Ra

bilgipedi.com.tr sitesinden
Ra
Re-Horakhty.svg
Birçok formundan birinde, güneş tanrısı Ra'nın başında bir şahin başı ve bir kobranın içinde güneş diski vardır.
Hiyerogliflerdeki adı<hiero>r:a-N5:Z1-C2</hiero>
veya
<hiero>N5:Z1-C2</hiero>
veya
<hiero>C2-N5</hiero>
Büyük kült merkeziHeliopolis
SembolGüneş diski
Kişisel bilgiler
EbeveynlerYok (çoğu hesap)
Khnum ve Neith (alternatif kaynaklar)
Hathor (Yeniden doğuş döngüsünde)
KardeşlerApep, Sobek ve Serket (Khnum ve Neith'in oğlu olarak)
KonsorsiyumHathor, Sekhmet, Bastet ve bazen Satet
YavrularShu, Tefnut, Hathor, Sekhmet, Mafdet, Bastet, Satet, Anhur, Ma'at, Mut
Eşdeğerler
Yunanca karşılığıHelios

Ra (/rɑː/; Eski Mısırca: rꜥ veya rˤ; rˤw /ˈɾiːʕuw/ olarak da çevrilir; çivi yazısı: 𒊑𒀀 ri-a veya 𒊑𒅀ri-ia) veya Re (/r/; Koptça: ⲣⲏ, romanize: ) eski Mısır güneş tanrısıydı. Beşinci Hanedanlık döneminde, MÖ 25. ve 24. yüzyıllarda, eski Mısır dinindeki en önemli tanrılardan biri haline gelmiş ve öncelikle öğlen güneşiyle özdeşleştirilmiştir. Ra'nın yaratılmış dünyanın her yerinde hüküm sürdüğüne inanılırdı: gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı dünyası. Güneşin, düzenin, kralların ve gökyüzünün tanrısıydı.

Ra bir şahin olarak tasvir edilir ve gök tanrısı Horus ile aynı özellikleri paylaşırdı. Zaman zaman iki tanrı Ra-Horakhty, "İki Ufkun Horus'u olan Ra" olarak birleştirilmiştir. Yeni Krallık'ta tanrı Amun öne çıktığında Ra ile Amun-Ra olarak kaynaşmıştır.

Ra'nın bir simgesi olan Mnevis boğası kültünün merkezi Heliopolis'ti ve şehrin kuzeyinde kurban edilen boğalar için resmi bir mezarlık vardı.

Tüm yaşam biçimlerinin Ra tarafından yaratıldığına inanılırdı. Bazı anlatılara göre insanlar Ra'nın gözyaşları ve terinden yaratılmıştı, bu nedenle Mısırlılar kendilerine "Ra'nın Sığırları" diyorlardı. Göksel İnek efsanesinde, insanlığın Ra'ya karşı nasıl komplo kurduğu ve Ra'nın onları cezalandırmak için gözünü tanrıça Sekhmet olarak nasıl gönderdiği anlatılır.

Ra, Mısır mitolojisinde güneş tanrısıdır. Kutsal merkezi Heliopolis'tir. Genellikle başında bir disk bulunan şahin kafalı insan biçiminde canlandırılmıştır. Eski tanrı Atum'la bir tutularak; IV. sülale döneminde devlet tanrısı olmuştur.

Kefren'den başlayarak firavunlar, onun soyundan geldiklerini ilan etmişlerdir. Ra daha sonra Osiris firavun ilan edilmiştir. Osiris'ten sonra ise Set Osirisi öldürerek başa geçmiştir.Set'en sonra babasının öcünü alarak Horus firavun olmuştur Horus'u da kapsamış ve Ra-Horakhty (ya da Ra-Horus) ismini almıştır.

