Kuvvetleri Komutanı Pakistan Başbakanı tarafından seçilmekte ve Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak atanmaktadır.

Filipinler

Filipinler Devlet Başkanı hem devletin hem de hükümetin başıdır ve 1987 Anayasası'nın VII. Maddesi, 18. Bölümü uyarınca Silahlı Kuvvetlerin başkomutanı olarak görevlendirilmiştir.

Polonya

Polonya'da Cumhurbaşkanı Polonya Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanıdır. Bununla birlikte, md. 134 ust. Anayasanın 4. Maddesine göre

Cumhurbaşkanı, savaş dönemi için, Başbakanın talebi üzerine Silahlı Kuvvetler Başkomutanını atar. Aynı usule uygun olarak Silahlı Kuvvetler Başkomutanını görevden alabilir. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın yetkileri ve Polonya Cumhuriyeti'nin anayasal organlarına tabi olma ilkesi tüzükle belirlenir.

Interbellum döneminde, Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi savaş zamanı için başkomutan (Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı) olarak atanmıştır. Ancak savaştan sonra bu işlev ortadan kalkmıştır; dolayısıyla Polonya'nın resmi olarak bir savaşa katılması halinde Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'nın Başkomutan olarak atanması muhtemeldir.

Portekiz

Portekiz Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı anayasal olarak Silahlı Kuvvetler Başkomutanıdır (Portekizce: Comandante Supremo das Forças Armadas). Ancak operasyonel komuta Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı'na devredilmiştir.

Portekiz askeri dilinde "Başkomutan" terimi (Portekizce: comandante-em-chefe veya kısaca comandante-chefe) bir harekat sahasındaki tüm kara, deniz ve hava kuvvetlerinin birleşik askeri komutanını ifade eder.

Tayvan

Çin Cumhuriyeti Anayasası'nda öngörüldüğü üzere, Başkan aynı zamanda ÇC Silahlı Kuvvetleri'nin (Askeri Polis dahil), Özel Kuvvetler'in ve Ulusal Uzay Örgütü'nün başkomutanıdır.

Rusya

Cheget'in (yani nükleer çantanın) 2012 başkanlık yemin töreni sırasında Dmitry Medvedev'in askeri yardımcısından Vladimir Putin'in askeri yardımcısına geçiş töreni.

Rusya Federasyonu Anayasası'na göre (Bölüm 4, Madde 87, Kısım 1) Başkan, Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıdır. Başkan askeri doktrini onaylar ve savunma bakanı ile genelkurmay başkanı ve diğer üyelerini atar.

Rus Silahlı Kuvvetleri üç servise ayrılmıştır: Rus Kara Kuvvetleri, Rus Deniz Kuvvetleri ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri. Buna ek olarak iki bağımsız hizmet kolu vardır: Stratejik Füze Birlikleri ve Rus Hava İndirme Kuvvetleri. Eski Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri olan Hava Savunma Birlikleri 1998'den beri Hava Kuvvetlerine bağlanmıştır.

Ruanda

Ruanda Anayasasına göre, Ruanda Cumhurbaşkanı Ruanda Savunma Kuvvetlerinin başkomutanıdır.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Temel Kanunu'nun 60. Maddesi şöyledir: "Kral tüm Askeri Kuvvetlerin başkomutanıdır. Subayları atar ve yasalara uygun olarak görevlerine son verir."

Madde 61'de ayrıca şöyle denmektedir: "Kral olağanüstü hal, genel seferberlik ve savaş ilan eder ve kanun bunun kurallarını belirler."

Son olarak, Madde 62'de şöyle denmektedir: "Krallığın güvenliğini veya toprak bütünlüğünü veya halkının güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden veya devlet kurumlarının işleyişini engelleyen bir tehlike varsa, Kral bu tehlikeyle başa çıkmak için acil önlemler alabilir ve Kral bu önlemlerin devam etmesi gerektiğine kanaat getirirse, bu amaçla gerekli düzenlemeleri uygulayabilir."

Sırbistan

Kanun uyarınca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Silahlı Kuvvetlerin başkomutanı ve ordunun komutanıdır. Sırbistan Ordusu'nun subaylarını atar, terfi ettirir ve geri çağırır.

Slovenya

Slovenya'da başkomutan resmi olarak Slovenya cumhurbaşkanıdır, ancak barış zamanında bu pozisyonu kullanmaz. Bunun yerine bu rol genellikle savunma bakanı tarafından üstlenilir.

