Engellilik

bilgipedi.com.tr sitesinden

Uluslararası erişim simgesi. Erişim simgesi; asansör, otopark, lavabo gibi çeşitli tesis ve kolaylıklarda engellilere tahsis edilmiş bölgeleri belirtmede yaygın olarak kullanılır.
Engellilik sembolleri

Engelli, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan (kişi). Engeller doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar veya kazalar sonucu ortaya çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması'na göre engelli olma hâli için yeti yitimi terimi kullanılır. Engelliler; vücudun duyusal, işlevsel, zihinsel ve ruhsal farklılıkları öne sürülerek; toplumsal veya yönetimsel tutum ve tercihler sonucu, yaşamın birçok alanında kısıtlama ve engellerle karşılaşabilirler. Birçok toplumlarda en yaygın ayrımcılık türlerinden biridir.

Engellilik farklı topluluklarda farklı anlamlara gelebilecek tartışmalı bir mefhumdur. Bu kavram Medikal Model e göre tıp gibi alanlar tarafından düzeltilme ya da iyileştirme gerekliliği görülen fiziksel ya da zihinsel nitelikler; ve Sosyal Modele göre engellilere karşı ön yargılı tutumları olan (ableist) toplumun dayattığı kısıtlamalar anlamına gelir. Bireyin günlük hayatını idame ettirme kabiliyetine dair fikir veren Fizyolojik Fonksiyonel Kapasite (PFC) engel ile yaşamını sürdüren bireylerin etiketlenmeye maruz kalmamalarına yönelik önemli bir ölçüm mekanizmasıdır.

Engellilik, bir kişinin belirli faaliyetleri yapmasını veya çevresindeki dünyayla (sosyal veya maddi olarak) etkili bir şekilde etkileşime girmesini zorlaştıran herhangi bir durumdur. Bu koşullar veya bozukluklar bilişsel, gelişimsel, entelektüel, zihinsel, fiziksel, duyusal veya birden fazla faktörün bir kombinasyonu olabilir. Engelliliğe neden olan bozukluklar doğuştan mevcut olabileceği gibi kişinin yaşamı boyunca da edinilebilir. Engelli insanlar genellikle "gereksiz yere izole edilir ve topluma tam katılımdan dışlanırlar." Engelli bireyler, engellerinin bir sonucu olarak doğuştan itibaren engelli olabilir ya da yaşamları boyunca engelli olarak etiketlenebilirler.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi engelliliği şu şekilde tanımlamaktadır:

Çeşitli engellerle etkileşim halinde [bir kişinin] topluma diğerleriyle eşit bir şekilde tam ve etkin katılımını engelleyebilecek uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel veya duyusal bozukluklar.

Terminoloji

Handikap
Handikap terimi, iki oyuncunun eşyalarını değiş tokuş ettiği ve üçüncü, tarafsız bir kişinin eşyalar arasındaki değer farkını değerlendirdiği ortaçağ oyunu Hand-in-cap'ten türemiştir. Tarafsız bir kişinin bahis oranlarını eşitlemesi kavramı, 18. yüzyılın ortalarında atların hakemin eşit koşmalarını sağlayacak tahminine göre farklı ağırlıklar taşıdığı handikap yarışlarına kadar genişletilmiştir. 20. yüzyılın başlarında kelime, handikaplı bir kişinin normalden daha ağır bir yük taşıması anlamında bir engelliliği tanımlamak için ek bir anlam kazandı. O halde bu kavram, engelliliğin toplumsal bir sorundan ziyade bir yük ya da bireysel bir sorun olduğu anlayışına katkıda bulunmaktadır.
Erişilebilirlik
Erişilebilirlik, bir ürün, hizmet veya ortamın ihtiyacı olan kişiler tarafından kullanılabilme derecesidir. Belirli engel türlerine sahip insanlar toplumdaki bazı şeylere eşit erişim sağlamakta zorlanırlar. Örneğin, görme engelli bir kişi basılı kağıt oy pusulalarını okuyamaz ve bu nedenle kağıt oy pusulası gerektiren oy verme işlemlerine erişemez.
Barınma
Erişimi iyileştiren bir değişiklik. Örneğin, oy pusulaları Braille alfabesinde ya da metinden sese çeviri yapan bir makinede mevcutsa ya da başka bir kişi oy pusulasını görme engelli kişiye okur ve seçenekleri kaydederse, görme engelli kişi oy kullanmaya erişebilir.

Nedenler

Genellikle yemek yeme, giyinme, transfer ve kişisel hijyeni sürdürme gibi temel günlük yaşam faaliyetlerini veya alışveriş, yemek hazırlama, araba kullanma veya çalışma gibi ileri günlük yaşam faaliyetlerini etkileyen birçok farklı engellilik nedeni vardır. Bununla birlikte, engellilik nedenlerinin genellikle kişinin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme kabiliyetine göre belirlendiğini unutmamak önemlidir. Marta Russell ve Ravi Malhotra'nın da belirttiği gibi, "Engelliliğin 'tıbbileştirilmesi' ve sınıflandırma araçları, 'engelliler' ve 'sağlamlar' arasındaki ayrımların oluşturulmasında açıkça önemli bir rol oynamıştır." Bu durum, engelliliği tıbbi müdahale yoluyla çözülmesi gereken bir sorun olarak konumlandırmakta ve engelliliğin ne anlama gelebileceğini anlamamızı engellemektedir.

ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu düzenlemeleri, 1990 tarihli Engelli Amerikalılar Yasası'nın amaçları doğrultusunda, kolayca engelli olduğu sonucuna varılabilecek durumların bir listesini sunmaktadır: sağırlık, körlük, zihinsel engellilik, kısmen veya tamamen eksik uzuvlar veya tekerlekli sandalye kullanımını gerektiren hareket bozuklukları, otizm, kanser, serebral palsi, diyabet, epilepsi, HIV/AIDS, multipl skleroz, kas distrofisi, majör depresif bozukluk, spina bifida, bipolar bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve şizofreni.

Bu kapsamlı bir liste değildir ve birçok yaralanma ve tıbbi sorun engelliliğe neden olmaktadır. Yaralanmalar gibi bazı engellilik nedenleri zaman içinde düzelebilir ve geçici engellilik olarak kabul edilir. Edinilmiş engellilik, engelli olarak doğmanın aksine, yaşam süresi boyunca aniden veya kronik olarak ortaya çıkan bozuklukların sonucudur. Görünmez engeller açıkça fark edilemeyebilir.

Görünmez engellilik

Gizli Engeller veya Görünmez Engeller (NVD) olarak da bilinen görünmez engeller, hemen belli olmayan veya görülemeyen engellerdir. Bunlar genellikle normal günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde bozan kronik hastalıklar ve durumlardır. Görünmez engeller bir kişinin okula gitmesini, çalışmasını, sosyalleşmesini ve daha fazlasını engelleyebilir. Görünmez engellere örnek olarak zihinsel engeller, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ruhsal bozukluklar, astım, epilepsi, alerji, migren, artrit, progeria ve kronik yorgunluk sendromu verilebilir.

İstihdam ayrımcılığının, akıl hastalığı teşhisi konmuş kişiler arasındaki yüksek işsizlik oranında önemli bir rol oynadığı bildirilmektedir.

Epizodik engellilik

Artrit, bi-polar bozukluk, HIV veya multipl skleroz gibi sağlık sorunları olan kişiler, hastalık dönemleri arasında sağlıklı dönemler geçirirler. Hastalık dönemleri sırasında insanların iş gibi normal görevlerini yerine getirme becerileri aralıklı olabilir.

Tarihçe

Engelliliğe ilişkin çağdaş anlayışlar, Batı'da bilimsel Aydınlanma döneminde ortaya çıkan kavramlardan türemiştir; Aydınlanma öncesinde fiziksel farklılıklara farklı bir gözle bakılıyordu.

Tarih öncesi dönemde insanların engelli insanlarla ilgilendiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Windover Arkeolojik Alanı'nda bulunan iskeletlerden biri, spina bifidası olan 15 yaşlarında bir erkekti. Bu durum, muhtemelen belden aşağısı felçli olan çocuğun avcı-toplayıcı bir toplulukta bakıldığı anlamına geliyordu.

Antik Yunan'da hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin tapınaklara ve şifa mabetlerine erişimini sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle, M.Ö. 370 yılına gelindiğinde, geniş bölgedeki en önemli şifa mabedi olan Epidaurus'taki Asklepios Mabedi'nde, hareket engelli ziyaretçilerin dokuz farklı yapıya erişimini sağlayan en az 11 kalıcı taş rampa vardı; bu da antik Yunanistan'da engelli insanların en azından kısmen kabul edildiğinin ve önemsendiğinin kanıtıdır.

