Demokrasi

bilgipedi.com.tr sitesinden
Bir kişi 2007 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyunu kullanıyor.

Demokrasi (Yunanca δημοκρατία (dēmokratía) dēmos 'halk' ve kratos 'kural'), halkın yasaları müzakere etme ve karar verme yetkisine sahip olduğu ("doğrudan demokrasi") veya bunu yapacak yönetim görevlilerini seçtiği ("temsili demokrasi") bir yönetim şeklidir. Kimlerin "halkın" bir parçası olarak kabul edildiği ve yetkinin halk arasında nasıl paylaşıldığı veya halk tarafından nasıl devredildiği zaman içinde ve farklı ülkelerde farklı oranlarda değişmiştir, ancak zaman içinde demokratik bir ülkenin sakinlerinin giderek daha fazlası genellikle dahil edilmiştir. Demokrasinin temel taşları arasında toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakları, din ve ifade özgürlüğü, kapsayıcılık ve eşitlik, vatandaşlık, yönetilenlerin rızası, oy hakkı, yaşam ve özgürlük hakkından hükümet tarafından haksız yere mahrum bırakılmama ve azınlık hakları yer almaktadır.

Demokrasi kavramı zaman içinde önemli ölçüde evrim geçirmiştir. Demokrasinin orijinal biçimi doğrudan demokrasiydi. Günümüzde demokrasinin en yaygın biçimi, parlamenter demokrasi ya da başkanlık demokrasisi gibi halkın kendi adına yönetmesi için hükümet yetkililerini seçtiği temsili demokrasidir.

Demokrasilerde günlük karar alma süreçlerinde yaygın olan çoğunluk kuralıdır, ancak süper çoğunluk ve konsensüs gibi diğer karar alma yaklaşımları da demokrasilerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu yaklaşımlar hassas konularda kapsayıcılık ve daha geniş meşruiyet sağlama -çoğunlukçuluğu dengeleme- gibi önemli bir amaca hizmet ederler ve bu nedenle anayasal düzeyde çoğunlukla önceliklidirler. Liberal demokrasinin yaygın varyantında, çoğunluğun yetkileri temsili bir demokrasi çerçevesinde kullanılır, ancak anayasa çoğunluğu sınırlar ve azınlığı korur - genellikle ifade özgürlüğü veya dernek kurma özgürlüğü gibi belirli bireysel haklardan herkesin yararlanması yoluyla.

Terim, M.Ö. 5. yüzyılda, o zamanlar başta Klasik Atina olmak üzere Yunan şehir devletlerinde mevcut olan siyasi sistemleri ifade etmek için, "seçkinlerin yönetimi" anlamına gelen aristokrasinin (ἀριστοκρατία, aristokratía) aksine "halkın yönetimi" anlamına gelmek üzere ortaya çıkmıştır. Batı demokrasisinin, antik çağda var olandan farklı olarak, genellikle Klasik Atina ve Roma Cumhuriyeti gibi şehir devletlerinde ortaya çıktığı kabul edilir; bu devletlerde, geç antik çağın başlarında Batı'da bu biçim ortadan kalkmadan önce özgür erkek nüfusun çeşitli şemaları ve dereceleri gözlemlenmiştir. Antik ve modern tarih boyunca neredeyse tüm demokratik yönetimlerde demokratik vatandaşlık, 19. ve 20. yüzyıllardaki oy hakkı hareketleri yoluyla modern demokrasilerin çoğunda tüm yetişkin vatandaşlar için tam hak kazanılana kadar elit bir sınıftan oluşuyordu.

Demokrasi, mutlak monarşi gibi otokratik sistemlerde olduğu gibi iktidarın tek bir kişinin elinde olduğu ya da oligarşide olduğu gibi iktidarın az sayıda kişinin elinde olduğu yönetim biçimleriyle -antik Yunan felsefesinden miras kalan karşıtlıklarla- tezat oluşturmaktadır. Karl Popper demokrasiyi diktatörlük ya da tiranlığın aksine, halkın liderlerini kontrol etme ve devrime gerek kalmadan onları görevden alma fırsatlarına odaklanarak tanımlamıştır. Dünya kamuoyu demokratik hükümet sistemlerini güçlü bir şekilde desteklemektedir.

2019 Democracy index.svg

Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil kurum ve kuruluşlar da demokrasi ile yönetilebilir.

Ana yurdu Antik Yunanistan'daki filozoflar Aristo ve Platon (Eflatun) tarafından eleştirilmiş, halk içinde "ayak takımının yönetimi" gibi aşağılayıcı kavramlarla nitelendirilmiştir. Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Artık siyasetbilimciler hangi sistemin daha iyi işlediğinden çok hangi demokrasinin daha iyi işlediği tartışmalarına girmişler ve liberal, komünist, sosyalist, muhafazakâr, anarşist ve faşist düşünürler kendi sistemlerinin erdemlerini ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Bu sebeple demokrasinin çok sayıda değişik tanımı ortaya çıkmıştır.

Özellikleri

  En demokratik (10'a en yakın)
  En az demokratik (0'a en yakın)
The Economist'in Demokrasi Endeksi'ne göre 2020 yılı itibariyle dünyada demokrasinin fiili durumu
Demokrasinin 2020 itibariyle dünyadaki de jure statüsü; sadece Suudi Arabistan, Umman, BAE, Katar, Brunei, Afganistan ve Vatikan demokrasi olduğunu iddia etmemektedir.

Demokrasinin genellikle oylama ile tanımlandığı anlaşılsa da, demokrasinin kesin bir tanımı üzerinde fikir birliği yoktur. Karl Popper demokrasinin "klasik" görüşünün basitçe, "kısaca, demokrasinin halkın yönetimi olduğu ve halkın yönetme hakkına sahip olduğu teorisi" olduğunu söyler. Kofi Annan "dünyada ne kadar demokratik ulus varsa o kadar farklı demokrasi biçimi olduğunu" belirtmektedir. Bir çalışmada İngilizce'de demokrasiyi tanımlamak için kullanılan 2.234 sıfat tespit edilmiştir.

Demokratik ilkeler, tüm uygun vatandaşların kanun önünde eşit olması ve yasama süreçlerine eşit erişime sahip olmasıyla yansıtılır. Örneğin, temsili bir demokraside her oy eşit ağırlığa sahiptir, temsilci olmak isteyen hiç kimseye makul olmayan kısıtlamalar uygulanamaz ve seçilebilir vatandaşların özgürlüğü, genellikle bir anayasa ile korunan meşrulaştırılmış haklar ve özgürlükler ile güvence altına alınır. "Demokrasi "nin diğer kullanımları arasında, konuların doğrudan seçmenler tarafından oylandığı doğrudan demokrasi de yer almaktadır.

