Şeriat

bilgipedi.com.tr sitesinden

Şeriat (/ʃəˈrə/; Arapça: شريعة, romanize: sharīʿa [ʃaˈriːʕa]), İslam geleneğinin bir parçasını oluşturan dini hukuk bütünüdür. İslam'ın dini emirlerinden türetilmiştir ve İslam'ın kutsal metinlerine, özellikle de Kur'an ve Hadis'e dayanmaktadır. Arapça'da şeriat terimi, Allah'ın değişmez ilahi kanununa atıfta bulunur ve beşeri ilmi yorumlarına atıfta bulunan fıkıh ile zıttır. Modern zamanlarda uygulanma şekli Müslüman köktenciler ve modernistler arasında bir tartışma konusu olmuştur.

Geleneksel İslam hukuku teorisi şeriatın dört kaynağını kabul eder: Kur'an, sünnet (sahih hadis), kıyas (analojik akıl yürütme) ve icma (hukuki konsensüs). En önemlileri Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli ve Caʽferiler olmak üzere farklı hukuk ekolleri, içtihat olarak bilinen bir süreci kullanarak şer'i hükümleri kutsal kaynaklardan türetmek için metodolojiler geliştirmiştir. Geleneksel hukuk (fıkıh), birlikte geniş bir konu yelpazesini kapsayan iki temel hukuk dalını, ibâdât (ritüeller) ve muamelât (sosyal ilişkiler) birbirinden ayırır. Fıkhın hükümleri, hukuki normlar kadar ahlaki standartlarla da ilgilidir ve eylemleri beş kategoriden birine atar: zorunlu, tavsiye edilen, tarafsız, nefret edilen ve yasaklanan. Fıkıh, yüzyıllar boyunca nitelikli hukukçular (müftüler) tarafından verilen hukuki görüşler (fetvalar) ile detaylandırılmış ve tarihsel olarak Şeriat mahkemelerinde hükümdar tarafından atanan hakimler tarafından uygulanmış, Müslüman yöneticiler tarafından çıkarılan çeşitli ekonomik, cezai ve idari kanunlarla tamamlanmıştır.

Modern çağda, Müslüman dünyasındaki geleneksel kanunların yerini büyük ölçüde Avrupa modellerinden esinlenen tüzükler almıştır. Yargı usulleri ve hukuk eğitimi de aynı şekilde Avrupa uygulamaları ile uyumlu hale getirilmiştir. Çoğunluğu Müslüman olan devletlerin çoğunun anayasalarında Şeriat'a atıfta bulunulmakla birlikte, Şeriat'ın kuralları sadece aile hukuku alanında büyük ölçüde korunmuştur. Bu kanunları kodifiye eden yasa koyucular, geleneksel içtihat temellerini terk etmeden onları modernize etmeye çalışmışlardır. Yirminci yüzyılın sonlarındaki İslami canlanma, İslamcılık hareketlerinin recm gibi bedensel cezalar da dahil olmak üzere Şeriat'ın tam olarak uygulanması çağrılarını beraberinde getirmiştir. Bazı durumlarda bu durum gelenekçi hukuk reformu ile sonuçlanırken, diğer ülkelerde ilerici reformcular tarafından savunulan Şeriat'ın hukuki açıdan yeniden yorumlanmasına tanık olunmuştur.

21. yüzyılda Şeriat'ın rolü dünya çapında giderek daha fazla tartışılan bir konu haline gelmiştir. Nijerya ve Sudan gibi bazı Afrika ülkelerinde Şeriat temelli yasaların yürürlüğe girmesi bir çatışma nedeni olarak gösterilmiş ve Kuzey Amerika'daki bazı yargı bölgeleri, dini veya yabancı yasalara getirilen kısıtlamalar olarak çerçevelenen Şeriat kullanımına ilişkin yasakları kabul etmiştir. Şeriatın demokrasi, insan hakları, düşünce özgürlüğü, kadın hakları, LGBT hakları ve bankacılık ile uyumlu olup olmadığına ilişkin teorik tartışmalar devam etmektedir. Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) birçok davada Şeriat'ın "demokrasinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığına" hükmetmiştir. Bazı geleneksel uygulamalar, özellikle kadınlar ve din özgürlüğü konusunda ciddi insan hakları ihlalleri içermektedir.

Raşidun Halifeliği sikkesi. Hicri 36 (M.S. 656) tarihli. Khosrau II'yi taklit eden Sasani tarzı büst, kenarda bismillah/ Kurdeleler ve görevlilerle ateş sunağı; alevleri çevreleyen yıldız ve hilal; Birçok durumda, başlangıçta sorun olmayan kabartmalar ve resimler, ulemanın yorumlarıyla günah olarak kabul edilir ve diğer inançları temsil eden semboller küfür olarak kabul edilir ve daha sonra sosyal yaşamdan tamamen dışlanır.

Şeriat (Arapçaشَرِيعَة, şarīʿa), İslam hukuku anlamında Kur'an âyetleri ile Muhammed'in söz ve fiillerinden oluşan naslardan alimler sınıfının (Fukaha) çıkarımları (istinbat) ile oluşturulan dini kanunlar toplamıdır. İslam'da farz kabul edilen ibadetler, muameleler ve cezalarla ilgili tüm kavram ve kuralları kapsar. Tarihsel seyir içerisinde kanun ve kuralların teorik (usul) ve pratik uygulama (füru / fetva) çalışmaları ile ilgilenen ve isimleri öne çıkan kişiler adına belirli toplum ve devlet yönetimlerinin de tercihlerini yansıtan fıkıh mezhepleri ortaya çıkmıştır.

Afganistan'da şeriat uygulaması: Devrimci Kadın Birliği'nin 26 Ağustos 2001 günü gizlice kayda aldığı görüntüler. Bir kadın, burkasını (yüzünü) açtığı için iyiliğin emredilmesi ve kötülüğün men edilmesinden sorumlu din polislerince halk ortasında sopayla cezalandırılıyor.

Klasik şeriat uygulamalarının diğer bir kısmının ise (cihat ilan etme ve savaş sonucunda da savaş ganimeti olarak değerlendirilen sivillerin, cinsel fiillere açık şekilde köle ve cariye olarak kullanılması -ki bu efendilerin doğal hakkı olarak görülürdü- birer savaş suçu, sistematik olarak uygulandıklarında da insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

Etimoloji ve kullanım

Çağdaş kullanım

Şeriat kelimesi Arapça konuşan Orta Doğu halkları tarafından peygamberlik dinini bütünüyle ifade etmek için kullanılır. Örneğin, şerīʿat Mūsā Musa'nın yasası veya dini anlamına gelir ve şerīʿatu-nā herhangi bir tek tanrılı inanca atıfta bulunarak "bizim dinimiz" anlamına gelebilir. İslami söylemde šarīʿah, Müslümanların yaşamlarını düzenleyen dini düzenlemeleri ifade eder. Birçok Müslüman için bu kelime basitçe "adalet" anlamına gelir ve adaleti ve sosyal refahı teşvik eden herhangi bir yasanın şeriata uygun olduğunu düşünürler.

Jan Michiel Otto, şeriat teriminin dini, hukuki ve siyasi söylemde ifade ettiği dört anlamı birbirinden ayırmaktadır:

 • İlahi, soyut şeriat: Allah'ın insanlık için planı ve İslam toplumuna rehberlik etmesi gereken davranış normları. Farklı bakış açılarına sahip Müslümanlar soyut şeriat kavramına duydukları saygı konusunda hemfikirdirler, ancak bu terimin pratik sonuçlarını nasıl anladıkları konusunda farklılık gösterirler.
 • Klasik şeriat: İslam'ın ilk yüzyıllarında İslam hukukçuları tarafından detaylandırılan kurallar ve ilkeler bütünü.
 • Tarihsel şeriat(lar): İslam tarihi boyunca geliştirilen, kişisel inançlardan devlet mevzuatına kadar uzanan ve ideolojik bir yelpazede çeşitlilik gösteren kurallar ve yorumlar bütünü. Klasik şeriat genellikle bu varyantlar için bir referans noktası olarak hizmet etmiştir, ancak aynı zamanda zamanlarının ve yerlerinin etkilerini de yansıtmışlardır.
 • Çağdaş şeriat(lar): günümüzde geliştirilmiş ve uygulanmakta olan kural ve yorumların tamamı.

İlgili bir terim olan al-qānūn al-islāmī (القانون الإسلامي, İslam hukuku), 19. yüzyılın sonlarında Avrupa kullanımından ödünç alınmış olup, Müslüman dünyasında modern bir devlet bağlamında bir hukuk sistemine atıfta bulunmak için kullanılır.

Etimoloji

Arapça š-r-ʕ kökünden türetilen šarīʿah kelimesinin birincil anlam yelpazesi din ve dini hukukla ilgilidir. Sözlükbilim geleneği, šarīʿah kelimesinin dini çağrışım olmaksızın ortaya çıkabileceği iki ana kullanım alanı kaydeder. Pastoral ya da göçebe bir ortamı çağrıştıran metinlerde, kelime ve türevleri hayvanların daimi bir su birikintisinde sulanmasına ya da deniz kıyısına, özellikle de oraya gelen hayvanlara atıfta bulunur. Bir başka kullanım alanı da gerginlik veya uzunluk kavramlarıyla ilgilidir. Bu anlam yelpazesi İbranice saraʿ ile akrabadır ve muhtemelen "yol" ya da "patika" anlamının kökenidir. Her iki alanın da dini anlamın yönlerini ortaya çıkardığı iddia edilmiştir.

Bazı akademisyenler šarīʿah kelimesini "izlenecek yol" (İbranice Halakhah ["Gidilecek Yol"] terimine benzer) veya "su kuyusuna giden yol" anlamına gelen arkaik bir Arapça kelime olarak tanımlar ve ilahi olarak emredilmiş bir yaşam biçimi için bir metafor olarak benimsenmesinin kurak çöl ortamında suyun öneminden kaynaklandığını savunur.

Dini metinlerde kullanımı

Kur'an'da šarīʿah ve soydaşı širʿah birer kez geçer ve "yol" veya "patika" anlamına gelir. šarīʿah kelimesi Orta Çağ boyunca Arapça konuşan Yahudiler tarafından yaygın olarak kullanılmış, 10. yüzyılda Saʿadya Gaon tarafından yapılan Arapça Tevrat çevirisinde Torah kelimesinin en yaygın çevirisi olmuştur. Terimin benzer bir kullanımına Hristiyan yazarlarda da rastlanmaktadır. Arapça Sharīʿat Allāh (شريعة الله "Tanrı'nın Yasası") ifadesi תורת אלוהים (İbranice'de 'Tanrı'nın Yasası') ve νόμος τοῦ θεοῦ (Yeni Ahit'te Yunanca'da 'Tanrı'nın Yasası' [Rom. 7: 22]). Müslüman literatüründe šarīʿah, bir peygamberin veya Tanrı'nın yasalarını veya mesajını belirtir, bir alimin yorumunu ifade eden fıkhın aksine.

19'uncu yüzyılın sonları ile 20'nci yüzyılın başlarındaki eski İngilizce hukuk eserlerinde Şeriat için kullanılan kelime şeri idi. Fransızca chéri varyantı ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmıştır ve Türkçe şer'(i) kelimesinden gelmektedir.

Tarihsel kökenleri

Ebu Davud ve İbn Hanbel arasında geçen fıkhi mübadele. M.S. 879 Ekim tarihli, İslam dünyasının en eski edebi el yazmalarından biri.

Benzer bir hukuki kavram Göze göz ilk olarak Hammurabi Kanunlarında kaydedilmiştir. Kısas, İslam öncesi Arap toplumunda kabileler arası çatışmalarda bir çözüm aracı olarak kullanılan bir uygulamaydı. Bu çözümün temeli, katilin ait olduğu kabileden bir üyenin, öldürülen kişinin sosyal statüsüne eşdeğer bir şekilde infaz edilmek üzere maktulün ailesine teslim edilmesiydi. Sosyal eşdeğerlik koşulu, öldürülen kişinin erkek ya da kadın, köle ya da özgür, seçkin ya da sıradan biri olması bakımından öldürülene eşdeğer olan katilin kabilesinden bir üyenin idam edilmesi anlamına geliyordu. Örneğin, bir köle için sadece bir köle, bir kadın için de bir kadın öldürülebilirdi. Bu durumlarda öldürülen kişinin ailesine tazminat (diyet) ödenebilirdi. Bu İslam öncesi anlayışa, İslami dönemde bir Müslüman'ın bir gayrimüslim için idam edilip edilemeyeceği tartışması da eklenmiştir.

İslam'da uygulamaya yönelik temel ayet Bakara Suresi 178. ayettir;

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, esire karşı esir, kadına karşı kadın. Kim öldürülenin kardeşi tarafından bir bedel karşılığında affedilirse, örfe uysun ve bedelini güzelce ödesin."

Geleneksel Müslüman görüşüne göre, Şeriat'ın temel ilkeleri "tarihsel gelişim" olmaksızın doğrudan İslam peygamberi Muhammed'den aktarılmıştır ve İslam hukukunun (fıkıh) ortaya çıkışı da Muhammed'in yaşamına kadar uzanmaktadır. Bu görüşe göre, ashabı ve takipçileri onun yaptıklarını ve onayladıklarını bir model (sünnet) olarak almış ve bu bilgileri hadis şeklinde sonraki nesillere aktarmıştır. Bu rivayetler önce gayri resmi tartışmalara, ardından da Sünni hukukunun Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli hukuk ekollerinin (mezheplerinin) kurucuları olarak görülen usta hukukçular Ebu Hanife, Malik ibn Enes, eş-Şafii ve Ahmed ibn Hanbel tarafından sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda büyük bir başarıyla ifade edilen sistematik hukuk düşüncesine yol açmıştır.

Modern tarihçiler fıkhın oluşumuna dair alternatif teoriler sunmuşlardır. İlk başlarda Batılı akademisyenler geleneksel anlatının genel hatlarını kabul etmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Ignac Goldziher tarafından etkili bir revizyonist hipotez ortaya atılmış ve 20. yüzyılın ortalarında Joseph Schacht tarafından detaylandırılmıştır. Schacht ve diğer akademisyenler, halihazırda mevcut yasaları ve hukuki ihtiyaçları olan çok daha kalabalık tarımsal ve kentsel toplumları fethetmiş olan Müslümanların hukuki normları formüle etmeye yönelik ilk çabalarının Kuran'ı ve Muhammed'in hadislerini hukukun sadece bir kaynağı olarak görmüş, hukukçuların kişisel görüşlerini, fethedilen halkların yasal uygulamalarını ve halifelerin emir ve kararlarını da geçerli kaynaklar olarak kabul etmiştir.

Bu teoriye göre, hadis alimlerinin uydurmaları ayıklama çabalarına rağmen, kanonik hadislerin çoğu Muhammed'le birlikte ortaya çıkmamış, aslında daha sonraki bir tarihte oluşturulmuştur. Hukuki normların resmi olarak kutsal kaynaklara dayandırılması gerektiği kabul edildikten sonra, hadislerle desteklenen içtihat kurallarının savunucuları, hadislerin aktarım zincirlerini Muhammed'in ashabına kadar uzatacaklardır. Ona göre, İslam hukukunun gerçek mimarı, bu fikri (hukuki normların resmi olarak kutsal kaynaklara dayandırılması gerektiği) ve klasik hukuk teorisinin diğer unsurlarını el-risale adlı eserinde formüle eden, ancak Muhammed'in hadislerinin önceliğine dayanmayan bir İslam hukuku bütünü tarafından öncelenen Şafiî'dir (ö. MS 820/204).

Sana'da bulunan el yazmaları. UV ışığı kullanılarak ortaya çıkarılan "alt metinler" günümüz Kur'an'ından çok farklıdır. Gerd R. Puin bunun evrim geçiren bir metin anlamına geldiğine inanmıştır. Benzer bir ifade Lawrence Conrad tarafından Muhammed'in biyografisi için de kullanılmıştır. Çünkü onun çalışmalarına göre, Peygamber'in doğum tarihine ilişkin İslami bilimsel görüş, H.S. ikinci yüzyıla kadar 85 yıllık bir çeşitlilik göstermiştir.

Hadislerin kökeni bilimsel bir tartışma konusu olmaya devam ederken, bu teori (Goldziher ve Schacht'ın) itirazlara yol açmış ve modern tarihçiler genellikle daha temkinli, ara pozisyonları benimsemişlerdir, ve erken dönem İslam hukukunun, İslam'ın dini ve ahlaki ilkeleriyle şekillenen idari ve popüler uygulamaların bir kombinasyonundan geliştiği genel olarak kabul edilmektedir. İlk fetihlerin ardından Müslümanların egemenliğine giren topraklardaki İslam öncesi kanun ve geleneklerin bazı yönlerini devam ettirmiş, diğer yönlerini ise değiştirerek İslami davranış normları oluşturma ve ilk Müslüman topluluklarda ortaya çıkan anlaşmazlıkları karara bağlama gibi pratik ihtiyaçları karşılamayı amaçlamıştır. Fıkhî düşünce, bağımsız âlimlerin yerel bir üstattan ders almak ve dinî konuları tartışmak için bir araya geldiği çalışma halkalarında yavaş yavaş gelişti. Başlangıçta bu çevrelerin üyeleri değişkendi, ancak zamanla farklı bölgesel hukuk ekolleri ortak metodolojik ilkeler etrafında kristalleşti. Okulların sınırları net bir şekilde çizildikçe, doktrinel ilkelerinin otoritesi, bundan böyle okulun kurucusu olarak tanımlanan eski zamanlardan usta bir hukukçuya verilmeye başlandı. İslam'ın ilk üç asrı boyunca tüm hukuk ekolleri, İslam hukukunun Kur'an ve hadislere sıkı sıkıya bağlı olması gerektiği şeklindeki klasik hukuk teorisinin ana hatlarını kabul etmeye başlamıştır.

Klasik dönem; Geleneksel hukukun (fıkıh) oluşumu

Fıkıh geleneksel olarak fıkhın teorik ilkelerini inceleyen usûlü'l-fıkh (fıkhın kökleri) ve bu ilkeler temelinde hükümlerin detaylandırılmasına adanmış furû'u'l-fıkh (fıkhın dalları) alanlarına ayrılır.

İçtihat ilkeleri (usûlü'l-fıkh)

Klasik hukukçular, insan aklının Tanrı'nın bir lütfu olduğunu ve en yüksek kapasitesine kadar kullanılması gerektiğini savunmuşlardır. Bununla birlikte, doğruyu yanlıştan ayırmak için tek başına akıl kullanmanın yetersiz olduğuna ve rasyonel argümantasyonun içeriğini Kur'an'da ve Muhammed'in sünnetinde açıklanan aşkın bilgi bütününden alması gerektiğine inanmışlardır.

Geleneksel İslam hukuku teorisi, kutsal metinlerin dilbilim ve retorik açısından nasıl yorumlanması gerektiğini detaylandırır. Ayrıca, hadislerin doğruluğunu tespit etmek ve kutsal bir pasajın yasal gücünün daha sonraki bir tarihte ortaya çıkan bir pasaj tarafından ne zaman yürürlükten kaldırıldığını belirlemek için yöntemler içerir. Klasik Sünni fıkıh teorisi, Kur'an ve sünnete ek olarak, hukukun iki kaynağını daha kabul eder: hukukî icma' ve analojik akıl yürütme (kıyas). Bu nedenle, bazıları sadece belirli hukuk ekolleri tarafından kabul edilen diğer metodolojik ilkelerle birlikte, icmanın değeri ve sınırlarının yanı sıra analojinin uygulanması ve sınırlarını da inceler. Bu yorumlayıcı aygıt, bir hukukçunun belirli bir mesele hakkında bir hükme varma çabasını ifade eden içtihat başlığı altında bir araya getirilir. Twelver Şii içtihat teorisi, Sünni ekollerinkine paralel olmakla birlikte, kıyasın yerine aklın bir hukuk kaynağı olarak kabul edilmesi ve sünnet kavramının imamların geleneklerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gibi bazı farklılıklara sahiptir.