Ortaçağ boyunca delilik ve diğer rahatsızlıklara şeytanların neden olduğu düşünülüyordu. Aynı zamanda, özellikle genel nüfusta bozukluklara yol açan Veba salgını sırasında ve sonrasında, doğal düzenin bir parçası oldukları da düşünülmüştür. Erken modern dönemde, fiziksel ve zihinsel farklılıklar için biyolojik nedenler aramaya doğru bir kayma olmuş ve kategorileri ayırmaya yönelik ilgi artmıştır: örneğin, on altıncı yüzyılda Ambroise Pare "canavarlar", "dahiler" ve "sakatlar" hakkında yazmıştır. Avrupa Aydınlanması'nın akıldan türetilen bilgiye ve doğa bilimlerinin insanlığın ilerlemesindeki değerine yaptığı vurgular, insanları gözlemleyen ve kategorize eden kurumların ve bunlarla ilişkili bilgi sistemlerinin doğmasına yardımcı olmuştur; bunlar arasında günümüz engellilik kavramlarının gelişiminde önemli olanlar akıl hastaneleri, klinikler ve hapishanelerdir.

Çağdaş engellilik kavramlarının kökleri on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıldaki gelişmelere dayanmaktadır. Bunların başında, insan bedenini manipüle edilecek, incelenecek ve dönüştürülecek bir şey olarak görünür kılan klinik tıbbi söylemin gelişimi gelmektedir. Bunlar, sınıflandırmaya ve kategorize etmeye çalışan ve bu şekilde normalleştirme yöntemleri haline gelen bilimsel söylemlerle birlikte çalıştı.

"Norm" kavramı bu dönemde gelişti ve 1830'larda l'homme moyen - ortalama insan - üzerine yazan Belçikalı istatistikçi, sosyolog, matematikçi ve astronom Adolphe Quetelet'in çalışmalarında işaret edildi. Quetelet, belirli bir popülasyondaki tüm insanların özelliklerinin (boyları veya kiloları gibi) toplamının alınabileceğini ve ortalamalarının bulunabileceğini ve bu rakamın herkesin hedeflemesi gereken istatistiksel bir norm olarak hizmet etmesi gerektiğini öne sürdü.

Bu istatistiksel norm fikri, bu dönemde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa devletleri tarafından istatistik toplamanın hızla benimsenmesi ve öjeniğin yükselişiyle bağlantılıdır. Engelliliğin yanı sıra anormal, normal olmayan ve normallik gibi diğer kavramlar da buradan gelmektedir. Bu kavramların dolaşımı, şovmenlerin bu normlardan sapan insanları sergilemekten kar elde ettiği ucube gösterilerinin popülaritesinde açıkça görülmektedir.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında öjeniğin yükselişiyle birlikte, bu tür sapmalar tüm nüfusun sağlığı için tehlikeli olarak görülmeye başlandı. Engelliliğin kişinin biyolojik yapısının ve dolayısıyla genetik mirasının bir parçası olarak görülmesiyle, bilim insanları dikkatlerini gen havuzundan bu tür "sapmaları" ayıklama kavramlarına yöneltti. Bir kişinin genetik uygunluğunu değerlendirmek için çeşitli ölçütler geliştirildi ve bunlar daha sonra uygun olmadığı düşünülenleri sınır dışı etmek, kısırlaştırmak veya kurumsallaştırmak için kullanıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Nazi öjeni örneğiyle birlikte, öjeni kamusal söylemden kayboldu ve giderek artan bir şekilde engellilik, ister iyileştirme, ister rehabilitasyon veya tedavi yoluyla olsun, tıbbın ilgilenebileceği bir dizi özelliğe dönüştü. Hem çağdaş hem de modern tarihte, engellilik genellikle birinci derece akrabalar veya ikinci derece akrabalar arasındaki ensestin bir yan ürünü olarak görülmüştür.

Engelliliğin sosyal modeli üzerine kısa bir hükümet danışmanlık animasyonu

Engelli akademisyenler ayrıca Sanayi Devrimi'ne ve feodalizmden kapitalizme ekonomik geçişe, engelliliğin anlaşılmasında öne çıkan tarihsel anlar olarak işaret etmişlerdir. Orta Çağ'da engelliliği çevreleyen belli bir miktar dini batıl inanç olmasına rağmen, engelli insanlar kırsal üretime dayalı ekonomide önemli roller oynayabiliyor ve günlük ekonomik hayata gerçek katkılarda bulunabiliyorlardı. Sanayi Devrimi ve kapitalizmin ortaya çıkışı, insanların artık toprağa bağlı olmamasına ve hayatta kalabilmek için ücret ödeyecekleri bir iş bulmaya zorlanmalarına neden olmuştur. Ücret sistemi, sanayileşmiş üretimle birlikte, insanların makineler gibi üretme yeteneklerine giderek daha fazla değer verilmesiyle bedenlere bakış açısını değiştirdi. Kapitalizm ve sanayi devrimi, standart işçi bedenine veya iş gücü seviyesine uyamayan yeni bir "engelli" insan sınıfı yarattı. Sonuç olarak, engelliler çözülmesi ya da silinmesi gereken bir sorun olarak görülmeye başlandı.

1970'lerin başında, engelli aktivistler toplumun engellilere nasıl davrandığını ve engelliliğe tıbbi yaklaşımı sorgulamaya başladı. Bu çalışmalar sayesinde erişimin önündeki fiziksel engeller tespit edildi. Bu koşullar onları işlevsel olarak engelliyordu ve bugün engelliliğin sosyal modeli olarak bilinen şey ortaya çıktı. Mike Oliver tarafından 1983 yılında ortaya atılan bu ifade, bir engelin düzeltilmesi gereken tıbbi engellilik modeli ile bir kişiyi sınırlayan toplumun düzeltilmesi gereken sosyal engellilik modeli arasında ayrım yapmaktadır.

Engellilik aktivizmi

Engellilik aktivizminin kendisi, engellilik ve engelli bireylerden bahsederken uygun dilin gözden geçirilmesine yol açmıştır. Örneğin, 'geri zekalı' şeklindeki tıbbi sınıflandırma, olumsuz sonuçları nedeniyle artık göz ardı edilmektedir. Dahası, engellilik aktivizmi aşağılayıcı dilin engelliler tarafından geri alınmasına da yol açmıştır. Mairs (1986) engelli bireylerin kendilerini nasıl 'sakat' olarak tanımlamayı tercih edebildiklerini açıklamıştır. Kendilerini tanımlamak için engellilikle ilişkilendirilen basmakalıp olumsuz bir dil kullanmaları şaşırtıcı görünebilir; ancak amaç 'engelli kimliğini' tıp uzmanlarından geri almak ve engelli bireylerin tercih ettiği dille yeniden düzenlemektir. Yukarıda gösterilen dilin geri kazanımı, toplum olarak engellilik kavramlarını ve algılarını nasıl inşa ettiğimizi vurguladığı için kendisini sosyal model içinde konumlandırmaktadır.

Sosyoloji

crutches, braces, photographs, and other exhibits
Engellilik Tarihi Müzesi, Buffalo, New York

İnsan öncelikli dil

İnsan öncelikli dil, engellilik hakkında konuşmanın bazı insanların tercih ettiği bir yoludur. Önce insan dilini kullanmanın kişiyi engelliliğin önüne koyduğu söylenir. Önce insan dilini tercih eden bireyler kendilerine "engelli bir kişi" denmesini tercih ederler. Bu üslup, Engelli Amerikalılar Yasası ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere engelli haklarına ilişkin başlıca mevzuatta yansıtılmaktadır.

"Serebral Palsi: A Guide for Care" (Serebral Palsi: Bakım Kılavuzu) adlı kitapta insan öncelikli dil tanımlanmaktadır:

Amerikan Psikoloji Derneği stil kılavuzu, engelli bir kişiyi tanımlarken, kişinin adının veya zamirinin önce gelmesi gerektiğini ve engellilik tanımlarının, engelliliği tanımlayacak ancak kişiyi değiştirmeyecek şekilde kullanılması gerektiğini belirtmektedir. Kabul edilebilir örnekler arasında "Down sendromlu bir kadın" veya "şizofreni hastası bir erkek" yer almaktadır. Ayrıca, bir kişinin uyarlanabilir ekipmanının, bir kişiyi sınırlayan bir şey olarak değil, bir kişiye yardımcı olan bir şey olarak işlevsel bir şekilde tanımlanması gerektiğini belirtmektedir; örneğin, "tekerlekli sandalyedeki / tekerlekli sandalyeye bağlı bir kadın" yerine "tekerlekli sandalye kullanan bir kadın".

İnsan öncelikli terminoloji Birleşik Krallık'ta "engelli insanlar" ("görme engelli insanlar" gibi) şeklinde kullanılmaktadır. Ancak Birleşik Krallık'ta kimlik öncelikli dil genellikle insan öncelikli dile tercih edilmektedir.

