Avatar

bilgipedi.com.tr sitesinden
Hindu tanrısı Vişnu (ortada) on büyük avatarı olan Matsya; Kurma; Varaha; Narasimha; Vamana; Parashurama; Rama; Krişna; Buda ve Kalki ile çevrilidir

Avatar (Sanskritçe: अवतार, avatāra; telaffuz [ɐʋɐtaːrɐ]), Hinduizm'de Sanskritçe'de kelimenin tam anlamıyla "iniş" anlamına gelen bir kavramdır. Bir tanrının yeryüzündeki maddi görünümünü veya enkarnasyonunu ifade eder. "Alight, görünmek" göreceli fiili bazen herhangi bir guru veya saygı duyulan insan için kullanılır.

Avatar kelimesi Vedik literatürde yer almaz; ancak Vedik sonrası literatürde gelişmiş biçimlerde ve özellikle MS 6. yüzyıldan sonraki Puranik literatürde bir isim olarak karşımıza çıkar. Buna rağmen avatar kavramı, Hinduizm felsefesindeki Saguna Brahman kavramının sembolik bir imgesi olduğu için Upanişadlar gibi Vedik literatürün içeriğiyle uyumludur. Rigveda, İndra'yı istediği zaman herhangi bir şekle bürünebilme gibi gizemli bir güce sahip olarak tanımlar. Bhagavad Gita Avatara doktrinini açıklar ama avatar dışında başka terimler de kullanır.

Teolojik olarak bu terim çoğunlukla Hindu tanrısı Vişnu ile ilişkilendirilir, ancak bu fikir diğer tanrılara da uygulanmıştır. Garuda Purana'daki on Dashavatara ve Bhagavata Purana'daki yirmi iki avatar da dahil olmak üzere, Hindu kutsal metinlerinde Vişnu'nun avatarlarının çeşitli listeleri yer almaktadır, ancak sonuncusu Vişnu'nun enkarnasyonlarının sayısız olduğunu eklemektedir. Vişnu'nun avatarları Vaişnavizm teolojisinde önemlidir. Hinduizm'in tanrıça temelli Şaktizm geleneğinde, Devi'nin Tripura Sundari, Durga ve Kali gibi farklı görünümlerdeki avatarları yaygın olarak bulunur. Ortaçağ Hindu metinlerinde Ganesha ve Şiva gibi diğer tanrıların avatarlarından da bahsedilmekle birlikte, bu durum önemsiz ve nadiren görülen bir durumdur. Enkarnasyon doktrini Hinduizm'in Vaişnavizm ve Şaivizm gelenekleri arasındaki önemli farklardan biridir.

Bazı yönleriyle avatara benzeyen enkarnasyon kavramları Budizm, Hristiyanlık ve diğer dinlerde de bulunur.

Sihizm'in kutsal metinleri çok sayıda Hindu tanrı ve tanrıçasının adını içerir, ancak kurtarıcı enkarnasyonu doktrinini reddetmiş ve Namdev gibi Hindu Bhakti hareketi azizlerinin formsuz ebedi tanrının insan kalbinde olduğu ve insanın kendi kurtarıcısı olduğu görüşünü onaylamıştır.

Avatar, Hint mitolojisine göre tanrıların yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir. Balarama, Sri, Varaha gibi isimler alan avatarlar, hikâyelere konu olmuştur. Avatar, Sanskritçede ava; aşağı ve tar: iniş anlamına gelen sözcüklerin birleşiminden oluşturulmuş olup bilgi anlamına gelen veda'nın gökyüzünden yeryüzüne; havadan, ateşten, sudan veya topraktan olana inmesi ve ona dahil olması anlamındadır.

Avatar inanışı, MÖ 1500-1000 yılları arasında yazıya dökülen Vedalara dayanmaktadır. Avatar herhangi bir canlı olabileceği gibi cansız nesneler olabilir. Taş, bitki veya ağaçlar da avatarlaşabilir. Hindu inanışına göre pek çok sayıda avatar bulunmaktadır. İsvara'nın yaratıcı haline Brahma, koruyucu haline Vişnu ve yok edici haline Şiva adı verilmektedir. Hindularca genellikle kabul edilen biçime göre Vişnu yeryüzüne toplam 10 kez avatarlaşarak inecektir. Bunlardan ilk dokuzu gerçekleşmiş, sonuncu avatar bedeni olacak Kalkin henüz gelmemiştir. On avatar şunlardır:

 1. Matsiya (Balık): Vişnu, yaratılış öncesinde insan olan Manu'nun eline bir balık olarak gelir. Bu balık ona suların yükseleceğini, bu gerçekleşmeden önce bir gemi yapmasını, yeryüzündeki bütün canlılardan bir çifti bu gemiye yüklemesini öğütler. Dalgalarla boğuşan gemiyi boynuna bir iple bağlayarak geminin kurtulmasını sağlar.
 2. Kurma (Kurbağa): Tufan esnasında suların altına batmış olan yeryüzünü suyun üzerine çıkartır. Yolculuk sırasında gemiyi batırmak isteyen ifritlerden kurtarır.
 3. Varaha (Yaban domuzu): Kurbağanın suyun üzerine çıkardığı yeryüzünü dişleriyle kaldırarak yükselmesini sağlar. İnsanlar böylece yükselen karaya çıkar.
 4. Naraşima: Yarı aslan, yarı tanrıdır. Zalim kralı parçalar.
 5. Vamana (Cüce): Vişnu bu sefer cüce formuna inerek şeytan kral Bali'yi kandırır.
 6. Parşu Rama (Baltalı Rama): Acımasız ve kan dökücü karakterde gelmiştir. Babasının isteği üzerine iffetsizlik yapan annesini öldürür.
 7. Rama: En önemli iki avatar formundan birisidir. Rama'nın karısı eşlik erdeminin örneği olarak açıklanan Sita'nın başından geçenler ve kadın erkek sadakati ile manevi olgunluğu anlatılır.
 8. Krişna: Matuhura kentinin kötü kralı Kansa'ya karşı durup savaşmak için gelir ve onu yener. Herkesin Veda'yı yani bilgiyi kavrayamayacağından bahseder. İblisin oğlu Devaki'nin oğludur. Devaki, şeytan kral Kansa'nın yarı kardeşidir. Kansa, kardeşinin çocuklarından birisi tarafından öldürüleceği kehanetinde bulunulması üzerine kardeşinin çocuklarından birçoğunu öldürür. Ancak sonunda Krişna da Kansa'yı öldürür. Krişna, Sanskritçe'de siyah anlamına gelmekte olduğundan Krişna resimlerinde siyaha yakın koyu lacivert renkle betimlenir.
 9. Buda: Buda; uyanmak, kavramak, bilinçlenmek anlamındadır. Bilge kişidir. San Yak San Buda, tam uyanmış demektir. Pratya Buda kendiliğinden uyanan ve bunu açıklamaksızın etrafını iyileştiren kişidir.
 10. Kali Kalkin: Vişnu henüz bu forma inmemiştir. İçinde bulunulan çağ, en son ve en kötü çağ olan Kali çağıdır. Şiva, her kozmik dönem sonunda evreni yok eden ve avatarı bulunmayan güçtür. Sonuncu avatar olan Kali Kalkin geldiğinde Şiva parlayan güneş, kurutan rüzgâr ve akan sel olarak dünyayı kendi içine çekecektir. Kali Kalkin bu esnada at başlı insan görünümüyle beyaz bir at üzerinde gelecek ve insanı ve yeryüzünü kurtaracaktır.

Etimoloji ve anlam

Sanskritçe isim (avatāra /ˈævətɑːr, ˌævəˈtɑːr/; Hindustani: [əʋˈtaːr]) Sanskritçe ava- (aşağı) önekinden ve tṛ (üzerinden geçmek) kökünden türetilmiştir. Monier-Williams, bu köklerin -taritum, -tarati, -rītum'a kadar uzandığını belirtiyor. İngilizce'deki "away" ile akraba, ki bu da PIE *au- kökünden geliyor, "off, away" demek.

Avatar "iniş, parlama, ortaya çıkma" anlamına gelir ve insanüstü bir varlığın veya bir tanrının özünün başka bir biçimde vücut bulmasını ifade eder. Kelime aynı zamanda "üstesinden gelmek, kaldırmak, aşağı indirmek, bir şeyi aşmak" anlamına da gelir. Daniel Bassuk'a göre Hindu geleneklerinde "aşma ya da aşağıya inme", "sonsuzluktan zamansal aleme, koşulsuzdan koşulluya, sonsuzluktan sonluluğa" ilahi inişin sembolizmidir. Justin Edwards Abbott'a göre avatar, nirguna Brahman'ın veya Atman'ın (ruh) saguna (formlu, sıfatlı) bir bedenlenmesidir. Avatar'a göre Bhaktisiddhanta Sarasvati Shrimad Bhagavatam ve Bramha Samhita (Brahmavaivarta Purana'da bahsedilir) yorumlarında aslında 'İlahi İniş' anlamına gelir.

Ne Vedalar ne de Ana Upanişadlar avatar kelimesinden bir isim olarak hiç bahsetmez. Avatarana gibi fiil kökleri ve biçimleri Vedik sonrası eski Hindu metinlerinde yer alır, ancak bedenlenmiş bir kişi (avatara) olarak değil, "inme eylemi" olarak geçer. Paul Hacker'ın belirttiğine göre, ilgili avatarana fiili, biri ilahi iniş eylemi, diğeri de kötülüğün güçlerinden acı çeken "insanın yükünü bırakma" olmak üzere çift anlamlı olarak kullanılır.

Terim en yaygın olarak Hindu tanrısı Vişnu bağlamında bulunur. Vişnu'nun yeryüzünde Dharma'yı tesis etmek üzere bir insan formunda tezahür ettiğinden bahseden en eski metinler, Bhagavad Gita'nın 4.6 ayetinde sambhavāmi ve 9.11 ayetinde tanu kelimelerinin yanı sıra başka yerlerde akriti ve rupa gibi diğer terimleri de kullanır. Ortaçağ dönemi metinlerinde, MS altıncı yüzyıldan sonra yazılmış olanlarda, avatarın isim versiyonu ortaya çıkar ve burada bir tanrının vücut bulmuş hali anlamına gelir. Bu fikir daha sonra Puranik öykülerde birçok tanrı için ve ansha-avatar ya da kısmi bedenlenme gibi fikirlerle çoğalır.