Şeriatın Kaynakları

İslam alimi Seyyid Raşid Rida (1865 - 1935), tüm Sünni Müslümanlar tarafından kabul edilen İslam hukukunun dört temel kaynağını sıralar:

"İslam'da yasamanın [bilinen] kaynakları dörttür: Kur'an, Sünnet, ümmetin icması ve yetkin hukukçular tarafından yapılan içtihat"

 • Kur'an-ı Kerim: İslam'da Kur'an en kutsal hukuk kaynağı olarak kabul edilir. Klasik hukukçular, "tekrarlama" veya "eşzamanlı aktarım" (tevâtür) olarak bilinen, her nesilde birçok kişi tarafından aktarılmış olması nedeniyle metinsel bütünlüğünün şüphe götürmez olduğunu düşünmüşlerdir. Kur'an'ın sadece birkaç yüz ayetinin doğrudan hukuki geçerliliği vardır ve bunlar miras gibi birkaç özel alanda yoğunlaşmıştır, ancak diğer pasajlar hukuki sonuçları başka yollarla detaylandırılan genel ilkeler için kaynak olarak kullanılmıştır.
 • Hadisler: Hadisler daha detaylı ve pratik hukuki rehberlik sağlar, ancak hepsinin sahih olmadığı erken dönemlerde fark edilmiştir. İlk İslam âlimleri, hadislerin aktarım zincirlerinde yer alan kişilerin güvenilirliğini değerlendirmek suretiyle hadislerin sahihliğini değerlendirmek için bir metodoloji geliştirmişlerdir. Bu kriterler, peygamberlik geleneklerinin geniş külliyatını birkaç kanonik derlemede toplanan birkaç bin "sağlam" hadise indirgemiştir. Aynı anda nakledilen hadisler tartışmasız bir şekilde sahih kabul edilmiştir; ancak hadislerin büyük çoğunluğu sadece bir ya da birkaç nakilci tarafından aktarılmış ve bu nedenle sadece muhtemel bilgi verdiği görülmüştür. Belirsizlik, bazı hadislerde ve Kur'an pasajlarında kullanılan dilin muğlaklığı nedeniyle daha da artmıştır. Metinsel kaynakların göreceli değerleri ve yorumlanması konusundaki anlaşmazlıklar, hukukçulara alternatif hükümler formüle etmede önemli bir hareket alanı sağlamıştır.
 • İcma: Prensipte muhtemel delillere dayanan bir hükmü mutlak kesinliğe yükseltebilen fikir birliğidir. Bu klasik doktrin otoritesini, İslam toplumunun bir hata üzerinde asla anlaşamayacağını belirten bir dizi hadisten almıştır. Bu icma şekli teknik olarak, herhangi bir nesilde toplumun temsilcileri olarak hareket eden tüm yetkin hukukçuların mutabakatı olarak tanımlanmıştır. Ancak böyle bir mutabakatı elde etmenin ve tespit etmenin pratikteki zorluğu, bunun hukuki gelişim üzerinde çok az etkisi olduğu anlamına geliyordu. Önde gelen hukukçuların eserlerine başvurularak belirlenebilen daha pragmatik bir konsensüs biçimi, bir hükmü teyit etmek için kullanılırdı, böylece daha fazla tartışma için yeniden açılamazdı. Üzerinde görüş birliği bulunan davalar, klasik içtihat külliyatının yüzde 1'inden azını oluşturur.
 • Kıyas: Kutsal kitapta ele alınmayan bir durum için, kutsal kitaba dayalı bir kurala benzetme yoluyla bir hüküm türetmek için kullanılan analojik akıl yürütmedir. Klasik bir örnekte, Kur'an'daki şarap içme yasağı, bu durumların paylaştığı "illet" (sebep) temelinde tüm sarhoş edici maddelere teşmil edilir ve bu durumda sarhoşluk olarak tanımlanır. Bir kuralın illeti açık olmayabileceğinden, bu kuralın seçimi genellikle tartışmalara yol açmıştır. Sünni Müslümanların çoğunluğu Kıyas'ı İctihad'ın temel bir rüknü olarak görür. Öte yandan; Zahiriler, Ahmed ibn Hanbel, Buhari, ilk Hanbeliler vb. Sünniler arasında Kıyas'ı reddetmiştir. Twelver Şia fıkhı da kıyasın kullanımını kabul etmez, onun yerine akla (akla) dayanır.

İctihad

Türk müftüsü (17. yüzyıl İspanyol çizimi)

Klasik içtihat süreci, genel kabul görmüş bu ilkeleri istihsan (hukuksal tercih), istislah (kamu yararının gözetilmesi) ve istishab (süreklilik karinesi) gibi tüm hukuk ekolleri tarafından benimsenmeyen diğer yöntemlerle birleştirmiştir. İçtihat yapma yetkisine sahip bir hukukçu müçtehit olarak bilinir. Bir hükme varmak için bağımsız akıl yürütmenin kullanılması, bir müctehidin hükümlerini takip etmeyi ifade eden taklid (taklit) ile karşılaştırılır. Onuncu yüzyılın başlarında, Sünni içtihadının gelişimi önde gelen hukukçuları temel hukuki meselelerin ele alındığını ve içtihadın kapsamının giderek kısıtlandığını ifade etmeye sevk etmiştir. 18. yüzyıldan itibaren önde gelen Müslüman reformcular taklidin terk edilmesi ve erken dönem İslam hukukunun canlılığına dönüş olarak gördükleri içtihada yeniden vurgu yapılması çağrısında bulunmaya başlamışlardır.

Şeriatın amaçları ve kamu yararı

Şeriatın makâsıdı (amaçları veya hedefleri) ve maslahat (refah veya kamu yararı), modern zamanlarda giderek daha belirgin bir rol oynamaya başlayan birbiriyle ilişkili iki klasik doktrindir. Bu doktrinler ilk kez Gazali (ö. 1111) tarafından açıkça dile getirilmiş olup, Gazali maslahatın Allah'ın ilahi yasayı ortaya koymadaki genel amacı olduğunu ve özel amacının da insan refahının beş temel unsurunun korunması olduğunu savunmuştur: din, hayat, akıl, zürriyet ve mülkiyet. Klasik dönem hukukçularının çoğu maslahat ve makasıdı önemli hukuki ilkeler olarak kabul etmekle birlikte, İslam hukukunda oynamaları gereken rol konusunda farklı görüşlere sahiptiler. Bazı hukukçular bunları kutsal kaynaklar ve analojik akıl yürütme ile sınırlandırılmış yardımcı gerekçeler olarak görmüştür. Diğerleri ise bunları, genel ilkeleri kutsal metinlerin lafzına dayalı özel çıkarımları geçersiz kılabilecek bağımsız bir hukuk kaynağı olarak görmüştür. İkinci görüş klasik hukukçuların azınlığı tarafından benimsenirken, modern zamanlarda geleneksel hukukun entelektüel mirasından yararlanarak İslam hukukunu değişen toplumsal koşullara uyarlamaya çalışan önde gelen âlimler tarafından farklı şekillerde savunulmaya başlanmıştır. Bu âlimler makasıd envanterini, reform ve kadın hakları (Raşid Rida); adalet ve özgürlük (Muhammed el-Gazali); insan onuru ve hakları (Yusuf el-Karadavi) gibi şeriatın amaçlarını içerecek şekilde genişletmişlerdir.

İnsan davranışlarının sınıflandırılması (Fıkıh, ahkâm)

Fıkıh, hukuki normlar kadar ahlaki standartlarla da ilgilenir ve yalnızca neyin hukuki olup olmadığını değil, aynı zamanda ahlaki açıdan neyin doğru neyin yanlış olduğunu da belirlemeye çalışır. Şeriat hükümleri "beş hüküm" (ahkâm-ı hamse) olarak bilinen beş kategoriden birine girer: zorunlu (farz veya vâcip), tavsiye edilen (mendup veya müstehap), tarafsız (mubah), kınanabilir (mekruh) ve yasak (haram). Yasak bir eylemi gerçekleştirmek veya zorunlu bir eylemi gerçekleştirmemek günah veya suçtur. Kınanabilir eylemlerden kaçınılmalıdır, ancak bunlar günah olarak kabul edilmez veya mahkemede cezalandırılmaz. Kınanacak eylemlerden kaçınmak ve tavsiye edilen eylemleri gerçekleştirmek öbür dünyada ödüle konu olurken, nötr eylemler Tanrı'dan herhangi bir hüküm gerektirmez. Hukukçular, halâl teriminin ilk üç kategoriyi mi yoksa ilk dört kategoriyi mi kapsadığı konusunda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Hukuki ve ahlaki hüküm, "fiiller niyete göre değerlendirilir" hukuki özdeyişinde ifade edildiği gibi, eylemin zorunluluktan (zarûret) işlenip işlenmediğine ve altında yatan niyete (niyyet) bağlıdır.

Faslı bir kadının (Sol Hachuel) İslam'ı terk ettiği (irtidat) gerekçesiyle idamı Alfred Dehodencq'in tablosu

Bu eylemlerin klasik şeriat anlayışında maddi veya manevi karşılıkları vardır. Farz, vacip ve sünnet olarak kabul edilen fiillerin terk edilmesi, mekruh ve haram olarak kabul edilen fiillerin yapılması (hadd veya tazir cezaları olarak) cezalandırılmıştır. Şeriat anlayışında insanlar sadece hür-köle, erkek-kadın gibi sınıflara ayrılmamakta, aynı zamanda inanç ve davranışlarına göre Müslüman, muttaki, fasık, mülhid, mürted, zimmi vb. olarak sınıflandırılmakta ve bu sınıfların hak veya mahrumiyetlerine maruz kalmaktadırlar.

Bu ayrım mahkemelerde şahitliğin reddi gibi hafif, mürted ve mülhitlerin yakılması gibi ağır sonuçlar doğurabilmekte, miras, ölüm tazminatı, kısas, yönetici veya hâkim atamaları gibi birçok alanda kendini göstermektedir. Zina (Zina) cezalarında da evli ve bekâr ayrımı vardır. Şeriatta yasal hak ve sorumluluklar ergenlik çağında başlar (Baligh).

Fıkıh terminolojisinde fısk olarak nitelendirilen küçük günahların sürekli işlenmesi veya daha büyük cezayı gerektirmeyen büyük günahlar, belirli bir sınır ve ölçü olmaksızın hâkimin takdiri ile cezalandırılır. Tazir cezalarında suçun şahitlik veya benzeri mekanizmalarla ispat zorunluluğu (kanunilik ilkesi) yoktur.

Hukukun dalları

Furû'u'l-fıkh (fıkhın dalları) alanı geleneksel olarak ibâdât (ritüeller veya ibadetler) ve muamelât (sosyal ilişkiler) olarak ikiye ayrılır. Pek çok hukukçu, maddi hukuku ritüeller, satışlar, evlilik ve yaralama olarak adlandırılan "dört çeyreğe" ayırmıştır. Bu terimlerin her biri mecazi olarak çeşitli konuları ifade ediyordu. Örneğin, satış çeyreği diğer konuların yanı sıra ortaklıkları, kefaleti, hediyeleri ve vasiyetleri de kapsıyordu. Hukuk eserleri, her biri "kitap" olarak adlandırılan bu tür küçük konuların bir dizisi olarak düzenlenirdi. Ritüelin özel önemi, tartışmasının her zaman eserin başına yerleştirilmesiyle belirtilmiştir.

Bazı tarihçiler, birkaç geleneksel kategoriyi birleştiren bir İslam ceza hukuku alanını ayırt etmektedir. Kutsal metinlerde öngörülen cezaları olan çeşitli suçlar had olarak bilinir. Hukukçular, birçok durumda bunların uygulanmasını neredeyse imkansız hale getiren çeşitli kısıtlamalar geliştirmiştir. Kasıtlı bedensel zarar içeren diğer suçlar, suça benzer bir cezayı (kısas) öngören lex talionis'in bir versiyonuna göre yargılanır, ancak mağdurlar veya mirasçıları bunun yerine parasal bir tazminatı (diya) kabul edebilir veya faili affedebilir; kasıtlı olmayan zararlar için yalnızca diya uygulanır. Diğer ceza davaları, cezanın amacının suçlunun ıslahı veya rehabilitasyonu olduğu ve şeklinin büyük ölçüde hakimin takdirine bırakıldığı ta'zîr kategorisine aittir. Uygulamada, İslam tarihinin erken dönemlerinden beri, ceza davaları genellikle hükümdar tarafından yönetilen mahkemeler veya yerel polis tarafından, Şeriat ile sadece gevşek bir şekilde ilişkili olan prosedürler kullanılarak ele alınmıştır.

Furû' literatürünün iki ana türü muhtasar (hukukun kısa özeti) ve mebsuttur (kapsamlı şerh). Muhtasarlar, bir sınıfta kullanılabilecek ya da kadılar tarafından başvurulabilecek kısa özel incelemeler ya da genel bakışlardır. Genellikle bir muhtasarın şerhini içeren ve düzinelerce büyük cilde yayılabilen mebsutlar, alternatif hükümleri gerekçeleriyle birlikte kaydeder ve genellikle çok sayıda vaka ve kavramsal ayrımla birlikte sunulurdu. Hukuk literatürünün terminolojisi muhafazakârdı ve pratikte geçerliliğini yitirmiş kavramları muhafaza etme eğilimindeydi. Aynı zamanda, ihtisar ve şerh döngüsü, her neslin hukukçularının değişen toplumsal koşulları karşılamak için değiştirilmiş bir hukuk bütünü ifade etmelerine izin vermiştir. Diğer fıkhî türler arasında kavâid (öğrencinin genel ilkeleri hatırlamasına yardımcı olmayı amaçlayan özlü formüller) ve belirli bir âlimin fetva koleksiyonları yer alır.

Klasik hukuk, "İslam'ın en büyük entelektüel başarılarından biri" olarak tanımlanmış ve İslam'daki önemi Hristiyanlıktaki teoloji ile karşılaştırılmıştır.

Hukuk ekolleri

Başlıca Sünni hukuk ekolleri (mezhepler) Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleridir. Bu mezhepler dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda ortaya çıkmış ve on ikinci yüzyıla gelindiğinde neredeyse tüm hukukçular belirli bir mezhebe bağlı hale gelmiştir. Bu dört ekol birbirlerinin geçerliliğini tanımış ve yüzyıllar boyunca hukuki tartışmalarda etkileşim içinde olmuşlardır. Bu ekollerin hükümleri, özel bölgesel kısıtlamalar olmaksızın Müslüman dünyasının her yerinde takip edilir, ancak her biri dünyanın farklı bölgelerinde baskın hale gelmiştir. Örneğin, Maliki ekolü Kuzey ve Batı Afrika'da; Hanefi ekolü Güney ve Orta Asya'da; Şafii ekolü Aşağı Mısır, Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya'da; Hanbeli ekolü ise Kuzey ve Orta Arabistan'da baskındır. İslam'ın ilk yüzyılları aynı zamanda bir dizi kısa ömürlü Sünni mezhebe de tanıklık etmiştir. Genellikle nesli tükenmiş olarak tanımlanan Zahiri ekolü, hukuk düşüncesi üzerinde etkili olmaya devam etmektedir. Şii hukuk ekollerinin gelişimi teolojik farklılıklar doğrultusunda gerçekleşmiş ve Sünni hukuk ekollerinden farklılıkları kabaca Sünni ekoller arasındaki farklılıklarla aynı düzeyde olan Twelver, Zeydi ve İsmaili mezheplerinin oluşumuyla sonuçlanmıştır. Sünni ve Şii mezheplerinden farklı olan İbadi hukuk ekolü Umman'da baskındır.

Modern çağda İslami hukuk kurumlarında yaşanan dönüşümlerin mezhep sistemi üzerinde derin etkileri olmuştur. Müslüman dünyasının çoğunda hukuki uygulama, hükümet politikası ve devlet hukuku tarafından kontrol edilmeye başlanmıştır; böylece mezheplerin kişisel ritüel uygulamalarının ötesindeki etkisi, ulusal hukuk sistemi içinde kendilerine tanınan statüye bağlı hale gelmiştir. Devlet hukuku kodifikasyonu yaygın olarak tekhayyur (belirli bir mezheple sınırlandırılmaksızın hükümlerin seçilmesi) ve talfik (aynı soruya ilişkin farklı hükümlerin parçalarının birleştirilmesi) yöntemlerini kullanmıştır. Modern hukuk fakültelerinde eğitim almış hukukçular, ortaya çıkan kanunların yorumcuları olarak büyük ölçüde geleneksel ulemanın yerini almıştır. Küresel İslami hareketler zaman zaman farklı mezheplerden yararlanmış, zaman zaman da klasik içtihattan ziyade kutsal kaynaklara daha fazla odaklanmıştır. Kur'an ve hadislere özellikle sıkı sıkıya bağlı olan Hanbeli ekolü, Selefi ve Vahhabi hareketleri tarafından doğrudan kutsal metinlerin yorumlanmasına yönelik muhafazakar akımlara ilham kaynağı olmuştur. Endonezyalı ulema ağları ve Müslüman azınlıkların yaşadığı ülkelerde ikamet eden İslam alimleri gibi diğer akımlar, belirli bir mezhebin geleneklerine odaklanmadan İslam hukukunun liberal yorumlarını geliştirmiştir.

Modern öncesi İslam hukuk sistemi

Hukukçular

Şeriat geleneksel olarak müftüler tarafından yorumlanırdı. İslam'ın ilk birkaç yüzyılı boyunca müftüler, normalde başka işlerde de çalışan özel hukuk uzmanlarıydı. Meslekten olmayan kişilerden gelen sorulara ya da hâkimlerden gelen istişare taleplerine cevaben genellikle ücretsiz olarak fetvalar (hukuki görüşler) yayınlarlar ve bunları genel hatlarıyla belirtirlerdi. Fetvalar mahkemelerde düzenli olarak onaylanırdı ve onaylanmadığında bunun nedeni genellikle fetvanın daha yetkili bir hukuki görüşle çelişmesiydi. Hukukçuların saygınlığı ilmi itibarlarına göre belirlenirdi. Yazar-hukukçular tarafından yazılan klasik hukuk eserlerinin çoğu, büyük ölçüde seçkin müftülerin fetvalarına dayanıyordu. Bu fetvalar, sadece o dava için geçerli olan mahkeme kararlarından farklı olarak, bir tür içtihat işlevi görüyordu. Bağımsız müftüler hiçbir zaman ortadan kalkmamış olsa da, 12. yüzyıldan itibaren Müslüman yöneticiler halktan gelen soruları yanıtlamaları için maaşlı müftüler atamaya başlamıştır. Yüzyıllar boyunca Sünni müftüler kademeli olarak devlet bürokrasisine dahil edilirken, İran'daki Şii hukukçular erken modern dönemden başlayarak giderek özerk bir otorite kurmuşlardır.

Uluğ Bey Medresesi, Semerkant (kuruluş tarihi 1422)

İslam hukuku başlangıçta camilerde ve özel evlerde toplanan çalışma halkalarında öğretiliyordu. Öğretmen, ileri düzeydeki öğrencilerin de yardımıyla, kısa hukuk risaleleri üzerinde yorumlar yapar ve öğrencilerin metni anlama düzeylerini incelerdi. Bu gelenek 10. ve 11. yüzyıllarda yaygınlaşan medreselerde uygulanmaya devam etmiştir. Medreseler, esas olarak hukuk eğitimine adanmış, ancak teoloji, tıp ve matematik gibi diğer konularda da eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarıydı. Medrese kompleksi genellikle bir cami, pansiyon ve bir kütüphaneden oluşuyordu. Müderrislerin maaşlarını, öğrencilerin burslarını ödeyen ve inşaat ve bakım masraflarını karşılayan bir vakıf (hayırsever vakfı) tarafından sürdürülürdü. Bir dersin sonunda profesör, öğrencinin o konudaki yeterliliğini belgeleyen bir icazet verirdi. Hukuk alanında uzmanlaşan öğrenciler, hazırlık çalışmaları, belirli bir mezhebin doktrinleri ve hukuki münazara eğitiminden oluşan bir müfredatı tamamlar ve son olarak kendilerine öğretme ve fetva verme lisansı kazandıran bir tez yazarlardı.

