Üniversite

bilgipedi.com.tr sitesinden
Üniversitedeki bir sınıfın temsilî resmi, 1350'li yıllar.
Oxford Üniversitesi'nde bir tören.
Tartu Üniversitesi'nin (17. yüzyılda kurulan) mevcut ana binası 19. yüzyılda inşa edilmiştir. Üniversite bugün dünyanın en önemli ve prestijli üniversitelerinden biridir.
Lappeenranta, Finlandiya'nın Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi.
São Paulo, Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi Kampüsü.

Üniversite, ya da diğer adıyla yükseköğretim kurumu, en üst seviyede eğitim verilen, araştırma yapılan ve bilgi üretilen kurumlardır. Araştırma alanları çoğunlukla (doğa bilimleri, sosyal bilimleri gibi) çeşitli disiplinlere ayrılan üniversiteler genellikle yüksek okul, lisans ve lisansüstü okullarından oluşurlar. Araştırma görevlileri, ya da akademisyenler, yaptıkları özgün çalışmalar dolayısıyla doçent, profesör gibi çeşitli unvanlarla ödüllendirilirler. Çeşitli akademik disiplinlerde akademik dereceler verir. Üniversiteler genellikle farklı okullarda veya öğrenim fakültelerinde hem lisans eğitimi hem de lisansüstü eğitim sunar.

Üniversiteler akademik yönetim sistemine sahiptir. İdari olarak en üst düzey yetkilileri rektör ve rektör yardımcısı'dır. Fakülte, üniversite içindeki ayrı bölümlerdir. Fakültelerin başındaki en üst düzey görevli dekandır. Bir akademik bölüm (kafedra), belirli bir akademik disipline ayrılmış bir üniversite fakültesinin bir bölümüdür. Bir eğitim yılı genellikle iki sömestr'den (akademik yıl) oluşur. Eğitim genellikle 4 yıllık (bakalavr) ve 2 yıllık (magister) eğitimdir, bölümüne göre 5 ya da 6 yıllık olabilir. Başarılı mezunlara eğitimin tamamında diploma veya diplom verilir. Diploma ve derecesi almanın son adımı olarak tez savunması yapılır. Modern zamanda üniversiteler lisans derecesi, yüksek lisans, önlisans derecesi, magister derecesi, lisansüstü diploması, uzmanlık derecesi, doktoranturo, aspiranturo, bakalorya, lisantiat, doktora dereceleri vermekdedir.

Üniversite kelimesi Latince universitas magistrorum et scholarium'dan türetilmiştir ve kabaca "öğretmenler ve akademisyenler topluluğu" anlamına gelmektedir.

İlk üniversiteler Avrupa'da Katolik Kilisesi rahipleri tarafından kurulmuştur. Bologna Üniversitesi (Università di Bologna), 1088 yılında kurulmuş olup, bu anlamda ilk üniversitedir:

  • Yüksek derece veren bir enstitü olması.
  • Hem din adamları hem de din adamı olmayanlar tarafından yönetilmesine rağmen kilise okullarından bağımsız olması.
  • Kuruluşunda icat edilen universitas kelimesinin kullanılması.
  • Laik ve laik olmayan dereceler vermek: gramer, retorik, mantık, teoloji, kanon hukuku, noterlik hukuku.

Tarihçe

İtalya'da 1088 yılında kurulan Bologna Üniversitesi, genellikle dünyanın sürekli faaliyet gösteren en eski üniversitesi olarak kabul edilir

Tanım

Orijinal Latince universitas kelimesi genel olarak "tek bir bedende birleşmiş bir dizi kişi, bir toplum, şirket, topluluk, lonca, şirket vb." anlamına gelir. Kent yaşamının ve ortaçağ loncalarının ortaya çıktığı dönemde, "genellikle prensler, piskoposlar veya bulundukları kentler tarafından verilen beratlarla garanti altına alınan kolektif yasal haklara sahip uzmanlaşmış öğrenci ve öğretmen birlikleri" bu genel terimle anılmaya başlandı. Diğer loncalar gibi kendi kendilerini düzenlerler ve üyelerinin niteliklerini belirlerlerdi.

Modern kullanımda kelime, "ağırlıklı olarak mesleki olmayan konularda eğitim veren ve tipik olarak derece verme yetkisine sahip bir yüksek öğrenim kurumu" anlamına gelirken, kurumsal organizasyonuna yapılan önceki vurgunun tarihsel olarak Ortaçağ üniversitelerine uygulandığı düşünülmektedir.

Orijinal Latince kelime, bu yasal örgütlenme biçiminin yaygın olduğu ve kurumun dünyaya yayıldığı Batı ve Orta Avrupa'daki derece veren öğrenim kurumlarına atıfta bulunuyordu.

Üniversite çalışanlarına araştırma profesörü, doçent, doktor öğretim üyesi,yardımcı doçent, ordinaryüs, profesör, öğretim yardımcısı, araştırma görevlisi, çevirmen, okutman, öğretim görevlisi, öğretim planlamacısı, uzman'lar dahildir.

Akademik özgürlük

Üniversite tanımında önemli bir fikir de akademik özgürlük kavramıdır. Bunun ilk belgesel kanıtı, 1158 veya 1155 yılında, seyahat eden bir akademisyenin eğitimin çıkarları doğrultusunda engelsiz geçiş hakkını garanti altına alan bir akademik tüzüğü, Constitutio Habita'yı kabul eden Bologna Üniversitesi'nin yaşamının erken dönemlerinden gelmektedir. Bugün bunun "akademik özgürlüğün" kökeni olduğu iddia edilmektedir. Bu durum artık uluslararası alanda da kabul görmektedir. 18 Eylül 1988 tarihinde 430 üniversite rektörü Bologna'nın kuruluşunun 900. yıldönümü münasebetiyle Magna Charta Universitatum'u imzalamıştır. Magna Charta Universitatum'u imzalayan üniversitelerin sayısı dünyanın her yerinden katılımlarla artmaya devam etmektedir.