Güneş Ra'nın sembolüdür; tüm vücudunu ya da gözünü temsil eder. Ra'nın sembolleri güneş sembolleridir, Phoenix'e benzer bir özelliği vardır; her sabah ateşlerin içinden tekrar doğar. E.A. Wallis Budge'a göre; Ra Mısır'ın tek tanrısı (monoteizm) idi. Diğer tüm tanrılar ve tanrıçalar; Ra'nın parçalarını oluşturuyordu.

Dini roller

Bir yaratıcı olarak güneş

Güneş hayat vericidir ve insanlar tarafından işlenen ekinlerin olgunlaşmasını kontrol eder. Güneşin hayat veren nitelikleri nedeniyle Mısırlılar güneşe bir tanrı olarak tapmışlardır. Evrenin yaratıcısı ve hayat veren güneş ya da Ra yaşamı, sıcaklığı ve büyümeyi temsil ediyordu. İnsanlar Ra'yı baş tanrı, evrenin yaratıcısı ve yaşamın kaynağı olarak gördüklerinden, Ra'nın onlar üzerinde güçlü bir etkisi vardı ve bu da onun tüm Mısır tanrıları arasında en çok tapınılanlardan biri olmasına ve hatta Tanrıların Kralı olarak kabul edilmesine yol açtı. Mısır tarihinin erken bir döneminde etkisi tüm ülkeye yayılmış, biçim ve isim olarak çoklu temsiller getirmiştir. En yaygın form kombinasyonları Atum (insan formu), Khepri (bokböceği) ve Horus (şahin) ile olanlardır. Genellikle göründüğü form, bir başka gök tanrısı olan Horus ile birleşiminden dolayı şahin başlı bir adamdır. Başının üzerinde, birçok efsanede Ra'nın gözünü temsil eden bir kobra ile bir güneş diski oturur. Zamanın başlangıcında, kaostan başka bir şey yokken, güneş-tanrı evreni dolduran Nun'un sulu kütlesinde tek başına var olmuştur. "Nun'da yalnızken ben Atum'um, şafak söktüğünde, yarattığı şeye hükmetmeye başladığında ben Ra'yım." Bu pasaj, Atum'un kaostan her şeyi insan formunda nasıl yarattığını ve Ra'nın daha sonra insanların ve ilahi varlıkların bir arada yaşadığı Dünya'yı nasıl yönetmeye başladığını anlatır. Hava tanrısı Shu'yu ve nem tanrıçası Tefnut'u yaratmıştır. Bu kardeşler insanların iki evrensel ilkesini sembolize ediyordu: yaşam ve hak (adalet). Ra'nın tüm yaşam formlarını, gizli isimlerini söyleyerek onları varlığa çağırarak yarattığına inanılırdı. Bazı anlatılarda insanlar Ra'nın gözyaşları ve terinden yaratılmıştır.

Bir efsaneye göre Dünya'nın ilk kısmı, Güneş Tanrısı'nın onu Nun'un sulu kütlesinden çağırmasıyla meydana gelmiştir. Göksel İnek mitinde (gökyüzü devasa bir inek olarak düşünülürdü, tanrıça Meht-urt) insanoğlunun Ra'ya karşı nasıl komplo kurduğu ve Ra'nın onları cezalandırmak için tanrıça Sekhmet olarak gözünü nasıl gönderdiği anlatılır. Ra'nın gücünün uzantıları genellikle güneş tanrısının dişi versiyonları olan Ra'nın Gözü olarak gösterilirdi. Ra'nın Bastet, Sekhmet ve Hathor adında üç kızı vardı ve bunların hepsi Ra'nın Gözü olarak kabul edilir ve Ra'nın intikamını ararlardı. Sekhmet Ra'nın Gözü'ydü ve Ra'nın gözündeki ateşten yaratılmıştı. Vahşiydi ve Ra'ya ihanet eden insanları katletmek için gönderildi, ancak sakinleştiğinde daha nazik ve bağışlayıcı tanrıça Hathor oldu. Sekhmet güçlü bir savaşçı ve koruyucuyken, bir kedi olarak tasvir edilen Bastet nazik ve besleyici olarak gösterilmiştir.