Mahkemeler

Şeriat mahkemesi olarak da adlandırılan kadı mahkemesinden (mahkama) bir yargıç (kadı) sorumluydu. Kadılar, fetva verecek düzeyde olmasa da İslam hukuku konusunda eğitim almışlardı. Mahkeme personeli arasında çeşitli görevler üstlenen bir dizi yardımcı da bulunurdu. Yargıçlar teorik olarak kararlarında bağımsızdı, ancak hükümdar tarafından atanıyorlardı ve çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda yönetici elitin üyelerinin baskısına maruz kalıyorlardı. Kadıların rolü delilleri değerlendirmek, davanın gerçeklerini tespit etmek ve İslam hukukunun geçerli hükümlerine dayanarak bir karar vermekti. Kadı, kanunun davaya nasıl uygulanması gerektiği konusunda bir belirsizlik varsa bir müftüden fetva istemekle yükümlüydü. İslam hukuk teorisi özel ve kamu hukuku arasındaki ayrımı tanımadığından, mahkeme usulleri hukuk ve ceza davaları için aynıydı ve özel bir davacının davalıya karşı delil sunmasını gerektiriyordu. Ana kanıt türü sözlü tanık ifadesiydi. Ceza davaları için kanıt standartları o kadar katıydı ki, görünüşte açık olan davalarda bile mahkumiyet kararı almak çoğu zaman zordu. Çoğu tarihçi, bu katı usul normları nedeniyle kadı mahkemelerinin erken bir tarihte ceza davaları üzerindeki yargı yetkisini kaybettiğine ve bunun yerine diğer mahkeme türlerinde ele alındığına inanmaktadır.

Eğer bir suçlama kadı mahkemesinde karara bağlanmamışsa, davacı genellikle davasını hükümdarın meclisi tarafından yönetilen ve mazalim mahkemesi olarak adlandırılan başka bir mahkeme türünde takip edebilirdi. Mazalim (lit. yanlışlar, şikayetler) mahkemelerinin gerekçesi, hükümet yetkililerine karşı şikayetler de dahil olmak üzere şeriat mahkemelerinin çözemediği yanlışları ele almaktı. İslam hukukçuları genellikle mahkemeye katılır ve bir yargıç genellikle hükümdarın vekili olarak mahkemeye başkanlık ederdi. Mazalim kararlarının Şeriat'ın ruhuna uygun olması gerekiyordu, ancak kanunun lafzına ya da kadı mahkemelerinin usul kısıtlamalarına bağlı değillerdi.

Suçun önlenmesi ve soruşturulmasında inisiyatif alan polis (şurta) kendi mahkemelerini işletirdi. Mazalim mahkemeleri gibi polis mahkemeleri de şeriat kurallarına bağlı değildi ve takdire bağlı cezalar verme yetkisine sahipti. Kamu düzenini sağlamakla görevli bir diğer makam, ekonomik işlemlerde sahtekârlığı ve genel ahlaka aykırı davranışları önlemekle görevli olan muhtesib (piyasa müfettişi) idi. Muhtesip bu tür suçların takibinde aktif bir rol üstlenir ve yerel geleneklere göre cezalar verirdi.

Sosyo-politik bağlam

Şair Saadi ve bir derviş kavgalarını bir kadı huzurunda çözmeye giderler (16. yüzyıl Farsça minyatür)

Modern öncesi İslam toplumlarının sosyal dokusu büyük ölçüde akrabalık grupları ve yerel mahalleler etrafında örgütlenmiş birbirine sıkı sıkıya bağlı topluluklar tarafından tanımlanıyordu. Bireyler arasındaki çatışmalar, onları destekleyen gruplar arasında bir çatışmaya dönüşme ve tüm toplumun yaşamını sekteye uğratma potansiyeline sahipti. Mahkeme davaları, gayri resmi arabuluculuğun başarısız olduğu durumlarda başvurulacak son çare olarak görülüyordu. Bu tutum, "dostane çözüm en iyi karardır" (al-sulh sayyid al-ahkam) hukuki özdeyişinde yansımasını bulmuştur. Mahkemedeki ihtilaflarda kadılar genellikle hukuk teorisinden ziyade ihtilaflı tarafların eski sosyal ilişkilerini sürdürmelerini sağlayacak bir sonuca ulaşmakla ilgilenirdi. Bu, kaybeden taraf için tam bir kayıptan kaçınarak ya da sadece onlara konumlarını kamuoyu önünde ifade etme ve bir ölçüde psikolojik haklılık kazanma şansı vererek başarılabilirdi. İslam hukuku hâkimlerin yerel geleneklere aşina olmalarını gerektiriyordu ve toplumda arabuluculuk ve hakemlik, bayındırlık işlerinin denetimi, vakıf mallarının denetlenmesi ve yetimlerin çıkarlarının gözetilmesi gibi bir dizi başka kamusal işlevi de yerine getiriyorlardı.

Yönetici hanedanın yasayı ilan ettiği modern öncesi kültürlerin aksine, İslam hukuku yöneticilerin müdahalesi olmaksızın din âlimleri tarafından formüle edilmiştir. Hukuk otoritesini siyasi kontrolden değil, kutsal metinlerin yorumcuları sıfatıyla hukuk ekollerinin (mezhepler) kolektif doktrinel pozisyonlarından almıştır. Ulema (din âlimleri) toplumsal işlerin yönetiminde yer almış ve modern dönemden önce doğrudan yönetim kapasitesi sınırlı olan yönetici hanedanlar karşısında Müslüman nüfusun temsilcileri olarak hareket etmiştir. Askeri elitler dini meşruiyet için ulemaya güvenmiş, dini kurumlara verilen mali destek bu elitlerin meşruiyetlerini tesis ettikleri başlıca araçlardan biri olmuştur. Buna karşılık ulema da dini kurumların faaliyetlerini sürdürebilmesi için yönetici elitlerin desteğine muhtaçtı. Seküler yöneticiler ile din âlimleri arasındaki ilişki farklı zaman ve mekânlarda bir dizi değişim ve dönüşüm geçirmiş olsa da, bu karşılıklı bağımlılık modern çağın başlangıcına kadar İslam tarihini karakterize etmiştir. Buna ek olarak, Şeriat kamu hukukunun çeşitli alanlarında az sayıda hüküm içerdiğinden, Müslüman yöneticiler İslam hukukçularının yargı yetkisi dışında çeşitli ekonomik, cezai ve idari kanunlar çıkarabilmişlerdir; bunların en ünlüsü 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı sultanları tarafından ilan edilen kanundur. Babür İmparatoru Aurangzeb (hükümdarlığı 1658-1707), Hanefi fetvalarına ve İslam mahkemelerinin kararlarına dayanan ve Fetava-i Alemgiri olarak bilinen melez bir hukuk bütünü yayınlamış ve bunu Hint alt kıtasındaki tüm dini topluluklar için uygulanabilir hale getirmiştir. İslam hukukunu yarı kodifiye devlet mevzuatına dönüştürmeye yönelik bu ilk girişim Babür yönetimine karşı isyanları tetikledi.

Kadınlar, gayrimüslimler, köleler

Klasik Şeriat, hem medeni anlaşmazlıklara ilişkin kurallarda hem de ceza hukukunun uygulanmasında kadınlarla erkekler, Müslümanlarla gayrimüslimler ve özgür kişilerle köleler arasında ayrım yapar.

Mutsuz bir kadın kocasının iktidarsızlığını kadıya şikayet ediyor (18. yüzyıl Osmanlı minyatürü)

Geleneksel İslam hukuku, evin reisinin erkek olduğu ataerkil bir toplum varsayar. Farklı hukuk ekolleri, erkeklerin ya da kadınların lehine manipüle edilebilecek çeşitli hukuki normlar formüle etmiştir, ancak kadınlar miras, kan parası (diya) ve şahitlik kuralları bakımından genellikle dezavantajlı durumdadır; bazı durumlarda kadının değeri erkeğinkinin yarısı olarak kabul edilmektedir. Kocaya yüklenen çeşitli mali yükümlülükler tek taraflı boşanmaya karşı caydırıcı bir rol oynamış ve genellikle boşanma davalarında kadına mali bir koz vermiştir. Bazıları bir erkek akraba tarafından temsil edilmeyi tercih etse de, kadınlar Şeriat mahkemelerinde çok çeşitli davalarda hem davacı hem de davalı olarak aktifti.

Şeriat, Müslüman toplumunun işlerini düzenlemek için tasarlanmıştır. İslam yönetimi altında yaşayan gayrimüslimler, cizye vergisinin ödenmesi de dahil olmak üzere bir dizi koruma, kısıtlama, özgürlük ve yasal eşitsizliği beraberinde getiren zimmi hukuki statüsüne sahipti. Zimmi topluluklar kendi iç işlerinde karar vermek için yasal özerkliğe sahipti. İki farklı dini gruptan davacıların yer aldığı davalar, (laik mahkemelerin aksine) gayrimüslim tanıkların bir Müslüman aleyhine şahitliğinin ceza davalarında kabul edilmediği veya hiç kabul edilmediği Şeriat mahkemelerinin yetki alanına giriyordu. Bu yasal çerçeve değişen derecelerde titizlikle uygulanmıştır. Bazı dönemlerde veya şehirlerde, görünüşe göre tüm sakinler dini aidiyetlerine bakılmaksızın aynı mahkemeyi kullanıyordu. Babür İmparatoru Aurangzeb, geleneksel olarak sadece Müslümanlar için geçerli olan hükümler de dahil olmak üzere tüm tebaasına İslam hukukunu dayatırken, seleflerinden ve haleflerinden bazılarının cizyeyi kaldırdığı söylenir. Osmanlı kayıtlarına göre, gayrimüslim kadınlar evlilik, boşanma ve mülkiyet konularında Hıristiyan ve Yahudi mahkemelerinden daha olumlu bir sonuç beklediklerinde davalarını şeriat mahkemesine götürüyorlardı. Zaman içinde, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayrimüslimlerin İslami mahkemeleri kullanma olasılığı artmış ya da azalmış olabilir. Örneğin, 1729'da Galata'daki İslam mahkemesinde davaların sadece yüzde ikisi gayrimüslimleri kapsarken, 1789'da gayrimüslimler davaların yüzde otuzunun bir parçasıydı. Osmanlı mahkeme kayıtları, eskiden gayrimüslim olan kadınların İslam mahkemelerini kullandığını da yansıtmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimlerin Müslümanlara sahip olması ve gayrimüslim erkeklerin Müslüman kadınlarla evlenmesi yasadışı olduğundan, İslam'a geçmek gayrimüslim kadınlar için tabi olmak istemedikleri bir eş ya da efendiden kurtulmak için bir seçenek olabilirdi. Ancak bu, muhtemelen eski cemaatleri tarafından dışlanmalarına yol açacaktı.

Klasik fıkıh köleliği meşru bir kurum olarak kabul eder ve düzenler. Kölelere bazı haklar ve korumalar tanımış, Yunan ve Roma hukukuna göre statülerini iyileştirmiş ve insanların köleleştirilebileceği senaryoları kısıtlamıştır. Bununla birlikte, köleler miras alamaz ya da sözleşme yapamazlardı ve çeşitli şekillerde efendilerinin iradesine tabiydiler. Kölelerin emeği ve mülkiyeti, evli olmayan kölelerinin cinsel itaatine de hakkı olan efendiye aitti.

Bazı gruplar için resmi yasal engeller, Şeriat'ı evrensel adalet ilkelerinin bir yansıması olarak gören ve zayıfların güçlüler tarafından işlenen haksızlıklara karşı korunmasını içeren bir hukuk kültürüyle bir arada var olmuştur. Bu anlayış, köylülerin baskıcı toprak sahiplerine karşı "neredeyse her zaman" davaları kazandığı ve gayrimüslimlerin Müslümanlara karşı olan anlaşmazlıklarda, vilayetlerinin valisi gibi güçlü figürler de dahil olmak üzere, genellikle galip geldiği şeriat mahkemelerinin tarihsel pratiği ile pekiştirilmiştir. Aile meselelerinde Şeriat mahkemesi, kocalarının ihlallerine karşı kadınların haklarının savunulabileceği bir yer olarak görülüyordu.

Modern hukuk reformları

Sömürge yönetimi altında

17. yüzyıldan itibaren Avrupalı güçler, Müslüman hanedanlar tarafından yönetilen topraklar üzerinde siyasi nüfuzlarını genişletmeye başladılar ve 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Müslüman dünyasının büyük bir kısmı sömürge egemenliği altına girdi. İslam hukukunun ilk etkilendiği alanlar genellikle sömürge yönetimini engelleyen ve kısa süre içinde yerini Avrupa düzenlemelerine bırakan ticaret ve ceza kanunları olmuştur. İslami ticaret kanunları, resmi bağımsızlığını koruyan Müslüman devletlerde de Avrupa (çoğunlukla Fransız) kanunlarıyla değiştirildi, çünkü bu devletler giderek Batı sermayesine güvenmeye başladı ve İslami düzenlemelere boyun eğmeyi reddeden yabancı tüccarların işlerini kaybetmeyi göze alamadı.

Warren Hastings İngiliz Hindistan'ında geniş kapsamlı yasal reformlar başlattı

İngiliz Hindistan'ının hukuk sisteminde ilk önemli değişiklikler 18. yüzyılın sonlarında Bengal valisi Warren Hastings tarafından başlatıldı. Hastings'in hukuk reformu planı, Müslüman nüfus için çok katmanlı bir mahkeme sistemi öngörüyordu; orta kademede yerel İslam hukukçularının danışmanlık yaptığı İngiliz hakimler, alt kademede ise kadılar tarafından yönetilen mahkemeler yer alıyordu. Hastings ayrıca Hanefi fıkhının klasik el kitabı olan El-Hidaye'nin Arapça'dan Farsça'ya ve ardından İngilizce'ye çevrilmesini ve daha sonra başka metinlerle tamamlanmasını sağladı. Bu çeviriler, İngiliz yargıçların İslam hukuku adına şeriat kuralları ve örfi hukuk doktrinlerinin bir kombinasyonuna dayanan kararlar vermesini sağladı ve güvenmedikleri yerel ulemanın istişaresine dayanma ihtiyacını ortadan kaldırdı. Geleneksel İslami bağlamda, El-Hidaye gibi özlü bir metin, bir profesör tarafından sınıfta yapılan yorumların temeli olarak kullanılır ve bu şekilde öğrenilen doktrinler, mahkemede yargısal takdir yetkisi, yerel geleneklerin dikkate alınması ve davanın gerçeklerine uyabilecek farklı hukuki görüşlerin mevcudiyeti ile aracılık ederdi. Şeriatın istemeden de olsa kodifiye edilmesi anlamına gelen El-Hidaye'nin İngilizler tarafından kullanılması ve Batı hukuk geleneklerine göre eğitim almış yargıçlar tarafından yorumlanması, Müslüman dünyasında daha sonra yapılacak hukuk reformlarının habercisiydi.

İngiliz yöneticiler, Hastings'in İslam hukukunun "en yumuşak ilkeler ve kan dökmekten nefret etme üzerine kurulu" olduğu yönündeki şikayetinde örneklendiği gibi, Şeriat kurallarının suçluların cezadan kaçmasına çok sık izin verdiğini düşünüyordu. 19'uncu yüzyıl boyunca, Hindistan'daki ceza kanunları ve İslami hukuk sisteminin diğer yönleri, aile kanunlarında ve bazı mülkiyet işlemlerinde korunan Şeriat kuralları haricinde, İngiliz hukuku tarafından desteklendi. Diğer değişikliklerin yanı sıra, bu reformlar köleliğin kaldırılmasını, çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasını ve idam cezasının çok daha sık kullanılmasını getirdi. Sonuçta ortaya çıkan ve Anglo-Muhammadan hukuku olarak bilinen hukuk sistemi, İngilizler tarafından diğer sömürgelerindeki hukuk reformları için bir model olarak ele alındı. Hindistan'daki İngilizler gibi, sömürge yönetimleri de tipik olarak yerel yasalar hakkında kesin ve yetkili bilgi edinmeye çalışmış, bu da onları klasik İslam hukuk metinlerini yerel yargı uygulamalarına tercih etmeye sevk etmiştir. Bu durum, İslam hukukunu esnek olmayan kurallar bütünü olarak görmeleriyle birlikte, sömürge öncesi dönemde titizlikle uygulanmayan gelenekselci şeriat biçimlerine vurgu yapılmasına yol açmış ve Müslüman dünyanın modern kimlik politikaları üzerinde biçimlendirici bir etki yaratmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu

Bir Osmanlı mahkeme salonu (M.S. 1879 çizimi)

Sömürgecilik döneminde Müslüman yöneticiler, ordularını modernize etmedikleri ve Batılı modellere uygun merkezi yönetimli devletler kurmadıkları sürece Avrupa baskısına direnemeyecekleri sonucuna vardılar. Osmanlı İmparatorluğu'nda yasal alanda yapılan bu tür ilk değişiklikler, eskiden bağımsız olan vakıfların devlet kontrolü altına alınmasını içeriyordu. 1826'da kabul edilen bu reform, vakıflar pahasına kamu hazinesini zenginleştirmiş ve böylece geleneksel İslami hukuk eğitimine verilen mali desteği azaltmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında, çoğu dini mahkemeyi tamamlamak ve nihayetinde onların yerini almak üzere yeni bir hiyerarşik laik mahkemeler sistemi kuruldu. Yeni mahkeme sisteminde hukuk kariyeri yapmayı uman öğrenciler, giderek azalan mali olanaklarıyla geleneksel hukuk eğitimi yerine laik okullara gitmeyi tercih etti. XIX. yüzyıldaki Tanzimat reformları, Napolyon Kanunnamesi model alınarak hem İslam medeni hukukunun hem de sultanî ceza hukukunun yeniden düzenlenmesine tanıklık etmiştir. 1870'lerde hem şeriat hem de laik mahkemelerde kullanılmak üzere Mecelle adı verilen bir medeni hukuk ve usul (evlenme ve boşanma hariç) kodifikasyonu hazırlandı. Mecelle, geleneksel hukukun Arapça diline artık hakim olmayan yeni hukukçu sınıfının yararlanması için Türkçe dilini benimsemiştir. Kanun Hanefi hukukuna dayanıyordu ve yazarları "mevcut koşullara daha uygun" olduğunu düşündükleri azınlık görüşlerini otoriter olanlara tercih ediyorlardı. Mecelle, geleneksel olarak ulemanın yetkisinde olan İslam medeni hukuku üzerinde devletin otoritesinin eşi benzeri görülmemiş bir iddiasını temsil eden bir kanun (sultan kanunu) olarak ilan edilmiştir. 1917 tarihli Osmanlı Aile Hakları Kanunu, modernleştirici bir niyetle tüm Sünni mezheplerin azınlık ve çoğunluk görüşlerinden kurallar çıkaran yenilikçi bir yaklaşım benimsemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, şeriat mahkemelerini kaldırmış ve Osmanlı medeni kanunlarını İsviçre Medeni Kanunu ile değiştirmiştir, ancak Osmanlı medeni kanunları Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye ve Irak'ta birkaç on yıl boyunca yürürlükte kalmıştır.

Ulus devletler

Açe, Endonezya'da Mahkamah Syariyah (Şeriat mahkemesi)

Sömürgecilik döneminde başlayan hukuki kurumların Batılılaşması ve hukukun her alanında devlet kontrolünün genişlemesi, Müslüman dünyanın ulus devletlerinde de devam etmiştir. Şeriat mahkemeleri ilk zamanlarda devlet mahkemelerinin yanında var olmaya devam etti, ancak sultan mahkemelerinin şeriat ideallerini uygulaması gerektiği doktrini yerini yavaş yavaş Avrupa'dan ithal edilen hukuk normlarına bıraktı. Mahkeme usulleri de Avrupa uygulamalarıyla uyumlu hale getirildi. İslami terimler olan kadı ve mahkama (kadı/şeriat mahkemesi) korunmuş olsa da, genellikle Batılı anlamda yargıç ve mahkeme anlamına gelmeye başlamıştır. Geleneksel şeriat mahkemesinde tüm taraflar kendilerini temsil ederken, modern mahkemelerde Batı tarzı hukuk okullarında eğitim almış profesyonel avukatlar tarafından temsil edilirler ve kararlar bir temyiz mahkemesinde incelenebilir. 20. yüzyılda çoğu ülke paralel bir Şeriat mahkemesi sistemini kaldırmış ve tüm davaları ulusal bir sivil mahkeme sistemi altına almıştır.

Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin çoğunda, klasik fıkhın geleneksel kuralları sadece aile hukukunda büyük ölçüde korunmuştur. Bazı ülkelerde Hıristiyanlar veya Şii Müslümanlar gibi dini azınlıklar ayrı aile hukuku sistemlerine tabi olmuştur. Günümüzde pek çok Müslüman, çağdaş Şeriat temelli yasaların modern öncesi hukuk geleneğinin özgün bir temsili olduğuna inanmaktadır. Gerçekte ise bu yasalar genellikle modern dönemde yapılan kapsamlı yasal reformların sonucudur. Geleneksel İslam hukukçuları mahkemelerde uygulanan kanunların yetkili yorumcuları olma rollerini kaybettikçe, bu kanunlar yasa koyucular tarafından kodifiye edilmiş ve değişiklikleri gerçekleştirmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi araç kullanan devlet sistemleri tarafından yönetilmiştir:

 • Geleneksel hukuk literatüründen alternatif görüşlerin seçilmesi (takhayyur), potansiyel olarak birden fazla mezhep veya mezhep arasında seçim yapılması ve farklı hükümlerin parçalarının birleştirilmesi (talfiq).
 • Klasik fıkıhta sınırlı bir rol oynayan ancak artık daha geniş faydacı uygulamalara sahip olan klasik gereklilik (darura), kamu yararı (maslaha) ve şeriatın amaçları (makasıd) doktrinlerine başvurulması.
 • İdare hukukunda, mahkemelere maddi hukuk tarafından yasaklanmayan bazı uygulamaları (örneğin çok eşlilik) kısıtlamak için takdir yetkisi veren ve bazı durumlarda ek caydırıcılık olarak cezai yaptırımlar uygulayan değişiklikler.
 • Neo-içtihat olarak bilinen, geleneksel içtihat kurallarına veya metodolojilerine bağlı kalmaksızın İslami kutsal metinlerin modernist yorumu.
Muhammed Abduh liberal reformist düşünce üzerinde güçlü bir etki yaratmıştır

Liberal reformist düşünce üzerindeki en güçlü etki Mısırlı İslam alimi Muhammed Abduh'un (1849-1905) çalışmalarından gelmiştir. Abduh, sadece dini ritüellere ilişkin Şeriat kurallarını değişmez olarak görmüş ve diğer İslami yasaların toplumsal refah göz önünde bulundurularak değişen koşullara göre uyarlanması gerektiğini savunmuştur. Daha önceki İslam düşünürlerinin örneklerini takip ederek, ortaçağ hukuk ekollerini izlemek yerine Kuran ve sünnete dönerek İslam'ın orijinal saflığına kavuşturulmasını savunmuştur. Kutsal metinlerin doğrudan yorumlanmasının yanı sıra takhayyur ve talfik yöntemlerini de içeren yaratıcı bir içtihat yaklaşımını savundu.

Modern hukuk reformlarının en etkili isimlerinden biri, hem İslam hem de Batı hukukunda uzmanlığa sahip olan Mısırlı hukukçu Abd El-Razzak El-Sanhuri'dir (1895-1971). Sanhuri, İslam hukuk mirasının çağdaş toplumun ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde yeniden canlandırılmasının, modern karşılaştırmalı hukuk bilimi ışığında analiz edilmesini gerektirdiğini savunmuştur. Mısır (1949) ve Irak (1951) medeni kanunlarını, klasik fıkıh, Avrupa kanunları, mevcut Arap ve Türk kanunları ve yerel mahkeme kararlarının tarihi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara dayanarak hazırladı. Sanhuri'nin Mısır kanununda çok az klasik şeriat kuralı yer alırken, Irak kanununda geleneksel içtihatlardan daha sık yararlanmıştır. Sanhuri'nin kanunları daha sonra çoğu Arap ülkesi tarafından bir şekilde benimsenmiştir.

Tunus (1956) ve İran'da (1967) İslam aile hukukunda yapılan radikal reformlar bir yana, hükümetler genellikle dindar muhafazakarların itirazlarını en aza indirmek için kuralları değiştirmek yerine idari engeller koyarak geleneksel şeriat kurallarından açık bir kopuş sağlayan değişiklikler yapmayı tercih etmiştir. Bazı ülkelerde çok eşliliği kısıtlamak, kadınlara boşanma konusunda daha fazla hak tanımak ve çocuk yaşta evliliği ortadan kaldırmak için çeşitli usul değişiklikleri yapılmıştır. Miras, reformdan en az etkilenen yasal alan olmuştur, çünkü yasa koyucular genellikle Kuran hisselerinin son derece teknik sistemini kurcalamak konusunda isteksiz davranmışlardır. Bazı reformlar güçlü muhafazakar muhalefetle karşılaşmıştır. Örneğin, 1979 yılında Enver Sedat tarafından cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe konan Mısır aile hukuku reformu büyük tepkilere yol açmış ve 1985 yılında yüksek mahkeme tarafından usule ilişkin gerekçelerle iptal edilerek yerine uzlaşmacı bir versiyon getirilmiştir. Evrensel insan hakları normları ile ülkenin İslami mirasını uzlaştırmayı amaçlayan 2003 tarihli Fas aile hukuku reformu, parlamenterler, din alimleri ve feminist aktivistlerden oluşan bir komisyon tarafından hazırlandı ve sonuç uluslararası hak grupları tarafından İslami bir çerçevede gerçekleştirilen ilerici bir mevzuat örneği olarak övüldü.

İslamileştirme

Yirminci yüzyılın sonlarındaki İslami canlanma, Müslüman dünyasında şeriatın tam olarak uygulanması çağrısında bulunan çok sayıda siyasi kampanya şeklinde şeriat konusunu uluslararası dikkatlere taşımıştır. İslamcılık ya da siyasal İslam adı altında sınıflandırılan bu hareketlerin yükselişine, otoriter laik rejimlerin vatandaşlarının beklentilerini karşılamadaki başarısızlığı ve Müslüman halkların Batı'nın kültürel istilası karşısında kültürel açıdan daha özgün sosyo-politik örgütlenme biçimlerine dönme arzusu gibi bir dizi faktör katkıda bulunmuştur. Ayetullah Humeyni gibi İslamcı liderler, şeriat çağrılarını bir direniş mücadelesi olarak çerçeveleyerek solcu antikolonyalist retorikten yararlandılar. Laik liderleri yolsuzluk ve yağmacı davranışlarla suçladılar ve şeriata dönüşün despot yöneticilerin yerine sosyal ve ekonomik adalet için çabalayan dindar liderleri getireceğini iddia ettiler. Arap dünyasında bu görüşler genellikle "İslam çözümdür" (al-Islam huwa al-hall) sloganında özetlenmiştir.

Şeriatın tam olarak uygulanması teorik olarak kapsamının hukukun tüm alanlarına ve kamu hayatının tüm alanlarına genişletilmesi anlamına gelmektedir. Pratikte İslamlaştırma kampanyaları, muhafazakar Müslüman kimliğiyle ilişkili, özellikle kadınların başörtüsü ve bazı suçlar için öngörülen had cezaları (kırbaçlama, taşlama ve el kesme) gibi oldukça görünür birkaç konuya odaklanmıştır. Pek çok İslamcıya göre had cezaları ilahi şeriatın özünü oluşturmaktadır çünkü bu cezalar insan yorumcular tarafından değil kutsal kitabın lafzı tarafından belirlenmiştir. Modern İslamcılar, en azından teoride, klasik hukukçular tarafından bu cezaların uygulanmasını kısıtlamak için geliştirilen katı usul kısıtlamalarını sıklıkla reddetmişlerdir. Geniş Müslüman halk kitleleri için Şeriat çağrıları çoğu zaman, herhangi bir özel talepten çok, mevcut ekonomik ve siyasi durumlarının yerini "adil bir ütopyanın" alacağına dair belirsiz bir vizyonu temsil etmektedir.

Bu hareketlerin etkisi altında, 1970'lerden itibaren Mısır ve Suriye'nin anayasalarını Şeriat'ı yasamanın temeli olarak belirleyecek şekilde değiştirmelerinden başlayarak bir dizi yasal reform yapılmıştır. 1979'daki İran Devrimi, laik bir rejimi teokrasi ile değiştirmenin mümkün olduğunu göstererek İslamlaşma savunucuları için bir dönüm noktasını temsil etmiştir. İran, Pakistan, Sudan ve bazı Nijerya devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke, ceza adaleti sistemlerine had kurallarını dahil etmiş, ancak daha önceki Batıcı reformların temel etkilerini korumuştur. Uygulamada bu değişiklikler büyük ölçüde sembolik olmuş ve yeni kuralların uygulandığını göstermek için mahkemeye taşınan bazı davalar dışında, had cezaları kullanılmama eğilimine girmiş, bazen de yerel siyasi iklime bağlı olarak yeniden canlandırılmıştır. Sudan ve İran yüksek mahkemeleri recm veya el kesme kararlarını nadiren onaylamış, Pakistan ve Nijerya yüksek mahkemeleri ise bunu hiç yapmamıştır. Bununla birlikte, İslamlaştırma kampanyalarının hukukun diğer bazı alanlarında da yansımaları olmuş, kadınların ve dini azınlıkların haklarının kısıtlanmasına yol açmış ve Sudan örneğinde olduğu gibi bir iç savaşın patlak vermesine katkıda bulunmuştur.

ĠslamlaĢtırmayı savunanlar genellikle geleneksel hukuktan ziyade ideolojiyle ilgilenmiĢlerdir ve ġeriat temelli modern bir "Ġslam devleti "nin nasıl olması gerektiği konusunda aralarında bir anlaĢma yoktur. Bu durum özellikle hem serbest piyasa hem de sosyalist ekonomik modelleri savunan İslam ekonomisi ve İslami finans teorisyenleri için geçerlidir. "Şeriata uygun" finans kavramı, doktrinel yeniliklerin aktif bir alanı haline gelmiş ve gelişiminin dünya genelindeki ticari faaliyetler üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.

Çağdaş uygulamalar

Eyalet yasalarında

Ülkelere göre şeriat kullanımı:
  Şeriat yargı sisteminde hiçbir rol oynamaz.
  Şeriat kişisel statü (aile) yasalarını etkiler.
  Şeriat kişisel statü ve ceza kanunlarını etkilemektedir.
  Şeriatın uygulanmasında bölgesel farklılıklar.

Hukuk sistemi türleri

Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin çoğunun hukuk sistemleri laik ya da karma olarak sınıflandırılabilir. Şeriat laik hukuk sistemlerinde hiçbir rol oynamaz. Karma hukuk sistemlerinde, Şeriat kurallarının kodifiye edilmiş ve Avrupa veya Hindistan modellerine dayalı olabilen bazı ulusal yasaları etkilemesine izin verilir ve merkezi yasama rolü ulema (geleneksel İslam alimleri) yerine politikacılar ve modern hukukçular tarafından oynanır. Suudi Arabistan ve diğer bazı Körfez ülkeleri, ulusal hukukun büyük ölçüde kodifiye edilmediği ve resmi olarak Şeriat ile eşitlendiği, ulemanın yorumlanmasında belirleyici bir rol oynadığı klasik Şeriat sistemleri olarak adlandırılabilecek sistemlere sahiptir. İran, klasik şeriat sistemlerinin bazı özelliklerini benimsemiş olmakla birlikte, kodifiye edilmiş kanunlar ve parlamento gibi karma sistemlerin özelliklerini de muhafaza etmektedir.

Anayasal hukuk

Çoğunluğu Müslüman olan pek çok ülkenin anayasası hukukun kaynağı ya da ana kaynağı olarak Şeriat'a atıfta bulunur, ancak bu atıflar hukuk sisteminin Şeriat'tan ne kadar etkilendiğini ve bu etkinin gelenekçi mi yoksa modernist bir karaktere mi sahip olduğunu göstermez. Aynı anayasalar genellikle demokrasi ve insan hakları gibi evrensel ilkelere de atıfta bulunmakta ve bu normların uygulamada nasıl uzlaştırılacağını yasa koyuculara ve yargıya bırakmaktadır. Buna karşılık, anayasasında şeriattan söz etmeyen bazı ülkeler (örneğin Cezayir) şeriat temelli aile yasalarına sahiptir. Nisrine Abiad, Bahreyn, İran, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı "iktidarın örgütlenmesi ve işleyişi üzerinde Şeriat'ın güçlü anayasal sonuçları" olan devletler olarak tanımlamaktadır.

Aile hukuku

Laik sistemler haricinde, çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde ailevi konularla (evlilik, miras vb.) ilgili Şeriat temelli kanunlar bulunmaktadır. Bu kanunlar genellikle modern dönemdeki çeşitli reformların etkisini yansıtmakta ve geleneksel ve modernist yorumların aynı ülkede hem mevzuatta hem de mahkeme kararlarında sıklıkla kendini göstermesiyle belirsizlikle karakterize olma eğilimindedir. Bazı ülkelerde (örneğin Nijerya'nın bazı bölgelerinde) insanlar bir davayı şeriat mahkemesinde mi yoksa laik mahkemede mi takip edeceklerini seçebilirler.

Ceza hukuku

Müslüman dünyasındaki ülkeler genellikle medeni hukuk veya örfi hukuktan etkilenen ceza kanunlarına ve bazı durumlarda da Batı hukuk geleneklerinin bir kombinasyonuna sahiptir. Suudi Arabistan hiçbir zaman bir ceza kanunu kabul etmemiştir ve Suudi hakimler hala geleneksel Hanbeli içtihadını takip etmektedir. İslamlaştırma kampanyaları sırasında bazı ülkeler (Libya, Pakistan, İran, Sudan, Moritanya ve Yemen) Batılı modellere dayanan ceza kanunlarına İslami ceza kanunlarını eklemiştir. Bazı ülkelerde sadece had cezaları eklenirken, diğerlerinde kısas ve diya (maddi tazminat) hükümleri de yürürlüğe girmiştir. İran daha sonra yeni bir "İslam Ceza Kanunu" yayınlamıştır. Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ceza kanunları, cezaları belirtmeksizin belirli suçların İslam hukukuna göre cezalandırılacağına dair genel bir hüküm içermektedir. Bazı Nijerya devletleri de İslami ceza kanunları çıkarmıştır. Endonezya'nın Aceh eyaletindeki kanunlar, İslami normların ihlali için takdiri (ta'zir) cezaların uygulanmasını öngörmekte, ancak had ve kısası açıkça hariç tutmaktadır. Brunei, 2014 yılından bu yana recm ve el kesme hükümlerini içeren bir "Şeriat Ceza Kanunu "nu aşamalı olarak uygulamaktadır. Had cezalarının yasal olduğu ülkelerde recm ve el kesme cezaları rutin olarak uygulanmamakta, bunun yerine genellikle diğer cezalar uygulanmaktadır.

Mülkiyet hukuku

Şeriat haqq kavramını tanımaktadır. Haqq, bireyin kişisel haklarını ve servet üretme ve biriktirme hakkını ifade eder. Şeriat kapsamında mülkiyetin edinilebileceği çeşitli yollar satın alma, miras, vasiyet, fiziksel veya zihinsel çaba, diya ve bağışlardır. Şeriat kapsamında mülkiyetle ilgili bazı kavramlar Mülk, Vakıf, Mevat ve Motasarruf'tur.

Müslüman azınlık ülkeleri

Şeriat, Müslüman azınlıkların yaşadığı bazı ülkelerde dini ritüeller ve kişisel ahlakın ötesinde de bir rol oynamaktadır. Örneğin İsrail'de Şeriat temelli aile kanunları Müslüman nüfus için Adalet Bakanlığı tarafından Şeriat Mahkemeleri aracılığıyla uygulanmaktadır. Hindistan'da Müslüman Kişisel Hukuku (Şeriat) Uygulama Yasası, başta aile hukuku ile ilgili olmak üzere çeşitli alanlarda Müslümanlar için İslam hukukunun kullanılmasını sağlamaktadır. İngiltere'de Müslüman Tahkim Mahkemesi anlaşmazlıkları çözmek için Şeriat aile hukukunu kullanmaktadır, ancak Şeriat'ın bu sınırlı benimsenmesi tartışmalıdır.

Mahkeme prosedürleri

Malakka, Malezya'daki Şeriat Mahkemesi.

Şeriat mahkemeleri geleneksel olarak avukatlara güvenmez; davacılar ve davalılar kendilerini temsil eder. Şeriat mahkemelerindeki geleneksel usulü koruyan Suudi Arabistan ve Katar'da duruşmalar yalnızca hakim tarafından yürütülür ve jüri sistemi yoktur. Duruşma öncesi keşif süreci ve tanıkların çapraz sorgulanması yoktur. Genel hukukun aksine, hakimlerin kararları stare decisis ilkesi uyarınca bağlayıcı emsal teşkil etmez ve medeni hukukun aksine, Şeriat her davada yoruma bırakılmıştır ve resmi olarak kodifiye edilmiş evrensel tüzüklere sahip değildir.

Şeriat mahkemelerindeki kanıt kuralları geleneksel olarak sözlü tanıklığa öncelik verir ve tanıkların Müslüman olması gerekir. Erkek Müslüman tanıklar, kadın Müslüman tanıklardan daha güvenilir kabul edilirken, gayrimüslim tanıklar güvenilmez kabul edilir ve şeriat mahkemelerinde hiçbir önceliğe sahip değildir. Bazı ülkelerdeki hukuk davalarında Müslüman bir kadın tanık, Müslüman bir erkek tanığın yarısı kadar değerli ve güvenilir kabul edilir. Ceza davalarında, Suudi Arabistan'da hukukun temelini oluşturan Hanbeli içtihadında olduğu gibi Şeriat'ın daha katı ve geleneksel yorumlarında kadın tanıklar kabul edilemez.

Ceza davaları

İtiraf, yemin veya Müslüman tanıkların sözlü ifadeleri, geleneksel şeriat mahkemelerinde hudud suçları, yani zina, zina, tecavüz, birisini gayrimeşru cinsel ilişkiyle suçlamak ancak bunu kanıtlayamamak, irtidat, sarhoş edici madde içmek ve hırsızlık gibi dini suçlar için kabul edilebilir ana delillerdir. Klasik içtihatlara göre şahitlik, akraba olmayan, aklı başında ve güvenilir kişiliğe sahip en az iki hür Müslüman erkek veya bir Müslüman erkek ve iki Müslüman kadın şahit tarafından yapılmalıdır. Zina, livata veya tecavüz suçunun tespiti için dört Müslüman erkek şahidin tanıklık etmesi gerekir; bazı fıkıhlar üç erkek ve altı kadın şahidin ikame edilmesine izin verir; ancak en az birinin Müslüman erkek olması gerekir. Adli kanıtlar (parmak izi, balistik, kan örnekleri, DNA vb.) ve diğer ikinci derece kanıtlar da bazı modern yorumlarda görgü tanıkları lehine had davalarında reddedilebilir. Malezya yerel mevzuatının bir parçası olan ancak yürürlüğe girmeyen düzenlemeler söz konusu olduğunda, bu durum tecavüz davalarında davacı kadınlar için ciddi zorluklara neden olabilir. Pakistan'da DNA kanıtları babalık davalarında çocukların meşruiyet karinesini destekleyen mevzuat temelinde reddedilirken, cinsel saldırı davalarında DNA kanıtları uzman görüşüne eşdeğer kabul edilmekte ve vaka bazında değerlendirilmektedir.

