Cennet

bilgipedi.com.tr sitesinden
Dante ve Beatrice yüksek göklere bakıyor; Gustave Doré'nin İlahi Komedya illüstrasyonlarından.

Cennet veya gökler, tanrılar, melekler, ruhlar, azizler veya saygı duyulan atalar gibi varlıkların ortaya çıktığı, tahta çıktığı veya ikamet ettiği söylenen yaygın bir dini kozmolojik veya aşkın doğaüstü yerdir. Bazı dinlerin inançlarına göre, göksel varlıklar Dünya'ya inebilir veya enkarne olabilir ve dünyevi varlıklar öbür dünyada Cennete yükselebilir veya istisnai durumlarda Cennete canlı olarak girebilir.

Cennet genellikle cehennem, yeraltı dünyası ya da "alçak yerler "in aksine "en yüksek yer", en kutsal yer, cennet olarak tanımlanır ve çeşitli tanrısallık, iyilik, dindarlık, inanç ya da diğer erdemler, doğru inançlar ya da sadece ilahi irade standartlarına göre dünyevi varlıklar tarafından evrensel olarak ya da şartlı olarak erişilebilir. Bazıları gelecek bir dünyada yeryüzünde bir cennet olasılığına inanmaktadır.

Bir başka inanış ise gökleri, yeryüzünü ve yeraltı dünyasını birbirine bağlayan bir axis mundi ya da dünya ağacıdır. Hint dinlerinde cennet Svarga loka olarak kabul edilir ve ruh karmasına göre farklı yaşam formlarında yeniden doğuşa tabi tutulur. Bu döngü ruh Moksha ya da Nirvana'ya ulaştıktan sonra kırılabilir. İnsanların, ruhların ya da tanrıların somut dünyanın dışında (Cennet, Cehennem ya da diğer) var oldukları her yer öteki dünya olarak adlandırılır.

En azından Hıristiyanlık, İslam ve Yahudiliğin bazı ekollerinin yanı sıra Zerdüştlük gibi İbrahimi inançlarda cennet, önceki yaşamdaki iyi eylemlerin sonsuza dek ödüllendirildiği (cehennem kötü davranışların cezalandırıldığı yerdir) Ahiret alemidir.

Cennet, dinî kozmoloji veya transandental felsefede gök, yedi gök, uçmak, behişt gibi adlarla da anılan ilah, melek, cin, aziz, yeniden dirilmiş atalar gibi varlıkların yaşadığı, köken aldığı veya hüküm sürdüğüne inanılan yer. Bazı dinî inanışlara göre cennet yaratıkları yeryüzüne inebilir (reenkarnasyon) ve yerde yaşayanlar ölümlerinden sonra, bazı özel durumlarda yaşamakta oldukları hayat devam ederken cennete gidebilirler.

Cennet kavramına inanan kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı veya hepsi için Ahirette bulunan nihai bir varış noktası olduğunu düşünürler. Ayrıca cennet kavramına sahip inançların çoğunluğunda cennet iyi insanların ulaştığı bir Ahiret mekânıdır.

Etimoloji

"heofones", Beowulf'ta gökler için kullanılan eski bir Anglo-Sakson kelimesi

Modern İngilizce cennet kelimesi, daha önceki (Orta İngilizce) heven'den (1159 tarihli) türetilmiştir; bu da önceki Eski İngilizce heofon biçiminden geliştirilmiştir. Yaklaşık 1000 yılına gelindiğinde, heofon Hıristiyanlaştırılmış "Tanrı'nın yaşadığı yer" anlamında kullanılıyordu, ancak başlangıçta "gökyüzü, gök kubbe" anlamına geliyordu (örneğin Beowulf, c. 725). İngilizce terimin diğer Cermen dillerinde de akrabaları vardır: Eski Saksonca heƀan "gök, cennet" (dolayısıyla Orta Aşağı Almanca heven "gök"), Eski İzlandaca himinn, Gotikçe himins; ve bir varyant son -l ile olanlar: Eski Frizce himel, himul "gökyüzü, cennet", Eski Saksonca ve Eski Yüksek Almanca himil, Eski Saksonca ve Orta Düşük Almanca hemmel, Eski Hollandaca ve Hollandaca hemel ve modern Almanca Himmel. Bunların hepsi yeniden yapılandırılmış Proto-Germence *hemina-. veya *hemō biçiminden türetilmiştir.

Bu biçimin daha sonraki türeyişi belirsizdir. Yeniden yapılandırılmış *k̑emen- veya *k̑ōmen- "taş, cennet" aracılığıyla Proto-Hint-Avrupa *ḱem- "örtü, kefen" ile bir bağlantı önerilmiştir. Diğerleri ise bu sözcüğün kökeninde Proto-Hint-Avrupa kökenli *h₂éḱmō "taş" ve muhtemelen "göksel tonoz" kökünden türeme olduğunu ve bu durumda eski Yunanca ἄκμων (ákmōn "örs, havaneli; meteorit"), Farsça آسمان (âsemân, âsmân "taş, sapan taşı; gök, cennet") ve Sanskritçe अश्मन् (aśman "taş, kaya, sapan taşı; yıldırım; gök kubbe"). İkinci durumda İngilizce hammer sözcüğün bir başka akrabası olacaktır.

Cennet sözcüğü Arapça kökenlidir (Arapçaجنّة). Her dinin cennet kavramına verdiği özel isimler olabilir. Cennet sözcüğü dinî anlamda kullanılabileceği gibi, Türkçede mecaz veya sıfat olarak da kullanılmaktadır. TDK tanımına göre cennet, "Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt"tir. Ayrıca mecazi şekilde sıfat olarak, çok güzel, huzur veren gibi anlamlarda kullanılır. Cennet sözcüğünün dışında yine "cennet" anlamında olan Farsça kökenli behişt ve Soğdca kökenli uçmağ da Türkçede kullanılmaktadır. Yine de en yaygın olanı cennet sözcüğüdür.

Eden; Tevrat'taki Eden kelimesinin de kökeni olduğu düşünülen Akad kökenli "edinnu" düzlük anlamına gelir. Eden aynı zamanda güney Arabistan'da bir yer adıdır. Kelime Kur'an'ın farklı surelerinde "adn cennetleri" şeklinde kullanılmıştır, ancak Kur'an'da bu kelime Kitâb-ı Mukaddes'ten farklı olarak eskatolojik anlamda geçmektedir.

Antik Yakın Doğu

Mezopotamya

Nippur'daki Ekur tapınağının kalıntıları, eski Mezopotamyalılar tarafından "Dur-an-ki", cennetin ve dünyanın "demirleme halatı" olduğuna inanılırdı.

Eski Mezopotamyalılar gökyüzünü, düz Dünya'yı kaplayan bir dizi kubbe (genellikle üç, ama bazen yedi) olarak görüyorlardı. Her kubbe farklı bir tür değerli taştan yapılırdı. Cennetin en alt kubbesi jasper taşından yapılmıştı ve yıldızların eviydi. Cennetin orta kubbesi saggilmut taşından yapılırdı ve Igigi'nin meskeniydi. Cennetin en yüksek ve en dış kubbesi luludānītu taşından yapılmıştı ve gökyüzü tanrısı An olarak kişileştirilmişti. Gök cisimleri de belirli tanrılarla özdeşleştirilirdi. Venüs gezegeninin aşk, seks ve savaş tanrıçası İnanna olduğuna inanılırdı. Güneş, adalet tanrısı olan kardeşi Utu ve Ay da babaları Nanna'ydı.

Genel olarak eski Yakın Doğu kültürlerinde, özel olarak da Mezopotamya'da insanların ilahi âleme erişimi yok denecek kadar azdı. Cennet ve Dünya doğaları gereği birbirinden ayrıydı; insanlar yıldızlar ve fırtınalar gibi aşağı cennetin unsurlarını görebilir ve bunlardan etkilenebilirdi, ancak sıradan ölümlüler Cennet'e gidemezdi çünkü orası yalnızca tanrıların yeriydi. Gılgamış Destanı'nda Gılgamış Enkidu'ya şöyle der: "Cennete kim gidebilir dostum? Sadece tanrılar Şamaş'la birlikte sonsuza dek yaşarlar." Bunun yerine, bir kişi öldükten sonra ruhu Kur'a (daha sonra Irkalla olarak bilinir), yeryüzünün derinliklerinde bulunan karanlık gölgeli bir yeraltı dünyasına giderdi.

Tüm ruhlar aynı öbür dünyaya giderdi ve bir kişinin yaşamı boyunca yaptıklarının ona gelecek dünyada nasıl davranılacağı üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Bununla birlikte, mezar kanıtları bazı insanların İnanna'nın öbür dünyada adanmışlarına özel lütuflar bahşetme gücüne sahip olduğuna inandıklarını göstermektedir. Cennet ve dünya arasındaki ayrılığa rağmen, insanlar kahinler ve kehanetler aracılığıyla tanrılara ulaşmaya çalışmışlardır. Tanrıların Cennet'te ve aynı zamanda Dünya ile Cennet arasındaki iletişim kanalları olarak görülen ve ölümlülerin tanrılara erişimini sağlayan tapınaklarında yaşadıklarına inanılırdı. Nippur'daki Ekur tapınağı "Dur-an-ki", yani cennet ve dünyanın "demirleme halatı" olarak bilinirdi. Bu tapınağın Enlil'in kendisi tarafından inşa edildiği ve kurulduğu düşünülmektedir.

