Tantra

bilgipedi.com.tr sitesinden
Vajrayogini
Sri Yantra
Kalacakra
Yab Yum
Tantrik sanat. Sol üstten saat yönünde: Vajrayogini (Budist), Sri Yantra (Hindu), Çakra illüstrasyonu, Tibet tanrısı Vajradhara (Yıldırımın Sahibi) maithuna içinde, Kalachakra Mandala, Dakini.

Tantra (/ˈtæntrə/; Sanskritçe: तन्त्र, lit. 'tezgah, dokuma, çözgü'), MS 1. binyılın ortalarından itibaren Hindistan'da gelişen Hinduizm ve Budizm'in ezoterik gelenekleridir. Hint geleneklerinde tantra terimi aynı zamanda geniş anlamda uygulanabilir herhangi bir sistematik "metin, teori, sistem, yöntem, araç, teknik veya uygulama" anlamına gelir. Bu geleneklerin önemli bir özelliği mantraların kullanılmasıdır ve bu nedenle genellikle Hinduizm'de Mantramārga ("Mantra Yolu") veya Budizm'de Mantrayāna ("Mantra Aracı") ve Guhyamantra ("Gizli Mantra") olarak adlandırılırlar.

Ortak çağın ilk yüzyıllarından itibaren Vişnu, Şiva veya Şakti'yi merkeze alan yeni Tantralar ortaya çıkmıştır. Shaiva Siddhanta geleneği, Sri-Vidya'nın Shakta mezhebi, Kaula ve Keşmir Şaivizmi gibi modern Hinduizm'in tüm ana formlarında tantrik soylar vardır.

Budizm'de Vajrayana gelenekleri Hint Budist Tantralarına dayanan tantrik fikir ve uygulamalarıyla bilinir. Bunlar arasında Hint-Tibet Budizmi, Çin Ezoterik Budizmi, Japon Shingon Budizmi ve Nepal Newar Budizmi yer alır. Güney Ezoterik Budizmi doğrudan tantralara atıfta bulunmasa da, uygulamaları ve fikirleri bunlara paraleldir.

Tantrik Hindu ve Budist gelenekleri Jainizm, Tibet Bön geleneği, Taoizm ve Japon Şintō geleneği gibi diğer Doğu dini geleneklerini de etkilemiştir.

Puja gibi Vedik olmayan bazı ibadet biçimleri, anlayışları ve ritüelleri bakımından tantrik olarak kabul edilir. Hindu tapınak inşası da genellikle tantra ikonografisine uygundur. Bu konuları anlatan Hindu metinlerine Tantralar, Āgamalar veya Samhitālar denir. Budizm'de tantra Tibet ve Doğu Asya Budizm'inin sanat ve ikonografisinin yanı sıra Hindistan'ın tarihi mağara tapınaklarını ve Güneydoğu Asya sanatını da etkilemiştir.

Tantra (Sanskritçe: तन्त्र ""Sürekliliği" işaret bir dokuma anlamına gelmektedir.) Hinduizmin aktif dişil Tanrıça formu olan Şakti'ye bağlı bir koludur.

Batılı ülkelerde ve batılı eğitimden geçmiş doğulularda Tantra büyük ölçüde cinsellikle ilişkilendirilmesine rağmen Tantra'da cinsellik son derece sıkı şartlara bağlı, Tantra'nın belirli bir kolunda uygulanan ve diğer tüm pratiklerle birlikte düşünülmesi gereken ritüelistik bir uygulamadır: "Guru-çisya geleneğinden yoksun ve yaygınlaştırılan yanlış bilgiyle ayartılan belli kişiler Kuladharma'nın doğasını kendi akıllarına göre hayal ederler. Eğer yalnızca içki içmekle insanlar aydınlanmaya ulaşabilselerde tüm içki bağımlıları mükemmelliğe ulaşırlardı. Eğer yalnızca et yemekle yüksek makamlara varılabilseydi dünyadaki tüm etçiller fazilet sahibi olurlardı. Eğer kurtuluş şakti ile cinsel ilişkiyle kazanılsaydı tüm yaratıklar dişileriyle ilişkileriyle kurtulurlardı." (Kularnava Tantra, II, 116-118)

Tantra özellikle ABD'de öylesine popülerleştirilmiştir ki bazı yazarlar "Amerikan Tantra" diye bir olgu ve hatta ticari bir markanın varlığına işaret etmektedirler. Bu terim Tantra'nın videolar, kitaplar, workshoplar ile ticari bir girişim haline geldiğini göstermektedir. Tantra'nın Batı'da algılandığından farklı olarak küçük bir grubu tarafından Maituna'nın (cinsel ayinler) yapıldığı ve çoğunlukla bu ayinin psikolojik bir sembolizmle gerçekleştirildiği de söylenmektedir.

Etimoloji

Tantra (Sanskritçe: तन्त्र) kelime anlamıyla "dokuma tezgahı, çözgü, örgü" anlamına gelir. Padoux'a göre, Tan fiil kökü şu anlamlara gelmektedir: "uzatmak", "yaymak", "eğirmek", "dokumak", "sergilemek", "ortaya koymak" ve "oluşturmak". Dolayısıyla, uzantı olarak, "sistem", "doktrin" veya "iş" anlamına da gelebilir.

Tantra kelimesinin ezoterik bir uygulama veya dini ritüelizm anlamına gelen çağrışımı sömürge dönemi Avrupa icadıdır. Ron Barrett, bu terimin dokuma metaforuna dayandığını ve Sanskritçe tan kökünün ipliklerin bir dokuma tezgahında çözülmesi anlamına geldiğini belirtmektedir. Bir metin, teknik ya da uygulamada "geleneklerin ve öğretilerin iplik gibi iç içe geçmesi" anlamına gelir.

Kelime Rigveda ilahilerinde, örneğin 10.71'de, "çözgü (dokuma)" anlamında geçmektedir. Atharvaveda'nın 10.7.42 bölümünde ve birçok Brahmana'da olduğu gibi diğer birçok Vedik dönem metninde de bulunur. Bu ve Vedik sonrası metinlerde, Tantra'nın bağlamsal anlamı "esas veya temel parça, ana nokta, model, çerçeve, özellik" olan şeydir. Hinduizm'in (ve Jainizm'in) Smritis ve destanlarında terim "doktrin, kural, teori, yöntem, teknik veya bölüm" anlamına gelir ve kelime hem ayrı bir kelime olarak hem de "Atman (Öz) doktrini veya teorisi" anlamına gelen atma-tantra gibi ortak bir son ek olarak görünür.

MÖ 500'lerden sonra Budizm, Hinduizm ve Jainizm'de "Tantra" terimi, tıpkı Sutra kelimesi gibi (Tantra'daki "birlikte dokuma" metaforunu yansıtan "birlikte dikme" anlamına gelir) bibliyografik bir kategoridir. Aynı Budist metinler bazen tantra veya sutra olarak anılır; örneğin Vairocabhisambodhi-tantra aynı zamanda Vairocabhisambodhi-sutra olarak da anılır. Tantra kelimesinin çeşitli bağlamsal anlamları Hintçe metne göre değişir ve ekteki tabloda özetlenmiştir.

"Tantra" teriminin Hintçe metinlerdeki görünümleri
Dönem Metin veya yazar Tantranın bağlamsal anlamı
MÖ 1700-1100 Ṛigveda X, 71.9 Tezgah (veya dokuma cihazı)
MÖ 1700-? Sāmaveda, Tandya Brahmana Öz (veya "ana kısım", belki de Sastraların özünü ifade eder)
MÖ 1200-900 Atharvaveda X, 7.42 Tezgâh (veya dokuma)
MÖ 1400-1000 Yajurveda, Taittiriya Brahmana 11.5.5.3 Tezgâh (veya dokuma)
MÖ 600-500 Aṣṭādhyāyī 1.4.54 ve 5.2.70'de Pāṇini Çözgü (dokuma), dokuma tezgahı
MÖ 500 öncesi Śatapatha Brāhmaṇa Öz (veya ana parça; yukarıya bakın)
MÖ 350-283 Chanakya Arthaśāstra Üzerine Bilim; sistem veya şastra
MS 300 Īśvarakṛṣṇa Sānkhya Kārikā'nın yazarı (kārikā 70) Doktrin (Sankhya'yı bir tantra olarak tanımlar)
320 CE Viṣṇu Purāṇa Uygulamalar ve ritüeller
MS 320-400 Şair Kālidāsa Abhijñānaśākuntalam üzerine Bir konuyu derinlemesine anlama veya konuya hakim olma
423 Rajasthan'daki Gangdhar taş yazıtı Tapınma teknikleri (Tantrodbhuta) Tantrik uygulamalarla şüpheli bağlantı.
550 Sabarasvamin'in Mimamsa Sutra 11.1.1, 11.4.1 vb. üzerine yorumu. İplik, metin; faydalı eylem veya şey
500-600 Çin Budist kanonu (Cilt 18-21: Tantra (Vajrayāna) veya Tantrik Budizm Doktrinler veya uygulamalar bütünü
600 Kāmikāgama veya Kāmikā-tantra Gerçeklik ilkeleri hakkında kapsamlı bilgi
606–647 Sanskrit alimi ve şair Bāṇabhaṭṭa (Harṣacarita ve Kādambari'de), Bhāsa'nın Cārudatta'sında ve Śūdraka'nın Mṛcchakatika'sında Tanrıçalara veya Matrikalara tapınma yerleri ve yöntemleri kümesi.
975–1025 Filozof Abhinavagupta Tantrāloka'sında Doktrinler veya uygulamalar bütünü, öğretiler, metinler, sistem (bazen Agamalar olarak da adlandırılır)
1150–1200 Jayaratha, Abhinavagupta'nın Tantrāloka üzerine yorumcusu Doktrinler veya uygulamalar bütünü, öğretiler
1690–1785 Bhaskararaya (filozof) Düşünce sistemi veya doktrinler ya da uygulamalar bütünü, bir kanon

Tanım

Antik ve ortaçağ dönemi

M.Ö. 5. yüzyıl bilgini Pāṇini Sutra 1.4.54-55 Sanskritçe gramerinde tantrayı "bağımsız" ya da kendi "çözgüsü, kumaşı, dokumacısı, destekleyicisi, kartası (aktörü)" olan kişi anlamına geldiğini belirttiği "Sva-tantra" (Sanskritçe: स्वतन्त्र) örneği üzerinden şifreli bir şekilde açıklar. Patanjali Mahābhāṣya'da Panini'nin tanımını alıntılar ve kabul eder, daha sonra 18 örnekte daha uzun bir şekilde tartışır veya bahseder ve metaforik "çözgü (dokuma), genişletilmiş kumaş" tanımının birçok bağlamla ilgili olduğunu belirtir. Patanjali, tantra kelimesinin "asıl, ana" anlamına geldiğini belirtir.

Aynı örneği "sva" (benlik) ve tantra sözcüklerinin bileşimi olan svatantra için de kullanır ve ardından "svatantra" sözcüğünün "kendine bağımlı olan, kendi kendisinin efendisi olan, kendisi için asıl olan şey kendisi olan kişi" anlamına geldiğini belirterek tantra tanımını yorumlar. Patanjali ayrıca Tantra'nın yapısal kurallar, standart prosedürler, merkezi rehber veya herhangi bir alanda birçok unsur için geçerli olan bilgi olduğunu belirterek semantik bir tanımını da sunar.

Hinduizm'in kadim Mimamsa ekolü tantra terimini kapsamlı bir şekilde kullanır ve alimleri çeşitli tanımlar sunar. Örneğin:

Bir eylem veya bir şey, tamamlandığında, bir kişiye veya birçok kişiye çeşitli konularda faydalı olduğunda, bu Tantra olarak bilinir. Örneğin, birçok rahibin arasına yerleştirilen bir lamba. Buna karşılık, tekrarlanmasıyla fayda sağlayan şeye Āvāpa denir, örneğin yağ ile masaj yapmak gibi (...)

- Sabara, 6. yüzyıl,

Ortaçağ metinleri kendi Tantra tanımlarını sunar. Örneğin Kāmikā-tantra, tantra teriminin aşağıdaki açıklamasını verir:

Özellikle gerçekliğin ilkeleri (tattva) ve kutsal mantralarla ilgili bol ve derin konuları detaylandırdığı (tan) ve kurtuluş (tra) sağladığı için tantra olarak adlandırılır.

Modern dönem

Okültist ve işadamı Pierre Bernard (1875-1955), tantra felsefesini ve uygulamalarını Amerikan halkına tanıtmakla ve aynı zamanda seksle bağlantısı konusunda biraz yanıltıcı bir izlenim yaratmakla tanınır. Bu popüler cinselleştirme daha doğru bir şekilde batı Neo-Tantra hareketi olarak kabul edilir.