Bir teoriye göre demokrasi üç temel ilke gerektirir: yukarıdan denetim (egemenliğin en alt düzeydeki otoritede bulunması), siyasi eşitlik ve bireylerin ve kurumların yalnızca yukarıdan denetim ve siyasi eşitliğin ilk iki ilkesini yansıtan kabul edilebilir eylemleri dikkate aldığı sosyal normlar. Yasal eşitlik, siyasi özgürlük ve hukukun üstünlüğü genellikle iyi işleyen bir demokrasinin temel özellikleri olarak tanımlanır.

"Demokrasi" terimi bazen siyasi çoğulculuk; kanun önünde eşitlik; şikayetlerin giderilmesi için seçilmiş yetkililere dilekçe verme hakkı; yargı süreci; sivil özgürlükler; insan hakları ve hükümet dışındaki sivil toplum unsurları gibi unsurları içerebilen temsili demokrasinin bir çeşidi olan liberal demokrasi için kısaltma olarak kullanılır. Roger Scruton, sivil toplum kurumları da mevcut olmadığı sürece demokrasinin tek başına kişisel ve siyasi özgürlük sağlayamayacağını savunmuştur.

Bazı ülkelerde, özellikle Westminster sistemini ortaya çıkaran Birleşik Krallık'ta, yargı bağımsızlığı korunurken hakim ilke parlamento egemenliğidir. Hindistan'da parlamento egemenliği, yargı denetimini de içeren Hindistan Anayasası'na tabidir. "Demokrasi" terimi genellikle siyasi bir devlet bağlamında kullanılsa da, ilkeler özel kuruluşlar için de geçerlidir.

Demokrasilerde kullanılan birçok karar alma yöntemi vardır, ancak çoğunluk kuralı baskın biçimdir. Bireysel veya grup haklarının yasal olarak korunması gibi telafiler olmaksızın, siyasi azınlıklar "çoğunluğun tiranlığı" tarafından baskı altına alınabilir. Çoğunluk kuralı, uzlaşı demokrasisinin aksine rekabetçi bir yaklaşımdır ve seçimlerin ve genel olarak müzakerelerin maddi ve usuli olarak "adil", yani adil ve hakkaniyetli olması ihtiyacını doğurur. Bazı ülkelerde siyasi ifade özgürlüğü, konuşma özgürlüğü, basın özgürlüğü ve internet demokrasisi, seçmenlerin kendi çıkarlarına göre oy kullanmalarını sağlayacak şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak için önemli görülmektedir.

Demokrasinin temel bir özelliğinin de tüm seçmenlerin toplumlarının yaşamına özgürce ve tam olarak katılma kapasitesi olduğu öne sürülmüştür. Toplumsal sözleşme ve tüm seçmenlerin kolektif iradesi kavramlarına yaptığı vurgu ile demokrasi aynı zamanda bir siyasi kolektivizm biçimi olarak da nitelendirilebilir çünkü tüm uygun vatandaşların kanun yapımında eşit söz hakkına sahip olduğu bir yönetim biçimi olarak tanımlanır.

Cumhuriyetler, yönetilenlerin rızasına dayalı ortak yönetim ilkesi nedeniyle genellikle demokrasiyle ilişkilendirilse de, cumhuriyetçilik halkın nasıl yönetileceğini belirtmediği için mutlaka demokrasi değildir. Klasik olarak "cumhuriyet" terimi hem demokrasileri hem de aristokrasileri kapsamaktaydı. Modern anlamda cumhuriyetçi hükümet biçimi, hükümdarın olmadığı bir hükümet biçimidir. Bu nedenle demokrasiler cumhuriyet ya da Birleşik Krallık gibi anayasal monarşi olabilir.

Tarih

Philipp Foltz'un Atinalı siyasetçi Perikles'i Meclis önünde ünlü cenaze konuşmasını yaparken resmettiği on dokuzuncu yüzyıl tablosu.

Tarihsel olarak, demokrasiler ve cumhuriyetler nadir görülmüştür. Cumhuriyetçi teorisyenler demokrasiyi küçüklükle ilişkilendirmişlerdir: siyasi birimler büyüdükçe hükümetin despotik olma ihtimali de artmıştır. Aynı zamanda, küçük siyasi birimler fetihlere karşı savunmasızdı. Montesquieu şöyle yazmıştır: "Eğer bir cumhuriyet küçükse, yabancı bir güç tarafından yıkılır; eğer büyükse, içsel bir kusur tarafından mahvedilir." Johns Hopkins Üniversitesi'nden siyaset bilimci Daniel Deudney'e göre, büyüklüğü ve denge ve denetleme sistemiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması, büyüklüğün getirdiği ikili soruna bir çözümdü.

Geriye dönük olarak, ilan edilmiş demokrasilerin dışındaki farklı yönetimler proto-demokratik olarak tanımlanmıştır.

Kökenleri

Demokrasi terimi ilk olarak Antik Yunan siyasi ve felsefi düşüncesinde, klasik antik çağda Atina şehir devletinde ortaya çıkmıştır. Kelime dêmos '(ortak) halk' ve krátos 'güç/kuvvet' kelimelerinden gelmektedir. MÖ 508-507 yıllarında Atina'da Kleisthenes yönetiminde, genellikle bir tür demokrasinin ilk örneği olarak kabul edilen bir yönetim kurulmuştur. Kleisthenes "Atina demokrasisinin babası" olarak anılır. Demokrasi kelimesinin ilk kullanımına Herodot'un Tarihler'i gibi M.Ö. 430'lara ait düzyazı eserlerde rastlanır, ancak kullanımı birkaç on yıl daha eskidir, çünkü 470'lerde doğan iki Atinalıya, Atina'da anayasal meseleler üzerine tartışmaların yaşandığı bir dönemde verilen ve muhtemelen demokrasiyi destekleyen yeni bir siyasi isim olan Democrates adı verilmiştir. Aeschylus da M.Ö. 463'te sahnelenen The Suppliants adlı oyununda "demos'un yönetici eli "nden [demou kratousa cheir] bahsederek bu kelimeye güçlü bir gönderme yapar. O zamandan önce, Kleisthenes'in yeni siyasi sistemini tanımlamak için kullanılan kelime muhtemelen siyasi eşitlik anlamına gelen isonomia idi.

Atina demokrasisi doğrudan demokrasi biçimindeydi ve iki ayırt edici özelliği vardı: mevcut birkaç idari ve adli makamı doldurmak için sıradan vatandaşların rastgele seçilmesi ve tüm Atina vatandaşlarından oluşan bir yasama meclisi. Şehir devletinin yasalarını belirleyen mecliste tüm uygun vatandaşların konuşma ve oy kullanma hakkı vardı. Ancak Atina vatandaşlığı kadınları, köleleri, yabancıları (μέτοικοι / métoikoi) ve askerlik yaşının altındaki gençleri dışlıyordu. Atina'da yaşayan her 4 kişiden sadece 1'i vatandaş olarak nitelendiriliyordu. Toprak sahibi olmak vatandaşlık için bir gereklilik değildi. Nüfusun büyük bir bölümünün vatandaşlıktan dışlanması, antik dönemdeki vatandaşlık anlayışıyla yakından ilişkilidir. Antik çağın büyük bölümünde vatandaşlığın faydası savaş seferlerine katılma yükümlülüğüne bağlıydı.

