Anestezi

bilgipedi.com.tr sitesinden
Anestezi
Preoxygenation before anesthetic induction.jpg
Telaffuz/ˌænɪsˈθziə, -siə, -ʒə/
MeSHE03.155
MedlinePlusANESTEZİ
eMedicine1271543
[Vikiveri'de düzenle]

Anestezi, tıbbi amaçlarla indüklenen kontrollü, geçici bir duyu veya farkındalık kaybı durumudur. Analjezi (ağrının giderilmesi veya önlenmesi), felç (kas gevşemesi), amnezi (hafıza kaybı) ve bilinç kaybının bir kısmını veya tamamını içerebilir. Anestezik ilaçların etkisi altındaki bir kişiye anestezi uygulanmış denir.

Anestezi, aksi takdirde anestezi uygulanmamış bir kişide şiddetli veya dayanılmaz ağrıya neden olacak veya teknik olarak mümkün olmayacak prosedürlerin ağrısız bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Üç geniş anestezi kategorisi mevcuttur:

 • Genel anestezi, merkezi sinir sistemi aktivitesini baskılar ve enjekte edilen veya solunan ilaçlar kullanılarak bilinçsizlik ve tam duyu eksikliği ile sonuçlanır.
 • Sedasyon, merkezi sinir sistemini daha az derecede baskılar ve bilinç kaybına yol açmadan hem anksiyeteyi hem de uzun süreli anıların oluşmasını engeller.
 • Bölgesel ve lokal anestezi, vücudun belirli bir bölgesinden sinir uyarılarının iletimini engeller. Duruma bağlı olarak, bu tek başına (bu durumda kişinin bilinci tamamen açık kalır) ya da genel anestezi veya sedasyon ile birlikte kullanılabilir. İlaçlar, vücudun yalnızca izole bir bölümünü uyuşturmak için periferik sinirleri hedef alabilir, örneğin diş çalışması için bir dişi uyuşturmak veya tüm bir uzuvda hissi engellemek için bir sinir bloğu kullanmak gibi. Alternatif olarak, epidural ve spinal anestezi, merkezi sinir sisteminin kendi bölgesinde uygulanabilir ve blok alanını besleyen sinirlerden gelen tüm duyuları bastırır.

Tıbbi bir prosedüre hazırlanırken, klinisyen, prosedürün türüne ve belirli bir kişiye uygun anestezi özelliklerini ve derecesini elde etmek için bir veya daha fazla ilaç seçer. Kullanılan ilaç türleri arasında genel anestezikler, lokal anestezikler, hipnotikler, dissosiyatifler, sedatifler, yardımcılar, nöromüsküler bloke edici ilaçlar, narkotikler ve analjezikler bulunur.

Anestezi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan komplikasyon risklerini anestezinin uygulandığı prosedürün risklerinden ayırmak genellikle zordur, ancak bunlar temelde üç faktörle ilişkilidir: kişinin sağlığı, prosedürün karmaşıklığı (ve stresi) ve anestezi tekniği. Bu faktörler arasında kişinin sağlığı en büyük etkiye sahiptir. Majör perioperatif riskler arasında ölüm, kalp krizi ve pulmoner emboli yer alırken minör riskler arasında ameliyat sonrası bulantı ve kusma ile hastaneye yeniden yatış yer almaktadır. Lokal anestezik toksisitesi, hava yolu travması veya malign hipertermi gibi bazı durumlar, belirli anestezik ilaçlara ve tekniklere daha doğrudan atfedilebilir.

Ketamin, veteriner tıpta anestezi için kullanılan kimyasallardan biridir.

Anestezi (Yunanca ek an-, "-siz, -sız anlamında" ve aesthētos, "hissetmek"), genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hâle gelmesini sağlayan işleme verilen addır. Vücudun sadece belirli bir bölgesini uyuşturan anestezi türü ise lokal anestezidir. Anestezi yaratan maddelere anestezikler, ilgilenen uzmanlık dalına ise anestezibilim (anesteziyoloji) denir.

Anestezi, duyumsama yokluğudur. Genel anestezi, geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır. Bu tür anestezi Alman tıbbında ve Türkiye’de bazı insanlar arasında genel anestezi deyimi yerine “Narkoz” da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.

Tıbbi kullanımlar

Anestezinin amacı üç temel hedefe veya son noktaya indirgenebilir:

 • Hipnoz (geçici bir bilinç kaybı ve bununla birlikte hafıza kaybı. Farmakolojik bağlamda, hipnoz kelimesi genellikle bu teknik anlama sahiptir, bunun aksine daha tanıdık olan, ilaçların neden olması gerekmeyen değişmiş bir bilinç durumu anlamına gelen psikolojik anlamı vardır-bkz. hipnoz).
 • analjezi (otonom refleksleri de körelten duyu eksikliği)
 • kas gevşemesi

Farklı anestezi türleri son noktaları farklı şekilde etkiler. Örneğin bölgesel anestezi analjeziyi etkiler; benzodiazepin tipi sedatifler (sedasyon veya "alacakaranlık anestezisi" için kullanılır) amneziyi destekler; ve genel anestezikler tüm son noktaları etkileyebilir. Anestezinin amacı, söz konusu cerrahi prosedür için gerekli olan son noktalara kişi için en az riskle ulaşmaktır.

Bir ameliyathanenin anestezi alanı

Anestezinin hedeflerine ulaşmak için ilaçlar sinir sisteminin farklı ancak birbirine bağlı bölümleri üzerinde etki gösterir. Örneğin hipnoz, beyindeki çekirdekler üzerindeki eylemler yoluyla oluşturulur ve uykunun aktivasyonuna benzer. Etkisi, insanları daha az farkında ve zararlı uyaranlara karşı daha az reaktif hale getirmektir.

Hafıza kaybı (amnezi), ilaçların beynin birden fazla (ancak belirli) bölgesine etki etmesiyle oluşur. Anılar, gücü sinaptik plastisite olarak adlandırılan nöronlar arasındaki bağlantıların gücü tarafından belirlenen çeşitli aşamalarda (kısa vadeli, uzun vadeli, uzun ömürlü) bildirimsel veya bildirimsel olmayan anılar olarak oluşturulur. Her anestezik, değişken dozlarda hafıza oluşumu üzerinde benzersiz etkiler yoluyla amnezi üretir. İnhalasyon anestezikleri, bilinç kaybı için gereken dozların altındaki dozlarda çekirdeklerin genel olarak baskılanması yoluyla güvenilir bir şekilde amnezi üretecektir. Midazolam gibi ilaçlar, uzun süreli anıların oluşumunu engelleyerek farklı yollardan amnezi üretir.

