Âdem

bilgipedi.com.tr sitesinden
Adam
Michelangelo, Creation of Adam 03.jpg
Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı tablosundan detay, Sistine Şapeli tavanı
Doğan1 AM
ÖldüSabah 930 (yaş 930)
EraEdenic ve Antediluvian
Eş(ler)İncil: Havva
İncil dışı: Lilith Havva'dan önce gelir
Çocuklarİncil'den: Kabil, Habil ve Şit (üç oğul)
Kutsal Kitap dışı: Awan, Azura ve Luluwa ya da Aclima (üç kız)
Ebeveyn(ler)N/A
Adam
Monreale adam entering.jpg
Monreale'de bulunan ve Adem'in Cennet Bahçesi'nde beden almadan önceki İsa ile karşılaşmasını tasvir eden bir Bizans mozaiği
Patrik
Doğan6. Gün, Sabah 1
Cennet Bahçesi
Öldüc. SABAH 930
SaygıdeğerHristiyanlık (Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kiliseleri, Oryantal Ortodoks Kiliseleri)
İslam
Dürzi
Bahai İnancı
Mandaeism
Şölen24 Aralık
PatronajBahçıvanlar ve terziler

Adem, Yaratılış 1-5'te ilk insana verilen isimdir. İlk insanın adı olarak kullanılmasının ötesinde, adam Kutsal Kitap'ta zamir olarak, bireysel olarak "bir insan" ve kolektif anlamda "insanlık" olarak da kullanılır. Yaratılış 1, Tanrı'nın dünyayı ve insanoğlu anlamına gelen Adem de dahil olmak üzere yaratıklarını yaratışını anlatır; Yaratılış 2'de Tanrı, bu kez tek bir erkek insan anlamına gelen "Adem "i "toprağın tozundan" oluşturur, onu Aden Bahçesi'ne yerleştirir ve ona yardımcı olarak bir kadın yaratır; Yaratılış 3'te Adem ve kadın bilgi ağacının meyvesini yer ve Tanrı Adem'i yiyecek için yeryüzünde çalışmaya ve öldüğünde yeryüzüne geri dönmeye mahkum eder; Yaratılış 4 Adem'in oğullarının doğumunu ele alır ve Yaratılış 5 Şit'ten Nuh'a kadar olan torunlarını listeler.

Yaratılış efsanesi hem Hıristiyanlık hem de İslam tarafından benimsenmiş ve Adem'in adı buna uygun olarak Hıristiyan kutsal kitaplarında ve Kuran'da yer almıştır. Ayrıca daha sonraki Yahudilik, Hıristiyanlık ve gnostisizmdeki folklorik ve mistik detaylandırmalarda da yer alır.

Âdem, İbrahimî dinlere göre Tanrı tarafından yaratılan ilk insandır. Yaratılış Kutsal Kitap Kronolojisi'ne göre MÖ 4026'da muhtemelen bir sonbahar günü gerçekleşmişti. (Ayrıca bakınız: Kutsal Kitap'ın Yaratılış Kaydı)

Her İbrâhimî dinde Âdem'e bakış açısı ve Âdem'in hikâyesi farklılık gösterse de özünde büyük oranda aynıdır. Yaratılış Kitabı'nda, Âdem ile Nuh Tufanı arasındaki geçen süre 1756 yıllık bir süreye karşılık gelmektedir. İslami anlayışın da ilgili hadislerin yol göstermesiyle aynı yönde geliştiğini söylemek mümkündür. İbni Sad, Tabakat'ında Âdem'le Musa arasında 3 bin yıllık bir zaman olduğunu kaydetmektedir.

Mitolojik köken ve Etimoloji

Babil sürgünü, Tevrat anlatılarının dili ve kaynakları konusunda özel bir öneme sahiptir. Tevrat’ta kullanılan dilin kök ve kaynağının Sümer uygarlığına dayandığı ifade edilir. Sami ırkın Mezopotamya bölgesine gelmesi ve varlığını sürdürmesiyle Yahudi (ve Hristiyan)ların kutsal kitaplarına Mezopotamya uygarlıklarına ait bir takım düşünce, inanış ve mitler de girmiştir. Yaratılış mitosu ve Tufan öyküsünde görülebileceği gibi Kitab-ı Mukaddes’te yer alan anlatımlarda net bir şekilde Mezopotamya'ya ait mitolojik unsurlar görülmektedir. Ancak Kitab-ı Mukaddes yazarları Mezopotamya’ya ait mitleri aynı şekilde değil, değiştirerek, eklemelerde bulunarak ve bir takım mitleri birbiriyle mezcederek, eklektik şekilde bir araya getirmişlerdir.