Yeraltı dünyasında

Ra'nın Atet, Mandjet (Milyonlarca Yıllık Tekne) ya da sabah teknesi ve Mesektet ya da akşam teknesi olarak adlandırılan iki güneş teknesi üzerinde seyahat ettiği düşünülürdü. Bu tekneler onu gökyüzünde ve aynı zamanda Mısır'ın gerçek yeraltı dünyası olan on iki saatlik gece olan Duat'ta yolculuğa çıkarırdı. Ra, Mesektet üzerindeyken koç başlı formundaydı. Ra güneş gemisiyle seyahat ederken, ona Sia (algı) ve Hu (emir) ile Heka (büyü gücü) gibi çeşitli diğer tanrılar eşlik ederdi. Bazen, yılan Apophis'in üstesinden gelen Set ve yeraltı dünyasının canavarlarına karşı savunma yapan Mehen de dahil olmak üzere, Ennead'ın üyeleri yolculuğunda ona yardım ederdi. Ra yeraltı dünyasındayken, çeşitli formlarının hepsini ziyaret ederdi.

Kaos (isfet) tanrısı Apophis, her gece güneş gemisinin yolculuğunu onu tüketerek ya da hipnotik bir bakışla durdurarak durdurmaya çalışan devasa bir yılandı. Mısırlılar akşamları Ra'nın Atum ya da koç şeklinde ortaya çıktığına inanırlardı. Gece teknesi onu yeraltı dünyasından geçirir ve yeniden doğuşuna hazırlık olarak doğuya doğru geri götürürdü. Ra'nın bu mitleri güneşin doğuşunu gök tanrıçası Nut tarafından güneşin yeniden doğuşu olarak temsil ediyordu; böylece Ra'ya yeniden doğuş ve yenilenme kavramını atfediyor ve onun yaratıcı tanrı rolünü de güçlendiriyordu.

Ra yeraltı dünyasındayken, ölülerin tanrısı Osiris ile birleşmiştir.

Af ya da Afu (genellikle Afu-Ra olarak bilinir), Ra'nın koç başlı formu, koruyucu sarmal yılan tanrısı Mehen ile çevrili Sia (teknenin solunda ve önünde) ve Heka (teknenin sağında ve arkasında) ile birlikte Mesektet kayığında Duat'ı (gecenin 12 saati ve yeraltı dünyası) gezerken

İkonografi

Brooklyn Museum
Ra-Horakhty figürü, MÖ 3. yüzyıl
Ra-Khepri (güneş diski ve bokböceği).

Ra çeşitli biçimlerde temsil edilirdi. En yaygın biçim şahin başlı bir adam, tepesinde bir güneş diski ve diskin etrafında sarmal bir yılandı. Diğer yaygın formlar ise böcek başlı bir adam (Khepri formunda) ya da koç başlı bir adamdır. Ra ayrıca diğerlerinin yanı sıra tam gövdeli bir koç, böcek, anka kuşu, balıkçıl, yılan, boğa, kedi veya aslan olarak da resmedilmiştir.

En yaygın olarak Yeraltı Dünyası'nda koç başıyla gösterilmiştir. Bu haliyle Ra, "batının koçu" ya da "hareminden sorumlu koç" olarak tanımlanır.

Bazı edebiyatlarda Ra, altın etli, gümüş kemikli ve lapis lazuli saçları olan yaşlanan bir kral olarak tanımlanır.