İnsan öncelikli terminolojinin kullanılması, engelli (veya engellilik) sahibi kişi(ler) (veya kişiler) için PWD kısaltmasının kullanılmasına yol açmıştır. Ancak diğer bireyler ve gruplar, engelliliğin insanların kimliklerini nasıl etkileyebileceğini vurgulamak için kimlik öncelikli dili tercih etmektedir. Hangi dil tarzının kullanılacağı farklı ülkeler, gruplar ve bireyler arasında değişiklik gösterir.

Kimlik öncelikli dil

Kimlik öncelikli dil kişiyi "engelli" olarak tanımlar. Bazı insanlar bunu tercih etmekte ve bunun engelliliğin sosyal modeline insan öncelikli dilden daha iyi uyduğunu savunmaktadır, çünkü kişinin bedeni tarafından değil, onu barındırmayan bir dünya tarafından engelli olduğunu vurgulamaktadır.

Bu durum özellikle Birleşik Krallık'ta geçerli olup, sosyal modele göre bir kişinin engeli (örneğin omurilik yaralanması) bireysel bir özellik iken, "engellilik" erişilebilirlik eksikliği gibi dış toplumsal faktörler tarafından yaratılan bir şeydir. Engelliliğin bireysel özelliği ile engelliliğin toplumsal özelliği arasındaki bu ayrım, sosyal modelin merkezinde yer almaktadır. Siyasi bir yapı olarak "engelliler" terimi, Disabled Peoples' International gibi uluslararası engelli örgütleri tarafından da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kimlik öncelikli dilin kullanımı, insanların kimlik ve çeşitliliğin diğer yönleri hakkında konuşmalarıyla da paralellik göstermektedir. Örneğin:

Otizm topluluğunda, birçok öz savunucu ve müttefikleri 'Otistik', 'Otistik kişi' veya 'Otistik birey' gibi terminolojiyi tercih ediyor çünkü otizmi bir bireyin kimliğinin doğal bir parçası olarak anlıyoruz - aynı şekilde 'Müslümanlar', 'Afrikalı-Amerikalılar', 'Lezbiyen/Gey/Biseksüel/Transseksüel/Kuer', 'Çinli', 'yetenekli', 'atletik' veya 'Yahudi' gibi.

Benzer şekilde, ABD'deki sağır topluluklar da kimlik öncelikli dil yerine insan öncelikli dili reddetmektedir.

ABD Yüksek Öğrenim ve Engellilik Derneği (AHEAD) 2021 yılında, materyallerinde kimlik öncelikli dil kullanma kararını açıklamıştır: "Kimlik öncelikli dil, engelliliğe doğrudan atıfta bulunarak olumsuz çağrışımlara meydan okur. Kimlik öncelikli dil, bedenlerimizin ve beyinlerimizin sayısız koşulla nasıl çalıştığına dair var olan çeşitliliğe ve erişilemez veya baskıcı sistemlerin, yapıların veya ortamların bir kişiyi engelli hale getirmedeki rolüne atıfta bulunur."

Autism acceptance symbol; an infinity symbol that is rainbow colored.
Gökkuşağı rengindeki sonsuzluk sembolü, otizm spektrumunun çeşitliliğinin yanı sıra daha geniş nöroçeşitlilik hareketini de temsil etmektedir.

Yaşlanma

Belli bir dereceye kadar, fiziksel bozukluklar ve değişen zihinsel durumlar, yaşlandıkça insanlar tarafından neredeyse her yerde deneyimlenmektedir. Yaşlanan nüfuslar genellikle yüksek oranda engelliliğe sahip oldukları için damgalanmaktadır. Kathleen Woodward, Key Words for Disability Studies adlı kitabında bu olguyu şu şekilde açıklamaktadır:

Yaşlanma, retorik olarak - zaman zaman uğursuz bir şekilde - engelliliğin hepimizi çok yakından ilgilendirmesi gerektiğinin acil bir nedeni olarak ortaya atılır (hepimiz yaşlanıyoruz, hepimiz eninde sonunda engelli olacağız), böylece istemeden de olsa yaşlanmanın yalnızca bir gerileme ve bozulma deneyimi olduğuna dair zarar verici ve baskın klişeyi güçlendirir. Ancak yaşlanma ve engelliliğin iç içe geçmesine çok az dikkat edilmiştir.

Feminist, Queer, Crip'te Alison Kafer yaşlanma ve bununla ilişkili kaygıdan bahseder. Kafer'e göre bu kaygı normallik fikirlerinden kaynaklanıyor. Şöyle diyor:

Örneğin, yaşlanmaya ilişkin kaygı, ortalamanın biraz üzerinde kısa olan çocukları büyüme hormonlarıyla "tedavi etme" girişimleri gibi, zorunlu sağlam vücutluluğun / sağlam zihinliliğin bir belirtisi olarak görülebilir; her iki durumda da söz konusu kişiler mutlaka engelli değildir, ancak kesinlikle normalliğe ve ideal biçim ve işleve ilişkin kültürel ideallerden etkilenmektedirler.

İstihdam

Araştırmalar, engellilik ve yoksulluk arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Özellikle, engellilere sunulan işlerin azlığı dikkat çekicidir. Marta Russell, "engellilere (uyum sağlayarak çalışabilecek olanlara) yönelik baskının birincil temelinin, onların ücretli işçi olarak sömürülmekten dışlanmaları olduğunu" belirtmektedir.

Zihinsel Engellilik

Birçok ülkede zihinsel engelli (ID) kişilerin işgücünde ihtiyaç duyulan becerileri edinmelerine yardımcı olan programlar bulunmaktadır. Bu tür programlar arasında korumalı atölyeler ve yetişkin gündüz bakım programları yer almaktadır. Korumalı programlar bahçe işleri, imalat ve montaj gibi gündüz faaliyetlerinden oluşur. Bu faaliyetler, rutin işlerin yapılmasını kolaylaştırarak kimlik sahibi kişilerin işgücüne katılmadan önce deneyim kazanmalarını sağlar. Benzer şekilde, yetişkin gündüz bakım programları da gündüz aktivitelerini içerir. Ancak bu faaliyetler, kimlik sahibi kişilerin iletişim, hafıza ve genel yaşam becerilerini kolaylaştırmaya yardımcı olan eğitsel, fiziksel ve iletişim temelli görevlere katılabildikleri bir eğitim ortamına dayanmaktadır. Buna ek olarak, yetişkin gündüz bakım programları, halka açık yerlere (örneğin hayvanat bahçeleri ve sinema salonları) geziler planlayarak toplum faaliyetleri düzenler. Her iki program da zihinsel engelli bireylere işgücüne katılmadan önce gerekli becerileri sağlamasına rağmen, araştırmacılar zihinsel engelli bireylerin toplumla bütünleşmiş istihdama dahil olmayı tercih ettiklerini tespit etmiştir. Toplumla bütünleşmiş istihdam fırsatları, engelli bireylere müşteri hizmetleri, büro işleri, temizlik işleri, otelcilik ve imalat pozisyonları gibi çeşitli mesleklerde asgari ücret ya da daha yüksek ücretlerle sunulmaktadır. Zihinsel engelli çalışanlar, kendilerine eğitim konusunda yardımcı olabilecek engelli olmayan çalışanlarla birlikte çalışmaktadır. Her üç seçenek de zihinsel engelli kişilerin günlük yaşam için hayati önem taşıyan sosyal becerilerini geliştirmelerine ve kullanmalarına olanak tanır. Bununla birlikte, kimlikli çalışanların kimliksiz çalışanlarla aynı muameleyi görmesi garanti değildir; Lindstrom ve diğerlerine göre, toplumla bütünleşmiş çalışanların zam alma olasılığı daha düşüktür ve yalnızca %26'sı tam zamanlı statüsünü koruyabilmektedir.

İstikrarlı bir işgücü bulmak başka zorluklar da doğurmaktadır. Journal of Applied Research in Intellectual Disability'de yayınlanan bir çalışma, iş bulmanın zor olmasına rağmen, bir işi istikrarlı hale getirmenin daha da zor olduğunu göstermiştir. Chadsey-Rusch, zihinsel engelli bireyler için istihdam sağlamanın yeterli üretim becerileri ve etkili sosyal beceriler gerektirdiğini öne sürmüştür. İş kaybının altında yatan diğer faktörler arasında yapısal faktörler ve işçi-işyeri entegrasyonu yer almaktadır. Kilsby'nin belirttiği gibi, sınırlı yapısal faktörler bir işteki çok sayıda faktörü etkileyebilir, örneğin kimlikli bir kişinin çalışmasına izin verilen saat sayısının kısıtlı olması gibi. Fabian ve diğerlerine göre bu da iş arkadaşlarıyla ilişki geliştirme veya işyerine daha iyi entegre olma fırsatının eksikliğine yol açmaktadır. Bununla birlikte, bir işte istikrar sağlayamayanlar genellikle cesaretleri kırılmış olarak kalmaktadır. JARID tarafından yürütülen aynı çalışmaya göre, çalışmaya katılanların birçoğu iş arkadaşlarına kıyasla daha az gelir elde ettiklerini, işleri olmadığı için günlerinde fazla zaman geçirdiklerini tespit etmiştir. Ayrıca umutsuzluk ve başarısızlık duygularına da sahiptiler. ABD Ulusal Engellilik Örgütü'ne göre, engelli bireyler sadece sürekli olarak cesaretlerinin kırılmasıyla karşı karşıya kalmıyor, aynı zamanda birçoğu iş bulamadıkları ya da işlerini istikrarlı hale getiremedikleri için ve engelli çalışanlara uygulanan kısıtlayıcı faktörler nedeniyle yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu durum, kimlik sahibi kişileri gıda, tıbbi bakım, ulaşım ve barınma gibi temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere kendi geçimlerini sağlayamaz hale getirmektedir.