Bununla birlikte, bir kişi anestezi sırasında rüya görebilir veya anestezi altında hiçbir belirti olmamasına rağmen prosedürün bilincine sahip olabilir. İnsanların %22'sinin genel anestezi sırasında rüya gördüğü ve her 1000 vakadan 1-2'sinin "genel anestezi sırasında farkındalık" olarak adlandırılan bir bilince sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Teknikler

Anestezi, doğrudan bir tedavi aracı olmadığı için benzersizdir; daha ziyade, başkalarının aksi takdirde ağrılı veya karmaşık olabilecek bir rahatsızlığı tedavi edebilecek, teşhis edebilecek veya iyileştirebilecek şeyler yapmasına izin verir. Bu nedenle en iyi anestezi, hasta için en düşük riske sahip olan ve yine de prosedürü tamamlamak için gereken son noktalara ulaşan anestezidir. Anestezide ilk aşama, tıbbi öykü, fizik muayene ve laboratuvar testlerinden oluşan ameliyat öncesi risk değerlendirmesidir. Bir kişinin ameliyat öncesi fiziksel durumunun teşhis edilmesi, klinisyenin anestezi risklerini en aza indirmesini sağlar. İyi tamamlanmış bir tıbbi öykü, %56 oranında doğru tanıya ulaşılmasını sağlarken, bu oran fizik muayene ile %73'e çıkmaktadır. Laboratuvar testleri tanıya yardımcı olur, ancak vakaların yalnızca %3'ünde, anestezi öncesinde tam bir öykü ve fizik muayeneye duyulan ihtiyacın altını çizer. Yanlış ameliyat öncesi değerlendirmeler veya hazırlıklar, tüm advers anestezi olaylarının %11'inin temel nedenidir.

Güvenli anestezi bakımı büyük ölçüde yüksek eğitimli sağlık çalışanlarından oluşan iyi işleyen ekiplere bağlıdır. Anesteziyi merkeze alan tıbbi uzmanlık alanına anesteziyoloji, bu alanda uzmanlaşmış doktorlara da anestezist denir. Anestezi hizmetinde yer alan diğer sağlık çalışanları, yetki alanına bağlı olarak değişen unvan ve rollere sahiptir ve anestezi hemşireleri, hemşire anestezistler, anestezist asistanları, anestezi teknisyenleri, anestezi yardımcıları, ameliyathane pratisyenleri ve anestezi teknologlarını içerir. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Anestezist Dernekleri Federasyonu tarafından ortaklaşa onaylanan güvenli anestezi uygulamasına yönelik uluslararası standartlar, lokal anestezi altında gerçekleştirilen minimal sedasyon veya yüzeysel prosedürler haricinde anestezinin anestezistler tarafından sağlanmasını, denetlenmesini veya yönetilmesini şiddetle tavsiye etmektedir. Eğitimli, uyanık bir anestezi sağlayıcısı sürekli olarak kişiye bakım vermelidir; sağlayıcının anestezi uzmanı olmadığı durumlarda, bir anestezi uzmanı tarafından yerel olarak yönlendirilmeli ve denetlenmelidir ve bunun mümkün olmadığı ülkelerde veya ortamlarda, bakım, bölgesel veya ulusal anestezi uzmanı liderliğindeki bir çerçeve içinde en nitelikli yerel kişi tarafından yönetilmelidir. Doku oksijenasyonu, perfüzyon ve kan basıncının sürekli klinik ve biyometrik olarak izlenmesi; oskültasyon ve karbondioksit tespiti ile hava yolu yönetim cihazlarının doğru yerleştirildiğinin teyit edilmesi; WHO Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesinin kullanılması ve prosedürü takiben hastanın bakımının güvenli bir şekilde ileriye aktarılması dahil olmak üzere hasta güvenliği için aynı asgari standartlar sağlayıcıdan bağımsız olarak geçerlidir.

ASA fiziksel durum sınıflandırma sistemi
ASA sınıfı Fiziksel durum
ASA 1 Sağlıklı kişi
ASA 2 Hafif sistemik hastalık
ASA 3 Şiddetli sistemik hastalık
ASA 4 Hayatı sürekli tehdit eden ciddi sistemik hastalık
ASA 5 Ameliyat olmadan hayatta kalması beklenmeyen can çekişen bir kişi
ASA 6 Organları bağış amacıyla alınan beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi
E Acil prosedür uygulanan hastalar için son ek eklendi

Risk değerlendirmesinin bir kısmı hastanın sağlığına dayanmaktadır. Amerikan Anestezistler Derneği, hastanın ameliyat öncesi fiziksel durumunu sınıflandıran altı kademeli bir ölçek geliştirmiştir. Buna ASA fiziksel durumu denir. Ölçek, hastanın genel sağlık durumu anesteziyle ilişkili olduğu için riski değerlendirir.

Daha ayrıntılı ameliyat öncesi tıbbi öykü, genetik bozuklukları (malign hipertermi veya psödokolinesteraz eksikliği gibi), alışkanlıkları (tütün, uyuşturucu ve alkol kullanımı), fiziksel özellikleri (obezite veya zor hava yolu gibi) ve anesteziyi etkileyebilecek eşlik eden hastalıkları (özellikle kalp ve solunum hastalıkları) keşfetmeyi amaçlamaktadır. Fiziksel muayene, laboratuvar testlerine ek olarak tıbbi geçmişte bulunan herhangi bir şeyin etkisini ölçmeye yardımcı olur.

Hastanın sağlık değerlendirmesinin genel özelliklerinin yanı sıra, ameliyatla ilgili spesifik faktörlerin de anestezi için değerlendirilmesi gerekir. Örneğin, doğum sırasındaki anestezide sadece anne değil bebek de göz önünde bulundurulmalıdır. Akciğerleri veya boğazı işgal eden kanserler ve tümörler genel anestezi için özel zorluklar yaratır. Anestezi uygulanacak kişinin sağlığı ve prosedürün tamamlanması için gereken son noktalar belirlendikten sonra anestezi türü seçilebilir. Cerrahi yöntem ve anestezi tekniğinin seçimi, komplikasyon riskini azaltmayı, iyileşme için gereken süreyi kısaltmayı ve cerrahi stres yanıtını en aza indirmeyi amaçlar.

Genel anestezi

Bir buharlaştırıcı sıvı anesteziği tutar ve inhalasyon için gaza dönüştürür (bu durumda sevofluran)

Anestezi, merkezi sinir sisteminde farklı ancak örtüşen bölgelere etki eden ilaçlarla ulaşılan son noktaların (yukarıda tartışılmıştır) bir kombinasyonudur. Genel anestezinin (sedasyon veya bölgesel anestezinin aksine) üç ana hedefi vardır: hareket eksikliği (felç), bilinçsizlik ve stres tepkisinin köreltilmesi. Anestezinin ilk günlerinde, anestezikler ilk ikisini güvenilir bir şekilde başarabiliyor ve cerrahların gerekli prosedürleri gerçekleştirmesine izin veriyordu, ancak birçok hasta öldü çünkü cerrahi hakaretin neden olduğu aşırı kan basıncı ve nabız sonuçta zararlıydı. Sonunda, cerrahi stres tepkisinin köreltilmesi ihtiyacı, fıtık onarımlarından önce lokal anestezik enjekte eden Harvey Cushing tarafından tanımlandı. Bu, yanıtı köreltebilecek başka ilaçların geliştirilmesine yol açarak cerrahi ölüm oranlarının düşmesini sağlamıştır.