Öncüller

Fas'ta M.S. 859 yılında kurulan yüksek öğrenim kurumu Al-Qarawiyin, 1963 yılında eğitim bakanlığının gözetimi altında bir üniversiteye dönüştürülmüştür.

Her ne kadar Jacques Verger bunun bilimsel bir kolaylık sağlamak amacıyla yapıldığını yazsa da, akademisyenler 859 yılında Fatıma el-Fihri tarafından bir cami olarak kurulan Karaviyyin Üniversitesi'ni (1963 yılında verilen isim) zaman zaman üniversite olarak adlandırmaktadır. Bazı akademisyenler Karaviyyin'in İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar bir medrese olarak kurulduğunu ve yönetildiğini düşünmektedir. Karaviyyin medresesinin bir üniversiteye dönüşmesini ise 1963 yılındaki modern yeniden yapılanmasına dayandırmaktadırlar. Bu reformların ardından Karaviyyin'in adı iki yıl sonra resmen "Al Quaraouiyine Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

Bazı akademisyenler, MS 970-972 yıllarında kurulan ve Mısır'ın Kahire kentinde bulunan El-Ezher Üniversitesi'nin dünyanın en eski derece veren üniversitesi ve dünyanın en eski ikinci üniversitesi olduğunu iddia etmektedir.

George Makdisi'nin de aralarında bulunduğu bazı akademisyenler, erken ortaçağ üniversitelerinin Endülüs, Sicilya Emirliği ve Haçlı Seferleri sırasında Orta Doğu'daki medreselerden etkilendiğini savunmuştur. Ancak Norman Daniel bu argümanın abartılı olduğunu düşünmektedir. Roy Lowe ve Yoshihito Yasuhara yakın zamanda İslam dünyasındaki ilimlerin Batı Avrupa üniversiteleri üzerindeki iyi belgelenmiş etkilerinden yola çıkarak yükseköğretimin gelişiminin yeniden ele alınması, yerel kurumsal yapılarla ilgilenmekten vazgeçip küresel bağlamda daha geniş bir değerlendirme yapılması çağrısında bulunmuşlardır.

Ortaçağ Avrupası

Modern üniversite genellikle kökeni Ortaçağ Hıristiyan geleneğine dayanan resmi bir kurum olarak kabul edilir.

Avrupa'da yüksek öğrenim yüzlerce yıl boyunca keşiş ve rahibelerin ders verdiği katedral okullarında ya da manastır okullarında (scholae monasticae) gerçekleşmiştir; daha sonraki üniversitenin öncüsü olan bu okullara dair kanıtlar birçok yerde 6. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Avrupa'da genç erkekler, dilbilgisi, retorik ve diyalektik ya da mantık gibi hazırlayıcı sanatlar olan trivium ve aritmetik, geometri, müzik ve astronomi gibi quadrivium eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversiteye devam ediyorlardı.

En eski üniversiteler Latin Kilisesi'nin himayesi altında, Papalık tarafından studia generalia olarak ve belki de katedral okullarından geliştirilmiştir. Bununla birlikte, katedral okullarının üniversiteye dönüşmesi, Paris Üniversitesi bir istisna olmak üzere, oldukça nadir görülmüş olabilir. Daha sonra krallar (Napoli Federico II Üniversitesi, Prag Charles Üniversitesi, Kraków Jagiellonian Üniversitesi) veya belediye yönetimleri (Köln Üniversitesi, Erfurt Üniversitesi) tarafından da kurulmuşlardır. Erken ortaçağ döneminde, yeni üniversitelerin çoğu önceden var olan okullardan, genellikle bu okulların öncelikli olarak yüksek öğrenim yerleri haline geldiği kabul edildiğinde kurulmuştur. Birçok tarihçi, üniversitelerin ve katedral okullarının, dini bir topluluğun ikametgahı tarafından teşvik edilen öğrenime olan ilginin bir devamı olduğunu belirtmektedir. Papa Gregory VII, 1079 Papalık Kararnamesi ile kendilerini ilk Avrupa üniversitelerine dönüştüren katedral okullarının düzenli bir şekilde kurulmasını emrettiğinden, modern üniversite kavramının teşvik edilmesi ve düzenlenmesinde kritik bir rol oynamıştır.

Paris Üniversitesi'nde doktorlar toplantısı. Bir ortaçağ el yazmasından.

Avrupa'da kurumsal/lonca yapısına sahip ilk üniversiteler Bologna Üniversitesi (1088), Paris Üniversitesi (yaklaşık 1150, daha sonra Sorbonne ile ilişkilendirilmiştir) ve Oxford Üniversitesi (1167) olmuştur.

Bologna Üniversitesi, imparatorluk ve kiliseye karşı yeni doğan ulusların haklarını savunanlar için Avrupa çapında talep gören ius gentium veya Roma halklar hukukunu öğreten bir hukuk okulu olarak başladı. Bologna'nın Alma Mater Studiorum'a ilişkin özel iddiası, özerkliğine, derece vermesine ve diğer yapısal düzenlemelerine dayanmaktadır; bu da onu krallardan, imparatorlardan veya herhangi bir doğrudan dini otoriteden bağımsız olarak sürekli faaliyet gösteren en eski kurum haline getirmektedir.

Geleneksel tarih olan 1088 ya da bazılarına göre 1087, Irnerius'un yakın zamanda Pisa'da keşfedilen İmparator Justinianus'un 6. yüzyıl Roma hukuku kodifikasyonu Corpus Iuris Civilis'i öğretmeye başladığını kaydeder. Birçok ülkeden şehre gelen sıradan öğrenciler bu bilgiyi edinmek için bir sözleşme imzalayarak kendilerini Cismontanes ve Ultramontanes arasında bölünmüş 'Nationes' olarak örgütlerler. Öğrenciler "tüm güce sahiptiler ... ve ustalara hükmediyorlardı".