Yoksulluk

painting of a group of people, some missing feet, hunched over crutches as a beggar walks past
Sakatlar, Pieter Bruegel, 1568

Çalışma çağındaki engelli bireyler için yoksulluk oranı, engelli olmayan bireylere kıyasla yaklaşık iki buçuk kat daha yüksektir. Engellilik ve yoksulluk, fiziksel engellerin ve engellilik damgasının gelir elde etmeyi zorlaştırdığı, bunun da sağlık hizmetlerine ve sağlıklı bir yaşam için gerekli diğer ihtiyaçlara erişimi azalttığı bir kısır döngü oluşturabilir. Devlet tarafından finanse edilen sağlık ve sosyal hizmetlerin olmadığı toplumlarda, engellilikle yaşamak, olağan yaşam masraflarının yanı sıra ilaç ve sık sağlık bakımı ziyaretleri, evde kişisel yardım ve uyarlanabilir cihazlar ve giysiler için harcama yapılmasını gerektirebilir. Dünya Engellilik Raporu, engellilerin yarısının sağlık hizmetlerini karşılayamadığını, bu oranın engelsizlerin üçte biri olduğunu göstermektedir. Engelli yetişkinlere yönelik kamu hizmetlerinin olmadığı ülkelerde, aileleri yoksullaşabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalık ve sakatlığın sonuçlarını sınıflandırmak için 2001 yılında İşlevsellik, Sakatlık ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Functioning, Disability and Health) ile bu konuda standart bir dil oluşturup sağlık sorunlarını hem bireysel hem toplumsal düzeyde sınıflandırmaya başlamıştır. (ICF Türkçe çevirisi.)

İş kazaları sonucu sakatlanan kişilerin sakatlanma dereceleri Sağlık Raporu (işgücü kaybı oran cetveli) ile belirlenir.

Felaketler

Afetler engelli bireyleri etkilediğinde neler olduğuna dair sınırlı araştırma bilgisi, ancak birçok anekdot raporu bulunmaktadır. Engelli bireyler afetlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Fiziksel engeli olanlar, yardım sağlanamaması durumunda tahliye sırasında risk altında olabilirler. Bilişsel bozuklukları olan bireyler, bir afet meydana gelmesi durumunda takip edilmesi gereken talimatları anlamakta zorlanabilirler. Tüm bu faktörler, engelli bireylerin bulunduğu afet durumlarında risk çeşitliliğinin derecesini artırabilir.

Araştırmalar, bir afet döngüsünün tüm aşamalarında engelli bireylere karşı ayrımcılık yapıldığını tutarlı bir şekilde ortaya koymuştur. En yaygın kısıtlama, insanların binalara veya ulaşıma fiziksel olarak erişememelerinin yanı sıra afetle ilgili hizmetlere de erişememeleridir. Bu bireylerin dışlanması, kısmen acil durum planlayıcılarına ve afet yardım personeline engellilikle ilgili eğitim verilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Teori

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan İşlevsellik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF), vücut işlevleri (görme gibi fizyolojik veya psikolojik) ile vücut yapıları (göz ve ilgili yapılar gibi anatomik parçalar) arasında ayrım yapmaktadır. Vücut yapısında veya işlevinde bozukluk, genel kabul görmüş belirli nüfus standartlarından zaman içinde dalgalanabilen bir anomali, kusur, kayıp veya diğer önemli sapmaları içerecek şekilde tanımlanır. Faaliyet, bir görevin veya eylemin yerine getirilmesi olarak tanımlanır. ICF, etkilenebilecek dokuz geniş işlevsellik alanını listelemektedir:

 • Bilgiyi öğrenme ve uygulama
 • Genel görevler ve talepler
 • İletişim
 • Temel fiziksel hareketlilik, Ev yaşamı ve Öz bakım (örneğin, günlük yaşam aktiviteleri)
 • Kişilerarası etkileşimler ve ilişkiler
 • İstihdam da dahil olmak üzere toplumsal, sosyal ve sivil yaşam
 • Diğer önemli yaşam alanları

ICF'nin giriş bölümünde, engellilik akademisyenleriyle uyum içinde, engelliliği ve işlevselliği anlamak ve açıklamak için çeşitli kavramsal modellerin önerildiği ve bunların entegre edilmeye çalışıldığı belirtilmektedir. Bu modeller aşağıdakileri içermektedir:

Tıbbi model

Tıbbi model, engelliliği doğrudan hastalık, travma veya diğer sağlık koşullarından kaynaklanan ve bu nedenle profesyoneller tarafından bireysel tedavi şeklinde sürekli tıbbi bakım gerektiren bir kişi sorunu olarak görür. Tıbbi modelde, engelliliğin yönetimi bir "tedavi" ya da bireyin "neredeyse tedavi" veya etkili bir tedaviye yol açacak uyum ve davranış değişikliğini amaçlamaktadır. Bu durumda birey, tıbbi bakım yoluyla engelinin üstesinden gelmelidir. Tıbbi modelde, tıbbi bakım ana mesele olarak görülür ve siyasi düzeyde temel tepki, sağlık hizmetleri politikasının değiştirilmesi ya da reforme edilmesidir.

Sosyal model

Engelliliğin sosyal modeli, "engelliliği" sosyal olarak yaratılan bir sorun ve bireylerin topluma tam entegrasyonu meselesi olarak görür. Bu modelde engellilik, bir bireye ait bir özellik değil, sosyal çevre tarafından yaratılan karmaşık bir koşullar bütünüdür. Sorunun yönetimi sosyal eylem gerektirir ve engelliler için sınırlamaların asgari düzeyde olduğu bir toplum yaratmak toplumun kolektif sorumluluğudur. Engellilik hem kültürel hem de ideolojik bir olgudur. Sosyal modele göre, bir aksaklığı/engeli olan bir kişinin eşit erişimi bir insan hakları meselesidir. Engelliliğin sosyal modeli eleştirilere maruz kalmıştır. Tom Shakespeare'in de aralarında bulunduğu akademisyenler, sosyal modelin toplumun sorumluluğunu vurgulamadaki önemini kabul etmekle birlikte, modelin sınırlarına işaret etmekte ve "tıbbi ve sosyal" ikilemini aşacak yeni bir modele duyulan ihtiyacı dile getirmektedir. Bu modelin sınırlılıkları, engelli bireylerin karşılaştığı hayati hizmetlerin ve bilgilerin, çoğu zaman bunları desteklemenin sınırlı ekonomik getirisi nedeniyle mevcut olmadığı anlamına gelmektedir.

Bazıları tıbbi beşeri bilimlerin, engelliliğin tıbbi ve sosyal modeli arasındaki uçurumun kapatılabileceği verimli bir alan olduğunu söylemektedir.

Sosyal yapı

Engelliliğin sosyal inşası, engelliliğin biyolojik farklılıklardan ziyade sosyal beklentiler ve kurumlar tarafından inşa edildiği fikridir. Toplumun ve kurumların engelliliği inşa etme biçimlerini vurgulamak, bu fikrin ana odak noktalarından biridir. Irk ve cinsiyet biyolojik olarak sabit olmadığı gibi, engellilik de sabit değildir.

1970'lerin başlarında, başta Eliot Friedson olmak üzere sosyologlar, etiketleme teorisi ve sosyal sapmanın engellilik çalışmalarına uygulanabileceğini savunmaya başladılar. Bu da engelliliğin sosyal inşası teorisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Engelliliğin sosyal inşası, engelliliğin normdan sapmaya verilen sosyal bir tepki olarak inşa edildiği fikridir. Tıp endüstrisi, hasta ve engelli toplumsal rolünün yaratıcısıdır. Sağlık üzerinde uzmanlığa sahip olan tıp uzmanları ve kurumları, sağlığı ve fiziksel ve zihinsel normları tanımlama yeteneğine sahiptir. Bir birey, sağlığın toplumsal tanımına ulaşmada bir bozukluk, kısıtlama veya sınırlama yaratan bir özelliğe sahip olduğunda, birey engelli olarak etiketlenir. Bu düşünceye göre, engellilik bedenin fiziksel özellikleriyle değil, sağlığın sosyal konvansiyonundan sapmayla tanımlanır.

