Anarko-kapitalizm

bilgipedi.com.tr sitesinden
Anarko-kapitalizm'i temsilen kullanılan bayrak. Siyah renk anarşizmi, sarı renk ise serbest piyasayı ve bireyciliği temsilen kullanılır

Anarko kapitalizm (ayrıca liberteryen anarşizm, özel mülkiyet anarşizmi, piyasa anarşizmi veya serbest piyasa anarşizmi ile ifade edilebilir) özel mülkiyet hakkına, iktidar müdahalesinin reddine ve temel toplumsal etkileşim mekanizması olarak rekabete dayalı serbest piyasanın savunusuna dayanan siyasal düşüncedir. Anarko-kapitalizm, özel mülkiyeti şu şartlarda meşru görür: bir emek ürünü ise, ticaret etkinliğinin bir sonucu ise veya hediye olarak elde edilmiş ise. Ekole göre, anarko kapitalist toplumda; serbest piyasa işleyişini, toplumsal kurumları, yasa uygulamalarını, güvenliği ve altyapıyı, devlet yerine kâr amaçlı rekabete dayalı şirketlerin, yardım derneklerinin veya gönüllülüğe dayanan birliklerin düzenlemesi öngörülür.

Anarko kapitalizm, piyasa teorisyenleri Gustave de Molinari, Frederic Bastiat ve Robert Nozick ile birlikte Amerikalı bireyciler Tucker ve Spooner gibi düşünürlerin fikirleri ile şekillenmiştir Bir tür bireyci anarşizm biçimi olarak karakterize edilir Fakat, Tucker ve Spooner'ın çizgisinde olan bireyci anarşizmden farklı olarak, anarko kapitalizm emek değer teorisini ve onun normatif uygulamalarını reddeder. Anarko kapitalist düşünceler agorizm ve piyasa merkezli özgürlükçü sol felsefelerin gelişimine katkılarda bulunmuştur.

Anarko kapitalizm hem doğal haklar hem de faydacı (utilitarian) temelde savunulmuştur. Anarko kapitalizmin, kapitalist doğasından kaynaklanan sebeplerle anarşist düşünce içindeki yeri tartışmalıdır. Özellikle komünist anarşist hareket içinde olanlar, Rothbard gibi bireyci anarşistleri anarşizm yazınından dışlama taraftarıdır. Rothbard uzlaşmaya dayalı değişimi ifade eden serbest piyasa kapitalizmini, onu yok etmek üzere baskıcı yöntemler kullanan hükûmet ve büyük şirketler arasında bir birliktelik olarak tanımladığı devlet kapitalizminden ayırır. Bu bağlamda Rothbard "kapitalizm"i anarşizmin en yetkin ifade biçimi ve aynı şekilde anarşizmi de kapitalizmin en yetkin ifade biçimi olarak tanımlamıştır.

Savunucularına göre, çeşitli tarihsel teorisyenler anarko-kapitalizme benzer felsefeleri benimsemişlerdir, ancak anarko-kapitalizm terimini ilk kullanan kişi 1940'larda Murray Rothbard olmuştur. Rothbard, Avusturya Okulu, klasik liberalizm ve 19. yüzyıl Amerikan bireyci anarşistleri ve mutualistleri Lysander Spooner ve Benjamin Tucker'dan unsurları sentezlerken, onların emek değer teorisini ve bundan türettikleri anti-kapitalist ve sosyalist normları reddetmiştir. Rothbard'ın anarko-kapitalist toplumu, "genel kabul görecek ve mahkemelerin uymayı taahhüt edeceği" karşılıklı mutabakata dayalı bir yasal kod altında işleyecektir. Bu yasal kod sözleşmeleri, özel mülkiyeti, öz mülkiyeti ve saldırmazlık ilkesine uygun olarak haksız fiil hukukunu tanıyacaktır.

Anarko-kapitalistler ve sağ-liberteryenler, anarko-kapitalizm örnekleri olarak Ortaçağ Avrupa'sının Özgür şehirleri, Ortaçağ İzlanda'sı, Amerikan Eski Batı'sı, Gal İrlanda'sı, 1991'den 2006'ya kadar Somali ve hukuk tüccarlığı, amirallik hukuku ve erken dönem örf ve adet hukuku dahil olmak üzere çeşitli tarihsel emsallere atıfta bulunurlar.

Anarko-kapitalizm, bireyleri saldırıdan korumak ve özel mülkiyeti uygulamakla sınırlı bir gece bekçisi devletini savunan minarşizmden ve kapitalizmin sosyal ve ekonomik eşitlikle bağdaşmadığını savunan anti-kapitalist bir hareket olan anarşizmden ayrılır. Anarko-kapitalistler, kapitalizmde zorlama olmadığına inanırken, anarşizmin özgürlükçü sosyalist ekonomik teorilerini, doğaları gereği otoriter olduklarını veya başarmak için otoriterlik gerektirdiklerini savunarak reddederler. İsmine rağmen anarko-kapitalizm anarşizm geleneğinin dışında yer alır ve daha çok kapitalizm, sağ-liberteryenizm ve liberalizm ile yakından ilişkilidir. Geleneksel anarşist düşünce okulları kapitalizme karşı çıkar ve onu reddeder ve 'anarko-kapitalizmi' terimlerde bir çelişki olarak görür. Anarko-kapitalizm genellikle Yeni Sağ'ın bir parçası olarak görülür.

Felsefe

Murray Rothbard wearing glasses, a suit and a bow-tie and sat on an armchair, looking rightwards
Anarko-kapitalizm kelimesini icat eden Murray Rothbard (1926-1995)

Yazar J Michael Oliver, 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde "akıl, etik egoizm ve serbest piyasa kapitalizmini" savunan bir felsefi hareketin ortaya çıktığını söylüyor. Oliver'a göre anarko-kapitalizm, Rus-Amerikan yazar Ayn Rand tarafından geliştirilen bir felsefi sistem olan Objektivizm'in felsefi sonuçlarını mantıksal olarak takip eden bir siyasi teoridir. Profesör Lisa Duggan da Rand'ın devletçilik karşıtı, "serbest piyasa" yanlısı duruşunun anarko-kapitalizm siyasetini şekillendirdiğini söylüyor.

Patrik Schumacher'e göre, Anarko-kapitalizmin siyasi ideolojisi ve programı, neoliberal "devletin geriletilmesi "nin radikalleştirilmesini öngörmekte ve "girişimci özgürlüğünün" ve "rekabetçi piyasa rasyonalitesinin", özel teşebbüsün kapsamının her şeyi kapsayacak ve "devlet eylemi için hiçbir alan bırakmayacak" noktaya kadar genişletilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Devlet üzerine

Anarko-kapitalistlerin devlete olan muhalefeti, devletin tüm işlevlerini muhafaza etme ama özelleştirme hedeflerine de yansımaktadır. Kapitalizmi ve "serbest piyasayı" özgür ve müreffeh bir toplumun temeli olarak görürler. Anarko-kapitalizm terimini ortaya atan Murray Rothbard, serbest piyasa kapitalizmi ile devlet kapitalizmi arasındaki farkın "barışçıl, gönüllü mübadele" ile "serbest piyasayı yıkmak için zor kullanan" iş dünyası ve hükümet arasındaki "danışıklı bir ortaklık" arasındaki fark olduğunu belirtmiştir.

Rothbard, savunma da dahil olmak üzere tüm devlet hizmetlerinin verimsiz olduğunu, çünkü "en öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan hizmetleri satın alan tüketicilerin gönüllü kararları" ve yatırım yapmak için en karlı işletmeleri arayan yatırımcılar tarafından düzenlenen piyasa temelli bir fiyatlandırma mekanizmasından yoksun olduklarını savunmuştur. Ayrıca Linda ve Morris Tannehill, gerçek anlamda serbest bir piyasada hiçbir zorlayıcı güç tekelinin ortaya çıkamayacağına ve bir hükümetin vatandaşlarının yetkin bir koruma ve savunma kurumu lehine onları terk edemeyeceğine inanmaktadır.

Rothbard anarko-kapitalizm terimini kendi felsefesini özel mülkiyete karşı çıkan anarşizmden ve bireyci anarşizmden ayırmak için kullanmıştır. Felsefenin savunucuları tarafından bazen kullanılan diğer terimler şunlardır:

 • Bireyci anarşizm
 • Doğal düzen
 • Düzenli anarşi
 • Özel hukuk topluluğu
 • Özel mülkiyet anarşisi
 • Radikal kapitalizm

Liberty Üniversitesi'nden Maverick Edwards anarko-kapitalizmi, piyasaları merkezi "yönetim organı" olarak konumlandıran ve hükümetin artık vatandaşlarına hak "vermediği" bir siyasi, sosyal ve ekonomik teori olarak tanımlamaktadır.

Saldırmazlık ilkesi

Yazar Stanisław Wójtowicz, anarko-kapitalistlerin merkezi devletlere karşı olmalarına rağmen, tüm insanların doğal olarak saldırmazlık ilkesine dayalı belirli bir ahlaki teoriyi paylaşacaklarını ve kabul edeceklerini savunmaktadır. Anarko-kapitalizmin Friedmancı formülasyonu şiddetin varlığına karşı sağlam olsa ve aslında bir dereceye kadar şiddetin meydana geleceğini varsaysa da, Rothbard ve diğerleri tarafından formüle edildiği şekliyle anarko-kapitalizm, merkezi liberter saldırmazlık aksiyomuna, bazen de saldırmazlık ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Rothbard şöyle yazmıştır:

Liberteryen siyaset teorisinin temel aksiyomu, her insanın kendi kendisinin sahibi olduğu ve kendi bedeni üzerinde mutlak yargı yetkisine sahip olduğudur. Gerçekte bu, hiç kimsenin bir başkasının bedenini haklı olarak işgal edemeyeceği ya da ona saldıramayacağı anlamına gelir. O halde her insan, daha önce sahip olmadığı kaynaklara el koyduğu ya da "emeğini karıştırdığı" her şeye adil bir şekilde sahip olur. Bu ikiz aksiyomlardan - kendi kendine sahip olma ve "ev sahibi olma" - serbest piyasa toplumundaki mülkiyet hakları sisteminin tamamının gerekçesi ortaya çıkmaktadır. Bu sistem, her insanın kendi şahsı üzerindeki hakkını, bağış hakkını, vasiyet hakkını (ve buna bağlı olarak vasiyeti veya mirası alma hakkını) ve mülkiyet haklarının sözleşmeye dayalı değişim hakkını tesis eder.