Güney Afrika

Güney Afrika Anayasası'nın 11. Bölüm, 202(1) sayılı kısmında Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğu belirtilmektedir. Anayasa, bu yetkinin ne zaman ve nasıl kullanılabileceğine dair koşullar koymakta ve Güney Afrika Parlamentosu'na düzenli raporlar sunulmasını gerektirmektedir.

Güney Kore

Güney Kore'nin şu anki Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol

Kore Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, Başkomutan ve tüm askeri konularda En Yüksek Otorite Güney Kore Devlet Başkanıdır.

İspanya

Kral 6. Felipe 2014 yılında Deniz Astsubay Akademisi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanı üniformasıyla.

Diğer Avrupa monarşilerinin çoğunda olduğu gibi, İspanyol hükümdarının silahlı kuvvetlerin nominal başı olma konumu yüzyıllar öncesine dayanan geleneklere dayanmaktadır.

İspanya 1978 Anayasası 62 (h) maddesinde Kral'a Silahlı Kuvvetlerin

Silahlı Kuvvetlerin başkomutanlığını yürütmek

Kral, başkomutan sıfatıyla düzenli olarak Milli Güvenlik Kurulu, Genelkurmay Başkanları ve Silahlı Kuvvetlerin her bir kolunun ayrı ayrı genelkurmay başkanları oturumlarına başkanlık eder.

Silahlı kuvvetlerin yüksek komuta kademesinde askeri rütbe ve pozisyonlara yapılan tüm terfiler kral ve savunma bakanı tarafından imzalanan Kraliyet kararnamesi ile yapılır

Ancak 64. madde, Kral'ın tüm resmi işlemlerinin geçerli olabilmesi için Hükümet Başkanı ya da diğer yetkili bir bakan tarafından imzalanmasını gerektirmektedir. Bu karşı imza/imza, tek bir kişinin yetkisini kötüye kullanma ihtimalini sınırlamak için kullanılmaktadır.

Bu anayasal hüküm kriz durumlarında bir istisnaya konu olabilir ve olmuştur.

1981 yılında Kral, silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak bir askeri darbe girişimini bastırmak için doğrudan komutayı üstlenmiştir. Hükümetin tüm üyeleri o sırada Parlamento'da mahsur/rehin tutulmaktaydı ve kralın emirlerine karşı imza atamıyorlardı. Ancak bu durum emirlerin uygulanamaz ya da anayasaya aykırı olduğu sonucunu doğurmadı. Darbe, kralın tüm ordu birliklerine sokakları terk etmelerini ve kışlalarına dönmelerini emretmesinin ardından çökmüştür. Ayrıca, 97. madde şunu öngörmektedir;

Hükümet iç ve dış politikayı, sivil ve askeri idareyi ve Devletin savunmasını yürütür

Anayasada kralın/hükümetin silahlı kuvvetleri yurtdışına göndermeden önce Cortes Generales'ten onay almasını gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır.

1984'ten beri savunma kurmay başkanı silahlı kuvvetlerin profesyonel başkanıdır ve savunma bakanının yetkisi altında askeri operasyonlardan ve askeri organizasyondan sorumludur.

Sri Lanka

Sri Lanka Devlet Başkanı, devletin başı olarak silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Başkanın başkanlık ettiği Ulusal Güvenlik Konseyi, ulus için savunma politikasını formüle etmek ve yürütmekle görevli makamdır. En üst düzey askeri karargah Savunma Bakanlığı'dır. 1978'den bu yana, birkaç nadir durum dışında, cumhurbaşkanı savunma portföyünü elinde tutmuş ve dolayısıyla savunma bakanı olmuştur. Bakanlık ve silahlı kuvvetler bu dönemlerde ya bir devlet bakanı, ya savunma bakan yardımcısı, ya da son zamanlarda savunma bakanlığı daimi sekreteri tarafından kontrol edilmiştir. 1978'den önce başbakan savunma ve dışişleri bakanı portföyüne sahipti ve bir parlamento savunma ve dışişleri sekreteri tarafından destekleniyordu.

Kuvvetlerin yönetiminden Savunma Bakanlığı sorumlu iken, birleşik operasyonların planlanması ve icrası Müşterek Harekat Komutanlığı'nın (JOC) sorumluluğundadır. JOC, Silahlı Kuvvetlerdeki en kıdemli subay olan ve bir hava mareşali, amiral ya da general tarafından atanabilen savunma kurmay başkanı tarafından yönetilir. Üç servisin de kendi profesyonel şefleri vardır: Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı, ki bunlar büyük ölçüde özerkliğe sahiptir.

Surinam

Surinam'da anayasa cumhurbaşkanına "silahlı kuvvetler ve tüm mensupları üzerinde üstün yetki" vermektedir.