Genel anestezinin son noktalarına ulaşmak için en yaygın yaklaşım, inhale genel anesteziklerin kullanılmasıdır. Her anesteziğin kendi gücü vardır ve bu güç yağdaki çözünürlüğü ile ilişkilidir. Bu ilişki, ilaçların doğrudan merkezi sinir sistemi proteinlerindeki boşluklara bağlanması nedeniyle mevcuttur, ancak çeşitli genel anestezik etki teorileri tanımlanmıştır. İnhalasyon anesteziklerinin etkilerini merkezi sinir sisteminin farklı bölümleri üzerinde gösterdiği düşünülmektedir. Örneğin, inhalasyon anesteziklerinin immobilize edici etkisi omurilik üzerindeki bir etkiden kaynaklanırken, sedasyon, hipnoz ve amnezi beyindeki bölgeleri içerir. Bir inhalasyon anesteziğinin gücü, minimum alveolar konsantrasyonu veya MAC ile ölçülür. MAC, deneklerin %50'sinde ağrılı uyarana yanıt verilmesini önleyecek anestezik dozunun yüzdesidir. MAC ne kadar yüksekse, genellikle anestezik o kadar az etkilidir.

Sevofluran gazı ile sürdürülen genel anestezi altındaki bir ameliyat sırasında kullanılması beklenen ilaçlarla hazırlanmış şırıngalar:
- Propofol, bir hipnotik
- Efedrin, hipotansiyon durumunda
- Fentanil, analjezi için
- Atracurium, nöromüsküler blokaj için
- Glycopyrronium bromide (burada "Robinul" ticari adı altında), salgıları azaltır

İdeal anestezik ilaç, kan basıncı, nabız veya solunumda istenmeyen değişiklikler olmaksızın hipnoz, amnezi, analjezi ve kas gevşemesi sağlayacaktır. 1930'larda doktorlar inhale genel anestezikleri intravenöz genel anesteziklerle desteklemeye başladılar. Kombinasyon halinde kullanılan ilaçlar, anestezi altındaki kişiye daha iyi bir risk profili ve daha hızlı bir iyileşme sunuyordu. Daha sonra ilaç kombinasyonunun anesteziden sonraki ilk 7 gün içinde ölme olasılığını azalttığı gösterilmiştir. Örneğin, anesteziyi başlatmak için propofol (enjeksiyon), stres tepkisini köreltmek için fentanil (enjeksiyon), amnezi sağlamak için midazolam (enjeksiyon) ve etkileri sürdürmek için işlem sırasında sevofluran (solunan) kullanılabilir. Daha yakın zamanlarda, istenirse inhale genel anesteziklerden tamamen kaçınılmasına olanak tanıyan birkaç intravenöz ilaç geliştirilmiştir.

Ekipman

İnhalasyon anestezisi uygulama sistemindeki temel araç bir anestezi makinesidir. Bu makinede buharlaştırıcılar, vantilatörler, anestezik solunum devresi, atık gaz atma sistemi ve basınç göstergeleri bulunur. Anestezi makinesinin amacı sabit bir basınçta anestezik gaz, solunum için oksijen sağlamak ve karbondioksit veya diğer atık anestezik gazları uzaklaştırmaktır. İnhalasyon anestezikleri yanıcı olduğundan, makinenin kullanıma hazır olduğunu, güvenlik özelliklerinin aktif olduğunu ve elektriksel tehlikelerin ortadan kaldırıldığını doğrulamak için çeşitli kontrol listeleri geliştirilmiştir. İntravenöz anestezik ya bolus dozlarla ya da bir infüzyon pompasıyla verilir. Ayrıca hava yolu yönetiminde ve hastanın izlenmesinde kullanılan birçok küçük alet vardır. Bu alandaki modern makinelerin ortak özelliği, makinenin feci şekilde yanlış kullanılması olasılığını azaltan arıza emniyetli sistemlerin kullanılmasıdır.

İzleme

Çeşitli hayati parametrelerin izlenmesi için entegre sistemlere sahip bir anestezi makinesi.

Genel anestezi altındaki hastalar, güvenliği sağlamak için sürekli fizyolojik izlemeye tabi tutulmalıdır. ABD'de Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) genel anestezi, bölgesel anestezi veya sedasyon alan hastalar için asgari izleme kılavuzları oluşturmuştur. Bunlar arasında elektrokardiyografi (EKG), kalp atış hızı, kan basıncı, solunan ve ekspire edilen gazlar, kanın oksijen satürasyonu (nabız oksimetresi) ve sıcaklık yer almaktadır. Birleşik Krallık'ta Anestezistler Birliği (AAGBI) genel ve bölgesel anestezi için asgari izleme kılavuzları belirlemiştir. Küçük ameliyatlar için bu genellikle kalp atış hızı, oksijen satürasyonu, kan basıncı ve oksijen, karbondioksit ve inhalasyon anestezik ajanları için solunan ve solunan konsantrasyonların izlenmesini içerir. Daha invaziv ameliyatlar için izleme ayrıca sıcaklık, idrar çıkışı, kan basıncı, santral venöz basınç, pulmoner arter basıncı ve pulmoner arter oklüzyon basıncı, kardiyak output, serebral aktivite ve nöromüsküler fonksiyonu da içerebilir. Ayrıca ameliyathane ortamı, ortam sıcaklığı ve neminin yanı sıra ameliyathane personelinin sağlığı için zararlı olabilecek solunan inhalasyon anestezik maddelerinin birikimi açısından da izlenmelidir.

Sedasyon

Sedasyon (dissosiyatif anestezi veya alacakaranlık anestezisi olarak da adlandırılır) hipnotik, sedatif, anksiyolitik, amnezik, antikonvülsan ve merkezi olarak üretilen kas gevşetici özellikler yaratır. Sedasyonu veren kişinin bakış açısına göre hasta uykulu, rahatlamış ve unutkan görünerek hoş olmayan prosedürlerin daha kolay tamamlanmasını sağlar. Benzodiazepinler gibi sedatifler genellikle ağrı kesicilerle (narkotikler veya lokal anestezikler veya her ikisi) birlikte verilir çünkü tek başlarına önemli bir ağrı kesici sağlamazlar.

Sakinleştirici alan kişinin bakış açısından, etki genel bir rahatlama hissi, amnezi (hafıza kaybı) ve zamanın hızla geçmesidir. Benzodiazepinler, propofol, tiyopental, ketamin ve inhale genel anestezikler dahil olmak üzere birçok ilaç sedatif etki yaratabilir. Sedasyonun genel anesteziye göre avantajı, genellikle hava yolu veya solunum desteği gerektirmemesi (trakeal entübasyon veya mekanik ventilasyon yok) ve kardiyovasküler sistem üzerinde daha az etkiye sahip olabilmesidir, bu da bazı hastalarda daha fazla güvenlik marjı sağlayabilir.