Kenanlılar ve Fenikeliler

Tunç Çağı'nda (MÖ 1200 öncesi) Kenanlıların cennetle ilgili görüşleri hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir ve Ugarit'teki (MÖ 1200 civarında yıkılmıştır) arkeolojik bulgular da bilgi sağlamamıştır. Birinci yüzyılda yaşamış Yunan yazar Bybloslu Philo, Sanchuniathon adlı eserinde Demir Çağı Fenike dinine ait unsurları muhafaza etmiş olabilir.

Hurriler ve Hititler

Eski Hititler bazı tanrıların Cennet'te, diğerlerinin ise Dünya'da insanların çok az erişebildiği dağlar gibi uzak yerlerde yaşadığına inanıyordu. Orta Hitit mitlerinde Cennet tanrıların meskenidir. Kumarbi'nin Şarkısı'nda Alalu, oğlu Anu'yu doğurmadan önce dokuz yıl boyunca Cennet'te krallık yapmıştır. Anu'nun kendisi de oğlu Kumarbi tarafından tahttan indirilmiştir.

İbrahimi ve İbrahimi esinli dinler

Pierre Mortier, tarafından M. Pierre Daniel Huet tarafından Kutsal tarihin anlaşılması için yapılan açıklamalara dayanılarak yapılan göksel cennetin haritası, 1700

“Ve tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe yaptı; ve yarattığı Âdem’i oraya koydu. Ve Rab, görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı, ve bahçenin ortasında hayat ağacını, ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi.

Ve bahçeyi sulamak için Aden’den bir ırmak çıktı; ve oradan bölündü ve dört kol oldu. Birinin adı Pişon’dur; kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır; ve bu diyarın altını iyidir; orada ak günnük ve akik taşı vardır; Ve ikinci ırmağın adı Gihon’dur; bütün Kuş ili'ni kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle’dir; Aşur’un önünden akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat’tır.” (Tekvin 2:8-14)

Sözü edilen ırmaklardan Fırat ve Dicle biliniyor. Bu ifadeye göre diğer iki ırmağın, Pişon ve Gihon’un adları yabancı olsa da, Aden’deki “cennet bahçesi”nin soyut ya da hayali bir ülke olmayıp dünya üzerindeki bir coğrafi bölge oluşu kesindir. Buna göre Gihon'un Nil, Pişon’un da İndüs olabileceği sonucuna varılabilir.

Alman Lucas tarafından 16. yüzyılda resmedilen Aden bahçesi

İbranice İncil

Diğer eski Yakın Doğu kültürlerinde olduğu gibi, İbranice Kutsal Kitap'ta da evren genellikle iki aleme ayrılır: gök (šāmayim) ve yeryüzü ('ereṣ). Bazen üçüncü bir âlem eklenir: "deniz", "toprağın altındaki su" ya da bazen asla derinlemesine tanımlanmayan belirsiz bir "ölüler diyarı". İbranice Kutsal Kitap'ta cennetin yapısı hiçbir zaman tam olarak tarif edilmemiştir, ancak İbranice šāmayim kelimesinin çoğul olması akademisyenler tarafından eski İsraillilerin cenneti eski Mezopotamyalılar gibi birden fazla katmana sahip olarak tasavvur ettiklerinin bir göstergesi olarak yorumlanmıştır. Bu okuma, Tesniye 10:14, Kral 8:27 ve 2 Tarihler 2:6 gibi ayetlerde "göklerin göğü" ifadesinin kullanılmasıyla da desteklenmektedir.

Çoğu Yakın Doğu kültürünün tipik görüşüne uygun olarak, İbranice Kutsal Kitap Cenneti insanlar için erişilemez bir yer olarak tasvir eder. Her ne kadar 1. Krallar 22:19-23, Eyüp 1:6-12 ve 2:1-6 ve Yeşaya'da olduğu gibi bazı peygamberlere zaman zaman cennete geçici olarak vizyoner erişim izni verilse de, bu peygamberler sadece Tanrı'nın yeryüzüyle ilgili müzakerelerini duymakta ve cennetin nasıl bir yer olduğuna dair hiçbir şey öğrenmemektedir. İbranice Kutsal Kitap'ta Cennet'in insanlar için olası bir ölümden sonraki yaşam yeri olduğundan neredeyse hiç söz edilmez, bunun yerine insanlar Şeol'de "dinleniyor" olarak tanımlanır. Bunun olası iki istisnası Yaratılış 5:24'te Tanrı tarafından "alındığı" anlatılan Hanok ve 2 Krallar 2:11'de ateşten bir arabada cennete yükseldiği anlatılan İlyas peygamberdir. Michael B. Hundley'e göre, bu iki örnekte de metin, anlatılan eylemlerin önemi konusunda muğlaktır ve her iki durumda da metin, özneye daha sonra ne olduğunu açıklamamaktadır.

İsraillilerin Tanrısı hem gökleri hem de yeri yöneten olarak tanımlanmaktadır. Başka pasajlarda, örneğin 1. Krallar 8:27'de, cennetin genişliğinin bile Tanrı'nın görkemini kapsayamayacağı belirtilir. İbranice Kutsal Kitap'taki bazı pasajlar, Cennet ve Dünya'nın bir gün sona ereceğini belirtir. Bu görüş, Cennet ve Dünya'yı savunmasız ve çözülmeye maruz olarak gören diğer eski Yakın Doğu kültürlerinde de paraleldir. Ancak İbranice Kutsal Kitap, İsrail'in Tanrısını yaratılıştan bağımsız ve potansiyel yıkım tarafından tehdit edilmemiş olarak tasvir etmesi bakımından diğer eski Yakın Doğu kültürlerinden farklıdır. İbranice Kutsal Kitap'ın büyük bir kısmı İsrail'in Tanrısı'nın halkıyla olan ilişkisiyle ilgili olduğundan, anlatılan olayların çoğu cennette değil yeryüzünde geçer. Tesniye kaynağı, Tesniye Tarihi ve Rahipler kaynağı, Kudüs'teki Tapınağı Dünya ile Cennet arasındaki tek iletişim kanalı olarak tasvir eder.

İkinci Tapınak Yahudiliği

İkinci Tapınak döneminde (yaklaşık MÖ 515 - MS 70) İbrani halkı önce Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun, ardından Diadoki'nin Yunan krallıklarının ve son olarak da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında yaşadı. Kültürleri, kendilerini yöneten halkların kültürlerinden derinden etkilenmiştir. Sonuç olarak, ölümden sonra varoluş hakkındaki görüşleri Perslerin, Yunanlıların ve Romalıların fikirleri tarafından derinden şekillendirilmiştir. Ruhun ölümsüzlüğü fikri Yunan felsefesinden, ölülerin dirilişi fikri ise Pers kozmolojisinden türemiştir. MS birinci yüzyılın başlarına gelindiğinde, birbiriyle bağdaşmaz görünen bu iki fikir İbrani düşünürler tarafından sıklıkla bir araya getirilmiştir. İbraniler ayrıca Persler, Yunanlılar ve Romalılardan insan ruhunun ilahi âlemden kaynaklandığı ve oraya geri dönmeye çalıştığı fikrini miras almıştır. İnsan ruhunun Cennet'e ait olduğu ve Dünya'nın sadece ruhun değerini kanıtlamak için sınandığı geçici bir yer olduğu fikri Helenistik dönemde (MÖ 323 - 31) giderek daha popüler hale gelmiştir. Yavaş yavaş, bazı İbraniler doğru ölülerin ebedi evi olarak Cennet fikrini benimsemeye başladı.

Hıristiyanlık

Francesco Botticini'nin 1475-76 tarihli Bakire'nin Göğe Alınışı tablosunda (Londra Ulusal Galeri), her biri farklı özelliklere sahip üç hiyerarşi ve dokuz melek düzeni gösterilmektedir.

Yeni Ahit'teki cennet tasvirleri Eski Ahit'tekilere göre daha gelişmiştir, ancak yine de genel olarak belirsizdir. Eski Ahit'te olduğu gibi, Yeni Ahit'te de Tanrı cennetin ve dünyanın hükümdarı olarak tanımlanır, ancak dünya üzerindeki gücüne Şeytan tarafından meydan okunur. Markos ve Luka İncilleri "Tanrı'nın Krallığı "ndan (Yunanca: βασιλεία τοῦ θεοῦ; basileía tou theou) söz ederken, Matta İncili daha yaygın olarak "Cennetin Krallığı" (Yunanca: βασιλεία τῶν οὐρανῶν; basileía tōn ouranōn) terimini kullanır. Her iki ifadenin de aynı anlama geldiği düşünülmektedir, ancak Matta İncili'nin yazarı, birinci yüzyılın sonlarında kendi kültürel ve dini bağlamında daha kabul edilebilir bir ifade olduğu için çoğu durumda "Tanrı'nın Krallığı" adını "Cennetin Krallığı" olarak değiştirmiştir.

