Asosyal

bilgipedi.com.tr sitesinden

Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad.

Kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmeyen kişidir. Kimsenin olmadığı sakin yerler bu tip insanlar için her zaman ilgi çekicidir. Kalabalık ortamlarda genelde saklanma isteği içindedirler. Bu yüzden toplumdan zamanla uzaklaşırlar.

  1. Asosyalizm kelime itibarıyla (normal - anormal gibi) sosyalizmin zıddı gibi görünse de herhangi bir ideolojiyle alakası yoktur.
  • Asosyallik mesleki durumlardan da kaynaklanabilmektedir. Bir veya iki örnekle asosyalliği kısıtlamak yanlış olabilir. Psikolojik kalıtımların yanı sıra gündelik hayatında ve faaliyetlerinde aşırı sosyal olan insanlarda özel hayatlarında asosyal davranışlar ve tutumlar sergileyebilmektedirler.

Bunun yanında en önemli etkenlerden sayılabilecek bir diğer unsur da kişilerin insanlarla ilişkilerinde yanılgılarından kaynaklanan bir asosyalliktir. Buna kısmen toplumdan kendini izole etmek de denilebilir. Psikolojik olgular ve hayatımızdaki süreçlerin etkilediği sadece genetik olarak algılanamayacak bir durumdur. Ama sonuçta psikolojinin her açıdan üzerinde durması gereken bir konu olduğu düşünülmelidir.

Günümüzün yaygın 3 unsuru hem birbiri ile çok yakın tutumlar sergilemekte hem de birbirini tetikleyen etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

  1. Stres
  2. Depresyon
  3. Asosyallik

Temel olarak yoğun iş ve şehir hayatı içerisinde karşımıza çıkan ilk problem çağımızın veremi olan strestir. İlerleyen ve terapi görmeyen tedbir alınmayan süreçte depresyona dönüşmesi kaçınılmazdır. Ağır tedavi görmemiş depresyon vakalarında sıklıkla karşımıza çıkan durum ise kısmen asosyalliktir. Sonuçta nedenleri olan bir durum ve birdenbire ya da kalıtımsal olarak ortaya çıkmış bir tutum değildir.

Asosyallik, sosyal etkileşime girmek için motivasyon eksikliği veya yalnız faaliyetlerin tercih edilmesi anlamına gelir. Asosyallik avolisyonla ilişkilendirilebilir, ancak sosyal ilişkiler için sınırlı fırsatların bir tezahürü de olabilir. Gelişim psikologları nonsosyal, unsosyal ve sosyal ilgisizlik eş anlamlılarını kullanmaktadır. Asosyallik, diğer insanlara veya genel sosyal düzene karşı aktif bir düşmanlık veya antagonizma anlamına gelen anti-sosyal davranıştan farklıdır ancak birbirini dışlamaz. İçine kapanık kişilerde bir dereceye kadar asosyallik rutin olarak gözlemlenirken, çeşitli klinik rahatsızlıkları olan kişilerde aşırı asosyallik gözlemlenir.

Asosyallik toplum tarafından tamamen olumsuz bir özellik olarak algılanmak zorunda değildir, çünkü asosyallik hakim fikirlere karşı muhalefeti ifade etmenin bir yolu olarak kullanılmıştır. Başta Hinduizm, Jainizm, Roma Katolikliği, Doğu Ortodoks Hristiyanlığı, Budizm ve Sufizm olmak üzere çeşitli mistik ve manastır geleneklerinde arzu edilen bir özellik olarak görülmektedir.

İçe dönüklük

İçe dönüklük, "kişinin tamamen veya ağırlıklı olarak kendi zihinsel yaşamıyla ilgilenmesi ve bu yaşamla ilgilenme durumu veya eğilimidir." Bazı popüler yazarlar içe dönük kişileri, enerjileri düşünme yoluyla genişleme ve etkileşim sırasında azalma eğiliminde olan kişiler olarak nitelendirmiştir.

İnsan evrimi ve antropolojisinde

Bilimsel araştırmalar, insan davranışı, kişiliği ve bilişindeki asosyal özelliklerin evrimsel açıdan bazı yararlı faydaları olabileceğini göstermektedir: İçe dönük, mesafeli özellikler, dürtüselliği ve ödülü azalttığı için bireyi dürtüsel ve tehlikeli sosyal durumlardan koruyabilir. Sık sık gönüllü inzivaya çekilmenin faydaları yaratıcılığı teşvik eder ve insanlara düşünmek, çalışmak, yansıtmak ve faydalı kalıpları daha kolay görmek için zaman verebilir.