Hukuk davaları

Kur'an2:282, kadınların şahitliğinin eşitliği konusunda tartışmalar olsa da, güvenilir şahitlerle yazılı mali sözleşmeler yapılmasını tavsiye eder.

Evlilik, iki Müslüman erkek şahidin huzurunda yazılı bir mali sözleşme olarak akdedilir ve Müslüman bir erkekten Müslüman bir kadına ödenecek bir mehir içerir. Mehir, Şeriat mahkemesi tarafından bir tür borç olarak kabul edilir. Yazılı sözleşmeler, evlilik sözleşmeleri de dahil olmak üzere borçla ilgili anlaşmazlık konularında geleneksel olarak Şeriat mahkemelerinde çok önemli kabul edilmiştir. Borçla ilgili davalarda yazılı sözleşmeler, bir hakim tarafından noter onaylı olduğunda daha güvenilir kabul edilir.

Ticari ve medeni sözleşmelerde, örneğin mal alışverişi, mal veya mülk tedariki veya satın alma anlaşması ve diğerleri, sözlü sözleşmeler ve Müslüman tanıkların ifadeleri tarihsel olarak yazılı sözleşmelere üstün gelmiştir. İslam hukukçuları geleneksel olarak yazılı ticari sözleşmelerin sahte olabileceği görüşündedir. Timur Kuran, İslam bölgelerindeki dini mahkemelerde yazılı delillerin ele alınmasının, şeffaf olmayan işlemler için bir teşvik yarattığını ve ekonomik ilişkilerde yazılı sözleşmelerden kaçınıldığını belirtmektedir. Bu durum, çoğunluğu Müslüman olan uluslarda ve topluluklarda "büyük ölçüde sözlü sözleşme kültürünün" devam etmesine yol açmıştır.

Yazılı kanıtlar yerine, yeminlere geleneksel olarak çok daha fazla ağırlık verilir; yeminler sadece sonraki ifadelerin doğruluğunu garanti etmek için kullanılmak yerine, kendileri de kanıt olarak kullanılır. İddialarını destekleyecek başka kanıtları olmayan davacılar, davalılardan masum olduklarına dair yemin etmelerini talep edebilir, bu talep reddedilirse davacı lehine karar verilebilir. Müslümanlar için yemin etmek ciddi bir eylem olabilir; Fas'taki mahkemelerde yapılan bir çalışmada, yalan söyleyen davacıların genellikle "yemin etme anına kadar ifadelerini sürdürdükleri ve daha sonra durdukları, yemini reddettikleri ve davayı teslim ettikleri" tespit edilmiştir. Buna göre, sanıkların ifade vermeden önce rutin olarak yemin etmeleri gerekmemektedir; bu da sanığın yalancı şahitlik yapması halinde Kur'an'a saygısızlık etme riskini doğuracaktır.

Diya

Klasik hukukta bedensel zarar için maddi tazminat (diya veya kan parası) farklı mağdur sınıfları için farklı şekilde değerlendirilir. Örneğin, Müslüman kadınlar için belirlenen miktar, Müslüman bir erkek için belirlenen miktarın yarısı kadardır. Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre hür bir Müslüman erkeğin ölümü için ödenen diyet, Yahudi ve Hristiyan mağdurlar için ödenen diyetten iki kat, Şafii mezhebine göre ise üç kat daha yüksektir. Bazı hukuk ekolleri Mecusiler (majus) için diyeyi hür bir Müslüman erkeğin değerinin on beşte biri olarak değerlendirmiştir.

Klasik diya kurallarını hukuk sistemlerine dahil eden modern ülkeler bu kuralları farklı şekillerde ele almaktadır. Pakistan Ceza Kanunu, Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki ayrımları ortadan kaldırarak Hanefi doktrinini modernize etmiştir. İran'da, anayasada korunan inançlardan birine (Yahudiler, Hıristiyanlar ve Zerdüştler) mensup gayrimüslim mağdurlar için diya 2004 yılında Müslümanlar için uygulanan diya ile eşit hale getirilmiştir, ancak 2006 tarihli bir ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna göre ceza kanunu hala diğer dini azınlıklara ve kadınlara karşı ayrımcılık yapmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, Suudi Arabistan'da Yahudi veya Hıristiyan erkek davacılar Müslüman bir erkeğin alacağı miktarın yarısını alma hakkına sahipken, diğer tüm gayrimüslim erkekler için bu oran on altıda birdir.

Fetvaların rolü

Modern Müslüman dünyasında kodifiye edilmiş devlet yasalarının ve Batı tarzı hukuk eğitiminin yaygınlaşması, geleneksel müftüleri mahkemelerde uygulanan yasaları açıklığa kavuşturmak ve detaylandırmak şeklindeki tarihsel rollerinden uzaklaştırmıştır. Bunun yerine fetvalar, özellikle dini ritüeller ve günlük yaşamla ilgili sorular olmak üzere, Şeriat'ın diğer yönleri hakkında halka tavsiyelerde bulunmaya başlamıştır. Modern fetvalar sigorta, cinsiyet değiştirme operasyonları, Ay'ın keşfi ve bira içmek gibi çok çeşitli konularla ilgilenmektedir. Müslümanların çoğunlukta olduğu devletlerin çoğu fetva vermeye adanmış ulusal örgütler kurmuştur ve bu örgütler genel nüfus için dini rehberler olarak bağımsız müftülerin yerini önemli ölçüde almıştır. Devlet tarafından istihdam edilen müftüler genellikle kendi ülkelerinin devlet hukuku ile uyumlu bir İslam vizyonunu teşvik etmektedir.

Modern kamusal ve siyasi fetvalar Müslüman dünyasında ve ötesinde tartışmalara yol açmış ve bazen de bu tartışmaları alevlendirmiştir. Ayetullah Humeyni'nin Salman Rüşdi'yi Şeytan Ayetleri adlı romanı nedeniyle ölüme mahkum eden bildirisi, bazı akademisyenler bunun bir fetva olarak nitelendirilemeyeceğini savunsa da, fetva kavramını dünyanın dikkatine sunmasıyla tanınır. Daha sonraki militan fetvalarla birlikte, fetvanın dini bir ölüm emri olarak algılanmasına katkıda bulunmuştur.

Modern fetvalar, içtihat sürecine, yani önceki hukuk otoritelerinin görüşlerine uygunluktan ziyade bağımsız bir analize dayalı hukuki hükümler türetmeye (taklid) artan bir güvenle damgalanmıştır ve bazıları geleneksel olarak bir müftünün sahip olması gereken niteliklere sahip olmayan kişiler tarafından verilmektedir. Bunun en kötü şöhretli örnekleri militan aşırılık yanlılarının fetvalarıdır. Usame Bin Ladin ve arkadaşları 1998 yılında "Yahudilere ve Haçlılara karşı cihat" ilan eden bir fetva yayınladığında, birçok İslam hukukçusu fetvanın içeriğini kınamanın yanı sıra, Bin Ladin'in ne fetva verme ne de cihat ilan etme yeterliliğine sahip olmadığını vurgulamıştır. Yeni içtihat biçimleri, klasik içtihatla çelişen cinsiyet eşitliği ve banka faizi gibi kavramları destekleyen fetvaların da ortaya çıkmasına neden olmuştur.

İnternet çağında, dünyanın dört bir yanından gelen sorulara yanıt olarak fetva veren çok sayıda web sitesinin yanı sıra, radyo programları ve uydu televizyon programları da telefonla fetva vermektedir. Son zamanlarda ehil olmayan veya eksantrik kişiler tarafından verilen hatalı ve bazen tuhaf fetvalar, modern fetva verme pratiğinde bir "kaos" olduğuna dair şikayetlere yol açmıştır. İslam hukukunun yorumlanmasındaki farklılıkları çözüme kavuşturacak uluslararası bir İslami otorite bulunmamaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından bir Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi kurulmuştur, ancak bu akademinin hukuki görüşleri bağlayıcı değildir. Modern dünyada üretilen çok sayıda fetva, İslami özgünlüğün birçok Müslüman için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, Müslümanların farklı müftülerin otoritesini ne ölçüde kabul ettiklerini veya gerçek hayatta onların kararlarına ne ölçüde kulak verdiklerini gösteren çok az araştırma mevcuttur.

Hutbenin rolü

Kur'an-ı Kerim'in iyiliği emretme ve kötülükten men etme emri ile ilişkilendirilen klasik hisbe doktrini, Müslümanların ahlaki doğruluğu teşvik etme ve başka bir Müslüman yanlış davrandığında müdahale etme görevini ifade eder. Tarihsel olarak, yasal uygulama, dolandırıcılığı, kamu düzeninin bozulmasını ve genel ahlaka aykırı davranışları önlemekle görevli muhtasib (piyasa müfettişi) adı verilen bir kamu görevlisine emanet edilmiştir. Bu makam modern çağda Müslüman dünyasının her yerinde ortadan kalktı, ancak Arabistan'da ilk Suudi devleti tarafından yeniden canlandırıldı ve daha sonra pazarları ve kamu düzenini denetlemekten sorumlu bir hükümet komitesi olarak kuruldu. Günlük ibadetlere katılımı, kamuya açık yerlerde cinsiyet ayrımını ve muhafazakar bir başörtüsü anlayışını zorunlu kılan gönüllüler tarafından desteklenmiştir. Komite görevlileri 2016 yılında yapılan reformdan önce ihlalde bulunanları gözaltına alma yetkisine sahipti. Vehhabiliğin uluslararası etkisinin artmasıyla birlikte, dini vecibeleri yerine getirme konusunda bireysel bir yükümlülük olarak hutbe anlayışı daha yaygın hale geldi ve bu da dünyanın dört bir yanında Müslüman kardeşlerini İslami ritüellere, kıyafet kurallarına ve Şeriatın diğer yönlerine uymaya çağıran aktivistlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

RAWA tarafından bildirildiği üzere Taliban din polisi 26 Ağustos 2001 tarihinde Kabil'de bir kadını burkasını (Yüz) açtığı için dövüyor.

İran'da hisba, 1979 Devrimi'nden sonra hem hükümete hem de halka yüklenen "evrensel ve karşılıklı bir görev" olarak anayasada yer almıştır. Uygulanması resmi komitelerin yanı sıra gönüllü güçler (basij) tarafından gerçekleştirilmiştir. Başka yerlerde, Şeriat temelli kamu ahlakının çeşitli yorumlarının polisliği Nijerya'nın Kano eyaletinde Kano Eyaleti Hisbah Birliği, Endonezya'nın Aceh eyaletinde Polisi Perda Syariah Islam, Gazze Şeridi'nde Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Komitesi ve 1996-2001 ve 2021 Afganistan yönetimleri sırasında Taliban tarafından yürütülmüştür. Dini polis örgütleri kamuoyunun muhafazakar kesimlerinden destek alma eğilimindedir, ancak faaliyetleri genellikle nüfusun diğer kesimleri, özellikle de liberaller, şehirli kadınlar ve gençler tarafından hoş karşılanmamaktadır.

Mısır'da hisbe doktrinine dayanan bir yasa bir süre için bir Müslüman'ın topluma zarar verebilecek inançları nedeniyle başka bir Müslüman'a dava açmasına izin vermişti, ancak suistimaller nedeniyle bu yasa sadece devlet savcısının özel taleplere dayanarak dava açabileceği şekilde değiştirildi. Değişiklik yapılmadan önce, bir grup İslamcı tarafından liberal ilahiyatçı Nasr Ebu Zeyd'e karşı dinden dönme suçlamasıyla açılan hisba davası, evliliğinin iptal edilmesine yol açmıştı. Feminist yazar Nawal El Saadawi'ye karşı açılan ve başarısızlıkla sonuçlanan bir dine hakaret davasında da bu yasaya başvurulmuştur. Hisba ayrıca Müslümanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde internette pornografik içeriğin engellenmesi ve diğer inanç temelli sansür biçimleri için gerekçe olarak ileri sürülmüştür.

Destek ve muhalefet

Destek

2013 yılında Pew Forum on Religion and Public Life tarafından 39 ülkenin kentsel ve kırsal kesimlerinden rastgele seçilen 38.000 Müslümanla yapılan görüşmelere dayanan bir anket, bazı ülkelerdeki Müslümanların çoğunluğunun -bazı durumlarda "ezici" çoğunluğunun- "Şeriat" veya "İslam hukuku "nun ülkenin yasası olmasını desteklediğini ortaya koymuştur, Afganistan (%99), Irak (%91), Nijer (%86), Malezya (%86), Pakistan (%84), Fas (%83), Bangladeş (%82), Mısır (%74), Endonezya (%72), Ürdün (%71), Uganda (%66), Etiyopya (%65), Mali (%63), Gana (%58) ve Tunus (%56). Güney-Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın Müslüman bölgelerinde ise destek %50'nin altındadır: Rusya (%42), Kırgızistan (%35), Tacikistan (%27), Kosova (%20), Arnavutluk (%12), Türkiye (%12), Kazakistan (%10), Azerbaycan (%8). Bölgesel destek ortalamaları Güney Asya'da %84, Güneydoğu Asya'da %77, Orta Doğu/Kuzey Afrika'da %74, Sahra Altı Afrika'da %64, Güneydoğu Avrupa'da %18 ve Orta Asya'da %12'dir.

Ancak, Şeriat'ın uygulanmasını destekleyenlerin çoğu aile ve mülkiyet anlaşmazlıklarında Şeriat'ın kullanılmasından yana iken, kırbaçlama ve el kesme gibi ağır cezaların uygulanmasını destekleyenlerin sayısı daha azdır ve bazı hususlara ilişkin yorumlar büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Pew anketine göre, Şeriat'ın ülkenin kanunu olmasını destekleyen Müslümanlar arasında çoğu, bunun gayrimüslimlere uygulanması gerektiğine inanmıyor. Ankete katılan Müslüman çoğunluklu ülkelerde bu oran, şeriatın ülkenin kanunu olmasını destekleyenlerin yüzdesi olarak %74 (Mısır'da %74'ün %74'ü) ile %19 (Kazakistan'da %10'un %10'u) arasında değişmektedir.

Ankete katılan tüm ülkelerde, katılımcıların Şeriat'ı "Tanrı'nın sözüne dayanarak insanlar tarafından geliştirilen bir hukuk bütünü" olarak tanımlamak yerine "Tanrı'nın vahyedilmiş sözü" olarak tanımlama olasılığı daha yüksektir. Anketi analiz eden Amaney Jamal, ankete katılanlar arasında "Şeriat" ve "İslam hukuku" kavramlarına ilişkin tek ve ortak bir anlayış olmadığını ileri sürmüştür. Özellikle de Müslüman vatandaşların şeriat temelli devlet kanunlarının katı bir şekilde uygulanması konusunda çok az deneyime sahip olduğu ülkelerde, bu kavramlar yasaklardan ziyade eşitlik ve sosyal adalet gibi İslami ideallerle ilişkilendirilme eğilimindedir. Başka anketler de Mısırlılar için "Şeriat" kelimesinin siyasi, sosyal ve toplumsal cinsiyet adaleti kavramlarıyla ilişkilendirildiğini göstermiştir.

2008 yılında Canterbury Başpiskoposu Rowan Williams, İslami ve Ortodoks Yahudi mahkemelerinin, tüm tarafların mutabakatı ve kadınlar için eşit hakların korunmasına yönelik katı şartlara tabi olarak, evlilik ve boşanma işlemlerini yürütmek üzere kilise mahkemelerinin yanı sıra İngiliz hukuk sistemine entegre edilmesini önermiştir. Şeriata yaptığı atıf bir tartışmaya yol açtı. Aynı yılın ilerleyen günlerinde, dönemin İngiltere ve Galler Lord Başyargıcı Nicholas Phillips, "şeriat ilkelerinin [...] arabuluculuk veya diğer alternatif uyuşmazlık çözümü biçimlerinin temeli olmaması için hiçbir neden olmadığını" belirtti. Birleşik Krallık'ta 2008 yılında yapılan bir YouGov anketi, görüşülen Müslüman öğrencilerin %40'ının şeriatın Müslümanlar için İngiliz hukukuna dahil edilmesini desteklediğini ortaya koymuştur. Emory Üniversitesi'nde alternatif uyuşmazlık çözümü ve Yahudi hukuku konusunda uzmanlaşmış hukuk profesörü Michael Broyde, Amerikan haham mahkemelerinin yaptığı gibi uygun kurumsal gereklilikleri benimsemeleri koşuluyla şeriat mahkemelerinin Amerikan dini tahkim sistemine entegre edilebileceğini savunmuştur.

Muhalefet

Birleşik Krallık'ta Şeriat Karşıtı Protesto (2014)

Batı dünyasında Şeriat, "histeri" kaynağı, "her zamankinden daha tartışmalı", İslam'ın "özellikle dehşet" uyandıran bir yönü olarak adlandırıldı. İnternette, şeriat yasasına karşı kampanya yürütmek üzere "düzinelerce kendini cihat karşıtı olarak tanıtan kişi" ortaya çıkmış ve şeriatı Selefi Müslümanlarınkine benzer katı yorumlarla tanımlamıştır. Ayrıca, Müslümanlar arasında şeriat hukuku ve aşırılık ideolojisinden duyulan korkunun yanı sıra Müslüman toplum içindeki bazı cemaatlerin terör örgütlerine para bağışında bulunmasının ABD'deki ana akım muhafazakar Cumhuriyetçilere de yayıldığı bildirildi. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich, Şeriat hukukunun federal düzeyde yasaklanması çağrısında bulunarak alkış topladı. "Şeriata karşı özgürlük" konusu sağcı uzman Diana West tarafından "önemli bir medeniyet tartışması" olarak nitelendirildi. İngiltere'de 2008 yılında geleceğin Başbakanı (David Cameron) "İngiltere'de şeriat hukukunun herhangi bir şekilde genişlemesine" karşı olduğunu ilan etti. Almanya'da 2014 yılında İçişleri Bakanı (Thomas de Maizière) bir gazeteye (Bild) verdiği demeçte "Şeriat hukuku Alman topraklarında hoş görülmez" demiştir.

Bazı ülkeler ve yargı bölgeleri şeriat hukukunu açıkça yasaklamıştır. Örneğin Kanada'da, şeriat hukuku Quebec'te 2005 yılında Ulusal Meclis'in oybirliğiyle aldığı bir kararla açıkça yasaklanırken, Ontario eyaleti aile hukuku anlaşmazlıklarının yalnızca Ontario yasaları uyarınca tahkime götürülmesine izin vermektedir. ABD'de Şeriat karşıtları, laik hukuku veya ABD anayasasını ihlal etmedikleri sürece, bu tür yasalara atıfta bulunarak hazırlanan sözleşmelere tabi hukuki, ticari ve ailevi anlaşmazlıkların karara bağlanmasında geleneksel Yahudi ve Katolik yasalarıyla birlikte rutin olarak kullanıldığı mahkemelerde Şeriat'ın dikkate alınmasını yasaklamaya çalışmıştır. Şeriata uymayı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek bir suç haline getiren federal bir yasa için destek toplayamayan Şeriat karşıtı aktivistler eyalet yasama organlarına odaklandılar. 2014 yılı itibariyle 34 eyalette Şeriat karşıtı yasa tasarıları sunulmuş ve 11'i kabul edilmiştir. Bunun kayda değer bir örneği, mahkemelerde Şeriat hukukunun kullanılmasını kalıcı olarak yasaklamayı amaçlayan 2010 Oklahoma Eyalet Sorusu 755'tir. Seçmenler tarafından onaylanmasına rağmen, Onuncu Daire Temyiz Mahkemesi yasaya ihtiyati tedbir koymuştur. Yasanın belirli bir dine tarafsız bir şekilde odaklanmasının anayasaya aykırılığı gerekçe gösterilerek yasa iptal edildi ve hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Bu yasa tasarıları, yasal itirazları engellemek için genellikle yabancı ya da dini yasaların yasaklanmasına atıfta bulunmaktadır.