Engelliliğin sosyal inşası, tıbbi engellilik modelinin engelliliğin bir bozukluk, kısıtlama veya sınırlama olduğu görüşünün yanlış olduğunu savunur. Bunun yerine engellilik olarak görülen şey, bireyin toplumda "normal" olarak kabul edilenden farklılığıdır.

Diğer modeller

 • Politik/ilişkisel model, hem sosyal hem de tıbbi modellere alternatif ve eleştirel bir yaklaşımdır. Alison Kafer tarafından ortaya konan bu analitik, yalnızca engellilik "sorununun" "erişilemez binalarda, ayrımcı tutumlarda ve belirli zihinlere ve bedenlere normallik ve sapkınlık atfeden ideolojik sistemlerde nasıl yer aldığını" değil, aynı zamanda zihinsel ve bedensel bozuklukların nasıl hala engelleyici etkilere sahip olabileceğini de göstermektedir. Ayrıca, politik/ilişkisel model, her zaman sorgulanması gerektiği için engelli bireylerin tıbbileştirilmesini doğası gereği politik olarak çerçeveler.
 • Spektrum modeli, insanların işlev gördüğü işitilebilirlik, hissedilebilirlik ve görünürlük aralığına atıfta bulunur. Bu model, engelliliğin ille de azaltılmış bir faaliyet yelpazesi anlamına gelmediğini ileri sürer. Daha ziyade, engellilik genellikle bir engellilik sürekliliği üzerinde belirlenen eşiklere göre tanımlanır.
 • Ahlaki model, insanların kendi engelliliklerinden ahlaki olarak sorumlu oldukları tutumunu ifade eder. Örneğin, engellilik doğuştan ise ebeveynlerin kötü davranışlarının bir sonucu olarak, değilse büyücülük yapmanın bir sonucu olarak görülebilir. Bunun yankıları Hint dinlerindeki karma doktrininde görülebilir. Ayrıca, engelliliğin kişiye "algılama, yansıtma, aşma, ruhani olma" gibi özel yetenekler kazandırdığına dair kavramları da içerir.
 • Uzman/profesyonel model, engellilik sorunlarına geleneksel bir yanıt vermiştir ve tıbbi modelin bir dalı olarak görülebilir. Bu model çerçevesinde profesyoneller, (tıbbi modeli kullanarak) engeli ve sınırlamalarını tanımlama ve engelli bireyin konumunu iyileştirmek için gerekli adımları atma sürecini takip ederler. Bu, otoriter, aşırı aktif bir hizmet sağlayıcının pasif bir müşteri için reçete yazdığı ve hareket ettiği bir sistem üretme eğiliminde olmuştur.
 • Trajedi/merhamet modeli, engelli bireyleri acınmayı hak eden durum kurbanları olarak tasvir eder. Bu model, tıbbi model ile birlikte, engelli olmayan kişiler tarafından engelliliği tanımlamak ve açıklamak için en çok kullanılan modellerdir.
 • Meşruiyet modeli, engelliliği, engellilik kategorisine üyelik için hangi atipik açıklamaların meşru olduğuna dair değer temelli bir belirleme olarak görür. Bu bakış açısı, birden fazla açıklama ve modelin amaca yönelik ve uygulanabilir olarak değerlendirilmesine izin verir.
 • Sosyal uyarlanmış model, bir kişinin engelliliğinin sağlam bir toplumda bazı sınırlamalar getirmesine rağmen, genellikle çevredeki toplum ve ortamın engelliliğin kendisinden daha sınırlayıcı olduğunu belirtir.
 • Ekonomik model, engelliliği çalışma kabiliyetinin azalması, buna bağlı üretkenlik kaybı ve birey, işveren ve genel olarak toplum üzerindeki ekonomik etkiler açısından tanımlar.
 • Güçlendirme modeli (aynı zamanda müşteri modeli) engelli bireyin ve ailesinin tedavisinin gidişatına karar vermesine olanak tanır. Bu, uzmanı, rolü rehberlik sunmak ve müşterinin kararlarını uygulamak olan bir hizmet sağlayıcıya dönüştürür. Bu model, bireyi kendi hedeflerinin peşinden gitmesi için "güçlendirir".
 • Engelliliğin piyasa modeli, engellileri ve paydaşlarını büyük bir tüketici, çalışan ve seçmen grubunu temsil ediyor olarak kabul eden azınlık hakları ve tüketici engellilik modelidir. Bu model, engelliliği tanımlamak için kişisel kimliğe bakar ve özellikle ekonomik güçlenmeye odaklanarak insanları günlük yaşamda kendi kaderlerini çizme konusunda güçlendirir. ABD Nüfus Sayımı verilerine dayanan bu modele göre, dünyada kendilerini engelli olarak gören 1,2 milyar insan bulunmaktadır. "Bu model, demografinin büyüklüğü nedeniyle, şirketlerin ve hükümetlerin, mesaj kültürel ana akımda yaygınlaştıkça talep tarafından itilen arzulara hizmet edeceğini belirtmektedir."
 • Engelliliğin tüketici modeli "hak temelli" modele dayanır ve engelli bireylerin işletmeler tarafından sunulan ürünlere, mallara ve hizmetlere eşit haklara ve erişime sahip olması gerektiğini iddia eder. Tüketici modeli, işletmelerin engelli müşterileri yalnızca mevzuat gereklilikleri çerçevesinde ağırlamasını değil, aynı zamanda işletmelerin engelli bireyleri aktif olarak aramasını, onlara pazarlamasını, hoş karşılamasını ve işletme hizmet faaliyetlerinin tüm yönlerine tam olarak dahil etmesini önererek hak temelli modeli genişletmektedir. Model, web siteleri, politikalar ve prosedürler, misyon beyanları, acil durum planları, programlar ve hizmetler gibi tüm iş operasyonlarının erişim ve kapsayıcılık uygulamalarını entegre etmesini önermektedir. Ayrıca, bu erişim ve kapsayıcılık uygulamaları, tüm yeteneklere sahip kişilerin iş tekliflerine aktif katılımını benimseyen ve destekleyen yerleşik müşteri hizmetleri erişim ve kapsayıcılık standartlarına dayanmalıdır. Bu bağlamda, yardımcı araçlar, protezler, özel gıdalar, ev işlerinde yardım ve destekli yaşam gibi özel ürünler ve özel hizmetler önem kazanmaktadır.
 • Engellilikle ilgili önyargı, stereotipleştirme, ayrımcılık ve damgalama etrafında farklı teoriler dönmektedir. En popüler olanlardan biri, Weiner, Perry ve Magnusson'un (1988) atıf teorisi ile ortaya koyduğu gibi, fiziksel damgalar kontrol edilemez olarak algılanır ve acıma ve yardım etme arzusunu ortaya çıkarırken, zihinsel-davranışsal damgalar kontrol edilebilir olarak kabul edilir ve bu nedenle öfke ve engelli bireyleri ihmal etme arzusunu ortaya çıkarır.
 • Adil dünya hipotezi, bir kişinin engelliliği nasıl hak etmiş olarak görüldüğünden bahseder. Ve bu kişinin hatası olduğu için, bir gözlemci onun için üzülmek ya da ona yardım etmek zorunda hissetmez.

Özdeşlik

Farklılıklarının görünür olduğu bağlamlarda, engelli bireyler sıklıkla damgalanma ile karşı karşıya kalmaktadır. İnsanlar engellilerin varlığına sıklıkla korku, acıma, küçümseme, müdahaleci bakışlar, tiksinti ya da umursamama gibi tepkiler vermektedir. Bu tepkiler, engelli bireyleri sosyal alanlara ve bu alanların sağladığı fayda ve kaynaklara erişimden alıkoyabilir ve çoğu zaman da alıkoyar. Engelli yazar/araştırmacı Jenny Morris, damgalamanın engelli bireyleri marjinalleştirmek için nasıl işlev gördüğünü anlatıyor:

Toplum içine çıkmak çoğu zaman cesaret ister. Kaçımız her gün, her hafta, her yıl, bir ömür boyu reddedilme ve tiksinme karşısında bunu yapacak gücü kendimizde bulamıyoruz? Bizi evlerimizle ve tanıdıklarımızla sınırlayan sadece fiziksel kısıtlamalar değildir. Kamusal dünyaya her girişimizde bakışlar, küçümseme, acıma ve düşmanlıkla karşılaşacağımızı bilmektir.