Modern bilim dünyasında Tantra ezoterik bir uygulama ve ritüelistik bir din olarak incelenmiş, bazen de Tantrizm olarak adlandırılmıştır. Tantra'nın takipçileri için ne anlama geldiği ile sömürge dönemi yazarlarının Tantra hakkında yorum yapmaya başlamasından bu yana Tantra'nın temsil edilme veya algılanma şekli arasında büyük bir uçurum vardır. O zamandan beri Tantra'nın birçok tanımı önerilmiştir ve evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. André Padoux, Tantra tanımları üzerine yaptığı incelemede iki tanım önerir ve ardından her ikisini de reddeder. Padoux'ya göre tanımlardan biri Tantra uygulayıcıları arasında bulunur: Tantra, kişinin iç dünyası ile makrokozmik gerçeklik arasındaki karşılıkların önemli bir rol oynadığı, insan ve kozmos vizyonuyla ilgili herhangi bir "gözlem sistemi "dir. Gözlemciler ve uygulayıcı olmayanlar arasında daha yaygın olan bir başka tanım ise "ideolojik yönü tamamen ihmal eden bir dizi mekanik ritüel" şeklindedir.

Tantrik gelenekler çoğunlukla metinsel ve tarihsel perspektiflerden incelenmiştir. Yaşayan Tantrik gelenekler üzerine antropolojik çalışmalar çok azdır ve etnografya Tantra çalışmalarıyla nadiren ilgilenmiştir. Bu durum muhtemelen Tantrizmin modern dönemde okült, ezoterik ve gizli olarak inşa edilmesinin bir sonucudur. Bazı akademisyenler çağdaş Tantrik geleneklerdeki gizlilik mitini açığa çıkarmaya çalışmış ve yaşayan Tantrik geleneklerin incelenmesindeki etik ve epistemolojik sorunların üstesinden gelmek için yeni metodolojik yollar önermişlerdir.

David N. Lorenzen'e göre, dar ve geniş olmak üzere iki farklı Tantra tanımı mevcuttur. Dar tanıma göre, Tantrizm ya da "Tantrik din", doğrudan Tantralar, Samhitalar ve Agamalar olarak adlandırılan Sanskritçe metinlere dayanan seçkin geleneklerdir. Lorenzen'in "geniş tanımı" bunu Yoga ve Şaktizm gibi geniş bir yelpazedeki "büyülü inanç ve uygulamaları" da içerecek şekilde genişletmektedir. Bununla birlikte, "yoga "nın kendisi, yoganın fiziksel esneme ile eşanlamlı olduğu yönündeki batı varsayımı da dahil olmak üzere, pek çok geleneğe ve uygulamaya geniş bir şekilde atfedilen bir terimdir. Patanjali Yoga Sutralarında tanımlanmıştır: "Yoga zihnin doğasını dinginleştirmektir." Gerçekte, üçüncü bir tanım da mevcuttur - maneviyat ve kutsal adına cinsel istismar. Bir Budist Rinpoche bile, ABD'de kendini "guru" ilan eden sayısız figür bir yana, öğrencilerine ve müritlerine borçlu olduğu temel güvene dayalı görevleri ihlal etmeye itilmektedir. Batılı neo-tantra, özellikle Chandra Mohan / Rajneesh / Osho ve Margo Anand gibi takipçileri tarafından "Dünyanın Önde Gelen Tantra Uzmanı" olarak popülerleştirilmiştir.

Richard Payne, popüler kültürün yakınlık konusundaki fesat takıntısı göz önüne alındığında, Tantra'nın yaygın ama yanlış bir şekilde seks ile ilişkilendirildiğini belirtmektedir. Tantra, anlamsız ritüelistik libertinizm tarafından yönlendirilen "vecd yogası" olarak etiketlenmiştir. Bu, Tantra'nın onu uygulayan Budist, Hindu ve Jainler için ne anlama geldiğine dair çeşitli ve karmaşık anlayıştan çok uzaktır.

David Gray geniş genellemelere katılmamakta ve Tantra'yı tanımlamanın zor bir iş olduğunu belirtmektedir çünkü "Tantra gelenekleri çok çeşitlidir, çeşitli dini gelenekleri ve kültürel dünyaları kapsar. Sonuç olarak da çeşitlilik gösterirler ve bu da yeterli bir tanım bulmayı önemli bir zorluk haline getirir". Tantra'yı tanımlamanın zorluğu, hem Güney Asya hem de Doğu Asya'da ve dışında Budizm, Hinduizm ve Jainizm dahil olmak üzere başlıca Hint dinlerinin tarihsel olarak önemli bir parçası olması gerçeğiyle daha da artmaktadır. Uygulayıcıları için Tantra; metinler, teknikler, ritüeller, manastır uygulamaları, meditasyon, yoga ve ideolojinin bir kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Georg Feuerstein'a göre, "Tantralarda tartışılan konuların kapsamı oldukça geniştir. Dünyanın yaratılışı ve tarihi; çok çeşitli erkek ve dişi tanrıların ve diğer yüksek varlıkların isimleri ve işlevleri; ritüel ibadet türleri (özellikle Tanrıçalara); büyü, büyücülük ve kehanet; ezoterik "fizyoloji" (süptil veya psişik bedenin haritası); gizemli yılan gücünün (kundalinî-shakti) uyanışı; bedensel ve zihinsel arınma teknikleri; aydınlanmanın doğası ve en önemlisi kutsal cinsellik ile ilgilenirler." Hindu pujası, tapınakları ve ikonografisi tantrik etki göstermektedir. Gavin Flood, bu metinlerin "felsefede, ritüelde ve sanatta bedenin" temsilini içerdiğini ve bunların "bedenin teknikleri, tantrik gelenekler içinde geliştirilen, bedeni ve benliği dönüştürmeyi amaçlayan yöntemler veya teknolojiler" ile bağlantılı olduğunu belirtmektedir.

Tantrizm

Tantrizm terimi hiçbir Asya dilinde bulunmayan bir 19. yüzyıl Avrupa icadıdır; benzer Oryantalist kökenli "Sufizm" ile karşılaştırın. Padoux'ya göre, Tantrizm Batılı bir terim ve kavramdır, Tantrikaların kendileri tarafından kullanılan bir kategori değildir. Bu terim, Hindistan hakkında sınırlı bilgiye sahip olan ve Tantrizmi ana akım olduğuna inandıkları Hint geleneklerinin aksine özel, sıra dışı ve azınlık bir uygulama olarak gören 19. yüzyıl İndologları tarafından ortaya atılmıştır.

Mantra
Vishnu mandala
Sexual yoga
Kali Yantra
Subtle body
Kapala
Tantrizm'in unsurları. Sol üstten saat yönünde: Mantra (Budist), Mandala (Hindu), Yantra (Kali'nin), Kafatası kabı (Kapala), Nadis ve Çakralar (Tibet), Cinsel birleşmede tasvir edilen Tanrılar. Bunlar Tantrizm'de ne zorunlu ne de evrenseldir.

Robert Brown da benzer şekilde "tantrizmin" dini sistemin kendisine ait bir kavram değil, Batı biliminin bir kurgusu olduğunu belirtmektedir. Tantrizmi, Batılıların "tutarlı olmayan" ve "çeşitli kaynaklardan gelen, bir grup içindeki uygulayıcıları arasında, gruplar arasında, coğrafyada ve tarihi boyunca çeşitlilik gösteren, birikmiş bir dizi uygulama ve fikir" olan, çok az anladıkları bir sistem için özür dileyen bir etiket olarak tanımlar. Brown'a göre bu, her bir takipçiye Tantrik unsurları Tantrik olmayan unsurlarla karıştırma, her türlü normu zorlama ve çiğneme, "süpramundane'ye ulaşmak için sıradan olanı" deneme özgürlüğü veren bir sistemdir.

Teun Goudriaan 1981 tarihli Hindu Tantrizmi incelemesinde, Tantrizmin genellikle kişinin kendi bedenindeki ilahi olanı fark ederek ve geliştirerek, eril-dişil ve ruh-madde arasında eşzamanlı bir birlik olan ve nihai hedefi "ikiliksizliğin ilkel mutluluk halini" gerçekleştirmek olan "sistematik bir kurtuluş veya ruhani mükemmellik arayışı" anlamına geldiğini belirtir. Tipik olarak, mantralar (bijalar), geometrik desenler ve semboller (mandala), jestler (mudra), kişinin bedenindeki mikrokozmosun süptil beden olarak dışarıdaki makrokozmik unsurlarla eşleştirilmesi (kundalini yoga), simgelerin ve seslerin atanması (nyasa), meditasyon (dhyana), ritüel ibadet (puja), inisiyasyon (diksha) ve diğerleri gibi Tantrik öğeleri içerebilen gönüllü olarak seçilmiş belirli uygulamalardan oluşan, metodik olarak çabalanan bir sistemdir. Goudriaan'a göre Tantrizm, kesinlikle tekçi olan ancak geniş çeşitlilikler gösteren canlı bir sistemdir ve basit ya da sabit bir tanım konusunda dogmatik olmak mümkün değildir.

David Gray'in 2016 tarihli bir incelemesinde belirttiği üzere Tantrizm, eski Hinduizm'den Vedik, yogik ve meditatif geleneklerin yanı sıra rakip Budist ve Jain geleneklerini birleştiren "Tantrik gelenekler" için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. Batılı akademisyenlerin bir neolojisidir ve herhangi bir tantrik geleneğin kendi anlayışını yansıtmaz. Goudriaan'ın tanımlaması faydalı olsa da Gray, tüm Tantra geleneklerinde ortak olan tek bir tanımlayıcı evrensel özellik olmadığını, açık ve gelişime açık bir sistem olduğunu ekler. Tantrizm, ister Budist ister Hindu olsun, en iyi şekilde, hem bilgi hem de özgürlük ile karakterize edilen bir kurtuluş yolu olduğuna inananlar tarafından ritüellere ve meditasyona güçlü bir şekilde odaklanan uygulamalar, bir dizi teknik olarak nitelendirilebilir.

Tantrika

Padoux'ya göre "Tantrika" terimi, Sruti'nin (kanonik metinler) vaidika ve tantrika formlarını karşılaştıran Kulluka Bhatta'nın Manava Dharmasastra 2.1 üzerine yaptığı bir yoruma dayanmaktadır. Bhatta'ya göre Tantrika, Vedik külliyattan bağımsız olarak Hindu geleneğinin paralel bir parçasını oluşturan literatürdür. Vedik ve Vedik olmayan (Tantrik) yollar nihai gerçekliğe iki farklı yaklaşım olarak görülür; Vedik yaklaşım Brahman'a, Tantrika ise Vedik olmayan Āgama metinlerine dayanır. Padoux, Bhatta'nın açıklığa kavuşturma çabasına rağmen, gerçekte Hinduların ve Budistlerin tarihsel olarak Vedik, Vedik olmayan ve Budizm söz konusu olduğunda kendi kanonik eserleri olmak üzere tüm kaynaklardan fikirleri ödünç almakta ve harmanlamakta kendilerini özgür hissettiklerini belirtmektedir. Trika veya Keşmir Şaivizmi Tantrika olarak da anılabilir.

Tantrik ve Tantrik olmayan gelenekler - ister ortodoks Budizm, ister Hinduizm veya Jainizm olsun - arasındaki en önemli farklardan biri manastır veya çileci yaşamın gerekliliğine dair varsayımlarıdır. Her üç büyük kadim Hint dininde de Tantrika olmayan veya ortodoks gelenekler, bir ev sahibinin dünyevi yaşamının arzu ve açgözlülüklerle dolu olduğunu ve bunun ruhani kurtuluşa (mokşa, nirvana, kaivalya) ciddi bir engel teşkil ettiğini kabul eder. Bu ortodoks gelenekler ev halkı yaşamından feragat etmeyi, bir dilencinin sadelik içinde yaşamasını ve keşiş ya da rahibe olmak için tüm bağlılıkları terk etmeyi öğretir. Buna karşılık, Robert Brown'a göre Tantrika gelenekleri "hem aydınlanmanın hem de dünyevi başarının" elde edilebilir olduğunu ve "aydınlanmaya ulaşmak için bu dünyadan kaçınmanın gerekmediğini" savunur. Ancak, bu varsayılan kategorik ayrışma bile tartışmalıdır, örneğin Bhagavad Gita v.2:48-53, şunları içerir: "Yoga eylemlerin [gerçekleştirilmesinde] beceridir."

Tarih

Vedik dindeki Proto-Tantrik unsurlar

Rig Veda'nın Keśin ilahisi (10.136), Karel Werner'in de belirttiği gibi, "içinde ateş ve zehir, cennet ve dünya taşıyan, coşku ve yaratıcılıktan depresyon ve ıstıraba, ruhani mutluluğun doruklarından dünyaya bağlı emeğin ağırlığına kadar uzanan" "vahşi yalnızları" tanımlar. Rigveda bu yalnızlar için hayranlık dolu sözler kullanır ve bunun Tantra ile ilgili olup olmadığı çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. David Lorenzen'e göre, munilerin (bilgelerin) Tantra benzeri "kendinden geçmiş, değişmiş bilinç halleri" yaşadıkları ve "rüzgarda uçma" yeteneği kazandıkları anlatılmaktadır. Buna karşılık Werner bunların erken Yoga öncüleri ve Budizm öncesi kadim Hint geleneğinin başarılı yogileri olduğunu ve bu Vedik ilahinin "kişilikleri dünyaya bağlı olmayan, çünkü gizemli rüzgarın yolunu izleyen" "düşüncelerde kaybolmuş" kişilerden bahsettiğini öne sürer.