Araştırmalar, beynin sosyal ve analitik işlevlerinin birbirini dışlayan bir şekilde işlediğini göstermektedir. Bunu göz önünde bulunduran araştırmacılar, sosyalleşmeye daha az zaman ayıran veya ilgi gösteren kişilerin beynin analitik kısmını daha sık kullandığını ve bu nedenle hem kendi güvenlikleri hem de grubun güvenliği için avlanma stratejileri tasarlamaktan, araçlar oluşturmaktan ve genel olarak çevredeki yararlı kalıpları tespit etmekten sorumlu olduklarını öne sürmektedir.

Taklit ve sosyal öğrenmenin hayvan ve insan popülasyonlarında potansiyel olarak sınırlayıcı ve uyumsuz olduğu doğrulanmıştır: Sosyal öğrenme kişisel deneyimin önüne geçtiğinde (asosyal öğrenme), diğerlerinin yanı sıra, bir görevi yerine getirmenin en etkili yolunu arayamama veya seçememe ve bunun sonucunda değişen ortamlara karşı esnek olamama gibi olumsuz etkiler gözlemlenebilir. Sosyalliğe daha az açık, motive ve ilgili olan bireyler muhtemelen sosyal olarak taklit edilen bilgilerden daha az etkilenir veya bunlara daha az duyarlıdır ve çevredeki değişiklikleri daha hızlı fark eder ve tepki verir, kendi gözlemlerine katı bir şekilde tutunur ve sonuç olarak sosyal öğrenme yoluyla uyumsuz bir davranışı taklit etmezler. Taklitçi davranıştaki eksiklikler de dahil olmak üzere bu davranışlar Otizm Spektrum Bozukluğu olanlarda, içe dönüklerde gözlemlenmiştir ve Nevrotiklik ve Uyumsuzluk kişilik özellikleriyle ilişkilidir.

Bu davranışın birey ve akrabaları için faydaları, insan nüfusunun bir kısmında korunmasına neden olmuştur. Akut duyular, yeni keşifler ve eleştirel analitik düşünce için faydası, artan bilişsel, duyusal ve analitik farkındalıkları nedeniyle Otizm ve içe dönüklüğün şüpheli genetik faktörlerinin korunmasıyla sonuçlanmış olabilir.

Psikopatolojide

Şizofreni

Şizofrenide asosyallik 5 ana "negatif belirtiden" biridir, diğerleri ise avolisyon, anhedoni, azalmış duygulanım ve alojidir. İlişki kurma isteğinin olmaması nedeniyle, şizofreni hastalarında sosyal geri çekilme yaygındır. Şizofreni hastaları, bozukluğun bir sonucu olarak sosyal eksiklikler veya işlev bozukluğu yaşayabilir ve bu da asosyal davranışlara yol açabilir. Sık görülen veya devam eden sanrılar ve halüsinasyonlar ilişkileri ve diğer sosyal bağları bozarak şizofreni hastalarını gerçeklikten izole edebilir ve bazı durumlarda evsizliğe yol açabilir. Bozukluk için ilaçla tedavi edildiklerinde bile, konuşmaları sürdürme, başkalarındaki duyguları doğru algılama veya kalabalık ortamlarda işlev görme gibi sosyal davranışlarda bulunamayabilirler. Şizofreni tedavisinde sosyal beceri eğitiminin hem polikliniklerde hem de yataklı tedavi birimlerinde etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Sosyal beceri eğitimi (SST), şizofreni hastalarının diğer insanlarla daha iyi göz teması kurmalarına, atılganlıklarını artırmalarına ve genel konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Kişilik bozuklukları

Kaçıngan kişilik bozukluğu

Asosyallik, kaçıngan kişilik bozukluğu (AvPD) olan kişiler arasında yaygındır. Bu kişiler sosyal ortamlarda rahatsızlık hisseder ve yetersizlik duygularına kapılarak kendilerini çekingen hissederler. Bu kişiler sürekli olarak sosyal reddedilme korkusu yaşar ve insanlara kendilerini reddetme (ya da muhtemelen kabul etme) fırsatı vermek istemedikleri için sosyal etkileşimlerden kaçınmayı seçerler. Doğaları gereği bir aidiyet duygusuna ihtiyaç duysalar da, eleştirilme ve reddedilme korkuları AvPD'li kişilerin sosyal etkileşim gerektiren durumlardan aktif olarak kaçınmalarına yol açarak aşırı asosyal eğilimlere yol açar; sonuç olarak, bu kişiler genellikle yakın ilişkiler geliştirmekte ve sürdürmekte zorluk çekerler.