Atina demokrasisi sadece kararların toplanan halk tarafından alınması anlamında doğrudan değil, aynı zamanda halkın meclis, boule ve hukuk mahkemeleri aracılığıyla tüm siyasi süreci kontrol etmesi ve vatandaşların büyük bir kısmının sürekli olarak kamu işlerine dahil olması anlamında en doğrudan demokrasiydi. Bireyin hakları modern anlamda Atina anayasası tarafından güvence altına alınmamış olsa da (eski Yunanlılarda "haklar" için bir kelime yoktu), Atina vatandaşı olanlar özgürlüklerini hükümete muhalefet ederek değil, başka bir güce tabi olmayan bir şehirde yaşayarak ve kendileri de başka bir kişinin yönetimine tabi olmayarak elde ediyorlardı.

Menzil oylaması Sparta'da MÖ 700 gibi erken bir tarihte ortaya çıkmıştır. Sparta ekklesia'sı ayda bir kez toplanan ve en az 20 yaşındaki her erkek yurttaşın katılabildiği bir halk meclisiydi. Mecliste Spartalılar liderleri seçer ve oylarını aralıklı oylama ve bağırma yoluyla kullanırlardı (oylama kalabalığın ne kadar yüksek sesle bağırdığına göre belirlenir). Aristoteles, Atina vatandaşları tarafından kullanılan taş oy pusulalarıyla karşılaştırıldığında bunu "çocukça" olarak nitelendirmiştir. Sparta, basitliği nedeniyle ve ilk demokratik seçimlerde baskın olan yanlı oy verme, satın alma veya hileyi önlemek için bunu benimsemiştir.

Roma Cumhuriyeti demokrasinin pek çok yönüne önemli katkılarda bulunmuş olsa da, Romalıların sadece küçük bir kısmı temsilci seçimlerinde oy kullanan yurttaşlardı. Güçlülerin oylarına bir gerrymandering sistemi aracılığıyla daha fazla ağırlık verildiğinden, Senato üyeleri de dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin çoğu birkaç zengin ve soylu aileden geliyordu. Buna ek olarak, Roma Krallığı'nın devrilmesi, Batı dünyasında, demokrasiden pek de nasibini almamış olsa da, cumhuriyet olma amacıyla kurulan ilk yönetim örneğiydi. Roma yönetim modeli yüzyıllar boyunca pek çok siyasi düşünüre ilham kaynağı olmuştur ve günümüzün modern temsili demokrasileri Yunan modellerinden çok Roma modellerini taklit etmektedir çünkü Roma, üstün gücün halk ve onların seçilmiş temsilcileri tarafından elde tutulduğu ve seçilmiş ya da atanmış bir lidere sahip bir devletti.

Hindistan'daki Vajjika Birliği'nin (Vrijji mahajanapada) başkenti Vaishali de MÖ 6. yüzyıl civarında cumhuriyetin ilk örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Amerika'daki Iroquois Ulusu gibi diğer kültürler de Avrupalılarla temastan çok önce, 1450-1660 yılları arasında (ve muhtemelen 1142'de) bir demokratik toplum biçimi geliştirmiştir. Bu demokrasi günümüze kadar devam etmektedir ve dünyanın en eski ayakta duran temsili demokrasisidir. Bu durum, demokrasi biçimlerinin dünyadaki diğer toplumlarda da icat edilmiş olabileceğini göstermektedir.

Orta Çağ

Orta Çağ boyunca Avrupa'daki çoğu bölge din adamları ya da feodal beyler tarafından yönetilirken, genellikle nüfusun sadece küçük bir kısmını kapsayan seçimler ya da meclisler içeren çeşitli sistemler mevcuttu. İskandinavya'da, şey olarak bilinen organlar, bir kanun sözcüsünün başkanlık ettiği özgür insanlardan oluşuyordu. Bu müzakere organları siyasi meseleleri karara bağlamaktan sorumluydu ve İzlanda'daki Althing ve Faeroe Adaları'ndaki Løgting gibi varyantları vardı. Doğu Avrupa'da bulunan veche, İskandinav şeyine benzer bir organdı. Roma Katolik Kilisesi'nde papa, 1059'dan beri kardinallerden oluşan bir papalık konklavı tarafından seçilmektedir. Avrupa'da belgelenmiş ilk parlamenter organ Leon Cortes'idir. Alfonso IX tarafından 1188 yılında kurulan Cortes'in vergilendirme, dış ilişkiler ve yasama konularında yetkisi vardı, ancak rolünün tam olarak ne olduğu tartışmalıdır. 1358'de kurulan ve merkezi Dubrovnik şehri olan Ragusa Cumhuriyeti, sadece erkek aristokrasisine temsil ve oy hakkı sağlıyordu. Çeşitli İtalyan şehir devletleri ve yönetimleri cumhuriyet yönetim biçimine sahipti. Örneğin 1115 yılında kurulan Floransa Cumhuriyeti, üyeleri seçimle belirlenen Signoria tarafından yönetiliyordu. Feodal olmayan bir toplum olan 10.-15. yüzyıl Frizya'sında yerel konularda ve eyalet yetkilileri için oy kullanma hakkı toprak büyüklüğüne bağlıydı. Kouroukan Fouga, Mali İmparatorluğu'nu Gbara adı verilen büyük bir mecliste temsil edilen yönetici klanlara (soylara) böldü. Ancak bu tüzük Mali'yi demokratik bir cumhuriyetten çok anayasal bir monarşiye benzetiyordu.

Magna Carta, 1215, İngiltere

İngiltere Parlamentosu'nun kökleri, Magna Carta'da (1215) yazılı olan ve Kral'ın tebaasının belirli haklarını açıkça koruyan ve İngiliz habeas corpus emri haline gelen, temyiz hakkı ile yasadışı hapsedilmeye karşı bireysel özgürlüğü koruyan şeyi dolaylı olarak destekleyen kralların gücüne getirilen kısıtlamalara dayanıyordu. İngiltere'deki ilk temsili ulusal meclis 1265 yılında Simon de Montfort'un Parlamentosu olmuştur. Dilekçe vermenin ortaya çıkışı, parlamentonun sıradan insanların genel şikayetlerini ele almak için bir forum olarak kullanıldığının en eski kanıtlarından bazılarıdır. Bununla birlikte, parlamentoyu çağırma yetkisi hükümdarın keyfine bağlı kalmıştır.

