Tanzimat

bilgipedi.com.tr sitesinden

Tanzimat (Türkçe: [tanziˈmat]; Osmanlı Türkçesi: تنظيمات, romanize: Tanzimāt, lit. 'Reorganization', bkz. nizām), Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839'da Gülhane Hatt-ı Şerif'i ile başlayan ve 1876'da Birinci Meşrutiyet ile sona eren bir reform dönemidir.

Tanzimat dönemi, Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve siyasi temellerini sağlamlaştırma arzusuyla radikal bir dönüşüm değil, modernleşme amacıyla başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nu modernleştirmek ve toprak bütünlüğünü iç milliyetçi hareketlere ve dış saldırgan güçlere karşı güvence altına almak için çeşitli girişimlerle karakterize edildi. Reformlar, İmparatorluğun farklı etnik grupları arasında Osmanlıcılığı teşvik etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nda yükselen milliyetçilik dalgasını durdurmaya çalışmıştır.

Tarihçi Hans-Lukas Kieser, reformların "kağıt üzerinde gayrimüslimlerin Müslümanlarla eşitliğinin retorik olarak desteklenmesine karşın uygulamada Müslümanların önceliğine" yol açtığını savunmuştur; diğer tarihçiler ise bu dönemde gayrimüslimlerin yasal haklarını ileri sürme kabiliyetlerinin azaldığını ve bunun da toprak gaspına ve göçe yol açtığını ileri sürmüşlerdir.

Reform politikasının bir parçası da 1838 Balta Limanı Antlaşması'na dayanan bir ekonomi politikasıydı.

Sivil özgürlükleri geliştirmek için birçok değişiklik yapıldı, ancak birçok Müslüman bunları İslam dünyası üzerinde yabancı bir etki olarak gördü. Bu algı, devlet tarafından yürütülen reformist çabaları zorlaştırdı.

Tanzimat döneminde, hükümetin bir dizi anayasal reformu, oldukça modern bir zorunlu askerlik ordusuna, bankacılık sistemi reformlarına, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasına, dini hukukun laik hukukla ve loncaların modern fabrikalarla değiştirilmesine yol açtı. Osmanlı Posta Nezareti 23 Ekim 1840 tarihinde Konstantinopolis'te (İstanbul) kurulmuştur.

Tanzimât, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerifi'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi kullanılmaktadır.

Tanzimât Dönemi 1876'da II. Abdülhamit'in tahta çıkması ve Meşrutiyet'in ilânıyla sona ermiş kabul edilir. Ancak genel anlamda Osmanlı Reformunun 1922'de Osmanlı Devleti'nin sona ermesine dek sürdüğü de söylenebilir.

Tanzimât çağının önde gelen siyasi liderleri 1839-1855 döneminde Mustafa Reşit Paşa, 1850'lerin başından 1871'e kadar da Mehmed Emin Âli Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa'dır. Fuat Paşa'nın 1868'de, Âli Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra reform süreci krize girmiş ve uzun süren bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşanmıştır.

Kökenleri

Mahmud, oğlu I. Abdülmecid gibi reformcu sultanların ve eski dini ve askeri kurumların artık imparatorluğun ihtiyaçlarını karşılamadığını fark eden, genellikle Avrupa'da eğitim görmüş önde gelen bürokratların zihinlerinde ortaya çıktı. Üniformalar gibi sembolik değişikliklerin çoğu imparatorluk yöneticilerinin zihniyetini değiştirmeyi amaçlıyordu. Hükümete bağlı memurların birçoğu daha batılı tarzda giyinmeye teşvik edildi. Reformların çoğu başarılı Avrupa uygulamalarını benimseme girişimleriydi. Reformlar, Fransa'da eğitim gören Osmanlı öğrencilerinin sayısının artmasının doğrudan bir sonucu olarak Napolyon Kanunu ve İkinci Fransız İmparatorluğu dönemindeki Fransız hukukundan büyük ölçüde etkilenmiştir. Yapılan değişiklikler arasında devşirme sisteminin kaldırılarak yerine genel askerlik sisteminin getirilmesi; eğitim, kurumsal ve yasal reformlar ve siyasi yozlaşmayı ortadan kaldırmaya yönelik sistematik girişimler yer alıyordu.

