Şizofreni

bilgipedi.com.tr sitesinden
Şizofreni
A white cloth with seemingly random, unconnected text sewn into it using multiple colors of thread
Şizofreni teşhisi konmuş bir kişi tarafından işlenmiş kumaş
Telaffuz
 • /ˌskɪtsəˈfrniə/, Birleşik Krallık ayrıca /ˌskɪdzə-/, ABD ayrıca /-ˈfrɛniə/
UzmanlıkPsikiyatri
SemptomlarHalüsinasyonlar (genellikle sesler duyma), sanrılar, paranoya, karışık düşünme
Komplikasyonlarİntihar, kalp hastalığı, yaşam tarzı hastalıkları
Olağan başlangıç16 ila 30 yaş arası
SüreKronik
NedenlerÇevresel ve genetik faktörler
Risk faktörleriAile öyküsü, ergenlikte esrar kullanımı, hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, çocuklukta yaşanan sıkıntılar, kışın sonlarında veya ilkbaharın başlarında doğum, babanın yaşlı olması, şehirde doğmak veya büyümek
Teşhis yöntemiGözlemlenen davranışlara, rapor edilen deneyimlere ve kişiyi tanıyan diğer kişilerin raporlarına dayanarak
Ayırıcı tanıMadde kullanım bozukluğu, Huntington hastalığı, duygudurum bozuklukları (bipolar bozukluk), otizm, sınırda kişilik bozukluğu
YönetimDanışmanlık, iş eğitimi
İlaç TedavisiAntipsikotikler
Prognoz20 yıl daha kısa ortalama yaşam süresi
FrekansDünya genelinde her yıl yaklaşık 2,77 milyon yeni şizofreni teşhisi konulmaktadır.
Ölümler~17,000 (2015)

Şizofreni, sürekli veya nükseden psikoz atakları ile karakterize bir ruhsal bozukluktur. Başlıca semptomlar arasında halüsinasyonlar (tipik olarak sesler duyma), sanrılar, paranoya ve dağınık düşünme yer alır. Diğer belirtiler arasında sosyal geri çekilme, duygusal ifadede azalma ve ilgisizlik yer alır. Belirtiler tipik olarak kademeli olarak gelişir, genç yetişkinlik döneminde başlar ve çoğu vakada asla çözülmez. Objektif bir tanı testi yoktur; tanı, çok sayıda farklı nedenden kaynaklanabilecek gözlemlenen davranışı tanımlamak için kullanılır. Gözlemlenen davranışların yanı sıra, doktorlar tanı koyarken kişinin bildirdiği deneyimleri ve kişiyi tanıyan diğer kişilerin raporlarını içeren bir öykü de alacaktır. Bir kişiye şizofreni teşhisi koymak için doktorların semptomların ve işlevsel bozulmanın altı ay (DSM-5) veya bir ay (ICD-11) boyunca mevcut olduğunu doğrulaması gerekir. Şizofrenisi olan pek çok kişide başka ruhsal bozukluklar, özellikle de madde kullanım bozuklukları, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluk vardır.

İnsanların yaklaşık %0,3 ila %0,7'sine yaşamları boyunca şizofreni teşhisi konmaktadır. 2017 yılında tahminen 1,1 milyon yeni vaka, 2019 yılında ise dünya genelinde toplam 20 milyon vaka görülmüştür. Erkekler daha sık etkilenmekte ve ortalama olarak daha erken başlamaktadır, ancak bazı büyük incelemeler bozukluğun yaygınlığında cinsiyet farklılıkları bulamamıştır. Şizofreninin olası nedenleri arasında genetik ve çevresel faktörler yer almaktadır. Genetik faktörler çeşitli yaygın ve nadir genetik varyantları içerir. Olası çevresel faktörler arasında şehirde büyümek, ergenlik döneminde esrar kullanımı, enfeksiyonlar, kişinin anne veya babasının yaşları ve hamilelik sırasında kötü beslenme sayılabilir.

Şizofreni teşhisi konulan kişilerin yaklaşık yarısında uzun vadede belirgin bir iyileşme görülür ve bu kişilerin küçük bir kısmı tamamen iyileşir. Diğer yarısında ise ömür boyu sürecek bir bozukluk olacaktır. Bazı durumlarda insanlar tekrar tekrar hastanelere yatırılabilir. Uzun süreli işsizlik, yoksulluk, evsizlik, istismar ve mağduriyet gibi sosyal sorunlar yaygın olarak şizofreni ile ilişkilidir. Genel nüfusla karşılaştırıldığında, şizofreni hastalarında intihar oranı daha yüksektir (toplamda yaklaşık %5) ve daha fazla fiziksel sağlık sorunu vardır, bu da yaşam beklentisinde ortalama 20 yıllık bir azalmaya yol açar. 2015 yılında tahminen 17.000 ölüm şizofreni ile ilişkilendirilmiştir.

Tedavinin temel dayanağı antipsikotik ilaçların yanı sıra danışmanlık, iş eğitimi ve sosyal rehabilitasyondur. İnsanların üçte biri başlangıçtaki antipsikotiklere yanıt vermez, bu durumda atipik antipsikotik klozapin kullanılabilir. Klozapin, 15 antipsikotik ilacın ağ karşılaştırmalı meta-analizinde, diğer tüm ilaçlardan önemli ölçüde daha etkili olmuştur, ancak klozapinin ağır multimodal etkisi daha fazla yan etkiye neden olabilir. Doktorlar kendilerine veya başkalarına zarar verme riski olduğuna karar verdikleri durumlarda, kısa süreli istemsiz hastaneye yatırma uygulayabilirler. Uzun süreli hastaneye yatırma, ağır şizofrenisi olan az sayıda kişide kullanılır. Destekleyici hizmetlerin sınırlı olduğu veya mevcut olmadığı bazı ülkelerde uzun süreli hastane yatışları daha yaygındır.

Şizofreni (Yunancaσχίζειν s’chizein "bölünmek, yarılmak, ayrılmak, parçalanmak" ve φρήν phrēn "akıl, ruh, huy, hissiyat"), benzer belirtilere sahip birtakım ruhsal hastalıklardır.

Hastalık, algılama ve düşünme yetilerinde meydana gelen bozukluklara bağlı olarak kişinin davranışlarında da değişime, bozulmalara yol açar. Bu bozulmalar, şizofreni hastasının kendisini rahatsız etmeye başlayan dış dünyadan bağımsız, kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi kendine yeni bir dünya kurmasına neden olur.

Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen "şizo" (schizein, Yunanca: σχίζειν) ve akıl anlamına gelen "frenos" (phrēn, phren- Yunanca: φρήν, φρεν-) sözcüklerinin birleşiminden gelir. Anlatılmak istenen kişinin iki kişilikli olması değil, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanmasıdır. "Gerçek gerçeklik" normal, sıradan bir insanın algılamasına denk düşerken, "ikinci gerçeklik" sağlıklı bir insanın anlayamayacağı, çoğu kez belli bir sisteme dayalı bir gerçekliktir.

Şizofreninin ömür boyu görülme sıklığı genel nüfusta %0,5-1'dir. Ancak kan bağı olan akrabaları arasında şizofreni hastaları bulunanlarda, şizofreni görülme sıklığı genel toplumdan daha yüksektir. Tamamen aynı genetiğe sahip tek yumurta ikizleri üzerindeki çalışmalar, bir kardeşte hastalığın var oluşunda, diğer kardeşte de %83 oranında hastalığın görüldüğünü ortaya koymuştur. Çalışma tek yumurta ikizi kardeşlerin aynı kültürel ve çevresel faktörlerle yetiştiği yönüyle eleştiri almıştır. Ayrıca aynı çalışmada vakaların teşhis edildiği ortalama yaş 28.9 saptanmıştır.

Şizofrenide genetik faktörlerin rolü iyi tanımlanmış olmakla beraber, bu hastalık yalnızca kalıtımsal faktörlerin değil, birçok koşulun bir araya gelmesi ile oluşur. Yani şizofreni genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı oldukça kompleks bir hastalıktır.

Günümüzde şizofreni tedavisinde çok yönlü bir yaklaşım yararlı bulunmaktadır. Güncel tedavide temelde antipsikotik ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra psikoterapiler ve diğer psikososyal yaklaşımlara da başvurulmaktadır. Antipsikotik ilaçların şizofrenide dopamin varsayımını doğrular biçimde dopamin üzerinden etki ettikleri düşünülmektedir. Hastalığın özellikle akut döneminde hastaların hastanede yatarak tedavi görmesi gerekebilir.

Birçok alt tipi bulunan şizofreni çok değişik gidiş ve sonlanış gösteren süreğen bir bozukluktur. Şizofrenide hastalığın gidişi her birey için farklı biçimde gelişebilir. Hastalığın popüler kültürdeki olumsuz imajına rağmen, hastaların çok büyük kısmı tedaviden fayda görebilirler. Buna karşılık şizofreni hastalarının yaklaşık %25-30'unda, ne tür sağaltım yapılırsa yapılsın, belirgin bir iyileşme görülmez ve bu hastalarda ciddi ölçüde yetiyitimi olabilir.

Belirtiler ve semptomlar

Şizofreni hastası Alman sanatçı August Natterer'in Görünüşler Anında Gözlerim adlı eseri

Şizofreni, algı, düşünce, ruh hali ve davranışlarda belirgin değişikliklerle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Belirtiler pozitif, negatif ve bilişsel belirtiler olarak tanımlanır. Şizofreninin pozitif semptomları her psikoz için aynıdır ve bazen psikotik semptomlar olarak da adlandırılır. Bunlar farklı psikozların herhangi birinde mevcut olabilir ve genellikle geçicidir, bu da şizofreninin erken teşhisini sorunlu hale getirir. Daha sonra şizofreni teşhisi konulan bir kişide ilk kez görülen psikoz, ilk dönem psikozu (İEP) olarak adlandırılır.

Pozitif belirtiler

Pozitif belirtiler, normalde yaşanmayan ancak şizofrenide psikotik bir dönem sırasında kişilerde mevcut olan belirtilerdir. Bunlar, tipik olarak psikozun belirtileri olarak kabul edilen sanrıları, halüsinasyonları ve düzensiz düşünce ve konuşmaları içerir. Halüsinasyonlar şizofreni hastalarının %80'inin yaşamlarının bir döneminde ortaya çıkar ve en yaygın olarak işitme duyusunu (çoğunlukla sesleri duyma) içerir, ancak bazen diğer tat, görme, koku ve dokunma duyularından herhangi birini de içerebilir. Birden fazla duyuyu içeren halüsinasyonların sıklığı, sadece bir duyuyu içerenlerin iki katıdır. Ayrıca tipik olarak sanrısal temanın içeriğiyle de ilişkilidirler. Sanrılar tuhaf veya zulüm niteliğindedir. Kişinin düşünceleri ya da duyguları gerçekten kendisine ait değilmiş gibi hissetmesi, bazen pasiflik fenomeni olarak adlandırılan düşüncelerin zihnine sokulduğuna inanması gibi kendini deneyimleme çarpıtmaları da yaygındır. Düşünce bozuklukları, düşünce engelleme ve düzensiz konuşmayı içerebilir. Pozitif semptomlar genellikle ilaç tedavisine iyi yanıt verir ve belki de dopamin aktivitesindeki yaşa bağlı düşüşle ilişkili olarak hastalık süresince azalır.

 1. Somatik pasivite (bedensel edilgenlik olgusu).
 2. Düşünce çalınması, düşünce sokulması, düşünce yayınlanması (düşüncelerin başkalarınca okunması, çevreye yayılması),
 3. Sanrısal algılama.
 4. Duygu, düşünce ve dürtülerin dış güçlerce etkilenip denetlendiği duygusu
 5. Genel olarak gerçeklikten uzaklaşma, farkındalık yetisini kaybetme.
 6. İşitme varsanıları
  1. Kendi düşüncelerinin yüksek sesle söylendiğini işitme.
  2. Kendisine emir veren, yönlendiren seslerin işitilmesi.
  3. Kendisiyle kavga eden, tartışan seslerin işitilmesi.

Bu belirtiler daha çok ABCD semptomları olarak hatırlanır. İşitme halüsinasyonları (İng. Auditory hallucinations), düşünce yayınlanması (Broadcasting of thought), düşüncelerinin kontrol edildiği düşüncesi (Controlled thought (delusions of control)), sanrısal algılama (D'elusional perception).

Negatif belirtiler

Negatif semptomlar, normal duygusal tepkilerin veya diğer düşünce süreçlerinin eksikliğidir. Negatif semptomların tanınan beş alanı şunlardır: künt duygulanım - düz ifadeler veya çok az duygu gösterme; alogia - konuşma fakirliği; anhedoni - zevk alamama; asosyallik - ilişki kurma arzusunun olmaması ve avolisyon - motivasyon eksikliği ve ilgisizlik. Avolisyon ve anhedoni, bozulmuş ödül işleme sürecinden kaynaklanan motivasyonel eksiklikler olarak görülmektedir. Ödül, motivasyonun ana itici gücüdür ve buna çoğunlukla dopamin aracılık eder. Negatif semptomların çok boyutlu olduğu öne sürülmüş ve apati veya motivasyon eksikliği ve azalmış ifade olmak üzere iki alt alana ayrılmıştır. Apati, avolisyon, anhedoni ve sosyal geri çekilmeyi içerir; azalmış ifade ise künt duygulanım ve alojiyi içerir. Bazen azalmış ifade hem sözel hem de sözel olmayan olarak ele alınır.

Apati, en sık görülen negatif semptomların yaklaşık yüzde 50'sini oluşturur ve fonksiyonel sonuçları ve sonraki yaşam kalitesini etkiler. Apati, hedefe yönelik davranışlar da dahil olmak üzere hafıza ve planlamayı etkileyen bilişsel işlemlerin bozulmasıyla ilişkilidir. Bu iki alt alan, ayrı tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymuştur. Sıkıntı eksikliği - depresyon ve anksiyete deneyiminin azalması ile ilgili olarak belirtilen bir diğer olumsuz semptomdur. Genellikle şizofreniye özgü olan ve birincil olarak adlandırılan negatif semptomlar ile pozitif semptomlardan, antipsikotiklerin yan etkilerinden, madde kullanım bozukluğundan ve sosyal yoksunluktan kaynaklanan ve ikincil negatif semptomlar olarak adlandırılan semptomlar arasında bir ayrım yapılır. Negatif belirtiler ilaç tedavisine daha az yanıt verir ve tedavisi en zor olanlardır. Bununla birlikte, uygun şekilde değerlendirilirse, ikincil negatif semptomlar tedaviye uygundur.

Tüm semptom türlerini ele alan PANNS gibi önceki ölçeklerden bu yana, özellikle negatif semptomların varlığını değerlendirmek ve şiddetlerini ve değişikliklerini ölçmek için ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçekler, ikinci nesil ölçekler olarak da bilinen Negatif Belirtiler için Klinik Değerlendirme Görüşmesi (CAINS) ve Kısa Negatif Belirti Ölçeğidir (BNSS). Piyasaya sürülmesinden on yıl sonra, 2020 yılında, BNSS'nin kullanımına ilişkin kültürler arası bir çalışma, beş alanlı yapı için kültürler arası geçerli ve güvenilir psikometrik kanıtlar bulmuştur. BNSS, hem tanınan beş alandaki olumsuz belirtilerin varlığını, şiddetini ve değişimini hem de normal sıkıntının azalmasına ilişkin ek maddeyi değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. BNSS, psikososyal ve farmakolojik müdahale denemelerine ilişkin olumsuz belirtilerdeki değişiklikleri kaydedebilir. BNSS ayrıca SEP-363856 adı verilen D2 dışı bir tedaviyi incelemek için de kullanılmıştır. Bulgular, iki boyutlu önerme yerine beş alanın tercih edilmesini desteklemiştir.

Bilişsel semptomlar

Bilişsel eksiklikler şizofrenide en erken ve en sık rastlanan belirtilerdir. Genellikle hastalığın başlangıcından çok önce prodromal evrede belirgindirler ve erken ergenlik veya çocukluk döneminde mevcut olabilirler. Çekirdek bir özelliktirler ancak pozitif ve negatif belirtiler gibi çekirdek belirtiler olarak kabul edilmezler. Bununla birlikte, bunların varlığı ve işlev bozukluğunun derecesi, çekirdek semptomların sunumundan daha iyi bir işlevsellik göstergesi olarak kabul edilir. Bilişsel eksiklikler psikozun ilk döneminde kötüleşir ancak daha sonra başlangıç düzeyine döner ve hastalık süresince oldukça sabit kalır.