Avatar terimi, günlük kullanımda, fikirlerine saygı duyulan herhangi bir olağanüstü insan için kullanılan bir sıfat ya da hürmet sözcüğüdür. Bazı bağlamlarda, avatara terimi sadece "iniş yeri, kutsal hac yeri" veya sadece "çaba gösterdikten sonra hedeflerine ulaşmak" veya bir metnin başka bir dile yeniden çevrilmesi anlamına gelir. Avatar terimi Hinduizm kaynaklı olsa da Hinduizm'e özgü değildir. Mahayana Budizm'inin Trikaya doktrininde, Tibet Budizm'inde Dalai Lama için yapılan tanımlamalarda ve birçok kadim kültürde bulunur.

Avatara karşı enkarnasyon

Tezahür eden bedenlenme bazen enkarnasyon olarak adlandırılır. Avatar'ın "enkarnasyon" olarak tercüme edilmesi, enkarnasyonun ete kemiğe bürünmüş ve kusurlu olduğunu, avatarın ise efsanevi ve mükemmel olduğunu belirten Hristiyan teologlar tarafından sorgulanmıştır. Christology'de bulunan bir enkarnasyon olarak Mesih'in teolojik kavramı, Hıristiyan enkarnasyon kavramını sunar. Hinduizm'de avatar terimi, çeşitli tanrıların belirli bir görevi yerine getirmek üzere beden alması anlamına gelir ki bu çoğu zaman dharmayı geri getirmektir. Avatar kavramı tüm Hindistan'da yaygın olarak kabul görmektedir. Sheth buna katılmamakta ve bu iddianın Hindu avatar kavramının yanlış anlaşılması olduğunu belirtmektedir. Avatarlar, Vaishnavism gibi Hindu geleneklerinde asil hedeflerle hareket eden ruhani mükemmelliğin somutlaşmış halleridir. Hinduizm'deki avatar kavramı, yine Hıristiyanlığın Bakire Doğum kavramından farklı olarak, cinsel bir eylem yoluyla doğal gebe kalma ile uyumsuz değildir.

Vişnu'nun Avatarları

Hinduizm'de avatar kavramı çoğunlukla Brahma, Vişnu ve Şiva'dan oluşan Hindu Üçlüsü veya Trimurti içindeki Tanrı'nın koruyucu veya sürdürücü yönü olan Vişnu ile ilişkilendirilir. Vişnu'nun avatarları iyiliği güçlendirmek ve kötülükle savaşmak için iner ve böylece Dharma'yı restore ederler. Geleneksel Hindular kendilerini "Hindu" olarak değil, Vaishnava (Vishnu'ya Tapanlar), Shaiva (Shiva'ya Tapanlar) veya Shakta (Shakti'ye Tapanlar) olarak görürler. Her bir tanrının kendi ikonografisi ve mitolojisi vardır, ancak hepsinde ortak olan ilahi gerçekliğin açık bir biçime, tapınanın görebileceği bir biçime sahip olduğu gerçeğidir. Bhagavad Gita'dan sıkça alıntılanan bir pasaj Vişnu'nun bir avatarının tipik rolünü tanımlar:

Doğruluk azaldığında ve kötülük arttığında kendimi ileri gönderirim.
İyiliğin korunması ve kötülüğün yok edilmesi için,
ve doğruluğun yerleşmesi için,
Çağdan çağa var oluyorum.

- Bhagavad Gita 4.7-8

Vişnu avatarları Hindu mitolojisinde kozmos ne zaman krize girse, tipik olarak kötülük güçlendiği ve kozmosun dengesini bozduğu için ortaya çıkar. Avatar daha sonra kötülüğü ve kaynaklarını yok etmek ve her zaman var olan iyi ve kötü güçler arasındaki kozmik dengeyi yeniden sağlamak için maddi bir biçimde ortaya çıkar.

Hinduizm'in Vaişnavizm gelenekleri içinde Vişnu'nun en bilinen ve ünlü avatarları Krişna, Rama, Narayana ve Vasudeva'dır. Bu isimlerle ilgili geniş bir literatür vardır ve her birinin kendine has özellikleri, efsaneleri ve ilişkili sanatları vardır. Örneğin Mahabharata'da Krishna, Ramayana'da ise Rama yer alır.

Dashavatara

Bhagavata Purana Vişnu'nun avatarlarını sayısız olarak tanımlar, ancak on enkarnasyonu, Dashavatara, burada başlıca görünümleri olarak kutlanır. On büyük Vişnu avatarından Agni Purana, Garuda Purana ve Bhagavata Purana'da bahsedilir;

Vişnu'nun en iyi bilinen on avatarı toplu olarak Dashavatara ("on avatar" anlamına gelen Sanskritçe bir bileşik) olarak bilinir. Bhagavata Purana'da beş farklı liste yer almaktadır, buradaki fark isimlerin sıralanışındadır. Freda Matchett, besteciler tarafından yapılan bu yeniden sıralamanın, önceliği ima etmekten veya soyuta kesin ve sınırlı bir şey yerleştirmekten kaçınmak için kasıtlı olabileceğini belirtmektedir.