Ayrıca, Osmanlıcılık adı verilen bir politika ile Osmanlı topraklarında yaşayan "Müslüman ve gayrimüslim, Türk ve Rum, Ermeni ve Yahudi, Kürt ve Arap" tüm farklı halkları birleştirmek amaçlanıyordu. Bu politika, hem Müslüman hem de gayrimüslim Osmanlılar için kanun önünde eşitliği ilan eden 1839 tarihli Gülhane Fermanı ile resmen başladı.

Tanzimât'ın başlangıcı III. Selim (1789-1807) veya II. Mahmut (1808-1839) dönemine indirilebilir. Birçok tarihçiye göre Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da Vaka-i Hayriye|lağvı (Vaka-i Hayriye) reform hamlesinin asıl başlangıç noktasıdır.

Reformun ana gerekçesi, Avrupa'nın askeri, teknik ve ekonomik alanlardaki gelişimi karşısında çaresiz kalan Osmanlı Devleti'ni yeni düzenlemelerle ayağa kaldırmaktır. Napolyon'un Mısır'ı işgalinden (1798-1799) sonra bu ülkede Mehmet Ali Paşa tarafından başlatılan reform hamlesi, Osmanlı yönetimine örnek olmuştur.

Bunun yanı sıra gayrimüslim tebaanın Balkanlar'da Sırp ve Yunan ayaklanmalarına yol açan hoşnutsuzluğuna karşı, Osmanlı toplum dokusunun yeni bir adalet ve eşitlik anlayışıyla onarılması, "Osmanlı vatandaşlığı"nın ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Osmanlıcılık fikri bu bakımdan Tanzimât'ın yönlendirici düşüncesi olarak kabul edilebilir.

Motifler

Bu iddialı proje, sınırları daralan ve Avrupalı güçlere kıyasla gücü zayıflayan imparatorluğun yavaş yavaş gerilemesiyle mücadele etmek için başlatılmıştı. Reformların hem iç hem de dış nedenleri vardı.

Tanzimat'ın temel amacı, orduyu modernize ederek ve Avrupa ordularından ilham alarak yeniden yapılandırmaktı. Geleneksel Osmanlı ordusu Yeniçeriler, askeri prestij açısından gözden düşmüştü ve Avrupa'dan esinlenen bir yeniden yapılanma yapılması gereken bir değişiklikti. Osmanlı İmparatorluğu çok sayıda farklı kültürden oluşuyordu ve Tanzimat reformlarının ikincil öncelikleri, daha önce Müslüman tebaanın lehine olan sosyal yapıyı dengelemeyi amaçlıyordu. Bu reformların bir diğer hayati bölümü de İltizam ya da toprak mülkiyeti anlaşmalarının kaldırılmasıydı.

Osmanlı İmparatorluğu içeride, millet sisteminden kurtulmanın daha merkezi bir hükümet yaratarak tüm vatandaşlarının doğrudan kontrol edilmesine ve Osmanlı yönetiminin meşruiyetinin artmasına yol açacağını umuyordu. Bir diğer önemli umut da farklı demografik gruplara daha açık olmanın daha fazla insanı imparatorluğa çekeceğiydi. Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında iç çekişme korkusu vardı ve herkese daha fazla dini özgürlük tanınmasının bu tehdidi azaltacağı düşünülüyordu. Hıristiyanlara daha fazla hak verilmesinin, onlar adına dışarıdan müdahale tehlikesini azaltacağı düşünülüyordu.

Tanzimât'ın uygulanma nedenleri bürokratik olsa da, Dimitrios Zambakos Paşa, Kabuli Mehmed Paşa, Genç Osmanlılar gizli cemiyeti ve Osmanlı Parlamentosu'nun kurucularından biri olarak kabul edilen Midhat Paşa gibi liberal görüşlü bakanlar ve aydınlar tarafından teşvik edildi. Midhat Paşa, 1875-1876 yıllarında ortaya çıkan iç, mali ve diplomatik krizler sayesinde Tanzimat'a son veren 1876 Anayasası'nı yürürlüğe koydu.

Reformlar

Ünlü devlet adamı Mizancı Murat Bey, İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılık kavramını yeniden canlandırmak için yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
Prens Sabahaddin, İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk liberal partisini ilan etti.

Tanzimât reformları Sultan İkinci Mahmud döneminde başladı. 3 Kasım 1839'da Sultan I. Abdülmecid, Gülhane Fermanı veya Tanzimât (تنظيمات) Fermânı adı verilen bir hatt-ı şerif veya ferman yayınladı. Bunu, politikalarını yürürlüğe koyan çeşitli kanunnameler izledi.