Tapınma

Ra'nın başlıca kült merkezi, daha sonra Ptolemaios Krallığı tarafından Heliopolis (Koinē Yunanca: Ἡλιούπολις, lit. "Güneş Şehri") olarak bilinen ve bugün Kahire'nin banliyölerinde bulunan Iunu "Sütunların Yeri" idi. Yerel güneş tanrısı Atum ile özdeşleştirilmiştir. Atum veya Atum-Ra olarak, Shu ve Tefnut, Geb ve Nut, Osiris, Set, İsis ve Nephthys'ten oluşan Ennead'ın ("Dokuzlar") ilk varlığı ve yaratıcısı olarak kabul edilirdi. "Ra'nın Kabulü" bayramı Gregoryen takvimine göre 26 Mayıs'ta kutlanırdı.

Ra'nın yerel kültü kabaca İkinci Hanedanlık döneminden itibaren büyümeye başladı ve onu bir güneş tanrısı olarak kabul etti. Dördüncü Hanedanlık döneminde firavunlar Ra'nın yeryüzündeki tezahürleri olarak görülüyor ve "Ra'nın Oğulları" olarak anılıyordu. Ra'ya tapınma, Ra'nın bir devlet-tanrısı haline geldiği ve firavunların onun onuruna özel olarak hizalanmış piramitler, dikilitaşlar ve güneş tapınakları inşa ettirdiği Beşinci Hanedanlık döneminde büyük ölçüde artmıştır. Beşinci Hanedanlığın yöneticileri takipçilerine kendilerinin Ra'nın oğulları ve Heliopolis'in baş rahibinin karısı olduklarını söylemişlerdir. Bu firavunlar Mısır'ın parasının çoğunu güneş tapınaklarına harcadılar. İlk Piramit Metinleri ortaya çıkmaya başladı ve firavunun Duat'taki (yeraltı dünyası) yolculuğunda Ra'ya giderek daha fazla önem verdi.

Orta Krallık döneminde Ra, başta Amun ve Osiris olmak üzere diğer baş tanrılarla giderek daha fazla ilişkilendirildi ve birleştirildi.

Güneş gemisindeki Ra

Mısır'ın Yeni Krallığı zamanında Ra'ya tapınma daha karmaşık ve daha görkemli bir hal almıştı. Mezarların duvarları, Ra'nın yeraltı dünyasındaki yolculuğunu tasvir eden son derece ayrıntılı metinlere adanmıştı. Ra'nın yaşayanların dualarını ve kutsamalarını ölülerin ruhlarıyla birlikte güneş gemisinde taşıdığı söylenirdi. Ra'nın güneşle birlikte yaşlandığı fikri Yeni Krallık'ın yükselişi sırasında daha popüler hale geldi.

Birçok ibadet Ra'ya ve güneş gemisinin Apep'i yenmesine yardım etmek için ilahiler, dualar ve büyüler içeriyordu.

Roma İmparatorluğu'nda Hıristiyanlığın yükselişi Ra'ya tapınmaya son verdi.

Diğer tanrılarla ilişkisi

Min'in Tanrısal Babası Djiho'ya (Djedher) ait kireçtaşından bir stela parçası. Ptolemaik, 27. Hanedanlık. Mısır'dan. Petrie Mısır Arkeolojisi Müzesi, Londra

Tanrılar Ra ile birleşti

Ra ve Amun, Ramses IV'ün mezarından.

En çok tapınılan Mısır tanrılarında olduğu gibi, Ra'nın kimliği genellikle diğer tanrılarınkiyle birleştirilerek tanrılar arasında bir bağlantı oluşturulurdu.