Bölgesel anestezi

Sonografi kılavuzluğunda femoral sinir bloğu
Spinal anestezi sırasında araknoid mater delindikten sonra beyin omurilik sıvısının spinal iğneden geri akışı

Lokal anestezikler kullanılarak vücudun bir bölümünden ağrı engellendiğinde, bu genellikle bölgesel anestezi olarak adlandırılır. Dokunun kendisine, bölgeyi besleyen bir damara veya bölgeye duyu sağlayan bir sinir gövdesinin etrafına enjekte edilerek yapılan birçok bölgesel anestezi türü vardır. İkincisi sinir blokları olarak adlandırılır ve periferik veya merkezi sinir blokları olarak ikiye ayrılır.

Aşağıda bölgesel anestezi türleri verilmiştir:

 • İnfiltratif anestezi: Herhangi bir hissi durdurmak için küçük bir alana az miktarda lokal anestezik enjekte edilir (örneğin bir laserasyonun kapatılması sırasında, sürekli infüzyon veya bir dişin "dondurulması" gibi). Etkisi neredeyse anında görülür.
 • Periferik sinir bloğu: lokal anestezik, vücudun belirli bir kısmına duyu sağlayan bir sinirin yakınına enjekte edilir. İlacın gücüne bağlı olarak anestezinin başlama hızı ve süresinde önemli farklılıklar vardır (örn. Mandibular blok, Fascia Iliaca Kompartman Bloğu).
 • İntravenöz bölgesel anestezi (Bier bloğu olarak da adlandırılır): seyreltik lokal anestezik, ilacın uzuv dışına yayılmasını önlemek için yerleştirilen bir turnike ile bir damar yoluyla bir uzva infüze edilir.
 • Merkezi sinir bloğu: Merkezi sinir sisteminin bir kısmına veya çevresine lokal anestezik enjekte edilir veya infüze edilir (aşağıda spinal, epidural ve kaudal anestezide daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır).
 • Topikal anestezi: Bir bölgeye ince bir analjezi tabakası vermek için mukoza zarlarından veya deriden yayılmak üzere özel olarak formüle edilmiş lokal anestezikler (örn. EMLA bantları).
 • Tümesan anestezi: Liposuction sırasında deri altı dokulara büyük miktarda çok seyreltik lokal anestezik enjekte edilir.
 • Sistemik lokal anestezikler: nöropatik ağrıyı hafifletmek için lokal anestezikler sistemik olarak (oral veya intravenöz) verilir.

2018 Cochrane derlemesinde, bölgesel anestezinin torakotomi sonrası üç ila 18 ay arasında ve sezaryen sonrası üç ila 1 ay arasında kalıcı postoperatif ağrı (PPP) sıklığını azaltabileceğine dair orta kalitede kanıtlar bulunmuştur. Meme kanseri cerrahisinden üç ila 12 ay sonra düşük kaliteli kanıtlar bulunmuştur. Bu derleme, incelenen ameliyatlar ve bölgesel anestezi tekniklerinin ötesinde uygulanabilirliğini etkileyen bazı sınırlamaları kabul etmektedir.

Sinir blokları

Lokal anestezik, tüm bir bölgeden duyu ileten daha büyük çaplı bir sinirin etrafına enjekte edildiğinde sinir bloğu veya bölgesel sinir blokajı olarak adlandırılır. Sinir blokları diş hekimliğinde, alt dişler üzerindeki prosedürler için mandibular sinir bloke edildiğinde yaygın olarak kullanılır. Daha büyük çaplı sinirlerde (üst uzuvlar için interskalen blok veya alt uzuvlar için psoas kompartman bloğu gibi) sinir ve iğnenin konumu ultrason veya elektrik stimülasyonu ile lokalize edilir. Kanıtlar, ultrason kılavuzluğunun tek başına veya periferik sinir stimülasyonu ile birlikte kullanılmasının daha iyi duyusal ve motor blok, takviye ihtiyacında azalma ve daha az komplikasyon açısından üstün olduğunu desteklemektedir. Siniri etkilemek için gereken büyük miktarda lokal anestezik nedeniyle, maksimum lokal anestezik dozu dikkate alınmalıdır. Sinir blokları ayrıca diz, kalça ve omuz replasman cerrahisi gibi büyük ameliyatları takiben sürekli infüzyon olarak da kullanılır ve daha düşük komplikasyonlarla ilişkilendirilebilir. Sinir blokları ayrıca daha merkezi epidural veya spinal nöroaksiyel bloklara kıyasla daha düşük nörolojik komplikasyon riski ile ilişkilidir.

Spinal, epidural ve kaudal anestezi

Merkezi nöroaksiyel anestezi, karın, pelvis veya alt ekstremitelerde analjezi sağlamak için omurilik çevresine lokal anestezik enjeksiyonudur. Spinal (subaraknoid boşluğa enjeksiyon), epidural (subaraknoid boşluğun dışına epidural boşluğa enjeksiyon) ve kaudal (kauda ekinaya veya omuriliğin kuyruk ucuna enjeksiyon) olarak ikiye ayrılır. Spinal ve epidural, merkezi nöroaksiyel blokajın en yaygın kullanılan şekilleridir.

Spinal anestezi, düşük anestezik dozlarıyla hızlı başlangıç ve derin duyusal anestezi sağlayan "tek seferlik" bir enjeksiyon olup genellikle nöromüsküler blokajla (kas kontrolü kaybı) ilişkilidir. Epidural anestezide kalıcı bir kateter aracılığıyla daha yüksek dozlarda anestezik infüzyonu yapılır ve bu da etkilerin dağılmaya başlaması halinde anestezinin artırılmasına olanak tanır. Epidural anestezi tipik olarak kas kontrolünü etkilemez.

Santral nöroaksiyel blokaj arteriyel ve venöz vazodilatasyona neden olduğundan, kan basıncında bir düşüş yaygındır. Bu düşüş büyük ölçüde dolaşımdaki kan hacminin %75'ini tutan dolaşım sisteminin venöz tarafı tarafından belirlenir. Blok 5. torasik vertebranın üzerine yerleştirildiğinde fizyolojik etkiler çok daha fazladır. Etkisiz bir blok çoğunlukla bloğun kendisinden ziyade yetersiz anksiyoliz veya sedasyondan kaynaklanır.

Akut ağrı yönetimi

Ameliyat sonrası analjezi için fentanil ve bupivakainin epidural uygulaması için yapılandırılmış, hasta kontrollü bir analjezi infüzyon pompası ⓘ

Nosisepsiyon (ağrı hissi) vücuda sabit bir şekilde bağlı değildir. Bunun yerine, kalıcı ağrılı uyaranların sistemi hassaslaştırabileceği ve ağrı yönetimini zorlaştırabileceği ya da kronik ağrı gelişimini teşvik edebileceği dinamik bir süreçtir. Bu nedenle, önleyici akut ağrı yönetimi hem akut hem de kronik ağrıyı azaltabilir ve ameliyata, uygulandığı ortama (yatan/hasta dışı) ve bireye göre uyarlanır.