Fermanda Sultan, "yeni kurumlar aracılığıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaletlerine iyi bir yönetimin faydalarını getirmek" istediğini belirtmiştir. Reformlar arasında şunlar da vardı:

 • Osmanlı tebaasının can, namus ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanmasına yönelik garantiler (1839, ayrıntılar için aşağıdaki Gülhane Fermanı'na bakınız);
 • ilk Osmanlı kağıt banknotlarının piyasaya sürülmesi (1840);
 • imparatorluğun ilk postanelerinin açılması (1840);
 • mali sistemin yeniden düzenlenmesi (1840);
 • Medeni Kanun ve Ceza Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi (1840);
 • İlk Osmanlı Parlamentosu'nun (1876) prototipi olan Meclis-i Maarif-i Umumiye'nin (1841) kurulması;
 • Ordunun yeniden düzenlenmesi ve düzenli bir askere alma yöntemi, ordunun toplanması ve askerlik hizmetinin süresinin belirlenmesi (1843-44);
 • Osmanlı milli marşının ve Osmanlı milli bayrağının yeniden tasarlanması (1844);
 • 1844'te ülke çapında ilk Osmanlı nüfus sayımı (sadece erkek vatandaşlar sayıldı);
 • ilk ulusal kimlik kartları (resmi adıyla Mecidiye kimlik belgeleri ya da gayri resmi adıyla kafa kağıdı belgeleri, 1844);
 • Meclis-i Maarif (1845) ve Maarif Nezareti'nin (Mekatib-i Umumiye Nezareti, 1847, daha sonra Maarif Nezareti oldu, 1857) kurulması;
 • İlk modern üniversitelerin (darülfünun, 1848), akademilerin (1848) ve öğretmen okullarının (darülmuallimin, 1848) kurulması;
 • Sağlık Bakanlığı'nın kurulması (Tıbbiye Nezareti, 1850);
 • Ticaret ve Sanayi Kanunu (1850);
 • Bilimler Akademisi'nin kurulması (Encümen-i Daniş, 1851);
 • ilk buharlı banliyö vapurlarını işleten Şirket-i Hayriye'nin (tr) kurulması (1851);
 • Modern Konstantinopolis Belediyesi'nin (Şehremaneti, 1854) ve Şehir Planlama Meclisi'nin (İntizam-ı Şehir Komisyonu, 1855) kurulması;
 • Tüm dinlere mensup vatandaşlara tam yasal eşitlik vaat eden 1856 tarihli Hatt-ı Hümayun (ıslahat anlamına gelen Islahat olarak adlandırılır) (1856);
 • devşirmenin kaldırılması (1856);
 • kamu hizmetlerinin daha iyi idaresi ve ticaretin ilerlemesi için çeşitli hükümler;
 • ilk telgraf ağlarının (1847-1855) ve demiryolu ağlarının (1856) kurulması;
 • loncaların yerini fabrikaların alması;
 • Osmanlı Bankası'nın (ilk olarak 1856'da Bank-ı Osmanî olarak kurulmuş ve daha sonra 1863'te Bank-ı Osmanî-i Şahane olarak yeniden düzenlenmiştir) ve Osmanlı Borsası'nın (Dersaadet Tahvilat Borsası, 1866'da kurulmuştur) kurulması;
 • Arazi Kanunnamesi (1857);
 • Serbesti-i Kürşad Nizamnamesi (1857) ile özel sektör yayıncılarına ve matbaalarına izin verilmesi;
 • eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması (1858);
 • siviller için bir yüksek öğrenim kurumu olan Mülkiye Mektebi'nin kurulması (1859)
 • İktisadi ve Siyasi Bilimler Okulu'nun (Mekteb-i Mülkiye, 1859) kurulması;
 • Basın ve Gazetecilik Yönetmeliği (Matbuat Nizamnamesi, 1864); diğerleri arasında.
 • Siviller için bir başka yüksek öğrenim kurumu olan Galatasaray'da Osmanlı İmparatorluk Lisesi'nin kurulması (1868)
 • dini ayrımlara bakılmaksızın ortak bir Osmanlı vatandaşlığı yaratan 1869 tarihli Tabiiyet Kanunu (1869).