Hinduizm'in en eski iki Upanişadik kutsal kitabı, 4.2. bölümdeki Brihadaranyaka Upanişad ve 8.6. bölümdeki Chandogya Upanişad, Atman (Benlik) ve bedenin kişi uyanıkken veya uyurken enerji taşıyan atardamarlar vasıtasıyla nasıl birbirine bağlı ve bağımlı olduğuna dair teorilerini sunarken nadis'e (hati) atıfta bulunur, ancak Tantrik uygulamalarla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmezler. Shvetashvatara Upanishad Yoga'nın standart bir parçası haline gelen nefes kontrolünü anlatır ama Tantrik uygulamalar bu kitapta yer almaz. Aynı şekilde, Taittiriya Upanişad bedenin içinden geçen merkezi bir kanaldan bahseder ve çeşitli Vedik metinlerde bedende hareket eden ve onu canlandıran bedensel pranalardan (yaşamsal nefesler) bahsedilir. Ancak, bedensel pranaları yoga yoluyla bilinçli olarak hareket ettirme fikri bu kaynaklarda bulunmaz. Lorenzen'e göre, bedenle ilgili Vedik fikirler daha sonra Tantra'da bulunan nadis ve çakraların "mistik anatomisine" dönüşmüştür. Tantrizmin yogik bileşeni Bāṇabhaṭṭa'nın Harshacharita'sında ve Daṇḍin'in Dashakumaracharita'sında açıkça görülür. Lorenzen'in bu teorisinin aksine, Mircea Eliade gibi diğer akademisyenler Yoga'yı ve Yogik uygulamaların evrimini Tantra ve Tantrik uygulamaların evriminden ayrı ve farklı olarak değerlendirmektedir.

Geoffrey Samuel'e göre, tapas adı verilen ruhani bir enerjinin içsel gelişimi Brahmanalar ve Srauta metinlerinde Vedik dinin merkezi bir unsuru haline gelir. Bu metinlerde, çileci uygulamalar kutsal bir adamın tapas, yani bir tür büyülü içsel ısı oluşturmasına olanak tanır ve bu da onların her türlü büyülü beceriyi gerçekleştirmelerinin yanı sıra vizyonlar ve ilahi vahiyler vermelerini sağlar. Samuel ayrıca Mahabharata'da "yoga" teriminin en yaygın kullanımlarından birinin "ölmek üzere olan bir savaşçının ölüm anında yoga yoluyla kendini güneş küresine aktarması olduğunu, bu uygulamanın Upanisadik referanslarla bağlantılı olarak kişinin güneş küresinden Brahman Dünyasına seyahat edebileceği yol olarak başın tepesindeki kanala atıfta bulunduğunu" belirtmektedir. Kişinin ölüm anında bilincini aktarmasına dair bu uygulama Tibet Budizm'inde hala önemli bir uygulamadır. Samuel ayrıca geç dönem Upanişadlarda cinsel ritüellerden ve ruhsallaştırılmış bir cinsellikten bahsedildiğini belirtmektedir. Samuel'e göre, "geç Vedik metinler cinsel ilişkiyi sembolik olarak Vedik kurbana eşdeğer ve meninin boşalmasını da adak olarak ele alır." Bu tema Jaiminiya Brahmana, Chandogya Upanisad ve Brhadaranyaka Upanisad'da bulunabilir. Brhadaranyaka, çoğunlukla çocuk elde etmeyi amaçlayan, erkeklik gücü ve erkeğin erkekliğini kaybetmesiyle ilgili çeşitli cinsel ritüeller ve uygulamalar içerir.

David Gordon White, Yogini kültlerini erken dönem tantranın temeli olarak görür ancak bu kültlerin köklerinin yerli kabileler ya da İndus Vadisi uygarlığı gibi "Vedik olmayan otokton bir kaynakta" yattığını savunan akademisyenlere katılmaz. White bunun yerine Vedik Srauta metinlerinde Rākā, Sinīvālī ve Kuhū tanrıçalarına tantrik ritüele benzer bir şekilde sunulan adaklardan bahsedildiğini öne sürer. Sanskritçe ve Klasik Hint Dinleri profesörü olan Frederick Smith, Tantra'yı MS 1. binyıldaki Bhakti hareketine paralel bir dini hareket olarak görmektedir. Smith, Tantra'nın Ayurveda ile birlikte geleneksel olarak Atharvaveda'ya atfedildiğini, ancak bu atfın tarihselliğe değil saygıya dayandığını belirtmektedir. Ayurveda öncelikle Vedik kökleri olan ampirik bir uygulama olmuştur, ancak Tantra Atharvaveda veya başka bir Vedik metinde herhangi bir şeye dayandırılamayan ezoterik, halk hareketi olmuştur.

Budizm'deki Proto-Tantrik unsurlar

Bir Budist dhāraṇī (efsun), Nilaṇṭhanāmahṛdaya dhāraṇī, Çince transliterasyonlu Siddham Yazısı.
Bir yakṣiṇī'nin Kuşan heykeli (2. yüzyıl), Mathura bölgesi.

Pre-tantrik Budizm proto-tantrik olarak görülebilecek ve Budist Tantrik geleneğinin gelişimini etkilemiş olabilecek unsurlar içerir. Büyülü ilahilerin veya efsunların kullanımı erken dönem Budist metinlerinin yanı sıra bazı Mahayana sutralarında da bulunabilir. Bu sihirli büyüler veya ilahiler korunma ve uğur getirme gibi çeşitli sebeplerle kullanılmıştır. Pali geleneğinde korunma ilahilerine parita adı verilir ve bugün Theravada geleneğinde yaygın olarak okunan Ratana Sutta gibi metinleri içerir. Mahayana efsunlarına dhāraṇīler denir. Bazı Mahayana sutraları tantrik uygulamanın merkezi bir özelliği olan mantraların kullanımını içerir.

Geoffrey Samuel'e göre, Budistler ve Jainler gibi sramana grupları ölülerle ilişkilendirilmiştir. Samuel, "sık sık ölülerle ilişkili yerlere yerleştiklerini ve ölülerin ruhlarıyla ilişkide önemli bir rol üstlenmiş gibi göründüklerini" belirtmektedir. Bu alana adım atmak, Hintlilerin bakış açısına göre tehlikeli ve saf olmayan doğaüstü bir alana girmeyi gerektiriyordu. Ölümle kurulan bu ilişki modern Budizm'in bir özelliği olmaya devam etmektedir ve bugün Budist ülkelerde ölülerden Budist rahipler ve diğer ritüel uzmanları sorumludur. Dolayısıyla, tantrik uygulayıcıların mezarlıklarla ve ölüm imgeleriyle ilişkilendirilmesi, Budistlerin bu ölü mekânlarıyla erken dönem temaslarından önce gerçekleşmiştir.

Bazı akademisyenler tantranın gelişiminin Yakṣas ve Nagas gibi doğa ruhu-tanrılarının kültlerinden etkilenmiş olabileceğini düşünür. Yakṣa kültleri erken dönem Budizm'in önemli bir parçasıydı. Yaksa'lar güçlü doğa ruhlarıdır ve bazen koruyucu veya gardiyan olarak görülürler. Kubera gibi Yaksa'lar aynı zamanda büyülü efsunlarla da ilişkilendirilir. Āṭānāṭiya Sutta'da Kubera'nın Budist sangha'ya koruma büyüleri sağladığı söylenir. Bu ruh tanrıları arasında Sanchi ve Bharhut gibi başlıca Budist mekânlarında tasvir edilmiş olarak bulunabilen çok sayıda dişi tanrı (yakṣiṇī) da vardır. Erken dönem Budist metinlerinde rākṣasa ve rākṣasī olarak adlandırılan, Hārītī'yi yiyen çocuklar gibi vahşi iblis benzeri tanrılardan da bahsedilir. Mahayana metinlerinde de bulunurlar; örneğin Lotus Sutra'nın 26. Bölümünde Buda ile sutrayı koruyup kollayacaklarına yemin eden bir grup rākṣasī arasında geçen bir diyalog yer alır. Bu figürler ayrıca Lotus Sutra'nın takipçilerini korumak için büyülü dhāraṇīleri öğretir.

Budist Tantrik pratiğin kilit unsurlarından biri meditasyonda tanrıların görselleştirilmesidir. Bu uygulama aslında tantrik öncesi Budist metinlerde de bulunur. Pratyutpanna Samādhi ve üç Amitabha Saf diyar sutrası gibi Mahayana sutralarında. Gandavyuha ve Dasabhumika gibi "proto-tantrik" denebilecek materyaller içeren başka Mahāyāna sutraları da vardır ve bunlar daha sonraki Tantrik metinlerde bulunan imgelere kaynaklık etmiş olabilir. Samuel'e göre, Altın Işık Sutrası (en geç 5. yüzyıl) proto-mandala olarak görülebilecek bir şey içerir. İkinci bölümde, bir bodhisattva "berilden yapılmış, ilahi mücevherler ve göksel parfümlerle dolu geniş bir bina" vizyonuna sahiptir. Dört yönde, üzerlerinde dört Buddha'nın oturduğu dört lotus koltuğu belirir: Doğu'da Aksobhya, Güney'de Ratnaketu, Batı'da Amitayus ve Kuzey'de Dundubhīśvara."

Günümüz Pakistan'ındaki Gandhara'da keşfedilen ve MS 1. yüzyıla tarihlenen bir dizi sanat eserinde, ellerinde kafatasları tutan Budist ve Hindu rahipler görülmektedir. Bu sanat eserlerine karşılık gelen efsane Budist metinlerinde bulunur ve "kafataslarına dokunarak o kafatasının ait olduğu kişinin gelecekteki yeniden doğuşlarını tahmin eden" keşişleri anlatır. Robert Brown'a göre, bu Budist kafatası vurma kabartmaları, tantrik uygulamaların MS 1. yüzyılda revaçta olabileceğini düşündürmektedir.

Şaktizm ve Şaivizm'deki Proto-Tantrik unsurlar

Kafatası fincanlı modern bir aghori (Kapala). Onların selefleri olan ortaçağ Kapalikaları ("Kafatası-adamlar"), transgresif veya "sol el" Şiva tantrasının gelişiminde etkili figürlerdi.

Mahabharata, Harivamsa ve Markandeya Purana'daki Devi Mahatmya'nın hepsi Durga-Parvati ile özdeşleştirilen Büyük Tanrıça Mahishamardini'nin vahşi, şeytan öldüren tezahürlerinden bahseder. Bunlar Hint kültüründe Şaktizm'in, Tanrıça'ya saygı ve tapınmanın 1. binyılın ilk yüzyıllarında yerleşik bir gelenek olduğunu göstermektedir. Padoux, MS 423-424 yılları arasında "anneler" olarak adlandırılan korkunç tanrılar için bir tapınak kurulduğundan bahseden bir yazıttan söz eder. Ancak bu, Tantrik ritüellerin ve uygulamaların henüz Hindu ya da Budist geleneklerinin bir parçası olduğu anlamına gelmez. David Lorenzen, "MS 423 tarihli Gangadhar yazıtında Tantra'ya yapılan biraz şüpheli atıf dışında, Tantra ve Tantrik metinlere dair ikna edici kanıtlar sunan yalnızca 7. yüzyılda Banabhatta'nın Kadambari'sidir" demektedir.

Şaivit münzeviler Tantra'nın ilk gelişiminde, özellikle de mezar toprağıyla ilgili transgresif unsurlarda yer almış gibi görünmektedir. Samuel'e göre, bir grup Şiva münzevisi olan Pasupata'lar, dans etmek, şarkı söylemek ve kendilerini küle bulamak gibi daha sonra tantrik bir bağlamda bulunan şok edici ve itibarsız davranışları kullanan bir ruhanilik biçimi uygulamışlardır.

Erken dönem Tantrik uygulamalar bazen Bhairava ile ilişkili Şiva münzevilerine, Kapalikalara ("kafatası adamları", Somasiddhatinler veya Mahavartinler olarak da adlandırılır) atfedilir. Sık sık ölü yakma yerlerine gittikleri ve insan kafatasları taşıdıkları şeklindeki şok edici gerçeğin yanı sıra, onlar hakkında çok az şey bilinmektedir ve Kapalikalar hakkında birincil kaynaklar yetersizdir. Samuel ayrıca kaynakların onları alkol ve seksi özgürce kullanırken tasvir ettiğini, yoginis ve dakinis adı verilen korkunç dişi ruh-tanrılarla ilişkilendirildiklerini ve uçmak gibi sihirli güçlere sahip olduklarına inanıldığını belirtmektedir.

Kapalikalar kurgusal eserlerde tasvir edilmekte ve MS 1. binyıl Budist, Hindu ve Jain metinlerinde de yaygın olarak aşağılanmaktadır. Örneğin Hāla'nın Gatha-saptasati'sinde (MS 5. yüzyılda yazılmıştır) bir kadın karakter Kapalika olarak adlandırılır, sevgilisi ölür, yakılır, kadın onun yakılma küllerini alır ve vücuduna sürer. 6. yüzyılda yaşamış Varāhamihira edebi eserlerinde Kapalikalardan bahseder. Bu metinlerde bahsedilen Kāpālika uygulamalarından bazıları Şiva Hinduizminde ve Vajrayana Budizminde bulunan uygulamalardır ve akademisyenler kimin kimi etkilediği konusunda anlaşmazlığa düşmektedir.