Bilişsel eksikliklerin şizofrenide olumsuz psikososyal sonuçlara yol açtığı görülmekte ve IQ'da 100 normundan 70-85'e olası bir düşüşe eşit olduğu iddia edilmektedir. Bilişsel eksiklikler nörobiliş (sosyal olmayan) veya sosyal biliş olabilir. Nörobiliş, bilgiyi alma ve hatırlama yeteneğidir ve sözel akıcılık, hafıza, muhakeme, problem çözme, işlem hızı ve işitsel ve görsel algıyı içerir. Sözel hafıza ve dikkatin en çok etkilenenler olduğu görülmektedir. Sözel hafıza bozukluğu, semantik işleme (kelimelere anlam yükleme) düzeyinin azalmasıyla ilişkilidir. Bir diğer bellek bozukluğu ise epizodik bellektir. Şizofrenide tutarlı bir şekilde bulunan görsel algıdaki bir bozukluk da görsel geri maskelemedir. Görsel işleme bozuklukları, karmaşık görsel yanılsamaları algılayamamayı içerir. Sosyal biliş, sosyal dünyada kendini ve başkalarını yorumlamak ve anlamak için gereken zihinsel işlemlerle ilgilidir. Bu da ilişkili bir bozukluktur ve yüzdeki duyguların algılanması genellikle zor bulunur. Yüz algısı sıradan sosyal etkileşim için kritik öneme sahiptir. Bilişsel bozukluklar genellikle antipsikotiklere yanıt vermez ve bunları iyileştirmeye çalışmak için kullanılan bir dizi müdahale vardır; bilişsel iyileştirme terapisi özellikle yardımcıdır.

Başlangıç

Başlangıç tipik olarak onlu yaşların sonları ile otuzlu yaşların başları arasında ortaya çıkar ve en yüksek insidans erkeklerde yirmili yaşların başlarından ortalarına kadar, kadınlarda ise yirmili yaşların sonlarında görülür. Hastalığın 17 yaşından önce başlaması erken başlangıçlı, 13 yaşından önce başlaması ise çocukluk çağı şizofrenisi veya çok erken başlangıçlı olarak bilinir. Daha geç bir başlangıç aşaması, geç başlangıçlı şizofreni olarak bilinen 40 ila 60 yaşları arasında ortaya çıkabilir. Şizofreni olarak ayırt edilmesi zor olabilen 60 yaşın üzerindeki daha geç bir başlangıç, çok geç başlangıçlı şizofreni benzeri psikoz olarak bilinir. Geç başlangıç, daha yüksek oranda kadının etkilendiğini göstermiştir; daha az şiddetli semptomları vardır ve daha düşük dozda antipsikotiklere ihtiyaç duyarlar. Erkeklerde erken başlangıç eğiliminin daha sonra kadınlarda menopoz sonrası artışla dengelendiği görülmüştür. Menopoz öncesi üretilen östrojenin dopamin reseptörleri üzerinde azaltıcı bir etkisi vardır, ancak bu koruma genetik aşırı yüklenme ile geçersiz kılınabilir. Şizofrenisi olan yaşlı yetişkinlerin sayısında dramatik bir artış olmuştur. Şizofrenisi olanların tahminen %70'inde bilişsel eksiklikler vardır ve bunlar en çok erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı hastalıklarda belirgindir.

Başlangıç aniden olabilir veya prodromal evre olarak bilinen bir dizi belirti ve semptomun yavaş ve kademeli olarak gelişmesinden sonra ortaya çıkabilir. Şizofreni hastalarının %75 kadarı prodromal evreden geçer. Prodrom evresindeki negatif ve bilişsel semptomlar FEP'ten (ilk atak psikoz) aylar ve beş yıla kadar önce ortaya çıkabilir. İYP'den tedaviye kadar geçen süre tedavi edilmemiş psikoz süresi (DUP) olarak bilinir ve işlevsel sonuçta bir faktör olarak görülür. Prodromal evre, psikoz gelişimi için yüksek riskli evredir. İlk atak psikoza ilerleme kaçınılmaz olmadığından, genellikle risk altındaki zihinsel durum gibi alternatif bir terim tercih edilir. Erken yaştaki bilişsel işlev bozukluğu, genç bir kişinin olağan bilişsel gelişimini etkiler. Prodromal evrede tanıma ve erken müdahale, eğitimsel ve sosyal gelişimdeki ilgili aksamayı en aza indirecektir ve birçok çalışmanın odak noktası olmuştur. D-serin gibi anti-enflamatuar bileşiklerin kullanımının şizofreniye geçişi önleyebileceği öne sürülmektedir. Bilişsel semptomlar pozitif semptomlara veya antipsikotiklerin yan etkilerine ikincil değildir.

Prodromal evredeki bilişsel bozukluklar, ilk atak psikozdan sonra daha da kötüleşir (daha sonra başlangıç seviyesine döner ve ardından oldukça sabit kalır) ve bu geçişi önlemek için erken müdahaleyi birinci derecede önemli hale getirir. Bilişsel davranışçı terapilerle erken tedavi altın standarttır. Şizofrenide sıklıkla sakarlık ve ince motor hareket kaybı gibi nörolojik yumuşak belirtiler görülür ve bunlar FEP'in etkili tedavisiyle düzelebilir.

Risk faktörleri

Şizofreni, kesin bir sınırı veya tek bir nedeni olmayan nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır ve ilgili kırılganlık faktörleri ile gen-çevre etkileşimlerinden geliştiği düşünülmektedir. Bu risk faktörlerinin etkileşimleri karmaşıktır, çünkü gebe kalmadan yetişkinliğe kadar çok sayıda ve çeşitli hakaretler söz konusu olabilir. Etkileşen çevresel faktörler olmaksızın tek başına genetik bir yatkınlık şizofreni gelişimine yol açmayacaktır. Genetik bileşen, doğum öncesi beyin gelişiminin bozulduğu ve çevresel etkinin beynin doğum sonrası gelişimini etkilediği anlamına gelir. Kanıtlar, genetik olarak duyarlı çocukların çevresel risk faktörlerinin etkilerine karşı daha savunmasız olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Genetik

Şizofreninin kalıtımsallığına ilişkin tahminler %70 ila %80 arasındadır; bu da şizofreni riskindeki bireysel farklılıkların %70 ila %80'inin genetikle ilişkili olduğu anlamına gelmektedir. Bu tahminler, genetik ve çevresel etkileri ayırmanın zorluğu nedeniyle değişmektedir ve doğrulukları sorgulanmaktadır. Şizofreni gelişimi için en büyük risk faktörü, birinci dereceden bir akrabanın hastalığa sahip olmasıdır (risk %6,5'tir); şizofreni hastalarının tek yumurta ikizlerinin %40'ından fazlası da etkilenmektedir. Ebeveynlerden biri etkilenmişse risk yaklaşık %13 ve her ikisi de etkilenmişse risk yaklaşık %50'dir. Ancak DSM-5, şizofreni hastalarının çoğunun ailesinde psikoz öyküsü bulunmadığını belirtmektedir. Şizofreni aday gen çalışmalarının sonuçları genellikle tutarlı ilişkiler bulmakta başarısız olmuştur ve genom çapında ilişkilendirme çalışmaları ile tanımlanan genetik lokuslar hastalıktaki varyasyonun yalnızca küçük bir kısmını açıklamaktadır.

Her biri küçük etkiye sahip ve bilinmeyen aktarım ve ifadeye sahip birçok genin şizofreniye dahil olduğu bilinmektedir. Bu etki büyüklüklerinin poligenik bir risk skorunda toplanması, şizofreni sorumluluğundaki değişkenliğin en az %7'sini açıklayabilir. Şizofreni vakalarının yaklaşık %5'inin en azından kısmen nadir kopya sayısı varyasyonlarına (CNV'ler) atfedilebileceği anlaşılmaktadır; bu yapısal varyasyonlar 22q11.2 (DiGeorge sendromu) ve 17q12'deki (17q12 mikrodelesyon sendromu) delesyonları, 16p11.2'deki (en sık bulunan) duplikasyonları ve 15q11.2'deki (Burnside-Butler sendromu) delesyonları içeren bilinen genomik bozukluklarla ilişkilidir. Bu CNV'lerden bazıları şizofreni gelişme riskini 20 kata kadar artırır ve sıklıkla otizm ve zihinsel engellerle komorbiddir.

CRHR1 ve CRHBP genleri intihar davranışının şiddeti ile ilişkilidir. Bu genler HPA ekseninin kontrolünde ihtiyaç duyulan stres yanıt proteinlerini kodlar ve etkileşimleri bu ekseni etkileyebilir. Strese verilen yanıt HPA ekseninin işlevinde kalıcı değişikliklere neden olabilir ve muhtemelen negatif geri bildirim mekanizmasını, homeostazı ve duyguların düzenlenmesini bozarak davranışların değişmesine yol açabilir.

Şizofreni hastalarının doğurganlık oranlarının daha düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şizofreninin öncelikle genetik olarak nasıl etkilenebileceği sorusu bir paradokstur. Şizofreni riskini artıran genetik varyantların, üreme uygunluğu üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle seçilmesi beklenir. Şizofreni riskiyle ilişkili alellerin etkilenmemiş bireylerde bir uygunluk avantajı sağladığı da dahil olmak üzere bir dizi potansiyel açıklama önerilmiştir. Bazı kanıtlar bu fikri desteklemezken, diğerleri her biri küçük miktarda katkıda bulunan çok sayıda alelin varlığını sürdürebileceğini öne sürmektedir.

Bir meta-analiz, oksidatif DNA hasarının şizofrenide önemli ölçüde arttığını bulmuştur.

Genel nüfusta %0,5-1 arasında bulunan şizofreni sıklık oranı, şizofreni hastası kişinin birinci derecedeki akrabalarında yaklaşık %10’dur, yani hastanın birinci derecedeki akrabaları için risk genel popülasyon için olanın 10-20 katı kadardır. Akrabalık uzaklaştıkça bu oran düşmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalardan elde edilen veriler şizofrenide kalıtımsal bir etkenin bulunduğu görüşünü desteklemektedir. Fakat aile araştırmalarından elde edilen veriler, hem genetik mekanizmayı hem de yakın çevrenin neden olabileceği etkiyi içermektedir. Bu etkileri birbirinden ayırabilmek için evlat edinme araştırmaları ve ikiz araştırmaları yapılmıştır.

Çevresel

Her biri yaşamın ilerleyen dönemlerinde şizofreni geliştirme riski ile ilişkilendirilen çevresel faktörler arasında oksijen yoksunluğu, enfeksiyon, doğum öncesi anne stresi ve doğum öncesi gelişim sırasında annenin yetersiz beslenmesi yer almaktadır. Oksidatif stresi artıran ve dopamin ve serotonin yolaklarını düzensizleştiren maternal obezite ile de bir risk ilişkilidir. Hem maternal stresin hem de enfeksiyonun, pro-inflamatuar sitokinlerin artışı yoluyla fetal nörogelişimi değiştirdiği gösterilmiştir. Muhtemelen D vitamini eksikliği veya doğum öncesi viral enfeksiyon nedeniyle kış veya ilkbaharda doğmakla ilişkili daha az bir risk vardır. Hamilelik sırasında veya doğum sırasında artan riskle bağlantılı olan diğer enfeksiyonlar arasında Toxoplasma gondii ve Chlamydia enfeksiyonları yer almaktadır. Artmış risk yaklaşık yüzde beş ila sekizdir. Çocukluk döneminde beyinde görülen viral enfeksiyonlar da yetişkinlikte şizofreni riskiyle bağlantılıdır.

Şiddetli biçimleri çocukluk travması olarak sınıflandırılan olumsuz çocukluk deneyimleri (ACE'ler), zorbalığa veya istismara uğramaktan bir ebeveynin ölümüne kadar uzanmaktadır. Birçok olumsuz çocukluk deneyimi toksik strese neden olabilir ve psikoz riskini artırabilir. Kronik travma, sinir sistemi boyunca kalıcı enflamatuar düzensizliği teşvik edebilir. Erken dönem stresin bağışıklık sistemindeki bu değişiklikler yoluyla şizofreni gelişimine katkıda bulunabileceği öne sürülmektedir. Şizofreni, ACE'ler ile yetişkin ruh sağlığı sonuçları arasında kurulan bağlantıdan yararlanan son tanı olmuştur.

Çocukluk döneminde veya yetişkinlikte kentsel bir çevrede yaşamanın, uyuşturucu kullanımı, etnik grup ve sosyal grubun büyüklüğü dikkate alındıktan sonra bile, şizofreni riskini iki kat artırdığı sürekli olarak bulunmuştur. Kentsel çevre ve kirlilik arasındaki olası bir bağlantının, yüksek şizofreni riskinin nedeni olduğu öne sürülmüştür.

Diğer önemli risk faktörleri arasında sosyal izolasyon, sosyal sıkıntı ve ırksal ayrımcılıkla ilgili göç, aile işlev bozukluğu, işsizlik ve kötü barınma koşulları yer almaktadır. Babanın 40 yaşından büyük veya ebeveynlerin 20 yaşından küçük olması da şizofreni ile ilişkilidir. Gen-çevre etkileşimlerinin yanı sıra, her bir çevresel risk faktörü tek başına yeterli olmadığından, çevre-çevre etkileşimlerinin de dikkate alınması önerilmiştir.

Madde kullanımı

Şizofreni hastalarının yaklaşık yarısı esrar, tütün ve alkol de dahil olmak üzere eğlence amaçlı uyuşturucuları aşırı derecede kullanmaktadır. Amfetamin ve kokain gibi uyarıcıların kullanımı, şizofreniye çok benzeyen geçici bir uyarıcı psikozuna yol açabilir. Nadiren, alkol kullanımı da benzer bir alkolle ilişkili psikozla sonuçlanabilir. Uyuşturucular ayrıca şizofreni hastaları tarafından depresyon, anksiyete, can sıkıntısı ve yalnızlıkla başa çıkma mekanizmaları olarak da kullanılabilir. Esrar ve tütün kullanımı bilişsel eksikliklerin gelişmesiyle ilişkili değildir ve bazen kullanımlarının bu semptomları iyileştirdiği ters bir ilişki bulunur. Bununla birlikte, madde kullanım bozuklukları intihar riskinde artış ve tedaviye zayıf yanıt ile ilişkilidir.

Esrar kullanımı şizofreni gelişimine katkıda bulunan bir faktör olabilir ve halihazırda risk altında olan kişilerde hastalık riskini potansiyel olarak artırabilir. Artan risk, bir bireyde belirli genlerin varlığını gerektirebilir. Kullanımı, oranın iki katına çıkmasıyla ilişkilidir. Etken maddesi tetrahidrokanabinol (THC) seviyesi yüksek olan daha güçlü esrar türlerinin kullanımı riski daha da artırmaktadır. Bu türlerden biri skunk olarak bilinir.

Mekanizmalar

Şizofreni tanısı nesnel bir tanı testi kullanılarak konmaz; tanı daha ziyade çok sayıda farklı nedenden kaynaklanan gözlemlenen davranışı tanımlamak için kullanılır. Değişen beyin fonksiyonu ve şizofreni arasındaki bağlantıları açıklamak için bir dizi model öne sürülmüştür. Şizofreninin hakim modeli nörogelişimsel bir bozukluktur ve belirtiler ortaya çıkmadan önce meydana gelen altta yatan değişikliklerin genler ve çevre arasındaki etkileşimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kapsamlı çalışmalar bu modeli desteklemektedir. Anne enfeksiyonları, yetersiz beslenme ve hamilelik ve doğum sırasındaki komplikasyonlar, genellikle 18-25 yaşları arasında ortaya çıkan şizofreni gelişimi için bilinen risk faktörleridir ve bu dönem nörogelişimin belirli aşamalarıyla örtüşmektedir. Gen-çevre etkileşimleri, duyusal ve bilişsel işlevleri etkileyen nöral devrelerde eksikliklere yol açar.