1839 tarihli Gülhane Fermanı

Gülhane Fermanı'nın (3 Kasım 1839'da ilan edilen Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Fermanı) baş mimarı Mustafa Reşid Paşa

Hatt-ı Şerif, lit. Asil Kararname veya Gülhane Hatt-ı Şerifi, Sultan Abdülmecid yönetimindeki Tanzimat reformlarının ilk büyük reformu ve laikleşme hareketinin önemli bir olayıdır. Adını Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki gülhaneden alan ferman, iltizamı kaldırmıştır. Ayrıca maaşlı vergi tahsildarları ile bürokratik bir vergi sistemi oluşturdu. Bu, Tanzimat reformlarının merkezileştirici etkilerini yansıtmaktadır. Ayrıca Gülhane Fermanı, idari bölgelerde nüfus büyüklüklerine göre zorunlu askerlik uygulamasını getirmiştir.

Ancak Gülhane Fermanı'nın en önemli maddesi, herkesin yaşam ve mülkiyet hakkını garanti altına alarak gayrimüslimler de dahil olmak üzere tüm tebaa için hukukun üstünlüğünü sağlayan maddesidir. Böylece, hükümdarın kullarının istediği zaman idam edilmesine ya da mallarına el konulmasına olanak tanıyan kul sistemine son verilmiştir. Bu reformlar, tüm Osmanlı vatandaşları için yasal ve sosyal eşitliği tesis etmeyi amaçlıyordu. Reformlar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki millet sistemini ortadan kaldırmıştır. Millet sistemi, özerk olarak faaliyet gösteren dini temelli topluluklar yaratıyordu, bu nedenle insanlar, bazıları genellikle ayrıcalıklara sahip olan topluluklar halinde örgütleniyordu. Bu madde, bu cemaatlerin ayrıcalıklarına son veriyor ve herkesin aynı yasaya tabi olduğu bir toplum inşa ediyordu.

Yeni reformlar Osmanlı İmparatorluğu'nda kamusal yaşamın neredeyse tamamen yeniden yapılandırılmasını gerektiriyordu. Yeniden yapılanma kapsamında, devlet din adamları yetiştirmek üzere bir devlet okulları sistemi kuruldu. Osmanlılar kayıt yaptırmaya teşvik edildi. Her vilayet, her valinin bir danışma konseyine sahip olacağı ve bölgeye daha iyi hizmet verebilmek için belirli görevleri olacağı şekilde organize edildi. Yeni reformlar ayrıca bir merkez bankası, hazine bonoları ve ondalık para biriminden oluşan modern bir mali sistem öngörüyordu. Son olarak reformlar, daha iyi iletişim ve ulaşım için yolların, kanalların ve demiryolu hatlarının genişletilmesini öngörüyordu.

Tepkiler

Fermana verilen tepki tamamen olumlu değildi. Balkanlardaki Hıristiyanlar reformları desteklemeyi reddettiler çünkü merkezi güç altında elde edilmesi daha zor hale gelen bir özerklik istiyorlardı. Aslında, fermanın kabulü bazı vilayetleri isyan ederek bağımsızlık arayışına itti. Reformların uygulanmasını sağlamak için Osmanlı topraklarının korunmasında güçlü bir İngiliz desteği gerekiyordu.

1856 Fermanı ve dini özgürlük

Mehmed Emin Âli Paşa, Islâhat Fermânı'nın baş mimarıdır.

1856'daki Islahat Fermanı, Tanzimat'ın vaatlerini yerine getirmeyi amaçlıyordu. Ferman, gayrimüslimlerin statüsü konusunda oldukça spesifiktir ve "1839 Fermanı'nı takip eden dini huzursuzluk döneminin bir sonucu olarak görülmesini" mümkün kılar. Resmi olarak Tanzimat'ın hedeflerinden biri de devleti zorla İslam'a geçmeye karşı hoşgörüsüz kılmak ve İslam'dan dönenlerin idamını yasadışı hale getirmekti. Tanzimat reformlarının ortasında devletin resmi tutumuna rağmen, gayrimüslimlere yönelik bu hoşgörü, en azından 1856 Islahat Fermanı'na kadar ciddi şekilde kısıtlanmış görünmektedir. Osmanlı İmparatorluğu gayrimüslimlere ulaşmak için birçok farklı yol denedi. İlk olarak, tüm gayrimüslimlere zimmi statüsü için başvurma seçeneği sunarak onlara ulaşmaya çalışmıştır. Zimmi statüsüne sahip olmak gayrimüslimlere Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşama ve mülk sahibi olma imkânı veriyordu, ancak bu imkân özel vergiler (cizye) olmadan mümkün değildi.