Rothbard'ın öz-mülkiyet ilkesini savunması, diğer tüm alternatifleri, yani ya bir grup insanın başka bir grup insana sahip olabileceği ya da tek bir kişinin kendi üzerinde tam bir mülkiyete sahip olamayacağı alternatiflerini yanlışladığına inandığı şeyden kaynaklanmaktadır. Rothbard bu iki durumu, evrensel bir etikle, yani yer ve zamandan bağımsız olarak tüm insanları yönetebilecek adil bir doğal yasayla sonuçlanamayacakları gerekçesiyle reddeder. Rothbard için geriye kalan tek alternatif, hem aksiyomatik hem de evrensel olduğuna inandığı öz sahipliktir.

Genel olarak, saldırmazlık aksiyomu Rothbard tarafından kişilere (doğrudan şiddet, saldırı ve cinayeti de kapsar) veya mallara (dolandırıcılık, hırsızlık ve vergilendirmeyi de kapsar) karşı güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine karşı bir yasak olarak tanımlanır. Güç kullanımı genellikle saldırganlık ya da zorlama olarak adlandırılır. Anarko-kapitalistler ile diğer liberteryenler arasındaki fark büyük ölçüde bu aksiyomu ne derece benimsedikleri ile ilgilidir. Liberteryen siyasi partiler gibi minarşist liberteryenler devleti daha küçük ve daha az istilacı bir biçimde muhafaza edecek, en azından kamu polisini, mahkemeleri ve orduyu koruyacaktır. Bununla birlikte, diğerleri diğer hükümet programlarına daha fazla izin verebilir. Buna karşılık Rothbard, devleti zorlayıcı bir tekel ve insan toplumunda, kabul edilmiş suçlular hariç, gelirini tamamen zorlamadan, Rothbard'ın "Devletin sakinlerinin veya tebaasının mülküne zorunlu el koyma" olarak tanımladığı vergilendirme biçiminden elde eden tek varlık olarak tanımlayarak, her düzeyde "devlet müdahalesini" reddeder.

Rothbard gibi bazı anarko-kapitalistler saldırmazlık aksiyomunu içsel bir ahlaki ya da doğal hukuk temelinde kabul etmektedir. Rothbard anarşizm yorumunu saldırmazlık ilkesi açısından "bu tür saldırganlığa ['kişiye ve mülke karşı'] hiçbir yasal yaptırım sağlamayan bir sistem" olarak tanımlamış ve "o halde anarşizmin yapmayı önerdiği şey Devleti ortadan kaldırmaktır, yani düzenlenmiş saldırgan zorlama kurumunu ortadan kaldırmaktır" diye yazmıştır. Amerikan liberteryen dergisi The New Banner'da yayınlanan bir röportajında Rothbard, "kapitalizmin anarşizmin, anarşizmin de kapitalizmin en eksiksiz ifadesi olduğunu" belirtmiştir.

Mülkiyet

Özel mülkiyet

Anarko-kapitalistler, tüm altyapıları, kamusal alanları, sokakları ve kentsel yönetim sistemleriyle birlikte şehirler de dahil olmak üzere her şeyin özelleştirilmesini önermektedir.

Rothbardcı anarko-kapitalizmin merkezinde kişisel ve özel mülkiyeti birleştiren öz sahiplik ve özgün temellük kavramları yer alır. Hans-Hermann Hoppe şöyle yazmıştır:

Herkes kendi fiziksel bedeninin olduğu kadar, bedeni aracılığıyla işgal ettiği ve kullandığı tüm yerlerin ve doğa tarafından verilmiş malların da gerçek sahibidir; yeter ki aynı yerleri ve malları kendisinden önce başka hiç kimse işgal etmemiş veya kullanmamış olsun. Bir kişinin "aslen kendine ait" yerler ve mallar üzerindeki bu mülkiyeti, bu yerleri ve malları uygun gördüğü herhangi bir şekilde kullanma ve dönüştürme hakkı anlamına gelir, ancak bu şekilde aslen başka bir kişi tarafından kendine ait olan yerlerin ve malların fiziksel bütünlüğünü davetsiz olarak değiştirmemesi şartıyla. Özellikle, bir yer ya da mal, John Locke'un ifadesiyle 'kişinin emeğini karıştırması' yoluyla ilk kez temellük edildikten sonra, bu tür yer ve malların mülkiyeti ancak mülkiyet hakkının önceki bir malikten sonraki bir malike gönüllü - sözleşmeye dayalı - devri yoluyla edinilebilir.

Ancak Rothbard, Locke'un bu şartını reddetmiş ve John Locke'un inançlarına karşı çıkarak, diğer bireylere ne kadar kaynak kaldığını dikkate almaksızın "ilk gelen ilk alır" kuralını izlemiştir.

Anarko-kapitalistler üretim araçlarının özel mülkiyetini ve işçiler tarafından yaratılan emek ürününün ücretli emek ve serbest piyasa bağlamında, yani bireyin neye ihtiyaç duyup duymadığına bakılmaksızın mülk ve sermaye sahipleri tarafından alınan kararlar yoluyla tahsis edilmesini savunurlar. Asli temellük, bir bireyin toprak da dahil olmak üzere daha önce hiç kullanılmamış herhangi bir kaynak üzerinde hak iddia etmesine ve onu geliştirerek ya da başka bir şekilde kullanarak kendi bedeniyle aynı "mutlak hakla" sahip olmasına ve kaynağın hala kendisi tarafından kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın bu hakları sonsuza kadar elinde tutmasına olanak tanır. Rothbard'a göre, mülkiyet ancak emek yoluyla ortaya çıkabilir, bu nedenle toprağın ilk temellükü sadece onu talep ederek ya da etrafına bir çit inşa ederek meşru değildir - sadece toprağı kullanarak ve kişinin emeğini onunla karıştırarak ilk temellük meşrulaştırılır: "Birinin kullanmadığı yeni bir kaynağı talep etmeye yönelik her türlü girişim, ilk kullanıcı kim olursa olsun mülkiyet hakkına tecavüz olarak değerlendirilmelidir". Rothbard, kaynağın kişinin mülkü olması için kullanılmaya devam edilmesine gerek olmadığını savunmuştur: "çünkü emeği bir kez doğal kaynağa karıştığında, bu onun sahip olduğu toprak olarak kalır. Emeği geri dönüşü olmayan bir şekilde toprağa karışmıştır ve bu nedenle toprak ebediyen onun ya da onun mirasçılarınındır".

Rothbard ayrıca mülkiyet haklarında bir adalet teorisinden de bahsetmiştir:

Sadece "özel mülkiyet haklarının" savunulması için çağrı yapmak yeterli değildir; mülkiyet haklarında yeterli bir adalet teorisi olmalıdır, aksi takdirde bir Devletin bir zamanlar "özel" olduğuna karar verdiği herhangi bir mülk, prosedür ne kadar adaletsiz veya sonuçları ne kadar zararlı olursa olsun, şimdi liberterler tarafından savunulmalıdır.

Adalet ve Mülkiyet Hakkı'nda Rothbard, "tanımlanabilir herhangi bir mal sahibine (hırsızlığın asıl kurbanı veya varisi) mülkünün verilmesi gerektiğini" yazmıştır. Kölelik söz konusu olduğunda, Rothbard birçok durumda "eski plantasyonların ve eski kölelerin mirasçılarının ve torunlarının tespit edilebileceğini ve tazminatların gerçekten de son derece spesifik hale gelebileceğini" iddia etmiştir. Rothbard, kölelerin homestead ilkesi uyarınca çalışmak zorunda bırakıldıkları her türlü araziye haklı olarak sahip olduklarına inanıyordu. Mülkiyetin devletin elinde olması durumunda, Rothbard bu mülke el konulmasını ve "özel sektöre iade edilmesini" savunmuş ve "Devletin elindeki herhangi bir mülk hırsızların elindedir ve mümkün olduğunca çabuk özgürleştirilmelidir" diye yazmıştır. Rothbard, devlet üniversitelerine öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından ev sahipliği ilkesi kapsamında el konulmasını önermiştir. Rothbard ayrıca, hibe ve sübvansiyon alan işletmeler gibi devlet tarafından başlatılan bir zorlamanın sonucu olması halinde, sözde "özel mülkiyetin" kamulaştırılmasını da desteklemiştir. Rothbard ayrıca, fonlarının en az %50'sini devletten alan işletmelere işçiler tarafından el konulmasını önermiş ve şöyle yazmıştır: "O halde biz liberteryenlerin itiraz ettiği şey devlet değil, suçtur; itiraz ettiğimiz şey adaletsiz ya da suç teşkil eden mülkiyet unvanlarıdır; bizim savunduğumuz şey 'özel' mülkiyet değil, adil, masum, suç teşkil etmeyen özel mülkiyettir".

Benzer şekilde Karl Hess de şunları yazmıştır: "liberteryenizm mülkiyet ilkelerini geliştirmek istemektedir, ancak hiçbir şekilde şu anda özel olarak adlandırılan tüm mülkiyeti savunmak istememektedir... Bu mülkiyetin çoğu çalıntıdır. Çoğunun mülkiyeti şüphelidir. Hepsi ahlaksız, zorlayıcı bir devlet sistemiyle derinden iç içe geçmiştir".

Anarko-kapitalistler, özel mülkiyetin ve mülkiyet haklarının aksiyomatik bir tanımını kabul ederek, devletin meşruiyetini ilkesel olarak reddederler. Hans-Hermann Hoppe şöyle der:

Çünkü cinayet, adam öldürme, tecavüz, haneye tecavüz, soygun, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi tüm eylemleri haksız bulmanın yanı sıra, özel mülkiyet etiği, nihai karar alma (yargı yetkisi) ve/veya vergilendirme hakkı konusunda zorunlu bir bölgesel tekele sahip bir kurum olarak tanımlanan bir devletin varlığıyla da bağdaşmaz.