Önerilen yaygın dopamin ve glutamat modelleri birbirini dışlamamaktadır; her birinin şizofreninin nörobiyolojisinde bir rolü olduğu görülmektedir. Öne sürülen en yaygın model, psikozu zihnin dopaminerjik nöronların yanlış ateşlenmesini hatalı yorumlamasına bağlayan şizofreninin dopamin hipotezidir. Bu, sanrılar ve halüsinasyonlar gibi semptomlarla doğrudan ilişkilendirilmiştir. Anormal dopamin sinyalizasyonu, dopamin reseptörünü etkileyen ilaçların yararlılığına ve akut psikoz sırasında dopamin seviyelerinin arttığı gözlemine dayanarak şizofreniye dahil edilmiştir. Dorsolateral prefrontal korteksteki D1 reseptörlerindeki azalma da çalışma belleğindeki eksikliklerden sorumlu olabilir.

Şizofreninin glutamat hipotezi, glutamaterjik nörotransmisyon ile talamus ve korteks arasındaki bağlantıları etkileyen nöral osilasyonlar arasındaki değişiklikleri birbirine bağlar. Çalışmalar, bir glutamat reseptörü olan NMDA reseptörünün ekspresyonunun azalmasının ve fensiklidin ve ketamin gibi glutamat bloke edici ilaçların şizofreni ile ilişkili semptomları ve bilişsel sorunları taklit edebileceğini göstermiştir. Post-mortem çalışmalar, beyin morfometrisindeki anormalliklere ek olarak, bu nöronların bir alt kümesinin GAD67'yi (GAD1) ifade etmede başarısız olduğunu sürekli olarak bulmaktadır. Şizofrenide anormal olan internöron alt kümeleri, çalışma belleği görevleri sırasında ihtiyaç duyulan nöral toplulukların senkronizasyonundan sorumludur. Bunlar, 30 ila 80 hertz arasında bir frekansa sahip gama dalgaları olarak üretilen nöral salınımları verir. Şizofrenide hem çalışma belleği görevleri hem de gama dalgaları bozulmuştur, bu da anormal internöron işlevselliğini yansıtabilir. Nörogelişimde bozulabilecek önemli bir süreç de astrositlerin oluşumu olan astrogenezdir. Astrositler nöral devrelerin oluşumuna ve korunmasına katkıda bulunmada çok önemlidir ve bu roldeki bozulmanın şizofreni de dahil olmak üzere bir dizi nörogelişimsel bozukluğa neden olabileceğine inanılmaktadır. Kanıtlar, daha derin kortikal katmanlardaki astrosit sayısının azalmasının, astrositlerde bir glutamat taşıyıcısı olan EAAT2'nin azalmış ekspresyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir; bu da glutamat hipotezini desteklemektedir.

Planlama, inhibisyon ve çalışma belleği gibi yürütme işlevlerindeki eksiklikler şizofrenide yaygındır. Bu işlevler birbirinden ayrılabilir olsa da, şizofrenideki işlev bozuklukları, çalışma belleğinde hedefle ilgili bilgileri temsil etme ve bunu biliş ve davranışı yönlendirmek için kullanma becerisinde altta yatan bir eksikliği yansıtıyor olabilir. Bu bozukluklar bir dizi nörogörüntüleme ve nöropatolojik anormallikle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmaları, dorsolateral prefrontal korteksin, çalışma belleği görevlerinde kontrollere göre belirli bir performans seviyesine ulaşmak için daha fazla aktive edildiği, nöral işleme verimliliğinin azaldığına dair kanıtlar bildirmektedir. Bu anormallikler, artmış piramidal hücre yoğunluğu ve azalmış dendritik omurga yoğunluğu ile kanıtlanan azalmış nöropilin tutarlı post-mortem bulgusu ile bağlantılı olabilir. Bu hücresel ve işlevsel anormallikler, çalışma belleği görevlerindeki eksikliklerle ilişkili olarak azalmış gri madde hacmi bulan yapısal nörogörüntüleme çalışmalarına da yansıyabilir.

Pozitif semptomlar, superior temporal girustaki kortikal incelme ile ilişkilendirilmiştir. Negatif semptomların şiddeti, sol medial orbitofrontal kortekste kalınlığın azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Geleneksel olarak zevk alma kapasitesinin azalması olarak tanımlanan anhedoni, şizofrenide sıklıkla bildirilmektedir. Bununla birlikte, çok sayıda kanıt, hedonik tepkilerin şizofrenide sağlam olduğunu ve anhedoni olarak bildirilen şeyin ödülle ilgili diğer süreçlerdeki işlev bozukluğunun bir yansıması olduğunu göstermektedir. Genel olarak, ödül tahminindeki bir başarısızlığın, normal hedonik tepkilere rağmen, ödülleri elde etmek için gereken biliş ve davranışların oluşturulmasında bozulmaya yol açtığı düşünülmektedir.

Bazı kişilerde şizofreni gelişiminin, çölyak dışı glüten duyarlılığı veya bağırsak mikrobiyotasındaki anormallikler gibi bağırsak yolu işlev bozukluğu ile ilişkili olduğu varsayılmıştır. Şizofreni hastalarının bir alt grubu, glutene karşı çölyak hastalarında görülenden farklı bir bağışıklık tepkisi göstermekte ve anti-gliadin IgG veya anti-gliadin IgA antikorları gibi gluten duyarlılığının belirli serum biyobelirteçlerinin seviyeleri yükselmektedir.

Bir başka teori de anormal beyin lateralizasyonunu, şizofreni hastalarında önemli ölçüde daha yaygın olan solaklığın gelişimiyle ilişkilendirmektedir. Hemisferik asimetrinin bu anormal gelişimi şizofrenide görülmektedir. Çalışmalar bu bağlantının gerçek ve doğrulanabilir bir etki olduğu ve lateralizasyon ile şizofreni arasında genetik bir bağlantıyı yansıtabileceği sonucuna varmıştır.

Beyin işleyişinin Bayesian modelleri, hücresel işleyişteki anormallikleri semptomlarla ilişkilendirmek için kullanılmıştır. Hem halüsinasyonların hem de sanrıların, önceki beklentilerin yanlış kodlanmasını yansıttığı ve böylece beklentinin duyusal algıyı ve inanç oluşumunu aşırı derecede etkilemesine neden olduğu öne sürülmüştür. Öngörüsel kodlamaya aracılık eden devrelerin onaylanmış modellerinde, NMDA reseptör aktivasyonunun azalması, teorik olarak sanrı ve halüsinasyonların pozitif semptomlarına neden olabilir.

Glutamat beyinde en fazla işlevi olan nörotransmitterlerden biridir. Araştırmalar bir uyarıcı aminoasit olan glutamat aracılığıyla beyinde gerçekleştirilen nöral iletimin şizofreniklerde bozuk olabileceğini göstermektedir. Bazı araştırmalarda şizofrenide hipokampustaki N-metil-D-aspartat reseptörlerinde glutamerjik etkinlikte bir eksiklik olduğu görülmüştür. Bu konuda araştırmalar henüz kesin bir sonuca ulaşmış değildir.

Glutamat hipotezine göre; glutamatın şizofreni patofizyolojisindeki yeri majör glutaminerjik reseptör olan N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör kompleksinde glutaminerjik etkinlikte bir eksiklik; glutaminerjik, dopaminerjik, GABA sistemleri arasındaki ilişkiler; fensiklidinin neden olduğu akut ve kronik etkilere dayanmaktadır. NMDA'nın antogonisti olan fensiklidinin kısa dönemli uygulanımı şizofrenide görülen pozitif ve negatif belirtilere yol açmakta, kronik uygulanımı ise prefrontal kortekste hipodopaminerjik durumu doğurmakta ve negatif belirtilere neden olmaktadır.

Teşhis

Kriterler

Şizofreni tanısı, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM) veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırması (ICD) kriterlerine göre konur. Bu kriterler, kişinin kendi bildirdiği deneyimleri ve davranışlarda bildirilen anormallikleri ve ardından psikiyatrik bir değerlendirmeyi kullanır. Ruhsal durum muayenesi değerlendirmenin önemli bir parçasıdır. Pozitif ve negatif semptomların şiddetini değerlendirmek için kullanılan yerleşik bir araç Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeğidir (PANSS). Bunun negatif semptomlarla ilgili eksiklikleri olduğu görülmüş ve diğer ölçekler - Negatif Semptomlar için Klinik Değerlendirme Görüşmesi (CAINS) ve Kısa Negatif Semptomlar Ölçeği (BNSS) kullanıma sunulmuştur. 2013 yılında yayınlanan DSM-5, sekiz semptom boyutunu özetleyen bir Semptom Boyutlarının Şiddetini Değerlendirme Ölçeği sunmaktadır.

DSM-5'e göre şizofreni tanısı konulabilmesi için bir ay boyunca iki tanı kriterinin karşılanması ve en az altı ay boyunca sosyal ya da mesleki işlevsellik üzerinde belirgin bir etkinin olması gerekmektedir. Belirtilerden birinin sanrılar, halüsinasyonlar ya da düzensiz konuşma olması gerekir. İkinci bir belirti negatif belirtilerden biri veya ciddi derecede düzensiz veya katatonik davranış olabilir. Şizofreni tanısı için gereken altı aydan önce farklı bir şizofreniform bozukluk tanısı konulabilir.

Avustralya'da tanı için altı ay veya daha uzun süredir semptomların normal işlevselliği etkileyecek kadar şiddetli olması gerekmektedir. Birleşik Krallık'ta tanı, semptomların bir ay boyunca çoğu zaman görülmesi, semptomların çalışma, eğitim veya olağan günlük yaşamı sürdürme becerisini önemli ölçüde etkilemesi ve diğer benzer durumların elenmesine dayanır.

ICD kriterleri genellikle Avrupa ülkelerinde kullanılırken, DSM kriterleri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılmakta ve araştırma çalışmalarında geçerli olmaktadır. Uygulamada, iki sistem arasındaki uyum yüksektir. Şizofreni için ICD-11 kriterleri için mevcut öneri, bir semptom olarak kendilik bozukluğunun eklenmesini önermektedir.

İki tanı sistemi arasındaki çözülmemiş önemli bir fark, DSM'de işlevsel sonuçların bozulmuş olması gerekliliğidir. ICD için DSÖ, şizofrenisi olan herkesin işlevsel eksiklikleri olmadığını ve bu nedenle bunların tanı için spesifik olmadığını savunmaktadır.

Yapılan değişiklikler

Her iki el kitabı da Şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar bölüm başlığını benimsemiştir; ICD bunu Şizofreni spektrumu ve diğer birincil psikotik bozukluklar olarak değiştirmiştir. Şizofreni tanımı, 2000 yılında revize edilen DSM-IV (DSM-IV-TR) metninde belirtilen tanımla temelde aynı kalmaktadır. Ancak DSM-5'in yayınlanmasıyla birlikte APA şizofreninin tüm alt sınıflandırmalarını kaldırmıştır. ICD-11 de alt tipleri kaldırmıştır. Her ikisinden de kaldırılan katatonik alt tipi, ICD-11'de şizofrenide mevcut olabilecek bir psikomotor bozukluk olarak yeniden listelenmiştir.

Bir diğer önemli değişiklik de daha önce Schneider'in birinci sıradaki semptomlarına verilen önemin kaldırılması olmuştur. DSM-5 hala şizofreniform bozukluk listesini kullanmaktadır ancak ICD-11 artık bunu içermemektedir. DSM-5 ayrıca daha net bir genel karakterizasyon elde etmek için şizofreninin mevcut durumu ile tarihsel gelişimi arasında daha iyi bir ayrım yapılmasını önermektedir.

DSM-5'e, derecelendirilecek sekiz semptom boyutunu (Semptom Boyutlarının Şiddetini Değerlendirme Ölçeği kullanılarak) kapsayan boyutsal bir değerlendirme dahil edilmiştir - bunlar beş tanı kriteri artı bilişsel bozukluklar, mani ve depresyonu içerir. Bu, birey için tedavi, prognoz ve işlevsel sonuçlarla ilgili bilgi sağlayabilir; ayrıca tedaviye verilen yanıtın daha doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Negatif semptomlardan ikisine (avolisyon ve azalmış duygusal ifade) her iki kılavuzda da daha fazla önem verilmiştir.

Komorbiditeler

Şizofrenisi olan birçok kişide panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk veya madde kullanım bozukluğu gibi bir veya daha fazla başka ruhsal bozukluk bulunabilir. Bunlar tedavi gerektiren ayrı bozukluklardır. Şizofreni ile birlikte görüldüğünde, madde kullanım bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğunun her ikisi de şiddet riskini artırır. Eşlik eden madde kullanım bozukluğu da intihar riskini artırır.

Uyku bozuklukları genellikle şizofreni ile birlikte görülür ve nüksün erken bir işareti olabilir. Uyku bozuklukları, dağınık düşünme gibi pozitif semptomlarla bağlantılıdır ve kortikal plastisiteyi ve bilişi olumsuz etkileyebilir. Uyku bozukluklarında anıların konsolidasyonu bozulur. Hastalığın şiddeti, kötü prognoz ve kötü yaşam kalitesi ile ilişkilidirler. Uykuya başlama ve sürdürme uykusuzluğu, tedavi alınıp alınmadığına bakılmaksızın yaygın bir semptomdur. Sirkadiyen ritim, dopamin ve histamin metabolizması ve sinyal iletimini içeren bu durumlarla ilişkili genetik varyasyonlar bulunmuştur. Akupunkturun bir eklenti olarak kullanımı için sınırlı pozitif kanıt bulunmuştur.

Ayırıcı tanı

Şizofreni tanısı koymak için diğer olası psikoz nedenlerinin dışlanması gerekir. Bir aydan kısa süren psikotik semptomlar kısa psikotik bozukluk veya şizofreniform bozukluk olarak teşhis edilebilir. Psikoz, DSM-5 kategorisi olarak Diğer belirtilmiş şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar içinde belirtilmiştir. Psikotik belirtilerin yanı sıra duygudurum bozukluğu belirtileri de önemli ölçüde mevcutsa şizoaffektif bozukluk tanısı konur. Genel bir tıbbi durum veya maddeden kaynaklanan psikoz ikincil psikoz olarak adlandırılır.

Psikotik semptomlar bipolar bozukluk, sınırda kişilik bozukluğu, madde zehirlenmesi, madde kaynaklı psikoz ve bir dizi ilaç yoksunluk sendromu dahil olmak üzere diğer birçok durumda mevcut olabilir. Sanrısal bozuklukta tuhaf olmayan sanrılar ve sosyal anksiyete bozukluğu, kaçıngan kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğunda sosyal geri çekilme de mevcuttur. Şizotipal kişilik bozukluğu, şizofreniye benzer ancak ondan daha az şiddetli semptomlara sahiptir. Şizofreni, obsesif-kompulsif bozuklukla (OKB) birlikte tesadüfen açıklanabileceğinden çok daha sık görülür, ancak OKB'de ortaya çıkan takıntıları şizofreninin sanrılarından ayırt etmek zor olabilir. Travma sonrası stres bozukluğu semptomları ile önemli ölçüde örtüşme olabilir.

Metabolik bozukluk, sistemik enfeksiyon, sifiliz, HIV ile ilişkili nörobilişsel bozukluk, epilepsi, limbik ensefalit ve beyin lezyonları gibi nadiren psikotik şizofreni benzeri semptomlara neden olabilen tıbbi hastalıkları ekarte etmek için daha genel bir tıbbi ve nörolojik muayene gerekebilir. İnme, multipl skleroz, hipertiroidizm, hipotiroidizm ve Alzheimer hastalığı, Huntington hastalığı, frontotemporal demans ve Lewy cisimcikli demans gibi demanslar da şizofreni benzeri psikotik semptomlarla ilişkili olabilir. Görsel halüsinasyonlar, akut başlangıç ve dalgalanan bilinç düzeyi ile ayırt edilebilen ve altta yatan tıbbi bir hastalığa işaret eden bir deliryumun ekarte edilmesi gerekebilir. Spesifik bir tıbbi endikasyon veya antipsikotik ilaçların olası yan etkileri olmadıkça nüks için genellikle tetkikler tekrarlanmaz. Çocuklarda halüsinasyonlar tipik çocukluk fantezilerinden ayrılmalıdır. Çocukluk şizofrenisini otizmden ayırt etmek zordur.