Araştırmalar, Ortaçağ döneminde Avrupa'da parlamenter kurumların ortaya çıkışını kentsel yığılma ve zanaatkârlar gibi yeni sınıfların yaratılmasının yanı sıra soyluların ve dini elitlerin varlığına bağlamıştır. Akademisyenler ayrıca temsili hükümetin ortaya çıkışını Avrupa'nın göreceli siyasi bölünmüşlüğüne de bağlamışlardır. Siyaset bilimci David Stasavage, Avrupa'nın parçalanmasını ve ardından demokratikleşmesini Roma İmparatorluğu'nun çöküş biçimine bağlamaktadır: Roma toprakları Cermen kabilelerinin küçük parçalı grupları tarafından fethedilmiş, böylece yöneticilerin nispeten zayıf olduğu ve dış tehditleri savuşturmak için yönetilenlerin rızasına ihtiyaç duydukları küçük siyasi birimlerin oluşmasına yol açmıştır.

Polonya'da soylu demokrasisi, magnatların aleyhine olacak şekilde iktidarın uygulanmasındaki paylarını artırmak isteyen orta soyluların etkinliğindeki artışla karakterize edildi. Magnatlar devletteki en önemli makamlara (laik ve dini) hakim oldular ve kraliyet konseyinde, daha sonra da senatoda yer aldılar. Orta asaletin artan önemi, daha sonra daha fazla hak elde eden toprak sejmik (yerel meclis) kurumunun kurulmasında etkili oldu. On beşinci yüzyıl boyunca ve on altıncı yüzyılın ilk yarısında, sejmikler giderek daha fazla yetki aldı ve yerel iktidarın en önemli kurumları haline geldi. 1454 yılında Casimir IV Jagiellon, Nieszawa Tüzüğü'nde sejmiklere vergiler hakkında karar verme ve kitlesel seferberlik düzenleme hakkı verdi. Ayrıca onların rızası olmadan yeni kanunlar yapmayacağına dair söz verdi.

Modern dönem

Erken modern dönem

John Locke, Thomas Hobbes'un toplumsal sözleşme teorisini genişletmiş ve doğal haklar kavramını, özel mülkiyet hakkını ve yönetilenlerin rızası ilkesini geliştirmiştir. Onun fikirleri bugün liberal demokrasilerin ideolojik temelini oluşturmaktadır.

17. yüzyıl İngiltere'sinde Magna Carta'ya olan ilgi yeniden artmıştır. İngiltere Parlamentosu 1628 yılında tebaa için belirli özgürlükler getiren Hak Dilekçesi'ni kabul etti. İngiliz İç Savaşı (1642-1651), Kral ile oligarşik ancak seçilmiş bir Parlamento arasında yaşanmış ve bu savaş sırasında siyasi parti fikri, 1647 Putney Tartışmaları sırasında siyasi temsil haklarını tartışan gruplarla şekillenmiştir. Daha sonra, Protektora (1653-59) ve İngiliz Restorasyonu (1660) daha otokratik bir yönetim getirmiş olsa da Parlamento 1679'da Habeas Corpus Yasası'nı kabul ederek yeterli sebep veya kanıt olmadan tutuklamayı yasaklayan sözleşmeyi güçlendirmiştir. 1688'deki Şanlı Devrim'den sonra, 1689'da belirli hak ve özgürlükleri kodifiye eden ve halen yürürlükte olan Haklar Bildirgesi yürürlüğe girmiştir. Yasa tasarısı düzenli seçim zorunluluğunu, Parlamento'da ifade özgürlüğü kurallarını ortaya koymuş ve hükümdarın gücünü sınırlandırarak o dönemde Avrupa'nın çoğunun aksine kraliyet mutlakiyetçiliğinin hüküm sürmemesini sağlamıştır. Ekonomi tarihçileri Douglass North ve Barry Weingast, Şanlı Devrim'de hayata geçirilen kurumları, hükümetin sınırlandırılması ve mülkiyet haklarının korunmasının sağlanması açısından büyük bir başarı olarak nitelendirmiştir.

Magna Carta'ya, İngiliz İç Savaşı'na ve Şanlı Devrim'e 17. yüzyılda yeniden ilgi duyulması, Britanya Adaları'nda siyaset felsefesinin gelişmesine yol açmıştır. Thomas Hobbes ayrıntılı bir toplumsal sözleşme teorisi ortaya koyan ilk filozof olmuştur. Leviathan (1651) adlı eserinde Hobbes, doğa durumunda yaşayan bireylerin "yalnız, yoksul, iğrenç, acımasız ve kısa" bir yaşam sürdüğünü ve sürekli olarak herkesin herkese karşı savaştığını teorize etmiştir. Anarşik bir doğa durumunun ortaya çıkmasını önlemek için Hobbes, bireylerin haklarını güçlü, otoriter bir hükümete devrettiklerini düşünmüştür. Daha sonra filozof ve doktor John Locke toplumsal sözleşme teorisine farklı bir yorum getirecektir. Two Treatises of Government (1689) adlı eserinde Locke, tüm bireylerin yaşam, özgürlük ve mülk (mülkiyet) üzerinde devredilemez haklara sahip olduğunu ileri sürmüştür. Locke'a göre bireyler, haklarını savunmak amacıyla gönüllü olarak bir araya gelerek bir devlet oluşturacaklardır. Locke için özellikle önemli olan mülkiyet haklarıydı ve Locke bu hakların korunmasını hükümetin birincil amacı olarak görüyordu. Ayrıca Locke, hükümetlerin ancak yönetilenlerin rızasına sahip oldukları takdirde meşru olduklarını ileri sürmüştür. Locke'a göre yurttaşlar, kendi çıkarlarına aykırı hareket eden ya da tiranlaşan bir hükümete karşı isyan etme hakkına sahipti. Yaşadığı dönemde yaygın olarak okunmamış olsa da Locke'un eserleri liberal düşüncenin kurucu belgeleri olarak kabul edilir ve Amerikan Devrimi ve daha sonra Fransız Devrimi'nin liderlerini derinden etkilemiştir. Onun liberal demokratik yönetim çerçevesi, dünyada demokrasinin en önde gelen biçimi olmaya devam etmektedir.

Ukrayna'da 16. ve 17. yüzyıllarda Kazak cumhuriyetlerinde, Kazak Hetmanlığı ve Zaporizhian Sich'te, en yüksek makam olan Hetman'ın sahibi ülkenin bölgelerinden gelen temsilciler tarafından seçilirdi.

Kuzey Amerika'da temsili hükümet, 1619 yılında Virginia Jamestown'da Burgesses Meclisi'nin (Virginia Genel Meclisi'nin öncüsü) seçilmesiyle başlamıştır. 1620'den itibaren göç eden İngiliz Püritenler, New England'da yerel yönetimleri demokratik olan koloniler kurdular; bu yerel meclislerin bazı küçük miktarlarda devredilmiş yetkileri olsa da, nihai yetki Kraliyet ve İngiliz Parlamentosu'ndaydı. Bu kolonileri kuran Püritenler (Pilgrim Fathers), Baptistler ve Quakerlar, cemaatlerinin demokratik örgütlenmesini dünyevi konularda kendi topluluklarının yönetimine de uygulamışlardır.