"Osmanlı yönetici eliti için 'din özgürlüğü', 'dinlerini savunma özgürlüğü' anlamına geliyordu".

Etkileri

1876 Anayasası: Sultan Abdülhamid, Sadrazam ve değirmenciler, zincirleri kırılmakta olan Türkiye'yi temsil eden idealize edilmiş bir kadın figürüne özgürlük bahşediyor. Uçan melek, üzerinde Fransız Devrimi'nin sloganı bulunan bir pankart taşıyor: Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Türkçe (Arap alfabesi) ve Yunanca. Sahne genel bir Boğaz manzarasında yer almaktadır. 1908 Jön Türk Devrimi sayesinde anayasanın yeniden yürürlüğe girmesini kutlayan 1908 tarihli bir kartpostaldan çoğaltılmıştır (1895 tarihli basılı başlık yanlıştır).

Gülhane Fermanı ve Tanzimat toplum için güçlü kurallar getirmiş olsa da, bir anayasa değildi ve padişahın otoritesinin yerini almamıştı.

Yine de Tanzimat reformlarının genel olarak geniş kapsamlı etkileri oldu. Tanzimat döneminde kurulan okullarda eğitim görenler arasında Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer liderleri ve düşünürleri gibi Osmanlı İmparatorluğu'ndan doğacak ulus devletlerin önemli şahsiyetleri ile Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan pek çok başka şahsiyet yer almıştır. Sistem nihayetinde Kırım Savaşı'nın ardından Büyük Güçler ile yapılan müzakereler sonucunda çökmüştür. Avrupalı güçler, 1856 Şartı'nın bir parçası olarak, tüm vatandaşlar için kanun önünde aynı muamele anlamına gelen eşitliği öngören Osmanlılardan farklı olarak, imparatorluk içindeki etnik topluluklar için çok daha güçlü bir egemenlik talep ettiler. Bu durum Hıristiyan orta sınıfın güçlenmesine hizmet ederek ekonomik ve siyasi güçlerini arttırdı.

Reformlar 1876'da Sultan'ın otokratik yetkilerini kontrol eden bir Osmanlı anayasasının uygulanmasıyla zirveye ulaştı. Bu dönemin ayrıntıları Birinci Meşrutiyet Dönemi başlığı altında ele alınmaktadır. Yeni Sultan Abdülhamid ilk anayasayı imzalamasına rağmen kısa sürede anayasaya karşı çıktı.

Bazı akademisyenler, Müslüman nüfusun geleneksel İslami bakış açısına göre, Tanzimat'ın gayrimüslimlerle ilgili olarak, boyun eğdirilmiş bir halk (zimmi) statüsünden eşit tebaa statüsüne doğru yaptığı köklü değişikliğin, Hamidiye katliamları ve ardından gelen Ermeni soykırımından kısmen sorumlu olduğunu savunmaktadır. Onlara göre bunlar, Tanzimat'ın değerleri yukarıdan dayatıldığı ve toplumun değerlerini yansıtmadığı için, Müslüman toplumdan yasal değişikliklere kaçınılmaz olarak gelen tepkilerdi.

Farklı vilayetlerdeki etkiler

Lübnan'da Tanzimat reformları, kanun önünde tüm tebaa için eşitlik geleneğine geri dönmeyi amaçlıyordu. Ancak Babıâli, temelde yatan hiyerarşik toplumsal düzenin değişmeden kalacağını varsayıyordu. Bunun yerine, reformun yarattığı çalkantılar Tanzimat'ın hedeflerinin farklı şekillerde anlaşılmasına yol açacaktı. Aslında Lübnan Dağı'ndaki elitler Tanzimat'ı birbirlerinden çok farklı yorumladılar ve bu da yeni özgürleşmiş Maruniler arasında etnik-dini ayaklanmalara yol açtı. Sonuç olarak, "Avrupalı ve Osmanlı yetkililer yerel halkın sadakatini kazanmak için bir yarışa girdiler - Fransızlar Marunileri, İngilizler Dürzileri koruduklarını iddia ederek; Osmanlılar ise sultanın dini açıdan eşit olan tüm tebaasına karşı yardımseverliğini ilan ederek."