Modern bilim adamları Tanrı'nın Krallığı'nın tarihsel İsa'nın öğretilerinin önemli bir parçası olduğu konusunda hemfikirdir. Buna rağmen, İncillerin hiçbirinde İsa'nın "Tanrı'nın Krallığı" ifadesinin tam olarak ne anlama geldiğini açıkladığı kaydedilmemiştir. Bu belirgin ihmalin en olası açıklaması, Tanrı'nın Krallığı'nın açıklama gerektirmeyen, yaygın olarak anlaşılan bir kavram olduğudur. Birinci yüzyılın başlarında Yahudiye'deki Yahudiler Tanrı'nın sonsuza dek cennette hüküm sürdüğüne inanıyorlardı, ancak birçoğu Tanrı'nın eninde sonunda yeryüzünde de krallığını kuracağına inanıyordu. Bu inanç, İsa tarafından öğrencilerine öğretilen ve hem Matta hem de Luka 11:2'de kaydedilen Rab'bin Duası'nın ilk dilekçesinde yer alır: "Egemenliğin gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun."

Tanrı'nın Krallığının herhangi bir insan krallığından daha üstün olduğuna inanıldığından, bu, Tanrı'nın Yahudiye'yi yöneten Romalıları zorunlu olarak kovacağı ve Yahudi halkı üzerinde kendi doğrudan yönetimini kuracağı anlamına geliyordu. Tarihi İsa'nın öğretilerinde, insanların ahlaki bir yaşam sürerek Tanrı'nın Krallığı'nın gelişine hazırlanmaları beklenir. İsa'nın takipçilerine ahlaki mükemmeliyetçilik içeren yaşam tarzlarını benimsemeleri için verdiği emirler Sinoptik İnciller boyunca birçok pasajda, özellikle de Matta 5-7'deki Dağdaki Vaaz'da bulunur. İsa ayrıca Cennetin Krallığı'nda rollerin tersine döneceğini, "sonuncuların ilk, ilklerin de sonuncu olacağını" öğretmiştir. Bu öğreti, çocuk gibi olma öğüdü, Luka 16'daki Zengin Adam ve Lazarus Benzetmesi, Matta 20'deki Bağdaki İşçiler Benzetmesi, Matta 22'deki Büyük Ziyafet Benzetmesi ve Luka 15'teki Savurgan Oğul Benzetmesi de dahil olmak üzere İsa'nın kayıtlı öğretileri boyunca tekrarlanır.

Geleneksel olarak Hıristiyanlık, Cennet'in Tanrı'nın tahtının ve kutsal meleklerin bulunduğu yer olduğunu öğretmiştir, ancak bu farklı derecelerde metaforik olarak kabul edilmektedir. Geleneksel Hıristiyanlıkta Cennet, Tanrısallığın yüce vizyonunda teosisin en üst düzeyde gerçekleştiği bir varoluş durumu ya da koşulu (kozmosun herhangi bir yerinde belirli bir yer olmaktan ziyade) olarak kabul edilir. Hıristiyanlığın çoğu biçiminde Cennet aynı zamanda kurtarılmış ölülerin öbür dünyadaki meskeni, genellikle ölülerin dirilişinden ve azizlerin Yeni Dünya'ya dönüşünden önceki geçici bir aşama olarak anlaşılır.

Dirilen İsa'nın cennete yükseldiği ve şu anda Tanrı'nın sağında oturduğu ve İkinci Geliş'te dünyaya döneceği söylenir. Enoch, Elijah ve dirilişinden sonra İsa'nın kendisi de dahil olmak üzere çeşitli insanların hala hayattayken Cennete girdikleri söylenmiştir. Roma Katolik öğretisine göre, İsa'nın annesi Meryem'in de Cennete kabul edildiği ve Cennetin Kraliçesi olarak adlandırıldığı söylenir.

MS ikinci yüzyılda Lyonslu Irenaeus, Yuhanna 14'e uygun olarak, öbür dünyada Kurtarıcı'yı görenlerin farklı köşklerde, bazılarının cennette, bazılarının cennette ve bazılarının da "şehirde" yaşadığına dair bir inancı kaydetmiştir.

Tüm bu yazılarda kullanılan sözcük, özellikle de Yeni Ahit'teki Yunanca sözcük οὐρανός (ouranos), öncelikle gökyüzü için geçerli olsa da, mecazi olarak Tanrı'nın ve kutsanmışların konutu için de kullanılır. Benzer şekilde, İngilizce "cennet" kelimesi, örneğin "gökten parlayan ışıklar" olarak yıldızlara yapılan atıflarda ve astronomik bir nesneyi ifade etmek için gök cismi gibi ifadelerde kullanıldığında orijinal fiziksel anlamını hala korusa da, Papa John Paul II'ye göre Hıristiyanlığın dört gözle beklediği cennet ya da mutluluk, "ne bir soyutlama ne de bulutlarda fiziksel bir yerdir, ancak Kutsal Üçlü ile canlı, kişisel bir ilişkidir. Bu, Kutsal Ruh'un birlikteliği aracılığıyla dirilmiş Mesih'te gerçekleşen Baba ile buluşmamızdır."

Rabbinik Yahudilik

Cennet kavramı (malkuth hashamaim מלכות השמים, Cennetin Krallığı) Hıristiyan düşüncesinde çokça tartışılırken, bazen olam haba, Gelecek Dünya olarak da bilinen Yahudi ahiret kavramı bu kadar sık tartışılmamaktadır. Tevrat'ın ölümden sonra hayatta kalma konusunda söyleyecek çok az şeyi vardır, ancak hahamların zamanında iki fikir Yahudiler arasında yer edinmiştir: muhtemelen Yunan düşüncesinden türeyen biri, ölümden sonra yaratıcısına dönen ölümsüz ruh; diğeri ise Pers kökenli olduğu düşünülen, ölülerin dirilişidir.

Yahudi yazılarında, ölülerin dirilişini takiben insanlığın yaşayacağı yer olarak "yeni bir dünya "dan bahsedilmektedir. Başlangıçta, ölümsüzlük ve diriliş fikirleri farklıydı ancak rabbinik düşüncede bu iki fikir birleştirilmiştir: ruh ölümle birlikte bedenden ayrılır ancak dirilişle birlikte bedene geri döner. Bu fikir, insanların iyi ve kötü eylemlerinin bu hayatta değil, ölümden sonra, hemen ya da sonraki dirilişte ödüllendirilip cezalandırılacağı şeklindeki bir başka haham öğretisiyle bağlantılıdır. MS 1 yılı civarında Ferisilerin dirilişe inandıkları, Sadukilerin ise bunu inkâr ettikleri söylenir (Matta 22:23).

Mişna'da Gelecek Dünya hakkında birçok söz vardır, örneğin, "Rabbi Yaakov şöyle dedi: Bu dünya Gelecek Dünya'dan önceki bir lobi gibidir; ziyafet salonuna girebilmek için kendinizi lobide hazırlayın."

Yahudilik, tüm ulusların doğrularının Gelecek Dünya'da bir payı olduğuna inanır.

Nicholas de Lange'ye göre, Yahudilik ölümden sonra bireyi bekleyen kader hakkında net bir öğreti sunmaz ve ölümden sonraki yaşama ilişkin tutumu şu şekilde ifade edilmiştir: "Çünkü gelecek esrarengizdir ve kabul edilen bilgi kaynakları, ister deneyim, ister akıl, ister vahiy olsun, gelecek hakkında net bir rehberlik sunmaz. Kesin olan tek şey her insanın ölmek zorunda olduğudur - bunun ötesini ancak tahmin edebiliriz."

"Judaism 101" web sitesinden Tracey R. Rich'e göre Yahudilik, diğer dünya dinlerinin aksine, cennete girme arayışına değil, hayata ve onu nasıl yaşayacağımıza odaklanır.

İslam

Sanatçının cennet izlenimini tasvir eden 19. yüzyıl İran minyatürü

Talmud gibi Yahudi geleneklerine benzer şekilde, Kur'an ve Hadis de sık sık yedi semâvâtın (سماوات) varlığından bahseder; semâvât (سماء) kelimesinin çoğulu olan bu kelime 'cennet, gökyüzü, göksel küre' anlamına gelir ve İbranice şemâim (שמים) ile akrabadır. Kur'an'da semavattan bahseden ayetlerden bazıları 41:12, 65:12 ve 71:15'tir. Büyük ve esrarengiz bir Lote ağacı olan Sidretü'l-Münteha, yedinci cennetin sonunu ve Tanrı'nın tüm yaratıkları ve göksel bilgiler için en uç noktayı işaret eder.

"Cennetler "in bir yorumuna göre tüm yıldızlar ve galaksiler (Samanyolu da dahil olmak üzere) "birinci cennetin" bir parçasıdır ve "bunun ötesinde bilim adamları tarafından henüz keşfedilmemiş olan daha büyük altı dünya vardır".