18. ve 19. yüzyıllar

Atina'nın koruyucu tanrıçası Athena'nın Avusturya Parlamento Binası önündeki heykeli. Athena, en azından on sekizinci yüzyılın sonlarından beri uluslararası bir özgürlük ve demokrasi sembolü olarak kullanılmaktadır.

Büyük Britanya'nın ilk Parlamentosu, İngiltere Krallığı ve İskoçya Krallığı'nın Birlik Yasaları altında birleşmesinin ardından 1707 yılında kurulmuştur. Hükümdar giderek bir kukla haline gelse de, Parlamento sadece 1780'de nüfusun %3'ünü oluşturan erkek mülk sahipleri tarafından seçiliyordu. Bir genel seçimde oy kullandığı bilinen ilk Afrika kökenli İngiliz Ignatius Sancho, 1774 ve 1780 yıllarında oy kullanmıştır. İsveç'teki Özgürlük Çağı (1718-1772) boyunca, medeni haklar genişletildi ve güç hükümdardan parlamentoya geçti. Vergilendirilmiş köylülük, çok az etkiye sahip olsa da parlamentoda temsil ediliyordu, ancak vergilendirilmiş mülkü olmayan halkın oy hakkı yoktu.

1755'te kısa ömürlü Korsika Cumhuriyeti'nin kurulması, demokratik bir anayasayı benimsemeye yönelik erken bir girişimdi (25 yaşın üzerindeki tüm erkek ve kadınlar oy kullanabiliyordu). Bu Korsika Anayasası, Aydınlanma ilkelerine dayanan ve 20. yüzyıla kadar diğer demokrasilerin çoğunda yer almayan kadınların oy hakkını içeren ilk anayasadır.

1776'dan önceki Amerikan sömürge döneminde ve bir süre sonra, genellikle sadece yetişkin beyaz erkek mülk sahipleri oy kullanabiliyordu; köleleştirilmiş Afrikalılar, çoğu özgür siyah insan ve çoğu kadına oy hakkı tanınmıyordu. Bu durum, 1777'de Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan ettikten sonra, mülk sahibi olan ya da olmayan erkeklere vatandaşlık ve demokratik oy hakkı tanıyan Pennsylvania'nınkini örnek alan bir anayasayı kabul eden ve köleliği kaldıran cumhuriyetçi New Connecticut Eyaleti ile başlayarak eyaletten eyalete değişmiştir. Amerikan Devrimi, 1787 yılında, hayatta kalan ve halen aktif olan en eski devlet anayasası olan Birleşik Devletler Anayasası'nın kabul edilmesine yol açmıştır. Anayasa seçimle işbaşına gelen bir hükümet öngörüyor ve bazılarının sivil hak ve özgürlüklerini koruyordu, ancak köleliği sona erdirmiyor ya da Birleşik Devletler'de oy kullanma hakkını genişletmiyor, bunun yerine oy hakkı konusunu eyaletlere bırakıyordu. Genel olarak eyaletler oy hakkını beyaz erkek mülk sahipleri ve vergi mükellefleri ile sınırlandırmıştır. 1789'daki ilk Başkanlık seçimi sırasında nüfusun yaklaşık %6'sı oy kullanma hakkına sahipti. 1790'daki Vatandaşlığa Kabul Yasası ABD vatandaşlığını sadece beyazlarla sınırladı. 1791'deki Haklar Bildirgesi, kişisel özgürlükleri korumak için hükümet gücüne sınırlar getirdi, ancak onaylandıktan sonraki ilk 130 yıl boyunca mahkemelerin kararları üzerinde çok az etkisi oldu.

1789'da Devrimci Fransa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesini kabul etti ve kısa ömürlü olmasına rağmen Ulusal Konvansiyon 1792'de tüm erkekler tarafından seçildi. Polonya-Litvanya 3 Mayıs 1791 Anayasası daha etkili bir anayasal monarşi uygulamaya çalışmış, şehir halkı ile soylular arasında siyasi eşitlik getirmiş ve köylüleri hükümetin koruması altına alarak serfliğin en kötü suiistimallerini hafifletmiştir. Anayasa 19 aydan daha kısa bir süre yürürlükte kaldıktan sonra 1793 yılında toplanan Grodno Sejm'i tarafından hükümsüz ilan edildi. Yine de 1791 Anayasası, Polonya'nın bir asırdan fazla bir süre sonra ülkenin egemenliğinin nihai olarak yeniden tesis edilmesi yönündeki isteklerini canlı tutmaya yardımcı oldu.

Bununla birlikte, 19. yüzyılın başlarında Kuzey Atlantik dünyasında teori, pratik ve hatta söz olarak demokrasiden çok az şey kalmıştı. Bu dönemde kölelik, dünyanın çeşitli yerlerinde sosyal ve ekonomik bir kurum olarak varlığını sürdürdü. Bu durum özellikle sekiz başkanın köle sahibi olduğu ve son on beş köleci eyaletin İç Savaş'a kadar Güney Amerika'da köleliği yasal tuttuğu Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerliydi. Siyahların ABD'den daha fazla özgürlük ve eşitlikten yararlanabilecekleri yerlere taşınmasını savunan ACS'nin kölelik karşıtı üyeleri 1820'lerde Liberya yerleşimini kurdu. Birleşik Krallık'ın 1807 tarihli Köle Ticareti Yasası, Britanya İmparatorluğu genelinde ticareti yasakladı ve bu yasak, Britanya'nın diğer devletlerle müzakere ettiği anlaşmalar uyarınca Kraliyet Donanması tarafından uluslararası alanda uygulandı. 1833 yılında Birleşik Krallık, Köleliğin Kaldırılması Yasası'nı kabul etti ve bu yasa Britanya İmparatorluğu genelinde yürürlüğe girdi, ancak köleliğin Doğu Hindistan Şirketi tarafından kontrol edilen bölgelerde, Seylan'da ve Saint Helena'da on yıl daha devam etmesine yasal olarak izin verildi.