Bu erken dönem tarihsel değiniler geçicidir ve Tantra benzeri uygulamalar gibi görünmektedir, Tantrik inanç ve uygulamaların ayrıntılı veya kapsamlı bir sunumu değildir. Kaulaların Tantrik uygulamalarına epigrafik atıflar nadirdir. Dokuzuncu yüzyılın başlarında Kaulaların vama (sol el) Tantralarına atıfta bulunulmuştur. Edebi kanıtlar Tantrik Budizm'in muhtemelen 7. yüzyılda gelişmekte olduğunu göstermektedir. Matrikalar veya daha sonra Tantra uygulamalarıyla yakından ilişkilendirilecek olan vahşi ana tanrıçalar 7. ve 10. yüzyıllar arasında hem Budist hem de Hindu sanat ve edebiyatında görülür.

Yükseliş ve gelişim

Kolkata'daki Hint Müzesi'nde Dans Eden Bhairava
Dans eden Vajravārāhī, bir Budist tantrik tanrı, Nepal, 11.-12. yüzyıl.
Bir yogi ve çakralarının illüstrasyonu.
Karmamudrā'nın ("eylem mührü") cinsel yogasını uygulayan Budist Mahasiddhalar.

Gavin Flood'a göre, Tantrik uygulamalarla ilgili Tantra metinleri için en erken tarih MS 600'dür, ancak bunların çoğu muhtemelen 8. yüzyıldan sonra yazılmıştır. Flood'a göre, Tantra'ları kimin yarattığı hakkında çok az şey bilinmekle birlikte, bunların ve ortaçağ dönemi Tantrikalarının sosyal statüleri hakkında da pek bir şey bilinmemektedir.

Flood, Tantra'nın öncülerinin ölü yakma yerlerinde yaşayan, muhtemelen "alt kast gruplarından" olan ve muhtemelen Brahmanik olmayan ve muhtemelen eski bir geleneğin parçası olan münzeviler olabileceğini belirtmektedir. Ortaçağın başlarında, uygulamaları arasında Kali ve Bhairava gibi tanrıların taklit edilmesi, vejetaryen olmayan yiyecekler, alkol ve cinsel maddeler sunulması yer almış olabilir. Bu teoriye göre, bu uygulayıcılar tanrılarını içlerine girmeleri için davet eder, sonra da bu tanrıyı kontrol etmek ve gücünü kazanmak için rolü geri alırlardı. Bu çileciler ölü yakma yerlerinde yaşayan düşük kastlar tarafından desteklenirdi.

Samuel hem Budist hem de Brahmanik (çoğunlukla Kapalikalar gibi Śaiva çilecileri) bağlamlarda haddi aşan ve antinomik tantrik uygulamaların geliştiğini ve "Śaivalar ile Budistlerin birbirlerinden, değişen derecelerde kabulle, kapsamlı bir şekilde ödünç aldıklarını" belirtir. Samuel'e göre, bu kasten sınırı aşan uygulamalar arasında "insan eti yemeyi, insan kemiklerinden yapılmış süs eşyaları, kâseler ve müzik aletleri kullanmayı, cesetlerin üzerine oturarak cinsel ilişkiye girmeyi ve benzerlerini içeren, mezarlıklarda gece alemleri" yer alıyordu.

Samuel'e göre, tantranın gelişimindeki bir diğer kilit unsur da "yerel ve bölgesel tanrı kültlerinin kademeli olarak dönüşüme uğraması ve bu dönüşümle birlikte vahşi erkek ve özellikle de kadın tanrıların yaksa tanrılarının yerine geçerek başrolü üstlenmeleridir." Samuel bunun MS beşinci ila sekizinci yüzyıllar arasında gerçekleştiğini belirtmektedir. Samuel'e göre, Śaiva ve Budist Tantra'ya dahil edilen bu korkunç tanrıçalar hakkında iki ana bilimsel görüş vardır. İlk görüş, bunların Vedik olmayan bir Pan-Hint dini alt tabakasından kaynaklandığı yönündedir. Bir diğer görüş ise bu vahşi tanrıçaların Vedik dinden geliştiğini düşünmektir.

Alexis Sanderson tantrik uygulamaların başlangıçta Śaiva ortamında geliştiğini ve daha sonra Budistler tarafından benimsendiğini ileri sürmüştür. Śaiva Vidyapitha literatüründe bulunan ve Vajrayana metinleri tarafından doğrudan ödünç alınmış gibi görünen tüm pasajlar ve pitha listeleri de dahil olmak üzere çok sayıda unsura atıfta bulunur. Ancak bu durum Ronald M. Davidson tarafından Vidyapitha metinlerinin belirsiz tarihi nedeniyle eleştirilmiştir. Davidson pithaların ne yalnızca Budist ne de Śaiva'ya özgü olduğunu, her iki grubun da uğrak yeri olduğunu savunur. Ayrıca Śaiva geleneğinin de yerel tanrıların sahiplenilmesinde rol oynadığını ve tantranın kabile Hint dinlerinden ve onların tanrılarından etkilenmiş olabileceğini belirtir. Samuel, "dişi ilahların hem Śaivaların hem de Budistlerin ödünç aldığı farklı bir Śākta ortamı açısından en iyi şekilde anlaşılabileceğini", ancak Kapalika tarzı uygulamalar gibi diğer unsurların daha açık bir şekilde Śaiva geleneğinden türetildiğini yazar.

Samuel, Saiva Tantra geleneğinin kalıtsal kast grupları (kulalar) tarafından yürütülen ve seks, ölüm ve vahşi tanrıçalarla ilişkilendirilen ritüel büyücülük olarak ortaya çıkmış gibi göründüğünü yazmaktadır. İnisiyasyon ritüelleri, bir erkek guru ve onun eşinin karışık cinsel salgılarının (klan özü) tüketilmesini içeriyordu. Bu uygulamalar Kapalika tarzı çileciler tarafından benimsenmiş ve ilk Nath siddhalarını etkilemiştir. Zamanla, daha aşırı dışsal unsurların yerini süptil bedeni kullanan içselleştirilmiş yogalar almıştır. Cinsel ritüel, gelenekte öğretilen özgürleştirici bilgeliğe ulaşmanın bir yolu haline gelmiştir.

Budistler de çeşitli Mahayana doktrinleri ve uygulamalarının yanı sıra şiddetli tanrıça geleneğinin unsurlarından ve ayrıca Śaiva geleneklerinden (boyun eğdirilmiş ve Budizm'e dönüştürülmüş olarak görülen Bhairava gibi tanrılar gibi) unsurlardan yararlanan kendi Tantra külliyatlarını geliştirdiler. Daha eski eserler olan bazı Budist tantralar (bazen "aşağı" veya "dış" tantralar olarak da adlandırılır) günah, seks ve vahşi tanrıları kullanmaz. Bu erken dönem Budist tantraları esasen Mahayana teori ve pratiğinin (tanrı görselleştirme gibi) gelişimini ve ritüel ve saflığa odaklanmayı yansıtır. Sekizinci ve onuncu yüzyıllar arasında şiddetli tanrılar, kula tarzı cinsel inisiyasyonlar, süptil beden uygulamaları ve cinsel yoga içeren yeni tantralar ortaya çıkmıştır. Daha sonraki Budist tantraları "içsel" veya "eşsiz yoga" (Anuttarayoga veya "Yogini") tantraları olarak bilinir. Samuel'e göre, bu cinsel uygulamaların başlangıçta Budist manastırlar tarafından uygulanmadığı ve bunun yerine gezgin siddhalar arasında manastır kurumlarının dışında geliştiği görülmektedir.

Tantrik uygulamalar ayrıca bireylerin tantrik aileye (kula) girdiği ve tantrik tanrıların gizli mantralarını aldığı gizli inisiyasyon törenlerini de içeriyordu. Bu inisiyasyonlar guru ve eşi arasında ritüel seks yoluyla üretilen cinsel maddelerin (meni ve kadın cinsel salgıları) tüketimini de içeriyordu. Bu maddeler ruhani açıdan güçlü olarak görülüyor ve tantrik tanrılar için adak olarak da kullanılıyordu. Hem Śaivalar hem de Budistler için tantrik uygulamalar genellikle vahşi tanrıçalarla ilişkilendirilen önemli kutsal mekanlarda (pithas) gerçekleştirilirdi. Samuel "bu hac yerleri ağının nasıl ortaya çıktığına dair net bir resme sahip değiliz" diye yazar. Durum ne olursa olsun, Kaula ve Anuttarayoga Tantra uygulamalarının sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllar boyunca hem Budistler hem de Śaivalar tarafından ziyaret edilen bu ritüel mekânlarda geliştiği anlaşılıyor. Yukarıda özetlenen uygulamaların yanı sıra, bu mekânlarda Kamakhya gibi Śākta tanrıçalarına kan sunusu olarak hayvan kurban etme uygulaması da görülmüştür. Bu uygulamadan Kālikāpurāṇa ve Yoginītantra gibi Śākta metinlerinde bahsedilmektedir. Kamakhya Pitha gibi bu sitelerin bazılarında hayvan kurbanı Śāktalar tarafından hala yaygın olarak uygulanmaktadır.

Ortaçağ tantrik sistemlerinin bir diğer kilit ve yenilikçi özelliği de süptil bedenin (sūkṣma śarīra) unsurlarına dayanan iç yogaların geliştirilmesiydi. Bu süptil anatomi, bedende belirli maddelerin veya enerjilerin (vayu, prana, kundalini ve şakti gibi) aktığı kanallar (nadis) olduğunu kabul ediyordu. Bu yogalar, belirli düğümleri veya tıkanıklıkları (granthi) temizlemek ve enerjileri merkezi kanala (avadhuti, sushumna) yönlendirmek için bu enerjileri vücutta hareket ettirmeyi içerir. Bu yoga uygulamaları cinsel yoga pratiğiyle de yakından ilişkilidir, çünkü cinsel ilişki bu enerjilerin akışının uyarılmasıyla ilgili olarak görülmüştür. Samuel bu süptil beden uygulamalarının Çin Taoist uygulamalarından etkilenmiş olabileceğini düşünmektedir.

Cinsel yoga uygulamasından en erken bahsedenlerden biri Asanga'nın (yaklaşık 5. yüzyıl) Budist Mahāyānasūtrālamkāra'sında yer alır ve "Yüce özdenetim, mutlu Buda duruşunda cinsel ilişkinin tersine çevrilmesinde ve kişinin eşinin sınırsız vizyonunda elde edilir" der. David Snellgrove'a göre, metinde 'cinsel ilişkinin tersine çevrilmesi'nden bahsedilmesi boşalmayı durdurma uygulamasına işaret ediyor olabilir. Snellgrove, cinsel yoganın o dönemde Budist çevrelerde zaten uygulanıyor olmasının ve Asanga'nın bunu geçerli bir uygulama olarak görmüş olmasının mümkün olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, Samuel de cinsel yoganın dördüncü veya beşinci yüzyıllarda (daha sonra uygulandığı aynı transgresif tantrik bağlamlarda olmasa da) var olma ihtimali olduğunu düşünür.

Ancak bu cinsel yogalar için ancak yedinci ve sekizinci yüzyıllarda önemli kanıtlar bulabiliyoruz. Ancak Vedik kurban ve doğum gibi dünyevi amaçlarla ilişkilendirilmiş gibi görünen önceki Upanişadik cinsel ritüellerin aksine, bu cinsel yogalar süptil beden enerjilerinin (tanrıça olarak da görülen Kundalini ve Chandali gibi) hareketiyle ve aynı zamanda ruhani amaçlarla ilişkilendirilmiştir. Bu uygulamalar hem Saiva hem de Budist çevrelerde yaklaşık aynı zamanlarda gelişmiş gibi görünmektedir ve Tirumülar, Gorakhnath, Virupa, Naropa gibi figürlerle ilişkilendirilmektedir. Tantrik mahasiddhalar büyülü güçlere (siddhis), ölümsüzlüğe ve ruhani kurtuluşa (moksha, nirvana) yol açabilecek süptil beden ve cinsel unsurlar içeren yoga sistemleri geliştirmiştir. Cinsel yoga, kurtuluşa yol açabilecek mutlu bir bilinç genişlemesi üretmenin bir yolu olarak görülüyordu.

Jacob Dalton'a göre, ritüelleştirilmiş cinsel yoga (cinsel sıvıların tüketimi gibi tantrik inisiyasyon ritüelinin cinsel unsurlarıyla birlikte) ilk olarak Mahayoga tantraları (Guhyagarbha ve Ghuyasamaja'yı içerir) adı verilen Budist eserlerde görülür. Bu metinler "bedenin iç kısmına, erkek ve kadın cinsel organlarının anatomik ayrıntılarına ve cinsel birleşme yoluyla üretilen hazza odaklanmıştır." Bu metinlerde cinsel enerji aynı zamanda ruhani pratik için kullanılabilecek ve Samuel'e göre "belki de özgürleştirici içgörü ile eşanlamlı olan mutluluk ve kişisel kimlik kaybı durumunu yaratabilecek" güçlü bir kuvvet olarak görülmüştür. Bu cinsel yogalar, Saiva Kaulajñānanirṇaya ve Kubjikātantra ile Budist Hevajra ve Çakrasamvara tantraları gibi dokuzuncu ya da onuncu yüzyıldan kalma metinlerde bulunan daha karmaşık sistemler halinde gelişmeye devam etmiştir. Samuel, bu sonraki metinlerin aynı zamanda cinsel yogayı süptil bedenin enerjilerini kontrol etme sistemiyle birleştirdiğini yazar.