Şii kaynaklarına göre, Ali yedi cennetin isimlerini aşağıdaki gibi belirtmiştir:

 1. Rafi (رفیع) en küçük cennet (سماء الدنیا)
 2. Qaydum (قیدوم)
 3. Marum (ماروم)
 4. Arfalun (أرفلون)
 5. Hay'oun (هيعون)
 6. Arous (عروس)
 7. Ajma (عجماء)

Yine de İslam'da doğruların öbür dünyadaki varış noktası Cennet (Arapça: جنة "Garden [of Eden]", "cennet" olarak çevrilmiştir) olarak düşünülmüştür. Aden veya cennet ile ilgili olarak Kur'an şöyle der: "Muttakilere vaat edilen cennetin misali: Onun altından ırmaklar akar; meyveleri ve gölgesi süreklidir. İşte salihlerin sonu budur; kâfirlerin sonu ise cehennem ateşidir." İslam ilk günah kavramını reddeder ve Müslümanlar tüm insanların saf olarak doğduğuna inanır. Çocuklar öldüklerinde, ebeveynlerinin dini ne olursa olsun otomatik olarak cennete giderler.

Cennet öncelikle fiziksel terimlerle, istendiğinde her dileğin hemen yerine getirildiği bir yer olarak tanımlanır. İslami metinler Cennet'teki ölümsüz yaşamı olumsuz duyguların olmadığı mutlu bir yaşam olarak tanımlar. Cennette yaşayanların pahalı giysiler giyeceği, enfes ziyafetlere katılacağı ve altın ya da değerli taşlarla işlenmiş koltuklara yaslanacağı söylenir. Cennet sakinleri anne babaları, eşleri ve çocuklarıyla birlikte sevineceklerdir. İslam'da kişinin sevapları günahlarından fazlaysa cennete girebilir. Tersine, eğer kişinin günahları sevaplarından fazlaysa cehenneme gönderilir. Kişi ne kadar çok iyilik yapmışsa o kadar yüksek bir cennete yönlendirilir.

Mistik İbn Arabi'nin (13. yüzyıl) Yedi Cennet tasviri (Yedi cennetten farklı) Cennet şeması Futuhat al-Makkiyya, yaklaşık 1238 (fotoğraf: Futuhat al-Makkiyya'dan sonra, Kahire baskısı, 1911).

Cenneti tarif eden Kur'an ayetleri şunlardır: 13:13, 18:31, 38:49-54, 35:33-35 ve 52:17.

Kur'an Cennet'ten farklı isimlerle bahseder: El-Firdevs, Cennâtu'l-Edn ("Cennet Bahçesi" veya "Sonsuz Cennetler"), Cennatu'n-Na'îm ("Lezzet Bahçesi"), Cennatu'l-Ma've ("Sığınma Bahçesi"), Dâru's-Selâm ("Huzur Yurdu"), Dâru'l-Mukâme ("Daimi Kalma Yurdu"), el-Mukâmu'l-Emin ("Güvenli Makam") ve Cennâtu'l-Huld ("Ölümsüzlük Bahçesi"). Hadislerde bunlar cennetteki farklı bölgelerdir.

Sümer mitolojisinde birçok tasvirlerinin Yahudilik ve İslam'ın cennet anlayışına kaynaklık ettiği düşünülen cennet ve cehennem motifleri bulunur.

Ahmediyye

Ahmediye görüşüne göre, Kuran'da Cennet ve aynı zamanda Cehennem ile ilgili olarak sunulan tasvirlerin çoğu aslında mecazidir. Onlara göre, ölümden sonra gelecek yaşamın dünyadaki yaşamdan çok farklı olduğunu anlatan ayeti öne sürerler. Kur'an şöyle der: "Yerinize sizin gibi başkalarını getirmekten ve sizi şu anda bilmediğiniz bir şekle sokmaktan." İslam'daki Ahmediye mezhebinin kurucusu Mirza Gulam Ahmed'e göre, ruh daha nadir bir başka varlık doğuracak ve bu varlık, ruhun yeryüzündeki insan varlığıyla olan ilişkisine benzer şekilde ruhla benzer bir ilişki kurması anlamında bu dünyadaki yaşama benzeyecektir. Yeryüzünde kişi doğru bir yaşam sürer ve Tanrı'nın iradesine boyun eğerse, zevkleri bedensel arzuların aksine ruhani zevklerin tadını çıkarmaya uygun hale gelir. Bununla birlikte "embriyonik bir ruh" şekillenmeye başlar. Bedensel tutkulara teslim olmuş bir kişinin zevk alamayacağı farklı zevklerin doğduğu söylenir. Örneğin, kişinin kendi haklarını başkalarının hakları için feda etmesi zevkli hale gelir ya da bağışlama ikinci doğa haline gelir. Böyle bir durumda kişi kalbinde hoşnutluk ve huzur bulur ve bu aşamada Ahmediye inancına göre ruh içinde bir ruhun şekillenmeye başladığı söylenebilir.

Bahai İnancı

Bahai Dini, cennetin (ve cehennemin) belirli bir yer olarak geleneksel tanımını sembolik olarak kabul eder. Bahai yazılarında cennet, Tanrı'ya yakınlığın cennet olarak tanımlandığı "ruhani bir durum" olarak tarif edilir; buna karşılık cehennem Tanrı'dan uzak olma durumu olarak görülür. Bahai Dini'nin kurucusu Bahaullah, ruhun öbür dünyadaki yaşamının doğasının fiziksel düzlemde anlaşılamayacağını, ancak ruhun bilincini ve bireyselliğini koruyacağını ve fiziksel yaşamını hatırlayacağını; ruhun diğer ruhları tanıyabileceğini ve onlarla iletişim kurabileceğini belirtmiştir.

Bahailer için bir sonraki hayata giriş büyük bir sevinç getirme potansiyeline sahiptir. Bahaullah ölümü doğum sürecine benzetmiştir. O şöyle açıklar: "Öbür dünya bu dünyadan, bu dünya henüz annesinin karnında olan bir çocuktan ne kadar farklıysa o kadar farklıdır." Ana rahmi benzetmesi birçok yönden Bahai'nin dünyevi varoluşa bakışını özetler: tıpkı ana rahminin bir insanın ilk fiziksel gelişimi için önemli bir yer teşkil etmesi gibi, fiziksel dünya da bireysel ruhun gelişimini sağlar. Buna göre Bahailer yaşamı, kişinin bir sonraki yaşamda ihtiyaç duyacağı nitelikleri geliştirip mükemmelleştirebileceği bir hazırlık aşaması olarak görürler. Ruhani ilerlemenin anahtarı, Bahailerin şu anda Bahaullah olduğuna inandıkları mevcut Tanrı Mazharının çizdiği yolu takip etmektir. Bahaullah şöyle yazmıştır: "Şunu iyi bilin ki, eğer insan ruhu Tanrı yolunda yürümüşse, mutlaka geri dönecek ve Sevgili'nin huzurunda toplanacaktır."

Bahai öğretileri, öbür dünyada bir ruhlar hiyerarşisi olduğunu, her ruhun erdemlerinin hiyerarşideki yerlerini belirlediğini ve hiyerarşide daha altta olan ruhların üsttekilerin makamını tam olarak anlayamayacağını belirtir. Her ruh öbür dünyada ilerlemeye devam edebilir, ancak ruhun gelişimi tamamen kendi bilinçli çabalarına bağlı değildir, doğasının farkında değiliz, aynı zamanda Tanrı'nın lütfu, başkalarının duaları ve o kişi adına Dünya'da başkaları tarafından gerçekleştirilen iyi eylemlerle de artar.

Mandaeizm

Mandeanlar Alma d-Nhura (Işık Dünyası) adı verilen bir öbür dünyaya veya cennete inanırlar. Işık Dünyası, Tibil'in ve Karanlıklar Dünyası'nın içinden çıktığı ilkel, aşkın dünyadır. Yaşayan Büyük Tanrı (Hayyi Rabbi) ve onun uthraları (melekler veya koruyucular) Işık Dünyası'nda yaşarlar. Işık Dünyası aynı zamanda Piriawis'in, Yaşamın Büyük Yardena'sının (veya Ürdün Nehri'nin) kaynağıdır.

Gnostisizm

Dünyanın Kökeni Üzerine adlı Gnostik kodekste yer alan evrenin kozmolojik tasviri, Yaldabaoth adlı küçük tanrı ya da Demiurgos tarafından yaratılan ve her biri Archon'larından biri tarafından yönetilen yedi cennet sunar. Bu alemlerin üzerinde, iyiliksever, yüksek ilahların yaşadığı sekizinci cennet yer alır. Günlerin sonu sırasında, Archonların yedi cenneti birbirinin üzerine çökecektir. Yaldabaoth'un göğü ikiye bölünecek ve göksel küresindeki yıldızların düşmesine neden olacaktır.

Çin dinleri

Çin Zhou Hanedanlığı Kehanet yazısı tian, "cennet" veya "gökyüzü" karakteri.

Yerli Çin Konfüçyüs geleneklerinde cennet (Tian) önemli bir kavramdır; örneğin ataların ikamet ettiği ve imparatorların hanedanlık propagandalarında yönetme yetkilerini aldıkları yerdir.