Leiden Üniversitesi'nde Gelişmekte Olan Ülkelerde Hukuk ve Yönetişim Profesörü Jan Michiel Otto'ya göre, "[a]ntropolojik araştırmalar, yerel topluluklardaki insanların norm ve uygulamalarının yerel gelenek, kabile geleneği veya dine dayanıp dayanmadığını ve ne ölçüde dayandığını genellikle net bir şekilde ayırt edemediklerini göstermektedir. Şeriata karşı çatışmacı bir bakış açısına sahip olanlar, üst düzey dini yetkililer aksini ifade etmiş olsalar bile, örf ve kültürü göz ardı ederek pek çok istenmeyen uygulamayı şeriata ve dine atfetme eğilimindedirler."

Güncel tartışmalar ve ihtilaflar

Demokrasi ile uyumluluk

Şeriatın demokrasi ile ne ölçüde uyumlu olduğunun kültürel olarak nasıl yorumlandığına bağlı olduğu, şeriatın Allah'ın mesajını yorumlamaya yönelik insani bir girişimi temsil ettiğine dair kültürel bir pozisyonun, şeriat hukukunun Allah'ın gerçek sözü olduğuna dair İslamcı bir yoruma kıyasla demokrasi için daha büyük bir tercihle ilişkili olduğu ileri sürülmüştür.

Müslümanların genel görüşleri

Akademisyenler John L. Esposito ve DeLong-Bas, günümüz Müslümanları arasında öne çıkan şeriat ve demokrasiye yönelik dört tutumu birbirinden ayırmaktadır:

 • Arap Baharı ayaklanmalarında yer alan pek çok protestocunun örneklediği gibi, demokratik bir sistem içerisinde kamusal bir rol oynayabilecek demokratik fikirlerin savunulması ve bu fikirlerin İslam ile uyumlu olduğuna dair bir inancın eşlik etmesi;
 • Yusuf el-Karadavi gibi İslam alimlerinin örneklediği gibi, Batı demokrasisinin şeriatla bağdaşmadığı düşünülen bazı yönlerine yönelik dini veya ahlaki itirazlarla birlikte seçimler gibi demokratik prosedürlere destek;
 • Mutlak monarşi taraftarları ve radikal İslamcı hareketler tarafından örneklendiği üzere, Batı'dan ithal edilen demokrasinin reddedilmesi ve şura (danışma) ve icma (uzlaşma) gibi geleneksel İslami kurumların savunulması;
 • Demokrasinin dinin özel hayatla sınırlandırılmasını gerektirdiği inancı, Müslüman dünyasında bir azınlık tarafından benimsenmektedir.

Gallup ve PEW tarafından Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde yapılan anketlere göre; Müslümanların çoğu demokratik değerler ile dini ilkeler arasında bir çelişki görmemekte, ne teokrasi ne de laik bir demokrasi arzulamakta, bunun yerine demokratik kurum ve değerlerin şeriatın değer ve ilkeleriyle bir arada var olabileceği bir siyasi model istemektedir.

İslami siyaset teorileri

Muslih ve Browers, İslami değerlere ve hukuka uygun modern, belirgin bir şekilde İslami sosyo-politik örgütlenme teorileri geliştirmeye çalışan önde gelen Müslüman düşünürler arasında demokrasi üzerine üç ana perspektif tanımlamaktadır:

 • Seyyid Kutub ve Ebul A'la Mevdudi tarafından detaylandırılan reddiyeci İslami görüş, Batı demokrasisi ile İslami şura doktrini (yöneten ve yönetilen arasında istişare) arasında bir ayrım yaparak yabancı fikirlerin taklit edilmesini kınamaktadır. Şeriatın kapsamlı bir şekilde uygulanmasını vurgulayan bu bakış açısı 1970 ve 1980'lerde İslami bir devlet kurmak isteyen çeşitli hareketler arasında yaygındı, ancak son yıllarda popülaritesi azaldı.
 • Ilımlı İslami görüş maslaha (kamu yararı), adl (adalet) ve şura kavramlarını vurgulamaktadır. İslami liderlerin, şura yoluyla tanımlandığı üzere kamu yararını desteklemeleri halinde adaleti destekledikleri kabul edilir. Bu görüşe göre şura, Batı demokrasisine benzeyen ancak Batılı liberal değerlerden ziyade İslami değerleri yansıtan temsili hükümet kurumlarının temelini oluşturmaktadır. Hasan al-Turabi, Rashid al-Ghannushi ve Yusuf al-Qaradawi bu görüşün farklı biçimlerini savunmuşlardır.
 • Liberal İslami görüş, Muhammed Abduh'un dini anlamada aklın rolüne yaptığı vurgudan etkilenmiştir. Çoğulculuk ve düşünce özgürlüğüne dayalı demokratik ilkeleri vurgular. Fehmi Huveydi ve Tarık el-Bişri gibi yazarlar, erken dönem İslami metinlerden yararlanarak bir İslam devletinde gayrimüslimlerin tam vatandaşlığı için İslami gerekçeler inşa etmişlerdir. Muhammed Arkoun ve Nasr Hamid Ebu Zeyd gibi diğerleri ise çoğulculuğu ve özgürlüğü metin yorumuna yönelik literalist olmayan yaklaşımlarla gerekçelendirmiştir. Abdolkarim Soroush, demokratik, hoşgörülü ve adil olan dini düşünceye dayalı bir "dini demokrasi "yi savunmuştur. İslami liberaller, dini anlayışın sürekli olarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve bunun da ancak demokratik bir bağlamda yapılabileceğini savunmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

1998 yılında Türkiye Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin laik düzenini değiştireceği ve demokrasiyi baltalayacağı gerekçesiyle Refah Partisi'ni şeriata dayalı yasalar getirme niyetini açıkladığı için yasaklamış ve kapatmıştır. Refah'ın temyizi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi "şeriatın demokrasinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığına" karar vermiştir. Refah'ın şeriat temelli "dine dayalı çok sayıda hukuk sistemi" kavramının Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna karar verildi. Bunun "Devletin bireysel hak ve özgürlüklerin garantörü olma rolünü ortadan kaldıracağı" ve "demokrasinin temel ilkelerinden biri olan kamu özgürlüklerinden yararlanma konusunda bireyler arasında ayrımcılık yapılmaması ilkesini ihlal edeceği" tespit edilmiştir. Maurits S. Berger bir analizinde, Mahkeme'nin "şeriat" ile neyi kastettiğini tanımlamayı ihmal etmesi ve örneğin İslami ritüellere ilişkin şeriat kurallarını Avrupa insan hakları değerlerine aykırı görmesinin beklenmemesi nedeniyle kararı "muğlak" ve hukuki açıdan şaşırtıcı bulmuştur. Kevin Boyle ayrıca kararı, İslam'ın aşırı ve ana akım yorumları arasında ayrım yapmadığı ve İslami doktrinlerin barışçıl bir şekilde savunulmasının ("[laiklik ilkesine] saygı göstermeyen bir tutum") Avrupa Sözleşmesi'nin din özgürlüğüne ilişkin hükümleri tarafından korunmadığını ima ettiği için eleştirmiştir.

İnsan hakları ile uyumluluk

Çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelerin hükümetleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni (İHEB) Batılı olmayan ülkelerin kültürel ve dini bağlamlarını dikkate almadığı gerekçesiyle eleştirmiştir. İran, BM toplantısında İHEB'in "Yahudi-Hıristiyan geleneğinin seküler bir anlayışı" olduğunu ve Müslümanlar tarafından İslam hukukunu çiğnemeden uygulanamayacağını beyan etmiştir. İslami akademisyenler ve İslamcı siyasi partiler 'evrensel insan hakları' argümanlarını Müslüman olmayan bir kültürün Müslüman halka dayatılması, geleneksel kültürel uygulamalara ve İslam'a saygısızlık olarak değerlendirmektedir. 1990 yılında, çoğunluğu Müslüman olan tüm ülkeleri temsil eden bir grup olan İslam İşbirliği Teşkilatı, İHEB'e yanıt vermek üzere Kahire'de toplanmış ve ardından İslam'da İnsan Hakları Kahire Bildirgesi'ni kabul etmiştir.

Ann Elizabeth Mayer, Kahire Deklarasyonu'nda dikkat çeken eksikliklere işaret etmektedir: demokratik ilkeler, din özgürlüğünün korunması, örgütlenme özgürlüğü ve basın özgürlüğünün yanı sıra haklarda eşitlik ve kanun önünde eşit koruma. Kahire bildirgesinin 24. Maddesi "bu bildirgede öngörülen tüm hak ve özgürlüklerin İslam şeriatına tabi olduğunu" belirtmektedir.

2009 yılında Free Inquiry dergisi Kahire Deklarasyonu'na yönelik eleştirileri bir başyazı ile özetlemiştir: "Dine yönelik her türlü eleştiriyi yasaklamak isteyen ve böylece İslam'ın sınırlı insan hakları görüşünü koruyacak olan Birleşmiş Milletler bünyesindeki İslam devletleri koalisyonunun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yaptığı değişikliklerden derin endişe duyuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Bangladeş, Irak ve Afganistan'daki koşullar göz önüne alındığında, insan hakları gündemlerinin başında kadınların yasal eşitsizliğini, siyasi muhalefetin bastırılmasını, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını, etnik azınlıkların ve dini muhaliflerin zulme uğramasını düzeltmek, kısacası vatandaşlarını korkunç insan hakları ihlallerinden korumak olmasını beklerdik. Bunun yerine, İslam'ı korumaktan endişe ediyorlar."

H. Patrick Glenn, Şeriat'ın bir kolektifin karşılıklı yükümlülükleri kavramı etrafında yapılandırıldığını ve bireysel insan haklarını, ortaya koyduğu karşılıklı yükümlülükler kodu için potansiyel olarak yıkıcı ve gereksiz olarak gördüğünü belirtmektedir. Bireysel özgürlükten ziyade bu dini kolektife öncelik veren İslam hukuku, bireylerin (kadınlar, gayrimüslimler) resmi eşitsizliğini meşrulaştırmaktadır. Bassam Tibi, Şeriat çerçevesi ile insan haklarının bağdaşmadığını belirtmektedir. Abdel al-Hakeem Carney ise şeriatın siyasetten ayırt edilememesi nedeniyle yanlış anlaşıldığını belirtmektedir.

Doktrinler

Küfür

Dünya çapında dine hakaret yasaları:
  Alt ulusal kısıtlamalar
  Para cezaları ve kısıtlamalar
  Hapis cezaları
  Ölüm cezaları

Klasik fıkıhta küfür, İslam peygamberlerinden veya kutsal kitaplarından birini inkar etmek, bir meleğe hakaret etmek veya dini bir emri kabul etmeyi reddetmek de dahil olmak üzere, Allah'a, Muhammed'e veya İslam'da kutsal kabul edilen herhangi bir şeye sövmek, sorgulamak veya rahatsız etmek anlamına gelir. Farklı okullardan hukukçular, Müslümanlar ve gayrimüslimler tarafından İslam'a karşı küfür için hapis veya para cezasından ölüm cezasına kadar değişen farklı cezalar öngörmüşlerdir. Bazı durumlarda şeriat, gayrimüslimlerin din değiştirerek ve İslam'ın sadık bir takipçisi olarak ölümden kurtulmalarına izin vermektedir. Modern Müslüman dünyasında, dine küfürle ilgili yasalar ülkeden ülkeye değişmekte ve bazı ülkeler para cezası, hapis, kırbaçlama, asma veya kafa kesme cezalarından oluşan cezalar öngörmektedir.

Modern öncesi İslam toplumlarında dine küfür yasaları nadiren uygulanmaktaydı, ancak modern dönemde bazı devletler ve radikal gruplar dine küfür suçlamalarını dini referanslarını parlatmak ve liberal Müslüman entelektüeller ve dini azınlıklar pahasına halk desteği kazanmak amacıyla kullanmışlardır.

Şeriat kapsamında yorumlandığı şekliyle dine hakaret tartışmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcileri Birleşmiş Milletler'den "dinlere hakareti" kınamasını talep etmiştir çünkü "Sınırsız ve saygısız fikir özgürlüğü nefret yaratır ve barışçıl diyalog ruhuna aykırıdır". İslam'da İnsan Hakları Kahire Bildirgesi ifade özgürlüğünü belirtilmemiş şeriat kısıtlamalarına tabi tutmaktadır: Bildirgenin 22(a) Maddesi "Herkes, Şeriat ilkelerine aykırı olmayacak şekilde görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahiptir" demektedir. Diğerleri ise dine hakaret yasalarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini düşünmekte, ifade özgürlüğünün hem Müslümanları hem de gayrimüslimleri güçlendirmek için gerekli olduğunu belirtmekte ve dine hakaret yasalarının dini azınlık mensuplarının, siyasi muhaliflerin yargılanmasında ve kişisel hesaplaşmalarda kötüye kullanıldığına işaret etmektedir. Pakistan'da dine hakaret yasaları, yaklaşık yarısı Ahmediler ve Hıristiyanlar olmak üzere binden fazla kişiyi mahkum etmek için kullanılmıştır. Hiçbiri yasal olarak idam edilmemiş olsa da, Shahbaz Bhatti ve Salmaan Taseer adlı iki Pakistanlı siyasetçi dine hakaret yasalarını eleştirdikleri için suikasta kurban gitmiştir. Pakistan'ın dine hakaret yasaları, "dini bir toplantıyı rahatsız etmeyi, mezarlıklara izinsiz girmeyi, dini inançlara hakaret etmeyi veya bir ibadet yerini veya nesnesini kasten tahrip etmeyi veya kirletmeyi" suç haline getiren sömürge dönemi mevzuatına dayanmaktadır. 1980 ve 1986 yılları arasında General Zia-ul Haq'ın askeri hükümeti tarafından bu yasalar daha ağır hale getirilmek üzere değiştirilmiştir. Yasaları "İslamileştirmek" ve Ahmedi azınlığın Müslüman karakterini inkar etmek amacıyla hükümet tarafından bir dizi madde eklenmiştir.

Dinden Dönme

2013'ten itibaren İslam'dan dönmeyi suç sayan ülkeler. Çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkeler İslam'dan irtidat için ölüm cezası veya hapis cezası uygulamakta veya gayrimüslimlerin din değiştirmesini yasaklamaktadır.

Klasik doktrine göre, İslam'dan irtidat hem bir suç hem de bir günahtır ve ölüm cezası ile cezalandırılır, genellikle mürtede tövbe etmesi ve İslam'a dönmesi için zaman tanıyan bir bekleme süresinden sonra uygulanır. Wael Hallaq, "din, dini ilkeler ve dini ahlakın temel dayanak noktası olduğu bir kültürde, dinden dönmenin bir şekilde modern ulus-devletteki vatana ihanetle eşdeğer olduğunu" yazmaktadır. İlk İslam hukukçuları İslam'dan dönme standardını o kadar yüksek tutmuşlardır ki 11. yüzyıldan önce neredeyse hiçbir dinden dönme kararı verilememiştir, ancak daha sonraki hukukçular ölüm cezasının uygulanması için çıtayı düşürerek hakimlerin dinden dönme yasasını farklı şekillerde yorumlamalarına izin vermişler ve bunu bazen yumuşak bazen de katı bir şekilde yapmışlardır. 19. yüzyılın sonlarında irtidat için cezai yaptırımlar kullanılmamaya başlanmış, ancak sivil cezalar uygulanmaya devam etmiştir.

Abdul Rashied Omar'a göre, modern İslam hukukçularının çoğunluğu dinden dönmeyi ölüm cezasını hak eden bir suç olarak görmeye devam etmektedir. Bu görüş Suudi Arabistan ve Pakistan gibi muhafazakar toplumlarda hakimdir. Bazı liberal ve ilerici İslam alimleri ise dinden dönmenin bir suç olarak görülmemesi gerektiğini savunmaktadır.

Diğerleri ise ölüm cezasının uygunsuz bir ceza olduğunu, "dinde zorlama yoktur" gibi Kur'an ayetleriyle uyuşmadığını ve/veya ilk İslam toplumunda firar ya da ihanetin eşdeğerini önlemek ve cezalandırmak için konulmuş insan yapımı bir kural olduğunu ve ancak irtidat bir toplumsal itaatsizlik ve kargaşa (fitne) mekanizması haline gelirse uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Khaled Abou El Fadl'a göre ılımlı Müslümanlar dinden dönmenin cezalandırılması gerektiğine inanmamaktadır. Eleştirmenler, İslam'da irtidat için ölüm cezası ya da başka bir cezanın evrensel insan haklarının ihlali olduğunu ve bir inanç ve vicdan özgürlüğü meselesi olduğunu savunmaktadır. 

Çoğunluğu Müslüman olan yirmi üç ülke, 2013 yılı itibariyle, ceza kanunları aracılığıyla İslam'dan dönmeyi cezalandırmıştır. 2014 yılı itibariyle Afganistan, Brunei, Moritanya, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'de İslam'dan dönmek idamlık bir suçtur. Diğer ülkelerde Şeriat mahkemeleri, Müslüman mürtedin evliliğini geçersiz kılmak ve çocukların velayet haklarının yanı sıra miras haklarını da reddetmek için aile yasalarını kullanabilir. 1985-2006 yılları arasında dört kişi İslam'dan döndüğü için yasal olarak idam edilmiştir: "1985 yılında Sudan'da bir; 1989 ve 1998 yıllarında İran'da iki; 1992 yılında Suudi Arabistan'da bir kişi". Modern devletler irtidat suçunu nadiren kovuşturmuş olsa da, bu konu bazı Müslüman toplumlarda "derin bir kültürel rezonansa" sahiptir ve İslamcılar bunu siyasi kazanç için istismar etme eğiliminde olmuştur. Pew Araştırma Merkezi'nin 2008-2012 yılları arasında yaptığı bir ankete göre, Müslümanlar arasında dinden dönmenin idamla cezalandırılmasına yönelik kamuoyu desteği Afganistan'da %78'den Kazakistan'da %1'in altına kadar değişirken, ankete katılan 20 ülkenin 6'sında %50'nin üzerine çıkmıştır.

LGBT hakları

Eşcinsel ilişki yasadışı:
  Ölüm cezası
  İdam cezası kitaplarda var ama uygulanmıyor
  Ömür boyu hapse kadar
  Hapis cezası
  Cezaevi kitaplarda var ama uygulanmıyor

Klasik Şeriat'ta eşcinsel ilişki yasadışıdır ve duruma ve hukuk ekolüne bağlı olarak idam cezası da dahil olmak üzere farklı cezalar öngörülmüştür. Encyclopaedia of Islam'a göre, modern öncesi İslam'da eşcinsel eylemler için öngörülen cezalar, kısmen daha sert (hudud) biçimleri için katı usul gereklilikleri ve kısmen de eşcinsel ilişkilere yönelik hakim sosyal hoşgörü nedeniyle "büyük ölçüde teorik" idi. Eşcinsel eylemler nedeniyle kovuşturmaya uğrayan tarihsel örnekler nadirdir ve Şeriat kurallarına uygun olanlar daha da nadirdir. Müslüman dünyasında eşcinselliğe yönelik kamusal tutumlar, 19. yüzyıldan itibaren Selefilik ve Vahabilik gibi İslami köktendinci hareketlerin kademeli olarak yayılması ve o dönemde Avrupa'da yaygın olan cinsel kavramların etkisiyle daha olumsuz bir hal almıştır. Çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkeler, sömürge yönetimi altında yürürlüğe konan eşcinsel eylemlere yönelik cezai yaptırımları muhafaza etmiştir. Son yıllarda, Müslüman dünyasında LGBT bireylere yönelik önyargılar, giderek muhafazakârlaşan tutumlar ve İslamcı hareketlerin yükselişiyle daha da şiddetlenmiş ve bunun sonucunda birçok ülkede Şeriat temelli cezalar yürürlüğe girmiştir. Eşcinsel eylemler için ölüm cezası şu anda Brunei, İran, Moritanya, Nijerya'daki bazı kuzey eyaletleri, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Somali'nin bazı bölgeleri ve Yemen'de yasal bir cezadır ve bunların hepsi şeriata dayalı ceza yasalarına sahiptir. Afganistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yasalarının eşcinsel seks için ölüm cezası öngörüp öngörmediği belirsizdir, çünkü bu yasalar hiç uygulanmamıştır. Rızaya dayalı eşcinsel eylemlerin suç sayılması ve özellikle idam cezasına tabi tutulması uluslararası hak grupları tarafından kınanmıştır. Anketlere göre, eşcinselliğin toplumsal kabul düzeyi ABD'deki Müslümanlar arasında %52'den, Müslümanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde %10'un altına kadar değişmektedir.