"Tantrik Çağ"

On İki Kollu Chakrasamvara ve Eşi Vajravarahi, yaklaşık 12. yüzyıl, Hindistan (Bengal) veya Bangladeş
Yogini, Doğu Hindistan, MS 11.-12. yüzyıl. Matsuoka Sanat Müzesi, Tokyo, Japonya
Nepal, Patan'da 12. yüzyılda inşa edilmiş bir Budist tapınağı olan Hiraṇyavarṇa Mahāvihāra'da taştan bir Kālacakra Mandala.

8. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Tantrik gelenekler öne çıkmış ve Hindistan ve ötesinde gelişmiştir. 10. yüzyıla gelindiğinde, tantrik uygulamanın ana unsurları olgunluğa erişmiş ve Saiva ve Budist bağlamlarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu dönem, Tantra'nın yaygınlığı nedeniyle bazı akademisyenler tarafından "Tantrik Çağ" olarak adlandırılmıştır. Ayrıca 10. yüzyıla gelindiğinde, özellikle Keşmir, Nepal ve Bengal'de çok sayıda tantrik metin (çeşitli şekillerde Agamalar, Samhitalar ve Tantralar olarak adlandırılır) yazılmıştır. Bu zamana kadar Tantrik metinler Tamilce gibi bölgesel dillere de çevrilmiş ve Tantrik uygulamalar Güney Asya'ya yayılmıştır. Tantra Tibet, Endonezya ve Çin'e de yayılmıştır. Gavin Flood bu "Tantrik çağı" şu şekilde tanımlamaktadır:

Tantrizm o kadar yaygın olmuştur ki, belki de Vedik Srauta geleneği hariç, on birinci yüzyıldan sonraki tüm Hinduizm ondan etkilenmiştir. Saiva, Vaisnava ve Smarta dininin tüm biçimleri, hatta kendilerini Tantrizm'den uzaklaştırmak isteyen biçimleri bile, Tantralar'dan türetilen unsurları özümsemiştir.

Hindistan'ın tüm kuzey ve Himalaya bölgesi tantranın gelişimine dahil olsa da, Keşmir hem Saiva hem de Budist için özellikle önemli bir merkezdi ve Padoux'ya göre çok sayıda önemli tantrik metin burada yazılmıştır. Alexis Sanderson'a göre, Ortaçağ Keşmir'inin Śaiva Tantra gelenekleri esas olarak düalist Śaiva Siddhanta ile Trika, Krama ve Kaula gibi Śakta soylarında bulunan düalist olmayan teoloji arasında bölünmüştür. Düalist olmayanlar genellikle cinsel ve transgresif uygulamaları kabul edip kullanırken, düalistler çoğunlukla bunları reddetmiştir. Saiva tantra özellikle başarılıydı çünkü savaşçı tanrıça Durga gibi vahşi tanrıların gücüne (shakti) kendi kraliyet güçlerini artırmanın bir yolu olarak değer veren Güney Asya krallarıyla güçlü bağlar kurmayı başardı. Bu krallar Saiva "kraliyet guruları" tarafından yönetilen ve sembolik olarak tantrik tanrılarla evlendirildikleri kraliyet ritüellerine katılmış ve böylece Şiva gibi erkek tanrıların yeryüzündeki temsilcisi haline gelmişlerdir. Saiva tantrası ayrıca krallığın ve kralın yararına kullanılabilecek çeşitli koruma ve yok etme ritüellerini de kullanabilirdi. Tantrik Şaivizm Keşmir krallarının yanı sıra Odisha'nın Somavamshileri, Kalachuriler ve Jejakabhukti'nin (Bundelkhand'da) Chandelaları tarafından da benimsenmiştir. Kamboçya Khmer İmparatorluğu'nun devlet desteğine dair kanıtlar da mevcuttur. Samuel'in de belirttiği gibi, kadın tanrıçaların artan tasvirlerine rağmen, bu tantrik geleneklerin hepsi çoğunlukla "erkek tarafından yönetilen ve erkek tarafından kontrol edilen" gelenekler olarak görünmektedir.

"Tantrik Çağ" boyunca, Budist Tantra Mahayana Budist ana akımı tarafından benimsenmiş ve Nalanda ve Vikramashila gibi büyük üniversitelerde çalışılmış, buradan Tibet'e ve Doğu Asya devletleri olan Çin, Kore ve Japonya'ya yayılmıştır. Bu yeni Tantrik Budizm bu öğrenim merkezlerini destekleyen Pala Hanedanlığı (8-12. yüzyıl) tarafından desteklenmiştir. Daha sonraki Khmer kralları ve Endonezya Srivijaya krallığı da tantrik Budizm'i desteklemiştir. Samuel'e göre, cinsel ve transgresif uygulamalar daha sonraki Tibet Budist manastır bağlamlarında çoğunlukla sembolik biçimde (veya görselleştirme yoluyla) gerçekleştirilirken, sekizinci ila onuncu yüzyıl Hint bağlamında fiilen gerçekleştirilmiş gibi görünmektedir.

10. ve 11. yüzyıllarda hem Şiva hem de Budist tantrası daha uysal, felsefi ve özgürleşme odaklı dinlere dönüşmüştür. Bu dönüşüm dışsal ve sınır aşan ritüellerden ruhani içgörüye ulaşmaya odaklanan daha içselleştirilmiş bir yogik uygulamaya doğru bir kayışa tanıklık etmiştir. Bu yeniden biçimlendirme aynı zamanda tantrik dinleri diğer grupların saldırısına çok daha az açık hale getirmiştir. Şaivizm'de bu gelişme genellikle Keşmirli usta Abhinavagupta (MS 950-1016 civarı) ve takipçilerinin yanı sıra Sri Vidya geleneği (Güney Hindistan'a kadar yayılmış ve "yüksek" tantra olarak anılmıştır) gibi onların çalışmalarından etkilenen hareketlerle ilişkilendirilir.

Budizm'de tantranın bu şekilde evcilleştirilmesi, tantranın Budist Mahayana skolastik çerçevesine dahil edilmeye çalışılan Budist manastırlar tarafından benimsenmesiyle ilişkilendirilir. Budist tantralar yazıya geçirilmiş ve Abhayakaragupta gibi âlimler bunlar üzerine yorumlar yazmıştır. Bir diğer önemli figür olan Bengalli öğretmen Atisha, tantrayı Mahayana'nın Bodhipathapradīpa adlı aşamalı uyanış yolunun doruk noktası olarak konumlandıran bir risale yazmıştır. Ona göre, kişi önce tantrik olmayan Mahayana'yı uygulamaya başlamalıydı ve daha sonra tantra için hazır olabilirdi. Bu sistem Gelug gibi bazı Tibet Budist okulları arasında tantrik uygulama için model haline gelmiştir. Tibet'te tantranın transgresif ve cinsel uygulamaları çok daha az merkezi hale gelmiş ve tantrik uygulama yalnızca küçük bir elit grup için uygun görülmüştür. Bu sonraki dönemde de, Budistleri ve Budist olmayanları dönüştürmek ve onları İslam'a karşı birleştirmekle ilgileniyor gibi görünen Kalachakra (11. yüzyıl civarı) gibi yeni tantralar yazılmaya devam etmiştir. Kalachakra cinsel yogayı öğretir ama aynı zamanda yeni başlayanlara saf olmayan maddeleri yutma pratiğini tanıtmamaları konusunda uyarır çünkü bu sadece ileri düzey yogiler içindir. Bu tantra aynı zamanda tantrikalara ülkelerinin geleneklerini dıştan takip etmelerini tavsiye ettiğinden, transgresif uygulamaların etkisini en aza indirmek istiyor gibi görünmektedir.

Bu dönemde etkili olan bir başka gelişme de, daha sonra Hatha Yoga olarak bilinen ayrı bir hareket haline gelecek olan tantrik yoga tekniklerinin kodifiye edilmesidir. James Mallinson'a göre, Hatha Yoga için orijinal "kaynak metin" mahasiddha Virupa'ya atfedilen Vajrayana Budist Amṛtasiddhi'dir (MS 11. yüzyıl). Bu metin daha sonra Saiva yogik gelenekleri (Nathlar gibi) tarafından benimsenmiş ve metinlerinde alıntılanmıştır.

Başka bir Hindu Tantra geleneği Vaishnavalar arasında gelişmiştir, buna Pāñcarātra Agama geleneği denir. Bu gelenek Saivalar ve Budistler tarafından benimsenen transgresif ve cinsel unsurlardan kaçınmıştır. Güneş tanrısı Surya ile ilişkili daha küçük bir tantrik gelenek de vardır. Jainizm de Saura geleneğine dayanan, yakshalara ve yakshinilere dayanan ritüellerle önemli bir Tantra külliyatı geliştirmiş gibi görünmektedir. Ancak, bu Jain tantrizmi esas olarak korunma gibi pragmatik amaçlarla kullanılmış ve kurtuluşa erişmek için kullanılmamıştır. Bu Jain tantralarının tam el yazmaları günümüze ulaşmamıştır. Jainler ayrıca tantranın bazı süptil beden uygulamalarını benimsemiş gibi görünmektedir, ancak cinsel yogayı benimsememişlerdir. Svetambara düşünürü Hemacandra (y. 1089-1172) Kaula ve Nath etkilerini ele veren çakralar üzerine iç meditasyonlar gibi tantrik uygulamaları kapsamlı bir şekilde tartışır.

Alımlama ve sonraki gelişmeler

Tanrıça Bhairavi ve Şiva'nın 17. yüzyıla ait bir elyazmasında yer alan mezarlıktaki tasviri.

Tantranın uygunluğu konusunda bazı tartışmalar olmuş gibi görünmektedir. Hindular arasında daha ortodoks Vedik geleneklere mensup olanlar Tantraları reddetmiştir. Bu arada, tantrikalar Vedik fikirleri kendi sistemlerine dahil ederken, Tantraları daha yüksek, daha rafine bir anlayış olarak görmüşlerdir. Bu arada, bazı Tantrikalar Tantraları Vedalardan üstün görürken, Umapati gibi diğerleri onları tamamlayıcı olarak görmüştür: "Veda inektir, gerçek Agama ise onun sütüdür."

Samuel'e göre, büyük Advaita filozofu Shankara (9. yüzyıl) "biyografisi Sankaravijaya'da çeşitli Tantrik uygulayıcıların yaklaşımlarını kınayan ve onları tartışma veya ruhani güç yoluyla yenen biri olarak tasvir edilir." Ayrıca vahşi tanrıçaların yerini iyi huylu dişi tanrıların almasını teşvik ettiği ve böylece Sri Vidya geleneğini (barışçıl ve tatlı bir tanrıça olan Tripura Sundari'ye tapınan) desteklediği söylenir. Shankara'nın gerçekten de tantraya karşı kampanya yürüttüğü kesin olmasa da, geleneksel olarak Hinduizm'i transgresif ve antinomian tantrik uygulamalardan arındıran biri olarak görülür.

13. yüzyılda yaşamış olan Dvaita Vedanta filozofu Madhvacharya, o dönemde mevcut olan başlıca Hint felsefeleri ve uygulamaları üzerine çok sayıda yorum yazmış ve önemli ve etkili bir Tantra alimi olarak kabul edilen 10. yüzyılda yaşamış Abhinavagupta'nın eserlerinden alıntılar yapmıştır. Ancak Madhvacharya Tantra'dan ayrı, farklı bir dini veya ritüel odaklı uygulama olarak bahsetmez. Yirminci yüzyılın başlarında yaşamış Hintli bilgin Pandurang Vaman Kane, Madhvacharya'nın Tantra'yı skandal olarak görüldüğü için görmezden gelmiş olabileceği tahmininde bulunmuştur. Buna karşılık Padoux, Tantra'nın 13. yüzyılda "ayrı bir sistem olarak görülmeyecek" kadar yaygınlaşmış olabileceğini öne sürmektedir.

Hindu tantrası her ne kadar halktan bazı kişiler tarafından uygulansa da, 15. yüzyıldan itibaren Hindistan'ı kasıp kavuran daha popüler Bhakti hareketlerinin gölgesinde kalmıştır. Samuel'e göre, "ister Saivacı ister Vaisnavacı olsun, yüce bir kurtarıcı-tanrıya duygusal teslimiyete vurgu yapan bu yeni adanmışlık din tarzları, Müslüman yönetimi altındaki gayrimüslim grupların madun rolüne belki de daha iyi uyum sağlamıştır." Ancak Saiva tantrası çoğu Saiva münzevisi arasında önemli bir uygulama olarak kalmıştır. Tantrik gelenekler Rajasthan'daki Nathlar, Güney Hindistan'daki Sri Vidya geleneği ve Bengal Baulları gibi belirli bölgelerde de varlığını sürdürmüştür.