Tayland

"Tayland Silahlı Kuvvetleri Başkanı" (Tayca: จอมทัพไทย; RTGS: Chom Thap Thai), egemen ve devlet başkanı olarak Tayland Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan Tayland hükümdarına verilen bir pozisyondur.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Mustafa Kemal Paşa (ortada), General Mehmet Emin Paşa (solda), General Ali Sait Paşa (sağda) 1925'te İnebolu'da.

Türkiye’de başkomutanlık TBMM adına cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevî varlığından ayrılamaz. Genelkurmay başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, savaşta başkomutanlık görevlerini cumhurbaşkanı adına yerine getirir. Bakanlar Kurulu, millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. Genelkurmay başkanı; cumhurbaşkanınca atanır, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir, bu görev ve yetkilerinden dolayı cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Millî Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile olan görev ilişkileri ve yetki alanı kanunla düzenlenir.

Türkiye, 5 Ağustos 1921'de mecliste alınan kararla Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisi vermiştir.

Ukrayna

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı en yüksek rütbeli subay (yani savunma şefi) olmakla birlikte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin anayasal Başkomutanıdır.

Birleşik Krallık

İngiliz hükümdarı "İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin başıdır" ve "İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı" olarak da tanımlanmaktadır. Başbakan (Bakanlar Kurulu'nun desteğiyle hareket ederek) silahlı kuvvetlerin kullanımına ilişkin kilit kararları alır. Ancak kraliçe ordunun "nihai otoritesi" olmaya devam eder, subaylar ve personel sadece hükümdara bağlılık yemini eder.

Bu terim aynı zamanda bir komutanlığın askeri başkomutanı (bazen bir koloninin sivil valilik makamı ile birleştirilen bir askeri otorite bölgesi (şimdi İngiliz Denizaşırı Toprakları olarak adlandırılıyor)) ve Kuzey Amerika ve Batı Hint Adaları İstasyonu gibi Kraliyet Donanması'nın bir istasyonunun deniz başkomutanı için de kullanılır.

Birleşik Devletler

ABD Başkanı Barack Obama, başkomutan sıfatıyla 2009 yılında Afganistan'da öldürülen 18 askerin tabutlarını selamlıyor.

Anayasa Madde II, Bölüm 2, Fıkra I'e göre, Birleşik Devletler Başkanı "Birleşik Devletler Ordusu ve Donanmasının ve Birleşik Devletlerin fiili Hizmetine çağrıldığında çeşitli Eyaletlerdeki milislerin Başkomutanıdır." Bu ifade 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'ndan bu yana tüm Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri anlamına gelecek şekilde anlaşılmaktadır. ABD rütbelerinin kökleri İngiliz askeri geleneklerine dayanmaktadır; Başkan nihai yetkiye sahiptir ancak rütbesi yoktur ve sivil statüsünü korumaktadır. Anayasa'nın başkomutan olarak başkana verdiği yetkinin tam derecesi tarih boyunca pek çok tartışmaya konu olmuş, Kongre çeşitli zamanlarda başkana geniş yetki verirken diğer zamanlarda bu yetkiyi kısıtlamaya çalışmıştır.

ABD eyaletlerinde valiler, Ulusal Muhafızlar, Eyalet Milisleri ve Devlet Savunma Kuvvetlerinin başkomutanı olarak görev yapmaktadır.

ABD eyaletleri

ABD eyaletlerinde vali aynı zamanda Ulusal Muhafızlar, Eyalet Milisleri ve Eyalet Savunma Güçlerinin başkomutanı olarak da görev yapar. Örneğin Kentucky Commonwealth'te KRS 37.180 şöyle der:

Vali, Kentucky aktif milislerinin başkomutanıdır ve genel emir subayı icra subayıdır ve Kentucky aktif milislerinin düzgün işleyişinden valiye karşı sorumludur ve bu vesileyle burada belirtilen amaçlar doğrultusunda etkin bir organizasyonun mükemmelleştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli önlemleri almaya yetkili ve görevlidir. Kendisi, gerekli ve uygulanabilir olduğu ölçüde, her bakımdan Ulusal Muhafızlar ile aynı olacak şekilde, tüm yönetim ve organizasyon konularından sorumlu olacaktır.