Buna ek olarak, damgalanma ile karşı karşıya kalmak, damgalanan kişinin psiko-duygusal refahına zarar verebilir. Engelli bireylerin psiko-duygusal sağlığının olumsuz etkilenmesinin yollarından biri, yaşadıkları baskının içselleştirilmesidir; bu da kendilerini zayıf, deli, değersiz veya durumlarıyla ilişkilendirilebilecek herhangi bir sayıda başka olumsuz özellik olarak hissetmelerine yol açabilir. Baskının içselleştirilmesi, etkilenen kişinin öz saygısına zarar verir ve davranışlarını engelli olmayanların hakimiyetine uygun şekilde şekillendirir. Ableist fikirler, engelli bireyler çevrelerindeki kişi ve kurumlar tarafından engelli farklılıklarını gizlemeleri ve küçümsemeleri ya da "geçmeleri" için baskı gördüklerinde sıklıkla içselleştirilir. Yazar Simi Linton'a göre, pas geçme eylemi, engelli bireylerin topluluk kaybı, endişe ve kendinden şüphe duymasına neden olarak derin bir duygusal bedel ödetmektedir. Medya, engelliliğe ilişkin damgalamanın yaratılmasında ve pekiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Engelliliğe ilişkin medya tasvirleri genellikle engellileri toplumun genelinde marjinal bir konumda göstermektedir. Bu tasvirler aynı zamanda engelli farklılığının popüler algısını yansıtır ve etkiler.

Döngüler

Medyanın engellilerin varlığını temsil ederken sıklıkla kullandığı farklı taktikler vardır. Engelliliği çerçevelemenin bu yaygın yolları, insanlıktan çıkarıcı oldukları ve engelli bireylerin bakış açılarına önem vermedikleri için yoğun bir şekilde eleştirilmektedir.

İlham pornosu

İlham pornosu, engelli kişilerin sadece engelli oldukları için ilham verici olarak sunuldukları engelli tasvirlerini ifade eder. Bu tasvirler, engelli olmayan izleyicilerin tasvir edilen bireye kıyasla kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla yaratıldıkları için eleştirilmektedir. İlham pornosu, engelli bireylerin insanlığını tanımak yerine, onları engelli olmayan izleyiciler için ilham nesnesine dönüştürmektedir.

Süper senaryo

Süper senaryo kinayesi, medyada kayda değer bir başarıya imza atmış engelli bir kişi hakkında haber yapıldığı veya bu kişinin tasvir edildiği, ancak gerçekte ne yaptıklarından ziyade engellerine odaklanıldığı durumları ifade eder. Aynı veya benzer koşullara sahip diğerlerine kıyasla olağanüstü oldukları için hayranlık uyandırıcı olarak tasvir edilirler. Bu mecaz, engelli sporcularla ilgili haberlerin yanı sıra otistik dahilerin tasvirlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Birçok engelli birey, bu temsilleri, insanları tam bir insan olarak görmek yerine durumlarına indirgedikleri için kınamaktadır. Ayrıca, süper senaryo tasvirleri, engelliliğe bir tür özel yetenek, deha veya içgörünün eşlik etmesi gerektiği gibi gerçekçi olmayan bir beklenti yarattığı için eleştirilmektedir.

Engelli kötü adam

Kurguda, algılanan toplumsal normlardan fiziksel veya zihinsel farklılık işaretleri taşıyan karakterler, metin içinde sıklıkla kötü adam olarak konumlandırılır. Örneğin Lindsey Row-Heyveld, "kötü korsanların cılız, pısırık ve kaçınılmaz olarak bir tahta bacak, göz bandı veya kanca el ile donatıldığını, kahraman korsanların ise Johnny Depp'in Jack Sparrow'u gibi göründüğünü" belirtiyor. Engelli bireylerin engelsiz çoğunluktan görünür farklılıkları, izleyicilerde korku uyandırarak engelli bireylerin bireysel ya da kamusal çıkarlar ve refah için bir tehdit olduğu zihniyetini sürekli hale getirebilir.

Öz savunuculuk

Bazı engelli bireyler, tıbbi modele karşı sosyal modeli kullanarak marjinalleştirmeye karşı direnmeye çalışmışlardır; amaçları eleştirileri bedenlerinden ve engellerinden uzaklaştırıp, kendilerini engelsiz akranlarına göre ezen sosyal kurumlara yöneltmektir. Erişilebilirlik eksikliği, medyada kötü temsil, genel saygısızlık ve tanınma eksikliği gibi birçok mağduriyetin ele alınmasını talep eden engellilik aktivizmi, sosyal model çerçevesinden kaynaklanmaktadır.

Engelli topluluklarına dahil olarak ve engelli kültürüne katılarak engelliliği olumlu bir kimlik olarak benimsemek, içselleştirilmiş önyargılarla mücadele etmenin etkili bir yolu olabilir; ve engellilikle ilgili baskın anlatılara meydan okuyabilir.

Kesişmeler

Engelli bireylerin sosyal kurumlarda yaşadıkları deneyimler, ait olabilecekleri diğer sosyal kategorilerin bir fonksiyonu olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin, engelli bir erkek ve engelli bir kadın engelliliği farklı şekilde deneyimlemektedir. Bu, bir kişinin kimliğinin farklı yönlerinin (cinsiyet, ırk veya sosyal sınıf gibi) kesiştiğini ve benzersiz baskı ve ayrıcalık deneyimleri yarattığını açıklayan kesişimsellik kavramına işaret eder. Engellilikle kesişerek benzersiz ableizm deneyimleri yaratan kategoriler arasında ırk ve cinsiyet yer almaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi iki tür engellilik kesişimini birbirinden ayırır: ırk-engellilik kesişimi ve toplumsal cinsiyet-engellilik kesişimi. Ancak, daha birçok kesişim noktası mevcuttur. Engellilik her kişi için farklı tanımlanır, görünür veya görünmez olabilir ve belirli bireyler için birden fazla kesişim ortaya çıkar.

Irk

Küresel Hastalık Yükü Çalışması'nın sistematik bir analizine göre, dünya genelinde çeşitli azınlık toplulukları arasında engellilik oranının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Aynı zamanda ırksal azınlık olan engellilerin desteğe erişimi genellikle daha azdır ve şiddet içeren ayrımcılığa karşı daha savunmasızdırlar. Child Development dergisinde yer alan bir çalışma, düşük ve orta gelirli ülkelerde engelli azınlık çocuklarının cezalandırıcı disipline maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Engelli çocukların engelli olmayanlara kıyasla daha sık kötü muameleye maruz kalması nedeniyle, bu kategorideki ırkçı çocuklar daha da yüksek risk altındadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde engellilikle ilgili olarak, Berkeley Ceza Hukuku Dergisi için yazan Camille A. Nelson, engelli ırksal azınlıkların ceza adaleti sisteminde karşılaştıkları çifte ayrımcılığa dikkat çekerek, "olumsuz bir şekilde ırksallaştırılan, yani beyaz olmadığı düşünülen ve akıl hastalığı olduğu bilinen ya da varsayılan kişiler için polisle etkileşimin istikrarsız ve potansiyel olarak tehlikeli olduğunu" ifade etmektedir.

Toplumsal cinsiyet

Engelli bireylerin ötekileştirilmesi, engelli bireylerin toplumun cinsiyete dayalı varoluştan beklediklerini gerçekleştirememesine neden olabilir. Cinsiyet kimliklerinin tanınmaması, engelli bireyleri yetersizlik duygularıyla baş başa bırakabilir. Illinois Eyalet Üniversitesi'nden Thomas J. Gerschick, cinsiyet kimliğinin bu şekilde inkar edilmesinin nedenini şöyle açıklıyor

Bedenler, toplumsal olarak cinsiyetin sergilendiği tuvaller ve kinestetik olarak da fiziksel olarak canlandırıldığı mekanizmalar olarak işlev görür. Dolayısıyla, engelli bireylerin bedenleri, onları kadın ve erkek olarak tanınmamaya karşı savunmasız hale getirmektedir.

Engelli kadın ve erkekler cinsiyetlendirildikleri ölçüde, bu iki kimliğin etkileşimleri farklı deneyimlere yol açmaktadır. Engelli kadınlar bir tür "çifte damgalanma" ile karşı karşıyadır; bu marjinalleştirilmiş kategorilerin her ikisine de üyelikleri, kendilerine atfedildikçe her biriyle ilişkilendirilen olumsuz klişeleri aynı anda şiddetlendirmektedir. Bununla birlikte, kesişimsellik çerçevesine göre, aynı anda iki (veya daha fazla) marjinal gruba ait olmak, özünde toplumsal cinsiyet ve engelliliğin kesişerek sadece kadın olmanın ve engelli olmanın ayrı ayrı tesadüfü değil, engelli bir kadın olmanın benzersiz bir deneyimini yaratması anlamına gelmektedir. Bir kişi ne kadar marjinal gruplara ait olursa, ayrıcalık veya baskı deneyimi de o kadar değişir: kısacası, siyah bir kadın ile beyaz bir kadın engelliliği farklı deneyimleyecektir.

BM Kadın İzleme Örgütü'ne göre, "Bazı kültürel, yasal ve kurumsal engellerin devam etmesi, engelli kadınları ve kız çocuklarını iki yönlü ayrımcılığın kurbanı haline getirmektedir: kadın olarak ve engelli bireyler olarak." Rosemarie Garland-Thomson'ın da belirttiği gibi, "Engelli kadınlar, genel olarak kadınlardan bile daha yoğun bir şekilde, kolektif kültürel imgelemde aşağı, eksik, aşırı, aciz, uygunsuz ve işe yaramaz olarak görülmüştür."