 • Belli Organik Nedenli Psikozlar: Genellikle belli fiziksel ve yerel bulgu vermeyen organik beyin sendromlarında önemli belirtiler bilişsel yetilerdeki bozukluklarla ilgilidir. Oysa şizofrenide genellikle bilinç, yönelim, bellek, zeka alanında çok belirgin bozukluk olmaz. Epilepsi ve toksik etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan kimi beyin hastalıklarında, şizofreniye özgü düşünce ve davranış biçiminin uzun sürmemesi ayırıcı tanıda önemlidir. Toksik etkenlerle ortaya çıkan ve şizofreniden ayırt edilmesi gereken psikozlarda asıl ayırıcı tanı ilaç alışkanlığı öyküsüdür.
 • Şizofreniye Benzer Psikozlar:
  • Psödo-psikoz'da genellikle başlangıç ağır, akut ruhsal travmayla birden kısa sürede olur ve klinik görünüm çok renklidir. Hastanın belirtilerinde yapaylık, delilik oyunu oynadığı izlenim, belirgin birincil ve ikincil kazançların bulunması, kısa sürmesi ve aileden alınan bilgide içine kapanık olmayan bir kişilik yapısı ve uyum biçimi gibi ipuçları ayırıcı tanıya yardımcı olmaktadır.
  • Şizofreniye benzediği bildirilen ve kimi toplumlara özgü ruhsal bozukluklar olarak tanımlanan Amok, Latah, Wihtiko çılgınlıkları ağır, akut psikoz durumlardır.
  • Yaygın gelişimsel bozukluklar olarak bilinen otizm ve Asperger sendromu gibi hastalıklar çocukluğun erken dönemlerinde başlarlar ve yetişkin yaşa dek kendilerine özgü belirtileri taşırlar.
  • Kimi orta veya hafif zeka geriliklerinde varsanılar, sanrılar ve acayip davranışlarda akut çılgınlık durumları ortaya çıkabilir ve bunlar kronikleşebilir. Zeka geriliği durumunun saptanmasıyla şizofreniden ayrılır.
 • Paranoid Bozukluklar: Sanrıları çoğu kez oldukça düzenli hatta inandırıcı gibidir. Şizofrenide ise sanrılar dağınık, tutarsız, acayiptir.
 • Duygudurum Bozuklukları: Bu bozukluklarda temel olarak şizofrenideki dereistik düşünce yapısı, otistik yaşam biçimi görülmez.
 • Psikonevrozlar: Genellikle gerçeği değerlendirme yetisi bozulmaz ve şizofrenide görülen ağır dereistik düşünce görülmez.

Bleuler'a göre temel ve ikincil belirtiler

Hastalığın etkilerini temel ve ikincil belirtiler olmak üzere iki kümeye ayırmıştır. Temel belirtiler her şizofrenikte bulunması gereken belirtilerdir. İkincil belirtiler temel belirtilerin üzerine eklenen belirtilerdir. İkincil belirtiler başka ruhsal hastalıklarda da görülebilmektedir.

 • Temel belirtiler (4 A belirtisi olarak bilinir);
 1. Duygulanımda bozukluk (Affect)
 2. Ambivalans (Ambivalance; karşıt duyguların birlikte yaşanması)
 3. Otizm (Autism)
 4. Çağrışımlarda (Association) bozukluk
 5. Bilinç, yönelim ve bellekte temel bozuklukların olmayışı
 • İkincil belirtiler;
 1. Sanrılar, yanılsamalar
 2. Varsanılar
 3. Devinim (hareket) bozuklukları

Şizofreni tipleri

DSM-IV sınıflamasına göre şizofreni beş alt tip ihtiva etmektedir:

 • Paranoid tür: Bazen dine aşırı düşkünlük, metafizik, filozofik ya da cinsel uğraşlar görülür. Rahatsızlığı kabul etmez, belirtileri gizlemeye çalışır, sanrıları yüzünden savunmaya geçer ve toplumdan uzaklaşırlar. Düşünce bozuklukları baskındır. Kötülük görme sanrıları, büyüklük sanrıları, etkilenme fikir ve sanrıları, alınganlık, kuşkuculuk bu türde sık görülen düşünce bozukluklarıdır. Başlangıcı genellikle yavaş ve daha geç yaştadır. (DSM kodu 295.3/ICD kodu F20.0)
 • Dezorganize (Hebefrenik) tür: Düşünce ve devinim bozuklukları baskındır. Kişilikte dağılma ve yıkım hızlıdır. Hasta kendi özel dünyasında yaşar. Davranışlar ilkel ve çocuksudur. Kısa zamanda duygusal tepkilerde oynamalar (labilite), yüzeysellik, uygunsuzluk, sözcük uydurma (neolojizm), tutarsız sanrılar, yineleyici basmakalıp konuşmalar, ayrıca varsanılar daha sonra ortaya çıkmaktadır. Başlangıcı genç yaşta akut, renkli pozitif belirtilerle başlamaktadır. DSM kodlamasında dezorganize; ICD kodlamasında ise hebefrenik şizofreni olarak geçer. (DSM kodu 295.1/ICD kodu F20.1)
 • Katatonik tür: Devinim (hareket) bozuklukları baskındır. Dış çevre ile ilişkisini kesmiş gibi görünse de çevrede olup bitenleri tanımakta ve kaydetmektedir. Hastalar belli bir duruşta uzun süre kalır ve dışarıdan gelen tepkilere yanıt vermez (donakalma), katatonik dalgınlık, katatonik taşkınlık, karşıtçılık gibi belirtiler görülmektedir. Başlangıcı çoğunlukla 15-25 yaş arasında ve aniden olmaktadır. (DSM kodu 295.2/ICD kodu F20.2)
 • Ayrışmamış tür: Paranoid, dezorganize ve katatonik tür ayrışmamıştır. (DSM kodu 295.9/ICD kodu F20.3)
 • Kalıntı (Rezidüel) tür: Daha çok negatif belirtilerin baskın olduğu süreğen şizofrenik bozukluktur. Değişmeye karşı istek ve ilgi azdır. Duygu küntlüğü, vurdumduymazlık, girişim ve eylem azlığı, toplumdan kopukluk, düşüncede somutlaşma ve fakirleşme, kendine iyi bakmama gibi negatif belirtiler gözlenir. Bir ya da birkaç aktif şizofrenik depreşmeden sonra başlamaktadır. (DSM kodu 295.6/ICD kodu F20.5)

ICD-10 sınıflama sisteminde ise bu türlere ek olarak iki alt tip daha vardır.

 • Şizofreni-ardı çökkünlük: Şizofrenik depreşmenin ardından hasta çok belirgin çökkünlüğe girebilir. Daha çok negatif belirtiler bulunmakla birlikte pozitif belirtiler de gözlenir. Kalıntı şizofreniden ayırmak zor olabilir. Ayırıcı tanı için hasta öyküsü önemlidir. (ICD kodu F20.4)
 • Basit şizofreni: Sinsi ve yavaş başlayan ve daha çok negatif belirtilerin baskın olduğu şizofreni türüdür. Genellikle sanrılar, varsanılar, hareket bozuklukları görülmez. Kalıntı şizofreniden ayrımı öykü ile yapılır. (ICD kodu F20.6)

Önleme

Şizofreninin önlenmesi, bozukluğun daha sonraki gelişimi için güvenilir bir belirteç olmadığından zordur. Prodrom evresinde şizofreniyi önlemek için erken müdahalenin etkinliğine dair kesin olmasa da geçici kanıtlar vardır. İlk atak psikozu olanlarda erken müdahalenin kısa vadeli sonuçları iyileştirebileceğine dair bazı kanıtlar vardır, ancak beş yıl sonra bu önlemlerden çok az fayda görülmektedir. Bilişsel davranışçı terapi, bir yıl sonra yüksek risk altında olanlarda psikoz riskini azaltabilir ve bu grupta Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE) tarafından önerilmektedir. Bir başka önleyici tedbir de esrar, kokain ve amfetaminler dahil olmak üzere bozukluğun gelişimiyle ilişkilendirilen ilaçlardan kaçınmaktır.

Antipsikotikler ilk atak psikozun ardından reçete edilir ve remisyonun ardından nüksetmeyi önlemek için önleyici bir idame kullanımına devam edilir. Bununla birlikte, bazı kişilerin tek bir ataktan sonra iyileştiği ve uzun süreli antipsikotik kullanımına ihtiyaç duyulmayacağı kabul edilmektedir, ancak bu grubu tanımlamanın bir yolu yoktur.

Yönetim

Şizofreninin birincil tedavisi, genellikle psikososyal müdahaleler ve sosyal desteklerle birlikte antipsikotik ilaçların kullanılmasıdır. Bırakma merkezleri, toplum ruh sağlığı ekibi üyelerinin ziyaretleri, destekli istihdam ve destek grupları dahil olmak üzere toplum destek hizmetleri yaygındır. Psikotik semptomların başlangıcından tedaviye başlanmasına kadar geçen süre - tedavi edilmemiş psikoz süresi (DUP) - hem kısa hem de uzun vadede daha kötü bir sonuçla ilişkilidir.

Hastaneye gönüllü veya gönülsüz yatış, bir kişinin ağır bir dönem geçirdiğine karar veren doktorlar ve mahkemeler tarafından uygulanabilir. Birleşik Krallık'ta, akıl hastanesi olarak adlandırılan büyük akıl hastaneleri, antipsikotiklerin ortaya çıkmasıyla ve uzun süreli hastanede kalmanın iyileşme üzerindeki olumsuz etkisinin farkına varılmasıyla 1950'lerde kapatılmaya başlanmıştır. Bu süreç kurumsuzlaştırma olarak biliniyordu ve bu değişimi desteklemek için toplum ve destekleyici hizmetler geliştirildi. ABD'nin 60'lı yıllarda başlattığı bu süreci diğer birçok ülke de takip etti. Doktorların ve mahkemelerin taburcu etmeyi kabul etmediği daha küçük bir grup insan hala var. Gerekli destekleyici ve sosyal hizmetlerden yoksun olan bazı ülkelerde, uzun süreli hastane bağlılığı daha yaygındır.

İlaç Tedavisi

Risperidon (ticari adı Risperdal) yaygın bir atipik antipsikotik ilaçtır.

Şizofreni için ilk basamak tedavi bir antipsikotiktir. Günümüzde tipik antipsikotikler olarak adlandırılan birinci nesil antipsikotikler, D2 reseptörlerini bloke eden ve dopaminin nörotransmisyonunu etkileyen dopamin antagonistleridir. Daha sonra ortaya çıkan ve atipik antipsikotikler olarak bilinen ikinci nesil antipsikotikler, başka bir nörotransmitter olan serotonin üzerinde de etkili olabilir. Antipsikotikler anksiyete belirtilerini kullanımlarından sonraki saatler içinde azaltabilir, ancak diğer belirtiler için tam etkilerine ulaşmaları birkaç gün veya hafta sürebilir. Negatif ve bilişsel semptomlar üzerinde çok az etkileri vardır, bu semptomlara ek psikoterapiler ve ilaçlarla yardımcı olunabilir. Yanıtlar ve toleranslar kişiler arasında farklılık gösterdiğinden, herkes için ilk basamak tedaviye uygun tek bir antipsikotik yoktur. Tek bir psikotik ataktan sonra, on iki ay boyunca hiçbir belirti olmadan tam bir iyileşme görüldüğünde ilaç tedavisinin kesilmesi düşünülebilir. Tekrarlayan nüksler uzun vadeli görünümü kötüleştirir ve ikinci bir atağı takiben nüks riski yüksektir ve genellikle uzun süreli tedavi önerilir.

Tütün içmek, bazı antipsikotiklerin metabolizmasını, onları parçalayan enzim olan CYP1A2'yi güçlü bir şekilde aktive ederek artırır ve sigara içenler ile içmeyenler arasında bu seviyelerde önemli bir fark bulunur. Klozapin kullanan sigara içicileri için dozajın %50, olanzapin kullananlar için ise %30 oranında artırılması önerilmektedir. Sigarayı bırakmanın sonucu, toksisiteyle sonuçlanabilecek antipsikotik konsantrasyonunun artmasına yol açabilir, bu nedenle dozajın azaltılması amacıyla etkilerin izlenmesi gerekecektir; birçok semptom belirgin şekilde kötüleşebilir ve aşırı yorgunluk ve nüks riskiyle birlikte nöbetler de mümkündür. Aynı şekilde sigara içmeye devam edenlerin dozajlarının buna göre ayarlanması gerekebilir. Değiştirici etkiler nikotinden değil, tütün dumanındaki bileşiklerden kaynaklanmaktadır; bu nedenle nikotin replasman tedavisinin kullanımı sigarayı bırakmakla eşdeğer etkiye sahiptir ve izleme yine de gerekli olacaktır.

Şizofreni teşhisi konan kişilerin yaklaşık yüzde 30 ila 50'si kendilerini bir hastalığa sahip olarak görmemekte veya önerilen tedaviye uymamaktadır. Mahkemeler ve doktorlar bazen düzenli olarak ilaç almak istemeyen veya alamayan kişilerde uzun etkili antipsikotik enjeksiyonlarının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır, bu da nüks riskini oral ilaçlardan daha fazla azaltabilir. Psikososyal müdahalelerle birlikte kullanıldıklarında, tedaviye uzun vadeli bağlılığı artırabilirler.

Araştırma bulguları, serotonin, glutamat, GABA ve asetilkolin dahil olmak üzere diğer nörotransmisyon sistemlerinin şizofreni gelişiminde rol oynadığını ve daha kapsayıcı bir ilaca ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Lumateperone (ITI-007) adı verilen çoklu nörotransmitter sistemlerini hedef alan yeni bir birinci sınıf antipsikotik, yetişkinlerde şizofreni tedavisi için Aralık 2019'da FDA tarafından denenmiş ve onaylanmıştır. Lumateperone, gelişmiş güvenlik ve tolerans gösteren küçük moleküllü bir ajandır. Dopamin, serotonin ve glutamat ile karmaşık, benzersiz seçici bir şekilde etkileşime girer ve negatif ve pozitif semptomları ve sosyal işlevselliği iyileştirdiği görülür. Lumateperonun ayrıca potansiyel metabolik disfonksiyonu azalttığı, daha düşük hareket bozukluğu oranlarına sahip olduğu ve hızlı kalp atış hızı gibi daha düşük kardiyovasküler yan etkilere sahip olduğu bulunmuştur.

Olumsuz etkiler

Tipik antipsikotikler, akatizi dahil olmak üzere daha yüksek oranda hareket bozukluğu ile ilişkilidir. Bazı atipikler önemli ölçüde kilo alımı, diyabet ve metabolik sendrom riski ile ilişkilidir. Risperidon (atipik), haloperidol (tipik) ile benzer oranda ekstrapiramidal semptomlara sahiptir. Nadir görülen ancak potansiyel olarak ölümcül bir durum olan nöroleptik malign sendrom (NMS) antipsikotiklerin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Erken tanınması ve zamanında müdahale edilmesi sayesinde oranlar düşmüştür. Bununla birlikte, müdahaleyi mümkün kılmak için sendromun farkında olunması tavsiye edilmektedir. Daha az nadir görülen bir başka durum olan tardif diskinezi, antipsikotiklerin uzun süreli kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir ve aylar veya yıllar süren kullanımdan sonra gelişebilir. Tipik antipsikotiklerin kullanımı ile daha sık bildirilmektedir.

Klozapin kilo alımı, yorgunluk ve hipersalivasyonu içeren yan etkilerle ilişkilidir. Daha ciddi yan etkiler arasında nöbetler, NMS, nötropeni ve agranülositoz (beyaz kan hücresi sayısında azalma) yer alır ve kullanımının dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir. Çalışmalar, NMS ve nötropeniyi takiben antipsikotik tedavinin bazen klozapin ile başarılı bir şekilde yeniden başlatılabileceğini (yeniden başlatılabileceğini) bulmuştur.

Klozapin ayrıca tromboembolizm (pulmoner emboli dahil), miyokardit ve kardiyomiyopati ile de ilişkilidir. Klozapinle ilişkili pulmoner emboli üzerine yapılan sistematik bir inceleme, bu advers etkinin genellikle ölümcül olabileceğini, erken başlangıçlı ve doza bağlı olduğunu göstermektedir. Bulgular, klozapin ile tedaviye başladıktan sonra venöz tromboembolizm için bir önleme tedavisi kullanılmasını ve buna altı ay boyunca devam edilmesini tavsiye etmiştir. Klozapin kullanımında kabızlık görülme olasılığı üç kat daha fazladır ve ciddi vakalar ileus ve bağırsak iskemisine yol açarak birçok ölümle sonuçlanabilir.

Bununla birlikte, klozapinin ciddi yan etki riski düşüktür ve intihar ve saldırganlık riskinin azalması gibi faydalı etkileri de vardır. Tipik antipsikotikler ve atipik risperidon cinsel işlev bozukluğu yan etkisine sahip olabilir. Klozapin, olanzapin ve ketiapin, çeşitli psikoterapilerin yardımıyla cinsel işlevsellik üzerinde faydalı etkilerle ilişkilidir. İstenmeyen yan etkiler insanların tedaviyi bırakmasına neden olarak nükslere yol açar.