Vişnu'nun Avatarları
İsim Açıklama
Matsya Yarı balık yarı insan avatar. Bir teknenin yardımıyla dünyayı kozmik bir tufandan kurtarır. Bazı versiyonlar Vedaları Hayagriva adlı bir iblisten kurtardığını da ekler.
Kurma Kaplumbağa avatarı. Tanrılar ve iblisler ölümsüzlük nektarını üretmek için yılan Vasuki'nin yardımıyla kozmik okyanusu çalkalarken (tıpkı tereyağı üretmek için sütü çalkalamak gibi) o da kozmosu destekler. Çalkalama işlemi zehir ve ölümsüzlük nektarı da dahil olmak üzere hem iyiyi hem de kötüyü üretir. Kimse zehiri istemez, herkes ölümsüzlük nektarını ister.
Varaha Yaban domuzu avatarı. İblis Hiranyaksha Tanrıça Toprak'ı kaçırıp kozmik okyanusun derinliklerine sakladığında onu kurtarır. Yaban domuzu onu bulur ve iblisi öldürür ve tanrıça onu tekrar yüzeye çıkarırken yaban domuzunun dişine tutunur.
Narasimha Yarı aslan-yarı insan avatarı. İblis kral Hiranyakashipu muazzam derecede güçlenir, hiçbir insan ya da hayvanın onu öldüremeyeceği özel güçler kazanır, ardından kendi oğlu da dahil olmak üzere ona karşı çıkan insanlara zorbalık ve zulüm eder. İnsan-Aslan avatarı yaratıcı bir şekilde bu özel güçleri yener, Hiranyakashipu'yu öldürür ve şeytanın kendi babasına karşı çıkan oğlu Prahlad'ı kurtarır. Bu efsane Hindu festivali Holi folklorunun bir parçasıdır.
Vamana İblis kral Mahabali Devalara karşı savaştı ve cenneti kazandı ve böylece cennetin, dünyanın ve yeraltı dünyalarının hükümdarı oldu. İyiliksever bir kral olmasına rağmen, o bir şeytandı ve İndra liderliğindeki devalar cenneti geri almalarına yardım etmesi için Lord Vişnu'ya gittiler. Lord Vishnu, iyi bir kral olduğu için Bali'yi cezalandırmak istemese de, bunun yerine onu test etmeye karar verdi. Kral halkı arasında sadaka dağıtırken, Vişnu Vaman avatarıyla Bali'ye bir keşiş kılığında yaklaşır ve ona yiyecek, toprak, para, mücevher ve tüm zenginlikleri teklif eder. Ancak keşiş bunu reddeder ve sadece üç adımlık bir toprak ister. Bali bunu ona verir. Cüce büyür, ilk adımında yeryüzünü ve cehennemi, ikincisinde ise tüm cenneti alır. Artık karşısındakinin kim olduğunu anlayan Bali, üçüncü adım olarak ayağını koyması için başını Rab'be sunar. Lord Vishnu ona ölümsüzlük nimetini verir ve her yıl Onam vesilesiyle halkına dönmesine izin verir.
Parshurama Balta avatarı olan bilge. Savaşçı sınıfı çok güçlenir ve kendi zevkleri için diğer insanların mülklerine el koyar. Avatar baltalı bir bilge olarak ortaya çıkar, tüm adharmi krallarını ve tüm savaşçı arkadaşlarını öldürür, Parshurama mülklerini ele geçirir ve Brahminlere devreder.
Rama Zalim ve adharmi rakshas Ravan'ı yenen Prabhu Narayan'ın formu. O bir bağışlama heykelidir, itaatkârdır ve Purushuttam ya da mükemmel insan olarak kabul edilir. Onu tarif ederken kelimeler yetersiz kalır.
Balarama Balarama, Hindu mitolojisinde, Krishna'nın birçok macerayı paylaştığı büyük üvey kardeşi. Bazen Balarama, özellikle Krishna'yı baş tanrı mertebesine yükselten Vaishnava mezheplerinin üyeleri arasında, tanrı Vishnu'nun 10 avatarından (enkarnasyon) biri olarak kabul edilir.
Krishna Dvapara Yuga'da dharmayı yeniden kurmak için gelen Liladhar Manmohan. Bu avatarda Shree Krishna herkesin ihtiyaç duyduğu en önemli bilgiyi "Geeta" şeklinde vermiştir. O, adanmışları için her şeyi yapar. Vrindavan'daki eşi Radha, Mahalakshmi'nin avatarıdır. 16.108 eşi vardır ve bunlardan 8'i "Patrani" olarak kabul edilir ve bu nedenle topluca Ashtbharya olarak adlandırılır. Bunlar Mahalakshmi'nin avatarlarıdır ve Rukmini, Satyabhama, Jambavati, Kalindi, Mitravinda, Nagnajiti, Bhadra ve Lakshmana'yı içerir.
Kalki Kalki, Hindu tanrısı Vişnu'nun kehanet edilen onuncu avatarıdır. Hindu eskatolojisinde önemli bir yere sahiptir. Hinduizm'deki sonsuz varoluş döngüsünde son çağ olan Kali Yuga'ya son verecek ve Satya Yuga'nın yeni çağının habercisi olacaktır.