Tüm Avrupa'da hükümdarlar ve şehir yönetimleri, Avrupa'nın bilgiye olan açlığını gidermek ve toplumun bu kurumlardan elde edilen bilimsel uzmanlıktan faydalanacağı inancıyla üniversiteler kurmaya başladı. Prensler ve şehir yönetimlerinin liderleri, zor sorunları ele alma ve arzu edilen sonuçlara ulaşma becerisiyle gelişen bilimsel bir uzmanlığa sahip olmanın potansiyel faydalarını algıladılar. Hümanizmin ortaya çıkışı, üniversitelerin olası faydasına ilişkin bu anlayışın yanı sıra eski Yunan metinlerinden elde edilen bilgiye olan ilginin yeniden canlanması için de önemliydi.

Aristoteles'in eserlerinin yeniden ele geçirilmesi -sonunda 3000 sayfadan fazlası tercüme edilecekti- 12. yüzyılda zaten ortaya çıkmaya başlamış olan doğal süreçlere yönelik bir araştırma ruhunu körükledi. Bazı akademisyenler bu eserlerin Batı entelektüel tarihindeki en önemli belge keşiflerinden birini temsil ettiğine inanmaktadır. Örneğin Richard Dales, Aristoteles'in eserlerinin keşfini "Batı düşünce tarihinde bir dönüm noktası" olarak adlandırmaktadır. Aristoteles'in yeniden ortaya çıkmasının ardından, öncelikle Latince iletişim kuran bir akademisyenler topluluğu, Yunan antik çağının düşüncelerini ve özellikle de doğal dünyayı anlamaya ilişkin fikirleri kilisenin düşünceleriyle uzlaştırmaya çalışma sürecini ve uygulamasını hızlandırdı. Bu "skolastisizm "in çabaları, Aristoteles mantığını ve doğal süreçlerle ilgili düşünceleri Kutsal Kitap pasajlarına uygulamaya ve bu pasajların geçerliliğini akıl yoluyla kanıtlamaya odaklanmıştır. Bu, öğretim görevlilerinin birincil görevi ve öğrencilerin beklentisi haline geldi.

Oxford Üniversitesi Birleşik Krallık'ın en eski üniversitesidir

Kuzey (öncelikle Almanya, Fransa ve İngiltere) ve güney üniversiteleri (öncelikle İtalya) birçok ortak unsura sahip olsa da, üniversite kültürü kuzey Avrupa'da güneydekinden farklı gelişmiştir. Latince üniversitenin diliydi ve tüm metinler, dersler, tartışmalar ve sınavlar için kullanılırdı. Profesörler mantık, doğa felsefesi ve metafizik için Aristoteles'in kitaplarını; tıp için ise Hipokrat, Galen ve İbn-i Sina'nın eserlerini okutuyordu. Bu ortak noktaların dışında, kuzey ve güneyi birbirinden ayıran en büyük farklar, öncelikle konulardaydı. İtalyan üniversiteleri hukuk ve tıbba odaklanırken, kuzey üniversiteleri sanat ve teolojiye odaklanıyordu. Bu alanlardaki eğitimin kalitesinde odak noktalarıyla uyumlu belirgin farklılıklar vardı, bu nedenle akademisyenler ilgi alanlarına ve imkanlarına göre kuzeye veya güneye seyahat ediyorlardı. Bu üniversitelerde verilen derece türlerinde de farklılıklar vardı. İngiliz, Fransız ve Alman üniversiteleri, doktoranın daha yaygın olduğu teoloji dereceleri haricinde, genellikle lisans dereceleri veriyordu. İtalyan üniversiteleri ise ağırlıklı olarak doktora derecesi vermektedir. Bu ayrım, mezuniyet sonrası derece sahibinin amacına bağlanabilir - kuzeyde öğretim pozisyonları edinmeye odaklanılırken, güneyde öğrenciler genellikle profesyonel pozisyonlara geçmiştir. Kuzey üniversitelerinin yapısı, Paris Üniversitesi'nde geliştirilen fakülte yönetim sistemini model alma eğilimindeydi. Güney üniversiteleri ise Bologna Üniversitesi'nde başlayan öğrenci kontrollü modeli örnek alma eğilimindeydi. Güney üniversiteleri arasında, "kendi kendini düzenleyen, bağımsız bir akademisyenler kurumu" olarak Bologna modelini izleyen kuzey İtalya üniversiteleri ile "hükümetin ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere kraliyet ve imparatorluk beratıyla kurulan" güney İtalya ve İberya üniversiteleri arasında bir ayrım daha kaydedilmiştir.

Erken modern üniversiteler

St Salvator's college St Andrews
1410'da kurulan St Andrews Üniversitesi, İskoçya'nın en eski üniversitesidir.

Erken Modern dönemde (yaklaşık 15. yüzyılın sonlarından 1800'e kadar) Avrupa üniversiteleri muazzam bir büyüme, üretkenlik ve yenilikçi araştırmalara sahne olmuştur. Orta Çağ'ın sonunda, ilk Avrupa üniversitesinin kurulmasından yaklaşık 400 yıl sonra, Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış yirmi dokuz üniversite vardı. 15. yüzyılda yirmi sekiz yeni üniversite kuruldu ve 1500 ile 1625 yılları arasında bunlara on sekiz tane daha eklendi. Bu hız, 18. yüzyılın sonunda Avrupa'da yaklaşık 143 üniversite olana kadar devam etti; en yoğun üniversiteler Alman İmparatorluğu (34), İtalyan ülkeleri (26), Fransa (25) ve İspanya'daydı (23) - bu, Orta Çağ'ın sonlarına doğru üniversite sayısına göre %500'e yakın bir artış anlamına geliyordu. Bu sayıya ortadan kaybolan çok sayıda üniversite ya da bu süre zarfında başka üniversitelerle birleşen kurumlar dahil değildir. Erken Modern dönemde bir üniversitenin kimliği çok açık değildir, zira bu terim giderek artan sayıda kuruma uygulanmaktadır. Aslında, "üniversite" terimi her zaman bir yükseköğretim kurumunu tanımlamak için kullanılmamıştır. Akdeniz ülkelerinde studium generale terimi hala sıklıkla kullanılırken, Kuzey Avrupa ülkelerinde "Akademi" yaygındı.