Tedaviye dirençli şizofreni

Şizofreni hastalarının yaklaşık yarısı antipsikotiklere olumlu yanıt verir ve işlevsellikleri iyi bir şekilde geri döner. Bununla birlikte, pozitif semptomlar insanların üçte birinde devam etmektedir. Altı hafta boyunca farklı antipsikotiklerle yapılan ve etkisiz olduğu kanıtlanan iki denemenin ardından, bu kişiler tedaviye dirençli şizofreni (TRS) olarak sınıflandırılacak ve klozapin önerilecektir. Klozapin bu grubun yaklaşık yarısına fayda sağlamaktadır, ancak insanların %4'ünden daha azında agranülositoz (beyaz kan hücresi sayısında azalma) gibi potansiyel olarak ciddi bir yan etkisi vardır. Yüzde 12 ila 20'si klozapine yanıt vermeyecektir ve bu grubun ultra tedaviye dirençli şizofreni olduğu söylenmektedir. EKT, TRS'yi tedavi etmek için bir ek tedavi olarak önerilebilir ve bazen faydalı olduğu gösterilmiştir. Bir inceleme, bu kullanımın yalnızca orta vadeli TRS üzerinde etkisi olduğu ve bu grup dışında kullanımını destekleyecek yeterli kanıt olmadığı sonucuna varmıştır.

TRS'ye genellikle düşük yaşam kalitesi ve daha fazla sosyal işlev bozukluğu eşlik eder. TRS, verimsiz tedaviden ziyade yetersiz tedavinin bir sonucu olabilir; ayrıca ilaçların düzenli olarak veya hiç alınmaması nedeniyle yanlış bir etiket de olabilir. Başlangıçta tedaviye yanıt veren kişilerin yaklaşık yüzde 16'sında daha sonra direnç gelişmektedir. Bu durum, tedavinin daha az yanıt verir hale gelmesiyle birlikte AP'lerde geçirilen sürenin uzunluğuyla ilgili olabilir. Bu bulgu aynı zamanda dopaminin şizofreni gelişimindeki rolünü de desteklemektedir. Çalışmalar TRS'nin daha kalıtsal bir form olabileceğini düşündürmektedir.

TRS ilk atak psikozdan veya nüksetmeden itibaren belirgin olabilir. Yoğunluğu ve diğer tedavilere yanıtı değişkenlik gösterebilir. Bu çeşitlilik muhtemelen dopamin aşırı duyarlılığı (DSS), glutamat veya serotonin işlev bozukluğu, enflamasyon ve oksidatif stres gibi altta yatan bir nörobiyolojiye işaret etmektedir. Çalışmalar, TRS'li kişilerin %70'ine kadarında dopamin aşırı duyarlılığı bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu çeşitlilik, tedaviye yanıt veren ve tedaviye dirençli şizofreninin iki farklı alt tip olarak ele alınmasını önermiştir. Ayrıca, alt tiplerin erken bir aşamada ayırt edilebilmesi durumunda, tedavi değerlendirmeleri ve araştırmalar için önemli sonuçların ortaya çıkabileceği öne sürülmüştür. Nörogörüntüleme çalışmaları, TRS'si olanlarda gri madde hacminde önemli bir azalma olduğunu, tedaviye yanıt verenlerde ise böyle bir değişiklik görülmediğini ortaya koymuştur. Ultra tedavi direnci olanlarda gri madde hacmindeki azalma daha büyük olmuştur.

Bağırsak mikrobiyotası ile TRS gelişimi arasında bir bağlantı kurulmuştur. TRS için öne sürülen en yaygın neden, ilaç etkinliğinden sorumlu genlerde mutasyon olmasıdır. Bunlar arasında bir ilacın beyin hedeflerine ulaşmasını kontrol eden karaciğer enzim genleri ve bu hedeflerin yapısı ve işlevinden sorumlu genler yer almaktadır. Kolonda bulunan bakteriler, insan genomunda bulunandan yüz kat daha fazla gen kodlar. Yutulan ilaçların yalnızca bir kısmı ince bağırsak bakterilerine maruz kaldıktan sonra kolona ulaşır ve portal dolaşımda emilir. Bu küçük kısım daha sonra birçok bakteri topluluğunun metabolik etkisine maruz kalır. İlacın aktivasyonu, bakterilerin bileşimine ve enzimlerine ve ilacın özelliklerine bağlıdır ve bu nedenle çok sayıda bireysel varyasyon hem ilacın yararlılığını hem de tolere edilebilirliğini etkileyebilir. Antipsikotiklerin parenteral olarak uygulanmasının bağırsakları bypass edeceği ve TRS'nin üstesinden gelmede daha başarılı olacağı öne sürülmektedir. Bağırsak mikrobiyotasının bileşimi bireyler arasında değişkendir, ancak sabit kaldıkları görülmektedir. Bununla birlikte, filum yaşlanma, diyet, madde kullanımı ve ilaçlar - özellikle antibiyotikler, laksatifler ve antipsikotikler - dahil olmak üzere birçok faktöre yanıt olarak değişebilir. FEP'de şizofreni, bağırsak mikrobiyotasında tedaviye yanıtı öngörebilecek önemli değişikliklerle ilişkilendirilmiştir.

Psikososyal müdahaleler

Aile terapisi, grup terapisi, bilişsel iyileştirme terapisi (CRT), bilişsel davranış terapisi (CBT) ve metabilişsel eğitim gibi çeşitli psikoterapi türlerini içeren bir dizi psikososyal müdahale şizofreni tedavisinde yararlı olabilir. Beceri eğitimi, madde kullanımı konusunda yardım ve genellikle bir antipsikotiğin yan etkisi olarak ihtiyaç duyulan kilo yönetimi de sunulmaktadır. ABD'de, ilk dönem psikozuna yönelik müdahaleler, koordineli uzmanlık bakımı (CSC) olarak bilinen genel bir yaklaşımda bir araya getirilmiştir ve eğitim desteğini de içerir. Birleşik Krallık'ta tüm evrelerdeki bakım, önerilen tedavi kılavuzlarının çoğunu kapsayan benzer bir yaklaşımdır. Amaç nüks sayısını ve hastanede kalış süresini azaltmaktır.

Eğitim, istihdam ve barınma için diğer destek hizmetleri genellikle sunulmaktadır. Ağır şizofrenisi olan ve hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen kişiler için bu hizmetler genellikle hastane ortamından uzakta toplum içinde destek sunmak için entegre bir yaklaşımla bir araya getirilir. İlaç yönetimi, barınma ve mali konulara ek olarak, alışveriş ve toplu taşıma araçlarını kullanma gibi daha rutin konularda da yardım sağlanmaktadır. Bu yaklaşım iddialı toplum tedavisi (ACT) olarak bilinir ve semptomlar, sosyal işlevsellik ve yaşam kalitesinde olumlu sonuçlar elde ettiği gösterilmiştir. Daha yoğun bir başka yaklaşım ise yoğun bakım yönetimi (ICM) olarak bilinir. ICM, ACT'den daha ileri bir aşamadır ve daha küçük vaka gruplarında (yirmiden az) yüksek yoğunluklu desteği vurgular. Bu yaklaşım, toplum içinde uzun vadeli bakım sağlamak içindir. Çalışmalar ICM'nin sosyal işlevsellik de dahil olmak üzere ilgili sonuçların çoğunu iyileştirdiğini göstermektedir.

Bazı çalışmalar, BDT'nin semptomları azaltma ya da nüksetmeyi önlemedeki etkinliğine dair çok az kanıt göstermiştir. Bununla birlikte, diğer çalışmalar BDT'nin genel psikotik semptomları iyileştirdiğini (ilaçla birlikte kullanıldığında) ve Kanada'da önerildiğini, ancak sosyal işlev, nüks veya yaşam kalitesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. Birleşik Krallık'ta şizofreni tedavisinde ek tedavi olarak önerilmektedir; bir çalışma tedaviye dirençli şizofrenide kullanımını sorgulamaktadır. Sanat terapilerinin bazı kişilerde negatif semptomları iyileştirdiği görülmüştür ve Birleşik Krallık'ta NICE tarafından tavsiye edilmektedir. Bu yaklaşım iyi araştırılmadığı için eleştirilmektedir ve örneğin Avustralya kılavuzlarında sanat terapileri önerilmemektedir. Kişisel şizofreni deneyimi olan kişilerin birbirlerine yardım sağladığı akran desteğinin yararı belirsizdir.

Diğer

Aerobik egzersiz de dahil olmak üzere egzersizin pozitif ve negatif semptomları, bilişi, çalışma belleğini ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir. Egzersizin şizofreni hastalarında hipokampus hacmini artırdığı da gösterilmiştir. Hipokampal hacimdeki azalma, hastalığın gelişimiyle bağlantılı faktörlerden biridir. Bununla birlikte, fiziksel aktivite için motivasyonu artırma ve katılımı sürdürme sorunu hala devam etmektedir. Gözetimli seanslar tavsiye edilmektedir. Birleşik Krallık'ta egzersiz programlarının yanı sıra sağlıklı beslenme tavsiyeleri de sunulmaktadır.

Yetersiz beslenme şizofrenide sıklıkla görülür ve folat ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri şizofreni gelişimi ve kalp hastalığı gibi erken ölüm risk faktörleriyle bağlantılıdır. Şizofreni hastaları muhtemelen tüm ruhsal bozukluklar arasında en kötü beslenme düzenine sahip olanlardır. İlk dönem psikozunda folat ve D vitamini seviyelerinin önemli ölçüde düşük olduğu kaydedilmiştir. Ek folat kullanımı önerilmektedir. Çinko eksikliği de kaydedilmiştir. B12 vitamini de sıklıkla eksiktir ve bu daha kötü semptomlarla bağlantılıdır. B vitaminleri ile takviyenin semptomları önemli ölçüde iyileştirdiği ve bazı bilişsel eksiklikleri tersine çevirdiği gösterilmiştir. Bağırsak mikrobiyotasında belirtilen işlev bozukluğunun probiyotik kullanımından fayda sağlayabileceği de öne sürülmektedir.

Şiddet

Şizofreni hastalarının çoğu saldırgan değildir ve fail olmaktan ziyade şiddet mağduru olma olasılıkları daha yüksektir. Şizofreni hastaları genellikle daha geniş bir sosyal dışlanma dinamiğinin parçası olarak şiddet suçları tarafından istismar edilir ve mağdur edilirler. Şizofreni teşhisi konulan kişiler ayrıca yüksek oranlarda zorla ilaç enjeksiyonuna, tecride ve kısıtlamaya maruz kalmaktadır.

Şizofreni hastalarının şiddete maruz kalma riski düşüktür. Riskin yüksek olduğu küçük alt gruplar vardır. Bu risk genellikle madde kullanım bozukluğu (özellikle alkol) veya antisosyal kişilik bozukluğu gibi eşlik eden bir bozuklukla ilişkilidir. Madde kullanım bozukluğu güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve diğer risk faktörleri, kısmen zihin teorisi bozukluklarına dahil olan yüz algısı ve içgörü dahil olmak üzere biliş ve sosyal bilişteki eksikliklerle bağlantılıdır. Zayıf bilişsel işlevsellik, karar verme ve yüz algısı, şiddet gibi uygunsuz bir tepkiyle sonuçlanabilecek bir durum hakkında yanlış bir yargıya varılmasına katkıda bulunabilir. Bu ilişkili risk faktörleri, eşlik eden bir bozukluk olarak mevcut olduğunda şiddet riskini büyük ölçüde artıran antisosyal kişilik bozukluğunda da mevcuttur.

2012 yılında yapılan bir inceleme, Batı ülkelerinde cinayetten hüküm giymiş kişilerin yüzde 6'sına şizofren teşhisi konulduğunu göstermiştir. Daha geniş kapsamlı bir başka inceleme ise bu rakamın yüzde 5 ila 20 arasında olduğunu ortaya koymuştur. Cinayetten hüküm giyen kişilerin cinayeti ilk psikoz döneminde işlemiş olma olasılığı daha yüksek bulunmuştur ve bu oran yüzde 38,5'tir (şizofreni teşhisi konan faillerin yüzde 5 ila 20'si, yani toplam faillerin yüzde 2 ila 7,7'si). Şizofreni ve şiddet arasındaki ilişki karmaşıktır. Cinayet ayrıca genç yaş, erkek cinsiyet, şiddet geçmişi ve bir önceki yıl yaşanan stresli bir olayla da bağlantılıdır. Klinik risk faktörleri tedavi edilmemiş ciddi psikotik semptomlardır - ilaç kullanmama ya da tedaviye dirençli olma nedeniyle tedavi edilmemiştir. Eşlik eden bir madde kullanım bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğu cinayet davranışı riskini 8 kat artırırken, eşlik eden bozukluğu olmayanlarda bu risk 2 kattır. Psikozla bağlantılı cinayet oranları, madde kötüye kullanımıyla bağlantılı olanlara benzerdir ve bir bölgedeki genel orana paraleldir. Şizofreninin madde kötüye kullanımından bağımsız olarak şiddet üzerindeki rolü tartışmalıdır, ancak bireysel geçmişlerin veya zihinsel durumların belirli yönleri faktör olabilir.

Düşmanlık, bir kişi veya gruba karşı hissedilen ve yöneltilen öfkedir ve dürtüsellik ve saldırganlıkla ilgili boyutları vardır. Bu dürtüsel saldırganlık şizofrenide belirgin olduğunda, nörogörüntüleme, sosyal etkileşimlerde olumsuz duygularla bağlantılı olan düşmanca düşünce ve davranışları düzenleyen sinirsel bir devrenin hatalı çalıştığını öne sürmüştür. Bu devre amigdala, striatum, prefrontal korteks, anterior singulat korteks, insula ve hipokampusu içerir. Akut psikoz sırasında ve hastaneden taburcu olduktan sonra düşmanlık bildirilmiştir. Düşük kolesterol seviyeleri ile dürtüsellik ve şiddet arasında bilinen bir ilişki vardır. Bir inceleme, şizofreni ve düşük kolesterol seviyesine sahip kişilerin şiddet eylemlerine girişme olasılığının dört kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilişki aynı zamanda şizofrenide artan intihar sayısıyla da bağlantılıdır. Kolesterol seviyelerinin şiddet ve intihar eğilimleri için bir biyobelirteç görevi görebileceği öne sürülmektedir.

Bir inceleme, genel nüfusun yüzde 1,6'sına kıyasla şizofreni hastalarının yüzde 10'undan biraz azının şiddet davranışı gösterdiğini ortaya koymuştur. Aşırı şiddet riski uyuşturucu veya alkol ile ilişkilidir ve riski 4 kata kadar artırır. Şiddet genellikle hapis cezasıyla sonuçlanır. Klozapin, cezaevleri gibi cezaevi ortamlarında kullanılabilen etkili bir ilaçtır. Ancak birçok Afro-Amerikalıda görülen iyi huylu etnik nötropeni durumu, onları en etkili ilaç olan klozapin kullanımının dışında bırakmaktadır. Bilişsel eksikliklerin saldırganlığın ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir ve bu nedenle bilişsel iyileştirme terapisi şizofrenide şiddet riskini önlemeye yardımcı olabilir.

Prognoz

2004'te 100.000 kişi başına şizofreni nedeniyle kaybedilen engelliliğe göre ayarlanmış yaşam yılı.

Şizofreninin büyük insani ve ekonomik maliyetleri vardır. Beklenen yaşam süresinde 20 yıllık bir azalmaya neden olmaktadır. Bunun başlıca nedeni obezite, kötü beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve sigara kullanımı ile ilişkili olması ve intihar oranının artmasının daha az rol oynamasıdır. Antipsikotiklerin yan etkileri de riski artırabilir. Yaşam beklentisindeki bu farklılıklar 1970'ler ve 1990'lar arasında artmıştır. Avustralya'da yapılan bir çalışmada erken ölüm oranı 25 yıl olarak belirlenmiş ve ana nedenin kalp hastalığı olduğu düşünülmüştür.