Budizm'de tantra Nalanda ve Vikramashila gibi büyük Mahayana kurumlarında kabul görüp Himalaya bölgelerine yayılırken, diğer bölgelerde, özellikle de Güneydoğu Asya'da ciddi gerilemeler yaşamıştır. Örneğin Burma'da Kral Anawratha'nın (1044-1077) tantrik "Ari" keşişlerini dağıttığı söylenir. Theravada Budizmi Güneydoğu Asya devletlerinde baskın hale geldikçe, tantrik dinler bu bölgelerde marjinalleşmiştir. Sri Lanka'da da tantrik Budizm zayıflatıcı gerilemelere maruz kalmıştır. Başlangıçta büyük Abhayagiri Manastırı 8. yüzyıl boyunca Vajrayana uygulamalarının geliştiği bir yerdi. Ancak Abhayagiri, I. Parakramabahu (1153-1186) döneminde dağıtıldı ve ortodoks Mahāvihāra mezhebine geçmeye zorlandı.

Samuel, 19. ve 20. yüzyıllardaki Hindu modernizmi döneminde tantranın alımlanmasıyla ilgili olarak, bu dönemin "yogik uygulamaların Tantrik bağlamdan uzaklaştırılarak radikal bir şekilde yeniden çerçevelendirilmesine" tanık olduğunu yazar. Samuel, Hindu Hatha yogasının kökenlerinin Saiva tantrik bağlamına dayandığını belirtmektedir,

On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılda orta sınıf Hindistan'da hakim olan ve bugün de büyük ölçüde hakim olan Tantra ve onun cinsel ve büyüsel uygulamalarına ilişkin son derece olumsuz görüşler göz önüne alındığında, bu utanç verici bir mirastı. Swami Vivekananda gibi kişiler tarafından, genellikle Patañjali'nin Yogasutra'sının seçici bir Vedantik okuması açısından yoganın yeniden yapılandırılması için çok çaba sarf edildi (de Michelis 2004). Bu çaba büyük ölçüde başarılı olmuştur ve sağlık ve rahatlama için yoga yapan pek çok modern Batılı uygulayıcının, Nath geleneğinin içsel cinsel uygulamalarına hazırlık olarak orijinal işlevi hakkında çok az bilgisi vardır ya da hiç bilgisi yoktur.

Modern Budist tantrasına gelince, modern Hint-Tibet Budizmi'nde, Shingon gibi çeşitli Japon geleneklerinde ve Katmandu Vadisi'nin Newar Budizmi'nde varlığını sürdürmüştür. Güneydoğu Asya'da bazen Ezoterik Güney Budizmi olarak adlandırılan büyülü yarı-tantrik gelenekler de vardır, ancak bunlar "tantrik" olarak adlandırılmamış ve Theravada Budizminin devlet destekli modernist formları tarafından marjinalize edilmiştir.

Tantrik gelenekler

Hindu tantrası

Hinduizm'de tantra kelimesi genellikle "tantrik" olan ya da olmayan bir metni ifade eder. Buna karşılık, çeşitli tantrik metinler aslında her zaman tantra olarak adlandırılmaz (bunun yerine āgama, jñāna, saṃhitā, siddhānta, vidyā olarak adlandırılabilirler). Ayrıca geç dönem Upanişadları olan tantrik Upanişadlar ve tantrik Puranalar (ve tantrik fikirlerden etkilenmiş Puranalar) da vardır. Bu tür metinlerin yanı sıra, "yorumlar, özetler, derlemeler, monografiler, ilahiler veya tanrı isimleri koleksiyonları ve mantralar ve mantralar üzerine çalışmalar" olabilen çeşitli türlerde tantrik "sastralar" (incelemeler) da vardır. Bu geniş tantrik literatürün büyük bir kısmı Sanskritçe olsa da, diğerleri Hint yerel dillerinde de yazılmıştır. Padoux'nun da belirttiği gibi, bu tantrik eserlerin en büyük kısmı Şiva metinleridir.

Tantrik metinler ve uygulayıcıları ("tantrikalar" & "tantriniler") genellikle Vedik metinlerle ve Vedik dini uygulayanlarla ("Vaidikalar") karşılaştırılır. Bu Vedik olmayan yol genellikle Mantramarga ("Mantraların yolu") veya Tantrasastra ("Tantra öğretisi") olarak adlandırılmıştır. Bu ikiliğe dair en iyi bilinen yorumlardan biri Kulluka Bhatta'nın 15. yüzyılda Manusmriti'ye yazdığı şerhte vahyin (sruti) Vedik ve Tantrik olmak üzere iki yönlü olduğunu belirtmesidir. Hindu tantrik öğretileri genellikle ilahi bir varlıktan (Śiva veya Tanrıça gibi) gelen vahiyler olarak görülür ve tantrikalar tarafından varlıkları kurtuluşa götürmede Vedalardan daha üstün olduğu düşünülür. Bunların ayrıca tutkunun (kama) yoğun olduğu Kali Yuga döneminde daha etkili olduğu düşünülür. Ancak Abhinavagupta gibi tantrik düşünürler tantrayı üstün görmekle birlikte Vedik öğretileri tamamen reddetmez, bunun yerine aynı kaynaktan, yüce Tanrı'dan türedikleri için daha düşük bir düzeyde geçerli sayarlar.

Şaivizm, Şaktizm ve Vaişnavizm içinde çeşitli Hindu tantrik gelenekleri vardır. Bu farklı gelenekler için teistik düalizmden mutlak monizme kadar değişen farklı felsefi bakış açılarına sahip çok sayıda tantrik metin bulunmaktadır. David B. Gray'e göre, "tantrik geleneklerin yayılma tarihindeki en önemli mecazlardan biri, öğretilerin guruparaṃparā olarak adlandırılan ustadan öğrenciye kesintisiz bir soy boyunca aktarılmasıdır." Bu çeşitli gelenekler de (Vedik gelenek karşısında) ne kadar heterodoks ve sınır aşıcı oldukları konusunda kendi aralarında farklılık gösterirler. Tantrik ritüeller çok yaygınlaştığından, tantranın belirli biçimleri Vedik öğreti ve toplumsal kurallarla çelişmedikleri sürece Jayanta Bhatta ve Yamunacarya gibi birçok ortodoks Vedik düşünür tarafından kabul görmüştür. Kali merkezli Jayadrathayamala gibi tantrik yazıtlar da tantrikaların klanlarının ve gurularının menfaati için Vedik sosyal kurallara uyabileceğini belirtir. Bununla birlikte, tüm Vedik düşünürler tantrayı kabul etmemiştir. Örneğin Kumarila Bhatta kişinin tantrikalarla temas kurmaması ve onlarla konuşmaması gerektiğini yazmıştır.

Śaiva ve Śākta tantra

Brihadishvara Tapınağı, Tamil Nadu'da bir Śaiva Siddhānta tapınağı
Tanrıça Kali'nin Nepal tasviri
Śrī, Lalitā Tripurasundarī ("üç dünyanın güzeli"), Adi Parashakti (en yüksek yüce enerji), Kāmeśvarī (arzu tanrıçası) ve diğer isimlerle de bilinir.

Śaiva Tantra Mantramārga olarak adlandırılır ve genellikle çileci "Atimārga" geleneğinden (Pāśupataları ve Kāpālikaları içerir) ayrı bir öğreti olarak görülür. Şiva Tantra'nın çeşitli doktrinleri, metin sınıfları ve okulları vardır ve bunlar genellikle farklı şekillerde Şakta geleneğiyle örtüşür.

Śaiva Siddhānta geleneği en eski Śaiva Tantra okuludur ve rahipler tarafından gerçekleştirilen halka açık ritüellerle karakterize edilmiştir. Niśvāsatattvasaṃhitā gibi bazı metinleri beşinci yüzyıla tarihlendirilmiştir. Kutsal metinleri (Śaiva Agamas) ve temel doktrinleri diğer gelenekler tarafından da ortak bir Śaiva doktrini olarak paylaşılır ve ayinlerinin çoğu diğer Şiva Tantra okullarında da kullanılır. Śaiva Siddhānta Agamalarının reçeteleri ve ritüelleri genellikle Güney Hindistan'daki Śaiva tapınakları tarafından takip edilir ve çoğunlukla ortodoks Brahmanizm ile uyumludur, korkunç tanrılar ve hayvan kurbanı yoktur.

Öte yandan Mantrapīṭha geleneği, "Aghora" ("korkutucu olmayan") olarak da bilinen Şiva'nın korkunç bir formu olan Svacchanda Bhairava'ya tapar. Bu gelenek Kafatası gözlemini (Kapalavrata), yani bir kafatası, bir kafatası asası (khatavanga) taşımayı ve ölü yakma alanlarında ibadet etmeyi teşvik eder. Kapalika çilecilerinin çağdaş gruplarından biri Aghorilerdir.

"Vidyāpīṭha" olarak sınıflandırılan çeşitli gelenekler de vardır. Bu geleneğin metinleri Yoginī ya da Ḍākinī olarak bilinen tanrıçalara tapınmaya odaklanır ve mezarlık ve cinsellikle ilgili antinomik uygulamalar içerir. Śākta tantralarının tanrıça merkezli bu gelenekleri çoğunlukla "sol" akıma (vamachara) aittir ve bu nedenle daha heterodoks kabul edilir.

Erkek ve dişi, Śaiva ve Śākta eşit parçalardan oluşan iki kutuplu, biseksüel bir tanrısallığa odaklanan çeşitli Vidyāpīṭha gelenekleri vardır. Yamalatantralar Bhairava'ya kafatası tanrıçası Kapalini ile birlikte taparlar. Tanrıça merkezli gelenekler, tanrıçaların klanlarına ve onların Shakti tantralarına atıfta bulunan Kulamārga (Klanların Yolu) olarak bilinir ve 9. yüzyıl civarında kurulmuş olabilir. Cinsel ritüelleri, kan dökme uygulamalarını, ritüel içki tüketimini ve ruh sahibi olmanın önemini içerir. Hindistan'ın farklı bölgelerinde gelişen Trika soyu (üçlü bir tanrıya tapınır: Parā, Parāparā ve Aparā), vahşi tanrıça Guhyakālī geleneği, tanrıça Kālī'ye odaklanan Krama geleneği, Kubjikā kültü ve güzel tanrıça Kāmeśvarī veya Tripurasundarī'ye tapınan güney geleneği gibi çeşitli alt gelenekleri içerir.

10. yüzyıl boyunca Keşmir Śaivizminin senkretik Nondual Okulu gelişmiştir. Alexis Sanderson'a göre, bu gelenek düalist ve daha ortodoks Śaiva Siddhānta ile Trika ve Krama'nın nondual transgresif gelenekleri arasındaki çatışmadan doğmuştur. David B. Gray'e göre, bu okul her iki gelenekten de unsurları bir araya getirmiş ve "sonuçta, transgresif unsurların içselleştirildiği ve dolayısıyla ortodokslar için daha az rahatsız edici hale getirildiği nondualistik bir sistem ortaya çıkmıştır."

Keşmir Śaivizmi filozofları, özellikle de Abhinavagupta (y. 975-1025) ve öğrencisi Jayaratha, Hindu tantrası üzerine yazan en etkili filozoflardan bazılarıdır. Bu düşünürler çeşitli tanrıça ve Śaiva soylarını ve felsefelerini kapsamlı ve etkili bir dini sistem halinde sentezlemişlerdir. David White'a göre Abhinavagupta "uygulamalarının çoğunu yüceltir, kozmetikleştirir ve anlamlandırarak amacı aşkın bir öznelliği gerçekleştirmek olan bir tür meditatif çilecilik haline getirir". Böylece onun çalışmaları Vidyāpīṭha soylarının radikal antinomian uygulamalarını meditatif egzersizlere dönüştürerek evcilleştirmiştir.

Son büyük Śaiva tantrik geleneği, 12. veya 13. yüzyılda ortaya çıkan Nāth veya "Bölünmüş Kulak" Kānphaṭa geleneğidir. Tantrik yogalardan yararlanan çeşitli Haṭhayoga metinleri üretmişlerdir.

Śākta gelenekleri farklı şekillerde, bazen daha popüler ve adanmış bir yönde gelişmeye devam ederken, birçoğu bugün çeşitli tantrik unsurları korumaktadır. Günümüzde en önemli ve popüler iki Śākta tantra geleneği, güzel tanrıça Śrī (śrīkula) veya Lalitā Tripurasundarī'ye odaklanan Güney Kaula aktarımı ile vahşi tanrıça Kālī'ye (kālīkula) odaklanan Kuzey ve Doğu aktarımıdır. Güney aktarımı Güney Hindistan'da önemli bir tantrik din olan Śrī Vidyā geleneğini doğurmuştur. Felsefi ve doktrinel sisteminin çoğunu Keşmir Şaivizm'inden almış olsa da, genellikle aşırı unsurlardan kaçınır ve ortodoks veya "sağ elli" dir. Bhaskararaya (18. yüzyıl) bu geleneğin kilit düşünürü olarak kabul edilir. Kālīkula geleneği özellikle Doğu ve Güney Hindistan'da önemlidir ve Kālī Hindistan'da popüler bir tanrıça olarak pek çok adanmışlığın odağı olmaya devam etmektedir.