Amun ve Amun-Ra
Amun, Ogdoad'ın bir üyesiydi ve Teb'in çok eski bir hamisi olan Amaunet ile yaratılış enerjilerini temsil ediyordu. Nefes yoluyla yarattığına inanılırdı ve bu nedenle güneşten ziyade rüzgârla özdeşleştirilirdi. Amun ve Ra kültleri sırasıyla Yukarı ve Aşağı Mısır'da giderek daha popüler hale geldikçe, bir güneş yaratıcı tanrısı olan Amun-Ra'yı oluşturmak için birleştirildiler. Bu birleşimin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini ayırt etmek zordur, ancak piramit metinlerinde Amun-Ra'ya Beşinci Hanedanlık kadar erken bir tarihte atıfta bulunulmuştur. En yaygın inanış, Amun-Ra'nın Yeni Krallık'ın Theban yöneticileri tarafından Amun'a tapanları 18. Hanedanlık civarında eski Ra kültüyle birleştirmek için yeni bir devlet-tanrısı olarak icat edildiği yönündedir. Amun-Ra'ya tapınanlar tarafından "Tanrıların Kralı" resmi unvanı verilmişti ve resimler birleşik tanrıyı kırmızı gözlü, aslan başlı ve etrafında güneş diski olan bir adam olarak gösteriyordu.
Atum ve Atum-Ra
Atum-Ra (ya da Ra-Atum) tamamen ayrı iki tanrıdan oluşan bir başka bileşik tanrıydı; ancak Ra, Atum ile Amun'dan daha fazla benzerlik paylaşıyordu. Atum güneşle daha yakından bağlantılıydı ve aynı zamanda Ennead'ın yaratıcı tanrısıydı. Hem Ra hem de Atum tanrıların ve firavunların babası olarak kabul edilir ve yaygın bir şekilde tapınılırdı. Eski mitlerde Atum, Tefnut ve Shu'nun yaratıcısıydı ve Nun okyanusundan doğmuştu.
Nefertari'nin mezarından Imentet ve Ra, MÖ 13. yüzyıl
Ra-Horakhty
Ortasında Ra-Horakhty imgesi bulunan Khonsu piramidi.
Daha sonraki Mısır mitolojisinde Ra-Horakhty, bileşik bir tanrıdan ziyade bir unvan veya tezahürdü. "Ufukların Horus'u Ra (olan)" olarak tercüme edilir. Horakhty'yi (Horus'un gün doğumu odaklı bir yönü olarak) Ra'ya bağlamak amaçlanmıştır. Ra-Horakhty'nin basitçe güneşin Ra olarak ufuktan ufka yolculuğuna atıfta bulunduğu veya Ra'yı sembolik bir umut ve yeniden doğuş tanrısı olarak göstermek anlamına geldiği öne sürülmüştür. (Bkz. önceki bölüm #Güneş).
Horemheb'in mezarında tanrıların kralı ilan edilir. Firavun Thutmose III, Heliopolis'in sütunlarını Horakhty'ye adamıştır.
Ra-Horakhty, 3. Ara Dönem'e ait Ölüler Kitabı'nda çokça yer almaktadır. Nedjmet, Padikhons, Nestanebetisheru, Djedkhonsiusankh, Tameniu'nun Ölüler Kitabı'nda ve Nesitaset adına yazılmış Amduat Papirüsü'nde tahtında otururken görülebilir.
Khepri ve Khnum
Khepri sabahları güneşi yuvarlayan bir bok böceğiydi ve bazen Ra'nın sabah tezahürü olarak görülürdü. Benzer şekilde, koç başlı tanrı Khnum da Ra'nın akşam tezahürü olarak görülmüştür. Günün farklı zamanlarını yöneten farklı tanrılar (ya da Ra'nın farklı yönleri) fikri oldukça yaygın ama değişkendi. Khepri ve Khnum'un gün doğumu ve gün batımına öncelik vermesiyle, Ra genellikle güneş öğle vakti zirveye ulaştığında gün ortasını temsil ediyordu. Bazen Ra'nın yönleri yerine Horus'un farklı yönleri kullanılırdı.
Raet-Tawy
Raet ya da Raet-Tawy, Ra'nın dişi yönüydü; ondan bağımsız olarak fazla bir önemi yoktu. Bazı mitlerde Ra'nın karısı ya da kızı olarak kabul edilirdi.