Şizofreni hastalarının neredeyse %40'ı, giderek daha fazla ilişkili olduğu görülen kardiyovasküler hastalık komplikasyonlarından ölmektedir. Ani kardiyak ölümün altında yatan bir faktör Brugada sendromu (BrS) olabilir - şizofreni ile bağlantılı olanlarla örtüşen BrS mutasyonları kalsiyum kanalı mutasyonlarıdır. BrS ayrıca bazı antipsikotikler ve antidepresanlardan kaynaklanan ilaç kaynaklı da olabilir. Birincil polidipsi veya aşırı sıvı alımı, kronik şizofreni hastalarında nispeten yaygındır. Bu durum hayatı tehdit edebilecek hiponatremiye yol açabilir. Antipsikotikler ağız kuruluğuna yol açabilir, ancak bozukluğa katkıda bulunabilecek başka faktörler de vardır; yaşam beklentisini yüzde 13 azaltabilir. Şizofrenide ölüm oranının iyileştirilmesinin önündeki engeller yoksulluk, diğer hastalıkların semptomlarının göz ardı edilmesi, stres, damgalanma ve ilaç yan etkileridir.

Şizofreni önemli bir engellilik nedenidir. 2016 yılında en çok engellilik yaratan 12. hastalık olarak sınıflandırılmıştır. Şizofreni hastalarının yaklaşık %75'i nükslerle devam eden engelliliğe sahiptir ve dünya çapında 16,7 milyon kişinin bu durumdan dolayı orta veya şiddetli engelliliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Bazı insanlar tamamen iyileşir ve diğerleri toplumda iyi işlev görür. Şizofreni hastalarının çoğu toplum desteği ile bağımsız olarak yaşamaktadır. Yaklaşık %85'i işsizdir. Şizofrenide ilk psikoz atağı geçiren kişilerin %31'inde uzun vadede iyi bir sonuç, %42'sinde orta bir sonuç ve %31'inde kötü bir sonuç ortaya çıkar. Erkekler kadınlardan daha sık etkilenmekte ve daha kötü bir sonuca sahip olmaktadır; bazı raporlar yaygınlıkta bir fark olmadığını bulmaktadır. Şizofreni sonuçları gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha iyi görünmektedir. Bu sonuçlar sorgulanmıştır. Uzun süreli işsizlik, yoksulluk, evsizlik, sömürü, damgalanma ve mağduriyet gibi sosyal sorunlar yaygın sonuçlardır ve sosyal dışlanmaya yol açar.

Şizofreni ile ilişkili intihar oranı ortalamanın üzerinde olup %5 ila %6 olarak tahmin edilmektedir ve çoğunlukla başlangıç veya ilk hastane yatışını takip eden dönemde meydana gelmektedir. Birkaç kat daha fazlası (%20 ila 40) en az bir kez intihar girişiminde bulunur. Erkek cinsiyet, depresyon, yüksek IQ, yoğun sigara kullanımı ve madde kullanımı gibi çeşitli risk faktörleri vardır. Tekrarlayan nüksler intihar davranışı riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Klozapin kullanımı intihar ve saldırganlık riskini azaltabilir.

Dünya çapında yapılan çalışmalarda şizofreni ve tütün kullanımı arasında güçlü bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Sigara kullanımı özellikle şizofreni tanısı almış kişilerde yüksektir ve genel nüfusun %20'sine kıyasla %80 ila 90'ının düzenli sigara içicisi olduğu tahmin edilmektedir. Sigara içenler yoğun sigara içme eğilimindedir ve ayrıca yüksek nikotin içerikli sigaralar içmektedir. Bazıları bunun semptomları iyileştirme çabası olduğunu öne sürmektedir. Şizofreni hastaları arasında esrar kullanımı da yaygındır.

Şizofreni, bunama riskinin artmasına neden olur.

Şizofreni hastası kadınların meme kanseri taramasına katılma olasılığı genel nüfusa kıyasla yarı yarıya daha düşüktür. Bu durum daha kısa yaşam beklentisine yol açan faktörlerden biri olarak görülmektedir.

Epidemiyoloji

2012'de şizofreni nedeniyle milyon kişi başına ölüm.
  0–0
  1–1
  2–2
  3–3
  4–6
  7–20

2017 yılında Küresel Hastalık Yükü Çalışması 1,1 milyon yeni vaka olduğunu tahmin ederken, 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel olarak toplam 20 milyon vaka olduğunu bildirmiştir. Şizofreni, insanların yaklaşık %0,3-0,7'sini hayatlarının bir döneminde etkilemektedir. Erkeklerde kadınlardan 1,4 kat daha sık görülür ve tipik olarak erkeklerde daha erken ortaya çıkar - en yüksek başlangıç yaşları erkekler için 25, kadınlar için 27'dir. Çocukluk çağında, 13 yaşından önce başlaması da mümkündür. Diğer incelemeler cinsiyetler arasında şizofreni yaygınlığı açısından bir fark bulamamıştır. Geç başlangıç olarak bilinen 40 ila 60 yaşları arasında ve çok geç başlangıç olarak bilinen 60 yaşından sonra daha geç bir başlangıç görülebilir.

Dünya çapında şizofreni en yaygın psikotik bozukluktur. Şizofreni sıklığı dünya genelinde, ülkeler içinde ve yerel ve mahalle düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Bu varyasyonun beş kat olduğu tahmin edilmektedir. Dünya çapında engelliliğe göre ayarlanmış yaşam yıllarının yaklaşık yüzde birine neden olur ve 2015 yılında 17.000 ölümle sonuçlanmıştır.

2000 yılında DSÖ, etkilenen insanların yüzdesinin ve her yıl gelişen yeni vakaların sayısının dünya çapında kabaca benzer olduğunu, 100.000'de yaşa göre standartlaştırılmış yaygınlığın erkekler için Afrika'da 343'ten Japonya ve Okyanusya'da 544'e ve kadınlar için Afrika'da 378'den Güneydoğu Avrupa'da 527'ye kadar değiştiğini tespit etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinlerin yaklaşık %1,1'i şizofreni hastasıdır. Ancak çatışma bölgelerinde bu rakam %4.0 ila 6.5'e kadar çıkabilmektedir.

Tarihçe

"Şizofreni" terimi Eugen Bleuler tarafından ortaya atılmıştır.

Şizofreni benzeri bir sendroma ilişkin kayıtlar 19. yüzyıldan önceki kayıtlarda nadirdir. Detaylandırılan en eski vakalar 1797 ve 1809 yıllarında rapor edilmiştir. Erken bunama anlamına gelen Dementia praecox, Alman psikiyatrist Heinrich Schüle tarafından 1886'da ve ardından Arnold Pick tarafından 1891'de bir hebefreni vaka raporunda kullanılmıştır. 1893 yılında Emil Kraepelin bu terimi, iki psikoz - demans praecox ve manik depresyon (günümüzde bipolar bozukluk olarak adlandırılmaktadır) - arasında Kraepelinian dikotomisi olarak bilinen bir ayrım yaparken kullanmıştır. Kraepelin, dementia praecox'un muhtemelen birçok organ ve siniri etkileyen sistemik bir hastalıktan kaynaklandığına ve ergenlikten sonra beyni son bir belirleyici basamakta etkilediğine inanıyordu. Dejeneratif bir hastalık olan demansın erken bir formu olduğu düşünülüyordu. Hastalığın dejeneratif olmadığı ortaya çıkınca 1908 yılında Eugen Bleuler tarafından şizofreni olarak yeniden adlandırıldı.

Şizofreni kelimesi "zihnin bölünmesi" anlamına gelir ve Yunanca schizein (σχίζειν, "bölmek") ve phrēn, (φρήν, "zihin") kelimelerinden Modern Latince'dir. Kullanımı kişilik, düşünme, hafıza ve algı arasındaki işlev ayrımını tanımlamayı amaçlamıştır.

Şizofreni terimi genel nüfus tarafından kişilik bölünmesi ile ilişkilendirilirdi, ancak kişilik bölünmesi önce çoklu kişilik bozukluğu ve daha sonra dissosiyatif kimlik bozukluğu olarak ayrı bir bozukluk olarak bilinmeye başlayınca bu kullanım azalmaya başladı. 2002 yılında Japonya'da bu isim bütünleşme bozukluğu olarak değiştirildi ve 2012 yılında Güney Kore'de bu isim uyum bozukluğu olarak değiştirildi.

1950'lerde geliştirilen ilk antipsikotik olan klorpromazinin bir molekülü

20. yüzyılın başlarında psikiyatrist Kurt Schneider şizofreninin psikotik semptomlarını halüsinasyonlar ve sanrılar olarak iki grupta sıralamıştır. Halüsinasyonlar işitsel olanlara özgü olarak listelenmiş, sanrılar ise düşünce bozukluklarını içermiştir. Bunlar birinci derece öneme sahip belirtiler olarak görülmüş ve birinci derece belirtiler olarak adlandırılmıştır. Bunlar bazen manik-depresyondaki psikozla da ilgili görülürken, şizofreniyi oldukça düşündürüyordu ve tipik olarak şizofreninin birinci dereceden belirtileri olarak adlandırılıyordu. En yaygın birinci sıra semptomun düşünce bozukluklarına ait olduğu bulunmuştur. 2013 yılında birinci sıra belirtiler DSM-5 kriterlerinden çıkarılmıştır. Birinci sıra belirtilerin şizofreniyi saptamada sınırlı faydası olduğu, ancak ayırıcı tanıda yardımcı olabileceği görülmektedir.

1960'lardan önce, Amerika'daki doktorlar öncelikle şiddet içermeyen küçük suçlulara ve kadınlara şizofreni teşhisi koyuyor, ikincisini ataerkillik içinde eş ve anne olarak görevlerini yerine getirmedikleri için hasta olarak kategorize ediyorlardı. Resmi açıklamalar bu kişilerin "sakin" doğasını vurguluyordu. 1960'ların ortalarından sonlarına doğru, psikiyatristler siyah erkeklere çok daha yüksek oranlarda şizofreni teşhisi koymaya başlamış, genellikle sivil haklar ve Siyah Güç aktivizmlerini sanrı olarak göstermiş ve onları "düşmanca ve saldırgan" olarak kategorize etmişlerdir.

1960'lardan 1989'a kadar SSCB ve Doğu Bloku'ndaki psikiyatristler, "semptomların daha sonra ortaya çıkacağı varsayımına" dayanarak binlerce kişiye halsiz şizofreni teşhisi koydular, çünkü engelli insanların yasal haklarının ellerinden alınması, siyasi muhalifleri hapsetmek için uygun bir yoldu. Halsiz şizofreni teşhisi itibarsızlaştırıldı ve uluslararası alanda kınandı.

Psikiyatristler şizofren teşhisi koydukları ilk insanların çoğuna psikocerrahi uygulamışlardır. Bunlar özellikle 1930'lardan 1970'lere kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 1980'lere kadar Fransa'da gerçekleştirilen ve ağır bir insan hakları ihlali olarak kabul edilen, farklı bölgelerden beyin dokusunun alınması ya da yolların kesilmesini içeren frontal lobotomilerdi. 1930'larda nöbetlere (konvülsiyonlar) veya komalara neden olan bir dizi şok tedavisi uygulanmaya başlanmıştır. İnsülin şok tedavisi, komaya neden olmak için yüksek dozda insülin enjekte edilmesini içeriyordu ve bu da hipoglisemi ve konvülsiyonlara neden oluyordu. Nöbetleri tetiklemek için elektrik kullanımı geliştirildi ve 1938'de elektrokonvülsif terapi (ECT) olarak kullanılmaya başlandı. Stereotaktik ameliyatlar 1940'larda geliştirildi. 1950'lerin ortalarında bilim insanları ilk tipik antipsikotik olan klorpromazini geliştirdi ve kullanıma sundu. 1970'lerde ilk atipik antipsikotik olan klozapin piyasaya sürüldü ve bunu diğerlerinin piyasaya sürülmesi izledi.

1970'lerin başında ABD'de şizofreni için kullanılan tanı modeli, DSM II kullanılarak geniş ve klinik temelli idi. ABD'de ICD-9 kriterlerini kullanan Avrupa'ya kıyasla çok daha fazla şizofreni teşhisi konulduğu kaydedilmiştir. ABD modeli, akıl hastalığı olan ve olmayan kişileri net bir şekilde ayıramadığı için eleştirilmiştir. 1980 yılında DSM III yayımlandı ve klinik temelli biyopsikososyal modelden tıbbi modele doğru bir odak kayması gösterdi. DSM IV, tıbbi modele daha fazla odaklanıldığını göstermiştir.

Paranoid, dezorganize, katatonik, farklılaşmamış ve rezidüel tip olarak sınıflandırılan şizofreni alt tiplerini birbirinden ayırmak zordu ve artık DSM-5 (2013) veya ICD-11 tarafından ayrı durumlar olarak tanınmamaktadır.

Toplum ve kültür

John Nash, Amerikalı matematikçi ve 1994 Nobel Ekonomi Bilimleri Anma Ödülü'nün ortak sahibi, şizofreni hastası. Hayatı 1998 yılında Sylvia Nasar tarafından yazılan A Beautiful Mind adlı kitaba konu olmuştur.

2002 yılında Japonya'da şizofreni terimi, damgalamayı azaltmak için seishin-bunretsu-byō (精神分裂病, lit. "zihin bölünmesi hastalığı") yerine tōgō-shitchō-shō (統合失調症, lit. "entegrasyon-düzenleme sendromu") olarak değiştirildi. "Entegrasyon bozukluğu" olarak da yorumlanan yeni isim biyopsikososyal modelden esinlenmiştir; üç yıl içinde tanıdan haberdar olan kişilerin oranı %37'den %70'e yükselmiştir. Benzer bir değişiklik 2012 yılında Güney Kore'de uyum bozukluğu olarak yapılmıştır. Bir psikiyatri profesörü olan Jim van Os, İngilizce terimin psikoz spektrum sendromu olarak değiştirilmesini önermiştir. 2013 yılında gözden geçirilen DSM-5 ile birlikte DSM-5 komitesi şizofreniye yeni bir isim verilmesinden yanaydı ancak bunu DSÖ'ye havale ettiler.

Amerika Birleşik Devletleri'nde şizofreni maliyetinin - doğrudan maliyetler (ayakta tedavi, yatarak tedavi, ilaçlar ve uzun süreli bakım) ve sağlık dışı maliyetler (kolluk kuvvetleri, işyeri verimliliğinde azalma ve işsizlik) dahil olmak üzere - 2002 yılında 62,7 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Birleşik Krallık'ta bu maliyet 2016 yılında yıllık 11,8 milyar Sterlin olarak hesaplanmış olup, bu rakamın üçte biri doğrudan hastane, sosyal bakım ve tedavi maliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

A Beautiful Mind kitabı, şizofreni teşhisi konulan ve Nobel Ekonomi Bilimleri Anma Ödülünü kazanan John Forbes Nash'in hayatını anlatıyordu. Bu kitap daha sonra aynı adla film haline getirilmiştir. Daha önce de A Brilliant Madness adıyla bir belgesel yapılmıştı.

1964 yılında şizofreni teşhisi konan ve her biri İsa Mesih olduklarına dair sanrısal bir inanca sahip olan üç erkekle ilgili uzun bir vaka çalışması kitap olarak yayımlanmıştır. Bu kitabın adı The Three Christs of Ypsilanti'dir ve 2020 yılında Three Christs (Üç Mesih) adlı bir film gösterime girmiştir. Bu tür dini sanrılar, şizofreni de dahil olmak üzere psikozlarda oldukça yaygın bir özelliktir.

Şizofreni hastalarının şiddet eylemlerine ilişkin medyada yer alan haberler, kamuoyunda şizofreni ve şiddet arasında bir ilişki olduğu algısını güçlendirmektedir. Bu tür sansasyonel haberler şizofreniyi diğer akıl hastalıklarından daha fazla damgalamaktadır. Birleşik Krallık'ta farklı durumların raporlanması için kılavuzlar bulunmaktadır. Kampanyaları, olumsuz raporlamada bir azalma olduğunu göstermiştir.

Çağdaş filmlerde, şizofreni hastalarının kendileri için bir tehlike olarak değil de başkaları için bir tehlike olarak gösterilme olasılığı yüksektir, ancak bunun tersi de doğrudur.

Sosyal stigmata, şizofreni hastalarının tedavisinde en büyük engel olarak tanımlanmıştır.