Terörizm

El-Kaide ideologları şeriat yorumlarını terör saldırılarını meşrulaştırmak için kullandılar

Bazı aşırılık yanlıları İslami kutsal metinleri ve Şeriat'ı, özellikle de cihat doktrinini yorumlayarak hem Müslümanlara hem de Müslüman olmayan bireylere ve hükümetlere karşı savaş ve terör eylemlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Terörizm uzmanı Rachel Ehrenfeld, "Şeriat finansının (İslami bankacılık) beşinci nesil savaş (5GW) olarak adlandırılabilecek cephanelikte yeni bir silah olduğunu" yazmıştır. Ancak şeriata uygun finansman aslında bir kişinin silah üretiminden uzak durmasını gerektirir.

Klasik fıkıhta cihat terimi kâfirlere karşı silahlı mücadele anlamına gelir. Klasik hukukçular cihatla ilgili olarak, savaşa katılmayanlara zarar verme yasakları da dahil olmak üzere ayrıntılı bir dizi kural geliştirmişlerdir. Bernard Lewis'e göre, "klasik hukukçular hiçbir zaman bugün terörizm olarak adlandırdığımız şeye herhangi bir onay veya meşruiyet sunmamışlardır" ve intihar bombacılığının terörist uygulamasının "İslam teolojisi, hukuku veya geleneği açısından hiçbir gerekçesi yoktur". Modern çağda cihat kavramı fıkhi önemini yitirmiş ve bunun yerine ideolojik ve siyasi bir söyleme yol açmıştır. Modernist İslam alimleri cihadın savunmacı ve askeri olmayan yönlerini vurgularken, bazı radikal İslamcılar klasik teorinin ötesine geçen saldırgan yorumlar geliştirmiştir. El-Kaide ideologları için cihatta, Müslüman savaşçı olmayanların hedef alınması ve gayrimüslim sivillerin kitlesel olarak öldürülmesi de dahil olmak üzere her türlü araç meşrudur. Bu yorumlara göre İslam askeri ve sivil hedefler arasında değil, kanları meşru olarak dökülebilecek Müslümanlar ve inançsızlar arasında ayrım yapmaktadır.

Yusuf el-Karadavi ve Süleyman el-Alvan gibi bazı modern ulema, İsrailli sivillere yönelik intihar saldırılarını desteklemiş, bu kişilerin orduda yedek asker olduklarını ve dolayısıyla asker olarak kabul edilmeleri gerektiğini savunmuş, Hamid bin Abdullah el-Ali ise Çeçenistan'daki intihar saldırılarının bir "kurban" olarak meşrulaştırıldığını ilan etmiştir. El Karadavi'nin kendisi de dahil olmak üzere birçok önde gelen İslam alimi genel anlamda terörizmi kınayan açıklamalar yapmıştır. Örneğin, Suudi Arabistan Baş Müftüsü Abdülaziz ibn Abdullah Al eş-Şeyh "masum insanları terörize etmenin [...] İslam tarafından hoş görülemeyecek bir adaletsizlik biçimi olduğunu" belirtirken, El-Ezher Baş İmamı ve Mısır eski Baş Müftüsü Muhammed Seyyid Tantavi "masum insanlara saldırmanın cesaret değil aptallık olduğunu ve kıyamet gününde cezalandırılacağını" ifade etmiştir.

Kadınlar

Aile içi şiddet

Kuran'da yer alan 4:34 ayeti aile içi şiddet konusunda tartışılmış ve farklı yorumlara konu olmuştur. Bazı yorumlara göre, Şeriat, bir kocanın karısında nüşuz (itaatsizlik, sadakatsizlik, isyan, kötü davranış) şüphesi duyması halinde, ancak öğüt verip yataktan uzak durması işe yaramadığında, kadına yönelik aile içi şiddetin belirli biçimlerine göz yummaktadır. Bu yorumlar, aile içi istismar vakalarında kadın haklarıyla tutarsız olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Musawah, CEDAW, KAFA ve diğer kuruluşlar, aile içi istismar vakalarında kadın hakları da dahil olmak üzere, Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki kadın haklarını iyileştirmek için Şeriat'tan esinlenen yasaları değiştirmenin yollarını önermiştir.

Diğerleri ise eş dövmenin Kuran'ın daha modernist bir bakış açısıyla tutarlı olmadığına inanmaktadır. Şeriatı geleneksel İslami seminerlerde öğrenen birçok imam ve alim, bu ayetin aile içi şiddeti meşrulaştırmak için kötüye kullanılmasına karşı çıkmaktadır. Beyaz Kurdele için Müslümanlar Kampanyası 2010 yılında imamlar ve Müslüman liderlerin kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için diğerleriyle birlikte çalışmayı taahhüt etmesiyle başlatılmıştır. Aile içi şiddete karşı seslerini yükseltmek ve Müslüman cemaatleri aile içi istismarı ortadan kaldırmaya teşvik etmek amacıyla dünyanın pek çok yerinde hutbe kampanyaları düzenlenmiştir. Bu Cuma vaazlarında ve derslerinde Müslüman cemaatlere aile içi şiddete karşı çıkmaları ve kınamaları ve Kuran'ın bu kötü uygulamayı haklı çıkarmak için asla kötüye kullanılmaması gerektiği söylenmektedir.

Kişisel statü yasaları ve çocuk evlilikleri

Şeriat, İslam'ın çoğunlukta olduğu ülkelerin çoğunda kişisel statü yasalarının temelini oluşturmaktadır. Bu kişisel statü yasaları kadınların evlilik, boşanma ve çocuk velayeti gibi konulardaki haklarını belirlemektedir. 2011 tarihli bir UNICEF raporu, şeriat hukuku hükümlerinin insan hakları açısından kadınlara karşı ayrımcı olduğu sonucuna varmaktadır. Birçok ülkede, Şeriat temelli kişisel statü hukukuna ilişkin yasal işlemlerde, bir kadının mahkemedeki tanıklığı bir erkeğinkinin yarısı değerindedir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda İslami aile hukukunun 1917 tarihli kodifikasyonu, erkekler için 18 ve kızlar için 17 olarak belirlenen evlenme ehliyeti yaşı ile erkekler için 12 ve kızlar için 9 olan geleneksel Hanefi sınırlarını takip eden asgari evlilik yaşı arasında ayrım yapmıştır. Ehliyet yaşının altındaki evliliklere yalnızca cinsel olgunluğun mahkemede kanıtlanması halinde izin verilirken, asgari yaşın altındaki evlilikler yasaktı. 20. yüzyılda, Orta Doğu'daki çoğu ülke ehliyet yaşını tanımlamada Osmanlı örneğini takip ederken, asgari yaşı erkekler için 15 veya 16'ya, kızlar için ise 13-16'ya yükseltmiştir. Ehliyet yaşının altındaki evlilikler bir hakim ve ergenin yasal vasisinin onayına tabidir. Mısır, evlenme ehliyeti ve asgari yaş arasında bir ayrım yapmadan, erkekler için 18, kızlar için 16 yaş sınırlarını belirleyerek bu modelden ayrılmıştır. Suudi Arabistan'daki birçok üst düzey din adamı, bir kadının ergenlik çağında yetişkinliğe eriştiğini savunarak evlilik için asgari bir yaş belirlenmesine karşı çıkmıştır.

 1. Çok evlilik: birden fazla kadın (Kur'an'da yazılana göre en fazla 4) ile nikâh, sınırsız cariye ile ilişki ve Şii mezhebinde süreli nikâh anlamına gelen mut'a nikâhının cinsel yolla bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasına sebep olabilmektedir. Öte yandan şeriat destekçilerine ve bazı İslam alimlerine göre ise çok evlilik sayesinde çocuk sahibi olamayan kadınlar ya da dul kadınlar; karısı ve çocuğu olan erkeklerle evlenerek çocuk sahibi olma sorunu çözebilmektedirler. Ayrıca bazı İslam yorumcularına göre çok evlilik sayesinde zinanın da önüne geçilebilmektedir.
 2. Çocuk evliliği: günümüzde çocuk istismarı olarak değerlendirilen bu evlilikler, 6-9 yaşlarında gerçekleşmesine izin verilen çocuk-yetişkin evliliklerinin çocuklarda beden gelişimini erken evrede durdurabilmekte, erken yüklenen sosyal sorumlulukların ise çocuk ruh sağlığında olumsuz etkileri gözlemlenebilmektedir.
 3. Ergenlikten itibaren uygulanan zorunlu tesettür ve sıkı mahremiyet kurallarının kadın ve kızların beden ve ruh sağlığı üzerine etkileri: Vücudu sıkı bir şekilde yalıtan giyim tarzının, cilt üzerinde cilt kanserleri ve kuruma gibi dış etkilere karşı vücut üzerinde koruyucu pozitif etkilere sahip olabilmektedir. Bunun yanı sıra yeterli güneş ışınlarından mahrum kalan bir vücudun D vitamini yetersizliği sebebiyle, Ca ve Fosfor emiliminin düşmesiyle bağlantılı büyüme çağındaki kızlarda büyüme geriliği, yetişkinlerde kemik erimesi, depresyon, şizofreni, otizm ve alzheimer hastalıklarına yatkınlığının artması mümkündür.
  Nikab giyen kadın

Tecavüz

Tecavüz, İslam peygamberi Muhammed'in tecavüzcülerin taşlanarak cezalandırılmasını emretmesi nedeniyle şeriat hukukunda ciddi bir suç olarak kabul edilmektedir. Tecavüz Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki tüm ülkelerde suçtur, ancak 2011 yılı itibariyle Bahreyn, Irak, Ürdün, Libya, Fas, Suriye ve Tunus dahil olmak üzere bazı ülkelerde Şeriat temelli veya laik yasalar tecavüzcünün kurbanıyla evlenerek cezadan kaçmasına izin verirken Libya, Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere diğer ülkelerde suç duyurusunda bulunan tecavüz kurbanları evlilik dışı cinsel ilişki (zina) nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıyadır.

Kadınların mülkiyet hakları

İslam hukuku Müslüman kadınlara, Batı'daki kadınların "nispeten yakın zamanlara kadar" sahip olmadığı mülkiyet hakkı gibi bazı yasal haklar tanımıştır. 20. yüzyıldan itibaren Batılı hukuk sistemleri kadın haklarını genişletecek şekilde evrilmiş, ancak Müslüman dünyasındaki kadın hakları değişen derecelerde Kuran'a, hadislere ve İslam hukukçularının geleneksel yorumlarına bağlı kalmıştır. Şeriat, kadınlara diğer aile üyelerinden miras alma hakkı tanımaktadır ve bu haklar Kuran'da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir kadının mirası bir erkeğinkinden eşit değildir ve daha azdır ve birçok faktöre bağlıdır.[Kuran 4:12] Örneğin, bir kız çocuğunun mirası genellikle erkek kardeşinin mirasının yarısıdır.[Kuran 4:11] <span title="Kaynak: İngilizce Vikipedi, Bölüm "Women's property rights"" class="plainlinks">[https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia#Women's_property_rights <span style="color:#dddddd">ⓘ</span>]</span>

Kölelik

13. yüzyıl köle pazarı, Yemen. Köleler ve cariyeler Şeriat'ta mal olarak kabul edilir; satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, hediye edilebilir, paylaşılabilir ve sahipleri öldüğünde miras bırakılabilirler.

Şeriat, efendi ile köle, özgür kadınlar ile köle kadınlar, inananlar ile inanmayanlar arasındaki temel eşitsizliği ve bunların eşit olmayan haklarını tanır. Şeriat, savaş esiri olarak ele geçirilen kadın kölelere atıfta bulunmak için abd (köle) kelimelerini ve ma malakat aymanukum ("sağ elinin sahip olduğu") ifadesini kullanarak kölelik kurumuna izin vermiştir. İslam hukukuna göre Müslüman erkekler kadın esir ve kölelerle cinsel ilişkiye girebilirdi. Şeriat altında köle kadınların mülk sahibi olma ya da serbestçe hareket etme hakkı yoktu. İslam tarihinde şeriat, gayrimüslim kadınları (ve erkekleri) köleleştirmek için dini bir temel sağlamış, ancak kölelerin azat edilmesine izin vermiştir. Ancak köle azadı için gayrimüslim kölenin önce İslam'ı kabul etmesi gerekiyordu. Müslüman efendisine çocuk doğuran köle bir kadın (ümmü'l veled) satılamaz, efendisinin ölümü üzerine yasal olarak özgür olur ve çocuk özgür ve babasının meşru mirasçısı olarak kabul edilirdi.

Diğer hukuk sistemleriyle karşılaştırma

Yahudi hukuku

İslam hukuk geleneği Yahudilik ile bir dizi paralellik göstermektedir. Her iki dinde de vahyedilmiş hukuk, vahyedilmiş bir hukuk bütününe sahip olmayan ve hukuktan ziyade teolojinin dini çalışmanın temel alanı olarak kabul edildiği Hıristiyanlığın aksine, merkezi bir yere sahiptir. Hem İslam hem de Yahudi hukuku (Halakha) resmi vahiy metinlerinden (Kur'an ve Tevrat) ve daha az resmi, sözlü olarak aktarılan peygamberlik geleneklerinden (hadis ve mişna) türetilmiştir. Bazı akademisyenlere göre, şeriat ve halakha kelimelerinin her ikisi de kelimenin tam anlamıyla "izlenecek yol" anlamına gelmektedir. Fıkıh literatürü Talmud'da geliştirilen haham hukuku ile paralellik gösterir ve fetvalar haham responsa'larına benzer. Bununla birlikte, klasik Sünni hukuk teorisinde kıyasa yapılan vurgu, bireysel akla bir hukuk kaynağı olarak yetki verme açısından Talmud hukukundan hem daha açık bir şekilde müsamahakâr hem de diğer yetkisiz akıl yürütme biçimlerini dışlama açısından daha örtük bir şekilde kısıtlayıcıdır.

Batı hukuk sistemleri

Erken dönem İslam hukuku, daha sonra İngiliz örfi hukukunda ortaya çıkan benzer kavramları öngören bir dizi hukuki kavram geliştirmiştir. Borç davası ile korunan İngiliz kraliyet sözleşmesi ile İslami Akd arasında, yeni disseisin İngiliz assize'ı ile İslami Istihkaq arasında ve klasik Maliki hukukundaki İngiliz jürisi ile İslami Lafif arasında benzerlikler vardır. Inns of Court olarak bilinen hukuk okulları da medreselere paraleldir. Emsal ve kıyas yoluyla akıl yürütme (Kıyas) metodolojisi de hem İslami hem de örfi hukuk sistemlerinde benzerdir; İngiliz vakıf ve acente kurumları da sırasıyla İslami Vakıf ve Hawala kurumlarına benzer.

İslam hukukunun unsurlarının Batı hukuk sistemlerinde başka paralellikleri de vardır. Örneğin, İslam'ın uluslararası deniz hukukunun gelişimi üzerindeki etkisi, Roma etkisinin yanında fark edilebilir.

George Makdisi, medrese tasdik sisteminin Batı'da modern üniversite sistemini doğuran hukuki skolastik sistemle paralel olduğunu ileri sürmüştür. Klasik İslam hukuku derecesi tarafından verilen fakih ("hukuk üstadı"), müftü ("hukuki görüşler profesörü") ve müderris ("öğretmen") üçlü statüsünün, Ortaçağ Latincesinde sırasıyla magister, profesör ve doktor terimlerinde karşılıkları vardı, ancak bunların hepsi hem Doğu'da hem de Batı'da eşanlamlı olarak kullanılmaya başlandı. Makdisi, Ortaçağ Avrupa doktorasının (licentia docendi) İslami icazetü't-tedris ve'l-ifta' derecesini model aldığını ve bu derecenin ifta' (fetva verme) terimi atlanarak kelimesi kelimesine tercüme edildiğini öne sürmüştür. Ayrıca bu sistemlerin temel özgürlükleri paylaştığını savunmuştur: bir profesörün kişisel görüşünü açıklama özgürlüğü ve bir öğrencinin öğrendikleri hakkında yargıda bulunma özgürlüğü.

İslami ve Batılı hukuk sistemleri arasında farklılıklar vardır. Örneğin, Şeriat klasik olarak sadece gerçek kişileri tanımakta ve tüzel kişi ya da şirket kavramını, yani yöneticilerinin, hissedarlarının ve çalışanlarının sorumluluklarını sınırlayan; kurucularının yaşam sürelerinin ötesinde var olan; varlık sahibi olabilen, sözleşme imzalayabilen ve temsilciler aracılığıyla mahkemeye çıkabilen bir tüzel kişilik kavramını hiçbir zaman geliştirmemiştir. Faiz yasakları, kayıt tutmayı caydırarak ve modern muhasebenin uygulanmasını geciktirerek ikincil maliyetler getirmiştir. Timur Kuran'a göre bu tür faktörler Orta Doğu'da ekonomik kalkınmanın gecikmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte, tekelci servet ve şirketlerin yükselişinin de bir toplumun ekonomik eşitliğine zarar verdiği kanıtlanmıştır. Ziauddin Sardar da adil servet dağılımının teşvik edilmesi ve tekelci sermayenin bastırılmasının İslam'ın gerçek eşitlik ve adaleti vurgulayan mesajının bir parçası olduğunu öne sürmektedir.

Terminoloji ve kullanım

Şeriat, (çoğulu "şerâyi"), Arapça şerea' (الشر ع) kökünden bir sözcük olup "yol, mezhep, metod, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" anlamına gelir ve hüküm koymak manasında kullanılır. İslami literatürde bu anlamda Allah’a "Şâri-i Hâkim" denildiği de olur.

Şeriat; Kur'an âyetleri ile Muhammed'in söz ve fiillerinden oluşan naslardan alimler sınıfının (Fukaha) çıkarımları (istinbat) ile oluşturulan dini kanunlar toplamıdır. "Ahkam-ı İslamiye" veya "İslam hukuku" gibi tanımlamalar da benzer anlamda kullanılır. Ayrıca "Musa'nın şeriatı", "Zerdüşt şeriatı" vb. gibi deyimler içerisinde sadece kanun anlamında da kullanılabilir.

Şeriatı günlük kullanımda din veya ona eş değer kullananlar olduğu gibi, inanç, ibadet, ahlak eksenli bir yapı olarak kabul ettikleri dinden farklı olarak sadece muamelat ve ukubat ve feraiz den oluşan dini yasa ve hükümler olarak ele alan ilahiyatçılar da bulunmaktadır.

Şeriat, Batıni/Tasavvufi İslam anlayışında şeriat-tarikat-hakikat ve marifet basamakları ile ifade edilen dervişin seyr-i süluk olarak adlandırılan manevi yolculuğunun ilk basamağı kabul edilir.

Fıkıh

Etiketleme: Ahkam-ı İslami

İran'ın fâkihleri, (âyetullâhi'l-uzmâ; Allah'ın en büyük ayetleri). Fâkih, Kur'an ve hadis metinlerinden yasalar ve kurallar istinbat (hasılat, çıkarım) eden ulemaya verilen isimdir.

Fıkıhta insan davranışları (Ef'âl-i mükellefîn) değişik kategorilere ayrılır : Farz (Mutlak zorunluluk ifade eden eylemler ve ibadetler), Vacip (Gerekli, bir alt derece zorunluluk), sünnet, müstehap (sevilen işler), helal, mekruh (çirkin karşılanan; çok çirkin, tahrimen mekruh, az çirkin, tenzihen mekruh) haram (kesinlikle yasak) gibi.