Üniversitelerin yayılması her zaman istikrarlı bir şekilde gerçekleşmemiştir, zira 17. yüzyıl üniversitelerin yayılmasını olumsuz yönde etkileyen olaylarla doludur. Başta Otuz Yıl Savaşları olmak üzere pek çok savaş, Avrupa'daki üniversite ortamını farklı zamanlarda kesintiye uğrattı. Savaş, veba, kıtlık, naip cinayetleri ve dini güç ve yapıdaki değişiklikler üniversitelere destek sağlayan toplumları sık sık olumsuz etkilemiştir. Öğrenci kavgaları ve devamsız profesörler gibi üniversitelerin kendi iç çekişmeleri de bu kurumları istikrarsızlaştırmak için harekete geçti. Üniversiteler eski müfredattan vazgeçme konusunda da isteksizdi ve Aristoteles'in eserlerine olan bağlılığın devam etmesi bilim ve sanat alanındaki çağdaş gelişmelere meydan okuyordu. Bu dönem aynı zamanda ulus-devletin yükselişinden de etkilenmiştir. Üniversiteler giderek daha fazla devlet kontrolü altına girdikçe veya devletin himayesi altında kuruldukça, (Paris Üniversitesi tarafından başlatılan) fakülte yönetimi modeli giderek daha fazla öne çıkmaya başladı. Öğrenci kontrolündeki eski üniversiteler hala varlığını sürdürse de, yavaş yavaş bu yapısal organizasyona doğru ilerlemeye başladılar. Üniversite liderleri giderek daha fazla devlet tarafından atanmasına rağmen, üniversitelerin kontrolü hala bağımsız olma eğilimindeydi.

Paris Üniversitesi tarafından sağlanan ve öğrenci üyelerin fakülte "hocaları" tarafından kontrol edildiği yapısal model üniversiteler için bir standart oluştursa da, bu modelin uygulanması en az üç farklı şekilde gerçekleşmiştir. Öğretimleri çok özel bir müfredata yönelik olan fakülteler sistemine sahip üniversiteler vardı; bu model uzman yetiştirme eğilimindeydi. Oxford Üniversitesi'ndeki sisteme dayanan, öğretim ve organizasyonun merkezi olmadığı ve bilginin daha genel bir nitelik taşıdığı bir kolej veya eğitim modeli vardı. Bu modelleri birleştiren, kolej modelini kullanan ancak merkezi bir organizasyona sahip olan üniversiteler de vardı.

Basel Üniversitesi'nin eski ana binası-İsviçre'nin en eski üniversitesi (1460). Üniversite, Rönesans hümanizminin doğduğu yerlerden biridir.

Erken Modern üniversiteler başlangıçta Orta Çağ'ın müfredatını ve araştırmalarını sürdürmüştür: doğa felsefesi, mantık, tıp, teoloji, matematik, astronomi, astroloji, hukuk, gramer ve retorik. Aristoteles müfredat boyunca yaygınken, tıp da Galen ve Arap bilimine bağlıydı. Hümanizmin bu durumu değiştirmedeki önemi küçümsenemez. Hümanist profesörler üniversite fakültesine katıldıktan sonra, studia humanitatis aracılığıyla gramer ve retorik çalışmalarını dönüştürmeye başladılar. Hümanist profesörler, öğrencilerin seçkin bir şekilde yazma ve konuşma, klasik metinleri tercüme etme ve yorumlama ve onurlu bir yaşam sürme becerilerine odaklandı. Üniversite bünyesindeki diğer akademisyenler de öğrenmeye yönelik hümanist yaklaşımlardan, antik metinlerle ilgili dil uzmanlıklarından ve bu metinlerin nihai önemini savunan ideolojiden etkilenmiştir. Niccolò Leoniceno, Thomas Linacre ve William Cop gibi tıp profesörleri genellikle hümanist bir bakış açısıyla eğitim almış, ders vermiş ve önemli antik tıp metinlerini tercüme etmişlerdir. Hümanizmin kazandırdığı eleştirel zihniyet, üniversitelerdeki ve bilim dünyasındaki değişimler için zorunluydu. Örneğin Andreas Vesalius, fikirlerini kendi diseksiyonlarıyla doğruladığı Galen'in çevirisini yapmadan önce hümanist bir tarzda eğitim almıştır. Hukuk alanında Andreas Alciatus Corpus Juris'e hümanist bir bakış açısı katarken, Jacques Cujas'ın hümanist yazıları bir hukukçu olarak ün kazanmasında büyük rol oynamıştır. Philipp Melanchthon, Protestan üniversitelerindeki reform için önemli olan teolojiyi orijinal metinlere geri bağlamak için Erasmus'un çalışmalarını oldukça etkili bir rehber olarak gösterdi. Pisa ve Padua Üniversitelerinde ders veren Galileo Galilei ve Wittenberg Üniversitesi'nde ders veren Martin Luther de (Melanchthon gibi) hümanist eğitim almışlardı. Hümanistlerin görevi yavaş yavaş üniversiteye nüfuz etmek; profesörlüklerde ve kürsülerde, ders programlarında ve ders kitaplarında hümanist varlığı artırmak, böylece yayınlanan eserlerin hümanist bilim ve akademisyenlik idealini göstermesini sağlamaktı.