Anarşistler kapitalizmi doğası gereği otoriter ve hiyerarşik bir sistem olarak görür ve özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasını ister. Anarşistler ve anarko-kapitalistler arasında anlaşmazlık vardır, çünkü birincisi genellikle anarko-kapitalizmi bir anarşizm biçimi olarak reddeder ve anarko-kapitalizmi terimlerde bir çelişki olarak görürken, ikincisi özel mülkiyetin kaldırılmasının kamulaştırma gerektireceğini, bunun da "düzene aykırı" olduğunu ve bir devlet gerektireceğini savunur.

Ortak mülkiyet

Anarşistlerin aksine, çoğu anarko-kapitalist müşterekleri reddeder. Bununla birlikte, bazıları devlet dışı kamu mülkiyetinin ya da topluluk mülkiyetinin anarko-kapitalist bir toplumda da var olabileceğini öne sürmektedir. Anarko-kapitalistler için önemli olan, "zorunlu devlet" olarak adlandırdıkları devletin yardımı veya engeli olmaksızın "edinilmesi" ve devredilmesidir. Deontolojik anarko-kapitalistler mülk edinmenin tek adil ve ekonomik açıdan en faydalı yolunun saldırganlık ya da dolandırıcılıktan ziyade gönüllü ticaret, hediye ya da emeğe dayalı özgün temellük olduğuna inanırlar.

Anarko-kapitalistler, Locke'çu bir doğal haklar çerçevesinde ortak mülkiyetin gelişebileceği durumlar olabileceğini belirtirler. Anarko-kapitalistler, bir bölgede ortaya çıkabilecek ve her biri kullandıkları arazi ve binalara sahip olan bir dizi özel işletme örneğini verirler, ancak bunlar arasındaki yolların müşteri ve ticari hareket yoluyla aşamalı olarak temizlendiğini ve yüründüğünü savunurlar. Bu yollar toplum için değerli hale gelebilir, ancak onlara göre mülkiyet tek bir kişiye atfedilemez ve orijinal tahsis geçerli değildir çünkü birçok kişi bunları oluşturmak için gerekli emeğe katkıda bulunmuştur. Anarko-kapitalistler, "müştereklerin trajedisi "ne düşülmesini önlemek için, müşterek mülkiyetten özel mülkiyete geçilmesini önermektedirler. Buna göre, bir birey kullanılmamaya dayalı bir ev sahipliği iddiasında bulunacak, topluluk konsensüsünün onayıyla mülkiyet kazanacak, diğer ilgili taraflarla bir şirket kuracak ya da başka yollara başvuracaktır.

Randall G. Holcombe, anarko-kapitalizm altında ortak mülkiyet fikrinden kaynaklanan zorluklar görmektedir; örneğin, bir bireyin büyük bir nakliye şeridi alanında balıkçılık hakları talep edip edemeyeceği ve böylece buradan geçişi yasaklayıp yasaklayamayacağı gibi. Buna karşılık, Hoppe'nin anarko-kapitalist teori üzerine çalışması, göç konusundaki görüşlerinin temelini oluşturan "tüm sokaklar, nehirler, havaalanları ve limanlar da dahil olmak üzere" tüm mülkiyetin özel mülkiyete ait olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Fikri mülkiyet

Bazı anarko-kapitalistler fikri mülkiyete (yani ticari markalar, patentler, telif hakları) şiddetle karşı çıkmaktadır. Stephan N. Kinsella, mülkiyetin yalnızca maddi varlıklarla ilgili olduğunu savunmaktadır.

Sözleşmeye dayalı toplum

Anarko-kapitalistler tarafından öngörülen toplum, Rothbard'ın "tamamen gönüllü eyleme dayalı, şiddet veya şiddet tehdidi tarafından tamamen engellenmeyen bir toplum" olarak tanımladığı "sözleşmeli toplum" olarak etiketlenmiştir. Sistem, özel polis ve güvenlik güçlerinin yanı sıra özel tahkim tarafından uygulanacak yasal çerçeve olarak bireyler arasındaki sözleşmelere dayanmaktadır.

Rothbard, Ģirketler için sınırlı sorumluluğun sözleĢme yoluyla da var olabileceğini savunmaktadır: "[Ş]irketler hiç de tekelci ayrıcalıklar değildir; sermayelerini bir araya getiren bireylerin özgür birlikleridir. Tamamen serbest piyasada, bu kişiler alacaklılarına sorumluluklarının şirkete özel olarak yatırılan sermaye ile sınırlı olduğunu duyururlar". Ancak bu Ģekilde oluĢturulan Ģirketler, Ģirketlerin halihazırda sahip olduğu çevresel felaketler ya da kiĢisel yaralanmalara iliĢkin haksız fiil sorumluluğu gibi sözleĢme dıĢı doğan yükümlülükler üzerindeki sınırı taklit edemeyecektir. Rothbard, "haksız fiil için sınırlı sorumluluğun özel bir ayrıcalığın gayrimeĢru olarak verilmesi" olduğunu kabul etmektedir.

Anarko-kapitalizmin bazı yorumları altında sözleşme yapma hakkının sınırları vardır. Rothbard, sözleşme hakkının devredilemez haklara dayandığına ve bu nedenle bu hakları dolaylı olarak ihlal eden herhangi bir sözleşmenin, bir kişinin kendisini kalıcı olarak sözleşmesiz köleliğe satmasını önleyerek, istenildiği zaman geçersiz kılınabileceğine inanmaktadır. Bununla birlikte, Rothbard çocuk satışı uygulamasını haklı çıkarmaktadır. Diğer yorumlar, bu tür sözleşmelerin yasaklanmasının kendi başına sözleşme hakkına kabul edilemez derecede istilacı bir müdahale olacağı sonucuna varmaktadır.

Sözleşme hakkı, "başkaları tarafından istihdam edilmek üzere kendini sözleşmeye bağlama hakkı "nı da içerir. Anarşistler ücretli emeği ücretli kölelik olarak tanımlayarak eleştirirken, anarko-kapitalistler bunu rızaya dayalı bir sözleşme olarak görürler. Bazı anarko-kapitalistler kendi hesabına çalışmanın ücretli emeğe üstün gelmesini tercih etmektedir. David D. Friedman "neredeyse herkesin serbest meslek sahibi olduğu" ve "Ģirketler yerine otoriteyle değil ticaretle iliĢkili büyük giriĢimci gruplarının olduğu" bir toplumu tercih ettiğini ifade etmiĢtir. Herkes kendi zamanını değil, zamanının ürettiklerini satar".

Kanun ve düzen ve şiddet kullanımı

Farklı anarko-kapitalistler farklı anarko-kapitalizm biçimleri önermektedir ve anlaşmazlık alanlarından biri de hukuk alanındadır. The Market for Liberty'de Morris ve Linda Tannehill herhangi bir yasal düzenlemeye karşı çıkmaktadır. Bir eylemin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek için tek yapılması gerekenin bir başkasına karşı saldırgan olup olmadığının sorulması olduğunu savunmaktadırlar. Bununla birlikte Rothbard, zorlama ve sahtekarlık üzerine "doğal bir yasağı" desteklerken, doğal adaleti neyin oluşturduğu konusunda bireyler arasında yüksek derecede bir yakınlaşma olduğunu varsaydığı için, özel mahkemelerin uymayı taahhüt edeceği, üzerinde karşılıklı mutabakata varılmış merkezi bir liberter hukuk kuralının oluşturulmasını desteklemektedir.

Etik ve ahlakın ideolojik ortaklığını bir gereklilik olarak gören Tannehills ve Rothbard'ın aksine David D. Friedman, "hukuk sistemlerinin, tıpkı bugün kitapların ve sütyenlerin üretildiği gibi, açık pazarda kâr amacıyla üretileceğini" öne sürmektedir. Farklı araba markaları arasında rekabet olduğu gibi, farklı hukuk markaları arasında da rekabet olabilir". Friedman bunun özgürlükçü bir topluma yol açıp açmayacağının "kanıtlanmayı beklediğini" söylüyor. Uyuşturucuya karşı yasalar gibi çok özgürlükçü olmayan yasaların ortaya çıkmasının bir olasılık olduğunu söylüyor, ancak bunun nadir olacağını düşünüyor. Ona göre "eğer bir yasanın destekçileri için değeri, kurbanları için maliyetinden daha az ise, o yasa ... anarko-kapitalist bir toplumda varlığını sürdüremeyecektir".

Anarko-kapitalistler bireysel özgürlüğün kolektif savunmasını (yani mahkemeler, ordu veya polis güçleri) ancak bu tür gruplar açıkça gönüllülük esasına göre oluşturulduğu ve bedelleri ödendiği sürece kabul ederler. Bununla birlikte, şikayetleri sadece devletin savunma hizmetlerinin vergilerle finanse edilmesi değil, aynı zamanda devletin fiziksel gücün tek meşru uygulayıcısı olduğunu varsaymasıdır - yani, özel sektörün bireyleri saldırganlardan korumak için polis, yargı ve hapishane sistemleri gibi kapsamlı güvenlik sağlamasını zorla engellediğine inanırlar. Anarko-kapitalistler, devlette, saldırganları engellemek için fiziksel güç kullanma hakkını özel bireylere değil de kendisine verecek ahlaki açıdan üstün hiçbir şey olmadığına inanırlar. Anarko-kapitalistlere göre güvenlik hizmetlerinde rekabete izin verilseydi, fiyatlar da daha düşük ve hizmetler daha iyi olurdu. Molinari'ye göre: "Özgürlük rejimi altında, güvenlik endüstrisinin doğal organizasyonu diğer endüstrilerinkinden farklı olmayacaktır". Savunucular, özel adalet ve savunma sistemlerinin zaten var olduğuna, piyasanın "devletin başarısızlığını telafi etmesine" izin verildiği durumlarda doğal olarak oluştuğuna, yani özel tahkim, güvenlik görevlileri, mahalle izleme grupları vb. olduğuna inanmaktadır. Bu özel mahkemeler ve polis bazen genel olarak özel savunma ajansları (PDA'lar) olarak adlandırılır. Bu tür bir koruma için ödeme yapamayacak durumda olanların savunması, vergilendirmeye dayanan devlet kurumları yerine gönüllü bağıĢlara dayanan hayırsever kuruluĢlar tarafından ya da birey gruplarının iĢbirliğine dayalı kendi kendine yardımı ile finanse edilebilir. Edward Stringham, ihtilafların özel olarak karara bağlanmasının piyasanın dışsallıkları içselleştirmesini ve müşterilerin arzu ettiği hizmetleri sağlamasını mümkün kılabileceğini savunmaktadır.