Ra tarafından yaratılan tanrılar

Bastet
Bastet (Bast olarak da adlandırılır) bazen "Ra'nın kedisi" olarak bilinir. Aynı zamanda İsis'ten olan kızıdır ve Ra'nın intikam aracı olan güneş tanrısının gözüyle ilişkilendirilir. Bastet, Ra'yı korumak için yılan Apophis'in (Ra'nın ezeli düşmanı ve Kaos "Tanrısı") başını kesmesiyle bilinir. Bir efsaneye göre Ra, Bastet'i dişi bir aslan olarak Nubia'ya göndermiştir.
Sekhmet
Sekhmet, Ra'nın bir başka kızıdır. Sekhmet dişi bir aslan ya da büyük bir kedi olarak tasvir edilirdi ve "Ra'nın gözü" ya da güneş tanrısının intikamının bir aracıydı. Bir efsanede Sekhmet o kadar öfke doludur ki Ra gereksiz yere zarar vermemesi için onu bir ineğe dönüştürmek zorunda kalır. Bir başka efsanede Ra, insanlığın kendisine karşı komplo kurmasından korkar ve Hathor'u (Ra'nın bir başka kızı) insanlığı cezalandırması için gönderir. İnsanları katlederken Sekhmet şeklini alır. Ra, onun tüm insanlığı öldürmesini engellemek için biranın kırmızıya boyanmasını ve toprağa dökülmesini emreder. Birayı kan sanan Sekhmet onu içer ve sarhoş olduktan sonra pasifize edilmiş formu olan Hathor'a geri döner.
Hathor
Hathor, Ra'nın bir diğer kızıdır. Ra, insanlığın kendisine karşı komplo kurmasından korktuğunda, Hathor'u "Ra'nın gözü" olarak göndermiştir. Bir efsaneye göre Hathor, Ra'nın önünde çıplak bir şekilde dans etmiş ve Ra gülünceye kadar onu küskünlükten kurtarmıştır. Ra, Hathor'suz kaldığında derin bir depresyona girmiştir. Yeni krallıkta Ra, Amun'un yanı sıra "Kamutef" ('Annesinin Boğası') lakabıyla anılmaya başlandı. Kamutef olarak, kendisini doğurmak için kendi annesini hamile bırakan Hathor'un oğlu ve kocası olarak görülüyordu.

Diğer tanrılar

Neith, Brooklyn Müzesi
Ptah
Eski Krallık piramitleri literatüründe Ptah'tan nadiren bahsedilir. Bazıları bunun, Heliopolis'in Ra'ya tapan halkının bu yazıtların ana yazarları olmasının bir sonucu olduğuna inanmaktadır. Bazıları Ra'nın kendi kendini yarattığına inanırken, diğerleri onu Ptah'ın yarattığına inanmıştır.
Isis
Bir efsaneye göre İsis, Ra'yı zehirlemek için bir yılan yaratmış ve ancak Ra ona gerçek adını açıkladığında ona panzehiri vermiştir. İsis bu ismi Horus'a aktararak onun kraliyet otoritesini güçlendirmiştir.
Apep
Apophis olarak da adlandırılan Apep, kaos tanrısı ve Ra'nın baş düşmanıydı. Ufuk çizgisinin hemen altında yattığı ve Ra yeraltı dünyasında seyahat ederken onu yutmaya çalıştığı söylenirdi.

Güneş Saltanat Kayığı

Ra Heykelciği

Ra her gece Duat (öbür dünya)'a geçmek için; bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkardı. Sabahları Atet, öğleden sonraları da Sektet eşlik ederdi. Maat, kaos antitezinde; kayığın gideceği yolu belirlerdi.

Ay'ın sembolü Thoth eşlik eder; Horus'un yanında geceleri beklerdi.