Çin mitolojisinde, felsefelerinde ve dinlerinde kilit bir kavram olan cennet, yelpazenin bir ucunda Shangdi ("Yüce Tanrı") ile eşanlamlı, diğer ucunda ise doğa ve gökyüzü ile eşanlamlı natüralist bir kavramdır. Çince "cennet" terimi Tian (天), Zhou hanedanlığının en yüce tanrısının adından türemiştir. MÖ 1122'de Shang hanedanlığını fethetmelerinin ardından Zhou halkı yüce tanrıları Tian'ı Shang'ın yüce tanrısı Shangdi ile özdeş kabul etmiştir. Zhou halkı Cennet'e antropomorfik nitelikler atfetmiştir ki bu durum Çince cennet ya da gökyüzü karakterinin etimolojisinde de görülmektedir; bu karakter başlangıçta büyük kafatasına sahip bir insanı tasvir etmektedir. Cennetin tüm insanları gördüğü, duyduğu ve izlediği söylenir. Cennet insanların yaptıklarından etkilenir ve bir kişiliğe sahiptir, onlarla mutlu olur ve onlara kızar. Cennet, kendisini memnun edenleri kutsar ve onu rahatsız edenlerin üzerine felaketler gönderir. Cennetin diğer tüm ruhlardan ve tanrılardan üstün olduğuna da inanılırdı; Konfüçyüs "Cennete karşı suç işleyen kişinin dua edebileceği kimse yoktur" demiştir.

Mozi gibi Konfüçyüs zamanında doğan diğer filozoflar cennete daha da teistik bir bakış açısıyla yaklaşmış, tıpkı Cennetin Oğlu'nun (Zhou Kralı) dünyevi hükümdar olması gibi cennetin de ilahi hükümdar olduğuna inanmışlardır. Mozi, ruhların ve küçük tanrıların var olduğuna, ancak işlevlerinin yalnızca cennetin iradesini yerine getirmek, kötülük yapanları izlemek ve onları cezalandırmak olduğuna inanıyordu. Böylece işlev görürler Cennetin melekleri olarak ve dünyanın tek tanrılı yönetimine zarar vermeyecek şekilde. Böylesine yüksek bir tektanrıcılıkla, Mohizm'in "evrensel sevgi" (jian'ai, 兼愛) adı verilen ve cennetin tüm insanları eşit derecede sevdiğini ve her insanın benzer şekilde kendi akrabaları ile başkalarınınkiler arasında ayrım yapmadan tüm insanları sevmesi gerektiğini öğreten bir kavramı savunması şaşırtıcı değildir. Mozi'nin Cennetin İradesi (天志) adlı eserinde şöyle yazar:

"Cennetin insanları sebepsiz yere sevmediğini biliyorum. Gök, güneşe, aya ve yıldızlara onları aydınlatmaları ve onlara yol göstermeleri için emir verdi. Gök, onları düzenlemek için dört mevsimi, İlkbahar, Sonbahar, Kış ve Yaz'ı buyurdu. Beş tahılın, ketenin ve ipeğin yetişmesi için kar, don, yağmur ve çiy indirdi ki insanlar bunları kullanabilsin ve bunlardan keyif alabilsin. Gök, tepeleri ve nehirleri, vadileri ve vadileri kurdu ve insanın iyiliğine hizmet etmek ya da ona kötülük getirmek için birçok şeyi düzenledi. Erdemlileri ödüllendirmek ve kötüleri cezalandırmak, metal ve odun, kuş ve hayvan toplamak ve insanların yiyecek ve giyeceklerini sağlamak için beş tahıl, keten ve ipek yetiştirmek için dükleri ve lordları atadı. Antik çağlardan günümüze kadar bu böyle olmuştur."

Orijinal Çince: 「且吾所以知天之愛民之厚者有矣,曰以磨為日月星辰,以昭道之;制為四時春秋冬夏,以紀綱之;雷降雪霜雨露,以長遂五穀麻絲,使民得而財利之;列山川谿谷,播賦百事,以臨司民之善否;為王公侯伯,使之賞賢而罰暴;賊金木鳥獸,從事乎五穀麻絲,以為民衣食之財。自古及今,未嘗不有此也。」

Mozi, Cennetin İradesi, Bölüm 27, Paragraf 6, yaklaşık MÖ 5. Yüzyıl

Mozi kendi dönemindeki Konfüçyüsçüleri Konfüçyüs'ün öğretilerini takip etmedikleri için eleştirmiştir. Ancak daha sonraki Han hanedanlığı döneminde, Xunzi'nin etkisi altında, Çin'in cennet kavramı ve Konfüçyüsçülüğün kendisi çoğunlukla natüralist hale gelmiştir, ancak bazı Konfüçyüsçüler cennetin ataların ikamet ettiği yer olduğunu savunmuştur. Çin'de cennete tapınma, sonuncusu ve en büyüğü Pekin'deki Cennet Tapınağı olmak üzere tapınakların inşa edilmesi ve duaların sunulmasıyla devam etmiştir. Her Çin hanedanlığında Çin hükümdarı, genellikle iki sağlıklı boğayı kurban olarak keserek cennete yıllık kurban törenleri düzenlerdi.

Hint dinleri

Budizm

Cennette spor yapan Devalar. Wat Bowonniwet'teki duvar resmi

Budizm'de hepsi hala samsaranın (yanılsamalı gerçeklik) bir parçası olan çeşitli cennetler vardır. İyi karma biriktirenler bunlardan birinde yeniden doğabilir. Ancak cennette kalışları ebedi değildir; eninde sonunda iyi karmalarını tüketecek ve insan, hayvan veya diğer varlıklar olarak başka bir alemde yeniden doğacaklardır. Cennet geçici ve samsaranın bir parçası olduğundan, Budistler daha çok yeniden doğuş döngüsünden kaçmaya ve aydınlanmaya (nirvana) ulaşmaya odaklanır. Nirvana bir cennet değil, zihinsel bir durumdur.

Budist kozmolojisine göre evren geçicidir ve varlıklar bu insan dünyasının yalnızca bir "alem" veya "yol" olduğu çeşitli varoluşsal "düzlemler" arasında geçiş yapar. Bunlar geleneksel olarak dikey bir süreklilik olarak tasavvur edilir; insan aleminin üstünde gökler, altında ise hayvanlar, aç hayaletler ve cehennem varlıkları alemleri bulunur. Jan Chozen Bays'in Jizo: Guardian of Children, Travelers, and Other Voyagers adlı kitabında belirttiğine göre, asura alemi göksel alemin sonradan geliştirilmiş halidir ve insan alemi ile gökler arasına yerleştirilmiştir. Önemli bir Budist cenneti, Yunan mitolojisindeki Olimpos'a benzeyen Trāyastriṃśa'dır.

Mahayana dünya görüşünde, bu sürekliliğin dışında kalan ve aydınlanmaya erişen Buddhalar tarafından yaratılan saf topraklar da vardır. Amitabha'nın saf topraklarında yeniden doğmak Budalığın güvencesi olarak görülür, çünkü orada yeniden doğduktan sonra varlıklar diğer varlıkları kurtarmak için bunu yapmayı seçmedikleri sürece döngüsel varoluşa geri dönmezler, Budizm'in amacı aydınlanmanın elde edilmesi ve kişinin kendisini ve diğerlerini doğum-ölüm döngüsünden kurtarmasıdır.

Tibetçe Bardo sözcüğü kelime anlamıyla "ara durum" anlamına gelir. Sanskritçe'de bu kavram antarabhāva adını alır.

Aşağıdaki listeler göksel dünyaların en yükseğinden en aşağısına doğru sınıflandırılmıştır.

Theravada

Aṅguttara Nikāya'ya göre

Brahmāloka

Burada yaşayanlar Brahmā'lardır ve hükümdar Mahābrahmā'dır

Dört Brahmavihāra'yı geliştirdikten sonra Kral Makhādeva ölümünden sonra burada yeniden doğar. Keşiş Tissa ve Brāhmana Jānussoni de burada yeniden doğmuştur.

Bir Brahmās'ın ömrü belirtilmemiştir ama ebedi değildir.

Parinirmita-vaśavartin (Pali: Paranimmita-vasavatti)

"(Başkalarının) yarattıkları üzerinde gücü olan" devaların cenneti. Bu devalar kendileri için arzu ettikleri hoş biçimleri yaratmazlar, ancak arzuları onların iyiliğini isteyen diğer devaların eylemleriyle yerine getirilir. Bu dünyanın hükümdarı Vaśavartin (Pāli: Vasavatti) olarak adlandırılır ve kendi dünyasındaki diğer devalardan daha uzun bir ömre, daha büyük bir güzelliğe, daha fazla güce ve mutluluğa ve daha hoş duyu nesnelerine sahiptir. Bu dünya aynı zamanda Kāmadhātu'daki tüm varlıkları tensel zevklerin pençesinde tutmaya çalışan Māra adlı devaputra'nın (ilahi bir ırkın varlığı) da evidir. Māra bazen Vaśavartin olarak da adlandırılır, ancak genel olarak bu dünyadaki bu iki sakin ayrı tutulur. Bu dünyanın varlıkları 4,500 feet (1,400 m) boyundadır ve 9,216,000,000 yıl yaşarlar (Sarvāstivāda geleneği).

Nirmāṇarati (Pali: Nimmānaratī)

"Yarattıklarından zevk alan" devaların dünyası. Bu dünyanın devaları kendilerini memnun etmek için her türlü görünüme bürünebilirler. Bu dünyanın efendisine Sunirmita (Pāli Sunimmita) denir; karısı eskiden Buddha'nın baş upāsikā'sı (kadın adanmış) olan Visākhā'nın yeniden doğuşudur. Bu dünyanın varlıkları 3.750 fit (1.140 m) boyundadır ve 2.304.000.000 yıl yaşarlar (Sarvāstivāda geleneği).