Ağrı yönetimi, önleyici veya isteğe bağlı olarak sınıflandırılır. İsteğe bağlı ağrı ilaçları tipik olarak opioid veya non-steroid anti-inflamatuar ilaçları içerir ancak inhale nitröz oksit veya ketamin gibi yeni yaklaşımlardan da yararlanılabilir. İsteğe bağlı ilaçlar bir klinisyen tarafından ("gerektiği kadar ilaç siparişi") veya hasta kontrollü analjezi (PCA) kullanılarak hasta tarafından uygulanabilir. PCA'nın geleneksel yöntemlere kıyasla biraz daha iyi ağrı kontrolü sağladığı ve hasta memnuniyetini artırdığı gösterilmiştir. Yaygın preemptif yaklaşımlar arasında epidural nöroaksiyel blokaj veya sinir blokları yer almaktadır. Abdominal aort cerrahisi sonrası ağrı kontrolünü inceleyen bir derlemede, epidural blokajın ameliyat sonrası üç güne kadar olan dönemde (özellikle hareket sırasında) daha iyi ağrı rahatlaması sağladığı bulunmuştur. Ameliyat sonrası trakeal entübasyon süresini yaklaşık yarı yarıya azaltmaktadır. Ameliyat sonrası uzun süreli mekanik ventilasyon ve miyokard enfarktüsü oluşumu da epidural analjezi ile azalmaktadır.

Riskler ve komplikasyonlar

Anestezi ile ilgili riskler ve komplikasyonlar ya morbidite (anesteziden kaynaklanan bir hastalık veya bozukluk) ya da mortalite (anesteziden kaynaklanan ölüm) olarak sınıflandırılır. Anestezinin morbidite ve mortaliteye nasıl katkıda bulunduğunu ölçmek zor olabilir çünkü bir kişinin ameliyattan önceki sağlık durumu ve cerrahi prosedürün karmaşıklığı da risklere katkıda bulunabilir.

ASA durumuna göre anesteziye bağlı ölümler

Anestezinin 19. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanmasından önce, ameliyattan kaynaklanan fizyolojik stres önemli komplikasyonlara ve şok nedeniyle birçok ölüme neden oluyordu. Ameliyat ne kadar hızlı olursa komplikasyon oranı da o kadar düşük oluyordu (bu da çok hızlı ampütasyon raporlarına yol açıyordu). Anestezinin ortaya çıkışı daha karmaşık ve hayat kurtarıcı ameliyatların yapılabilmesine olanak sağlamış, ameliyatın fizyolojik stresini azaltmış ancak bir risk unsuru da eklemiştir. Eter anesteziğinin kullanılmaya başlanmasından iki yıl sonra anestezi kullanımıyla doğrudan ilişkili ilk ölüm bildirilmiştir.

Morbidite majör (miyokard enfarktüsü, pnömoni, pulmoner emboli, böbrek yetmezliği/kronik böbrek hastalığı, ameliyat sonrası bilişsel işlev bozukluğu ve alerji) veya minör (minör bulantı, kusma, tekrar yatış) olabilir. Morbidite ve mortaliteye yol açan faktörlerde genellikle kişinin sağlığı, yapılan ameliyatın türü ve anestezi arasında örtüşme vardır. Katkıda bulunan her bir faktörün göreceli riskini anlamak için, tamamen hastanın sağlığına atfedilen ölüm oranının 1:870 olduğunu düşünün. Bunu, tamamen cerrahi faktörlere (1:2860) veya tek başına anesteziye (1:185.056) atfedilen ölüm oranıyla karşılaştırdığımızda, anestezi mortalitesindeki en büyük faktörün hastanın sağlığı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu istatistikler, 1954 yılında anestezide mortalite üzerine yapılan ilk çalışmayla da karşılaştırılabilir; bu çalışmada tüm nedenlerden ölüm oranı 1:75 ve sadece anesteziye atfedilen oran 1:2680 olarak bildirilmiştir. Mortalite istatistikleri arasında doğrudan karşılaştırmalar, risk faktörlerinin sınıflandırılmasındaki farklılıklar nedeniyle zaman içinde ve ülkeler arasında güvenilir bir şekilde yapılamaz, ancak anesteziklerin güvenlikte önemli bir gelişme kaydettiğine dair kanıtlar vardır, ancak ne ölçüde olduğu belirsizdir.

Sabit bir morbidite veya mortalite oranı belirtmek yerine, prosedür ve anestezinin birlikte oluşturduğu göreceli riske katkıda bulunan birçok faktör rapor edilmektedir. Örneğin, 60-79 yaş arasındaki bir kişinin ameliyat edilmesi, hastayı 60 yaşından küçük birine göre 2,3 kat daha fazla risk altına sokmaktadır. ASA skoru 3, 4 veya 5 olan bir kişi, ASA skoru 1 veya 2 olan bir kişiye göre 10,7 kat daha fazla risk altındadır. Diğer değişkenler arasında 80'den büyük yaş (60 yaşın altındakilere kıyasla 3,3 kat risk), cinsiyet (kadınlar 0,8 kat daha düşük riske sahiptir), prosedürün aciliyeti (acil durumlar 4,4 kat daha yüksek riske sahiptir), prosedürü tamamlayan kişinin deneyimi (8 yıldan az deneyim ve/veya 600'den az vaka 1,1 kat daha yüksek riske sahiptir) ve anestezi türü (bölgesel anestezikler genel anesteziklerden daha düşük risklidir) yer almaktadır. Obstetrik, çok genç ve çok yaşlı hastalar daha fazla komplikasyon riski altındadır, bu nedenle ekstra önlemler alınması gerekebilir.

14 Aralık 2016'da Gıda ve İlaç İdaresi, "3 yaşından küçük çocuklarda veya üçüncü üç aylık dönemdeki hamile kadınlarda ameliyatlar veya prosedürler sırasında genel anestezi ve sedasyon ilaçlarının tekrar tekrar veya uzun süreli kullanımının çocukların beyin gelişimini etkileyebileceği" uyarısında bulunan bir Kamu Güvenliği Bildirimi yayınlamıştır. Uyarı, hamile kadınlarda kullanımına ilişkin doğrudan kanıt bulunmadığına ve "bu uyarının sağlayıcıları hamilelik sırasında tıbbi olarak belirtilen bakımı sağlamaktan uygunsuz bir şekilde caydırabileceği" olasılığına işaret eden Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji tarafından eleştirildi. Hasta savunucuları, randomize bir klinik çalışmanın etik olmayacağını, hasar mekanizmasının hayvanlarda iyi bir şekilde belirlendiğini ve çalışmaların, anestezinin birden fazla kullanımına maruz kalmanın, 2.12'lik bir tehlike oranıyla (%95 güven aralığı, 1.26-3.54) küçük çocuklarda öğrenme güçlüğü geliştirme riskini önemli ölçüde artırdığını gösterdiğini belirtti.