Murray Rothbard gibi anarko-kapitalistlerin hayranlık duyduğu ve haklı gösterilebilecek tek Amerikan savaşı olduğuna inandığı bir savaş olan Amerikan Devrim Savaşı sırasında Bunker Hill Muharebesi'nde general Joseph Warren'ın ölümü

Devrim bağlamında Rothbard, Amerikan Devrim Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren ve haklı gösterilebilecek tek savaş olduğunu belirtmiştir. Rothbard gibi bazı anarko-kapitalistler şiddetli devrimin ters etki yarattığını düşünmekte ve mümkün olduğu ölçüde gönüllü ekonomik ayrılma biçimlerini tercih etmektedir. Cezalandırıcı adalet genellikle anarko-kapitalist bir toplum için hayal edilen sözleşmelerin bir bileşenidir. Matthew O'Keefee'ye göre, bazı anarko-kapitalistler anarko-kapitalist mülkiyet ilişkilerini ihlal edenlerle başa çıkmak için hapishanelerin veya sözleşmeli köleliğin haklı kurumlar olacağına inanırken, diğerleri sürgün veya zorla tazminatın yeterli olduğuna inanmaktadır.

Bruce L. Benson, suçu caydırmak amacıyla hukuk kurallarının kasıtlı haksız fiiller için cezai tazminatlar öngörebileceğini savunmaktadır. Benson, kilidi açarak bir eve giren bir hırsız örneğini vermektedir. Benson, bir şey almadan önce yakalansa bile, hırsızın yine de mağdura mülkiyet haklarının kutsallığını ihlal ettiği için borçlu olacağını savunmaktadır. Benson, bu gibi durumlarda objektif olarak ölçülebilir kayıplar olmamasına rağmen, "toplum üyeleri tarafından genel olarak adil olarak algılanan standart kuralların, büyük olasılıkla, içtihat yoluyla oluşturulacağını ve kararların çoğu cezai suç için makul ölçüde uygun ödemeleri belirlemesine izin vereceğini" belirtmektedir.

Morris ve Linda Tannehill de benzer bir örnek vererek, vicdan azabı çeken ve parayı iade eden bir banka soyguncusunun, veznedarın yardım çağrısına cevap veren savunma kurumunun masraflarına ek olarak, çalışanların ve müşterilerin hayatlarını ve güvenliklerini tehlikeye attığı için yine de tazminat borçlu olacağını söylüyor. Bununla birlikte, soyguncunun itibar kaybının daha da zarar verici olacağına inanıyorlar. Uzmanlaşmış şirketlerin saldırganları listeleyeceğini, böylece bir adamla iş yapmak isteyen herkesin, şirketlerin kayıtlarının doğruluğuna güvenmeleri koşuluyla, önce onun sicilini kontrol edebileceğini öne sürüyorlar. Ayrıca, banka soyguncusunun sigorta şirketlerinin kendisini çok kötü bir risk olarak listelediğini göreceğini ve diğer şirketlerin onunla sözleşme yapmakta isteksiz davranacağını teorize etmektedirler.

Çocuklarda serbest piyasa

4 Satılık Çocuklar, Chicago (1948).

Murray Rothbard tarafından önerilen anarko-kapitalizm, çocukların mülkiyetini ve satışını savunmaktadır. Rothbard'a göre: "Tamamen özgür bir toplumda çocuklar için gelişen bir serbest piyasa olacaktır. Yüzeysel olarak bakıldığında bu kulağa korkunç ve insanlık dışı geliyor. Ancak daha yakından düşünüldüğünde böyle bir piyasanın üstün hümanizmi ortaya çıkacaktır." Walter Block da çocukların satılmasını desteklemekte ve evlat edinen ebeveynlerin biyolojik ebeveynlere ödeme yapamamasının "bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde evlat edinmeye eşlik eden travma ve kalp kırıklığından sorumlu olduğunu" belirtmektedir.

Etkiler

Murray Rothbard, yorumlarının anarko-kapitalizmi etkilediğini söylediği farklı ideolojileri listelemiştir. Bunlar arasında kendi anarşizm yorumu, daha doğrusu bireyci anarşizm; klasik liberalizm ve Avusturya iktisadi düşünce okulu yer almaktadır. Akademisyenler ayrıca anarko-kapitalizmi neo-klasik liberalizm, radikal neoliberalizm ve sağ-liberteryenizm ile ilişkilendirmektedir.

Anarşizm

A two-colored flag, split diagonally, with yellow at the top and black at the bottom
Murray Rothbard'a göre anarşizm (siyah) ve kapitalizmin (altın) sembolü olan siyah ve altın bayrak ilk kez 1963 yılında Colorado'da dalgalanmıştır ve İsveç AnarkoKapitalistisk Front tarafından da kullanılmaktadır

Hem toplumsal hem de bireyselci biçimleriyle anarşizm genellikle kolektivizm, komünizm, bireycilik, mutualizm ve sendikalizm gibi özgürlükçü sosyalist ekonomik teorileri destekleyen anti-kapitalist ve radikal sol veya aşırı sol bir hareket olarak kabul edilir. Anarşizm genellikle liberter Marksizm ile birlikte sosyalist hareketin liberter kanadı olarak tanımlandığından ve anti-kapitalizm ve sosyalizm ile tarihsel bir ilişkisi olduğundan, anarşistler kapitalizmin sosyal ve ekonomik eşitlikle bağdaşmadığına inanır ve bu nedenle anarko-kapitalizmi anarşist bir düşünce okulu olarak kabul etmezler. Özellikle, anarşistler kapitalist işlemlerin gönüllü olmadığını ve kapitalist toplumun sınıf yapısını sürdürmenin anarşist bir toplumla bağdaşmayan zorlama gerektirdiğini savunurlar. Liberter kelimesinin kullanımı da tartışmalıdır. Hem anarşistler hem de anarko-kapitalistler bu kavramı kullanmış olsalar da, liberteryen, anarko-kapitalist teorinin geliştiği 20. yüzyılın ortalarına kadar anarşist ile eş anlamlıydı.

Anarko-kapitalistler, mülkiyet ve sermaye ile olan ilişkileriyle baskın anarşist gelenekten ayrılırlar. Hem anarşizm hem de anarko-kapitalizm hükümet otoritesinin gücüne karşı genel antipatiyi paylaşırken, ikincisi serbest piyasa kapitalizmi yoluyla kullanılan gücü muaf tutar. Max Stirner gibi egoistler de dahil olmak üzere anarşistler, bireyin özgürlüğünün hem hükümetin hem de özel mülk sahiplerinin güçlerinden korunmasını desteklemişlerdir. Buna karşılık, anarko-kapitalistler kişisel özgürlüklere yönelik hükümet tecavüzlerini kınarken, özel mülkiyet haklarına dayalı özgürlükleri desteklemektedir. Anarko-kapitalist teorisyen Murray Rothbard, protestocuların protesto için bir sokağı sahiplerinden kiralaması gerektiğini savunmuştur. Kamu olanaklarının ortadan kaldırılması bazı anarko-kapitalist yazılarda ortak bir temadır.

Anarko-kapitalizm, laissez-faire ekonomisini ekonomik eşitliğin önüne koyduğu için, genellikle anarşizmin anti-kapitalist ve eşitlikçi geleneğiyle uyumsuz olarak görülür. Anarko-kapitalist teori, tamamen laissez-faire bir ekonomi lehine devletin ortadan kaldırılmasını ima etse de, anarşizm geleneğinin dışında yer alır. Anarko-kapitalizm, anarşizmin dilini kullanmakla birlikte, anarşizmin devlete karşı antipatisini paylaşır, anarko-kapitalist ekonomik güç ilişkilerinden teorisyenlerin beklediği gibi anarşizmin hiyerarşiye karşı antipatisini paylaşmaz. Anarşizmden farklı bir paradigma izler ve temelde farklı bir yaklaşıma ve hedeflere sahiptir. Adındaki anarko kelimesine rağmen anarko-kapitalizm, anarşizmden ziyade kapitalizm ve sağ-özgürlükçülükle daha yakından ilişkilidir. Bu laissez-faire geleneği içindeki bazıları, kapitalizmin ya destekledikleri laissez-faire piyasasını ya da karşı çıktıkları hükümet tarafından düzenlenen sistemi ifade edebileceğine inanarak anarko-kapitalizm tanımlamasını reddetmektedir.

Rothbard, anarko-kapitalizmin anarşizmin tek gerçek biçimi olduğunu, yani gerçekte var olabilecek tek anarşizm biçimi olduğunu, çünkü diğer biçimlerin anarşizme atfettiği "özel mülkiyetin yeniden dağıtımı" gibi siyasi ideolojinin otoriter bir şekilde uygulanmasını gerektirdiğini iddia etmiştir. Bu argümana göre, kapitalist serbest piyasa, insanların devlet otoritesinden özgür olmasından kaynaklanacak "doğal durumdur" ve kooperatifler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, işletmeler vb. gibi toplumdaki tüm gönüllü birliklerin kurulmasını gerektirir. Dahası, anarko-kapitalistler ve klasik liberal minarşistler, "sol kanat anarşistler" olarak adlandırdıkları kesim tarafından savunulan anarşist ideallerin uygulanabilmesi için bir tür otoriter organın bunu dayatması gerektiğini savunurlar. Anarşizm anlayış ve yorumlarına dayanarak, anarşistlerin bir amacı olduğuna inandıkları, insanların sermaye biriktirmesini zorla önlemek için, özünde bir vergi alma ve elde edilen kaynakları daha büyük bir insan grubuna yeniden tahsis etme yetkisine sahip olacak bir tür yeniden dağıtımcı organizasyonun olması gerekir. Bu teorik yapının doğası gereği siyasi güce sahip olacağı ve bir devletten başka bir şey olmayacağı sonucuna varırlar. Böyle bir düzenleme ile anarko-kapitalist bir sistem arasındaki fark, anarko-kapitalistlerin "merkezi bir ideoloji" ve "zorlayıcı" bir eşitlikçi-anarşist sistem olarak tanımladıkları sistemde gerekli olacağına inandıkları "eşleştirilmiş bir yaptırım mekanizması" ile tezat oluşturan anarko-kapitalizm içindeki örgütlenmenin gönüllü doğası olarak gördükleri şeydir.