Salamanca Üniversitesi'nde 17. yüzyıldan kalma bir sınıf

Hümanist akademisyenlerin üniversitedeki ilk odak noktası antik metinlerin ve dillerin keşfedilmesi, açıklanması ve üniversiteye sokulması ve bu metinlerin fikirlerinin genel olarak topluma yayılması olsa da, etkileri nihayetinde oldukça ilerici olmuştur. Klasik metinlerin ortaya çıkışı yeni fikirler getirmiş ve daha yaratıcı bir üniversite iklimine yol açmıştır (yukarıdaki kayda değer akademisyenler listesinin de gösterdiği gibi). Kendinden, insandan gelen bilgiye odaklanma, yeni bilim ve öğretim biçimleri için doğrudan bir etkiye sahiptir ve genellikle beşeri bilimler olarak bilinen şeyin temelini oluşturmuştur. Bilgiye yönelik bu eğilim, sadece antik metinlerin çevrilmesi ve yayılmasında değil, aynı zamanda bunların uyarlanması ve genişletilmesinde de kendini göstermiştir. Örneğin Vesalius, Galen'in kullanılmasını savunduğu için çok önemliydi ama aynı zamanda bu metni deneyler, anlaşmazlıklar ve daha ileri araştırmalarla canlandırdı. Bu metinlerin özellikle üniversitelerde yayılmasına, matbaanın ortaya çıkışı ve nispeten büyük metinlerin makul fiyatlarla basılmasına olanak tanıyan yerel dilin kullanılmaya başlanması büyük ölçüde yardımcı olmuştur.

Hümanizmin tıp, matematik, astronomi ve fizik alanlarındaki akademisyenler üzerindeki etkisinin incelenmesi, hümanizmin ve üniversitelerin bilimsel devrim için güçlü bir itici güç olduğunu gösterebilir. Hümanizm ile bilimsel keşifler arasındaki bağlantı pekala üniversite sınırları içinde başlamış olsa da, bu bağlantı genellikle Bilimsel Devrim sırasında bilimin değişen doğası nedeniyle kopmuş gibi algılanmıştır. Richard S. Westfall gibi tarihçiler, üniversitelerin açık gelenekçiliğinin doğayı ve bilgiyi yeniden kavramsallaştırma girişimlerini engellediğini ve üniversiteler ile bilim insanları arasında silinmez bir gerilime neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bilimdeki değişimlere karşı gösterilen bu direnç, pek çok bilim insanını üniversiteden uzaklaştırarak, genellikle prenslik saraylarında bulunan özel hayırseverlere ve yeni kurulan bilimsel topluluklara yönlendiren önemli bir faktör olmuş olabilir.

Diğer tarihçiler, bilimsel devrimi etkileyen çok sayıda bilim adamının eğitim aldığı yerin, aynı zamanda araştırmalarını ve bilimin ilerlemesini engelleyen yer olması gerektiği önermesinde tutarsızlık bulmaktadır. Aslında, Bilimsel Biyografi Sözlüğü'nde yer alan 1450-1650 yılları arasındaki Avrupalı bilim insanlarının %80'inden fazlası üniversite eğitimliydi ve bunların yaklaşık %45'i üniversitelerde görev yapıyordu. Orta Çağ'dan kalan akademik temeller istikrarlıydı ve önemli ölçüde büyüme ve gelişmeyi teşvik eden bir ortam sağlıyorlardı. Üniversitelerde, dünyayı anlamak ve yorumlamak için tutarlı bir sistem olarak etkili olan Aristotelesçi sistemin sağladığı simetri ve kapsamlılıktan vazgeçme konusunda önemli bir isteksizlik vardı. Bununla birlikte, üniversite profesörleri, en azından bilimlerde, epistemolojik temelleri ve yöntemleri seçmek için hala bir miktar özerklikten yararlanmaktaydı. Örneğin, Melanchthon ve Wittenberg Üniversitesi'ndeki öğrencileri Kopernikçi matematiksel yapıların astronomi tartışmalarına ve eğitimine entegre edilmesinde etkili oldular. Bir başka örnek de Kartezyen epistemoloji ve metodolojinin Avrupa üniversitelerinde kısa ömürlü ama oldukça hızlı bir şekilde benimsenmesi ve bu benimsemeyi çevreleyen tartışmalardır ki bu da bilimsel sorunlara daha mekanistik yaklaşımlara yol açmış ve değişime açık olunduğunu göstermiştir. Üniversitelerin yaygın olarak algılanan uzlaşmazlığını yalanlayan pek çok örnek vardır. Her ne kadar üniversiteler yeni bilimler ve metodolojiler ortaya çıktıkça bunları kabul etmekte yavaş davranmış olsalar da, yeni fikirleri kabul ettiklerinde bu durum meşruiyet ve saygınlık kazanmalarına yardımcı olmuş ve eğitim ve maddi kaynaklar için istikrarlı bir ortam sağlayarak bilimsel değişimleri desteklemiştir.

Üniversiteler, bireysel bilim insanları ve bilimsel devrimin kendisi arasındaki gerilim nasıl algılanırsa algılansın, üniversite eğitiminin inşa edilme biçimi üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmuştur. Aristotelesçi epistemoloji sadece bilgi ve bilgi inşası için değil, aynı zamanda yükseköğretim ortamında akademisyenlerin eğitimi için de tutarlı bir çerçeve sağlamıştır. Bilimsel devrim sırasında yeni bilimsel yapıların yaratılması ve bu yaratımın doğasında var olan epistemolojik zorluklar, hem bilimin özerkliği hem de disiplinlerin hiyerarşisi fikrini başlatmıştır. Yükseköğretime, müfredatın tamamında yetkinleşmeye kendini kaptırmış bir "genel akademisyen" olmak için girmek yerine, bilimi ilk sıraya koyan ve onu başlı başına bir meslek olarak gören bir akademisyen tipi ortaya çıktı. Bilime odaklananlar ile hala genel akademisyen fikrine bağlı olanlar arasındaki ayrışma, zaten ortaya çıkmaya başlamış olan epistemolojik gerilimleri daha da şiddetlendirdi.