Daha uzun alternatifler

Bhagavata Purana ayrıca 1.3 bölümünde 23 Vişnu avatarını sayısal olarak listelediği alternatif bir liste vermeye devam eder.

 1. Dört Kumaras (Catursana): Tanrı Brahma'nın dört Oğlu ve bağlılık yolunu örnekleyenler
 2. Varaha: Dünyayı kozmik sulardan çıkaran ilahi yaban domuzu
 3. Narada: Vişnu'nun bir adanmışı olarak dünyaları dolaşan ilahi-bilge
 4. Nara-Narayana: ikiz bilgeler
 5. Kapila: Mahabharata'da adı geçen, Kardama Muni ve Devahuti'nin oğlu olan ve bazen Samkhya felsefe okulunun kurucusu ile özdeşleştirilen ünlü bilge
 6. Dattatreya: Hindu üçlüsü Brahma, Vişnu ve Şiva'nın birleşik avatarı. Bilge Atri'nin oğlu olarak doğdu ve kendisi de büyük bir kahin oldu.
 7. Yajna: aynı zamanda önceki bir İndra olan ateşle kurban etmenin efendisi: cennetin efendisi
 8. Rishabha: Bharata Chakravartin ve Bahubali'nin babası
 9. Prithu: Dünyanın tahıl ve bitki örtüsünü elde etmek için dünyayı bir inek gibi sağan ve aynı zamanda tarımı icat eden hükümdar-kral
 10. Matsya: Pralaya (tufan) sırasında Manu'nun gemisine rehberlik eden ve aynı zamanda iblis Hayagriva'yı öldüren bir deniz gergedanı
 11. Kurma: Kozmik süt okyanusunun çalkalanması sırasında Mandara Dağı'nı kabuğunun üzerinde dengeleyen dev bir kaplumbağa
 12. Dhanvantari: Ayurveda tıbbının babası ve Devaların hekimi
 13. Mohini: Büyücü kadın
 14. Narasimha: İblis Hiranyakashpu'yu öldüren insan-aslan
 15. Vamana: Bali Maharaj'dan üç dünyayı alan ve O'nu arındıran cüce-brahmana
 16. Parashurama: Kartyavira Arjuna ve Kshatriya müttefiklerini öldüren baltalı Brahman savaşçı
 17. Sri Rama: Ramayana'nın Konusu Suryavansha'dan 'Mükemmel Kral'
 18. Vyasa: kutsal kitapların derleyicisi - Vedalar ve kutsal kitapların (Puranalar) ve Mahabharata destanının yazarı
 19. Balarama: Krishna'nın ağabeyi.
 20. Krishna: Mahabharata ve Bhagavad Geethai'nin konusu
 21. Buddha, Budizm'in kurucusu
 22. Garuda: Garuda purana
 23. Kalki: İlahi Kanun Koyucu

Pancharatra'da Hayagriva, Hamsa ve Garuda gibi avatarlardan da bahsedilmekte ve toplamda kırk altı avatar sayılmaktadır. Ancak, bu listelere rağmen, Vişnu için yaygın olarak kabul edilen on avatar sayısı MS 10. yüzyıldan çok önce sabitlenmiştir. Madhvacharya Gautama Buddha'yı da Vişnu'nun bir avatarı olarak kabul eder.

Manava Purana

Manava Purana, Upa puranalarından biridir. Vişnu'nun 42 avatarını anlatır.

 1. Adipurusha
 2. Dört Kumaras (Chatursanas)
 3. Narada
 4. Dattatreya
 5. Kapila
 6. Nara- Narayana
 7. Yajna
 8. Vibhu
 9. Satyasena
 10. Hari.
 11. Vaikunta
 12. Ajita
 13. Sharvabhouma
 14. Vrishbha
 15. Visvaksena
 16. Dharmasetu
 17. Sudhama
 18. Yogeshwara
 19. Brihadbhanu
 20. Shaligram
 21. Hayagriva
 22. Hamsa
 23. Vyasa
 24. Matsya
 25. Kurma
 26. Dhanvantri
 27. Mohini
 28. Prithu
 29. Vrishbha deva
 30. Varaha
 31. Narasimha
 32. Vamana
 33. Parashurama
 34. Rama
 35. Balram.
 36. Krishna
 37. Buda
 38. Vikhanasa
 39. Venkateswara
 40. Chaitanya Mahaprabhu
 41. Dhyaneshwar
 42. Kalki

Türleri

Mohini, Vişnu'nun dişi avatarı (Belur tapınağındaki heykel, Karnataka.)