İbranicede “kızıl toprak” anlamına gelen Adam, Sanskritçede “Ada-Nath”dır ve “ad” kelimesi o dilde bütün kelimelerin önüne geldiğinde (ilk) anlamına gelmektedir. Türkçede ata diye kullanılan kelime pek çok eski kültürde aynı ses yapısıyla ve aynı anlamda kullanılmıştır. (Örneğin Samoa dilinde tata, Siyu dilinde atey)

Sümer mitolojisinde yaratılmış ilk insan ve ilk kral olan Adapa'nın diğer bazı unsurlarla birlikte isimsel olarak da Âdem anlatılarının kökenini oluşturduğu düşünülmektedir. Âdem'in çamurdan, eşinin ise kaburga kemiğinden yaratılması (Nin-Ti), cennetten kovuluş, yasak meyve, yılan, Âdem’in bin yıla yakın yaşaması vb. temaları Sümer efsaneleri ile örtüşen motiflerdir. (Adem ve Adapa efsanesi arasındaki ilişki: [1] 3 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.)

Âdem, Lucas Cranach the Elder tarafından tasvir.

Yahudilikte

Yahudi inancına göre Âdem (Adam), yaratılışın altıncı gününde topraktan yaratılmıştır. Birinci bapta erkek ve dişi olarak yaratıldıkları söylenirken ikinci bapta dişinin, erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığından bahsedilmesi, birinci bölümdeki kadının Lilith, ikinci bölümdekinin ise Havva olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Tanrı göğü ve yeri yarattığında,Yeryüzünde yabanıl bir fidan, bir ot bile bitmemişti. Çünkü Tanrı henüz yeryüzüne yağmur göndermemişti. Toprağı işleyecek insan da yoktu. Yerden yükselen buhar bütün toprakları suluyordu.

Tanrı, Âdem’i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Âdem yaşayan varlık oldu. Tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Âdem’i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı.

Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kûş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat’tır. Tanrı, Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Âdem’i oraya koydu. Ona, “Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin” diye buyurdu, “Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.”

Sonra, “Âdem’in yalnız kalması iyi değil” dedi, “Ona uygun bir yardımcı yaratacağım.” Allah, Âdem’e derin bir uyku verdi. Âdem uyurken, Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Âdem’den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Âdem’e getirdi. Âdem, “İşte, bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir” dedi, “Ona ‘Kadın’ denilecek, çünkü o adamdan alındı.”

Âdem'in Yaratılışı (Michelangelo) Sistine Şapeli tavanı

"Adem soyunun öyküsü: Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yaratıldıkları gün onlara "İnsan" adını verdi. ... Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü."

Hristiyanlıkta

Asli günah fikri ne Yahudilikte ne de İslam'da bulunur ve Hıristiyanlığa Havari Pavlus tarafından, Adem'in günahının dünyaya ölüm ve günahı getirdiğini savunan Helenistik Yahudi düşüncesindeki akımlardan yararlanılarak sokulmuştur. Pavlus'a göre günah, tüm insanların tabi olduğu bir güçtü, ancak Mesih'in gelişi, Adem'in günahının insanlığı sürgün ettiği Cennet'e doğruların geri dönmesini sağlayacak bir araçtı. Adem'in bu ilk günahının biyolojik olarak aktarıldığını ya da uzak bir atanın eylemleri nedeniyle sonraki nesillerin cezalandırılacağını düşünmemiştir. Günahın kendisini erkek menisinde konumlandırarak bu adımı atan Augustinus olmuştur: Adem ve Havva meyveden yediklerinde utanmışlar ve cinsel organlarını kapatarak ilk günahın sonraki tüm nesillere aktarıldığı yeri tanımlamışlardır. Sadece insan menisinden hamile kalmayan İsa Mesih, Adem'den aktarılan lekeden arınmıştı. (Augustinus'un fikri, antik dünyanın biyoloji konusundaki fikirlerine dayanıyordu; buna göre erkek spermi doğmamış bebeğin tamamını içeriyordu, anne rahmi ise bebeğin içinde büyüdüğü bir beslenme odasından başka bir şey değildi).