Geleneksel anarşistler kapitalizm, hiyerarşi ve özel mülkiyet kavramlarını reddederler. Albert Meltzer, anarko-kapitalizmin basitçe anarşizm olamayacağını, çünkü kapitalizm ve devletin ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu ve kapitalizmin işveren ve işçi arasındaki gibi otoriter hiyerarşik yapılar sergilediğini savunmuştur. Anna Morgenstern bu konuya tam tersi bir perspektiften yaklaşarak anarko-kapitalistlerin gerçekte kapitalist olmadıklarını, çünkü devlet olmadan "sermayenin kitlesel yoğunlaşmasının mümkün olmadığını" savunur. Jeremy Jennings'e göre, anarşizmden ziyade "kökleri klasik liberalizmin derinliklerinde" olduğu iddia edilen anarko-kapitalizme atıfta bulunarak, "bu fikirlerin yalnızca anarşizmin ne olduğunun yanlış anlaşılması temelinde anarşist olarak tanımlandığı sonucuna varmamak zordur". Jennings'e göre, "anarşizm bireyin sınırsız özgürlüğünü ('anarko-kapitalistlerin' inanıyor göründüğü gibi) değil, daha önce de gördüğümüz gibi, bireysellik ve topluluğun genişletilmesini savunur". Benzer şekilde, Norwich'teki East Anglia Üniversitesi'nde Emeritus Siyaset Profesörü olan Barbara Goodwin, anarko-kapitalizmin "gerçek yerinin anarşizmde değil, sağcı liberteryenler grubunda olduğunu" savunmaktadır. Bununla birlikte, Michael Huemer gibi kendilerini bu ideolojiyle özdeşleştiren bazı sağ-liberteryen akademisyenler anarko-kapitalizmi "anarşizmin bir çeşidi" olarak tanımlamaktadır. İngiliz yazar Andrew Heywood da "bireyci anarşizmin liberteryenizmle örtüştüğüne ve genellikle kendi kendini düzenleyen bir mekanizma olarak piyasaya duyulan güçlü inançla bağlantılı olduğuna, bunun da en açık şekilde anarko-kapitalizm şeklinde tezahür ettiğine" inanmaktadır.

Hem anarşizm hem de anarko-kapitalizm devlete karşı olsa da, anarşistler ve anarko-kapitalistler devleti reddetmeyi farklı yorumladıkları için bu gerekli ancak yeterli bir koşul değildir. Avusturya okulu iktisatçısı David Prychitko, anarko-kapitalizm bağlamında "devletsiz toplum tam teşekküllü anarşi için gerekli olsa da yine de yetersizdir" demektedir. Ruth Kinna'ya göre anarko-kapitalistler, anarşist geleneklerden ziyade sağ kanat liberal teori ve Avusturya Okulu'ndan beslenen anti-devletçilerdir. Kinna, "iki pozisyon arasındaki net ayrımı vurgulamak için" anarşistlerin anarko-kapitalistleri "propertarianlar" olarak tanımladıklarını yazmaktadır. Anarko-kapitalizm genellikle Yeni Sağ'ın bir parçası olarak görülür.

Klasik liberalizm

Tarihçi ve liberteryen Ralph Raico, liberal filozofların "ortaya koydukları şeyin bir tür bireyci anarşizm ya da bugünkü adıyla anarko-kapitalizm veya piyasa anarşizmi olduğunu" ileri sürmüştür. Ayrıca Gustave de Molinari'nin, daha sonra Murray Rothbard tarafından benimsenecek olan, özel güvenlik üretimi doktrinini önerdiğini söylemiştir. Bazı anarko-kapitalistler Molinari'yi anarko-kapitalizmin ilk savunucusu olarak görmektedir. Murray Rothbard, 1977'de İngilizce'ye çevrilen kitabın önsözünde, "Molinari'nin bu terminolojiyi kullanmadığını ve muhtemelen bu isme karşı çıkacağını" kabul etmekle birlikte, Güvenliğin Üretimi'ni "insanlık tarihinin herhangi bir yerinde bugün anarko-kapitalizm olarak adlandırılan şeyin ilk sunumu" olarak nitelendirmiştir. Hans-Hermann Hoppe, "1849 tarihli 'Güvenliğin Üretimi' makalesinin modern anarko-kapitalizm teorisine muhtemelen en önemli tek katkı olduğunu" söylemiştir. Hans-Hermann Hoppe'ye göre anarko-kapitalizmin 19. yüzyıldaki öncüleri arasında filozof Herbert Spencer, klasik liberal Auberon Herbert ve liberal sosyalist Franz Oppenheimer yer almaktadır.

Ruth Kinna, anarko-kapitalizmin Murray Rothbard tarafından "düzenlenmemiş özel mülkiyete ve laissez-faire ekonomisine bağlılığı, hükümet düzenlemeleri tarafından sınırlandırılmamış bireylerin biriktirme, tüketme ve yaşamlarının kalıplarını uygun gördükleri şekilde belirleme özgürlük haklarına öncelik vermeyi" tanımlamak için ortaya atılan bir terim olduğunu yazmaktadır. Kinna'ya göre anarko-kapitalistler "'kapitalizm'in olumsuz çağrışımlarının farkında oldukları için bazen kendilerini piyasa anarşistleri olarak etiketleyeceklerdir. Ancak anarko-kapitalizm literatürü, tanınabilir anarşist geleneklerden ziyade klasik liberal teoriden, özellikle de Avusturya Okulu'ndan - Friedrich von Hayek ve Ludwig von Mises - beslenir. Ayn Rand'ın laissez-faire, hükümet karşıtı, şirket felsefesi - Objectivism - bazen anarko-kapitalizm ile ilişkilendirilir". Diğer akademisyenler de benzer şekilde anarko-kapitalizmi devlet karşıtı klasik liberalizm, neo-klasik liberalizm, radikal neoliberalizm ve sağ-liberteryenizm ile ilişkilendirmektedir.

Paul Dragos Aligica, "klasik liberal ve anarko-kapitalist pozisyonlar arasında temel bir fark" olduğunu yazmaktadır. Klasik liberalizm, kolektivizme karşı eleştirel argümanları kabul etmekle birlikte, belirli bir düzeyde kamu mülkiyetini ve kolektif yönetişimi siyasi sorunlara pratik çözümler sağlamak için gerekli olarak kabul eder. Buna karşılık anarko-kapitalizm, Aligica'ya göre, herhangi bir kamu yönetimi biçimine olan gereksinimi reddeder ve optimal olmayan ve gayrimeşru olarak görülen kamusal alan için anlamlı bir role izin vermez.

Bireyci anarşizm

Anarko-kapitalizmi etkilediği iddia edilen Amerikalı bireyci anarşist ve mutualist Lysander Spooner

Ludwig von Mises'in öğrencisi olan Murray Rothbard, 19. yüzyıl Amerikan bireyci anarşistlerinin çalışmalarından etkilendiğini belirtmiştir. Rothbard 1949 kışında minimal devlet laissez-faire'ini reddetmeye ve kendi bireyci anarşizm yorumunu benimsemeye karar verdi. 1965 yılında Rothbard, "Lysander Spooner ve Benjamin R. Tucker'ın siyaset felsefecileri olarak eşsiz olduklarını ve bugün hiçbir şeyin onların siyaset felsefesine bıraktıkları büyük ölçüde unutulmuş mirasın yeniden canlandırılması ve geliştirilmesinden daha fazla ihtiyaç duyulmadığını" yazmıştır. Ancak Rothbard, 19. yüzyıl bireyci anarşistlerinin klasik iktisatçılardan etkilenen bir emek değer teorisine sahip olmaları ve emek değer teorisini kabul etmeyen Avusturya Okulu iktisadının bir öğrencisi olması nedeniyle hatalı bir iktisat anlayışına sahip olduklarını düşünmüştür. Rothbard, 19. yüzyıl Amerikan bireyci anarşistlerinin ekonomik bireyciliği ve serbest piyasayı savunmalarını Avusturya Okulu iktisadının ilkeleriyle birleştirmeye çalışmış ve "'Avusturya iktisadı' olarak bilinen düşünce bütününde, serbest piyasanın işleyişine (ve hükümetin bu piyasaya müdahalesinin sonuçlarına) dair, bireyci anarşistlerin siyasi ve sosyal dünya görüşlerine kolayca dahil edebilecekleri bilimsel bir açıklama olduğunu" savunmuştur. Rothbard, savundukları siyasi sistemin ekonomik sonuçlarının, insanların emek miktarlarıyla orantılı olarak ücret aldıkları bir ekonomiyle sonuçlanmayacağını, kâr ve faizin de bekledikleri gibi ortadan kalkmayacağını düşünüyordu. Tucker, düzenlenmemiş bankacılık ve para basımının para arzında artışa neden olacağını ve böylece faiz oranlarının sıfıra ya da sıfıra yakın bir seviyeye düşeceğini düşünüyordu. Peter Marshall, "anarko-kapitalizmin Spooner ve Tucker gibi geleneksel bireyci anarşistlerin eşitlikçi çıkarımlarını göz ardı ettiğini" belirtmektedir.