Avatar kavramı daha sonraki Hindu metinlerinde daha da geliştirilmiş ve rafine edilmiştir. Bir yaklaşım tam avatarları ve kısmi avatarları tanımlamaktı. Krishna, Rama ve Narasimha tam avatar (purna avatarı), diğerleri ise kısmi avatar (ansha avatarı) idi. Noel Sheth'in belirttiğine göre, bazıları her canlı yaratığın Vişnu'nun bir avatarı olduğunu beyan etmiştir. Vaişnavizm'in Pancharatra metni, Vişnu'nun avatarlarının doğrudan ve tam (sakshad), dolaylı ve bahşedilmiş (avesha), kozmik ve kurtarıcı (vyuha), içsel ve ilham verici (antaryamin), kutsanmış ve imge şeklinde (archa) olanları içerdiğini beyan eder.

Krishna okullarında geliştirilen bir başka sınıflandırma da Guna-avatarlar, Purusha-avatarlar ve Lila-avatarlar ve bunların alt türleri etrafında şekillenir. Avatarların Guna-avatar sınıflandırması Hindu felsefesinin Samkhya okulunun Guṇas kavramına, yani Rajas (Brahma), Sattva (Vişnu) ve Tamas'a (Şiva) dayanır. Trimurti'nin bu kişilikleri Guna avatarları olarak anılır. Purushavatara üç tanedir. Birincisi tüm maddeyi (Prakriti) evrimleştirir, ikincisi her bir yaratıkta bulunan ruhtur, üçüncüsü ise tüm ruhları birbirine bağlayan birbirine bağlı birlik veya Brahman'dır. Lilavataralar Vişnu'nun ya bazı güçlerinin (Şakti) ya da maddi parçalarının bulunduğu kısmi veya tam tezahürleridir.

Vişnu Purushavatara'dır. Vişnu'nun Matsya, Kurma ve Vamana avatarları Lilavataralardır. Bu sınıflandırmada bir Purnarupa, Vişnu'nun nitelikleri ve güçleriyle birlikte tamamen tezahür ettiği zamandır. Bengal Vaişnavizminde Krişna Purnarupa'dır. Şaivizm'de Bhairava, Şiva'nın purnarupasıdır.

Sihizm'de

Guru Gobind Singh tarafından yazılan Sihizm'in ikinci kutsal kitabı Dasam Granth'ta Bachitar Natak'ın bestesinde Vişnu'nun 24 avatarından bahsedilmektedir:

 1. Mach (Matsya)
 2. Kach (Kurma)
 3. Nara (Nara-Narayana'daki Nara)
 4. Narayan (Nara-Narayana'daki Narayana)
 5. Maha Mohini (Mohini)
 6. Bairaha (Varaha)
 7. Nar Singha (Narasimha)
 8. Baman (Vamana)
 9. Parshuram (Parashurama)
 10. Bramma (Brahma)
 11. Balram (Balarama)
 12. Jalandhar (Jalandhara)
 13. Bishan (Vishnu)
 14. Sheshayi (Shesha)
 15. Arihant Dev (Arihanta)
 16. Manu Raja (Manu)
 17. Dhanvantari (Dhanvantari)
 18. Suraj (Surya)
 19. Chandar (Chandra)
 20. Ram (Rama)
 21. Kishan (Krishna)
 22. Nar (Arjuna)
 23. Rudra (Shiv)
 24. Kalki (Kalki)

Guru Granth Sahib, Krishna, Hari ve Rama gibi Vishnu avatarlarının yanı sıra Durga gibi Devi avatarları da dahil olmak üzere çok sayıda Hindu tanrısının adını saygıyla içerir.

Dasam Granth, Vişnu (Chaubis avatarı) ve Brahma avatarlarına adanmış birer tane olmak üzere üç ana kompozisyona sahiptir. Ancak Sihizm kurtarıcı enkarnasyon doktrinini reddeder ve yalnızca soyut nirguna formsuz tanrıyı kabul eder. Sih Gurular, Namdev (≈1270 - 1350 CE) gibi Hindu Bhakti hareketi azizlerinin formsuz ebedi tanrının insan kalbinde olduğu ve insanın kendi kurtarıcısı olduğu görüşünü onaylamıştır.

İsmaililik'te

Hindular gibi ihtiyatlı davranan Gupti İsmaililer, ilk Şii İmam Ali b. Ebi Talib'in ve İsmail soyundan gelenlerin topluca Vişnu'nun onuncu ve son avatarı olan Kalki olduğunu savunurlar. Bu yoruma göre, bu figürler insanlığa ilahi rehberliğin sürekliliğini temsil eder. Bazı Guptilerin görüşüne göre bu, Allah'ın her ülkeye bir elçi gönderdiği fikrinden bahseden Kur'an 14:4 ayetiyle de desteklenmektedir. Avataları, Hint alt kıtasındaki halklarına Tanrı tarafından gönderilen bu elçiler olarak anlarlar.