AvPD'li kişilerde sosyal fobi de görülebilir; aradaki fark, sosyal fobinin sosyal durumlardan korkmak olması, AvPD'nin ise ilişkilerde samimiyetten kaçınma olarak tanımlanmasıdır.

Şizoid kişilik bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu (SPD), sosyal ilişkilere ilgisizlik, yalnız bir yaşam tarzına eğilim, ketumluk, duygusal soğukluk ve ilgisizlik ile karakterize edilir. Etkilenen bireyler aynı zamanda zengin ve ayrıntılı ancak yalnızca içsel bir fantezi dünyası sergileyebilir.

SPD şizofreni ile aynı değildir, ancak kopukluk ve künt duygulanım gibi benzer özellikleri paylaşırlar. Ayrıca, şizofreni hastası olan ailelerde bu bozukluğun yaygınlığı artmaktadır.

Şizotipal kişilik bozukluğu

Şizotipal kişilik bozukluğu, sosyal izolasyon ihtiyacı, sosyal durumlarda kaygı, tuhaf davranış ve düşünceler ve genellikle alışılmadık inançlarla karakterizedir. Bu bozukluğa sahip kişiler insanlarla yakın ilişkiler kurmaktan aşırı rahatsızlık duyar ve bu nedenle genellikle kurmazlar. Bu bozukluğa sahip kişiler tuhaf konuşma ve giyinme tarzları sergileyebilir ve genellikle ilişki kurmakta zorlanırlar. Bazı durumlarda, konuşmalarda garip tepkiler verebilir, cevap vermeyebilir veya kendi kendilerine konuşabilirler.

Otizm spektrum bozukluğu

Asosyallik, otizm spektrum bozukluğu (OSB) teşhisi konmuş bireylerde gözlemlenmiştir.

OSB'li bireyler, sosyalleşme ve kişiler arası ilişkilerde yaşanan zorluklar nedeniyle son derece asosyal eğilimler sergileyebilir. Asosyal davranışın diğer nedenleri arasında sınırlı sosyal ifade gücü ve sosyal ipuçlarına, duygulara ve dilin pragmatik kullanımına karşı düşük hassasiyet yer alır. Bir görüşe göre otizmli bireyler, nörotipik bireylerin başkalarının davranışlarını taklit etmesini sağlayan ayna nöronlardan yoksundur.

Asosyal eğilimler, önemli sosyal gelişim becerilerindeki eksiklikler nedeniyle OSB'li çocuklarda küçük yaşlardan itibaren belirgin hale gelir. Bu beceriler arasında sosyal ve duygusal karşılıklılık, göz göze bakış, jestler, normal yüz ifadeleri ve vücut duruşu ve başkalarıyla zevk ve ilgi alanlarını paylaşma yer alır.

OSB'li bazı çocuklar sosyal olmak ister, ancak başarılı bir şekilde sosyalleşemezler; bu da daha sonra, özellikle ergenlik döneminde içe kapanmaya ve asosyal davranışlara yol açabilir.

Duygudurum bozuklukları

Depresyon

Asosyallik, majör depresif bozukluğu veya distimisi olan bireylerde gözlemlenebilir, çünkü bireyler eskiden zevk aldıkları günlük aktivitelere ve hobilere olan ilgilerini kaybederler, bu sosyal aktiviteleri de içerebilir, bu da sosyal geri çekilme ve içe kapanma eğilimleri ile sonuçlanabilir.

Sosyal beceri eğitimi, atılganlık eğitimine odaklanarak depresyon tedavisine uyarlanabilir. Depresyondaki hastalar genellikle başkalarına karşı sınır koymayı, kendi ihtiyaçları için tatmin sağlamayı ve sosyal etkileşimlerde kendilerine daha fazla güven duymayı öğrenmekten fayda görürler. Araştırmalar, başkalarından geri çekilme eğiliminde oldukları için depresyonda olan hastaların, sosyal etkileşimlerden geri çekilmek yerine başkalarıyla olumlu sosyal etkileşimleri artırmayı öğrenerek sosyal beceri eğitiminden fayda sağlayabileceğini göstermektedir.