Tuṣita (Pali: Tusita)

"Neşeli" devaların dünyası. Bu dünya en çok bir Bodhisattva'nın insanlar dünyasında yeniden doğmadan önce yaşadığı dünya olarak bilinir. Birkaç bin yıl öncesine kadar bu dünyanın Bodhisattvası, Buddha Śākyamuni olacak olan Siddhārtha olarak yeniden doğan Śvetaketu (Pāli: Setaketu) idi; o zamandan beri Bodhisattva, Ajita olarak yeniden doğacak ve Buddha Maitreya (Pāli Metteyya) olacak olan Nātha (veya Nāthadeva) olmuştur. Bu Bodhisattva Tuṣita'da yaşayanların en önde geleni iken, bu dünyanın yöneticisi Santuṣita (Pāli: Santusita) adlı başka bir devadır. Bu dünyanın varlıkları 3.000 feet (910 m) boyundadır ve 576.000.000 yıl yaşarlar (Sarvāstivāda geleneği). Kosālanlı bir ev sahibi ve Buddha'nın tarikatının hayırseveri olan Anāthapindika burada yeniden doğmuştur.

Yāma

Buradaki sakinlerin 144.000.000 yıllık bir ömrü vardır.

Trāyastriṃśa (Pali: Tāvatimsa)

Bu cennetin yöneticisi İndra veya Şakra'dır ve diyar Trayatrimia olarak da adlandırılır.

Her sakin diğer sakinlere "mārisa" unvanıyla hitap eder.

Bu cennetin yönetim salonuna Sudhamma Salonu denir.

Bu cennetin en görkemli manzarası olarak genç kızların bulunduğu Nandanavana bahçesi vardır.

Licchavi ordusu generali Ajita burada yeniden doğmuştur. Sākyan kızı Gopika bu âlemde bir erkek tanrı olarak yeniden doğmuştur.

Bu diyarda yeniden doğan herhangi bir Budist, Buddha'nın öğretilerini takip ettiği için kazandığı ekstra liyakat sayesinde daha önce burada yaşayanlardan herhangi birini gölgede bırakabilir.

Buradaki sakinlerin 36.000.000 yıllık bir ömrü vardır.

Cātummahārājika

"Dört Büyük Kralın" cenneti. Yöneticileri ismin dört Büyük Kralıdır, Virūḍhaka विरुद्धक, Dhṛtarāṣṭra धृतराष्ट्र, Virūpākṣa विरुपाक्ष, ve liderleri Vaiśravaṇa वैश्यवर्ण. Güneş ve Ay'a rehberlik eden devalar da dört kralın maiyetleri gibi bu dünyanın bir parçası olarak kabul edilir, Kumbhāṇḍas कुम्भाण्ड (cüceler), Gandharva गन्धर्वs (periler), Nāgas (yılanlar) ve Yakṣas यक्ष (cinler)'den oluşur. Bu dünyanın varlıkları 750 fit (230 m) boyundadır ve 9.000.000 yıl (Sarvāstivāda geleneği) veya 90.000 yıl (Vibhajyavāda geleneği) yaşarlar.

Mahayana

Śūraṅgama Sūtra'ya göre
Form Alemi
Birinci Dhyana, İkinci Dhyana, Üçüncü Dhyana ve Dördüncü Dhyana.
 • Üçüncü Dhyana
Yaygın Saflığın Cenneti
Dünyanın, bedenin ve zihnin tamamen saf olduğu kişiler saflık erdemine ulaşmış olur ve üstün bir seviye ortaya çıkar. Hâlâ yok olmanın mutluluğuna geri dönerler ve Yaygın Saflık Cennetinde bulunanlar arasındadırlar.
Sınırsız Saflık Cenneti
İçlerinde saflığın boşluğu tezahür edenler onun sınırsızlığını keşfetmeye yönlendirilirler. Bedenleri ve zihinleri hafif bir rahatlık yaşar ve yok olmanın mutluluğuna erişirler. Onlar Sınırsız Saflık Cennetinde bulunanlar arasındadır.
Daha Az Saflık Cenneti
Kendileri için ışığın mükemmelliği sese dönüşen ve mucizesini açığa çıkarmak için sesi daha da açan göksel varlıklar daha ince bir uygulama düzeyi keşfederler. Durgun yok oluşun mutluluğuna nüfuz ederler ve Az Saflık Cenneti'ndekiler arasında yer alırlar.
 • İkinci Dhyana
Bu seviyelere akanlar endişeler veya sıkıntılar tarafından ezilmeyeceklerdir. Uygun samadhi geliştirmemiş olsalar da, zihinleri daha kaba çıkışlarını bastıracak kadar saftır
Işık-Ses Cenneti
Işığı alıp mükemmelliğe ulaştıranlar öğretinin özünü gerçekleştirirler. Saflığı sonsuz tepkilere ve işlevlere dönüştüren ve yaratan bu kişiler Işık-Ses Cenneti'ndekiler arasındadır.
Sınırsız Işık Cenneti
Işıkları sonsuz bir göz kamaştırıcı parıltıyla birbirini aydınlatanlar, her şeyin kristal gibi olması için on yönün alemleri boyunca parlarlar. Onlar Sınırsız Işık Cenneti'ndekiler arasındadır.
Daha Az Işık Cenneti
Brahma cennetlerinin ötesindekiler Brahma varlıklarını toplar ve yönetir, çünkü onların Brahma davranışları mükemmel ve tamamlanmıştır. Hareketsiz ve yerleşik zihinleriyle, derin bir dinginlik içinde ışık üretirler ve Küçük Işık Cenneti'ndekiler arasındadırlar.
 • İlk Dhyana
Bu seviyelere akanlar herhangi bir acı veya ızdırap tarafından baskı altına alınmazlar. Uygun samadhi geliştirmemiş olsalar da, zihinleri çıkışlardan etkilenmeyecek kadar saftır.
Büyük Brahma Cenneti
Bedenleri ve zihinleri fevkalade mükemmel olan ve müthiş davranışlarında en ufak bir eksiklik bulunmayan bu kişiler yasaklayıcı ilkeler konusunda saftırlar ve bunları da tam olarak anlarlar. Bu kişiler her zaman Brahma kalabalıklarını büyük Brahma lordları olarak yönetebilirler ve Büyük Brahma Cenneti'nde bulunanlar arasındadırlar.
Brahma Bakanlarının Cenneti
Arzu dolu kalpleri çoktan bir kenara atılmış olanlarda arzudan ayrı bir zihin ortaya çıkar. Disiplin kurallarına düşkün bir saygı duyarlar ve onlarla uyum içinde olmaktan zevk alırlar. Bu kişiler Brahma erdemini her zaman uygulayabilirler ve Brahma'nın Hizmetkârları Cenneti'nde bulunanlar arasındadırlar.
Brahma'nın Çoklukları Cenneti
Dünyada zihinlerini geliştiren ama dhyana'dan faydalanmayan ve dolayısıyla bilgelikten yoksun olanlar, yalnızca cinsel arzu duymamak için bedenlerini kontrol edebilirler. İster yürürken, ister otururken ya da düşüncelerinde olsunlar, cinsel arzudan tamamen yoksundurlar. Kirletici sevgiye yol açmadıkları için, arzu aleminde kalmazlar. Bu kişiler düşüncelerine yanıt olarak Brahma varlıklarının bedenlerine bürünebilirler. Brahma'nın Çoklukları Cenneti'nde bulunanlar arasındadırlar.
Altı Arzu Cenneti
Altı Arzu Cennetinde doğumun sebebi on erdemli eylemdir.

Başkalarının Dönüşümlerinden Gelen Rahatlığın Cenneti

Dünyevi insanların yaptıklarını yaparken hiçbir dünyevi düşünceye sahip olmayanlar, bu tür faaliyetlerin içindeyken berrak ve bunların ötesinde olanlar, yaşamlarının sonunda dönüşümlerin mevcut olabileceği ve olmayabileceği durumları tamamen aşabilirler. Bu kişiler Başkalarının Dönüşümlerinden Gelen Rahatlık Cennetinde doğanlar arasındadır.

Dönüşümle Gelen Mutluluk Cenneti

Arzudan yoksun olan, ancak bunu yapmanın tadı balmumu çiğnemenin tadı gibi olsa da, eşleri uğruna bunu yapacak olanlar, yaşamlarının sonunda aşkın dönüşümlerin olduğu bir yerde doğarlar. Onlar Dönüşüm Yoluyla Mutluluk Cennetinde doğanlar arasındadır.

Tushita Cenneti

Sürekli sessizlik uygulayan, ancak temasla uyarıldıklarında dürtülerini henüz kontrol edemeyenler yaşamlarının sonunda süptil ve ruhani bir yere yükselirler; aşağı alemlere çekilmezler. İnsanların ve tanrıların alemlerinin yıkımı ve kalpaların üç felaket tarafından yok edilmesi onlara ulaşmayacaktır. Onlar Tushita Cennetinde doğanlar arasındadır.