Şiva'nın Avatarları

Sharabha (sağda) Narasimha ile (18. yüzyıl resmi, Pahari/Kangra Okulu)

Puranik yazıtlarda zaman zaman Şiva'nın avatarlarına atıfta bulunulsa da, avatar doktrini Şaivizm'de ne evrensel olarak kabul görmüş ne de yaygın olarak benimsenmiştir. Enkarnasyon doktrinine ilişkin görüşler, Vaişnavizm ve Şaivizm arasındaki önemli doktrinel farklılıklardan biri olmuştur. Şaivizm, Guru'sunun yardımıyla insanın kendi kurtarıcısı olduğu aşkın bir teolojidir.

Linga Purana'da Şiva'nın yirmi sekiz avatarı sıralanır. Shiva Purana'da geleneksel bir avatar mitinin belirgin bir Saivite versiyonu vardır: Shiva, Vishnu'nun bir avatarı olan Narasimha'yı sakinleştirmek için korkunç formlarından biri olan Virabhadra'yı ortaya çıkarır. Bu başarısız olunca, Şiva insan-aslan-kuş Sharabha olarak ortaya çıkar ve Vişnu'nun avatarı aslan adam Narasimha'yı sakinleştirir ve Şiva daha sonra Vişnu'ya bir çakra (Sudarshan Çakra ile karıştırılmamalıdır) hediye eder. Benzer bir hikaye geç ortaçağ dönemi Sharabha Upanishad'ında da anlatılmaktadır. Ancak Vaishnava Dvaita okulu Narasimha'nın bu Şaivit görüşünü reddeder. Diğer bazı puranalara göre, Lord Şiva'nın tıpkı Lord Vişnu gibi 24 avatarı vardı.

Rama'ya (Vişnu avatarı) yardım eden vanara tanrısı Hanuman, bazıları tarafından Rudra'nın (Şiva) on birinci avatarı olarak kabul edilir. Khandoba gibi bazı bölgesel tanrıların da Şiva'nın avatarı olduğuna inanılmaktadır. Drona'nın oğlu Ashwatthama da Lord Shiva'nın bir avatarı olarak kabul edilir.

Shesha ve avatarları (Balarama ve Lakshmana) zaman zaman Şiva ile ilişkilendirilir. Advaita Vedanta'nın formüle edicisi Adi Shankara da zaman zaman Şiva'nın bir avatarı olarak kabul edilir.

Dasam Granth'ta Guru Gobind Singh Rudra'nın iki avatarından bahsetmiştir: Dattatreya Avatar ve Parasnath Avatar.

Devi / Shakti'nin Avatarları

An 18th century painting of the goddess Durga fighting Mahishasura
A ca. 1910 chromolithograph of Kali trampling Shiva by Raja Ravi Varma
An early 20th century chromolithograph of Sita in exile by Raja Ravi Varma
The Hindu deity Parvati, 1050-1100 AD India
Devi'nin avatarları. Sol üstten saat yönünde: Durga, Kali, Parvati ve Sita.

Avatarlar, Tanrıça'ya (Devi) tapınmaya adanmış bir mezhep olan Şaktizm'de de görülür, ancak bu mezhepte evrensel bir kabul görmezler. Devi Bhagavata Purana, tıpkı Bhagavata Purana'nın Vişnu'nun avatarları ile yaptığı gibi, Devi avatarlarının kötüleri cezalandırmak ve doğruları savunmak için inişini anlatır.

Devi Gita'yı da içeren Devi Bhagavata Purana'nın 18. yüzyıl yorumcusu Nilakantha, Tanrıça'nın çeşitli avatarları arasında Shakambhari'nin ve hatta genellikle Vişnu'nun avatarları olduğu düşünülen eril Krişna ve Rama'nın da bulunduğunu söyler. Parvati, Lakshmi ve Saraswati, Devi avatarları olarak tapınılan ana tanrıçalardır.

Parvati'nin Avatarları

Devi, Parvati olarak popülerdir. Devi Mahatmya'da Tanrıça Mahakali olarak, Uma Samhita'da ise Devi'nin kendisi olarak görülür. Enkarnasyonlarına gelince, bu Hinduizm'deki mezheplere göre değişir. Şaivizm'de ve Sri kula ve Kali Kula aileleri gibi bazı ana Şatizm yorumlarında söylendiği gibi tüm Tanrıçalar olabilir veya diğer bazı Şaktizm yorumlarında ve birçok Vaishnava yorumunda sadece Devi'nin bir formu olabilir. Bunu akılda tutarak, Parvati'nin formları şunları içerir:

 • Mahakali
 • Sati
 • Mahavidyas- Kali, Tara, Tripurasundari, Bhuvaneshwari, Bhairavi, Chinnamasta, Dhumavati, Bagalamukhi, Matangi, Kamala
 • 64 Shakti Peetha
 • Navadurgas - Shailaputri, Brahmacharini, Chandraghanta, Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kaalratri, Mahagauri, Siddhidhatri
 • Annapurna
 • Kaushiki
 • Durga
 • Shitala
 • Maheshwari
 • Shivadhūti
 • Kameshvari
 • Jayadurga
 • Padmavati (Onu Venkatesha'nın karısı Padmavati ve Jain Tanrıçası Padmavati ile karıştırmayın)
 • Ardhanarishvara
 • Mahalakshmi ve Mahasaraswati
 • Vindhyavasini
 • Bhramari
 • Shakambhari
 • Raktadantika
 • Bhimadevi
 • Kuzey Hindistan'da- Khodiyar, Bahuchara Mata, Naina Devi, Jwala vb.
 • Batı Hindistan'da- Bhavani, Saptashrungi, Ekvira, Amba vs.
 • Doğu Hindistan'da-Dakshina Kali, Kamakhya, Jagadhatri vs.
 • Güney Hindistan'da- Meenakshi, Vishalakshi, Kamakshi, Abhirami, Mookambika, Akilandeswari, vb.