Bu eylemlerin şeriat anlayışında maddi ya da manevi (cezai-sosyal ) karşılıkları bulunur. Farz, vacip ve sünnet olarak nitelendirilen eylemlerin terki, mekruh ve haram olarak nitelendirilenlerin yapılması cezai (had ya da tâzir cezaları olarak) karşılık görür. Örneğin, namaz kılmayanların dövülmesi, hapsedilmesi ve kılmamakta ısrar edenlerin öldürülmesi bu kapsamda ele alınabilir.

Şeriat anlayışında insanlar özgür-köle, kadın-erkek gibi ayrımlar yanında inanç, aidiyet veya davranışlarına göre Müslüman-zimmi, salih, fasık, mülhid, mürted gibi sınıflara ayrılır ve bu sınıflar için belirlenen hak, sorumluluk veya cezalara maruz kalırlar.

Bu ayrım şahitliğin reddi gibi gibi hafif, mülhid ve mürtedlerin yakılması gibi ağır sonuçlar doğurabilir ve miras, ölüm tazminatı, kısas, yönetici veya yargıç atamaları gibi birçok alanda kendini gösterir. Zina cezalarında evli-bekar ayrımı da söz konusudur. Yasal hak ve sorumluluklar kişinin akil-baliğ olması ile başlar.

Uygulama sahaları

 • Hijyen ve arınma: Abdest ve gusül
 • Ekonomi kanunları: Zekat, vakıflar, faiz ve miras kanunları
 • Yeme içme ile ilgili: Oruç, kurban, içki (bkz. İslam'da keyif verici maddeler, İslamiyet ve alkol, nebiz)
 • Ritüeller/ibadetler Allah'ın hoşnut ve razı olduğu her çeşit eyleme denir. (Abd: köle ve kul, kulluk, kölelik) İslami terminolojide ayet ve hadislerde özel şekil ve şartları belirlenen ritüellerdir. Namaz, oruç, hac, zekât ve kurban İslam'daki zorunlu ibadetlere örnek olarak verilebilir.
 • Evlenme ile ilgili: Nikâh, ayrılık, hulle
 • Cezai yaptırımlar: Had, tâzir, kısas, Diyet, cizye, irtidat
 • Askeri: Cihat (saldırı ya da savunma amaçlı), sulh ve savaş esirleri
 • Giyim: Tesettür
 • Diğer: Ticaret ve davranışlar, köleler ve İslam olmayanlar

Yasalar ve uygulamalar

İbadetler

Mezheplere göre miktarı ve şekli değişen dini ritüellerdir. Kendi içerisinde farz, vacip, müstehap gibi derecelere ayrılır. İbadetleri terk etmek büyük günahlardan sayılır, ibadetleri terk edenler fasık veya bazı mezhepler tarafından dinden çıkmış kabul edilirler ve cezalandırılırlar.

Farz, vacip ve sünnet olarak nitelendirilen eylemlerin terki, mekruh ve haram olarak nitelendirilenlerin yapılması cezai karşılık görür. Örneğin, namaz kılmayanların dövülmesi, hapsedilmesi ve kılmamakta ısrar edenlerin öldürülmesi bu kapsamda ele alınabilir. Günümüzde ibadetle ilgili cezai yaptırımlar sekülerleşme çerçevesinde uygulanmamakta ve bunların ceza veya mükafatının uhrevi olduğu görüşleri de dile getirilmektedir.

Muameleler

İnsanlar arasındaki medeni, ticarî, ekonomik ve sosyal ilişkiler, insanların devletle ve devletlerin de birbirleriyle münasebetleri bu bölümde yer alır. Şeriat hukukunda fıkıhçılar tarafından evlenme (nikâh), boşanma, nafaka, velâyet, vekâlet, vesayet, feraiz (miras), alış-veriş gibi toplum hayatına ait medeni işlemlere ve hatta uluslararası hukuka ait hükümler ortaya konulmuştur. İslam fıkıhçıları ibadetler, cezalar, muamelat gibi hususlarda temel kaynaklarda yer almamasına rağmen hermafroditlerle ilgili hükümler de ihdas etmişlerdir.

Miras hukuku, avliyye ve reddiyye

13. yüzyıl köle pazarı, Yemen. Şeriatta köle ve cariyeler mal olarak değerlendirilir; alınır, satılır, kiralanabilir, hediye edilebilir, ortak kullanılabilir ve miras bırakılabilir.

Miras paylaşımı Nisa suresi 11-12 ve 179. ayetlerinde konu edilmiştir. Buna göre erkeklere mirastan kadınlara göre 2 kat hisse verilir. Mirasçıların paylar toplamının paydalar toplamından yüksek olması konusunda avliyye ve tam tersi durumlarda reddiyye yöntemleri kullanılır. Müslüman olmayanlarca eleştiri konusu da yapılan pay-payda eşitsizliği, İslam'ın erken dönemlerinde Müslümanlarca tartışılmış ve iki yaklaşım öne çıkmıştır. İbn Abbas, bu durumda bazı pay sahiplerinin (kız kardeşler) düşük önceliğe sahip olup sadece diğerlerinden arta kalanı almasını önerirken, geri kalan çoğunluk tüm hisselerin orantılı olarak azaltılarak herkesin pay almasını savunmuştur.

Vergiler

KKTC Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yapılan bir çalışmada Kur'an'ın ortaya koyduğu vergilerinin İslam öncesi Güney, Kuzey ve Hicaz Araplarında hatta daha eski toplumlarda yer alan vergi düzenlemelerinin aynısı olduğu sonucuna varılmıştır. Cizye islami yönetimlerde gayrimüslimlerden alınan vergidir.

Suç ve ceza hukuku

Şeriat hukukunun kullanımda olduğu bir İslam ülkesinde, İslam’ın emir ve yasaklarına uymayan ya da suç işleyen kimselere karşı verilecek bedensel, maddi (mali) ya da caydırıcı bazı cezai hükümleri kapsar.

Tarihçe

İslam'da son peygamber kabul edilen Muhammed'in, önceki peygamberlerin şeriatlarının devamı ve tamamlayıcısı olarak bu şeriatların hükümlerini kaldırdığına, ayrıca İslami hükümlerin kıyamete kadar değişmezliğine inanılır: "Allah dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemeniz hususunda Nuh'a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şerîat olarak koydu." (42:13).

Bununla beraber şeriat hükümleri baştan beri sabit ve değişmez hükümler olarak kalmamıştır. İslam'da nasih ve mensuh konusu baştan beri tartışılagelen bir konudur. Muhammed'in ölümü sonrasında Halife Ömer'in Kur'an'da açıkça sayılmasına rağmen zekatın sarf yerlerinden "İslam'a ısındırılması gerekenler" maddesini bugün buna ihtiyaç kalmamıştır gerekçesi ile yürürlükten kaldırması dine dayalı hükümlerin zaman ve şartlara bağlı değişkenliği konusuna getirilen tipik örneklerdendir.

İslam'da en önemli hukuk bilginlerinden olan Cafer-i Sadık (ö 765), Ebû Hanîfe (ö. 767), Şâfiî (ö. 819), Mâlik b. Enes (ö.795) ve Ahmed b. Hanbel (ö. 855)'in temsil ettiği ekol ve görüşlerin sistemleştirilmesiyle şeriat ve fıkıh mezhepleri ortaya konmuştur. Şer'i deliller, ya da şeriatta hüküm kaynağı kabul edilebilecek kaynaklar başlangıçta sadece Kur'an ve Muhammed'in uygulamaları iken, sonraki dönemlerde köktenci eğilimler dışında gelişen İslam mezheplerinde fıkıhçılar bu kaynakları genişletilerek icma, kıyas, örf, istihsan, akıl (şiilikte) gibi insani, yerel ve dönemsel özellikleri olan yeni hüküm kaynakları tanımlamış ve bu kaynaklara dayalı hükümlerin de şeriatta geçerliliğini vurgulamışlardır.

Daha ileri dönemlerde ise akıl ile nasların hükümlerinin kaldırılabileceği tartışmalarının yapıldığı ve laiklik yönünde adımların atıldığı gelişmeler yaşanmıştır. Türklerin ağırlıklı mezhep önderleri olan Hanefi ve Maturidi anlayışı rivayet ve naslar karşısında aklı ve maslahatı öne alan özellikler taşımaktaydılar. İmam Maturidi, şeriata esas teşkil eden hüküm ayetlerinde, ayetin geçerlilik süresinin (neshi) belirlenmesinde ya da geçici bir süreyle uygulamadan kaldırılmasında ve maslahatın belirlenmesinde ölçüt olarak aklı kabul etmiştir. (bkz. İslam ve laiklik)

Harici video
Mustafa Öztürk İslam'da inanç, ibadet ve yasaların dönemsel değişimini 3 örnekle anlatıyor.

Günümüzde Fazlur Rahman Malik, Mustafa Öztürk ve benzer görüşe sahip ilahiyatçılar Kur'an'ın bir din kitabı olmasından hareketle ayetlerin dinin aslından olan iman, ibadet ve ahlak bakımından değerlendirilebileceğini, ahkam ile ilgili ayetlerin değişken töresel ve dönemsel (tarihselcilik) özellikler taşıdığı gerekçesiyle aynen uygulanmasının şekilci ve literalist yaklaşımın bir sonucu olduğu görüşlerini ileri sürmekte ve geleneksel şeriat uygulamalarına karşı çıkmaktadırlar. Kur'an'daki ahkam ayetlerinin yaklaşık %80'inin dönemin Arabistan örf ve geleneklerini yansıttığı da bu çevrelerce ifade edilmektedir.

TESEV tarafından yapılan sosyal araştırmalarda son yıllarda Türk halkının şeriata olan desteğinin azalmakta olduğunu göstermektedir.

Günümüzde uygulama

Günümüzde İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında şeriatı hiçbir şekilde uygulamayan, kısmen ya da tamamen uygulayan ya da bölgesel farklılıklarla birlikte uygulayan ülkeler bulunur.

Laiklik veya sekülarizm, toplum düzenine ve diğer insanlara zarar vermeden icra edilen inanç, ibadet, etik gibi kavramları bireysel bir hak olarak tanımlarken klasik şeriat kişiler için bireysel özgürlük alanı tanımayarak inanç- ibadet gibi tercih alanlarına yasal zorunluluklar ve yaptırımlar getirmektedir. Ancak yeni şeriat anlayışları bu eylemlerden dolayı kişilerin cezalandırılmalarını reddederek kısmi şeriat uygulamalarını öne çıkarma eğilimindedir.

  Yargıda şeriatı uygulamayan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler
  Şeriatı kısmen (kişisel durumlarda: evlilik, boşanma, miras ve velayet) uygulayan, bunun dışında uygulamayanlar
  Şeriat kanunlarını bütünü ile kabul eden ülkeler
  Şeriatı bölgesel farklar gözeterek uygulayan ülkeler

Otokratik yönetimler, şeriat ve itaat kültürünün ön planda olduğu, bireysel özgürlük ve değerler anlayışının gelişmediği toplumlarda, Kur'an'ın mutlak bir inançla Allah'ın emir ve yasaklarından oluştuğu anlayışının sürekli olarak toplumsal belleğe işlenmesi, tesettür ve zorunlu ibadet kurallarına aykırı davranan bireylere karşı dinsel zorbalığın ve kadına yönelik şiddetin İslam coğrafyasında yaygın olarak görülmesi sonucunu doğurur.

Günümüzde kadın eğitimine ve Onun sosyal hayata katılımına değişik çıkarımlarla (fıkıh) şiddetle karşı çıkan Köktendinci terör örgütleri İslam dünyasında varlığını sürdürmekte, eğitim kurumlarına ve özellikle kız öğrencilere karşı saldırılar düzenlemektedirler. (Bak. Taliban, Boko Haram, Malala Yusufzay) Ayrıca değişik ülkelerde şeriat uygulamalarının ülkeler bazında geçerli olması için mücadele eden İslamcı ve İslamcı köktendinci akımlar, dini eğitim kurumları ve terör grupları bulunmaktadır.

Değerlendirmeler

Toplum düzeni ve halk sağlığına etkileri açısından şeriat

İdeolojik-ayrımcı toplum yapılanmasının etkileri

 1. İnanan ama dini uygulamaları ihmal ya da reddettiği için mülhid, fâsık gibi tanımlamalarla aşağılayıcı muameleye (namaz, oruç gibi tapınmaları, kadınlarda tesettür kurallarını ihmal edenlere verilen tâzir cezaları) maruz bırakılanların durumu, şeriat yasalarının kadın-erkek, köle-özgür, inanan-inanmayan, takva sahibi-fâsık gibi ayrımlar ile farklı toplum kesimlerine farklı uygulanmasının getireceği toplum içi nefret ve gerginlikler.
 2. Dinsel grandiyöz kişiliklerin, mesih ya da mehdi olduğunu ileri süren kişilerin etkiledikleri kitle üzerinden toplumsal çatışmalara ve kitle ruh sağlığına olumsuz etkileri olabilmektedir.
 3. Din savaşlarının yıkıcı etkileri, ele geçirilen mallar yanında kadın-erkek, çocuk esirlerin de mal ve ganimet sayılması, alınıp satılmaları, cinsel kullanım dahil insan haklarına aykırı eylemler, insanların ruh ve beden sağlıklarını olumsuz etkiler.
 4. Dini yapılanma için harcanan yüksek bütçelerin bilim, eğitim, koruyucu sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlar gibi alanların bütçelerinde meydana getireceği açıklar.
Mali'de faliyet gösteren silahlı yapılanma, şeriatçı Ensarüddin örgütü.

İbadet ve dini uygulamaların etkileri

 1. Abdest, toplu namaz ve hac ritüellerinin getirdiği riskler: Sık yıkanan ve kurulanmayan organlarda nemlenme nedeniyle, nem seven bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tırnak, ayak ve genital bölgelerde artışı.
 2. Yazın sıcak ve kuru mevsimde uzun süre sıvı alımının kesilmesine bağlı olarak gelişmesi muhtemel dehidratasyon, buna bağlı olarak Güneş altında ya da sıcak ortamda çalışan iş gruplarında güneş ya da sıcak çarpması risklerinin artışı.
 3. Kronik hastalıklarda, hamile, diyabetik, hipertiroidi, çocuklarda, yoğun fiziksel efor gerektiren işlerde çalışan kişilerde uzun süreli gıda alımının kesilmesi sebebiyle metabolik dengenin bozulması, hamile orucunda bebek gelişim yetersizlikleri.
 4. Uzun süreli açlık sonrası yenilen ağır bir yemek sonrasında solunum, kalp-dolaşım yetmezliklerinin ortaya çıkışı.
 5. Psikosomatik değişiklikler: Ramazan orucu ile ilgili olarak daha çok sıvı alımı, sigara, kafein alımı ve uyku yetersizliği gibi sebeplere bağlanan kognitif fonksiyonlarda azalma, irritabilite ve letharji artışı, gerilim ve migren tipi baş ağrılarında artış, bunun trafik kazalarında artış gibi yansımaları bazı araştırmacılar tarafından not edilmiştir.
 6. İdrar üzerine etkileri: Bazı araştırmalar ramazanda oruç tutanlarda gündüzleri idrar çıkışının azaldığına ve idrar osmolalite değerlerinin arttığına işaret etmektedir. Bu değişiklikler idrarda taş oluşumu ve idrar yolu enfeksiyonları gibi ileri aşamalarda böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilecek birtakım hasarlarla bağlantılı değişikliklerdir.
Klitoris kesiminin Afrika'daki tahminî uygulanma alanı ve oranları

Diğer

Bazı İslam toplumlarında kadınlarda da icra edilen cerrahi sünnetin ürogenital sistem üzerine, çocuk ruh ve beden sağlığı üzerine erken ve geç dönem etkileri (yaralama, enfeksiyon, ruhsal travma, sakat bırakma ya da sünnetin bazı hastalıklardan koruduğu iddiaları gibi) etkileri bulunmakta ve sünnet karşıtlarınca çocuğun bedensel bütünlüğüne saldırı ve hak ihlali olarak değerlendirilmektedir.

Etik sorunlar ve güncel yönetim sistemleri ile uyumsuzluklar

Hizb ut-Tahrir'in Maldivler'de "Demokrasiyle cehenneme gidilir" ve "İslam dünyaya hükmedecek" pankartlarıyla şeriat çağrısında bulunan üyeleri, 2014

İçtihadi kısım ayrı tutulursa, zaman, mekân ve gelişen toplumsal anlayışlar gibi değişken şartlara bağlı geliştirilmesi zorunluluk arz eden yeni yaklaşımlara şeriatın kapalı olduğu söylenebilir. Küçük, karasal yaşam tarzına sahip bir kabile toplumunun sınırlı zaman diliminde yaşadıkları örneklerden yola çıkılarak evrensel ve bütün çağları kapsayan yasa ve düzenlemeler yapılabileceği inancı sorgulanmaya açık bir konudur. İnsanların yaşam tarzı ve ibadetler gibi kişisel tercihlere saygı çerçevesinde kalması gereken eylemlerin ceza ya da hak mahrumiyeti şeklinde yaptırımlara konu olması günümüzde kabul edilebilir değildir.

Yasal sorunlar / Legalite

Malezya'nın Malakka eyaletinde bir şeriat mahkemesi

Cezalarda kanunilik, mezhepsel farklılıklar:' Şekli ve miktarı konusunda görüş birliği bulunmayan ibadetlerin terk edilmesinin şeriat yönetiminde ceza ya da hak mahrumiyetlerine konu olması, zorbalık, insan hakları ihlali gibi sakıncaları yanında cezaların kanuniliği ilkesine de aykırıdır. Şeriat hukukunda tâzir cezaları için kanunilik ilkesi bulunmamakta, tamamen hakim ya da siyasi otoritenin takdiri geçerli olmaktadır. Şiilikte meşru ve makbul kabul edilen mut'a, bir Ehl-i Sünnet mezhebi tarafından had cezası uygulanması gereken bir haramdır. Tâzir cezalarına konu olabilen büyük günah, farz, vacip, zekat, namaz, tesettür, sünnet, hadis gibi kavramlar her mezhep ve bölgede farklı anlayış, yorum ve uygulama şekilleri bulunan dini kavramlardır.

Savaş suçları: savaşlarda teslim olduğu halde eli kılıç tutanların öldürülmesi, yenilen tarafa uygulanan tehcir, mallarına el koyma, kadın, çocuk ve diğer esirlerin köle (mal) sayılması, alınıp satılması, savaşı kazanan tarafın cinsel kullanımına sunulması, sanat eserlerine ve tarihsel mirasa dönük yıkımlar gibi birçok eylem günümüzde savaş suçları kapsamında değerlendirilir. Bu eylemlerin bir kısmı planlı ve sistematik bir şekilde uygulandığında insanlığa karşı suçlar kapsamındadır.

Demokrasi ile uyum

Şeriat yönetimlerinde şura, icma gibi demokratik kavram ve yöntemlerin yanında, ulul emre itaat gibi otokratik kavramlar bir arada bulunur.

Ayrıca bakınız

 • İslam ve kadın
 • İslam'da insan hakları
 • Mürted
 • Kısas
 • Zina
 • Ridde Savaşları
 • İran'da eşcinsellik

Dış okumalar

İlgili kitaplar

 • Şeriat ve Kadın, İlhan Arsel, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1987
 • Şeriat ve Kölelik, İlhan Arsel, Kaynak Yayınları, 1999
 • Şeriat, İnsan ve Akıl, İlhan Arsel, Kaynak Yayınları, 2005
 • Şeriat ve Eşitsizlik, İlhan Arsel, Kaynak Yayınları, 2006
 • Modern İslam Hukuk Düşüncesi, Reşid Rıza Örneği, Özgür Kavak
 • Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman (3 Cilt)
 • İslam Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber'in İctihad ve Tasarrufları, Murat Şimşek, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
 • İslami Hükümlerin Esas ve Hikmetleri, İzzeddin ibn Abdüsselam, İz Yayınları
 • Doğumu, Ölümü ve Dirilişi İslam Devleti, Noah Feldman
 • Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Külli Kaideler, Necmettin Kızılkaya, İz Yayınları