Fransa'da 1848 yılında erkeklere genel oy hakkının tanınması demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1828 başkanlık seçimleri, mülk sahibi olmayan beyaz erkeklerin eyaletlerin büyük çoğunluğunda oy kullanabildiği ilk seçim oldu. Seçmen katılımı 1830'larda artarak 1840 başkanlık seçimlerinde yetişkin beyaz erkek nüfusunun yaklaşık %80'ine ulaştı. Kuzey Carolina 1856'da mülkiyet yeterliliğini kaldıran son eyalet oldu ve bu da evrensel beyaz erkek oy hakkına yakın bir sonuç verdi (ancak vergi ödeme zorunluluğu 1860'ta beş eyalette kaldı ve iki eyalette 20. yüzyıla kadar devam etti). 1860 Birleşik Devletler Nüfus Sayımı'nda köle nüfusu dört milyona ulaşmıştı ve İç Savaş'tan sonraki Yeniden Yapılanma döneminde üç anayasa değişikliği kabul edildi: köleliği sona erdiren 13. Değişiklik (1865); siyahlara vatandaşlık hakkı veren 14. Değişiklik (1869) ve siyah erkeklere nominal oy hakkı veren 15. Değişiklik (1870). Vatandaşların tam oy hakkı, sivil haklar hareketi 1965 tarihli Oy Hakkı Yasası'nın ABD Kongresi tarafından kabul edilmesini sağlayana kadar güvence altına alınmamıştır.

Birleşik Krallık'ta oy hakkı, 1832 Reform Yasası ile başlayan ve 20. yüzyıla kadar devam eden bir dizi reformla, özellikle de 1918 Halkın Temsili Yasası ve 1928 Eşit İmtiyaz Yasası ile genişletildi ve daha tek tip hale getirildi. Fransa'da 1848 Fransız Devrimi'nin ardından Mart 1848'de evrensel erkek oy hakkı tesis edilmiştir. 1848 yılında, yöneticilerin liberal anayasalar ve daha demokratik bir yönetim için halkın talepleriyle karşı karşıya kalmasıyla Avrupa'da birçok devrim patlak verdi.

1876 yılında Osmanlı İmparatorluğu mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçti ve ertesi yıl yeni kurulan parlamentosuna üye seçmek için iki seçim yaptı. Vilayet İdare Meclislerinin seçilmiş üyelerinin ilk Meclis-i Mebusan'a üye seçeceğini belirten Geçici Seçim Yönetmeliği çıkarıldı. Aynı yılın ilerleyen günlerinde, Sultan tarafından atanan bir Senato ve halk tarafından seçilen bir Temsilciler Meclisi'nden oluşan iki meclisli bir Parlamento öngören yeni bir anayasa ilan edildi. Sadece Türkçe bilen ve tam medeni haklara sahip 30 yaş üstü erkeklerin seçime katılmasına izin verildi. Çifte vatandaşlığa sahip olmak, yabancı bir hükümet tarafından istihdam edilmek, iflas etmiş olmak, hizmetçi olarak çalışmak ya da "kötü işlerle ün salmış olmak" diskalifiye edilme nedenleri arasındaydı. Tam genel oy hakkı 1934 yılında elde edilmiştir.

1893 yılında kendi kendini yöneten koloni Yeni Zelanda, kadınlara oy hakkı tanıyarak dünyada (kısa ömürlü 18. yüzyıl Korsika Cumhuriyeti hariç) aktif genel oy hakkı tesis eden ilk ülke oldu.

18. ve 19. yüzyıllarda demokrasi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile hızlıca yükselen bir değer haline gelmiştir. Bu yüzyıllardan önce demokrasi büyük devletlere değil, sadece küçük topluluklara uyan bir hükûmet şekli olarak anılıyor ve esas itibarıyla doğrudan demokrasi olarak tanımlanıyordu. ABD'nın kurulmasını sağlayanların oluşturduğu sistem ilk liberal demokrasi olarak tanımlanabilir. 1788 yılında kabul edilen Amerikan anayasası hükûmetlerin seçimlerle kurulmasını ve insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlıyordu. Bundan daha önce de koloni döneminde Kuzey Amerika'daki kolonilerin birçoğu demokratik özellikler taşıyordu. Koloniden koloniye farklılaşmakla beraber, hepsinde belli miktarda vergi veren veya istenen bazı sıfatları karşılayabilen beyaz erkeklerin seçme hakları vardı. Amerikan İç Savaşı'nın ardından 1860'larda yapılan değişikliklerle kölelere özgürlük sağlandı ve demokrasinin temel ilkelerinden biri olan oy verme hakkı On Beşinci Anayasa Değişikliği ile tanındı ancak güney eyaletlerinde siyahlar 1960'lara kadar oy verme hakkını kullanamamışlardır.

1789 Fransız Devrimi'nde ise bir anayasa hazırlanarak iktidar halkın seçeceği bir parlamento ile kral arasında paylaştırıldı. Ulusal Konvansiyon hükûmeti genel oy ve iki dereceli bir seçimle iş başına geldi. Fakat ilerleyen yıllarda Napolyon'un başa geçmesiyle demokrasiden oldukça uzaklaştı.

20. ve 21. yüzyıllar

Demokrasinin yaygın olarak kullanılan bir diğer ölçütü olan Polity IV ölçeğinde 8 veya daha yüksek puan alan 1800-2003 ülke sayısı

20. yüzyılda liberal demokrasiye geçişler, savaşlar, devrimler, dekolonizasyon, dini ve ekonomik koşullar gibi çeşitli nedenlerle birbirini takip eden "demokrasi dalgaları" halinde gerçekleşmiştir. Demokratikleşmeyi tersine çeviren küresel "demokratik gerileme" dalgaları da 1920'lerde ve 30'larda, 1960'larda ve 1970'lerde ve 2010'larda meydana gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı ve otokratik Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının dağılması, Avrupa'da çoğu en azından nominal olarak demokratik olan yeni ulus-devletlerin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 1920'lerde demokratik hareketler gelişti ve kadınların oy hakkı ilerledi, ancak Büyük Buhran hayal kırıklığı getirdi ve Avrupa, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin çoğu güçlü adam yönetimine veya diktatörlüklere döndü. Faşizm ve diktatörlükler Nazi Almanyası, İtalya, İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Baltıklar, Balkanlar, Brezilya, Küba, Çin ve Japonya'da demokratik olmayan hükümetlerde gelişti.

İkinci Dünya Savaşı, Batı Avrupa'da bu eğilimin kesin bir şekilde tersine dönmesini sağladı. İşgal altındaki Almanya (tartışmalı), Avusturya, İtalya ve işgal altındaki Japonya'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız sektörlerinin demokratikleşmesi, daha sonraki hükümet değişikliği teorisi için bir model teşkil etmiştir. Ancak, Almanya'nın Sovyet kesimi de dahil olmak üzere Doğu Avrupa'nın çoğu demokratik olmayan Sovyet hakimiyetindeki bloğa dahil oldu.

Savaşı dekolonizasyon takip etti ve yeni bağımsız devletlerin çoğunda yine sözde demokratik anayasalar vardı. Hindistan dünyanın en büyük demokrasisi olarak ortaya çıktı ve halen de öyle. Bir zamanlar Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olan ülkeler genellikle İngiliz Westminster sistemini benimsedi. 1960 yılına gelindiğinde ülke devletlerinin büyük çoğunluğu sözde demokrasilerdi, ancak dünya nüfusunun çoğu sahte seçimlerin ve diğer hile biçimlerinin yaşandığı sözde demokrasilerde yaşıyordu (özellikle "Komünist" devletlerde ve eski sömürgelerde).