"Spooner-Tucker Doktrini: Bir İktisatçının Görüşü" başlıklı makalesinde Rothbard görüş ayrılıklarını açıklamıştır. Rothbard, serbest piyasada para arzının kendi kendini düzenleyeceğine inandığı için bunun para arzının artmasına neden olacağı konusunda Tucker ile aynı fikirde değildi. Eğer böyle olmasaydı, Rothbard enflasyonun ortaya çıkacağını, dolayısıyla para arzını artırmanın ilk etapta arzu edilen bir şey olmadığını savunmuştur. Rothbard, Tucker'ın faizin ne olursa olsun ortadan kalkacağını düşünmekle yanıldığını, çünkü insanların genel olarak paralarını karşılıksız olarak başkalarına ödünç vermek istemediklerini, dolayısıyla bankacılık düzenlenmediği için bunun değişmesi için bir neden olmadığını iddia etmiştir. Tucker bir emek değer teorisine sahipti ve serbest piyasada insanlara harcadıkları emekle orantılı olarak ödeme yapılacağını, aksi takdirde sömürü ya da tefeciliğin gerçekleşeceğini düşünüyordu. Tucker'ın Devlet Sosyalizmi ve Anarşizm'de açıkladığı gibi, teorisi, düzenlenmemiş bankacılığın daha fazla para bulunmasına neden olacağı ve bunun da yeni işletmelerin çoğalmasına izin vereceği ve bunun da emeğe olan talebi artıracağı yönündeydi. Bu da Tucker'ın emek değer teorisinin doğrulanacağına ve eşit miktarda emeğin eşit ücret alacağına inanmasına yol açtı. Bir Avusturya Okulu iktisatçısı olarak Rothbard, emek teorisine katılmamış ve serbest piyasada mal ve hizmet fiyatlarının emek miktarından ziyade marjinal fayda ile orantılı olduğuna inanmıştır. Tucker'ın aksine, insanların "hizmetlerinin alıcılarının emeklerine ne kadar değer verdiğine" veya bu emeğin ne ürettiğine göre bir gelir elde etmelerinde sömürücü bir şey olduğunu düşünmüyordu.

Kendisini sosyalist, bireyci anarşizmini de devlet sosyalizmine karşı anarşist sosyalizm olarak tanımlayan bir başka bireyci anarşist olan Benjamin Tucker'ın anarko-kapitalizmi etkilediği söylenmektedir

Emek değer teorisi olmadan, bazıları 19. yüzyıl bireyci anarşistlerinin modern anarko-kapitalizm hareketine yaklaştığını iddia etse de, bu tartışmalı veya reddedilmiştir. İktisat teorisi değiştikçe, klasik iktisadın emek teorisinin popülaritesinin yerini neoklasik iktisadın öznel değer teorisi almış ve Rothbard, Mises'in Avusturya iktisat okulunu, Tucker ve Spooner gibi 19. yüzyılın bireyci Amerikan anarşistlerini incelerken edindiği mutlakçı insan hakları ve devletin reddi görüşleriyle birleştirmiştir. 1950'lerin ortalarında Rothbard, "Aubrey Herbert" takma adıyla "Liberteryenler 'Anarşist' midir?" adlı yayınlanmamış bir makale yazmış ve kendisini 19. yüzyılın bireyci anarşistleri de dahil olmak üzere anarşistlerin komünist ve sosyalist ekonomik görüşlerinden ayırmakla ilgilenmiş ve şu sonuca varmıştır: "Biz anarşist değiliz ve bize anarşist diyenler sağlam bir etimolojik zeminde değiller ve tamamen tarih dışı davranıyorlar. Öte yandan, arşist de olmadığımız açıktır: istilacı olmayanları olduğu kadar istilacı olanları da zorlayacak zalim bir merkezi otorite kurmaya inanmıyoruz. O halde belki de kendimize yeni bir isim verebiliriz: anarşist olmayan." Mutualist geleneğe mensup Amerikalı bir bireyci anarşist olan Joe Peacott, anarko-kapitalistleri bireyci anarşizm etiketini hegemonize etmeye ve sanki tüm bireyci anarşistler kapitalizmden yanaymış gibi göstermeye çalışmakla eleştirir. Peacott, "hem geçmişteki hem de günümüzdeki bireyciler, günümüz kapitalizminin gönüllü sözleşmeye değil ekonomik zorlamaya dayandığı konusunda komünist anarşistlerle hemfikirdir. Rant ve faiz modern kapitalizmin temel dayanaklarıdır ve devlet tarafından korunmakta ve uygulanmaktadır. Bu iki adaletsiz kurum olmadan kapitalizm var olamazdı".

Anarşist aktivistler ve akademisyenler anarko-kapitalizmi anarşist hareketin bir parçası olarak görmezler çünkü anarşizm tarihsel olarak anti-kapitalist bir harekettir ve kapitalist formlarla uyumsuz olarak görülür. Bazıları anarko-kapitalizmi bireyci anarşizmin bir biçimi olarak görse de, diğerleri bireyci anarşizmin büyük ölçüde liberter sosyalist olması nedeniyle bireyci-sosyalist ayrımının varlığına katılmamakta ya da itiraz etmektedir. Rothbard, anarşizmin sosyalizmle özdeşleştiğini kabul ederken, bireyci anarşizmin anarko-kapitalizmden ve diğer kapitalist teorilerden farklı olduğunu, çünkü bireyci anarşistlerin emek değer teorisini ve sosyalist doktrinleri muhafaza ettiğini yazmıştır. Benzer şekilde, pek çok yazar anarko-kapitalizmin bir anarşizm biçimi olduğunu ya da kapitalizmin anarşizmle uyumlu olduğunu reddetmektedir.

Palgrave Handbook of Anarchism'de "Benjamin Franks'ın haklı olarak işaret ettiği gibi, anarko-kapitalizmin ekonomik-iktidar ilişkileri gibi hiyerarşik biçimleri savunan veya güçlendiren bireycilikler, eşitsizliklere karşı çıkan içkin mallar geliştirmeye dayalı toplumsal anarşizm pratikleriyle bağdaşmaz" diye yazmaktadır. Laurence Davis dikkatle soruyor: "Anarko-kapitalizm gerçekten bir anarşizm biçimi midir yoksa taraftarları anarşizmin dilini kendi anti-anarşist amaçları için kullanmaya çalışan tamamen farklı bir ideolojik paradigma mıdır?" Davis, "Franks'ın 'akademik analizin anarko-kapitalizmin toplumsal anarşizmle herhangi bir ilgisi olduğu görüşünü reddetmede aktivist akımları takip ettiği' iddiasını desteklemek için otorite olarak gösterdiği" Iain McKay'in "Franks'ın alıntı yaptığı sayfalarda anarko-kapitalizmin hiçbir şekilde bir anarşizm türü olmadığını oldukça vurgulu bir şekilde" savunduğunu aktarıyor. McKay şöyle yazıyor: "Anarşistlerin sözde kapitalist 'anarşistlere' karşı muhalefetinin, bu tiplerin çoğunun iddia ettiği gibi anarşizm içindeki bir tür tartışmayı değil, anarşizm ile eski düşmanı kapitalizm arasındaki bir tartışmayı yansıttığını vurgulamak önemlidir. ... Aynı şekilde, anarşistlerin ve 'anarko-kapitalistlerin' temelde farklı analizlere ve hedeflere sahip oldukları göz önüne alındığında, buna işaret etmek hiç de 'sekter' değildir."

Davis, "Franks'ın destekleyici bir kanıt olmaksızın bireyci anarşizmin en önemli biçimlerinin büyük ölçüde anarko-kapitalist içerikte olduğunu iddia ettiğini ve bu önermeden hareketle bireyciliğin çoğu biçiminin anarşizmle uyumsuz olduğu sonucuna vardığını" yazmaktadır. Davis'e göre, "sonuç sürdürülemezdir çünkü öncül yanlıştır, herhangi bir geçerliliğe sahip olabilmesi için anarko-kapitalizmin gerçekten de bir anarşizm biçimi olduğu varsayımına bağlıdır. Eğer bu görüşü reddedersek, o zaman bu görüşü takip eden bireysel anarşist ve toplumsal anarşist 'uçurum' tarzı argümanı da reddetmemiz gerekir." Davis'e göre "anarşizmin ideolojik özü, toplumun hiyerarşi ve tahakküm olmaksızın örgütlenebileceği ve örgütlenmesi gerektiği inancıdır. Tarihsel olarak anarşistler kapitalizm, devlet sistemi, ataerkillik, heteroseksizm ve doğanın tahakkümünden sömürgecilik, savaş sistemi, kölelik, faşizm, beyaz üstünlüğü ve örgütlü dinin belirli biçimlerine kadar çok çeşitli tahakküm rejimlerine karşı mücadele etmişlerdir". Davis'e göre, "bu vizyonlar ağırlıklı olarak bireyci olandan ağırlıklı olarak cemaatçi olana kadar çeşitlilik gösterse de, hemen hemen hepsinde ortak olan özellikler arasında öz-yönetim ve öz-düzenleyici örgütlenme yöntemlerine, gönüllü birlikteliğe, insanların kendi kendilerini yönetecekleri ve idare edecekleri özgür birliktelik ilkesine dayalı ademi merkeziyetçi topluma vurgu yapılması yer almaktadır". Son olarak Davis, "[i]ndividualist anarşizmin makul bir şekilde hem sosyalizmin hem de anarşizmin bir biçimi olarak görülebileceğini" belirten bir dipnot ekler. Bireyci anarşistlerin tutarlı anarşistler (ve sosyalistler) olup olmadıkları tamamen başka bir sorudur. ... McKay şu yorumu yapmaktadır: "Ücretli emeği destekleyen herhangi bir bireyci anarşizm tutarsız bir anarşizmdir. Kendi ilkelerini tutarlı bir şekilde uygulayarak kolayca tutarlı bir anarşizm haline getirilebilir [sic?]. Buna karşılık 'anarko-kapitalizm' anarşizmin temel ilkelerinin çoğunu reddeder... öyle ki anarşizmin idealleriyle tutarlı hale getirilemez'".

Tarihsel emsaller

Bazı anarko-kapitalistler ve sağ-liberteryenler, anarko-kapitalizm örnekleri olduğuna inandıkları tarihsel emsalleri tartışmışlardır.