Vaiṣṇava

Tantra ile ilişkilendirilen başlıca Vaiṣṇava geleneği Pañcharatra'dır. Bu gelenek çoğu kaybolmuş olan bir dizi tantrik metin üretmiştir. Ancak bu mezhep kendini "tantrik" olarak tanımlamaz. Güney Hindistan'daki Vaiṣṇava tapınaklarının çoğunun ibadet ve ritüelleri, ritüel olarak Şiva Siddhanta'ya benzeyen bu geleneği takip eder. Padoux'ya göre, "doktrinsel açıdan brahmanik ortodoksluğa daha yakındırlar (bazı bağlıları tarafından gururla iddia edilir) ve mantraları gerçekten de genellikle Vediktir."

David B. Gray'e göre,

Ortaçağ döneminde Bengal'de bir başka tantrik Vaiṣṇava geleneği ortaya çıkmıştır. Sahajiyā geleneği olarak bilinen bu gelenek 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Bengal'de gelişmiştir. Her bireyin bir ilah olduğunu, ilahi çift Kṛṣṇa ve eşi Rādhā'yı somutlaştırdığını öğretmiştir. Bu gelenek daha önceki Hindu ve Budist tantrik uygulamaları Vaiṣṇava teolojik çerçevesi içinde birleştirmiştir.

Budist tantra

Asya'da Vajrayana, Gizli Mantra, Mantrayana ve benzeri farklı isimlerle anılan çeşitli Budist tantrik gelenekleri vardır. Hint-Tibet Budist geleneği Tibet ve Himalaya bölgelerinde baskın olmuştur. Tibet'e ilk olarak 8. yüzyılda yayılmış ve hızla öne çıkmıştır. Tibet Budist tantrik öğretileri son zamanlarda Tibet diasporası tarafından Batı dünyasına yayılmıştır. Nepal Newar Budizmi ise halen Katmandu Vadisi'nde Newar halkı tarafından uygulanmaktadır. Bu gelenek Sanskritçe metinlerden oluşan bir kanona sahiptir ve halen bunu yapan tek Budist tantrik gelenektir.

Beşinci yüzyıldan sekizinci yüzyıla kadar gelişen Budist Tantrik uygulamalar ve metinler Çinceye çevrilmiş ve Çin Budist kanonunun yanı sıra Dunhuang el yazmalarında da korunmuştur. Mantra ve dharanis kullanımını içeren tantrik materyaller Çin'de beşinci yüzyılda ortaya çıkmaya başlamış ve Zhiyi gibi Budist ustalar ezoterik metinlere dayanan proto-tantrik ritüeller geliştirmiştir. Çin Ezoterik Budizmi özellikle Tang hanedanlığı döneminde Vajrabodhi ve Amoghavajra gibi ezoterik ustaların başkent Chang'an'a gelmesiyle Çin'de etkili olmuştur. Bunu takip eden Song hanedanlığı Orta Asya'dan keşişler tarafından aktarılan yeni ezoterik metinlerin akınına şahit olmuştur. Çin Ezoterik Budist ritüellerinin özellikle kuzey Çin'in kontrolü için Song ile çekişen Liao hanedanlığında popüler olduğu da kaydedilmiştir. Çin Budizm'inin çeşitli Budist ekolleri arasında mezhepsel ayrımların katı bir şekilde yapılmadığı (Tang hanedanlığı döneminde bile) ve çoğu Budist ustanın farklı geleneklerden uygulamaları karıştırdığı son derece eklektik doğası nedeniyle, Çin Ezoterik Budist uygulamaları Chan ve Tiantai gibi diğer Budist geleneklerinden gelen soylar tarafından özümsenmiştir. Söz gelimi, Kuzey Chan Okulu dhāraṇīler ve mantralar gibi ezoterik uygulamalarıyla bile tanınmıştır. Yuan ve Ming hanedanlığı dönemlerinde Tibet Budizm'inden bazı ezoterik unsurlar da uyarlanarak genel Çin Budist pratiklerine ve ritüellerine dahil edilmiştir. Modern Çin Budizminde ezoterik gelenekler aktarılmaya ve Su ve Toprağın Kurtuluş Ayini ve Aç Hayaletler için Evrensel Geçiş (普渡 Pǔdù) ayinleri gibi tanrı yogası ve mandala sunuları gibi uygulamaları içeren çok sayıda tantrik ayin aracılığıyla uygulanmaya devam etmektedir, Cundī Dhāraṇī, Vajrasattva'nın Yüz Heceli Mantrası, Mahācakravidyārāja Dhāraṇī ve Shurangama Mantrası gibi tantrik mantraların okunmasının yanı sıra. Ezoterik uygulamalar Kore'ye ve Shingon adında bağımsız bir gelenek olarak var olduğu Japonya'ya da yayılmıştır.

Diğer dinler

Hindu ve Budist Tantrik gelenekleri Jainizm, Sihizm, Tibet Bön geleneği, Taoizm, Şintō, Sufi İslam ve Batı "New Age" hareketi gibi diğer birçok dini önemli ölçüde etkilemiştir.

Sih literatüründe, özellikle Dasam Granth'ta Guru Gobind Singh'e atfedilen Shakti ve tanrıça saygısına ilişkin fikirler Budizm ve Hinduizm'de bulunan tantra fikirleriyle ilişkilidir.

Ellen Gough, Jain ibadet yöntemlerinin muhtemelen Şaktizm fikirlerinden etkilendiğini ve bunun Tirthankaraların tasvir edildiği Rishi-mandala'daki tantrik diyagramlarla kanıtlandığını belirtmektedir. Caynizm içindeki Tantrik gelenekler sözlü büyü ya da mantra ve yeniden doğuş alemleri için liyakat kazandırdığına inanılan ritüeller kullanır.

Uygulamalar

Tantrik literatürün ana unsurlarından biri ritüeldir Tantra, tutarlı bir sistemden ziyade, farklı kaynaklardan gelen uygulama ve fikirlerin bir birikimidir. Samuel'in yazdığı gibi, tantrik gelenekler "çeşitli farklı faktörlerin ve bileşenlerin bir araya gelmesinden" oluşur. Bu unsurlar arasında mandalalar, mantralar, içsel cinsel yogik uygulamalar, şiddetli erkek ve dişi tanrılar, kremasyon zemini sembolizmi ve Hint Felsefesi'nden kavramlar yer almaktadır.

André Padoux, Tantra için hangi unsurların karakteristik olduğu konusunda akademisyenler arasında bir fikir birliği olmadığını ve tüm bu unsurları içeren herhangi bir metin bulunmadığını belirtmektedir. Ayrıca, bu unsurların çoğu Tantra dışı geleneklerde de bulunabilir. Terimin kapsadığı toplulukların geniş yelpazesi nedeniyle, tantrik uygulamaları kesin olarak tanımlamak sorunludur. Bununla birlikte, çok sayıda tantrik gelenek tarafından paylaşılan bir dizi uygulama ve unsur vardır ve dolayısıyla bunlar arasında bir aile benzerliği ilişkisi kurulabilir.

Farklı akademisyenler tantranın farklı temel özelliklerine yer vermektedir. Örneğin David N. Lorenzen tantranın çeşitli "şamanik ve yogik" uygulamaları, tanrıçalara tapınmayı, Kaulalar ve Kapalikalar gibi belirli okullarla ilişkiyi ve tantrik metinleri paylaştığını yazar. Bu arada Christopher Wallis, tantrik bilgini Rāmakaṇṭha'nın tanımına dayanarak, tantranın dört ana özelliğini verir: "1) (çevrenin ya da kişinin kendi farkındalığının) ritüel manipülasyon biçimleriyle ilgilenme, 2) ezoterik inisiyasyon gerekliliği (kutsal öğretilere ve uygulamalara erişim için), 3) uygulamanın iki yönlü hedefi: soteriolojik ve supramundan kurtuluş (çeşitli şekillerde tasavvur edilen) ve/veya diğer varlıklar ve kişinin çevresi üzerinde olağanüstü güce sahip olmak gibi dünyevi amaçlar ve 4) bu üçünün Tanrı'nın (āgama) veya Buda'nın (buddhavacana) sözü olan kutsal metinlerde açıklandığı iddiası. "

Budist Tantra uzmanı Anthony Tribe'a göre Tantra aşağıdaki tanımlayıcı özelliklere sahiptir:

 1. Ritüelin merkeziliği, özellikle de tanrılara tapınma
 2. Mantraların merkeziliği
 3. Bir tanrının görselleştirilmesi ve onunla özdeşleşme
 4. İnisiyasyon, ezoterizm ve gizlilik ihtiyacı
 5. Bir öğretmenin (guru, acharya) önemi
 6. Mandalaların ritüel kullanımı (maṇḍala)
 7. Yasalara aykırı veya antinomian eylemler
 8. Bedenin yeniden değerlendirilmesi
 9. Kadının statüsü ve rolünün yeniden değerlendirilmesi
 10. Analojik düşünme (mikrokozmik veya makrokozmik korelasyon dahil)
 11. Olumsuz zihinsel durumların yeniden değerlendirilmesi

Aşağıdakiler gibi çok çeşitli Tantrik teknikler veya ruhani uygulamalar (sadhana) vardır:

 • Dakshina: Kişinin öğretmenine bağışta bulunması veya hediye vermesi
 • Guru yoga ve Guru bağlılığı (bhakti)
 • Diksha veya Abhiseka: Shaktipat içerebilen inisiyasyon ritüeli
 • Nefes teknikleri (pranayama) ve duruşları (asana) içeren yoga, beden/zihindeki enerjileri dengelemek için kullanılır.
 • Mudralar veya el hareketleri
 • Mantralar: hecelerin, kelimelerin ve cümlelerin okunması
 • Övgü ilahilerinin söylenmesi (stava)
 • Mandalalar ve Yantralar, evrende işleyen güçlerin sembolik diyagramları
 • İlahların görselleştirilmesi ve meditasyonda bu ilahların tanımlanması (ilah yogası)
 • Puja (ibadet ritüeli) ve diğer bhakti biçimleri
 • Hayvan kurbanı da dahil olmak üzere ritüel kurban
 • Alkol, esrar, et ve diğer enteojenler gibi tabu maddelerin kullanımı.
 • Prāyaścitta - bir puja yanlış yapıldığında gerçekleştirilen bir kefaret ritüeli
 • Nyasa, mantraları vücuda yerleştirmek
 • Ritüel arınma (putların, kişinin bedeninin vb.)
 • Yatra: hac yolculuğu, alaylar
 • Vrata ve Samaya: bazen oruç gibi çileci uygulamalar yapmak için edilen yeminler veya verilen sözler
 • Siddhilerin veya normalüstü güçlerin edinilmesi ve kullanılması. Sol el yolu tantrası ile ilişkilidir.
 • Ganachakra: Kutsal bir yemeğin sunulduğu ritüel bir ziyafet.
 • Ritüel Müzik ve Dans.
 • Cinsel yoga: ritüel cinsel birleşme (gerçek bir fiziksel eşle veya hayali bir tanrıyla).
 • Rüya yogası

İbadet ve ritüel

Ganesha heykelinin önünde bir Pujari, Brihadishwara Shiva Tapınağı

Hindu Tantrasında ibadet veya puja Vedik formlardan biraz farklıdır. Vedik yajna uygulamasında putlar, tapınaklar ve sembolik sanatlar bulunmazken, tantrada bunlar önemli ibadet araçlarıdır.

Ritüeller özellikle düalist Śaiva Siddhānta'da önemlidir, Padoux'ya göre "tipik olarak mantraların zorunlu olarak eşlik ettiği aşırı ritüel bolluğu ile karakterize edilir. Bu ritüeller bir dizi eylemden ziyade zihinsel olarak görselleştirilen ve deneyimlenen imgelerin bir oyunudur; bu durum ayinlerin, meditasyonun ve yoganın yaratıcı tanımlayıcı imgeleme egzersizleri olduğu tüm Tantrik geleneklerde ortaktır." Bu ritüellerin ardındaki teori, tüm insanların onları yeniden doğuşa bağlayan temel bir kirliliğe (mala) sahip olduğu fikridir. Bu kirlilik ritüel eylemle (doğru bilgiyle birlikte) ortadan kaldırılabilir. Bu yoldaki ilk adım inisiyasyon (diksa) ritüelidir ve ölümle birlikte gelecekteki kurtuluşun kapısını açar.

Kali kültleri ve Trika okulu gibi düalist olmayan ve transgresif (veya "sol el") geleneklerde, ritüeller ve pujalar daha ortodoks geleneklerde bulunmayan bazı sol el yolu unsurlarını içerebilir. Bu transgresif unsurlar arasında kafatasları ve diğer insan kemiği aletlerinin kullanımı (Kapalika yemininin bir parçası olarak), meditatif görselleştirmelerin bir parçası olarak kullanılan Bhairava, Kubjika ve Kali gibi vahşi tanrılar, tanrılar tarafından ritüel sahiplenme (avesa), cinsel ayinler ve tanrıya et, alkol ve cinsel sıvılar gibi bazı saf olmayan maddeler sunmak (ve tüketmek) yer almaktadır. Padoux transgresif uygulamaları şu şekilde açıklamaktadır:

Ritüel ve zihinsel düzlemde, sınırı aşmak nondualistik Tantrik geleneklerin kendilerini diğer geleneklerden ayırdıkları temel bir özellikti - öyle ki brahmanik toplumdaki saf ve saf olmayan ikiliğinin (dvaita) reddi olarak Kaula sınırı aşan uygulamalarına atıfta bulunmak için "nondualistik uygulama" (advaitacara) terimini kullandılar. Ayrıca, nondualist Saiva sistemleri için Yoginilerin yalnızca ruhlar dünyasında etkin olmadıklarını, aynı zamanda insanlarda da mevcut olan güçler olduklarını, duyularının efendileri olduklarını, duygulanımlarını yönettiklerini ve bu ilahileştirme yoluyla bir yoğunluk ve doğaüstü boyut kazandıklarını da not edelim. Bu, üstatların bireysel bilinçlerini sonsuz ilahi Bilinçle özdeşleştirmelerine yol açarak cinsel düzlemi aşmalarına da yardımcı olmuştur.