İyileşme

Anesteziden hemen sonraki döneme acil durum denir. Genel anestezi veya sedasyondan çıkış dikkatli bir izleme gerektirir çünkü hala komplikasyon riski vardır. Bulantı ve kusma %9,8 oranında bildirilmiştir ancak anestezi türüne ve prosedüre göre değişecektir. 6,8'inde hava yolu desteğine ihtiyaç duyulmakta, %2,7'sinde idrar retansiyonu (50 yaşın üzerindekilerde daha yaygın) ve hipotansiyon görülebilmektedir. Hipotermi, titreme ve konfüzyon, işlem sırasında kas hareketinin olmaması (ve ardından ısı üretiminin olmaması) nedeniyle ameliyat sonrası dönemde de yaygındır. Ayrıca, anestezi sonrası dönemde nadir görülen bir durum da fonksiyonel nörolojik semptom bozukluğunun (FNSD) ortaya çıkması olabilir.

Ameliyat sonrası bilişsel işlev bozukluğu (POCD ve post-anestezik konfüzyon olarak da bilinir) ameliyat sonrası bilişsel bozukluktur. Bu terim aynı zamanda ortaya çıkan deliryumu (ameliyat sonrası hemen ortaya çıkan konfüzyon) ve erken bilişsel işlev bozukluğunu (ameliyat sonrası ilk haftada bilişsel işlevin azalması) tanımlamak için de değişken bir şekilde kullanılabilmektedir. Her ne kadar bu üç durum (deliryum, erken POCD ve uzun vadeli POCD) birbirinden ayrı olsa da, ameliyat sonrası deliryum varlığı erken POCD varlığını öngörmektedir. Deliryum veya erken POCD ile uzun vadeli POCD arasında bir ilişki yok gibi görünmektedir. UCLA David Geffen Tıp Fakültesi'nde yapılan yeni bir çalışmaya göre, beyin bilince geri dönerken bir dizi aktivite kümesi veya "merkez" üzerinden yol almaktadır. Anesteziyoloji alanında yardımcı doçent olan Dr. Andrew Hudson şöyle diyor: "Anesteziden iyileşme sadece anestezinin 'etkisinin geçmesi' değil, aynı zamanda beynin olası faaliyet durumlarından oluşan bir labirentten geçerek bilinçli deneyime olanak tanıyan durumlara geri dönüş yolunu bulmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, beyin kendini yeniden başlatır."

Uzun süreli POCD, bilişsel işlevlerde haftalar, aylar veya daha uzun sürebilen hafif bir bozulmadır. En yaygın olarak, kişinin yakınları dikkat eksikliği, hafıza ve daha önce kişi için değerli olan aktivitelere (bulmaca gibi) ilgi kaybı bildirmektedir. Benzer bir şekilde, işgücündeki kişiler de görevleri daha önce tamamlayabildikleri hızda tamamlayamadıklarını bildirebilirler. POCD'nin kalp ameliyatından sonra ortaya çıktığına dair iyi kanıtlar vardır ve ortaya çıkmasının başlıca nedeni mikroemboli oluşumudur. POCD'nin kalp dışı cerrahide de ortaya çıktığı görülmektedir. Kalp dışı cerrahideki nedenleri daha az nettir ancak ileri yaş, ortaya çıkması için bir risk faktörüdür.

Tarihçe

Hua Tuo

Genel anesteziye yönelik ilk girişimler muhtemelen tarih öncesinde uygulanan bitkisel ilaçlardı. Alkol bilinen en eski sakinleştiricilerden biridir ve binlerce yıl önce antik Mezopotamya'da kullanılmıştır. Sümerlerin aşağı Mezopotamya'da M.Ö. 3400 gibi erken bir tarihte afyon haşhaşı (Papaver somniferum) yetiştirip hasat ettikleri söylenmektedir. Eski Mısırlılar bazı cerrahi aletlerin yanı sıra, muhtemelen adamotu meyvesinden hazırlanan bir ekstrakt da dahil olmak üzere ham analjezik ve yatıştırıcılara sahipti.

Çin'de Bian Que (Çince: 扁鹊, Wade-Giles: Pien Ch'iao, yaklaşık M.Ö. 300), cerrahi prosedürler için genel anestezi kullandığı bildirilen efsanevi bir Çinli dahiliyeci ve cerrahtı. Buna rağmen, tarihçiler bir tür anestezi karışımı geliştiren ilk doğrulanabilir tarihsel figürün Çinli hekim Hua Tuo olduğunu düşünmektedir, ancak tarifi henüz tam olarak keşfedilmemiştir.

Avrupa, Asya ve Amerika'da, güçlü tropan alkaloidleri içeren çeşitli Solanum türleri anestezi için kullanılmıştır. 13. yüzyıl İtalya'sında Theodoric Borgognoni benzer karışımları afyonlarla birlikte kullanarak bilinç kaybına neden olmuş ve birleşik alkaloidlerle tedavi 19. yüzyıla kadar anestezinin temel dayanağı olmuştur. İnka medeniyetinde lokal anestezikler kullanılmış, şamanlar koka yaprakları çiğneyerek kafatası üzerinde ameliyatlar yapmış ve anestezi sağlamak için açtıkları yaralara tükürmüşlerdir. Kokain daha sonra izole edildi ve ilk etkili lokal anestezik oldu. İlk olarak 1859 yılında Sigmund Freud'un önerisiyle Karl Koller tarafından 1884 yılında göz ameliyatlarında kullanılmıştır. Alman cerrah August Bier (1861-1949) 1898'de intratekal anestezi için kokaini kullanan ilk kişidir. Romanyalı cerrah Nicolae Racoviceanu-Piteşti (1860-1942) intratekal analjezi için opioidleri kullanan ilk kişidir; deneyimlerini 1901'de Paris'te sunmuştur.

Erken ortaçağ Arapça yazılarında inhalasyon yoluyla anesteziden bahsedilmektedir. İnhalasyon anestezikleri ilk olarak 11. yüzyılda Abulcasis, İbn Zuhr ve İranlı hekim Avicenna gibi Arap hekimler tarafından kullanılmıştır. Narkotik ilaçlarla ıslatılmış bir sünger kullanmışlar ve bunu hastanın yüzüne yerleştirmişlerdir. Bu Arap hekimler anestezik süngeri ilk kullananlardır. Arap/Fars hekimler de 9. yüzyıl civarında ameliyat öncesi anestezik bileşiklerin kullanımını başlatmışlardır.

Arap hekimler tarafından kullanılan "soporifik sünger" ("uyku süngeri") 12. yüzyılın sonlarında Salerno tıp okulu ve 13. yüzyılda Ugo Borgognoni (1180-1258) tarafından Avrupa'ya tanıtılmıştır. Sünger, Ugo'nun oğlu ve cerrah arkadaşı Theodoric Borgognoni (1205-1298) tarafından tanıtılmış ve tanımlanmıştır. Bu anestezi yönteminde, bir sünger afyon, mandragora, baldıran otu suyu ve diğer maddelerden oluşan çözünmüş bir çözeltiye batırılıyordu. Sünger daha sonra kurutulur ve saklanırdı; ameliyattan hemen önce sünger nemlendirilir ve ardından hastanın burnunun altına tutulurdu. Her şey yolunda gittiğinde, dumanlar kişiyi bilinçsiz hale getiriyordu.