Suyama Cenneti

Arzuyla karşılaştıklarında geçici olarak ona dahil olan ama arzu bittiğinde onu unutanlar. İnsan alemindeyken kişi daha az aktif ve daha sessizdir, güneş ve ayın aydınlatmasının ulaşmadığı ışık ve boşlukta kalır. Yaşamlarının sonunda bu varlıklar kendi ışıklarına sahip olurlar. Onlar Suyama Cennetinde doğanlar arasındadır.

Trayastrimsha Cenneti

Eşlerine duydukları cinsel aşk hafif olan, ancak henüz saflık içinde yaşamanın tüm lezzetini alamamış olanlar, yaşamlarının sonunda güneşin ve ayın ışığını aşar ve insan aleminin zirvesinde ikamet ederler. Onlar Trayastrimsha Cennetinde doğanlar arasındadır.

Dört Kralın Cenneti

Sapkın cinsel faaliyetlere ilgi duymayanlar ve ışık üretecek kadar saflık geliştirenler. Yaşamları sona erdiğinde, güneşe ve aya yaklaşırlar ve Dört Kral Cenneti'nde doğanlar arasında yer alırlar.

Ou Yi Zhixu, Shurangama sutrasının yalnızca sapkın cinsel arzudan kaçınmayı vurguladığını, ancak kişinin bu cennetlerde doğmak için doğal olarak 10 iyi davranışa uyması gerektiğini açıklar.

Tibet Budizmi

Tibet edebiyatı göksel dünyaları 5 ana türe ayırır:

 1. Akanishtha veya Ghanavyiiha
  Burası Nirvana'ya ulaşmış varlıkların ebediyen yaşadığı en yüce cennettir.
 2. Jinas'ın Cenneti
 3. Biçimsiz Ruhların Gökleri
  Bunların sayısı 4'tür.
 4. Brahmaloka
  Bunların sayısı 16'dır ve duygusallıktan arınmışlardır.
 5. Devaloka
  Bunların sayısı 6'dır ve duygusallık içerir.

Hinduizm

Hinduizm'de cennete ulaşmak nihai bir arayış değildir çünkü cennetin kendisi geçicidir ve fiziksel bedenle ilişkilidir. Sadece bhoot-tatvalar tarafından bağlanan cennet de mükemmel olamaz ve sadece zevkli ve dünyevi maddi yaşamın başka bir adıdır. Hindu kozmolojisine göre, dünyevi düzlemin üzerinde başka düzlemler de vardır: (1) Bhuva Loka, (2) İyi Krallık anlamına gelen Swarga Loka, Hinduizm'de cennetin genel adıdır, Devaların kralı İndra ile birlikte Hindu Devatalarının (Deva) çoğunun ikamet ettiği ve ölümlüleri yenen bir zevk cennetidir. Diğer bazı düzlemler Mahar Loka, Jana Loka, Tapa Loka ve Satya Loka'dır. Göksel meskenler de doğum ve ölüm döngüsüne bağlı olduğundan, herhangi bir cennet veya cehennem sakini karma ve "maya" yani Samsara illüzyonu uyarınca farklı bir düzleme ve farklı bir formda tekrar geri dönüştürülecektir. Bu döngü ancak Jivatma'nın kendini gerçekleştirmesiyle kırılır. Bu kendini gerçekleştirme Moksha'dır (Turiya, Kaivalya).

Mokşa kavramı Hinduizm'e özgüdür. Mokşa doğum ve ölüm döngüsünden kurtuluş ve Brahman ile nihai birleşme anlamına gelir. Mokşa ile özgürleşmiş bir ruh Brahman ya da Paramatma ile aynı mertebeye ve birliğe erişir. Vedanta, Mimansa, Sankhya, Nyaya, Vaisheshika ve Yoga gibi farklı okullar Brahman kavramı, apaçık Evren, onun oluşumu ve düzenli yok oluşu, Jivatma, Doğa (Prakriti) ve ayrıca mükemmel mutluluğa veya moksha'ya ulaşmanın doğru yolu konusunda ince farklılıklar sunar.

Vaishnava geleneklerinde en yüksek cennet, altı göksel lokanın üzerinde ve mahat-tattva veya dünyevi dünyanın dışında var olan Vaikuntha'dır. Burası mokşa'ya erişmiş ebediyen özgürleşmiş ruhların Lakshmi ve Narayana (Vişnu'nun bir tezahürü) ile birlikte ebedi yüce güzellikte ikamet ettikleri yerdir.

Nasadiya Sukta'da Vyoman cenneti/gökyüzünden, gözetmen bir varlığın yaratılanları denetlediği bir yer olarak bahsedilir. Ancak Nasadiya Sukta bu gözetleyicinin her şeyi bildiğini sorgular.

Caynizm

Jain Kutsal Yazılarına göre Evrenin Yapısı.

Jainizm'de tarif edildiği şekliyle Evrenin şekli yanda gösterilmiştir. Haritanın tepesi olarak Kuzey yönünü kullanan mevcut gelenekten farklı olarak, bu haritanın tepesi olarak Güney kullanılmaktadır. Şekil, dik duran insan formunun bir parçasına benzemektedir.

Deva Loka (gökler), olumlu karmik etkilerin tadını çıkaran tüm ruhların bulunduğu sembolik "göğüs "tedir. Göksel varlıklar deva (eril form) ve devis (dişil form) olarak adlandırılır. Caynizm'e göre tek bir göksel mesken yoktur, ancak farklı derecelerde karmik erdemlere sahip ruhları uygun şekilde ödüllendirmek için çeşitli katmanlar vardır. Benzer şekilde, "bel "in altında Narka Loka (cehennem) bulunur. Ortada insan, hayvan, böcek, bitki ve mikroskobik yaşam formları bulunur.

Saf ruhlar (Siddha statüsüne ulaşmış olanlar) Evrenin en güney ucunda (en üstte) ikamet ederler. Tamil edebiyatında onlardan தென்புல்தார் olarak bahsedilir (Kural 43).

Sih dini

Guru Granth Sahib'de Bhagat Kabir öteki dünyadaki cenneti reddeder ve kişinin bu dünyada kutsal insanlarla birlikte olarak cenneti deneyimleyebileceğini söyler.

Ölçülerin ve düşüncelerin ötesinde olan Rab'bi tanıdığını iddia eder; sadece kelimelerle cennete girmeyi planlar. Cennetin nerede olduğunu bilmiyorum. Herkes oraya gitmeyi planladığını iddia eder. Sadece konuşmakla zihin yatışmaz. Zihin ancak egoizm fethedildiğinde yatışır. Zihin cennet arzusuyla dolu olduğu sürece, Rab'bin Ayaklarında oturmaz. Kabeer der ki, bunu kime anlatmalıyım? Kutsalların Şirketi cennettir.

- Bhagat Kabir, Guru Granth Sahib 325

Mezoamerikan dinleri

Aztekler, Chichimecler ve Toltekler gibi Nahua halkı göklerin inşa edildiğine ve 13 seviyeye ayrıldığına inanıyordu. Her seviyede, bu cennetlerde yaşayan ve onları yöneten bir ila birçok Lord vardı. Bu göklerin en önemlisi Omeyocan (İki'nin Yeri) idi. On Üç Gök, erkek olarak Ometecuhtli (İki Lord) adını alan ve kadın olarak Omecihuatl (İki Kadın) olarak adlandırılan İkili-Genesis'in yaratıcısı olan ikili Lord Ometeotl tarafından yönetiliyordu.

Polinezya

Polinezya mitolojisinin yaratılış mitlerinde çeşitli gök ve yeraltı kavramları bulunur. Bunlar bir adadan diğerine farklılık gösterir. Ortak noktaları, evrenin insanların dünyası (yeryüzü), göksel tanrıların üst dünyası ve yeraltı dünyası arasında bölünmüş bir yumurta ya da hindistan cevizi olarak görülmesidir. Bunların her biri Dante'nin İlahi Komedya'sını anımsatan bir şekilde alt bölümlere ayrılmıştır, ancak bölümlerin sayısı ve isimleri bir Polinezya kültüründen diğerine farklılık gösterir.

Māori

Māori mitolojisinde gökler bir dizi âleme bölünmüştür. Farklı kabileler cenneti farklı şekilde numaralandırır, iki kadar az ve on dört kadar çok seviye vardır. En yaygın versiyonlardan biri cenneti şu şekilde böler:

 1. Kiko-rangi, tanrılar tarafından yönetilir Toumau
 2. Waka-maru, güneş ışığı ve yağmur cenneti
 3. Nga-roto, Tanrı Maru'nun hüküm sürdüğü göller cenneti
 4. Hauora, yeni doğan çocukların ruhlarının ortaya çıktığı yer
 5. Nga-Tauira, hizmetçi tanrıların evi
 6. Kahraman Tawhaki tarafından yönetilen Nga-atua
 7. Autoia, insan ruhlarının yaratıldığı yer
 8. Aukumea, ruhların yaşadığı yer
 9. Wairua, ruh tanrılarının yaşadığı yerdir.
 10. Naherangi veya Tuwarea, Rehua'nın başkanlık ettiği büyük tanrıların yaşadığı yer

Māoriler bu göklerin sütunlar tarafından desteklendiğine inanırlar. Diğer Polinezya halkları ise bunların tanrılar tarafından desteklendiğini düşünür (Hawaii'de olduğu gibi). Bir Tahiti efsanesine göre cennet bir ahtapot tarafından desteklenmektedir.