Ortaçağ Avrupa'sının özgür şehirleri

Ekonomist ve liberteryen akademisyen Bryan Caplan, Ortaçağ Avrupa'sının özgür şehirlerini "anarşist" ya da "neredeyse anarşist" toplumlara örnek olarak göstermekte ve şöyle devam etmektedir:

Her iki tür anarşiste de ilham veren bir örnek, Ortaçağ Avrupa'sının özgür şehirleridir. Feodalizm zincirinin ilk zayıf halkası olan bu özgür şehirler, Avrupa'nın ekonomik kalkınma, ticaret, sanat ve kültür merkezleri haline gelmiştir. Kaçak serfler için bir sığınak oluşturdular; bir yıl ve bir gün boyunca yeniden yakalanmaktan kaçınırlarsa genellikle yasal olarak özgürlüklerini kazanabiliyorlardı. Ve insanların korunma, sigorta ve topluluk için nasıl karşılıklı yardım dernekleri kurabileceklerine dair birçok örnek sunuyorlar. Elbette, sol-anarşistler ve anarko-kapitalistler serbest şehirlere biraz farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır: birinciler serbest şehirlerin cemaatçi ve eşitlikçi kaygılarını vurgularken, ikinciler piyasalarının nispeten düzenlenmemiş doğasına ve özel veya yarı özel olarak sağlanan çok çeşitli hizmetlere (genellikle savunma, güvenlik ve yasal hizmetler dahil) işaret etmektedir.

Ortaçağ İzlanda'sı

David D. Friedman gibi yazarların anarko-kapitalist toplumun bazı özelliklerine sahip olduğuna inandıkları İzlanda Milletler Topluluğu'ndaki Althing'in 19. yüzyıl yorumu

Liberteryen teorisyen David D. Friedman'a göre, "[m]edieval İzlanda kurumlarının birkaç tuhaf ve ilginç özelliği vardır; neredeyse çılgın bir ekonomist tarafından piyasa sistemlerinin en temel işlevlerinde hükümeti ne ölçüde destekleyebileceğini test etmek için icat edilmiş olabilirler". Friedman, doğrudan anarko-kapitalist olarak nitelendirmese de, İzlanda Milletler Topluluğu'nun hukuk sisteminin gerçek dünyada anarko-kapitalist bir hukuk sistemi olmaya yaklaştığını savunmaktadır. Tek bir hukuk sistemi olduğunu belirtmekle birlikte Friedman, hukukun uygulanmasının tamamen özel ve son derece kapitalist olduğunu ve böyle bir toplumun nasıl işleyeceğine dair bazı kanıtlar sağladığını savunmaktadır. Friedman ayrıca, "İzlanda hukuk sisteminin esasen 'kamusal' bir suçu kabul ettiği durumlarda bile, bunu bir kişiye (bazı durumlarda etkilenenler arasından kura ile seçilen) davayı takip etme ve sonuçta ortaya çıkan para cezasını tahsil etme hakkı vererek ele aldığını, böylece bunu esasen özel bir sisteme uydurduğunu" yazmıştır.

Amerikan Eski Batısı

Terry L. Anderson ve P. J. Hill'e göre, 1830-1900 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eski Batı, "özel kurumların mülkiyetin korunduğu ve çatışmaların çözüldüğü düzenli bir toplum için gerekli temeli sağlaması" bakımından anarko-kapitalizme benzemektedir ve Eski Batı'nın mülkiyet haklarına çok az saygı duyulan kaotik bir yer olduğu yönündeki yaygın popüler algı yanlıştır. Gecekonducular federal yasalar uyarınca batı toprakları üzerinde hak iddia edemedikleri için, bu boşluğu doldurmak üzere hukuk dışı örgütler kurulmuştur. Benson şöyle açıklıyor:

Arazi kulüpleri ve hak iddia derneklerinin her biri, arazideki mülkiyet haklarını tanımlayan ve koruyan yasaları belirleyen kendi yazılı sözleşmelerini kabul etmiştir. Arazi taleplerinin tescilinin yanı sıra bu taleplerin yabancılara karşı korunması ve ortaya çıkan iç anlaşmazlıkların karara bağlanması için prosedürler oluşturdular. Koruma için karşılıklı düzenlemeler, ancak bir üyenin birliğin kurallarına ve mahkemenin kararlarına uyması halinde sürdürülecekti. Bunu reddedenler dışlanacaktı. Bir kara kulübünün boykotu, bir bireyin saldırıya karşı kendi sağlayabileceğinden başka bir korumaya sahip olmadığı anlamına geliyordu.

Anderson'a göre, "anarko-kapitalizmi, mülkiyet haklarının aşağıdan yukarıya doğru geliştirildiği minimal hükümet anlamına gelecek şekilde tanımlarsak, batı sınırı anarko-kapitalistti. Sınırdaki insanlar karşılaştıkları kaynak kısıtlamalarına uygun kurumlar icat ettiler".

Gal İrlanda'sı

Murray Rothbard, Yeni Bir Özgürlük İçin adlı eserinde eski Gal İrlanda'sını neredeyse anarko-kapitalist bir toplum örneği olarak ileri sürmüştür. Profesör Joseph Peden'in çalışmasına atıfta bulunarak yaptığı tasvirde, eski İrlanda'nın temel siyasi birimi "sosyal açıdan faydalı amaçlar için gönüllü olarak birleşmiş bir insan topluluğu" olarak tasvir edilen ve toprak talebi "üyelerinin toprak mülklerinin toplamı" ile sınırlı olan tuath idi. Sivil anlaşmazlıklar "brehon" adı verilen özel hakemler tarafından çözülür ve haksızlığa uğrayan tarafa ödenecek tazminat gönüllü kefalet ilişkileri yoluyla sigortalanırdı. Tuathların "kralları" hakkında yorum yapan Rothbard şöyle demiştir:

Kral, kalıtsal rahiplik işlevini taşıyan bir kraliyet akraba grubu (derbfine) içinden tuath tarafından seçilirdi. Ancak siyasi açıdan kralın işlevleri son derece sınırlıydı: Tuath'ın askeri lideriydi ve tuath meclislerine başkanlık ediyordu. Ancak savaş ya da barış görüşmelerini sadece meclislerin bir temsilcisi olarak yürütebilirdi ve hiçbir şekilde egemen değildi ve tuath üyeleri üzerinde adalet uygulama hakkı yoktu. Yasa koyamazdı ve kendisi bir davaya taraf olduğunda, davasını bağımsız bir yargı hakemine sunmak zorundaydı.

Hukuk tüccarlığı, amirallik hukuku ve erken dönem örfi hukuk

Bazı liberteryenler anarko-kapitalizme örnek olarak hukuk tüccarlığını, amirallik hukukunu ve erken dönem örf ve adet hukukunu göstermişlerdir.

Rothbard, Güç ve Piyasa adlı eserinde şöyle demiştir:

Hukuk tüccarlığı, denizcilik hukuku ve genel hukukun büyük bir kısmı, ilgili yasal alanları anlamadaki uzmanlıkları nedeniyle davacılar tarafından aranan özel rekabetçi hakimler tarafından geliştirilmeye başlandı. Ortaçağ'da Champagne panayırları ve uluslararası ticaretin büyük pazarları serbestçe rekabet eden mahkemelere sahipti ve insanlar en doğru ve verimli bulduklarını himaye edebiliyorlardı.

1991'den 2006'ya Somali

Ekonomist Alex Tabarrok, Somali'nin devletsiz döneminde, anarko-kapitalistler David D. Friedman ve Murray Rothbard tarafından benimsenen teoriye yakın bazı yönleriyle "anarşi teorisi için eşsiz bir test" sağladığını iddia etmiştir. Bununla birlikte, hem anarşistler hem de bazı anarko-kapitalistler Somali'nin anarşist bir toplum olmadığını savunmaktadır.

Eleştiri

Devlet, adalet ve savunma

Brian Morris gibi anarşistler anarko-kapitalizmin aslında devletten kurtulmadığını savunmaktadır. Anarko-kapitalistlerin "basitçe devletin yerine özel güvenlik şirketlerini koyduklarını ve terimin normalde anlaşıldığı şekliyle anarşist olarak tanımlanamayacaklarını" söyler. "Liberteryanizm: Sahte Anarşi" başlıklı yazısında anarşist Peter Sabatini şunları belirtmektedir:

Liberteryenizm içinde Rothbard, devletin tamamen ortadan kaldırılmasını savunan azınlık bir perspektifi temsil etmektedir. Ancak, Rothbard'ın anarşist olduğu iddiası, yalnızca kamusal devletin sona ermesini istediği gösterildiğinde hızla geçersiz hale gelir. Onun yerine, her bireyin kendi polis gücünü, ordusunu ve hukukunu tedarik ettiği ya da bu hizmetleri kapitalist satıcılardan satın aldığı sayısız özel devlete izin vermektedir. ... Rothbard servet birikiminde hiçbir yanlışlık görmez, bu nedenle daha fazla sermayeye sahip olanlar, tıpkı şimdi olduğu gibi, kaçınılmaz olarak daha fazla zorlayıcı güce sahip olacaklardır.

Benzer şekilde Bob Black, bir anarko-kapitalistin "devleti başka bir şey olarak adlandırarak kendi tatminine göre ortadan kaldırmak" istediğini savunur. Devletin yaptıklarını kınamadıklarını, sadece "bunu kimin yaptığına itiraz ettiklerini" belirtmektedir.

Paul Birch, çeşitli yetki alanlarını ve farklı hukuk sistemlerini içeren hukuki ihtilafların çok karmaşık ve maliyetli olacağını savunmaktadır. Bu nedenle anarko-kapitalizmin doğası gereği istikrarsız olduğunu ve tamamen serbest piyasa güçlerinin işleyişiyle, ya bölge üzerinde doğal bir adalet tekeline sahip tek bir baskın özel mahkemeye (fiili bir devlet), ya her biri bölgesel tekele sahip birden fazla şehir devletinden oluşan bir topluma ya da hızla kaosa sürüklenecek bir 'saf anarşiye' dönüşeceğini savunmaktadır.

Randall G. Holcombe, anarko-kapitalizmin adaleti bir metaya dönüştürdüğünü, özel savunma ve mahkeme şirketlerinin hizmetleri için daha fazla ödeme yapanları kayıracağını savunuyor. Holcombe, savunma kurumlarının karteller oluşturabileceğini ve rekabet korkusu olmadan insanlara baskı yapabileceğini savunmaktadır. Filozof Albert Meltzer, anarko-kapitalizmin özel ordular fikrini desteklediği için aslında "sınırlı bir Devlet "i desteklediğini ileri sürmüştür. "Sadece özgür, komünist ve karşı baskı için hiçbir ekonomik gereklilik sunmayan bir Anarşizm tasavvur etmenin mümkün olduğunu" iddia eder.