Filistin'de toprak reformları, özellikle de 1858 Osmanlı Arazi Kanunu ile toprak mülkiyeti yapısının değiştirilmesi, Rus Yahudilerinin toprak satın almalarına ve böylece ilk Aliya ile oraya göç etmelerine olanak sağladı. Osmanlı Devleti, vergi tabanını güçlendirmek için, başka yerlerde olduğu gibi Filistin'de de Araplardan ilk kez topraklarını kaydettirmelerini istedi. Kural olarak fellahlar, kayıt altına almanın sadece daha yüksek vergilendirme ve askere alma ile sonuçlanacağından korktukları için hasta rejime güvenmiyorlardı. Fellahlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin yaygın olması, sonunda birçok yerel muhtarın köy arazilerini toplu olarak kendi adlarına kaydettirebilmeleri anlamına geliyordu. Böylece, daha sonra mülkiyet iddiasında bulunabildiler ve kendileri Suriye'ye ya da Türkiye'ye kalıcı olarak yerleşirken, yerel köylülerin topraklarını ayaklarının altından çekip yeni Yahudi göçmenlere satabildiler. Alternatif olarak, 'Effendis' sınıfı olarak adlandırılan zengin Hıristiyan ya da Müslüman aileler, kendi başlarına işledikleri ya da sattıkları büyük miktarda toprak biriktirebildiler.

Ermenistan'da, 1863 tarihli Ermeni Ulusal Anayasası (Osmanlı Türkçesi: "Nizâmnâme-i Millet-i Ermeniyân") Osmanlı hükümeti tarafından onaylandı. Ermeni aydınları tarafından hazırlanan 150 maddeden oluşan "Nizâmnâme", Osmanlı millet sistemi altında Ermeni Patriği'nin ve yeni kurulan "Ermeni Ulusal Meclisi "nin yetkilerini tanımlıyordu.

Siyasi sonuçlar

İlerici niyetlere rağmen, Tanzimat şeklindeki reform politikası nihayetinde başarısız olmuştur. Reformların tarihsel koşulları, bu başarısızlığın nedenleri ve reformların sonuçları tarihsel analiz için ilgi çekicidir ve tüm dünyadaki tarihçiler tarafından ele alınmaktadır. Zeynep Çelik şöyle yazmıştır: "Özetle, 1838'den 1908'e kadar Osmanlı İmparatorluğu son ama lanetli hayatta kalma mücadelesini verdi.

Galeri

Ayrıca bakınız

 • Özgürleşme
 • 1847'deki Arnavutluk İsyanı
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesi ve modernleşmesi
 • Osmanlı askeri reformları
 • Gülhane Fermanı veya Tanzimât (تنظيمات) Fermânı (3 Kasım 1839)
 • Osmanlı 1856 Islahat Fermanı veya Islâhat Fermânı / Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-u (18 Şubat 1856) - خط همايون
 • Genç Osmanlılar
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda saray üniforması ve kıyafeti

Atıf Yapılan Kaynaklar

 • Cleveland, William L.; Bunton, Martin P. (4 Aralık 2012). A history of the modern Middle East (Fifth ed.). Boulder, CO. ISBN 978-0-8133-4833-9. OCLC 813691473.

Tanzimât Fermânı

Tanzimât Hatt-ı Şerif-î
3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid'in emriyle Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunarak ilân edildi.

II. Mahmut'un saltanatının ikinci döneminde yoğunlaşan reformlara resmi bir bildiriyle hukuki biçim verme talebi sık sık dile getirildi. Ancak iç siyasi dengeler nedeniyle bu işlem uzun süre ertelendi.

1 Temmuz 1839'da II. Mahmut'un ölümü ve Abdülmecit'in tahta çıkmasından hemen sonra sadrazamlığa reform taraftarı Mehmet Hüsrev Paşa getirildi. Ağustos ayında yurda dönen Londra Büyükelçisi ve Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, 17 yaşındaki padişahı ikna ederek Tanzimât deklarasyonunun kabulünü sağladı. 3 Kasım 1839 günü Saray müştemilatı içerisinde yer alan Gülhane bahçesinde okunan bir Hatt-ı Şerif (Padişah Yazısı) ile Tanzimat-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) ilân edildi. Osmanlı tarihinin en önemli belgelerinden biri olan bu metin, okunduğu yerden ötürü Gülhane Fermânı ve içeriğinden ötürü Tanzimat Fermânı adıyla da anılır.