Bilim insanları ve üniversiteler arasındaki epistemolojik gerilimler, bu dönemde araştırmanın ekonomik gerçekleri tarafından da artırıldı; çünkü bireysel bilim insanları, dernekler ve üniversiteler sınırlı kaynaklar için yarışıyordu. Ayrıca, özel hayırseverler tarafından finanse edilen ve halka ücretsiz eğitim vermek üzere tasarlanan ya da bilgiye aç bir halka geleneksel üniversitelere alternatif sunmak üzere yerel yönetimler tarafından kurulan yeni kolejlerin oluşturduğu rekabet de söz konusuydu. Üniversiteler yeni bilimsel çabaları desteklediğinde ve üniversite araştırma ve sonuçlar için temel eğitim ve otorite sağladığında bile, özel hayırseverler aracılığıyla elde edilebilen kaynaklarla rekabet edememiştir.

Erken modern dönemin sonuna gelindiğinde, yükseköğretimin yapısı ve yönelimi, modern bağlam için son derece kabul edilebilir şekillerde değişmişti. Aristoteles artık üniversitelerin epistemolojik ve metodolojik odağını oluşturan bir güç değildi ve daha mekanistik bir yönelim ortaya çıkıyordu. Teolojik bilginin hiyerarşik yeri büyük ölçüde yerinden edilmiş ve beşeri bilimler bir demirbaş haline gelmişti ve modern devletin oluşumu için zorunlu hale gelecek olan bilginin inşası ve yayılmasında yeni bir açıklık hakim olmaya başlamıştı.

Modern üniversiteler

Kral George IV ve Wellington Dükü tarafından 1829 yılında Kraliyet Beratı ile kurulan King's College London, Londra Üniversitesi'nin kurucu kolejlerinden biridir.

Modern üniversiteler bir lonca ya da yarı lonca sistemi oluşturur. Üniversite sisteminin bu yönü, sanayileşmiş bir ekonomideki periferik konumu nedeniyle değişmemiştir; ortaçağ boyunca Avrupa'da kentler arasında ticaret geliştikçe, diğer loncalar gelişen ticaretin önünde durmuş ve bu nedenle sonunda kaldırılmış olsa da, akademisyenler loncası kaldırılmamıştır. Tarihçi Elliot Krause'ye göre, "Üniversite ve akademisyen loncaları üyelik, eğitim ve işyeri üzerindeki güçlerini korudular çünkü erken kapitalizm bununla ilgilenmiyordu."

18. yüzyıla gelindiğinde üniversiteler kendi araştırma dergilerini yayınlamaya başlamış ve 19. yüzyıla gelindiğinde Alman ve Fransız üniversite modelleri ortaya çıkmıştır. Alman ya da Humboldt modeli, Wilhelm von Humboldt tarafından tasarlanmış ve Friedrich Schleiermacher'in üniversitelerde özgürlüğün, seminerlerin ve laboratuarların önemine ilişkin liberal fikirlerine dayanmıştır. Fransız üniversite modeli ise sıkı bir disiplin ve üniversitenin her yönü üzerinde kontrol içermekteydi.

19. yüzyıla kadar din, üniversite müfredatında önemli bir rol oynamıştır; ancak bu yüzyılda araştırma üniversitelerinde dinin rolü azalmıştır. 19. yüzyılın sonunda Alman üniversite modeli tüm dünyaya yayılmıştır. Üniversiteler 19. ve 20. yüzyıllarda bilime odaklanmış ve kitleler için giderek daha erişilebilir hale gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Johns Hopkins Üniversitesi (Alman) araştırma üniversitesi modelini benimseyen ilk üniversite oldu ve bu modelin çoğu Amerikan üniversitesi tarafından benimsenmesine öncülük etti. Johns Hopkins 1876'da kurulduğunda, "öğretim üyelerinin neredeyse tamamı Almanya'da eğitim görmüştü." İngiltere'de Sanayi Devrimi'nden moderniteye geçişle birlikte bilim ve mühendislik ağırlıklı yeni sivil üniversiteler ortaya çıkmıştır. 1960 yılında Sir Keith Murray (Üniversite Bağış Komitesi Başkanı) ve Sir Samuel Curran tarafından başlatılan bu hareket Strathclyde Üniversitesi'nin kurulmasıyla devam etmiştir. İngilizler aynı zamanda dünya çapında üniversiteler kurdu ve yüksek öğrenim sadece Avrupa'da değil, geniş kitlelere ulaşabilir hale geldi.

1963 yılında Birleşik Krallık'taki üniversiteler üzerine hazırlanan Robbins Raporu, bu tür kurumların "düzgün bir şekilde dengelenmiş herhangi bir sistem için gerekli olan dört ana hedefe sahip olması gerektiği sonucuna varmıştır: becerilerin öğretilmesi; sadece uzmanlar değil, daha ziyade kültürlü erkekler ve kadınlar üretmek için zihnin genel güçlerinin geliştirilmesi; öğretimin öğrenmenin ilerlemesinden ve gerçeğin araştırılmasından ayrılmaması gerektiğinden, araştırmanın öğretimle dengede tutulması; ve ortak bir kültür ve ortak vatandaşlık standartlarının aktarılması."

21. yüzyılın başlarında, dünya çapında üniversitelerin giderek daha fazla yönetimselleşmesi ve standartlaşması konusunda endişeler dile getirilmiştir. Neo-liberal yönetim modelleri bu anlamda "gücün öğretim üyelerinden yöneticilere aktarıldığı, ekonomik gerekçelerin hakim olduğu ve bilindik 'kar hanesi'nin pedagojik veya entelektüel kaygıları gölgede bıraktığı şirket üniversiteleri" yaratmakla eleştirilmiştir. Akademisyenlerin zaman anlayışı, pedagojik zevk, meslek ve meslektaşlık bu tür sorunları hafifletmenin olası yolları olarak gösterilmiştir.