Sir Humphry Davy'nin Researches chemical and philosophical: chiefly concerning nitrous oxide (1800), s. 556 ve 557 (sağda), ameliyat sırasında ağrıyı dindirmede nitröz oksidin potansiyel anestezik özelliklerini özetlemektedir.

En ünlü anestezik olan eter, 8. yüzyıl gibi erken bir tarihte sentezlenmiş olabilir, ancak 16. yüzyıl hekimi ve polimat Paracelsus, eter solutulan tavukların sadece uykuya dalmakla kalmayıp aynı zamanda acı da hissetmediklerini kaydetmesine rağmen, anestezik öneminin anlaşılması yüzyıllar almıştır. 19. yüzyılın başlarına gelindiğinde eter insanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştı, ancak sadece eğlence amaçlı bir uyuşturucu olarak.

Bu arada, 1772 yılında İngiliz bilim adamı Joseph Priestley nitröz oksit gazını keşfetti. Başlangıçta insanlar bu gazın diğer bazı azot oksitleri gibi küçük dozlarda bile öldürücü olduğunu düşünüyordu. Ancak 1799'da İngiliz kimyager ve mucit Humphry Davy kendi üzerinde deney yaparak bunu öğrenmeye karar verdi. Şaşkınlık içinde nitröz oksitin kendisini güldürdüğünü gördü ve bu yüzden ona "gülme gazı" adını verdi. 1800 yılında Davy, nitröz oksidin ameliyat sırasında ağrıyı dindirmedeki potansiyel anestezik özellikleri hakkında yazdı, ancak o dönemde kimse konuyu daha fazla takip etmedi.

14 Kasım 1804'te Japon bir doktor olan Hanaoka Seishū, genel anestezi kullanarak başarılı bir şekilde ameliyat yapan ilk kişi oldu. Hanaoka geleneksel Japon tıbbının yanı sıra Hollanda'dan ithal edilen Avrupa cerrahisi ve Çin tıbbını da öğrenmişti. Yıllar süren araştırma ve deneylerden sonra nihayet tsūsensan (mafutsu-san olarak da bilinir) adını verdiği, Kore'nin sabah zaferini ve diğer bitkileri bir araya getiren bir formül geliştirdi.

Hanaoka'nın bu ağrısız ameliyatı gerçekleştirmedeki başarısı kısa sürede yaygınlaştı ve Japonya'nın her yerinden hastalar gelmeye başladı. Hanaoka, tsūsensan kullanarak kötü huylu tümörlerin rezeksiyonu, mesane taşlarının çıkarılması ve ekstremite ampütasyonları da dahil olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirmeye devam etti. Hanaoka, 1835'teki ölümünden önce meme kanseri için 150'den fazla ameliyat gerçekleştirmiştir. Ancak Tokugawa şogunluğunun ulusal izolasyon politikası, Hanaoka'nın başarılarının izolasyon sona erene kadar kamuoyuna duyurulmasını engellediğinden, bu bulgu 1854 yılına kadar dünyanın geri kalanına fayda sağlamadı. Batı'da modern anestezinin mucidi olarak anılan Crawford Long'un Jefferson, Georgia'da genel anestezi kullanması için yaklaşık kırk yıl geçmesi gerekecekti.

Long, arkadaşlarının dietil eterin etkisi altında sendeleyerek yürürken kendilerini yaraladıklarında hiç acı hissetmediklerini fark etti. Hemen bunun cerrahideki potansiyelini düşündü. Uygun bir şekilde, bu "eter eğlencelerinden" birine katılan James Venable adlı bir öğrencinin, çıkarılmasını istediği iki küçük tümörü vardı. Ancak ameliyatın vereceği acıdan korkan Venable ameliyatı sürekli erteliyordu. Bunun üzerine Long, ameliyatı eterin etkisi altındayken yapmasını önerdi. Venable bunu kabul etti ve 30 Mart 1842'de ağrısız bir ameliyat geçirdi. Ancak Long keşfini 1849 yılına kadar duyurmadı.

Morton'un 16 Ekim 1846'daki eter ameliyatının çağdaş canlandırması; Southworth & Hawes tarafından hazırlanan daguerrotype
Morton'un eter inhaleri

Horace Wells, 1845 yılında Boston'daki Massachusetts General Hospital'da inhalasyon anestezisinin halka açık ilk gösterimini gerçekleştirdi. Ancak nitröz oksit yanlış uygulanmış ve kişi acı içinde bağırmıştır. 16 Ekim 1846'da Bostonlu diş hekimi William Thomas Green Morton aynı yerde tıp öğrencilerine dietil eter kullanarak başarılı bir gösteri yaptı. Long'un daha önceki çalışmalarından habersiz olan Morton, ağrısız ameliyata yönelik yeni tekniğini göstermek üzere Massachusetts Genel Hastanesi'ne davet edildi. Morton anestezi sağladıktan sonra cerrah John Collins Warren, Edward Gilbert Abbott'un boynundan bir tümör çıkardı. Bu işlem şimdi Eter Kubbesi olarak adlandırılan cerrahi amfitiyatroda gerçekleşti. Daha önce şüpheci olan Warren çok etkilendi ve "Beyler, bu bir saçmalık değil" dedi. Kısa bir süre sonra doktor ve yazar Oliver Wendell Holmes, Morton'a yazdığı bir mektupta, üretilen duruma "anestezi" ve prosedüre de "anestezik" adını vermeyi önerdi.

Morton ilk başta anestezik maddesinin gerçek doğasını gizlemeye çalışmış ve onu Letheon olarak adlandırmıştır. Maddesinin ABD patentini aldı, ancak başarılı anestezi haberi 1846'nın sonlarına doğru hızla yayıldı. Liston, Dieffenbach, Pirogov ve Syme gibi Avrupa'nın saygın cerrahları kısa sürede eter ile çok sayıda ameliyat gerçekleştirdiler. Amerika doğumlu bir doktor olan Boott, Londralı diş hekimi James Robinson'ı Bayan Lonsdale üzerinde bir diş prosedürü gerçekleştirmesi için teşvik etti. Bu, bir operatör-anestezistin ilk vakasıydı. Aynı gün, 19 Aralık 1846'da, İskoçya'daki Dumfries Kraliyet Reviri'nde Dr. Scott cerrahi bir prosedür için eter kullandı. Güney Yarımküre'de anestezinin ilk kullanımı aynı yıl Tazmanya'nın Launceston kentinde gerçekleşti. Eterin aşırı kusma ve patlayıcı yanıcılığı gibi dezavantajları, İngiltere'de yerini kloroformun almasına yol açtı.