Paumotu, Tuamotus

Bir Tuomatuan şefi tarafından 1869 yılında çizilen ve dokuz cenneti tasvir eden bir çizim.

Polinezyalıların evren anlayışı ve evrenin bölünmüşlüğü, 1869 yılında bir Tuomotuan şefi tarafından yapılan ünlü bir çizimle güzel bir şekilde resmedilmiştir. Burada dokuz cennet sağ ve sol olarak ikiye ayrılmış ve her bir aşama aşağıda resmedilen dünyanın evrimindeki bir aşama ile ilişkilendirilmiştir. En alttaki bölüm, göklerin yeryüzünün üzerinde alçakta asılı durduğu ve adalılar tarafından bilinmeyen hayvanların yaşadığı bir dönemi temsil etmektedir. Üçüncü bölümde ilk cinayet, ilk gömüler ve Rata tarafından inşa edilen ilk kanolar gösterilmektedir. Dördüncü bölümde ise ilk hindistan cevizi ağacı ve diğer önemli bitkiler doğar.

Teosofi

Esas olarak Helena Blavatsky tarafından kurulan Teosofi'de, her dinin (Teosofi dahil) üst astral düzlemin çeşitli bölgelerinde, her dinde verilen cennet tanımına uyan ve Dünya'daki önceki yaşamında iyi olan bir ruhun gideceği kendi bireysel cennetine sahip olduğuna inanılır. Dünya'nın üst astral düzleminin üst atmosferinde çeşitli cennetlerin bulunduğu bölgeye Yazlık Bölge adı verilir (Teosofistler cehennemin Dünya'nın yüzeyinden merkezine doğru uzanan alt astral düzleminde bulunduğuna inanırlar). Ancak Teosofistler ruhun ortalama 1400 yıl sonra Karma'nın Efendileri tarafından tekrar enkarne olmak üzere Dünya'ya geri çağrıldığına inanırlar. Ruhların enkarnasyon döngülerini tamamladıktan sonra milyarlarca yıl gelecekte gidecekleri son cennete Devachan adı verilir.

Cennet inancına yönelik eleştiriler

Anarşist Emma Goldman, "Bilinçli ya da bilinçsiz, çoğu teist tanrılarda ve şeytanlarda, cennette ve cehennemde, ödülde ve cezada, insanları itaat, uysallık ve hoşnutluk için kamçılayacak bir kırbaç görür" diye yazdığında bu görüşü ifade etmiştir.

Daniel Dennett gibi pek çok nörobilimci ve nörofelsefeci, bilincin beynin işleyişine bağlı olduğuna ve ölümün bilincin sona ermesi anlamına geldiğine inanmaktadır ki bu da cenneti dışlamaktadır. Bilimsel araştırmalar, retiküler aktive edici sistem ya da talamus gibi beynin bazı bölgelerinin bilinç için gerekli olduğunu keşfetmiştir, çünkü bu yapıların işlevsizliği ya da hasar görmesi bilinç kaybına neden olmaktadır.

Bazıları ölümden sonra bir ödül inancının hayattayken ahlaki davranış için zayıf bir motivasyon olduğunu savunmuştur. Sam Harris şöyle yazmıştır: "İnsanlara sadece çektikleri acıları düşünerek yardım etmek, Evrenin Yaratıcısının bunu yapmanızı istediğini ya da yaptığınız için sizi ödüllendireceğini ya da yapmadığınız için sizi cezalandıracağını düşündüğünüz için yardım etmekten çok daha asildir. Din ve ahlak arasındaki bu bağlantıyla ilgili sorun, insanlara iyi nedenler varken diğer insanlara yardım etmek için kötü nedenler vermesidir."

Sinirbilim

Daniel Dennett gibi pek çok nörobilimci ve nörofelsefeci, bilincin beynin işleyişine bağlı olduğuna ve ölümün bilincin sona ermesi anlamına geldiğine inanmaktadır ki bu da cenneti dışlamaktadır. Bilimsel araştırmalar, retiküler aktive edici sistem ya da talamus gibi beynin bazı bölgelerinin bilinç için gerekli olduğunu keşfetmiştir, çünkü bu yapıların işlevsizliği ya da hasar görmesi bilinç kaybına neden olmaktadır.

Inside the Neolithic Mind (2005) adlı kitapta Lewis-Williams ve Pearce, dünyanın dört bir yanında ve tarih boyunca pek çok kültürün cennetin katmanlı yapısını ve benzer şekilde yapılandırılmış cehennem çemberlerini sinirsel olarak algıladığını ileri sürmektedir. Raporlar zaman ve mekan içinde o kadar benzerlik göstermektedir ki Lewis-Williams ve Pearce bu algıları gerçek nöral aktivasyonlar ve belirli bilinç durumları sırasındaki öznel algılar olarak kabul ederek nörobilimsel bir açıklama getirilmesini savunmaktadır.

Ölüme yaklaşan ve ölüme yakın deneyimler yaşayan pek çok kişi, dini cennet kavramıyla benzerlikler gösteren diğer bir dünya boyutunda akrabalarıyla karşılaştıklarını veya "Işık "a girdiklerini bildirmektedir. Her ne kadar cehennem kavramıyla benzerlikler gösteren sıkıntılı deneyimler ve olumsuz yaşam değerlendirmeleri de rapor edilse de, "Işık" ile karşılaşma ya da ona girmenin olumlu deneyimi, insan kavrayışının ötesinde bir sevgi, huzur ve neşe halinin son derece yoğun bir hissi olarak rapor edilmektedir. Ölüme yakın deneyimler yaşayan kişiler, bu yoğun pozitif duygu haliyle birlikte, bilincin ya da yüksek bir farkındalık halinin sanki "cenneti" tatmanın merkezindeymiş gibi göründüğünü de bildirmektedir.

Sanatta temsiller

Kurgu eserlerde çok sayıda farklı Cennet ve Cehennem tasavvuruna yer verilmiştir. Cennetin en ünlü iki tasviri Dante Alighieri'nin Paradiso (İlahi Komedya) ve John Milton'ın Paradise Lost (Kayıp Cennet) adlı eserlerinde yer almaktadır.

İslam'da cennet

Cennet İslam'da, İslam dinine inananların ebedî olarak kalacaklarına inandıkları bir Ahiret mekânıdır. Allah tarafından ayrıcalıklı yaratılmamış kişiler, sevaplarına göre doğrudan Cennete gidebildiği gibi, Cehennemde bir müddet bekleyip sonra Cennete girebilirler; veyahut sonsuza dek cehennemde kalabilirler. Peygamber, veli ve şehitler gibi Allah'ın çok sevdiği kulları ise sırat köprüsünü bile görmeden doğrudan cennete uçarak gidebilirler.

Genel bir görünüm olarak cennetin erkek ve kadın zevklerine hitap ettiği düşünülür. Cennette kişiye özel köşkler, saraylar, bal ve şerbet şelaleleri, çeşitli ürün veren türlü türlü ağaçlar, yaylalar, hayal bile edilemeyen güzellikte gölgelikler ve cennete girmeyi hak edenlerin her türlü arzularına cevap veren huriler ve gılmanlar bulunur. Cennetekilerin birçoğu, çoğu zaman onları yoktan var eden Allah'ı temâşa edeceklerdir (seyredeceklerdir).

Cennette deveye binen huriler. 15. yüzyıl İran el yazması

Cennetteki hayat sonsuzdur ve orada birçok mükâfat verilecektir. İnanca göre kafir, müşrik ve münafık kişiler cennete giremez, ebedî olarak cehennemde kalırlar. Müslüman olup günah işleyenlerin ise, Allah günahlarını affetmezse, bir süre cehennemde günahlarının cezasını çekeceklerine, daha sonra da cennete gireceklerine inanılır.

Sad Suresinde şöyle anlatılır:

« Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak ""Adn Cennetleri"" vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyve ve içecek ister. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. (38:50-53) »

Cennet, Bakara Suresinde şöyle anlatılır:

« İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce bize verilen rızık!” diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır. (2:25) »

Nebe' Suresinde şöyle anlatılır:

« Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri yeni çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. (78:31-34) »

Hac Suresinde şöyle anlatılır:

« Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. (22:23) »

Gaşiye Suresinde şöyle anlatılır:

« Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. (88:13-16) »

Eleştiriler

İslam'da İsmailiyye'nin Bâtınîlik mezhebinden korkulan Haşhaşîler örgütünün başı ve yöneticisi olan Hasan Sabbah, fedailerini sahte bir cennetle kandırıyordu. Oysaki bu cennet Alamut Kalesi'nin arkasındaydı. Bu olaylardan sonra fedailer heveslerini tutamadıkları için cennete ulaşmak amacıyla intihar bile etmişlerdi. İntiharlar fazlalaşınca Hasan Sabbah, Fedailerin sadece görev sırasında ölmesi gerektiğini söyleyen bir ferman bile yayınladı. Yorumcular,insanın (Özellikle fakir grubun) Cennet vadiyle kolayca kandırılabildiklerini savunurlar. Temel olarak cennetin geçici ve sonsuz olamayacak kadar Dünyasal olduğunu söyleyen insanlarda vardır.