Sosyo-ekonomik arka plan

Irk ve engelliliğin ya da cinsiyet ve engelliliğin kesiştiği noktalara benzer şekilde, bir kişinin sosyo-ekonomik geçmişi de engellilik deneyimini değiştirecektir. Düşük sosyo-ekonomik statüye sahip engelli bir kişi, yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip engelli bir kişiye göre daha fazla engel ve daha az fırsatla dünyayı farklı bir şekilde deneyimleyecektir.

Engellilik ve sosyo-ekonomik statü arasındaki kesişime iyi bir örnek eğitime erişimdir, çünkü yoksulluk ve engellilik arasında doğrudan bağlantılar olduğunu biliyoruz - genellikle bir kısır döngü içinde çalışıyor. Engelli bir çocuğun özel eğitim ve bakım masrafları, sağlıklı bir çocuğa göre daha yüksektir ve bu da uygun eğitime erişimde büyük bir engel teşkil etmektedir. Uygun eğitime (herhangi bir aşamada) erişilememesi, iş bulmada zorluklara yol açabilir ve bu da genellikle kişinin yoksul ve engelli bir kişi olarak aynı sosyal yapıda kalmaya ve sosyo-ekonomik dışlanma yaşamaya 'bağlı' olması kısır döngüsüyle sonuçlanır. Kısacası bu kısır döngü, düşük sosyo-ekonomik geçmişe sahip engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye eksikliğini daha da kötüleştirmektedir. Öte yandan, yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip engelli bir kişi, uygun (özel) eğitim veya tedaviye daha kolay erişebilir - örneğin, başarılı olmalarına yardımcı olabilecek daha iyi yardımlara, kaynaklara veya programlara erişebilir.

Yardımcı teknoloji

Yardımcı teknoloji, bir engelin üstesinden gelinmesine veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olan cihazlar ve modifikasyonlar (bir kişi veya bir toplum için) için kullanılan genel bir terimdir. Protez kullanımının kaydedilen ilk örneği en az M.Ö. 1800 yılına dayanmaktadır. Tekerlekli sandalye ise 17. yüzyıldan kalmadır. Kaldırım kenarı, ilgili bir yapısal yeniliktir. Diğer örnekler arasında ayakta durma çerçeveleri, metin telefonları, erişilebilir klavyeler, büyük baskı, braille ve konuşma tanıma yazılımı sayılabilir. Engelli insanlar genellikle kişisel (örneğin toplum içinde tikleri bastırma stratejileri) veya toplumsal (örneğin sağır topluluklarda işaret dili) uyarlamalar geliştirirler.

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte, bilgisayarları engelliler için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yazılım ve donanım geliştirmek üzere çeşitli kuruluşlar kurulmuştur. Voice Finger, Freedom Scientific'in JAWS'ı, Özgür ve Açık Kaynak alternatifi Orca gibi bazı yazılım ve donanımlar engelliler için özel olarak tasarlanmışken, Nuance'ın Dragon NaturallySpeaking'i gibi diğer yazılım ve donanımlar engelliler için özel olarak geliştirilmemiştir, ancak erişilebilirliği artırmak için kullanılabilir. LOMAK klavye Yeni Zelanda'da özellikle engelliler için tasarlanmıştır. World Wide Web konsorsiyumu, engelli bireyler için Web Erişilebilirliğine yönelik Uluslararası Standartlara ihtiyaç olduğunu fark etmiş ve Web Erişilebilirliği Girişimi'ni (WAI) oluşturmuştur. Aralık 2012 itibariyle standart WCAG 2.0'dır (WCAG = Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri).

Spor

an athlete tilts his wheelchair and raises an arm to block his opponent's shot
Güney Afrika ve İran arasında 2008 Yaz Paralimpik Oyunları'nda oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçı

Paralimpik Oyunlar ("Olimpiyatların yanında" anlamına gelir) (Yaz ve Kış) Olimpiyatlarından sonra düzenlenir. Paralimpik Oyunları çok çeşitli fiziksel engelleri olan sporcuları kapsar. Üye ülkelerde, Paralimpik sporlarda rekreasyonel düzeyden elit düzeye kadar değişen seviyelerde yarışmalar düzenleyen organizasyonlar mevcuttur (örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Disabled Sports USA ve BlazeSports America).

Paralimpik sporlar, omurilik yaralanması geçirmiş İngiliz savaş gazilerine yönelik bir rehabilitasyon programından doğmuştur. 1948 yılında, İngiltere'de Aylesbury'deki Stoke Mandeville Hastanesi'nde omurga yaralanmaları olan İkinci Dünya Savaşı gazileriyle çalışan bir nörolog olan Sir Ludwig Guttman, hastalarının rehabilitasyon programlarının bir parçası olarak sporu kullanmaya başladı.

2006 yılında, özellikle uzuv kaybı veya uzuv farklılığı olan fiziksel engelli kişilerin ekstrem sporlarda yarışabilmesi için Extremity Games kuruldu.

Engellilerin en büyük problemlerinden biri, sosyal çevrenin bireye yaklaşma biçimidir. Hafif engelli durumda olanlar kendi özel ihtiyaçlarını (yemek,tuvalet vs.) karşılayabilirler. Ağır engelliler ise özel veya yaşamsal ihtiyaçlarını ancak bir başkasının yardımıyla karşılayabilirler.

Haklar ve hükümet politikaları

Haklar hareketi

Engelli hakları hareketi, engelli bireyler için eşit fırsatlar ve eşit haklar sağlamayı amaçlamaktadır. Hareketin özel hedef ve talepleri ulaşım, mimari ve fiziksel çevrede erişilebilirlik ve güvenlik; bağımsız yaşam, istihdam, eğitim ve barınma konularında eşit fırsatlar; istismar, ihmal ve hasta hakları ihlallerine karşı özgürlüktür. Bu fırsat ve hakları güvence altına almak için etkili medeni haklar mevzuatı aranmaktadır.

Erken dönem engelli hakları hareketine, engellilerin sosyal normlara uymaları için iyileştirilmelerine veya tedavi edilmelerine vurgu yapılan tıbbi engellilik modeli hakimdi, ancak 1960'lardan itibaren hak grupları, engelliliğin bir ayrımcılık sorunu olarak yorumlandığı sosyal engellilik modeline geçmeye başladı ve böylece hak gruplarının yasal yollarla eşitlik elde etmelerinin önünü açtı.

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde engellilik sorunları ve erişilebilirlik için savunuculuk daha organize ve politika yapımında etkili hale gelmiştir.

Politikalar ve eylemler

Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme

13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler, dünyadaki tahmini 650 milyon engelli bireyin haklarını ve fırsatlarını korumak ve geliştirmek için 21. yüzyılın ilk insan hakları anlaşması olan Engelli Hakları Sözleşmesi'ni resmen kabul etti. Ocak 2021 itibariyle 182 ülke sözleşmeyi onaylamış veya katılmayı kabul etmiştir. Sözleşmeyi imzalayan ülkelerin, örneğin engelli bireylerin eğitim, istihdam ve kültürel yaşamda eşit haklara sahip olması; mülk sahibi olma ve miras bırakma hakkı; evlilik vb. konularda ayrımcılığa uğramaması ve tıbbi deneylerde isteksiz denekler olmaması için ulusal yasaları kabul etmesi ve eski yasaları kaldırması gerekmektedir. İnsan Hakları Yüksek Komiseri de dahil olmak üzere BM yetkilileri, tasarıyı, sosyal model doğrultusunda engelliliğe daha hak temelli bir bakış açısına yönelik tutumlarda bir paradigma değişikliğini temsil ettiği şeklinde nitelendirmiştir.

Uluslararası Engelliler Yılı

1976 yılında Birleşmiş Milletler, daha sonra Uluslararası Engelliler Yılı olarak yeniden adlandırılacak olan Uluslararası Engelliler Yılı (1981) için planlama yapmaya başladı. BM Engelliler Onyılı (1983-1993), Engellilerle İlgili Dünya Eylem Programı'nı içeriyordu. 1979 yılında Frank Bowe, IYDP-1981'in planlanmasında herhangi bir ülkeyi temsil eden tek engelli kişiydi. Bugün pek çok ülke, kendileri de engelli bireyler olan temsilciler atamıştır. On yılın kapanışı Robert Davila tarafından Genel Kurul önünde yapılan bir konuşmayla yapıldı. Bowe ve Davila'nın her ikisi de işitme engellidir. 1984 yılında UNESCO, sağır çocukların ve gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere işaret dilini kabul etti.

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerindeki politikalar

BM programları ve AGİT, eski Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülkelerdeki politika ve programları Engelli Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmek için çalışmaktadır.