Benzer şekilde, Kaliforniya Askeri ve Gaziler Kanununun 2. Maddesinin 140. Bölümünde de şöyle denmektedir:

Vali, tüzükle belirlenecek bir milis kuvvetinin başkomutanıdır. Vali, yasaları uygulamak üzere bu milisleri göreve çağırabilir.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı, Özbekistan Anayasası'na göre anayasal olarak Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı konumundadır. Bu sıfatla cumhurbaşkanı, savaş veya sıkıyönetim ilan edilmesi, üst düzey yetkililerin atanması ve silahlı kuvvetlerin geliştirilmesi konularında kararlar verir. Cumhuriyete bir saldırı olması durumunda, cumhurbaşkanı bir savaş durumu ilan eder ve 72 saat içinde bir eylem planı için bir kararı Oliy Majlis'e sunar. Ülke savaş durumunda olduğunda, savunma bakanı silahlı kuvvetlerin başkomutan yardımcısı olarak resmi bir sıfatla görev yapacak ve esasen başkana günlük faaliyetlerinde ve ulusal güvenlikle ilgili kararlarında yardımcı olacaktır.

Venezuela

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Ağustos 2006'da askeri kıyafetler içinde.

Venezuela anayasasına göre başkan, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır. Venezüella ordusunun başkomutanlığı makamı, anayasal gereklilikler uyarınca her zaman Venezüella Devlet Başkanı tarafından yürütülmüştür. Ancak 2008 yılında kabul edilen yeni bir yasa ile "comandante en jefe" rütbesi sadece yürütme organına atfedilen bir işlev değil, göreve başladığında başkana verilen tam bir askeri rütbedir. Göreve başlamasıyla birlikte kendisine bir kılıç, apolet, omuz düğümü, omuz tahtası ve kol nişanı ile başkanlık görevini yerine getirirken askeri etkinliklerde kullanılmak üzere tam askeri üniforma verilir. Omuz nişanı Küba'daki uygulamayı yansıtır ancak Alman tarzı subay rütbe nişanından türetilmiştir.

Vietnam

Silahlı kuvvetlerin başkomutanı, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi başkanlığı görevi aracılığıyla Vietnam Devlet Başkanı'dır. Bu pozisyon nominal olsa da gerçek güç Vietnam Komünist Partisi'nin Merkezi Askeri Komisyonu tarafından üstlenilmektedir. Merkezi Askeri Komisyon sekreteri (genellikle Vietnam Komünist Partisi genel sekreteri) fiili komutandır.

Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığı'nın ve Vietnam Halk Ordusu'nun faaliyetlerini denetler. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ve Genel Lojistik Dairesi gibi kurumları da denetler. Ancak askeri politika nihai olarak iktidardaki Vietnam Komünist Partisi'nin Merkezi Askeri Komisyonu tarafından yönlendirilir.

Başkomutan olarak diğer makam sahipleri veya diğer durumlar

Ermenistan

Ermenistan Başbakanı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı (Ermenice: Հայաստանի Զինված ուժերի գերագույն հրամանատար) unvanına sahiptir. Sparapet' (Ermenice: սպարապետ) kalıtsal unvanı ve rütbesi, antik ve ortaçağ Ermenistan'ının askeri güçlerinin en yüksek komutanını tanımlamak için kullanılıyordu. M.Ö. 2. yüzyılda kullanılmaya başlanmasından bu yana, günümüzde genellikle ünlü ve yüksek rütbeli askeri yetkilileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu unvana sahip olan önemli Ermeniler arasında Dağlık Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkomutanı Garegin Nzhdeh ve iki kez Ermenistan Savunma Bakanı ve 1990'larda başbakan olan Vazgen Sargsyan bulunmaktadır.

Çin

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'nın 93. Maddesi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Askeri Komisyonu'nu yönetme yetkisinin bir Başkan ve çok sayıda Başkan Yardımcısı ve üyeden oluşan Merkezi Askeri Komisyon'a verildiğini belirtmektedir. Aynı madde, Merkezi Askeri Komisyon Başkanı'nın, Yüksek Askeri Komutan olarak Merkezi Askeri Komisyon'un çalışmalarının genel sorumluluğunu üstlendiğini ve Ulusal Halk Kongresi ve Daimi Komite'ye karşı sorumlu olduğunu da belirtmektedir.

Ayrıca, Madde 80 Çin Halk Cumhuriyeti başkanına (törensel devlet başkanlığı görevlerine ek olarak) sıkıyönetim ilan etme, savaş hali ilan etme ve Ulusal Halk Kongresi ve Daimi Komitesi'nin kararı üzerine seferberlik emri çıkarma yetkisi vermektedir.

CMC BaĢkanı ve CumhurbaĢkanı birbirinden ayrı devlet makamlarıdır ve her zaman aynı kiĢiler tarafından yürütülmemiĢtir. Ancak 1993 yılından itibaren, Jiang Zemin'in CMC Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri olarak görev yaptığı süre boyunca, cumhurbaşkanlığı, CMC başkanlığı ve ÇKP genel sekreterliğinin normalde aynı kişi tarafından yürütülmesi standart bir uygulama olmuştur; her ne kadar bu makamların başlangıç ve bitiş sürelerindeki küçük farklılıklar, bir işgalci ile selefi arasında bazı çakışmalar olduğu anlamına gelse de.