Ulusal üniversiteler

Pekin'deki Pekin Üniversitesi, Pekin İmparatorluk Üniversitesi olarak kuruldu

Ulusal bir üniversite genellikle ulusal bir devlet tarafından kurulan veya yönetilen bir üniversitedir, ancak aynı zamanda aynı devlet içinde tamamen bağımsız bir organ olarak işlev gören otonom bir devlet kurumunu temsil eder. Bazı ulusal üniversiteler ulusal kültürel, dini veya siyasi hedeflerle yakından ilişkilidir; örneğin İrlanda Ulusal Üniversitesi, 1850 yılında İrlanda'da kurulan mezhepsel olmayan üniversitelere cevap olarak hemen ve özellikle kurulan İrlanda Katolik Üniversitesi'nden kısmen oluşmuştur. Paskalya Ayaklanmasına giden yıllarda, Galce Romantik uyanışçılarının da etkisiyle, NUI İrlanda dili ve İrlanda kültürü hakkında büyük miktarda bilgi toplamıştır. Arjantin'deki reformlar, 1918 Üniversite Devrimi ve sonrasında daha eşit ve laik bir yükseköğretim sistemi arayışında olan değerleri içeren reformların sonucuydu.

Hükümetler arası üniversiteler

Devletler arasında ikili veya çok taraflı anlaşmalarla kurulan üniversiteler hükümetler arasıdır. Avukatlara, hakimlere, barristerlere, avukatlara, kurum içi danışmanlara ve akademisyenlere Avrupa hukuku eğitimi veren Avrupa Hukuku Akademisi buna bir örnektir. EUCLID (Pôle Universitaire Euclide, Euclid Üniversitesi), imzacı ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya adanmış bir üniversite ve şemsiye kuruluş olarak kurulmuştur ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'i, halklarını ve üye devletlerini ilgilendiren acil küresel sorunların çözümü için çaba sarf etmektedir. Sosyal bilimler alanında uzmanlaşmış bir lisansüstü üniversite olan Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Avrupa Birliği üye devletleri tarafından kurulmuş resmi bir hükümetler arası kuruluştur.

Organizasyon

Sydney Üniversitesi Avustralya'nın en eski üniversitesidir.

Her kurum farklı şekilde organize edilmiş olsa da, neredeyse tüm üniversitelerde bir mütevelli heyeti; bir başkan, şansölye veya rektör; en az bir başkan yardımcısı, şansölye yardımcısı veya rektör yardımcısı; ve çeşitli bölümlerin dekanları bulunur. Üniversiteler genellikle bir dizi akademik bölüme, okula veya fakülteye ayrılır. Kamu üniversite sistemleri, hükümet tarafından yönetilen yükseköğretim kurulları tarafından yönetilir. Bu kurullar mali talepleri ve bütçe tekliflerini gözden geçirir ve ardından sistemdeki her bir üniversite için fon tahsis eder. Ayrıca yeni öğretim programlarını onaylar ve mevcut programları iptal eder ya da değişiklik yaparlar. Ayrıca, eyalet veya ülkedeki çeşitli yükseköğretim kurumlarının daha da koordineli bir şekilde büyümesini ve gelişmesini planlarlar. Bununla birlikte, dünyadaki pek çok devlet üniversitesi önemli ölçüde mali, araştırma ve pedagojik özerkliğe sahiptir. Özel üniversiteler özel olarak finanse edilir ve genellikle devlet politikalarından daha geniş bir bağımsızlığa sahiptir. Ancak, finansman kaynaklarına bağlı olarak ticari şirketlerden daha az bağımsız olabilirler.

Dünya çapında

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi 1819 yılında Amerikalı kurucu baba Thomas Jefferson tarafından kurulmuştur

Üniversitelerin finansmanı ve organizasyonu dünya çapında farklı ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkelerde üniversiteler ağırlıklı olarak devlet tarafından finanse edilirken, diğerlerinde finansman bağışçılardan veya üniversiteye devam eden öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerden gelebilir. Bazı ülkelerde öğrencilerin büyük çoğunluğu üniversiteye kendi şehirlerinde devam ederken, diğer ülkelerde üniversiteler dünyanın her yerinden öğrenci çeker ve öğrencilerine üniversitede konaklama imkanı sağlayabilir.

Sınıflandırma

Üniversite tanımı, bazı ülkelerde bile büyük farklılıklar göstermektedir. Açıklığın olduğu yerlerde, genellikle bir devlet kurumu tarafından belirlenir. Örneğin: Avustralya'da Yükseköğretim Kalite ve Standartlar Ajansı (TEQSA), Avustralya'nın yükseköğretim sektöründeki bağımsız ulusal düzenleyicisidir. Öğrencilerin üniversite içindeki hakları da Denizaşırı Öğrenciler için Eğitim Hizmetleri Yasası (ESOS) ile korunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite terimi için ulusal olarak standartlaştırılmış bir tanım yoktur, ancak bu terim geleneksel olarak araştırma kurumlarını belirtmek için kullanılmıştır ve bir zamanlar doktora derecesi veren araştırma kurumları için ayrılmıştır. Massachusetts gibi bazı eyaletler, bir okula ancak en az iki doktora derecesi vermesi halinde "üniversite statüsü" vermektedir.

Birleşik Krallık'ta Privy Council, 1992 tarihli İleri ve Yüksek Eğitim Yasası hükümleri uyarınca bir kurumun adında üniversite kelimesinin kullanılmasını onaylamaktan sorumludur.

Hindistan'da, üniversite olmayan ancak belirli bir çalışma alanında çok yüksek standartlarda çalışan yükseköğretim kurumları için yeni bir üniversite sayılan kurumlar tanımı oluşturulmuştur ("Üniversiteler dışında, belirli bir çalışma alanında çok yüksek standartlarda çalışan bir Yükseköğretim Kurumu, Üniversite Bağış Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Merkezi Hükümet tarafından 'Üniversite Sayılan' bir Kurum olarak ilan edilebilir"). 'Üniversite olarak kabul edilen' kurumlar, bir üniversitenin akademik statüsüne ve ayrıcalıklarına sahiptir. Bu hüküm sayesinde, ticari nitelikte olan ve sadece yükseköğretime olan talebi istismar etmek için kurulan birçok okul ortaya çıkmıştır.