1831 yılında Amerikalı doktor Samuel Guthrie (1782-1848) tarafından keşfedilen ve birkaç ay sonra Fransız Eugène Soubeiran (1797-1859) ve Almanya'da Justus von Liebig (1803-1873) tarafından bağımsız olarak keşfedilen kloroform, 1834 yılında Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) tarafından adlandırıldı ve kimyasal olarak karakterize edildi. 1842 yılında Londra'da Dr. Robert Mortimer Glover, kloroformun laboratuvar hayvanları üzerindeki anestezik niteliklerini keşfetti.

1847'de İskoç kadın doğum uzmanı James Young Simpson, kloroformun anestezik özelliklerini insanlar üzerinde gösteren ilk kişi oldu ve ilacın tıpta kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Bu ilk tedarik yerel eczacılar James Duncan ve William Flockhart'tan geldi ve kullanımı hızla yayıldı, 1895'e kadar İngiltere'de haftada 750.000 doz kullanıldı. Simpson, Flockhart'ın Florence Nightingale'e tedarik sağlamasını ayarladı. Kloroform, 1853 yılında John Snow'un Kraliçe Victoria'ya Prens Leopold'un doğum sancısı sırasında uyguladığında kraliyet onayı aldı. Doğum deneyiminin kendisi için kloroform Kraliçe'nin tüm beklentilerini karşıladı; "ölçünün ötesinde keyifli" olduğunu belirtti. Yine de kloroform hatasız değildi. Doğrudan kloroform uygulamasına atfedilen ilk ölüm 28 Ocak 1848'de Hannah Greener'in ölümüyle kaydedildi. Bu, kloroformun eğitimsizce kullanılmasından kaynaklanan pek çok ölümün ilkiydi. Cerrahlar eğitimli bir anesteziste duyulan ihtiyacı anlamaya başladılar. Thatcher'ın yazdığı gibi ihtiyaç, anestezistin "(1) İşin gerektirdiği ikincil rolden memnun olması, (2) Anesteziyi tek ilgi alanı haline getirmesiydi, (3) anestezistlik durumunu cerrahların tekniğini izleyip öğrenecekleri bir pozisyon olarak görmemek (4) nispeten düşük ücreti kabul etmek ve (5) cerrahın talep ettiği sorunsuz anestezi ve rahatlamayı sağlamak için yüksek düzeyde beceri geliştirecek doğal yetenek ve zekaya sahip olmak." Bir anestezistte bulunması gereken bu nitelikler genellikle itaatkâr tıp öğrencilerinde ve hatta halktan kişilerde bulunurdu. Cerrahlar anestezi sağlamak için daha çok hemşireleri arıyordu. İç Savaş sırasında birçok hemşire cerrahların desteğiyle profesyonel olarak eğitilmişti.

Londralı John Snow, Mayıs 1848'den itibaren London Medical Gazette'de "Buharların Solunması Yoluyla Narkotizm Üzerine" makaleler yayınladı. Snow ayrıca, günümüzün anestezi makinelerinin öncüsü olan inhalasyon anesteziklerinin uygulanması için gerekli ekipmanların üretiminde de yer aldı.

Kasım 1860'ta doğan Alice Magaw, genellikle "Anestezinin Annesi" olarak anılır. William ve Charles Mayo'nun kişisel anestezi sağlayıcısı olarak kazandığı ün, Mayo'nun 1905 yılında hemşire anestezistlerden duyduğu memnuniyeti ve onlara duyduğu güveni anlattığı makalesinde kendi sözleriyle pekiştirilmiştir: "Anestezi konusu çok önemli bir konudur. Tüm dikkatimi cerrahi işlere verebilmem için güvenebileceğimiz düzenli anestezistlerimiz var." Magaw vakalarının kapsamlı kayıtlarını tutmuş ve bu anestezileri kaydetmiştir. Magaw, 14.000'den fazla cerrahi anesteziyi inceleyen yayınında, anesteziye bağlı ölüm olmadan başarılı bir şekilde anestezi sağladığını belirtiyor. Magaw şöyle anlatıyor Bir başka makalesinde, "1.092 kez anestezi uyguladık; tek başına eter 674 kez; kloroform 245 kez; eter ve kloroform birlikte 173 kez. Bu sayının, yani 1.092 vakanın hiçbirinde kaza yaşamadığımızı bildirebilirim". Magaw'ın kayıtları ve sonuçları, anestezinin hemşireler tarafından verilmesinin hastalara yönelik riskleri artırmadan cerrahi camiasına hizmet edeceğini tanımlayan bir miras yarattı. Aslında, Magaw'ın sonuçları bugünkü uygulayıcıların sonuçlarını gölgede bırakacaktı.

Konuyla ilgili ilk kapsamlı tıbbi ders kitabı olan Anestezi, 1914 yılında anestezist Dr. James Tayloe Gwathmey ve kimyager Dr. Charles Baskerville tarafından yazılmıştır. Bu kitap onlarca yıl boyunca uzmanlık alanı için standart referans olarak hizmet etmiş ve anestezi tarihinin yanı sıra inhalasyon, rektal, intravenöz ve spinal anestezinin fizyolojisi ve teknikleri hakkında ayrıntılar içermiştir.

Bu ilk ünlü anesteziklerden sadece nitröz oksit bugün hala yaygın olarak kullanılmaktadır; kloroform ve eterin yerini daha güvenli ancak bazen daha pahalı genel anestezikler, kokainin yerini ise daha az kötüye kullanım potansiyeline sahip daha etkili lokal anestezikler almıştır.

Toplum ve kültür

Neredeyse tüm sağlık hizmeti sağlayıcıları bir dereceye kadar anestezik ilaçlar kullanır, ancak çoğu sağlık mesleği tıp, hemşirelik ve diş hekimliği dahil olmak üzere bu alanda kendi uzmanlık alanlarına sahiptir.

Perioperatif bakım, anestezi planının geliştirilmesi ve anesteziklerin uygulanması da dahil olmak üzere anesteziyoloji alanında uzmanlaşmış doktorlar ABD'de anestezist, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise anestezist veya anesteziyolog olarak bilinmektedir. Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda, Hong Kong ve Japonya'da tüm anestezikler doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Hemşire anestezistler de 109 ülkede anestezi uygulamaktadır. ABD'de anestezilerin %35'i tek başına çalışan doktorlar tarafından, yaklaşık %55'i anestezistlerin tıbbi olarak sertifikalı kayıtlı hemşire anestezistleri (CRNA'lar) veya anestezist asistanlarını yönlendirdiği anestezi bakım ekipleri (ACT'ler) tarafından ve yaklaşık %10'u tek başına çalışan CRNA'lar tarafından sağlanmaktadır. Anesteziye yardımcı olan anestezi uzmanı asistanları (ABD) veya hekim asistanları (anestezi) (Birleşik Krallık) da olabilir.

Özel popülasyonlar

Prosedür (kalp cerrahisi, kardiyotorasik anesteziyoloji veya nöroşirürji gibi), hasta (pediatrik anestezi, geriatrik, bariatrik veya obstetrik anestezi gibi) veya özel durumlar (travma, hastane öncesi bakım, robotik cerrahi veya ekstrem ortamlar gibi) nedeniyle anestezinin özel koşullar için değiştirilmesi gereken birçok durum vardır.