Robert Nozick, rekabetçi bir hukuk sisteminin tekelci bir hükümete doğru evrileceğini, hatta bu süreçte bireylerin haklarını ihlal etmeyeceğini savunur. Anarşi, Devlet ve Ütopya'da Nozick, anarko-kapitalist bir toplumun, artık rekabetle karşılaşmayan tekelci bir özel savunma ve yargı kurumunun nihai olarak ortaya çıkması yoluyla kaçınılmaz olarak minarşist bir devlete dönüşeceğini savunur. Anarko-kapitalizmin gerçek dünyada varlığını sürdüremeyecek istikrarsız bir sistemle sonuçlanacağını savunur. Roy Childs ve Murray Rothbard gibi anarko-kapitalistler Nozick'in argümanlarını reddederken, Rothbard Nozick tarafından tanımlanan sürecin, baskın koruma ajansının rakiplerini yasaklamasıyla, aslında kendi müşterilerinin haklarını ihlal ettiğini savunurken, John Jefferson aslında Nozick'in argümanını savunuyor ve bu tür olayların en iyi laissez-faire'de işleyeceğini belirtiyor. Robert Ellickson, anarko-kapitalizme karşı Hayekçi bir argüman sunarak onu "boş bir hayal" olarak nitelendirmiş ve anarko-kapitalistlerin "rekabet halindeki özel birliklerden oluşan istikrarlı bir sistem hayal ederek hem yönetimde bölgesel tekelcilerin kaçınılmazlığını hem de bu tekelcilerin suistimallerini kısıtlayacak kurumların önemini görmezden geldiklerini" belirtmiştir.

Haklar ve özgürlük

Negatif ve pozitif haklar, eylemi (pozitif haklar) ya da eylemsizliği (negatif haklar) zorunlu kılan haklardır. Anarko-kapitalistler, negatif hakların meşru olarak tanınması gerektiğine, ancak pozitif hakların bir müdahale olarak reddedilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bazı eleştirmenler pozitif ve negatif haklar arasındaki ayrımı reddetmektedir. Peter Marshall da anarko-kapitalist özgürlük tanımının tamamen negatif olduğunu ve bireysel özerklik ve bağımsızlığın pozitif özgürlüğünü garanti edemeyeceğini belirtmektedir.

Anarko-kapitalizm hakkında anarko-sendikalist ve anti-kapitalist entelektüel Noam Chomsky şunları söylemektedir:

Bana göre anarko-kapitalizm, uygulandığı takdirde insanlık tarihinde çok az benzeri bulunan zulüm ve baskı biçimlerine yol açacak doktriner bir sistemdir. Bu sistemin (bana göre korkunç) fikirlerinin uygulanmasına dair en ufak bir ihtimal bile yoktur çünkü bu muazzam hatayı yapan herhangi bir toplumu hızla yok edecektir. İktidar sahibi ile açlık çeken tebaası arasındaki "özgür sözleşme" fikri hastalıklı bir şakadır, belki (bana göre saçma) fikirlerin sonuçlarını araştıran akademik bir seminerde birkaç dakikaya değer, ama başka hiçbir yerde değil.

Ekonomi ve mülkiyet

Anarşistler, belirli kapitalist işlemlerin gönüllü olmadığını ve kapitalist bir toplumun sınıf yapısını sürdürmenin anarşist ilkeleri ihlal eden zorlama gerektirdiğini savunurlar. Antropolog David Graeber de aynı doğrultuda anarko-kapitalizme şüpheyle yaklaştığını belirtmiştir:

Dürüst olmak gerekirse, anarko-kapitalizm fikrine oldukça şüpheyle yaklaşıyorum. Eğer a-cap'ler mülk sahibi işverenler ve mülksüz ücretli işçiler olarak bölünmüş, ancak sistematik zorlayıcı mekanizmaların olmadığı bir dünya hayal ediyorlarsa[;] bunun nasıl işleyeceğini göremiyorum. Her zaman "domateslerimi toplaması için birini işe almak istersem, zor kullanmadan beni nasıl durduracaksın?" diyen a-cap'ler görürsünüz. Dikkat ederseniz hiç kimsenin "başkasının domateslerini toplamak için kendimi kiralamak istersem, beni nasıl durduracaksınız?" dediğini görmüyorsunuz. Tarihsel olarak hiç kimse, hemen hemen [başka] bir seçeneği varsa, bu şekilde ücretli işçilik yapmamıştır.

Bazı eleştirmenler, anarko-kapitalist gönüllü seçim kavramının, yiyecek ve barınma ihtiyacı gibi hem insani hem de insani olmayan faktörlerden kaynaklanan kısıtlamaları ve mülkiyet taleplerini uygulayanlar tarafından hem kullanılan hem de kullanılmayan kaynakların aktif olarak kısıtlanmasını göz ardı ettiğini savunmaktadır. Eğer bir kişi kendini beslemek ve barındırmak için bir işe ihtiyaç duyuyorsa, işveren-işçi ilişkisi gönülsüz olarak değerlendirilebilir. Bir başka eleştiri de, bazı bireylerin diğerlerine hizmet etmesini gerekli kılan ekonomik sistemin zorlayıcı özel mülkiyet ilişkilerinin uygulanmasıyla desteklenmesi nedeniyle istihdamın gönülsüz olduğu yönündedir. Bazı felsefeler toprak ve doğal kaynaklar üzerindeki her türlü mülkiyet iddiasını ahlak dışı ve gayrimeşru olarak görmektedir. Objektivist filozof Harry Binswanger, anarko-kapitalizmi "kapitalizmin hükümet gerektirdiğini" savunarak eleştirir ve anlaşmaları ve sözleşmeleri kimin ya da neyin uygulayacağını sorgular.

Julian Assange anarko-kapitalizmi bir "yanlış isim" olarak reddederek kapitalizmin algılanan "erdemlerini" ve devletçilik karşıtlığı, kapitalizm ve özgürleştirici praksis arasında herhangi bir esaslı bağlantı olasılığını reddeder.

Jeo-liberteryenler gibi sermayenin tamamen özelleştirilmesini destekleyen bazı sağ-liberteryen anarko-kapitalizm eleştirmenleri, toprağın ve doğanın hammaddelerinin ayrı bir üretim faktörü olarak kaldığını ve insan emeğinin ürünü olmadıkları için adil bir şekilde özel mülkiyete dönüştürülemeyeceğini savunurlar. Piyasa anarşistleri ve mutualistler de dahil olmak üzere bazı sosyalistler, mülk sahipliğine şiddetle karşı çıkmaktadır. Anarko-kapitalistlerin güçlü vazgeçme kriterleri vardır, yani kişi takas etmeyi veya hediye etmeyi kabul edene kadar mülkiyeti elinde tutar. Bu görüşün devlet karşıtı eleştirmenleri, kişinin kişisel olarak işgal etmeyi ve kullanmayı bıraktığında mülkiyeti kaybettiğini ve orijinal temellükün sürekli olarak bağlayıcı olduğu fikrinin geleneksel anarşizm okulları için anatema olduğunu savunarak nispeten zayıf terk kriterleri ortaya koymaktadır.

Edebiyat

Kurgusal Olmayan

Aşağıda anarko-kapitalizmi tartışan önemli kurgusal olmayan eserlerin kısmi bir listesi yer almaktadır.

 • Albert Jay Nock, Düşmanımız Devlet, Franz Oppenheimer'ın erken dönem Birleşik Devletler tarihine uygulanan tezi
 • Auberon Herbert, Devlet Tarafından Zorlamanın Doğruluğu ve Yanlışlığı
 • Bruce L. Benson, Hukuk İşletmesi: Devlet Olmadan Adalet
  • Hizmet Etmek ve Korumak: Ceza Adaletinde Özelleştirme ve Toplum
 • David D. Friedman, Özgürlük Makineleri
 • Edward P. Stringham, Anarşi ve Hukuk: Seçimin Ekonomi Politiği
 • George H. Smith, "Serbest Piyasada Adalet Girişimciliği"
 • Gerard Casey, Özgürlükçü Anarşi: Devlete Karşı
 • Hans-Hermann Hoppe, Anarko-Kapitalizm: Açıklamalı Bibliyografya
  • Sosyalizm ve Kapitalizm Üzerine Bir Teori
  • Demokrasi: Başarısız Olan Tanrı
  • Özel Mülkiyetin Ekonomisi ve Etiği
 • Herbert Spencer, Sosyal İstatistik
 • Linda ve Morris Tannehill, The Market for Liberty
 • Michael Huemer, Siyasi Otorite Sorunu
 • Murray Rothbard, anarko-kapitalizmin kurucusu:
  • Yeni Bir Özgürlük İçin
  • İnsan, Ekonomi ve Devlet
  • Güç ve Pazar
  • Özgürlük Etiği

Sembolizm

Sarı Siyah Bayrak

Sarı siyah bayrak, genel olarak anarko-kapitalizmin esas sembolü olarak kullanılır. Sarı renk, politik amaçlı kullanılan renkler içerisinde liberallerin ve sağ liberteryenlerin serbest piyasayı ve bireyciliği temsilen kullandığı bir renktir. Anarko-kapitalizmin içerisinde barındırdığı klasik liberal veya sağ liberteryen düşüncelerin, anarşizmi temsilen kullanılan siyah renkle birleşmesi olarak kullanılır.

Ama-gi

Ama-gi

Ama-gi, bir antik Sümer çivi yazısı sözcüğüdür. "Özgürlük/Bağımsızlık" anlamına gelen sözcüğün, bu kavramı dile getiren ilk insan yazısı olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle de zaman zaman anarko-kapitalistler tarafından sembol olarak kullanılır.

Libertatis Æquilibritas

Libertatis Æquilibritas

Libertatis Æquilibritas, Latince "Özgürlüğün (Bağımsızlığın) Dengesi" anlamına gelir ve bazı anarko-kapitalizm yanlılarınca kullanılmaktadır. $ ile yin/yang sembolünün birleşimidir.