Hong Kong

Hong Kong İngiliz otoritesi altındayken, sivil vali Hong Kong Denizaşırı İngiliz Kuvvetleri'nin resen başkomutanıydı. Bölgenin 1997 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredilmesinden sonra, Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu'nun komutanları Çin anakarasından gelen PLA personelidir ve CMC tarafından komuta edilmektedir.

Etiyopya

1995 Anayasası Madde 74(1)'de Etiyopya başbakanını "Ulusal silahlı kuvvetlerin başkomutanı" olarak tanımlamaktadır.

Almanya

Federal Almanya Cumhuriyeti (1956-günümüz)
Şu anda Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht (solda) ve Şansölye Olaf Scholz (sağda).
Yeni askerler Bundeswehr yemini etmeden önce Reichstag binası önünde duruyorlar. Prusya militarizminin ışığında ve 20. yüzyıldaki kötü şöhretli tarihi nedeniyle; günümüz Almanya'sı parlamenter sistemle uyumlu silahlı kuvvetlere sahip olmaya güçlü bir vurgu yapmaktadır.

Batı Almanya'nın NATO'ya katıldığı 1955 yılında yeniden askerileşmesi üzerine, Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası 1956 yılında silahlı kuvvetlerin komutasına ilişkin anayasal hükümler içerecek şekilde değiştirilmiştir.

  • Barış zamanında, Madde 65a uyarınca, Federal Savunma Bakanı (Almanca: Bundesminister der Verteidigung) Federal Ordu üzerinde en yüksek komuta yetkisine (Almanca: Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt - IBuK) sahiptir.
  • Federal Meclis savunma hali (Almanca: Verteidigungsfall) ilan ederse, Federal Şansölye 115b maddesi uyarınca silahlı kuvvetler üzerindeki komuta yetkisini üstlenir. 2022 itibariyle bu hiçbir zaman gerçekleşmemiştir.
  • Dolayısıyla Almanya Cumhurbaşkanı'nın kuvvetlerin komutasında hiçbir rolü yoktur, ancak devlet başkanı olması nedeniyle törensel onurları almaya devam etmektedir.
Werner von Blomberg (solda) 1937 Nürnberg Mitinginde Adolf Hitler'i (sağda) bir copla selamlarken.

Silahlı kuvvetler üzerindeki komuta yetkisinin doğrudan askeri kurumlardan sorumlu bakana verilmesi, hem daha önceki monarşik hem de cumhuriyetçi sistemlerde uzun süredir devam eden Alman anayasal geleneğindeki devlet başkanına verilmesi geleneğini yıkmıştır. Gerekçe, demokratik bir parlamenter sistemde komuta yetkisinin doğrudan kullanılacağı ve her zaman Federal Meclis'in parlamenter denetimine tabi olacağı yerde bulunması gerektiğidir. Bu yetkinin Federal Şansölye yerine doğrudan sorumlu bakana verilmesi, aynı zamanda askeri işlerin hükümetin çok sayıdaki entegre sorumluluklarından yalnızca biri olduğu anlamına geliyordu; Askeri kurumun sivil idareden ayrı tutulmasının, askeri kurumun devlet içinde devlet gibi hareket etmesine izin verdiği önceki dönemlerin tam aksine (Federal Cumhuriyet'in aksine Weimar Cumhuriyeti, askeri kurumu siyasetin kontrolü dışında özerk bir güç olarak tutan Ebert-Groener anlaşmasıyla başladı; 1925'te Paul von Hindenburg'un Reichspräsident olarak seçilmesi, etrafındaki camarilla ve Kurt von Schleicher'in entrikaları bu eğilimi tersine çevirmek için çok az şey yaptı).

Doğu Almanya (1960-1990)

Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin (DAC) yasama organı Volkskammer, 13 Şubat 1960 tarihinde bir başkan ve en az 12 üyeden oluşan bir konsey kuran DAC Ulusal Savunma Konseyi'nin Kurulması Hakkında Kanun'u kabul etti. Bu yasa daha sonra Nisan 1968'de DAC Anayasası'na dahil edilmiştir. Ulusal Savunma Konseyi, Ulusal Halk Ordusu'nun (iç güvenlik güçleri de dahil olmak üzere) en üst komutasını elinde tutuyordu ve konseyin başkanı (genellikle iktidardaki Sosyalist Birlik Partisi'nin Genel Sekreteri) Doğu Almanya'nın başkomutanı olarak kabul ediliyordu.