Kanada'da kolej genellikle iki yıllık, derece vermeyen bir kurumu ifade ederken, üniversite dört yıllık, derece veren bir kurumu ifade etmektedir. Üniversiteler (Macleans sıralamasında olduğu gibi) çok sayıda doktora programı ve tıp fakültesi olan büyük araştırma üniversiteleri (örneğin McGill Üniversitesi); bazı doktoraları olan ancak araştırmaya yönelik olmayan "kapsamlı" üniversiteler (Waterloo gibi); ve daha küçük, öncelikle lisans üniversiteleri (St. Francis Xavier gibi) olarak alt sınıflandırmalara tabi tutulabilir.

Almanya'da üniversiteler lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri verme yetkisine sahip yüksek öğretim kurumlarıdır. Yasalar tarafından açıkça bu şekilde tanınırlar ve hükümet onayı olmadan kurulamazlar. Universität (yani üniversite için kullanılan Almanca terim) terimi kanunla korunmaktadır ve resmi onay olmadan kullanılması cezai bir suçtur. Çoğu kamu kuruluşu olmakla birlikte az sayıda özel üniversite de mevcuttur. Bu üniversiteler her zaman araştırma üniversiteleridir. Bu üniversitelerin dışında Almanya'da başka yüksek öğrenim kurumları da (Hochschule, Fachhochschule) bulunmaktadır. Fachhochschule, İngiliz eğitim sistemindeki eski politekniklere benzeyen bir yüksek öğretim kurumu anlamına gelir, bu Alman kurumları için kullanılan İngilizce terim genellikle 'uygulamalı bilimler üniversitesi'dir. Yüksek lisans derecesi verebilirler ancak doktora veremezler. Daha az araştırma yapan ve yapılan araştırmaların son derece pratik olduğu öğretim üniversiteleri modeline benzerler. Hochschule, genellikle belirli bir alanda uzmanlaşmış (örneğin müzik, güzel sanatlar, işletme) çeşitli kurum türlerini ifade edebilir. İlgili hükümet mevzuatına bağlı olarak doktora derecesi verme yetkisine sahip olabilirler veya olmayabilirler. Doktora derecesi veriyorlarsa, rütbeleri gerçek üniversitelere (Universität) eşdeğer kabul edilir, vermiyorlarsa, rütbeleri uygulamalı bilimler üniversitelerine eşdeğerdir.

Günlük kullanım

Halk arasında üniversite terimi, kişinin hayatındaki bir evreyi tanımlamak için kullanılabilir: "Ben üniversitedeyken..." (Amerika Birleşik Devletleri ve İrlanda'da bunun yerine genellikle kolej kullanılır: "Ben üniversitedeyken..."). İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Krallık, Nijerya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Almanca konuşulan ülkelerde üniversite genellikle uni olarak kısaltılır. Gana, Yeni Zelanda, Bangladeş ve Güney Afrika'da bazen "varsity" olarak adlandırılır (ancak bu son yıllarda Yeni Zelanda'da nadir hale gelmiştir). "Varsity" 19. yüzyılda Birleşik Krallık'ta da yaygın bir kullanımdı.

Maliyet

Birçok ülkede öğrencilerin öğrenim ücreti ödemeleri gerekmektedir. Birçok öğrenci üniversite masraflarını karşılamak için 'öğrenci bursu' almaya çalışmaktadır. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde borçlu başına ödenmemiş ortalama öğrenci kredisi bakiyesi 30.000 ABD dolarıydı. Birçok ABD eyaletinde, devlet üniversitelerine verilen devlet fonlarının azalması sonucunda öğrenciler için maliyetlerin artması beklenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok üniversite, öğrencilere akademik başarıya dayalı olarak öğrenim ücretini ödemeye yardımcı olacak mali burslara başvurma fırsatı sunmaktadır.

Öğrenim ücretleri konusunda birkaç önemli istisna vardır. Birçok Avrupa ülkesinde öğrenim ücreti ödemeden eğitim almak mümkündür. İskandinav ülkelerindeki devlet üniversiteleri 2005 yılına kadar tamamen harçsızdı. Danimarka, İsveç ve Finlandiya daha sonra yabancı öğrenciler için öğrenim harcı uygulamaya başlamıştır. AB ve AEA üyesi ülkelerin vatandaşları ve İsviçre vatandaşları harçlardan muaf tutulmaya devam etmektedir ve gelecek vaat eden yabancı öğrencilere verilen kamu hibelerinin miktarı, etkinin bir kısmını telafi etmek için artırılmıştır. Almanya'daki durum da benzerdir; devlet üniversiteleri küçük bir idari ücret dışında genellikle öğrenim ücreti almamaktadır. Lisansüstü profesyonel düzeydeki dereceler için bazen öğrenim ücreti alınmaktadır. Ancak özel üniversiteler neredeyse her zaman öğrenim ücreti almaktadır.

Etimoloji

Orta çağ Latince'sinde universitas terimi bir konu etrafında birleşen herhangi topluluk ya da kurum için kullanılırken, üniversite kelimesinin modern anlamı günümüzdeki kurumların temelini oluşturan kurumların oluşmaya başlamasıyla onları tanımlamak için kullanılan universitas magistrorum et scholarium yani kabaca "öğrenciler ve öğretmenler topluluğu" anlamına gelen deyişten türemiştir. Osmanlı döneminde üniversite kavramı dârülfünun sözcüğü ile ifade edilmekteydi. Öz Türkçeciler tarafından university sözcüğüne yapılan yanlış bir kökenlemeye (universe "evren" + city "kent") dayalı olarak üniversite anlamında evrenkent sözcüğünün kullanıldığı da görülmektedir. Bazı sözlüklerde üniversite anlamında Latince universitas gibi birlik anlamına gelen birdem sözcüğü de kayıtlıdır.