Sosyal anksiyete bozukluğu

Asosyal davranış, sosyal anksiyete bozukluğu (SAD) olan ve sosyal ortamlarda kendilerini küçük düşürmekten sürekli ve mantıksız korkular yaşayan kişilerde görülür. Bunun sonucunda sıklıkla panik atak ve şiddetli anksiyete yaşarlar ve bu durum zaman zaman agorafobiye yol açabilir. Bu bozukluk çocuklarda ve genç yetişkinlerde yaygındır ve ortalama olarak 13 yaş civarında teşhis edilir. Tedavi edilmezse, SAD'li kişiler yetişkinliklerinde asosyal davranışlar sergiler, sosyal etkileşimlerden ve kişilerarası beceriler gerektiren kariyer seçimlerinden kaçınırlar. Sosyal beceri eğitimi, sosyal fobisi veya utangaçlığı olan kişilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, böylece başkalarıyla kaynaşabilir veya iş görüşmelerine daha kolay ve özgüvenle gidebilirler.

Travmatik beyin hasarı

Travmatik beyin yaralanmaları (TBI) da asosyalliğe ve sosyal geri çekilmeye yol açabilir.

Yönetim

Tedaviler

Sosyal beceri eğitimi

Sosyal beceri eğitimi (SST), utangaçlık, evlilik ve aile çatışmaları veya gelişimsel engellerin yanı sıra uyum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, sosyal fobi, alkol bağımlılığı, depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni, kaçıngan kişilik bozukluğu, paranoid kişilik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk ve şizotipal kişilik bozukluğu gibi birçok zihinsel ve nörolojik bozukluğun ortak bir belirtisi olan "başkalarıyla ilişki kurmakta zorluk çeken" herkese yönelik etkili bir tekniktir.

Neyse ki başkalarıyla ilişki kurmakta güçlük çeken insanlar için sosyal beceriler öğrenilebilir, çünkü bunlar bireyin kişiliğine veya mizacına özgü değildir. Bu nedenle, psikososyal veya nörolojik bozukluğu olanlar da dahil olmak üzere sosyal becerilerini geliştirmek isteyen herkes için umut vardır. Bununla birlikte, asosyalliğin hala ne bir karakter kusuru ne de doğası gereği olumsuz bir özellik olarak kabul edilebileceğini belirtmek önemlidir.

SST, göz temasını, konuşma süresini, istek sıklığını ve jest kullanımını iyileştirmenin yanı sıra başkalarının isteklerine otomatik uyumu azaltmayı da içerir. SST'nin hem erkeklerde hem de kadınlarda atılganlık düzeylerini (olumlu ve olumsuz) iyileştirdiği gösterilmiştir.

Ayrıca, SST alma becerilerine (örneğin, sorunlu durumları doğru bir şekilde algılama), işleme becerilerine (örneğin, çeşitli yanıt alternatiflerini değerlendirme) ve gönderme becerilerine (uygun sözlü ve sözsüz yanıtlar verme) odaklanabilir.

Üstbilişsel kişilerarası terapi

Üstbilişsel kişilerarası terapi, asosyallikle ilişkili kişilik bozuklukları olan kişilerin sosyal becerilerini tedavi etmek ve geliştirmek için kullanılan bir yöntemdir. Üstbilişsel kişilerarası terapi yoluyla, klinisyenler hastalarının üstbilişlerini, yani kendi zihinsel durumlarını tanıma ve okuma becerilerini geliştirmeye çalışırlar. Bu terapi, hastanın başkalarındaki benzer duyguları tanıma aracı olarak kendi düşünce ve duygularını tanımlamak üzere eğitilmesi bakımından SST'den farklıdır. Üstbilişsel kişilerarası terapinin, hastaların sosyal ortamlarda diğer insanlarla daha iyi ilişki kurmasını sağlayan bastırılmış içsel durumların farkındalığını teşvik ederek kişilerarası ve karar verme becerilerini geliştirdiği gösterilmiştir.

Terapi genellikle obsesif-kompulsif ve kaçınmacı davranışları içeren iki veya daha fazla eş zamanlı kişilik bozukluğu olan hastaları tedavi etmek için kullanılır.

Başa çıkma mekanizmaları

Asosyal davranışlarla başa çıkmak için, özellikle kaçıngan kişilik bozukluğu olan birçok kişi, akranları tarafından reddedildiklerini hissettiklerinde kendilerini eğlendirmek için bir iç fantezi ve hayal dünyası geliştirir. Asosyal kişiler sıklıkla kendilerini başkaları tarafından kabul edildikleri veya bir faaliyette başarılı oldukları durumlarda hayal edebilirler. Ayrıca, erken çocukluk dönemine ve yakın aile üyelerine ilişkin anılarla ilgili fantezileri olabilir.