DAC, 3 Ekim 1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti'ne katılmış ve bunun üzerine DAC anayasası ve silahlı kuvvetleri lağvedilmiştir.

Alman İmparatorluğu (1871-1945)

Prusya Krallığı, Alman İmparatorluğu, Weimar Cumhuriyeti ve Nazi döneminde, devlet başkanı kim olursa olsun - 1918'e kadar Prusya Kralı/Alman İmparatoru (Prusya Krallığı Anayasası/Alman İmparatorluğu Anayasası uyarınca), 1934'e kadar Reichspräsident (Weimar Anayasası uyarınca) ve 1934'ten 1945'e kadar Führer - Silahlı Kuvvetlerin başıydı (Almanca: Oberbefehlshaber: kelime anlamıyla "En yüksek komuta sahibi").

Devlet başkanı seviyesinin altında, her askeri şubenin (Almanca: Teilstreitkraft) doğrudan devlet başkanına rapor veren ve hizmetindeki en yüksek rütbeye sahip olan kendi başkanı vardı; Reichsheer'de - Generalfeldmarschall ve Reichsmarine'de - Grossadmiral.

Şansölye Adolf Hitler (Başkan Paul von Hindenburg'un ölümünden sonra) Führer olarak iktidara geldikten sonra, 1935 yılında zorunlu askerlik yeniden yürürlüğe girdiğinde Savaş Bakanı Generalfeldmarschall Werner von Blomberg'e Silahlı Kuvvetler Başkomutanı unvanını verecektir. Ancak 1938'de Blomberg-Fritsch Olayı nedeniyle Hitler başkomutanlık unvanını geri aldı, savaş bakanlığı görevini kaldırdı ve Silahlı Kuvvetlerin komutasını bizzat üstlendi. Savaş bakanlığı görevi fiilen Oberkommando der Wehrmacht tarafından devralındı ve Almanya teslim olana kadar Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel tarafından yönetildi.

Yunanistan

Yunan Anayasası'nın 45. maddesine göre, cumhurbaşkanı Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin başıdır, ancak silahlı kuvvetlerin idaresi hükümet tarafından yürütülür. Başbakan, milli savunma bakanı ve genelkurmay başkanı Silahlı Kuvvetlere komuta eden kişilerdir.

İsrail

İsrail'de yürürlükteki temel yasa, İsrail Savunma Kuvvetleri üzerindeki nihai yetkinin kolektif bir organ olarak İsrail Hükümetine (başbakan başkanlığında) ait olduğunu belirtmektedir. Hükümetin yetkisi, Hükümet adına savunma bakanı tarafından kullanılır. Bununla birlikte, IDF'nin başkomutanı, savunma bakanına bağlı olmasına rağmen ordu içinde en yüksek komuta kademesine sahip olan genelkurmay başkanıdır.

Japonya

Japonya'da Meiji Restorasyonu'ndan önce başkomutan rolü shōgun'a (askeri açıdan en güçlü samuray daimyō) aitti. Tokugawa şogunluğunun dağılmasından sonra başkomutanlık rolü Japonya imparatoruna geçmiştir. İmparatorun günümüzdeki anayasal rolü, herhangi bir askeri rolü olmayan törensel bir figürdür (Japon Anayasası buna sembol demektedir).

Japonya'nın demokrasiye geçişinden sonra, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin başkomutanlığı görevi Japonya başbakanı tarafından yürütülmektedir. Askeri otorite başbakandan Japon Savunma Bakanlığı'nın kabine düzeyindeki savunma bakanına kadar uzanmaktadır.

Malta

Malta Silahlı Kuvvetler Yasası, Malta Cumhurbaşkanını doğrudan Silahlı Kuvvetlerin başkomutanı olarak belirlemez. Bununla birlikte, Malta yasaları cumhurbaşkanının gönüllü askere alma yoluyla silahlı kuvvet oluşturmasına ve bu kuvveti muhafaza etmesine izin vermektedir. Aynı şekilde, yasa başkana silahlı kuvvetlerin idaresi için emir verme yetkisi de tanımaktadır.

Silahlı Kuvvetlerin Malta Cumhurbaşkanı'na değil, Malta Cumhuriyeti'ne bağlılık yemini ettiklerini belirtmek önemlidir. Bu temelde, devlet başkanı ile silahlı kuvvetler arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Bu nedenle bu bağlantıya savunmadan sorumlu bakan aracılık eder.

Bununla birlikte, Başkanlık Sarayları, sosyal uyumun sembolik bir jesti olarak Silahlı Kuvvetler tarafından korunmaktadır.