Hem Budist hem de Saiva bağlamında, cinsel pratikler genellikle kişinin bilincini saadet yoluyla genişletmenin bir yolu olarak görülür.

Ayrıca Śaiva Siddhānta ile Trika gibi düalist olmayan okullar arasında ritüel konusunda temel bir felsefi anlaşmazlık vardır. Śaiva Siddhānta'da sadece ritüel bireysel Benlikleri bağlayan "doğuştan gelen safsızlıkları" (anavamala) ortadan kaldırabilir, ancak ritüel onların doğasını ve amacını anlayarak ve adanmışlıkla gerçekleştirilmelidir. Trika okulunun görüşüne göre (özellikle Abhinavagupta'nın çalışmalarında), yalnızca gerçek doğamızın "tanınması" (pratyabhijña) olan bilgi (jñana) kurtuluşa götürür. Padoux'ya göre, "bu aynı zamanda, nüanslarla birlikte, Pñcaratra'nın ve diğer Vaisnava Tantrik geleneklerinin pozisyonudur."

Yoga, mantra, meditasyon

Meditasyon yapan Shiva, Parvati tarafından ziyaret edilir

Tantrik yoga her şeyden önce ilahi bir ezoterik yapıya sahip olarak görülen bedenlenmiş bir uygulamadır. Padoux'nun belirttiği gibi, tantrik yoga, bazen "süptil beden" olarak adlandırılan çeşitli psikosomatik unsurları içeren bir "mistik fizyoloji" kullanır. Bu hayali iç yapı çakraları ("çarklar"), nadisleri ("kanallar") ve enerjileri (Kundalini, Chandali, farklı pranalar ve hayati rüzgarlar gibi) içerir. Tantrik beden aynı zamanda evrenin mikrokozmik bir yansıması olarak kabul edilir ve bu nedenle tanrı ve tanrıçaları içerdiği düşünülür. Padoux'ya göre, "yogik bedenin içselleştirilmiş imgesi" neredeyse tüm meditatif ve tantrik ritüel uygulamaları için temel bir unsurdur.

Mantraların kullanımı tantrik pratiğin en yaygın ve yaygın unsurlarından biridir. Çeşitli meditatif ve yogik uygulamalar sırasında olduğu kadar ritüellerde de kullanılırlar. Mantra okuma (japa) genellikle nyasa ("mantrayı yatırma"), mudralar ("mühürler", yani el hareketleri) ve ilahi sembolleri, mandalaları ve tanrıları içeren karmaşık görselleştirmelerle birlikte uygulanır. Nyasa, mantra okunurken bedenin çeşitli bölgelerine dokunmayı içerir; bunun tanrıyı yoginin bedenine bağladığı ve bedeni tanrının bedenine dönüştürdüğü düşünülür.

Mantralar ayrıca tantrik meditasyonların bir parçası olarak sıklıkla yoginin bedeninde yer alıyormuş gibi görselleştirilir. Örneğin, bir Śrī Vidyā metni olan "Yogini Kalbi" tantrasında yogiye tanrının mantrasının beş hecesini (HA SA KA LA HRIM) muladhara çakrasında hayal etmesi söylenir. Bir sonraki beş hece kümesi (HA SA KA HA LA HRIM) kalp çakrasında ve üçüncü küme (SA KA LA HRIM) kaşlar arasındaki çakrada görselleştirilir. Yogiye ayrıca HRIM hecesinin sonundaki M sesinin telaffuzunu uzatması talimatı verilir; bu uygulamaya nada (fonik titreşim) adı verilir. Bu uygulama Mutlak'ın sessizliğinde eriyene kadar giderek daha ince hale gelen çeşitli aşamalardan geçer.

Tantrik yogada bulunan bir diğer ortak unsur, tantrikaların tanrının (veya tanrıların) bir vizyonuna veya imgesine odaklandıkları ve bazı durumlarda kendilerini tanrı ve kendi bedenlerini tanrının bedeni olarak hayal ettikleri vizyoner meditasyonların kullanılmasıdır. Uygulayıcı görselleştirmeleri kullanabilir ve talip Ishta-deva (veya meditasyon tanrısı) "olacak" derecede bir tanrıyla özdeşleşebilir. Diğer meditasyonlarda, tanrılar tantrikanın bedeninin içindeymiş gibi görselleştirilir. Örneğin, Abhinavagupta'nın Tantraloka'sında (bölüm 15), tanrıçaların Trika "üçlüsü" (Parā, Parāparā ve Aparā) bir üç çatallı mızrağın üç ucunda (başın üstünde bulunur) görselleştirilir. Üç çatallı mızrağın geri kalanı yoginin bedeninin orta ekseni boyunca konumlandırılmış olarak hayal edilir ve Şiva'nın yanan cesedi başın içinde görselleştirilir.

Mandalalar ve yantralar

On Mahavidya ile Sri Yantra diyagramı. Üçgenler Shiva ve Shakti'yi; yılan ise Spanda ve Kundalini'yi temsil eder.

Yantra, tantrik meditasyon ve ritüellerde kullanılan mistik diyagramlardır. Genellikle Shiva, Shakti veya Kali gibi belirli Hindu tanrılarıyla ilişkilendirilirler. Benzer şekilde, bir puja, bir tanrı ile ilişkili bir yantra veya mandala üzerine odaklanmayı içerebilir.

David Gordon White'a göre geometrik mandalalar Tantra'nın önemli bir unsurudur. Çok sayıda tantrik fikir ve kavramı temsil etmenin yanı sıra meditatif odaklanma için de kullanılırlar. Mandalalar "aşkın ama içkin" makrokozmos ile dünyevi insan deneyiminin mikrokozmosu arasındaki karşılıkları sembolik olarak iletir. Tanrısal varlık (veya ana Buddha) genellikle mandala'nın merkezinde tasvir edilirken, uygulayıcı da dahil olmak üzere diğer tüm varlıklar bu merkezden çeşitli mesafelerde yer alır. Mandalalar aynı zamanda merkezinde kralın bulunduğu ortaçağ feodal sistemini de yansıtır.

Mandalalar ve Yantralar çeşitli şekillerde, resimlerde, kumaşlarda, üç boyutlu olarak, renkli kum veya tozlardan vb. yapılmış olarak tasvir edilebilir. Tantrik yoga genellikle bir mandala veya yantranın zihinsel olarak görselleştirilmesini de içerir. Bu genellikle tantrik sadhana'nın (uygulama) bir parçası olarak mantra okuma ve diğer ritüel eylemlerle birleştirilir.

Seks ve erotizm

Tantra her zaman cinsel nitelikte olmayan çok çeşitli fikir ve uygulamaları içermekle birlikte, Flood ve Padoux Batı'da Tantra'nın çoğunlukla bir tür ritüelleştirilmiş seks veya ruhsallaştırılmış yogik cinsellik olarak düşünüldüğünü belirtmektedir. Padoux'ya göre, "bu bir yanlış anlamadır, çünkü Tantra'da seksin yeri ideolojik olarak esas olsa da, eylem ve ritüelde her zaman böyle değildir." Padoux ayrıca, cinsel uygulamaların var olmasına ve belirli tantrik gruplar tarafından kullanılmasına rağmen, "Tantra diğer büyük sosyal gruplara yayıldığında yaygınlıklarını kaybettiklerini" belirtmektedir.

Seksi ruhani pratiğin bir parçası olarak kullanan tantrik geleneklerde (burada esas olarak Kaulalar ve Tibet Budizmi kastedilmektedir), seks ve arzu genellikle Mutlak'a ulaşmak için kullanılan bir aşkınlık aracı olarak görülür. Dolayısıyla, seks ve arzu kendi başlarına birer amaç olarak görülmez. Bu uygulamalar ortodoks Hinduların ritüel saflık fikirlerini ihlal ettiğinden, tantranın ortodokslar tarafından kınandığı Hindistan'da genellikle kötü bir imaja sahip olmasına neden olmuştur. Padoux'ya göre, bu uygulamaları kabul eden gelenekler arasında bile, bunlar öne çıkmaktan uzaktır ve yalnızca "birkaç inisiye ve tam nitelikli üstat" tarafından uygulanmaktadır.

Batılı bilimsel araştırmalar

Three-dimensional triangular symbol
Sri Yantra (burada Sri Meru veya Maha Meru olarak bilinen ve özellikle Srividya Shakta mezhepleri tarafından kullanılan üç boyutlu projeksiyonda gösterilmiştir).

John Woodroffe

Tantra'yı ciddi olarak inceleyen ilk Batılı bilim adamı, Arthur Avalon takma adıyla Tantra hakkında yazan ve "Tantrik çalışmaların kurucu babası" olarak bilinen John Woodroffe (1865-1936) olmuştur. Woodroffe, önceki Batılı akademisyenlerin aksine Tantra'yı savunmuş, onu Vedalar ve Vedanta ile uyumlu bir etik ve felsefi sistem olarak sunmuştur. Woodroffe Tantra'yı uygulamış ve skolastik tarafsızlığını korumaya çalışırken Hindu Tantra'sının (Şiva-Shakta geleneği) bir öğrencisi olmuştur.

Daha fazla gelişme

Woodroffe'un ardından, aralarında Agehananda Bharati, Mircea Eliade, Julius Evola, Carl Jung, Alexandra David-Néel, Giuseppe Tucci ve Heinrich Zimmer gibi karşılaştırmalı din ve Indoloji akademisyenlerinin de bulunduğu bir dizi akademisyen Tantrik öğretileri araştırmaya başlamıştır. Hugh Urban'a göre Zimmer, Evola ve Eliade Tantra'yı "tüm Hint düşüncesinin doruk noktası: maneviyatın en radikal biçimi ve yerli Hindistan'ın arkaik kalbi" olarak görmüş ve modern çağ için ideal din olarak değerlendirmişlerdir. Her üçü de Tantra'yı "kutsala giden en sınır aşıcı ve şiddetli yol" olarak görmüştür.

Hindu Tantra

Tantra'nın felsefesi 92 Şruti, Tantralar koleksiyonu üzerinde temellenmektedir. Vaişnava, Şaiva, Ganapatya ve Şakta formlarında Tantra bulunmaktadır.

Lakşmi Şakti'nin yaygın bir formudur

Tantrik gelenek veya Tantrika Parampara Vedik gelenek (Vaidika Parampara) ile paralel veya iç içe geçmiş görülebilir. Swami Nikhilananda Tantrik düşüncenin sadece Vedalarla değil aynı zamanda Upanişadlarla, Puranalarla ve Yoga ile de yakın bağlantısı bulunduğunu ifade etmiştir. Örneğin, Şakta Tantra'nın temel metinlerinden olan Tripura Rahasya'da "Bu metin Vedalar, Puranalar ve diğer kutsal metinlerdeki öğretilerin özetlenmesiyle oluşturulmuştur" denilmektedir.

Batılı ünlü Tantra araştırmacısı Arthur Avalon, Mahanirvana Tantra adlı eserinin girişinde Hinduizmin ortodoks yollarından biri olan Tantra'nın Kali çağı insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yürürlüğe konulan Vaidika Karmakanda'nın bir gelişimi olduğu belirtilmekte ve Şiva'nın "Kali çağı insanlarının, enerjiden yoksun ve yaşamak için yedikleri yiyeceklere bağlı insanların yararlanması için, ey kutlu kişi, Kaula öğretisi verildi" dediği aktarılmaktadır.

Üç Tantra Okulu

Tantra'nın üç ana okulu vardır: Mişra Tantra, Kaula Tantra ve Samaja Tantra.

Samaja Tantra: "Sağ-el yolu" da denilen bu okulda uygulayıcı Sahasrara çakra üzerine meditasyon yapar ve çakralar, nadiler ve prana hakkında bilgi edinir. Tantra'ya ("Sağ-el yolu"na) yeni bir yorum ve uygulama Shrii Shrii Anandamurti tarafından geliştirilmiştir.
Mişra Tantra: Anahata çakranın açılması amacıyla meditasyon ve fiziksel uygulamalarda bulunulur.
Kaula Tantra: "Sol-el yolu" da denilen bu okulda öğrenci Kundalini üzerine meditasyon yapar ve Muladhara çakrayı açmak için bazı uygulamalar (buna cinsellik de dahil olabilmektedir) gerçekleştirir. Swami Rama'ya göre Kaula Tantra yolunun pratikleri öğrenci veya yolun başında bulunan kimse tarafından genellikle zarar verecek şekilde aşırı kullanılmaktadır.