Siyasi konular

woman seated in a wheelchair with military personnel in background
2005 yılında Irak Savaşı sırasında iki bacağını da kaybeden 28 yaşındaki Iraklı bir kadın

Gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelerde siyasi haklar, sosyal içerme ve vatandaşlık konuları ön plana çıkmıştır. Tartışma, bağımlı engellilerin bakımının algılanan maliyetine ilişkin endişenin ötesine geçerek, engellilerin yaşamın her alanında topluma katılmalarını ve katkıda bulunmalarını sağlamanın etkili yollarını bulmaya yönelmiştir.

Tahminen 650 milyon engellinin büyük bir kısmının yaşadığı gelişmekte olan ülkelerde, erişilebilirlik ve eğitimden kendi kendini güçlendirmeye, kendi kendini destekleyen istihdama ve ötesine kadar uzanan endişeleri gidermek için çok fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde engelli hakları aktivistleri, engelliler için tam vatandaşlık elde etmeye odaklanmışlardır.

Bazı ülkelerde tam istihdam konusunda engeller vardır; engellilere yönelik kamu algısı farklılık gösterebilir.

İstismar

Engelli istismarı, bir kişinin engelli olması nedeniyle fiziksel, mali, sözlü veya zihinsel olarak istismar edilmesi durumunda gerçekleşir. Birçok engel görünür olmadığından (örneğin astım, öğrenme güçlüğü) bazı istismarcılar fiziksel olmayan engelleri anlayış, destek vb. ihtiyaçlarla gerekçelendiremezler.

Engelliliğin yaygınlığı ve engelliliği desteklemenin maliyeti, tıbbi ilerleme ve genel olarak uzun ömürlülükle birlikte arttıkça, toplumun bu yönü daha büyük bir siyasi öneme sahip hale gelmektedir. Siyasi partilerin engelli seçmenlerine nasıl davrandıkları, özellikle engelliliğin sosyal modelinde, bir siyasi partinin engellilik anlayışının bir ölçüsü haline gelebilir.

Sigorta

Maluliyet yardımı ya da maluliyet aylığı, bir maluliyet nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak çalışamayan kişilere devlet kurumları tarafından sağlanan önemli bir maluliyet sigortası türüdür. ABD'de engellilik yardımı Ek Güvenlik Geliri kategorisinde sağlanmaktadır. Kanada'da ise Kanada Emeklilik Planı kapsamındadır. Diğer ülkelerde, maluliyet yardımları sosyal güvenlik sistemleri kapsamında sağlanabilir.

Maluliyet aylığı maliyetleri, başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkelerinde giderek artmaktadır. Ġngiltere'de 1980 yılında maluliyet aylıkları için yapılan harcamaların gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYĠH) %0,9'unu oluĢturduğu, yirmi yıl sonra ise bu oranın GSYĠH'nin %2,6'sına ulaĢtığı bildirilmiĢtir. Birçok çalışma, hastalık nedeniyle işe devamsızlığın artması ile gelecekte malulen emeklilik riskinin yükselmesi arasında bir bağlantı olduğunu bildirmiştir.

Danimarka'daki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, hastalık nedeniyle kendi bildirdikleri devamsızlık günlerine ilişkin bilgilerin, malulen emeklilik için gelecekteki potansiyel grupları etkili bir şekilde belirlemek için kullanılabileceğini öne sürmektedir. Bu çalışmalar politika yapıcılar, vaka yönetim makamları, işverenler ve doktorlar için faydalı bilgiler sağlayabilir.

İsviçre'de engellilik alanındaki sosyal politikalar, verilen ödeneklerin sayısının azaltılması ve mesleki rehabilitasyon önlemlerine başvurunun artırılması yoluyla son yirmi yılda önemli ölçüde yeniden şekillendirilmiştir. İsviçre maluliyet sigortası tarafından oluşturulan programlara dahil olan bireylerle yapılan görüşmelere dayanan bu çalışma, bu kişilerin toplumdaki yerlerine ilişkin belirsizlik ve endişelerinin yanı sıra maluliyet sigortasının müdahalelerine verdikleri tepkileri de ortaya koymaktadır.

Özel, kar amacı gütmeyen engellilik sigortası, engellilere gelir sağlamada bir rol oynamaktadır, ancak kamulaştırılmış programlar, hak sahiplerinin çoğunu yakalayan güvenlik ağıdır.

Demografi

Dünya genelinde ve ülke bazında engelli birey sayısına ilişkin tahminler sorunludur. Engelliliğin tanımlanmasında benimsenen farklı yaklaşımlara rağmen, demografi uzmanları dünya engelli nüfusunun çok büyük olduğu konusunda hemfikirdir. Örneğin, 2012 yılında Dünya Sağlık Örgütü dünya nüfusunun 6,5 milyar kişi olduğunu tahmin etmiştir. Bu nüfusun yaklaşık 650 milyonunun, yani %10'unun orta ya da ağır derecede engelli olduğu tahmin edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü 2018 yılında dünya nüfusunun yedide biri olan yaklaşık bir milyar insanın engelli olduğunu, bunların %80'inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını ve %80'inin çalışma çağında olduğunu tahmin etmiştir. Engellilerin işgücünden dışlanmasının gayrisafi yurtiçi hasılanın %7'sine mal olduğu hesaplanmıştır.

Gelişmekte olan ülkeler

Engellilik, gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha yaygındır. Engellilik ve yoksulluk arasındaki bağlantının, bu yapıların karşılıklı olarak birbirini güçlendirdiği bir "kısır döngünün" parçası olduğu düşünülmektedir.

Fizyolojik engel

Kişi,doğuştan veya sonradan geçirdiği hastalık veya kaza nedeniyle vücut içerisinde yer alan hayati organların fonksiyon yetersizliği nedeniyle oluşan durumunda kişi fizyolojik olarak engelli olmaktadır. Mobilite bozuklukları, solunum bozuklukları, organ yetmezlikleri bunun örnekleridir.

Zihinsel - nörolojik kontrol problemi

Doğuştan veya sonra işitme veya görme engelli veya daha geniş kapsamda beyin ile ilgili algılama ve algıladığını doğru yorumlayamama durumları, algısal engellilik sınıfına girer. Bunların arasında öğrenme bozuklukları, dikkat yetersizlikleri/eksiklikleri, görme bozuklukları (körlük), işitme bozuklukları (sağırlık), psikiyatrik bozuklukları (duygusal algı bozuklukları, sosyal bozukluklar; algılananları yorumlayamama sorunları, yanlış dürtülenme vb.) sayılabilir.

Fiziksel engel

Teknik olarak vücut yaşam fonksiyonlarını fazla etkilemeyen el ayak gibi uzuv kaybı veya uzuv felçi gibi durumlarda fiziki hareket özgürlüğünün kısıtlandığı durumların genel olarak adlandırılmış engel kategorisidir. Örneğin, yürüme engellilik, ortopedik engellilik vs.

Türkiye'de Engelli Kişi Sayısı

Engelli bireylerin sayısının idari kayıtlar üzerinden tespiti ülkemiz ve özellikle engellilere yönelik politika geliştiren kurumlar açısından büyük önem arz etmektedir. Engelli nüfusa ilişkin veri ihtiyacını gidermek için T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kamu kurum ve kuruşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan "Ulusal Engelli Veri Sistemi" oluşturulmuştur. Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı ve hayatta olan engelli sayısı;

(Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için yetkili hastanelere başvurmamış ve hizmet almak için devletle temasa geçmemiş bireyleri kapsamamaktadır.)

Dönem Erkek Engelli Kişi Sayısı Kadın Engelli Kişi Sayısı Ağır Engelli Kişi Sayısı Toplam Engelli Kişi Sayısı
2021 / 04 1.414.643 1.097.307 775.012 2.511.950
2021 / 05 1.414.643 1.097.307 775.012 2.511.950
2021 / 06 1.414.643 1.097.307 775.012 2.511.950

Engellilerin Engel Gruplarına Göre Dağılımları

Veri sisteminde kayıtlı ve hayatta olan kişileri kapsamaktadır.

Dönem Görme İşitme Dil ve Konuşma Ortopedik Zihinsel Ruhsal ve Duygusal Süreğen Hastalık Diğer
2021 / 04 215.076 179.867 33.686 311.131 385.313 170.927 917.259 44.248
2021 / 05 215.076 179.867 33.686 311.131 385.313 170.927 917.259 44.248
2021 / 06 215.076 179.867 33.686 311.131 385.313 170.927 917.259 44.248

Engelli ve Genel Nüfusun İşgücüne Katılım Oranı

Engelli ve genel nüfusun cinsiyete göre işgücüne katılım oranları

Engelli Nüfus Dağılımı

Dönem Erkek Kadın Toplam
2021 / 04 35,4 12,5 22,1
2021 / 05 35,4 12,5 22,1

Genel Nüfus Dağılımı

Dönem Erkek Kadın Toplam
2021 / 04 70,4 32,6 51,3
2021 / 05 70,1 31,2 50,5