Myanmar

Tatmadaw Başkomutanının 5 Yıldızlı Bayrak Nişanı
Tatmadaw Başkomutan Yardımcısının 4 yıldızlı Bayrak-İşareti

Myanmar'da Savunma Hizmetleri Başkomutanı (Tatmadaw) ulusal ordunun komutanıdır ve bu görev cumhurbaşkanına değil bir askeri yetkiliye verilmiştir. Ancak başkomutan, Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin bir üyesidir ve başkana rapor verir. Başkomutana bu görevinde Savunma Hizmetleri Başkomutan Yardımcısı yardımcı olur.

Hollanda

Kral Willem-Alexander tarafından Hollanda askeri üniforması giydiğinde normal bir askeri rütbe yerine takılan Kraliyet nişanı (Hollandaca: distinctief).

Hollanda Anayasası'nın 97. maddesinde "Hükümetin silahlı kuvvetler üzerinde üstün yetkiye sahip olduğu" belirtilmektedir. Madde 42, Hükümeti Monark ve bakanlar olarak tanımlar ve hükümet eylemlerinden sadece bakanların sorumlu olduğunu belirtir. Madde 45 ayrıca bakanları, başbakanın başkanlığında "genel hükümet politikasına karar verme yetkisine sahip" Bakanlar Kurulu olarak tanımlamaktadır.

1983'te anayasa değişikliği yapılmadan önce, eşdeğer bölümde şu ifade yer alıyordu "Kral silahlı kuvvetler üzerinde en yüksek otoriteye sahip olacaktır"; bu hükümdara herhangi bir özerk komuta yetkisi vermiyordu.

Savunma Bakanı, resmi olarak Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olan silahlı kuvvetler için birincil bakanlık sorumluluğuna sahiptir. Savunma bakanı en yüksek rütbeli profesyonel subaydır ve savunma bakanı ile silahlı kuvvetler arasında bir aracı olarak görev yapar ve silahlı kuvvetlerin askeri-stratejik planlaması, operasyonları ve konuşlandırılmasından bakana karşı sorumludur.

Kuzey Kore

Başkomutan Bayrağı

Kuzey Kore Anayasası'nın 6. bölüm 2. maddesine göre, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kuzey Kore'nin yüce lideri, aynı zamanda devlet başkanı ve silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır.

2018 yılından itibaren Kim Jong-un, Başkomutan adına emir vermeyi bırakmıştır. Bunun yerine Kore Halk Ordusu için emirleri Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı adına veriyor.

İsveç

İsveç hükümdarı (Kral Carl XVI Gustaf) artık İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı değildir, ancak bir devlet başkanına yakışan muameleyi görmeye devam etmektedir.

İsveç'te 1280 tarihli Alsnö Nizamnamesi ile soylular, kralın hizmetine süvari vermeleri halinde arazi vergisinden muaf tutulmuşlardır. Kalmar Birliği'nden İsveç Kurtuluş Savaşı'nın (1521-53) ardından Kral'a bağlı bir Muhafız Alayı kuruldu ve modern İsveç Ordusu'nun kökleri buradan gelmektedir. İsveç İmparatorluğu döneminde birçok kral -Gustavus Adolphus, X. Charles, XI. Charles ve XII. Charles- kendi kuvvetlerini bizzat savaşa sürmüştür. Mevcut 1974 tarihli Hükümet Belgesi 1 Ocak 1975'te yürürlüğe girene kadar yürürlükte olan 1809 tarihli Hükümet Belgesi uyarınca; hükümdar §§ 14-15'te açıkça İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin (İsveççe: Högste befälhavare) başkomutanı olarak belirlenmiştir.

Halihazırda Hükümet (İsveççe: Regeringen), İsveç başbakanı tarafından başkanlık edilen ve oluşturulan kolektif bir organ olarak, Riksdag'ın iradesine tabi olarak en yüksek Yürütme Yetkisine sahiptir; ve bu nedenle, açıkça bu şekilde belirlenmemiş olsa da, bir başkomutanın günümüzdeki en yakın eşdeğeridir. Bu değişikliğin nedeni, 1917'den bu yana kralın artık bakanların tavsiyesi olmadan siyasi kararlar almasının beklenmemesinin yanı sıra, yeni Hükümet Belgesinin Devletin işleyişi hakkında mümkün olduğunca açıklayıcı ve kararların gerçekte nasıl alındığını yansıtıcı olmasının amaçlanmış olmasıdır. Adalet Bakanı Lennart Geijer de hükümet tasarısında, kraliyetin hükümet kararlarına müdahil olduğu yönündeki iddiaların devam etmesinin "hayali" ve "son derece tatmin edici olmayan" bir nitelik taşıyacağını belirtti.