1999 yılında yapılan geniş bir örnekleme sahip bir çalışmada, Amerikalıların şizofreni konusundaki inanışları incelenmiştir. Bu çalışmada, şizofrenlerin başkalarına zarar verici davranışlarda bulunmasını Amerikalıların %12,8'i oldukça muhtemel olduğuna inanırken, %48,1'inin ise bunun bir miktar muhtemel olduğuna inandığı bulunmuştur. Aynı çalışmada, şizofrenlerin kendi tedavileri hakkında karar verme yetileri olup olmadığı konusunda bir başka soruya ise %74'ün üzerinde kişi pek muktedir değil veya hiç muktedir değil diye cevaplamıştır. Aynı şekilde para idaresi konusunda karar verme yetileri olup olmadığı konusundaki soruya da %70,2'si pek muktedir değil veya hiç muktedir değil diye cevaplamıştır. Yapılan bir çalışmada, psikoz hastalarının şiddete meyilli oldukları inancının 1950'lerden bu yana iki katından fazla arttığını gösterilmiştir.

Akıl Oyunları adlı kitap ve filmde, şizofreni tanısı konmuş Nobel ödüllü matematikçi John Forbes Nash'ın hayatı konu edilmiştir. Marathi dilindeki Devrai adlı filmde bir şizofreni hastasının konu edilmiştir. Hastaların davranış şekli, düşünce yapısı ve hastalıkla mücadelesi konu edildiği film Hindistan'ın batısında yer alan Maharashtra'ın Konkan bölgesinde çekilmiştir. Ayrıca, hastaların tedavide kullandıkları ilaçlar ve aile üyelerinin gösterdikleri büyük sabır da filmde konu edilen diğer konulardır. Şizofrenlerin aile üyeleri tarafından kaleme alınan gerçek olaylara dayanan kitaplardan bir diğeri ise, Avustralyalı gazeteci Anne Deveson'un oğlunun şizofreni ile mücadelesini kaleme aldığı Tell me I'm Here adlı kitaptır. Bu kitap sonradan beyaz perdeye de uyarlanmıştır.

Mark Vonnegut tarafından kaleme alınan The Eden Express adlı kitapta bir şizofreni hastasının, hastalıkla mücadelesi ve tedavi süreci konu edilmiştir. Şizofreninin konu edildiği bir diğer kitap ise, Mikhail Bulgakov'un 1975 tarihli The Master and Margarita adlı eseridir.

Araştırma yönergeleri

Şizofreni araştırmaları, gelişiminin ve patolojisinin farklı yönlerini değerlendirmek için hayvan modellerini, özellikle de sıçanları kullanmıştır.

2015 yılında yapılan bir Cochrane incelemesi, şizofreninin pozitif semptomlarını, özellikle de işitsel sözel halüsinasyonları (AVH'ler) tedavi etmek için beyin stimülasyon tekniklerinden fayda sağlandığına dair belirsiz kanıtlar bulmuştur. Çalışmaların çoğu transkraniyal doğru akım stimülasyonu (tDCM) ve tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon (rTMS) üzerine odaklanmaktadır. Derin beyin stimülasyonu için odaklanmış ultrasona dayalı teknikler, AVH'lerin tedavisi için içgörü sağlayabilir.

2020'den itibaren aktif bir araştırma alanı, şizofreninin tanı ve tedavisine yardımcı olacak potansiyel biyobelirteçlerin incelenmesidir. Olası biyobelirteçler arasında inflamasyon belirteçleri, nörogörüntüleme, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) ve konuşma analizi yer almaktadır. C-reaktif protein gibi bazı enflamatuar belirteçler, bazı psikiyatrik bozukluklarda görülen enflamasyon seviyelerini tespit etmede faydalıdır ancak bozukluğa özgü değildir. Diğer enflamatuar sitokinlerin ilk atak psikozda ve akut nükste yükseldiği ve antipsikotiklerle tedaviden sonra normalleştiği bulunmuştur ve bunlar durum belirteçleri olarak düşünülebilir. Şizofrenide uyku iğciklerindeki eksiklikler, bozulmuş talamokortikal devrenin bir belirteci ve bellek bozukluğu için bir mekanizma olarak hizmet edebilir. MikroRNA'lar erken nöronal gelişimde oldukça etkilidir ve bunların bozulması çeşitli MSS bozukluklarında rol oynar; dolaşımdaki mikroRNA'lar (cimiRNA'lar) kan ve beyin omurilik sıvısı gibi vücut sıvılarında bulunur ve seviyelerindeki değişikliklerin beyin dokusunun belirli bölgelerindeki mikroRNA seviyelerindeki değişikliklerle ilişkili olduğu görülür. Bu çalışmalar, cimiRNA'ların şizofreni de dahil olmak üzere bir dizi bozuklukta erken ve doğru biyobelirteç olma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Belirti ve bulgular

Hastalık öncesi kişilik ve uyum

Şizofrenik hastalar hastalık öncesi sessiz, arkadaşı az, yalnızlığı seven, tuhaf, güvensiz kişilerdir. Bu özellikler ayırıcı tanıda yardımcı olmaktadır. Aileler genelde çocuklarının hastalık başlamadan önce hep çalışan, sessiz, uyumlu, arkadaşsız olduklarını anlatırlar. Şayet hasta bu özelliklere uymuyorsa tanı için duygudurum bozuklukları gibi diğer hastalıklar düşünülmelidir. Şizofreni, daha önce de belirtildiği gibi, çoğunlukla 18-25 yaşlarında her çeşit psikolojik stresle başlayabilir. Kişinin benliğine darbeler, delikanlılık çağında dürtülerin aşırı şiddet kazanması, cinsel ya da saldırgan dürtülere karşı denetim zayıflığı gibi durumlara, psikozun başlamasından önce sık rastlanmaktadır.

Pozitif ve negatif semptomlar

Şizofreninin seyri sırasında ortaya çıkan belirtiler ayrıca negatif ve pozitif olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Pozitif belirtiler normalin dışında fazlalık, aşırılık ve sapmalar olarak ortaya çıkan belirtilerdir. Negatifler ise normal işlevlerde azalma, eksiklik gösteren belirtilerdir. Şizofreni heterojen görünümlü bir hastalık olduğu için tipik bir genel görünüme sahip değildir.

 • Pozitif semptomlar: Varsanı, sanrı, sürekli ağlama ya da gülme, evham, kendini tanıyamamak, heyecan, sıkıntı, kuşku, güvensizlik, düşmanca düşünceler, her şeyi üstüne alınma, sese ve renklere aşırı duyarlılık, aşırı derecede konuşma, kafiyeli konuşma ve anlatma isteği, anlatımda kopukluk, gibi normalin üstünde aşırı semptomlardır.
 • Negatif semptomlar: Güçsüzlük, Duyarsızlık, Apragmatizm, spontane olamama, insanlardan kaçma, konuşmada bozukluk, duygulanımda eksiklik, yaşamdan zevk alamama (anhedoni), uğraştığı işe kayıtsızlık, dış görünüşü önemsememe, bakımsızlık, kendini bulunduğu ortamdan ya da insanlardan yalıtılmışlık hissi, gibi normal işlevlerde azalma ile giden semptomlardır.

Gidiş ve sonlanış

Şizofreni çok değişik gidiş ve sonlanış gösteren süregen bir bozukluktur. Gidiş ve sonlanışın değerlendirilebilmesi için genellikle şu ölçütler kullanılır: hastalığın belirtileri, iş uyumu, toplumsal uyumu, hastaneye yatış sayısı ve süresi, bilişsel yetileri, genel sağlığı, özkıyım (intihar).

Olumlu gidiş göstergeleri:

 • Başlangıcın birden, renkli pozitif belirtilerle gelişmesi
 • Hastalığın ortaya çıkmasında ağır çevresel stres etkenlerinin fazlalığı.
 • Hastalığın türünün katatonik veya şizo-affektif olması.
 • Aile ortamının düzenli, duygu dışavurumunun düşük olması.
 • Sağaltıma erken dönemde başlanan, düzenli devam eden durumlar.
 • Gelişmekte olan ülkelerde şizofreni prognozu gelişmiş ülkelere göre daha iyidir.

Olumsuz gidiş göstergeleri:

 • Hastalığın erken yaşta başlaması ve gelişmesi
 • Hastalık öncesi kişiliğin şizoid ya da şizotipal oluşu, belirtilerin sinsi ve yavaş ortaya çıkışı
 • Hastaneye yatma sayısının çok, yatma sürelerinin uzun, iyileşme durumlarını kısa olması
 • Negatif belirtilerin baskın olması
 • Ailede kalıtımsal yükümlülüğün (kalıtımsal yatkınlık, ailede hasta birey olması) yüksek olması
 • Aile ortamının bozuk, duygu dışavurumunun yüksek oluşu
 • Hastanın kendisinden, ailenin ve çevrenin hastadan beklentilerinin yüksek ve aşırı baskılı olması.

Beklentiler yükseldikçe ve hastalar bunu karşılayamadıkça düş kırıklarına bağlı öfke ve üzüntü tepkilerinin daha şiddetli olması beklenir. Bu nedenle ailenin hasta hakkındaki emellerini daha gerçekçi, alçak gönüllü bir düzeye çekmesi sağlanmalıdır. Bunun sağaltımda da önemli bir yeri vardır.

Şizofreniklerde intihar akut dönemlerde hiç beklenmedik anda birden olabilir. Bazı ağır negatif belirtili, yetiyitimli süregen hastalar planlayarak kendilerine kıyabilir. Şizofreniklerde özkıyım riskini artıran faktörler arasında; erkek olma, bekarlık, işsizlik, toplumdan yalıtılmış olmak, çökkünlük, çaresizlik, önemli bir yitim ve ilaç/madde bağımlılığı sayılabilir.

Hastalığın oluşum nedenleri

Şizofreni araştırmalarında büyük ilerlemelere rağmen hastalık için spesifik etiyolojik faktörler veya patogenik süreçler kesin olarak tanımlanamamıştır. Etiyoloji üzerindeki görüşler eskiden beri organik ve psikososyal olmak üzere iki ana kümede tartışılmış olsa da, 20-30 yıldan beri şizofreni, giderek artan bir yaygınlıkla, beynin bir gelişim bozukluğu olarak kabul edilmektedir. Hastalığın asıl nedeninin henüz kanıtlanamamış bir beyin bozukluğu olduğu görüşü kesinlik kazansa bile, bu rahatsızlığın ortaya çıkışında ve zaman zaman görülen alevlenmelerde çevresel-zihinsel etkenlerin varlığı da önemsenmektedir. Şizofreni tek tip bir hastalık değildir. Böyle bir hastalıkta çok değişik oluş nedenlerinin bulunması doğaldır. Organik yönden yapılan araştırmaların yanı sıra psikolojik ve çevresel etkenlerin araştırılması da önemli bir konu olmuştur. Organik bir etiyolojinin gösterilmeyişi nedenin psikososyal olduğunu kanıtlamaz ancak çevresel etkenler açık biçimde gösterilebildiği zaman anlam kazanabilir.

PET üzerine bir çalışmada; çalışan hafızada frontal lob aktivetesinin (kırmızı) daha az olduğu, striatumda anormal dopamin aktivetesinin büyük oranda arttığı gösterilmiş (yeşil); bunun şizofrenide nörobilişsel hasarla ilişkili olabileceği öne sürülmüştür.

Psikososyal etkenler

Sinaptik bağlantıların budanması, öğrenme ve beyin yoğrulması gibi önemli biyolojik oluşumlarda erken dönemde yaşanan psikososyal olayların önemli bir rolü vardır. Şizofreninin temelini teşkil ettiği farz edilen nörobiyolojik hasarların biraz olsun düzeltilmesinde hatta iyileştirilmesinde rehabilitasyonun çok önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Günümüzde şizofreninin oluş nedeni hakkında Nörodejeneratif ve Nörogelişimsel olmak üzere iki önemli kuram vardır. Son zamanlarda nörogelişimsel kuram giderek güçlenmektedir.

Şizofreninin her şeyden önce biyolojik bir hastalık olduğuna inanılmaktadır. Bununla beraber şizofreni, oluşumunda hem çevresel hem de kalıtımın rol oynadığı kompleks bir hastalıktır. Tek bir nedeni yoktur, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi ile oluşur. Şizofreniye yatkınlık kalıtımsal olmakla birlikte, bozukluğun akut krizler halinde su yüzüne çıkmasında en önemli etkenler şunlardır;

 • LSD gibi halüsinojen maddelerin kullanımı.
 • Concerta ve Ritalin gibi DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların etken maddesi olan Methylphenidate, aşırı doz kullanımı veya doktor kontrolü dışında kullanımı ile şizofreniye zemin hazırlamaktadır.
 • Hamilelikte komplikasyonlar
 • Duygusal anlamda etkileyebilecek olaylar (Kazalar, kayıplar)
 • Evlilik, hamilelik dönemi
 • Stres, travma ya da aşırı derecede mutlu edebilecek olaylar

Genetik faktörler

İkiz araştırmaları

Değişik ülkelerde yapılan araştırmalar, tek yumurta ikizlerindeki konkordansın çift yumurta ikizlerinden çok daha yüksek olduğunu göstermiştir. Örneğin; konkordans oranı yaklaşık %50 olan tek yumurta ikizleri (monozigotik ikizler) ve %10-14 olan çift yumurta ikizleri (dizigotik ikizlerle) yapılan araştırmada, kalıtılabilirlik %80 olarak gösterilmektedir.

Evlat edinme araştırmaları

Kalıtımın yanı sıra çevrenin de hastalık üzerine etkisini anlatmak için evlat edinme araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalarda biyolojik ana-babası şizofrenik olan ve başkalarına evlat olarak verilen çocuklarda şizofreni oranı belirgin olarak yüksek bulunmuştur.

Moleküler genetik

Günümüzde yapılan çalışmalarla artık bir risk etkeni olarak kalıtımın yeri kesinleşmiştir. Fakat hastalığın hassas bölgedeki basit bir pozisyon değişikliğinden mi, eksik penetransa sahip tek bir genden mi, değişik genlerden mi kaynaklandığı henüz açıklığa kavuşmamıştır. Nonmendelian kalıtıma uyan bu hastalıkta eksik penetrans ve çoklu gen kuramı olasıdır.

Klasik aile, ikiz, evlat edinme çalışmalarının yanı sıra son yıllarda moleküler genetik çalışmaları da gitgide artmaktadır. Genetik belirleyiciler üzerinde yapılan çalışmalarda 5. kromozom, 11. kromozomda bulunan DRD2 (Dopamin-2) reseptörünün yerleşme noktası ve X kromozomları incelenmiş, fakat çalışmalar henüz bir sonuç vermemiştir. Bağlantı dengesizliği üzerinde yapılan çalışmalar ise şizofrenide birden çok genin etkili olabileceği görüşüne dayanmaktadır. Bu çalışmalarda özellikle, sinaptik yayılım ve postsinaptik reseptör kontrolünü etkileyen DTNBP1, nöronal migrasyon ve beyin gelişiminde önemli rolleri olan NRG1, 1q42.1 bölgesinde bulunan DISC1 ve DISC2 (dısrupted ın schizopherenia) genleri ve ayrıca 22q11 silme sendromunun şizofreni için oldukça yüksek bir riske sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca dopaminin salınımını kontrol eden COMT (Katekol-O-metiltransferaz) kodlanmasını sağlayan gen üzerinde de çalışmalar vardır. Bütün bu genler nörogelişimsel süreç, anormal sinaptik bağlantılar ve bozuk nörotransmitter salınımı ile ilişkilidir.

Biyokimyasal faktörler

Hücresel iletişim ve antipsikotik ilaçların farmokolojik işlevleri hakkındaki bu bilgiler; dopamin, noradrenalin, seratonin, asetilkolin, glutamat, nöromodülatör proteinler ve bunların reseptörleri hakkında biyokimyasal hipotezlerin ortaya atılmasına katkıda bulunmuştur.

Serotonin ve Noradrenalin varsayımları

Şizofreniklerin bir kesiminde beyinde ve beyin-omurilik sıvısında noradrenalin arttığı ve bu yolla dopaminerjik yayılımın çoğaldığı bildirilmiştir. Fakat noradrenalin yıkım ürünü olan MHPG üzerindeki çalışmalar bir sonuç vermemektedir.

Serotonin reseptörlerini bloke edici etkisi yüksek olan klozapin süregen şizofrenik hastalarda olumlu etki göstermektedir. Dopaminerjik ve serotonerjik dizgeler anatomik olarak birbirine bağlantılıdır ve işlevsel olarak birbirleriyle etkileşim içindedirler. Henüz serotoninin şizofrenideki yeri aydınlatılamamıştır.