Âdem
آدم

Peygamber
Adem (Adam)1.png
Hat'da yazılmış 'Âdem' ardından Aleyhisselam
Tanınma nedeni İlk insan
Evlilik Havva
Çocuk(lar) Kabil, Habil, Şit

İslam'da

Müslümanlar, Âdem'in yaratılmış ilk insan ve ilk peygamber olduğuna inanırlar. İnanışa göre Allah onu Rahman suretinde yaratmış ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Tevrat veya Yahudi kaynaklarına göre Âdem’in 1000 veya 2000 yıl yaşadığı kabul edilir. Hadislerle İslama girmiştir. Âdem'den İslam dîninin kutsal kitabı Kuran'da sekiz sûrede bahsedilir. Kur'an dışı anlatımlarda kıssa, mitolojik bir hâle sokulmuştur. Buhari ve Müslim gibi güvenilen hadis kaynaklarına göre Âdem'in boyu 60 ziradır (yaklaşık 35-48 metre).

İslam'da Âdem'in topraktan yaratıldığına, Allah'ın ona diğer varlıklara öğretmediği isim koymayı, manalarını bulmayı öğrettiğine inanılır. Allah, meleklerin ona karşı secde etmesini istemiş, fakat İblis kibrinden ötürü ona secde etmemiştir. İblis bu yüzden cennetten kovulur. Kur'an'da Kehf Suresi'nin 50. ayetinde iblis'in melek değil cin olduğu ifade edilir.

Âdem ve Havva (1294/99 yılında İlhanlılar hakimiyeti altındaki Maragh'da basılmış Manafi el-Hayavan'dan)

Kuran'da Âdem ile eşinin aynı nefisden yaratıldığı ifade edilir. Âdem ve Havva cennette Allah'ın kendilerine yaklaşmalarını yasakladığı yasaklanmış bir ağaçtan İblis'in onlara yalan söyleyerek kandırmasıyla meyve yerler. Bunun üzerine cennetten kovulurlar. Yaşamakta oldukları Adn (Tevrat’ta Aden) cennetinden Âdem Serendip adasına (Srilanka), Havva ise Etiyopya’ya indirilir. Daha sonra Mekke'de Arafat dağında buluşurlar.

Bu kıssa, Kur'an'da detaylı bir biçimde geçmekte ve İslam kültüründe önemli bir yer kapsamaktadır. Müslümanlara, cennetten çıkış kıssasına inanmak -Kur'an'da geçtiğinden ötürü- farzdır.

Tevrat'a göre soyağacı

ÂdemHavva
KabilHabilŞit
HanokEnos
İradKenan
MehuyaelMahalalel
MetuşaelYared
AdahLamehZillahHanok
YavalYuvalTuval-KayinNaamahMetuşelah
Lamik
Nuh
SamHamYafes

Adem anlatısının kompozisyonu

Ve Elohim Adem'i Yarattı, William Blake

İbranice Kutsal Kitap'ın tamamında Adem, Yaratılış'ta olduğu gibi İsrail'in atalarının listesinin başında yer aldığı Tarihler Kitabı'nın başında bahsedilmesi dışında, yalnızca Yaratılış Kitabı'nın 1-5. bölümlerinde yer alır. Akademisyenler arasındaki çoğunluk görüşü, Yaratılış'ın son metninin Pers dönemine (M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllar) ait olduğu yönündedir, ancak Yaratılış'ın 1-11. bölümlerinde bahsedilen diğer tüm karakterlerin ve olayların İbranice Kutsal Kitap'ın geri kalanında bulunmaması, büyük bir azınlığın bu bölümlerin takip edenlerden çok daha sonra, muhtemelen M.Ö. 3. yüzyılda yazıldığı sonucuna varmasına neden olmuştur.

Kullanım

İnsanoğlu-insan-erkek birey

Kutsal Kitap אָדָם ('adam') kelimesini tüm anlamlarında kullanır: toplu olarak ("insanlık", Yaratılış 1:27), bireysel olarak ("bir adam", Yaratılış 2:7), cinsiyet belirtmeksizin ("erkek ve kadın", Yaratılış 5:1-2) ve erkek (Yaratılış 2:23-24). Yaratılış 1:27'de "adam" kolektif anlamda kullanılmıştır ve bireysel "Adem" ile kolektif "insanlık" arasındaki etkileşim, Aden Bahçesi'nde meydana gelen olayların ana edebi bileşenidir; anlatının ahlaki, cinsel ve ruhani terimleri boyunca gömülü olan muğlak anlamlar insanlık durumunun karmaşıklığını yansıtır. Yaratılış 2:7, "Adem "in bireysel bir insan (ilk insan) anlamını aldığı ve cinsiyet bağlamının bulunmadığı ilk ayettir; "adam "ın cinsiyet ayrımı daha sonra Yaratılış 5:1-2'de "erkek ve dişi" olarak tanımlanarak tekrarlanır.