Birçok diğer tanrı bu kayıkla beraber eşlik etmiştir Mehen'in yardımcılığında. Mehen kayığı; karanlık canavarlardan korurdu. İlk Mitoloji'de; Set kayığı koruyordu ve Apep saldırıyordu. Ancak daha sonraki mitolojilerde; Set şeytan olarak görüldü ve Thoth Set şeytanına karşı kayığı koruyordu. Güneş tutulmalarını da; kayığın korunamaması yüzünden olduğuna inanılırdı.

Ra'yı Güneş tanrısı olarak kabul edenler için; Mısır'da; Tanrı yaşam ve ışıktı. En iyi şekilde Güneş tarafından temsil edilebiliyordu; çünkü Dünya'yı ıstıyordu ve fotosentez sayesinde enerji veriyordu. Güneş bu noktada; insanların Ra'yı anlaması için bir metafordur.

Hathor ve Ra

Tanrıça Hathor ve Ra bir zamanlar kavga ederler, ve Hathor Mısır'ı terkeder. Ra hemen O'nu özlediğini anlar; ama Hathor dişi bir aslan'a dönüşmüştür ve kendisine yaklaşan her insan ve tanrıyı yok eder. Bu Hathor-Sekhmet tanrıçalarının da özelliğini belirler. Daha sonrasında; Thoth; Hathor'a bir şişe iksir hazırlar ve sonra yeniden Hathor'a dönüşür.

Popüler kültüre etkileri

 • Norveçli kâşif ve antropolojist Thor Heyerdahl; Ra ve Ra II isimli iki saltanat kayığı yaparak; eski Mısırlıların Amerika'ya gidebileceğini ispatladı. 17 Mayıs 1970 tarihinde; Heyerdahl Fas'tan yola çıkarak; Atlantik Okyanusu'nu geçti ve Orta Amerika'ya vardı.
 • Sun Ra, ismini Ra'dan almaktadır.
 • Iron Maiden'in 1984 yılındaki albümü Powerslave'de Ra'nın gözü albüm kapağında gözükmektedir, ve aynı isimde bir şarkısı da mevcuttur.
 • Utupia 1977 yılında RA isimli albüm yapmıştır.
 • Angel isimli televizyon dizisinde; 4. sezonda Ra-Tet isimli şeytani bir grup Ra'dan esinlenmiştir.
 • 1994 yılında gösterilen Stargate; Ra'yı Dünya'ya uğramış bir uzaylı olarak göstermektedir. (Akabinde Stargate SG-1 isimli televizyon dizisi de başlamıştır)
 • Yu-Gi-Oh! tarafından; Mısır tanrıları oyun kartlarında bulunmaktadır.
 • Ra Age of Mythology isimli oyunda da bulunmaktadır.
 • NBA oyuncusu Rasheed Wallace, vücudunda Ra dövmesi bulunur.
 • Las Vegas'taki Luxor isimli otelde; Ra isimli bir gece kulübü vardır.
 • "SMITE" adlı tanrıların birbirleri ile savaşını konu alan oyunda "RA" ismi ile tasvir edilmiştir.
 • Heroes Of Newerth adlı oyunda adını taşıyan "AmunRa"adında kahraman vardır.
 • Ortadoğu kültüründe dualardan sonra amin (amen) denilmesi Amon-Ra ile bağlantılıdır.
 • Göz boncuğu (Nazar boncuğu)nun Ra'nın gözü ile ilişkili bir obje ve inanç olduğu ifade edilmektedir.
 • BTS (müzik grubu) adlı grubun ‘Outro :Ego ‘ klibinde 01.58.saniyede belirir.

Bir Dipçe

Ra'nın kökeninin her ne kadar kayıp Mu Kıtasına dayandığı yönünde bilgiler varsa da şimdilik Mısır Güneş Tanrısı olduğu kabul ediliyor.

..."Ra" sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki, daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, "O" diye hitap ettikleri Tek Tanrı'yı simgelemede kullanılırdı; Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır'a da taşınmıştır.

bkz. Mu Kıtası

bkz. Atlantis