Tüm bu enkarnasyonlar dünyaya güvenlik sağlamaya yardımcı olmuş ve hatta Şiva'yı dünya işlerine dahil etmiştir.

Lakshmi'nin Avatarları

Vişnu gibi, onun eşi Lakşmi de düzeni sağlamaya yardımcı olmak ve eşiyle birlikte dünyayı aydınlatmak için birçok biçimde enkarne olur. Birçok formu vardır ve tıpkı Parvati gibi, bazı formları Hinduizm'in tüm mezhep ve yorumlarında tutarlı değildir. Vaishnavizm'de ve Şaktizm'in bazı yorumlarında Lakshmi Devi'nin kendisi olarak görülür. Vaişnavizm'de ve Şaktizm'in bazı yorumlarında söylendiği gibi her Tanrıça olabileceği gibi, Şaktizm'in diğer yorumlarında ve Şaivizm'de görüldüğü gibi sadece Devi'nin başka bir formu da olabilir. Bunu akılda tutarak, Lakshmi'nin formları şunları içerir:

 • Mahalakshmi
 • 108 Divya Desam'da
 • Ashtalakshmi - Adi Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Dhana Lakshmi, Gaja Lakshmi, Santana Lakshmi, Vidya Lakshmi, Veera Lakshmi, Vijaya Lakshmi
 • Vishnu'nun avatarlarıyla - Padma, Bhumi, Sita, Radha, Rukmini , Ashtabharya, Yashodhara (Buddha'nın Vishnu'nun bir enkarnasyonu olduğuna inananlar için), Padmavati, Lakshmi Narayana, Andal, Krishna'nın küçük eşleri, Dharini, Vishnupriya
 • Tekil formlar - Vedavati, Chottanikkara Bhagavathy, Mookambika devi, Vaishno Devi
 • Matrikalar - Vaishnavi, Varahi, Narasimhi
 • Vishnu'nun Eşleri - Sri, Bhumi, Nila
 • Mahavidya Kamalatmika

Brahma'nın Avatarları

Guru Gobind Singh tarafından yazılan Sihlerin ikinci kutsal kitabı Dasam Granth'ta yedi Brahma Avatarından bahsedilmektedir.

 1. Valmiki
 2. Kashyapa
 3. Sukra
 4. Baches
 5. Vyasa
 6. Khat
 7. Khalidas

Skanda Purana'ya göre Brahma, Şiva'nın bir lanetine karşılık olarak kendini Yajnavalkya olarak enkarne etmiştir.

Ganesha'nın Avatarları

Linga Purana, Ganesha'nın şeytanları yok etmek, tanrılara ve dindar insanlara yardım etmek için enkarne olduğunu beyan eder. İki Upapurana - Ganesha Purana ve Mudgala Purana - Ganesha'nın avatarlarını detaylandırır. Bu iki upapurana da Ganapatya mezhebinin temel kutsal yazılarıdır - sadece Ganesha tapınmasına adanmıştır.

Ganesha Purana'da Ganesha'nın dört avatarı listelenmiştir: Mohotkata, Mayūreśvara, Gajanana ve Dhumraketu. Her avatar farklı bir yugaya karşılık gelir, farklı bir bineğe ve farklı bir ten rengine sahiptir, ancak tüm avatarların ortak bir amacı vardır - şeytanları öldürmek.

Mudgala Puranam Ganesha'nın sekiz avatarını tanımlar:

 1. Vakratunda (Vakratuṇḍa) ("bükülen gövde"), bineği bir aslandır.
 2. Ekadanta ("tek diş"), bineği bir fare.
 3. Mahodara ("büyük göbek"), bineği bir faredir.
 4. Gajavaktra (veya Gajānana) ("fil yüzü"), bineği bir faredir.
 5. Lambodara ("sarkık karın"), bineği bir faredir.
 6. Vikata (Vikaṭa) ("alışılmadık biçim", "şekilsiz"), bineği bir tavus kuşudur.
 7. Vighnaraja (Vighnarāja) ("engellerin kralı"), bineği göksel yılan Śeṣa'dır.
 8. Dhumravarna (Dhūmravarṇa) ("gri renk") Śiva'ya karşılık gelir, bineği bir attır.

Varuna'nın Avatarları

Jhulelal, Varuna'nın enkarnasyonu

Sindhi Hindularının Iṣṭa-devatā'sı (en çok saygı duyulan tanrı) olan Jhulelal, Varuna'nın vücut bulmuş hali olarak kabul edilir.