Dünya ile bağlantı

Yinelenen bir edebi motif Adem ile toprak (adamah) arasındaki bağdır: Tanrı, yaratılış anlatısının son aşamalarında Adem'i çamurdan şekillendirerek yaratır. Masumiyetin yitirilmesinden sonra Tanrı, itaatsizliğinin cezası olarak Âdem'i ve yeryüzünü lanetler. Adem ve insanlık ölmek ve şekillendiği toprağa (ya da toprağa) geri dönmekle lanetlenir. Bu "dünyevi" yön, Adem'in kimliğinin bir bileşenidir ve Adem'in yeryüzünden uzaklaşma laneti, insanoğlunun dünyevi olmakla birlikte doğadan ayrılmış bölünmüş doğasını tanımlıyor gibi görünmektedir.

İncil sonrası Yahudi gelenekleri

Adam, Lucas Cranach the Elder

Vücut

Tanrı dünyanın dört bir yanından toprak aldı ve her bir renkle (kan için kırmızı, bağırsaklar için siyah, kemikler ve damarlar için beyaz ve soluk deri için yeşil) Adem'i yarattı. Adem'in ruhu Tanrı'nın suretidir ve Tanrı dünyayı nasıl dolduruyorsa, ruh da insan bedenini öyle doldurur: "Tanrı nasıl her şeyi görür ama kimse tarafından görülmezse, ruh da görür ama görülemez; Tanrı nasıl dünyaya yol gösterirse, ruh da bedene yol gösterir; Tanrı kutsallığı içinde nasıl safsa, ruh da öyledir; Tanrı nasıl gizlice yaşarsa, ruh da öyle yaşar." Yahudi literatürüne göre Adem, Tanrı'nın ilk gün yarattığı ışıkla özdeş bir ışık bedenine sahipti ve Adem'in orijinal ihtişamı Tanrı'nın mistik tefekkürüyle yeniden kazanılabilirdi.

Adem ve kış gündönümü

Avodah Zarah 8a bölümünde bulunan bir Aggadik efsane, Roma kış ortası bayramlarına ilişkin gözlemler ve ilk Adem'in kış gündönümünden önce oruç tutma ve sonrasında sevinme geleneğini kurduğuna dair talmudik hipotez içerir; bu festival daha sonra Roma Saturnalia ve Calenda'sına dönüşmüştür.

Adem ve Havva'nın Çocukları

Âdem, Cennet'ten kovulmalarından sonra 130 yıl boyunca Havva'dan uzak durmuş ve bu süre zarfında hem Havva hem de Âdem şeytanlarla cinsel ilişkiye girmiş, sonunda tekrar bir araya gelmişler ve Havva Şit'i doğurmuştur. M.Ö. 2. yüzyıla ait bir Yahudi dini eseri olan Jubilees Kitabı, Âdem'in Kabil ve Habil'den sonra doğan Avân adında bir kızı ve Şit'ten sonra doğan Azûrâ adında bir kızı olduğunu ve dokuz oğulları daha olduğunu; Kabil'in Avân'la, Şit'in de Azûrâ'yla evlendiğini ve böylece soylarının devam ettiğini anlatır. Âdem ile Havva'nın Hayatı ve onun Yunanca versiyonu olan Musa'nın Kıyameti, Âdem'in sürgündeyken günahından nasıl tövbe ettiğini ve zamanın sonunda tüm doğruların kaderini haber veren cennete götürülerek nasıl ödüllendirildiğini anlatır.

Adem'in ölümü ve gömülmesi

Başmelek Mikail, Havva ve o sırada hala hayatta olan oğlu Şit ile birlikte Adem'in ölümüne katıldı ve öldürülen oğlu Habil ile birlikte gömüldü. Tövbe ettikleri için Tanrı Adem ve Havva'ya ışıktan giysiler verdi ve benzer giysiler geldiğinde Mesih'i de giydirecektir.

Muhtemelen MS birinci yüzyıl Yahudi edebiyatından kaynaklanan Musa'nın Kıyameti'ne göre, Süleyman Tapınağı'nın sunağı dünyanın merkezi ve Tanrı'nın Aden Bahçesi'ne açılan kapıydı ve Adem burada hem yaratıldı hem de gömüldü.

Adem'e karşı tutum

17. yüzyılda yazılmış Kav ha-Yashar adlı kitapta yazar Adem hakkında olumsuz konuşulmaması konusunda uyarıda bulunur ve Adem hakkında olumlu konuşanların uzun bir yaşamla kutsanacağını yazar. Benzer bir uyarı Zohar'da da bulunabilir.