Yaklaşık üç sayfalık bir metin olan fermânda, devletin bir gerileme döneminde olduğu vurgulanmış, ama yapılacak yeniliklerle ve çıkarılacak yeni yasalarla (kavanin-i cedide) bu durumdan kurtulunacağı müjdelenmiştir. Daha sonra din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı ahalisinin can ve mal ve "ırz ü namus" güvenliğinin güvence altına alınması gereği, Kur'an ve şeriata dayanarak ilan edilmiştir. Haksız ve dengesiz vergilerin zararından söz edilerek herkesten "emlak ve kudretine göre" vergi alınacağı, asker almanın nüfusla orantılı ve azami dört veyahut beş sene müddetle sınırlı olacağı, kimsenin yargısız idam edilmeyeceği ve malının müsadere edilmeyeceği, özel mülkiyete sınır getirilmeyeceği, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'nin güçlendirileceği, vükelanın serbestçe söz söylemesine sınır getirilmeyeceği, yeni Ceza kanunnamesi düzenleneceği, memurin maaşlarının adalete uygun olarak düzenleneceği, rüşvetin güçlü yasalarla önleneceği bildirilmiştir.

Fikir ve yapı bakımından ferman, Fransız Devrimi'nin İnsan ve Vatandaş Hakları bildirgesinden esinlenmiştir. Osmanlı hukuku tarihinde ilk kez vatandaşlık kavramı ve vatandaşlıktan doğan haklar tanımlanmış, bu hakların korunması için yapılması gereken bazı işler sayılmıştır. Buna karşılık fermân, getirdiği yenilikleri Kur'an'a, şer-i şerife ve Osmanlı Devleti'nin eski töre ve kanunlarına dayandırmaya özen göstermiştir.

Uygulamalar ve gelişmeler

Sultan Abdülmecid

Fermân ilan edildikten sonra ayrıntılı bir şekilde devletin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'de yer almış, daha sonra her şehrin meydanında okunması, sancak ve kazalarda halka anlatılması emredilmiştir. Bâb-ı Âli, yeni bir sürecin başladığını göstermek için her yerde donanma alayları tertip etmiş, sürecin bir şölen havasında başlamasını istemiştir. Yeni yasa ve düzenlemelerin eskileriyle çatışmamasına özellikle dikkat edilmiştir, yeni kurumlar açılırken eski kurumlar kapatılmamış, kurumlar bir süre birlikte işletilmiştir. Yeni yasalar önce merkezi otoritenin güçlü olduğu Bursa, Edirne gibi bölgelerde denenmiştir. Tanzimat fermanını izleyen ilk yirmi yılda devlet bir dizi önemli yeniliğe kapılarını açmıştır:

Hukuk alanındaki yenilikler

 • Tüm vatandaşlar "Osmanlı vatandaşı" sayılarak din farklılıklarına bağlı ayrıcalıklar kısmen kaldırıldı.
 • 1840'ta bazı maddeleri Fransız Ceza Yasasından alınan yeni Ceza Kanunnamesi hazırlandı. 1858'de tümüyle Batı kaynaklarından esinlenen ikinci Ceza Kanunnamesi kabul edildi.
 • 1850'de Fransız Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanan Ticaret Kanunnamesi yürürlüğe girdi. Bu kanunla faiz, anonim şirket ve kambiyo senedi kavramları ilk kez Osmanlı hukukunda yer aldı.
 • 1840'tan itibaren ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik ilkelere göre işleyen nizamiye mahkemeleri kuruldu; bu mahkemelere Müslümanların yanı sıra gayrimüslim hakimler atandı. 1853'te cinayet davalarında gayrimüslimlerin de şahitlik yapabileceği kabul edildi. 1851'de ticaret mahkemeleri kuruldu.
 • 1858'de homoseksüellik, Osmanlı İmparatorluğu'nda bir suç olmaktan çıkarıldı.
 • 1867'de devlet görevlilerine karşı açılan davaları görmek için Şura-yı Devlet (Danıştay) kuruldu.

Mali alandaki gelişmeler

 • 1841-1842 yılında ilk bütçe hazırlandı, 1846-1847 yılında ise ilk modern bütçeye geçildi.
 • Vergilerin, mükellefler arasında düzgün ve gelirlere göre dağıtılması amaçlandı.
 • Devlet görevlilerinin halktan resmi vergiler dışında aldıkları vergiler yasaklandı.
 • 1840'ta Kaime-i Nakdiye ismiyle ilk kâğıt para dolaşıma sokuldu.
 • 1854'te Kırım Savaşı'nın maddi yükünü karşılamak için tarihte ilk kez dışarıdan borç alındı. Borç Birleşik Krallık'tan alınmıştır.