Ardından gelen demokratikleşme dalgası, pek çok devlet için "üçüncü demokrasi dalgası" olarak adlandırılan gerçek liberal demokrasiye doğru önemli kazanımlar getirdi. Portekiz, İspanya ve Güney Amerika'daki bazı askeri diktatörlükler 1970'lerde ve 1980'lerde sivil yönetime geri döndü. Bunu 1980'lerin ortalarından sonlarına kadar Doğu ve Güney Asya'daki ülkeler takip etti. 1980'lerdeki ekonomik durgunluk ve Sovyet baskısına duyulan kızgınlık, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne, Soğuk Savaş'ın sona ermesine ve eski Doğu Bloğu ülkelerinin demokratikleşmesine ve liberalleşmesine katkıda bulunmuştur. Yeni demokrasiler arasında en başarılı olanlar coğrafi ve kültürel olarak Batı Avrupa'ya en yakın olanlardı ve şu anda ya Avrupa Birliği'nin bir parçası ya da aday devletler konumundalar. 1986 yılında Asya'nın en önde gelen diktatörlüğünün devrilmesinin ardından, daha sonra Asya Demokrasisinin Anası olarak anılacak olan Corazon Aquino'nun yükselişiyle Filipinler'de o dönemde türünün tek örneği olan demokratik bir devlet ortaya çıktı.

Corazon Aquino yemin ederek Asya'nın ilk kadın devlet başkanı oldu

Liberal eğilim 1990'larda Afrika'daki bazı devletlere, en belirgin olarak da Güney Afrika'ya yayılmıştır. Liberalleşme girişimlerinin yakın zamandaki bazı örnekleri arasında 1998 Endonezya Devrimi, Yugoslavya'daki Buldozer Devrimi, Gürcistan'daki Gül Devrimi, Ukrayna'daki Turuncu Devrim, Lübnan'daki Sedir Devrimi, Kırgızistan'daki Lale Devrimi ve Tunus'taki Yasemin Devrimi sayılabilir.

2015'in sonunda demokrasilerin yaşı

Freedom House'a göre, 2007 yılında 123 seçim demokrasisi vardı (1972'de bu sayı 40'tı). Dünya Demokrasi Forumu'na göre, seçimle işbaşına gelen demokrasiler şu anda mevcut 192 ülkenin 120'sini temsil etmekte ve dünya nüfusunun yüzde 58.2'sini oluşturmaktadır. Aynı zamanda liberal demokrasiler, yani Freedom House'un özgür, temel insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı olarak kabul ettiği ülkelerin sayısı 85'tir ve dünya nüfusunun yüzde 38'ini temsil etmektedir. Ayrıca 2007 yılında Birleşmiş Milletler 15 Eylül'ü Uluslararası Demokrasi Günü ilan etmiştir.

Finlandiya Parlamentosu Büyük Komitesi'nin 2008 yılındaki toplantısı.

Seçimle işbaşına gelen demokrasilerin çoğu 18 yaşından küçükleri oy kullanma hakkından mahrum bırakmaya devam etmektedir. Brezilya, Avusturya, Küba ve Nikaragua'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ulusal seçimler için oy kullanma yaşı 16'ya indirilmiştir. Kaliforniya'da 2004 yılında 14 yaşında çeyrek oy, 16 yaşında ise yarım oy kullanılmasına izin verilmesine yönelik bir öneri reddedilmiştir. 2008 yılında Alman parlamentosu, her vatandaşa doğuştan oy hakkı tanıyacak ve çocuk bunu kendisi talep edene kadar ebeveyn tarafından kullanılmasını sağlayacak bir yasa tasarısı önermiş ancak rafa kaldırmıştır.

Freedom House'a göre, 2005 yılından itibaren, popülist ve milliyetçi siyasi güçlerin Polonya'dan (Hukuk ve Adalet Partisi) Filipinler'e (Rodrigo Duterte) kadar her yerde zemin kazanmasıyla birlikte, dünya genelinde siyasi haklar ve sivil özgürlüklerdeki gerilemenin iyileşmeden daha fazla olduğu on bir yıl yaşandı. Freedom House'un 2018 yılında yayınladığı bir rapora göre, çoğu ülkenin demokrasi skoru üst üste 12. kez geriledi. Christian Science Monitor, Polonya, Türkiye ve Macaristan gibi ülkelerde milliyetçi ve popülist siyasi ideolojilerin hukukun üstünlüğü pahasına zemin kazandığını bildirdi. Örneğin Polonya'da Cumhurbaşkanı, Avrupa Komisyonu'nun yasal itirazlarına rağmen 27 yeni Yüksek Mahkeme yargıcı atadı. Türkiye'de ise başarısız bir darbe girişiminin ardından hükümete yönelik baskılar sırasında binlerce yargıç görevlerinden uzaklaştırıldı.

Büyük ölçüde ve önemli ölçüde otokratikleşen (kırmızı) veya demokratikleşen (mavi) ülkeler (2010-2020). Gri renkteki ülkeler büyük ölçüde değişmemiştir.

2010'lardaki "demokratik gerileme" ekonomik eşitsizlik ve toplumsal hoşnutsuzluk, kişiselcilik, COVID-19 salgınının kötü yönetiminin yanı sıra hükümetin sivil toplumu manipüle etmesi, "zehirli kutuplaşma", yabancı dezenformasyon kampanyaları, ırkçılık ve nativizm, aşırı yürütme gücü ve muhalefetin gücünün azalması gibi diğer faktörlere bağlanmıştır. İngilizce konuşulan Batı demokrasilerinde, kültürel muhafazakarlık ve sol ekonomik tutumları birleştiren "korumaya dayalı" tutumlar, otoriter yönetim biçimlerine verilen desteğin en güçlü belirleyicisi olmuştur.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgecilik anlayışı son buldu ve tekrar birçok bağımsız ülke ortaya çıktı. Demokratikleşme hareketleri Batı Avrupa'da yoğunlaştı. Almanya ve Japonya'da diktatörlükler son buldu, silahlanma politikası yerine, II. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların da etkisiyle refah devleti olma amacını güttüler.

20. yüzyıldaki en büyük çekişmelerden biri de demokratik olmayan Sovyet Bloğu ülkeleriyle Batı demokrasileri arasında gerçekleşen Soğuk Savaş'tı. Komünizmi yaymaya çalışan Sovyet Rusya ile diğer demokrasi çeşitleri arasından sıyrılmış liberal demokrasiyi yaymaya çalışan ABD liderliğindeki batı grubu arasındaki çekişme 1989 yılında son bulmuştur. Francis Fukayama Tarihin Sonu adlı makalesinde, Soğuk Savaşın bitmesiyle liberal demokrasinin tüm dünyada yayılacağı haberini verir. Nitekim bu demokratikleşme süreci, yakın dönemdeki Gürcistan'daki Gül Devrimi, Ukrayna'daki Turuncu Devrimi ile devam etmektedir.