Noradrenalin ve serotonin üzerine yapılan araştırmalar dopamin varsayımına karşı değil onu tamamlamaya yöneliktir. Bu araştırmalar kesin bir sonuca ulaşamamıştır.

Beyinde yapısal ve işlevsel bozukluklar

Beynin belli bir ya da birkaç bölgesinde birinci derece sorumlu özgül bir bozukluk henüz saptanamamıştır. Araştırmalar şizofreninin daha çok beynin iletim devrelerinde bir bozukluk olabileceğini göstermektedir. Şizofreniklerde genel beyin hacminde küçülme bulunmuştur. Bu eksilmenin nedeninin nörodejeneratif bir bozukluk mu, nöro-gelişimsel bir bozukluk mu olduğu tartışılmaktadır. Son yıllardaki incelemelerin çoğu, nörodejeneratif bozukluktan ziyâde nörogelişimsel bozukluk görüşünü desteklemektedir.

Araştırma verilerine göre; frontal lobda küçülme, talamusun algıları süzme ve ayıklama işlevinde bozukluk, prefrontal korteks ve serebellum arasındaki devrelerde bozukluk vardır. Yapılan araştırmalarla süregen şizofrenik hastalarda uyaranların beyne ulaşırken karşılaştıkları süzgeçte ve girdi ayarlamasında bir yetersizlik olduğu, bu nedenle beyne çok fazla bilgi iletildiği, ama hastanın bu bilgileri uyum amacıyla ayıklayamadığı ve bütünleştiremediği anlaşılmaktadır. Şizofreniklerde temelde bir bilgi-işleme kusuru olabileceği görüşü giderek ağırlık kazanmaktadır. Şizofreni bilgi-işleme kuramları başlangıçta daha çok uyaranların süzülmesinde bir bozukluk olduğu varsayımına dayanmaktaydı. Son yıllarda daha çok nörofizyolojik temelli bilgi işleme kuramları öne çıkmaktadır. Bazı araştırmalara göre şizofrenide temel bozukluk istenç eksikliğidir. Niyetlenme ve harekete geçme işlevleri frontal korteks ile ilgilidir. Şizofrenide bir niyetin harekete geçirilmesi için gerekli olan istenç eksikliği frontostriatal bir patolojiyle bağlantılıdır. Son yıllarda "eksiklik sendromu" giderek artan biçimde ilgi çekmektedir.

Beyin görüntüleme yöntemleri

Manyetik rezonans görüntüleme ve diğer beyin görüntüleme tekniklerinde teknolojinin gelişimini takiben şizofreni tanısı almış kişilerde beyin aktivitesindeki farklılıklar üzerine çalışmalar vardır.

Günümüzde şizofrenide beyindeki yapısal anormalliklerinin araştırılmasında çoğunlukla manyetik rezonans (MR) teknikleri kullanılmaktadır. Birçok beyin MR incelemesi; lateral ventrikülerin hacminde artma, beynin tümünde az da olsa azalma (%2-3 arasında), ayrıca hipokampus, talamus ve frontal lobların bölgesel hacminde azalma olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, şizofrenlerdeki ventriküler genişlemenin ilerleyici olmadığına ve hastalık ortaya çıkmadan önce de var olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır.

Çocukluk-başlangıçlı şizofrenlerin anatomik MR araştırmaları, gri cevherde azalma ve ventriküler büyümenin yetişkinliklerinde tipik olarak görüldüğünü göstermektedir. Buna zıt olarak yetişkinlik-başlangıçlı şizofrenide temporal lobda yapısal değişiklikler bulunmuştur.

Şizofrenide pozitron emisyon tomografisi (PET) araştırmaları ise frontal loblar, bazal gangliyonlar, talamus ve temporal loblar üzerine yoğunlaşmış ve bunların her biri ile ilgili birtakım anormallikler gösterilmişse de henüz beynin belli bir ya da birkaç bölgesinde birinci derecede sorumlu özgül bir bozukluk saptanamamıştır. Şizofrenide genel olarak frontal lobda küçülme, talamusun algıları süzme ve ayıklama işlevinde bozukluk, prefrontal korteks ve serebellum arasındaki devrelerde bozukluk olduğu bilinmektedir.

Şizofrenlerin beyin büyüklükleri sağlıklı kontrol grupları ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %5-8 daha hafif ve %4 daha küçüktür. Ayrıca Nelson ve arkadaşları, bir manyetik rezonans (MR) meta-analiz çalışmasında, şizofreni ile bilateral hipokampus ve amigdala küçülmesi arasında pozitif ilişki olduğunu kanıtlamıştır.

Şizofrenide güncel kuramlar

1990'lara kadar uzun yıllar bilim çevrelerince sıklıkla kabul edilen hipotez nörodejeneratif kuramdır. Ancak bu hipotez hastalığın patofizyolojisini açıklamakta yeterli olamamıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde, artık günümüzde yaygın kabul gören görüş, nörogelişimsel kuramdır.

Yıllar boyunca şizofreninin, hastalık ortaya çıkmadan kısa bir süre önce meydana gelen patolojik süreçlerden kaynaklandığı düşünülmüştür. Günümüzde ise yaygın olarak şizofreninin erken beyin gelişiminde meydana gelen bir anormallikten kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında şizofreni beyin gelişiminden kaynaklanan ensefalopatiler gibi kabul edilmektedir.

Nörogelişimsel kuram

Nörogelişimsel kuram, şizofreninin yaşamın erken dönemlerine ait gelişim basamakları ile ilgili sabit ve yapısal bir noksanlıktan kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu gelişim basamakları; nöronal öncülleri, glial proliferasyonu ve migrasyonu, aksonal ve dentritik proliferasyonu, aksonların miyelinizasyonunu, programlı hücre ölümünü ve sinaptik budanmayı kapsamaktadır. Yaygın olarak kabul gören bir model, nörogelişimsel bir kusurun morfolojide ve hücre mimarisinde değişikliğe yol açarak nöronların modulatuar kapasitelerinde bir noksanlık meydana getirdiğini öne sürmektedir. Bununla birlikte ergenlik ve erken erişkinlik dönemlerinde bu nörogelişimsel kusurun stres gibi çevresel tetikçilerle birlikte belirgin semptomlara yol açtığı düşünümektedir. Bozukluğu kompanse eden sinaptik bağlantıların budanma sonucu yok olmalarının belirtilerden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Hastalığın erken gelişim döneminde oluşan bir lezyondan köken almasına rağmen klinik belirtilerin ergenlik çağının sonlarında ortaya çıkması ergenlik döneminde gerçekleşen olgunlaşma süreçlerinin psikozu ortaya çıkarttığı yönünde yorumlanmaktadır. İnsan beyninin, yaklaşık olarak yetişkin beyin büyüklüğüne ilkokul yıllarında ulaştığı bilinmektedir ve bu büyüme beyaz cevherden değil gri cevherden olur. Ayrıca nöral bağlantıların özgül olarak düzenlenmesi ve serebral yapılardaki özel küçülmeler de erken serebral olgunlaşmada gerçekleşmektedir. Erken dönemde oluşmuş bir lezyon ile hastalığın ortaya çıkması arasındaki gecikme, ergenlikte meydana gelen kortikal budanma gibi bazı olgunlaşma mekanizmalarında meydana gelen genetik değişikliklerle açıklanmaktadır.

Gecikmiş başlangıcın nedenleri

Günümüzde hastalığın klinik olarak başlamasına neden olan ek bir patolojinin ortaya çıkması ya da tetikleyici psikostresör bir etkenin varlığı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Şizofrenide, erken beyin gelişimindeki hasarla bozulmuş nöronal sistemler aslında geç olgunlaşan nöronal sistemlerdir. Bu nedenle, bunlara ait bir fonksiyonel bozukluk, postnatal olgunlaşmanın tamamlandığı döneme dek görülmeyebilir. Diğer bir deyişle postnatal beyin gelişimi tamamlanıncaya dek -ki bu durum geç adölesan ve hatta erken erişkinlik dönemlerine kadar devam eder- hem hatalı fonksiyon belirti vermez hem de diğer sistemler bu hatalı fonksiyonu kompanse ederler. Bunun nedeni -Kennard prensibi- genç beynin daha fazla kompansasyon kapasitesine sahip olmasıdır.

Nöropsikolojik testler ve fonksiyonel beyin görüntüleme tekniklerini kullanan çalışmalar; kortikal disfonksiyonun, prefrontal ve temporal loblar arasındaki fonksiyonel ilişkiyi içerdiği gösterilmiştir ki bu şizofreninin karakteristik bulgusudur. Beynin en geç olgunlaşan bölümü prefrontal-temporal bölgedir. Nörogelişimsel kurama göre, bu nedenle bu bölge ile ilgili fonksiyonel bozukluk belirtileri geç ortaya çıkar. Prefrontal-temporal bölge çevresel şartlar yetersiz olduğunda maksatlı davranışa rehberlik etmek için geçmiş deneyimlerin kullanımını kolaylaştıran bölgedir. Sonuçta yeni çevresel şartlar ile geçmiş deneyimler arasında bağlantı kurarak yeni tepkilerin verilebilmesi ve uyumlu bir davranış modeli gösterilebilmesinde rehberlik yapar. Yeni bir stresör ile karşılaşan kişi, prefrontal-temporal bölgenin işlevi sayesinde bu stresör ile başa çıkabilir. Bu nedenle prefrontal-temporal bölgenin henüz gelişmekte olduğu erken çocukluk dönemlerinde bu fonksiyon işlev görmediğinden diğer bölgelerin kompansasyonu yardımıyla stresör etkenlerle başa çıkıldığından bu bölgedeki bozukluk olgunlaşma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacaktır. Çünkü bu dönemde diğer olgun bölgelerin kompansanyon işlevi de son bulmuştur.

Nörogelişimsel anormalliklerle şizofreni arasındaki ilişkinin kanıtları

Konuşmada gecikme, okuma ve motor becerilerde yetersizlik gibi nörogelişimsel bozukluklar genellikle ilerleyici değildirler ve yaşamın ilk on yılında görülmektedirler. Serebral morfolojik değişiklikler; mikrosefaliyi, hidrosefaliyi, anormal hücre migrasyonunu ve bazı beyin bölgelerinin asimetrisini içermektedir. Şizofreni hastaları nörogelişimsel bozukluklukların birçok karakteristik özelliğini taşımalarına rağmen çok farklı klinik bulgular sergilemektedirler. Bu nedenle bu bozukluklar hakkında genel bir yargıya ulaşmakta güçlükler yaşanmaktadır. Nörogelişimsel kuram göz önüne alındığında, hastalığın gizli, belirti vermeyen bir süreci olduğu ve lezyon ile bazı nörogelişimsel anormalliklerin tanı konulmadan önce gözlenebilineceği düşünülmektedir. Şizofrenideki nörogelişimsel anormalliklerle ilgili yapılan çalışmaların çoğu olumsuz sonuçlansa da bazı çalışmalar şizofreni için risk sayılan birtakım davranışsal ve bilişsel anormallikler tanımlamaktadır.

Nörodejeneratif kuram

Nörodejeneratif kuram, gelişimsel evrelerde herhangi bir sorun olmaksızın, sonradan nöronal dejenerasyon sonrasında hastalığın ortaya çıktığı görüşünü destekler. Hastalığın seyri sırasında nöron fonksiyonlarında progresif kayba yol açan, bir nörodejeneratif sürecin devam ettiğini iddia eder. Hastalığın genellikle ileri (yetişkin) yaşlarda ortaya çıkması ise yaşlı nöronların bu bozuklukların dejenerasyonuna daha duyarlı olduğuna bağlanmaktadır.

1990'lara kadar uzun yıllar bilim çevrelerince sıklıkla kabul edilen hipotez nörodejeneratif kuramdır. Buna göre genç erişkin dönemde klinik semptomatoloji başlayıncaya kadar birçok olguda ya beyin gelişiminin normal olduğu ya da sonradan gelişen metabolik, enfeksiyöz veya degeneratif hastalıklar nedeniyle hasara uğrayan beynin bozuk işlevleri sonucu şizofreni ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Bu çerçevede viroimmünolojik hipotez gibi görüşler de ileri sürülmüştür.

Ancak son yıllarda yapılan araştırmaların neticesinde; şizofreni kliniği arasında bağlantıların olduğunu gösterebilen nörobiyolojik modellerin bulunması nörodejeneratif hipotezden ziyade nörogelişimsel modelin şizofreni kliniğine uygun olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Bir grup araştırmacı ise bazı şizofrenlerin, nörogelişimsel modelden çok nörodejeneratif modele uygun klinik tablolar sergilediğini öne sürmektedir. Bu tablolar, önceden sağlıklı olan insanlarda meydana gelen ve başlarda giderek kötüleşirken sonra hafifleyen ya da psikotik ve/veya negatif belirtilerle devam eden hastalık durumunu ve hastalık öncesi haline dönen çok küçük bir grubu içermektedir.

Tedavi

Bu güne kadar şizofreninin ana kökeni ve tam tedavisi bulunamamıştır. Aşağıdaki tedavi şekilleri semptom tedavisinde, akut krizlerin tekrar ortaya çıkmasını engellemek ve kişinin bozukluğa rağmen kişilik gelişimini desteklemek içindir. Şizofreni tedavisi dört önemli başlık altında özetlenebilir;

 • İlaçla Tedavi
 • Psiko- ve Sosyoterapi
 • Psiko-bilgilendirme
 • Aile Desteği

İlaçla tedavi

1950'lerde şizofreni tedavisinde kullanılmasıyla çığır açan klorpromazin molekülü

Şizofreninin ilaçla tedavisinde nöroleptikler kullanılmaktadır. Nöroleptiklere; Clozapin, Risperidon, Zotepin, Sulpirid, Olanzapin, Sertindol, Amisulprid, Quetiapin, Ziprasidon örnek verilebilir. Nöroleptik (antipsikotik) ilaçlar 1950'lerde ilk olarak klorpromazin ile kullanıma girmiş ve şizofreni tedavisinde çığır açmıştır. İlaçların kullanımı hastadan hastaya ve türden türe değişiklik göstermektedir. İlaçların etki süresi de hastadan hastaya değişiklik gösterir ve kullanılan ilacın türüne bağlı değişik yan etkiler görülebilir. Sıkça görülen yan etkiler arasında yorgunluk, hareket bozuklukları, yerinde oturamama, susuzluk, terleme, bulanık görme, iştah artması, kilo alma sayılabilir. Özellikle eski tip antipsikotiklerin uzun süreli kullanımına bağlı olarak tardiv diskinezi adı verilen, istemsiz hareketlerle karakterize bir hareket bozukluğu ortaya çıkabilir.

Akut dönemlerinde zorunlu olmak üzere şizofrenide ilaçlar başta gelen tedavi yöntemidir. İlaçsız sağaltım yöntemleri süregenleşme riskini arttırır. İlaçların özellikle pozitif belirtileri yatıştırdığı bilinmektedir. İlaçlara yanıt ve duyarlılık bireyden bireye farklılıklar göstermektedir. Negatif belirtilerin baskın olduğu hastalarda yatıştırıcı etkisi daha az olan nöroleptiklerin kullanımı araştırmalarla desteklenmiştir. Uzun süre verilen ilaçlar bazen hastalarda negatif belirtilerin artmasına neden olabilmektedir.

Psiko-bilgilendirme

Psiko-bilgilendirmenin şizofreni hastalarının tedavisinde uygulanacak programa dahil edilmesinin yararlı olduğuna dair kanıtlar vardır ve bazı ülkelerde bu tür programlara rutin olarak dahil edilmiştir.

Alternatif yaklaşımlar

Şizofrenide ilaçla tedavi yanında bir beslenme planı da bazı yazarlarca önerilmiştir. Bu yazarlara göre alkol, kahve, et ve şekerin mümkün olduğunca az alınması gerekir. Omega-3 bağı içeren yağların (balık, her türlü deniz ürünleri, tofu, soya, badem, ceviz), omega-6 bağı içeren yağlar (ayçiçeği, susam, mısır), folik asitler (taze portakal suyu, ıspanak, fıstık, kuru fasulye, nohut), B3 vitamini (balık, patates, avokado, kahverengi pirinç), B6 vitamini (tavuk, karnabahar, domates) ve C vitamini (brokoli, turunçgiller, lahana, kivi) tüketimi yine bazı yazarlar tarafından önerilmiştir.. Bir diğer öneri ise çölyak hastalığının da tedavi şekli olan glutensiz ve kazeinsiz diyet'tir.