Askeri yenilikler

Donanma seferberliği başlatan Sultan Abdülaziz.
 • Askerlik hizmetinin vatani bir vazife olduğu ilan edilerek zorunlu askerlik başlatıldı. 1843'te ilan edilen bir yasayla askerlik yaşı 20, zorunlu askerlik süresi 4 yıl olarak kabul edildi.
 • 1847'de gayrimüslimlerin de orduya girip albay rütbesine kadar yükselmesi kararlaştırıldı.
 • Avrupa gezisinde Avrupa ülkelerin donanmalarına hayran kalan Sultan Abdülaziz yeni bir donanma kurulması için emir verdi, çok güçlü bir donanma kuruldu.
 • 1867'de Bahriye Nezareti kuruldu.
 • 1869'da Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın öncülüğünde Bahriye Nezareti kuruldu, askeri yapı yenilendi, terfi sistemi düzenlendi.

Eğitim alanındaki gelişmeler

Kışın Galatasaray Lisesi
 • 1846'da Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu. 1848'de Darülmuallim (öğretmen okulu) açıldı. Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okulların kontrolü bu nezarete verildi.
 • Rüştiyelerin açılmasına hız verildi.
 • 1859'da çağa uygun sivil bürokrat yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Mülkiye-i Şahane, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.
 • 1868'de Fransızca eğitim ve batılı anlamda ilk eğitim verecek olan lise ile üniversite arasında bir kurum olan Galatasaray Sultanisi açıldı.
 • 1869'da Fransız eğitim sistemini örnek alan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayınlandı.
 • 1870'te Dârülmuallimât adında kız öğretmen okulu açıldı.
 • Devlet memuru yetiştirmek amacıyla, Mekteb-i Maarif-i Adliye kuruldu (II. Mahmut).

Sanayileşme Hamlesi

 • Devlet eliyle atölye ve tesis kurulmasını amaçlayan sanayileşme başladı. Önce Yedikule-Küçükçekmece arasında 130 metre uzunluğunda bir tür sanayi parkı kuruldu.
 • Zeytinburnu'nda demir işleme ve makine imalathanesi, kumaş ve pamuklu çorap üretim tesisi, buradaki fabrikalar için teknik eleman yetiştirecek bir okul açıldı.
 • Bakırköy'de baruthanenin yanına bir iplik bükme, dokuma ve pamuklu basma fabrikası, Hereke'de bir pamuklu dokuma fabrikası kuruldu.
 • Yol yapımına önem verilmiştir.
 • Devlet memurlarının yerli kumaş kullanması zorunluluğu getirildi.
 • Ancak Birleşik Krallık ile yapılan 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması, bu dönemde Osmanlı'nın zararına gelişmiş, dışa bağımlılığı artırmıştır.

Bu gelişmelere rağmen sanayi makinelerinin Avrupa'dan ithal ediliyor olması ve nitelikli eleman eksikliği yüzünden yeterli bir sanayi pazarı oluşturulamadı.

Tepkiler

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa

Tanzimat bazı Müslüman gruplar tarafından olumsuz tepki gördü; frenkleşme ve gâvurlaşma olarak nitelendirildi, Tanzimatçıların hedeflediği merkeziyetçi yapı ise başıbozuk bölgelerin valilerini rahatsız etti. Halep, Bosna, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kimi aileler çocuklarının mecburi askerlik uygulamasıyla askere alınmasına karşı çıktı.

Tanzimat'ın Müslüman-gayrimüslim eşitliği ile birlikte Hristiyan mezhepler arasında da eşitlik getirmesi, diğer mezheplere göre daha güçlü ve ayrıcalıklı olan Ortodoks tebaayı rahatsız etti.

Dış dünyada ise Birleşik Krallık ve Fransa Tanzimat'ı olumlu karşılarken, Rusya bunun Osmanlı üzerindeki Batılı etkiyi arttıracağını düşünüp fermanı olumsuz karşıladı. Avusturya'da iktidardaki mutlakiyet yanlısı Prens Metternich fermanı olumsuz karşılarken, Kavalalı Mehmet Ali Paşa fermânın amacını sezdi ve bunu kendisine karşı yapılan bir "şah hamlesi" olarak nitelendirdi.

Abdülaziz döneminde güçlenen Yeni Osmanlılar ise Tanzimat'ın bazı uygulamalarına karşı çıktılar ve birçoğu sürgüne gönderildi veya yurt dışına kaçtı.