Silahlı Kuvvetler (İsveççe: Särskilda regeringsbeslut) ile ilgili bazı hükümet kararları, başbakanın gözetimi altında ve yönetmeliklerde belirtildiği ölçüde savunma bakanına devredilebilir.

Yukarıdakilere biraz karışıklık katmak için, İsveç Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat başkanı ve aktif görevdeki en yüksek rütbeli subayın unvanı aslında İsveç Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır (İsveççe: Överbefälhavaren).

Bununla birlikte, Hükümdar (şimdiki Kral Carl XVI Gustaf'tan itibaren) İsveç Ordusu, Donanması ve Hava Kuvvetlerinde hala dört yıldızlı bir general ve amiraldir ve yazılı olmayan kurallara göre İsveç Silahlı Kuvvetlerinin en önde gelen temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Kral, sarayının bir parçası olarak bir askeri personele sahiptir. Askeri personel, kıdemli bir subay (genellikle aktif hizmetten emekli olmuş bir general veya amiral) tarafından yönetilir ve kral ile ailesine yardımcı olarak hizmet veren muvazzaf subaylardan oluşur.

İsviçre

Savaş zamanında sadece General rütbesi ve makamına ait apolet.

Ordu üzerindeki en yüksek yetki, İsviçre'nin kolektif devlet başkanı olan Federal Konsey'e aittir. Bir önceki cümleye rağmen, Anayasa uyarınca Federal Konsey operasyonel anlamda en fazla 4,000 askere komuta edebilir ve seferberlik süresi üç hafta ile sınırlıdır. Daha fazla hizmet personelini sahaya sürebilmesi için Federal Meclis'in dört yıldızlı bir General seçmesi gerekmektedir. Böylece General, Federal Meclis tarafından seçilerek Federal Konsey ile aynı demokratik meşruiyete sahip olur.

Barış zamanında Silahlı Kuvvetler, Federal Savunma, Sivil Savunma ve Spor Dairesi Başkanı'na ve bir bütün olarak Federal Konsey'e bağlı olan Silahlı Kuvvetler Komutanı (Chef der Armee) tarafından yönetilir. Silahlı Kuvvetler Komutanı Korpskommandant veya Commandant de corps (NATO'daki karşılığı OF-8) rütbesine sahiptir.

Ancak savaş ya da ulusal acil durum ilan edildiğinde, Birleşik Federal Meclis olarak toplanan Federal Meclis, özellikle savaş zamanı sorumluluklarını üstlenmek amacıyla Anayasa'nın 168. Maddesi uyarınca Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak bir General seçer. General, yüksek derecede özerkliğe sahip en yüksek askeri otorite olarak hareket etse de, yine de Federal Konsey'e bağlıdır (Bkz. Madde 58, 60, 174, 177, 180 ve 185). Federal Meclis Generali görevden alma yetkisini tek başına elinde bulundurur, ancak General, Konseyin terhis etme yetkisi sayesinde Federal Konseye bağlı kalır ve böylece General pozisyonu gereksiz hale gelir.

İsviçre tarihinde dört general atanmıştır: İsviçre İç Savaşı sırasında General Henri Dufour, Fransa-Prusya Savaşı sırasında General Hans Herzog, Birinci Dünya Savaşı sırasında General Ulrich Wille ve İkinci Dünya Savaşı sırasında General Henri Guisan ("la Mob", "the Mobilisation"). İsviçre son üç savaşta tarafsız kalmasına rağmen, topraklarının Almanya ve Fransa'nın çok daha büyük savaş partileri tarafından savaş alanı olarak kullanılması tehdidi ordunun seferber edilmesini gerektirmiştir.

Afganistan

Afganistan Anayasası’na göre, Afganistan cumhurbaşkanı, Afganistan Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır.

Beyaz Rusya

Devlet başkanı Alexander Lukashenko, Beyaz Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak resmî üniformasıyla.

Beyaz Rusya devlet başkanı aynı zamanda Beyaz Rusya Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanıdır. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden farklı olarak Beyaz Rusya, başkomutanının rütbesine uygun, orduyla ilgili resmî törenlerde giydiği bir üniforması vardır. Başkomutanın görevi, Beyaz Rusya Anayasası’nın "Silahlı Kuvvetlerin yüksek komutanını atama ve görevden alma" yetkisine sahip olduğunu belirten 28. maddesinde düzenlenmiştir.

Venezuela

Venezuela Anayasası’na göre cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetlerin başkomutanıdır.