Adem ve melek Raziel

Sefer Raziel HaMalakh (רזיאל המלאך) (Melek Raziel), muhtemelen aynı el tarafından derlenmiş ve düzenlenmiş, ancak aslında tek bir yazarın eseri olmayan, geleneğe göre melek Raziel tarafından Adem'e vahyedilen ezoterik yazılar koleksiyonudur. Kitabın 13. yüzyıldan öncesine ait olduğu gösterilememekle birlikte, bazı bölümleri Geç Antik Çağ'a kadar uzanıyor olabilir ve Bahir ve Sefer Yetzirah gibi diğer belirsiz antik metinler gibi, birçok versiyonu günümüze ulaşmıştır. Zunz ("G. V." 2d ed., s. 176) üç ana bölüm ayırır: (1) Kitap Ha-Malbush; (2) Büyük Raziel; (3) Sırlar Kitabı ya da Nuh'un Kitabı. Bu üç bölüm hala ayırt edilebilir durumdadır-2b-7a, 7b-33b, 34a ve b. Bunlardan sonra "Yaratılış" ve "Şi'ur Ḳomah" başlıklı iki kısa bölüm gelir ve 41a'dan sonra muska ve büyü formülleri gelir.

Hıristiyanlıkta

Adem'in mezarı: Golgotha, Süleyman'ın Tapınağı'nın yerini aldı

Yukarıda da belirtildiği gibi, muhtemelen MS birinci yüzyıldan kalma materyaller içeren bir Yahudi yazısı olan Musa'nın Kıyameti, Adem'in hem yaratıldığı yeri hem de gömüldüğü yeri, dünyanın merkezi ve Cennet Bahçesi'ne açılan kapı olarak görülen Süleyman Tapınağı'nın sunağına yerleştirir. İlk Hıristiyan topluluğu bunu kendi Golgota efsanesine uyarlayarak sunağın yerine İsa'nın çarmıha gerildiği yeri koymuştur. Origen zamanında (MS 3. yüzyılın başları) geçerli olan bu Hıristiyan efsanesine göre, Mesih'in kutsal kanı aşağıya damlamış ve insan ırkının babasını hayata döndürmüş, o da daha sonra Kutsal Kitap'ta anlatıldığı gibi o gün Kudüs'te birçok kişiye görünen azizlere önderlik etmiştir.

Mandaeizm'de

Mandeizm'de Adem dinin kurucusu ve ilk peygamber olarak kabul edilir. O manda'yı (bilgi) ve aydınlanmanın gerçek yolunu müjdeler. Kushta veya ilahi hakikatin yayıcısı olarak görülür. Manda takvimine göre, Gregoryen takviminde MS 2021-2022, Manda yılı 445391 AA'ya (AA = Adem'in yaratılışından sonra) karşılık gelir.

Gnostisizm'de

Dünyanın Kökeni Üzerine adlı kadim Gnostik metinde, Adem başlangıçta ön düşünce olarak bilinen aeon tarafından dökülen ışıktan doğan ilksel bir varlık olarak görünür. Buna göre, onun ilksel formu Işığın Adem'i olarak adlandırılır. Ancak sekizinci cennete ulaşmak istediğinde, ışığına karışan yozlaşma nedeniyle bunu başaramaz. Böylece altı evreni ve onların Kaos'un göklerinden yedi kat daha iyi olan dünyalarını içeren kendi alemini yaratır. Tüm bu âlemler sekizinci gök ile onun altındaki Kaos arasındaki bölgede bulunur. Ancak arkonlar onu gördüklerinde, maddi dünyanın baş yaratıcısının (Yaldabaoth) tek tanrı olduğunu iddia ederek kendilerine yalan söylediğini anlarlar. Bununla birlikte, ruhani Adem'in suretinde Adem'in fiziksel bir versiyonunu yaratmaya karar verirler. Ancak Sophia daha sonra kızı Zoe'yi (ruhani Havva) fiziksel Havva'yı Adem'le birlikte bırakıp Bilgi Ağacı'na girmeden önce fiziksel Adem'e hayat vermesi için gönderir. Ancak Archonların Hypostasis'ine göre, fiziksel Adem'e bir ruh iner ve ona yaşayan bir ruh verir.

Dürzi inancında

Dürziler Adem'i, tektanrıcılığın (tevhid) temel öğretilerini daha geniş bir kitleye aktarmaya yardımcı olan ilk sözcü (natiq) olarak görürler. Ayrıca tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkan yedi peygamberden biri olarak Dürzi inancında Tanrı'nın önemli bir peygamberi olarak kabul edilir.