Teori

Erken dönem teori

Aristoteles çok kişi tarafından yönetilmeyi (demokrasi/timokrasi), az kişi tarafından yönetilmeyle (oligarşi/aristokrasi) ve tek bir kişi tarafından yönetilmeyle (tiranlık ya da günümüzde otokrasi/mutlak monarşi) karşılaştırmıştır. Ayrıca her sistemin iyi ve kötü bir varyantı olduğunu düşünmüştür (demokrasiyi timokrasinin yozlaşmış karşılığı olarak görmüştür).

Erken dönem ve Rönesans Cumhuriyet teorisyenleri arasında yaygın bir görüş, demokrasinin ancak küçük siyasi topluluklarda yaşayabileceğiydi. Roma Cumhuriyeti'nin büyüdükçe ya da küçüldükçe monarşiye kaymasından ders alan bu Cumhuriyetçi teorisyenler, toprak ve nüfus genişlemesinin kaçınılmaz olarak tiranlığa yol açtığını düşünüyorlardı. Bu nedenle demokrasi tarihsel olarak oldukça kırılgan ve nadir bir olguydu, çünkü sadece küçük siyasi birimlerde hayatta kalabilirdi ve bu birimler de büyüklükleri nedeniyle daha büyük siyasi birimler tarafından fethedilmeye açıktı. Montesquieu'nun meşhur bir sözü vardır: "Eğer bir cumhuriyet küçükse, dışarıdan gelen bir güç tarafından yok edilir; eğer büyükse, içeriden gelen bir ahlaksızlık tarafından yok edilir." Rousseau, "Bu nedenle küçük devletlerin cumhuriyet olarak yönetilmesi, orta halli olanların bir hükümdara tabi olması ve büyük imparatorlukların despotik bir prens tarafından yönetilmesi doğal bir özelliktir" demiştir.

Çağdaş teori

Modern siyaset kuramcıları arasında demokrasiye ilişkin birbiriyle çelişen üç kavram vardır: toplamsal demokrasi, müzakereci demokrasi ve radikal demokrasi.

Toplayıcı

Toplayıcı demokrasi teorisi, demokratik süreçlerin amacının vatandaşların tercihlerini almak ve toplumun hangi sosyal politikaları benimsemesi gerektiğini belirlemek için bunları bir araya getirmek olduğunu iddia eder. Dolayısıyla, bu görüşün savunucuları demokratik katılımın öncelikle en çok oyu alan politikanın uygulanacağı oylamaya odaklanması gerektiğini savunmaktadır.

Toplayıcı demokrasinin farklı varyantları mevcuttur. Minimalizme göre demokrasi, vatandaşların periyodik seçimlerle siyasi liderlerden oluşan ekiplere yönetme hakkı verdiği bir hükümet sistemidir. Bu minimalist anlayışa göre vatandaşlar "yönetemezler" ve yönetmemelidirler çünkü örneğin çoğu konuda, çoğu zaman net bir görüşleri yoktur ya da görüşleri sağlam temellere dayanmamaktadır. Joseph Schumpeter bu görüşü en ünlü şekilde Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi adlı kitabında dile getirmiştir. Minimalizmin çağdaş savunucuları arasında William H. Riker, Adam Przeworski, Richard Posner sayılabilir.

Öte yandan, doğrudan demokrasi teorisine göre, vatandaşlar yasama teklifleri için temsilcileri aracılığıyla değil, doğrudan oy kullanmalıdır. Doğrudan demokrasi savunucuları bu görüşü desteklemek için çeşitli nedenler öne sürmektedir. Siyasi faaliyet kendi içinde değerli olabilir, vatandaşları sosyalleştirir ve eğitir ve halkın katılımı güçlü elitleri kontrol edebilir. En önemlisi, vatandaşlar yasa ve politikalara doğrudan karar vermedikleri sürece kendi kendilerini yönetmezler.

Hükümetler, ortanca seçmenin görüşlerine yakın kanun ve politikalar üretme eğiliminde olacaktır - yarısı solunda ve diğer yarısı sağında olacak şekilde. Bu arzu edilen bir sonuç değildir çünkü oy için rekabet eden, kendi çıkarlarını gözeten ve bir şekilde hesap vermeyen siyasi elitlerin eylemlerini temsil eder. Anthony Downs, ideolojik siyasi partilerin bireyler ve hükümetler arasında bir arabulucu olarak hareket etmek için gerekli olduğunu öne sürmektedir. Downs bu görüşünü 1957 tarihli An Economic Theory of Democracy (Demokrasinin Ekonomik Teorisi) adlı kitabında ortaya koymuştur.

Robert A. Dahl, temel demokratik ilkenin, bağlayıcı kolektif kararlar söz konusu olduğunda, siyasi bir topluluktaki her bir kişinin kendi çıkarlarının eşit şekilde dikkate alınmasını isteme hakkına sahip olması olduğunu savunur (tüm insanların kolektif karardan eşit şekilde tatmin olması gerekmez). Poliarşi terimini, bu tür bir demokrasiye yol açtığı düşünülen belirli bir dizi kurum ve prosedürün var olduğu toplumları ifade etmek için kullanır. Bu kurumlar arasında ilk ve en önemlisi, toplumun kamu politikalarının tamamını ya da büyük bir kısmını yöneten temsilcilerin seçildiği serbest ve açık seçimlerin düzenli olarak yapılmasıdır. Ancak, örneğin yoksulluk siyasi katılımı engelliyorsa, bu poliarşik prosedürler tam bir demokrasi yaratmayabilir. Benzer şekilde Ronald Dworkin de "demokrasinin sadece prosedürel değil, öze ilişkin bir ideal" olduğunu savunmaktadır.

Müzakereci

Müzakereci demokrasi, demokrasinin müzakere yoluyla yönetim olduğu fikrine dayanır. Toptancı demokrasinin aksine müzakereci demokrasi, demokratik bir kararın meşru olabilmesi için, öncesinde sadece oylamada ortaya çıkan tercihlerin bir araya getirilmesinin değil, gerçek bir müzakerenin olması gerektiğini savunur. Otantik müzakere, karar vericiler arasında, karar vericinin ekonomik zenginlik veya çıkar gruplarının desteğiyle elde ettiği güç gibi eşit olmayan siyasi gücün çarpıtmalarından arınmış müzakeredir. Karar alıcılar bir öneri üzerinde gerçek anlamda müzakere ettikten sonra uzlaşmaya varamazlarsa, o zaman öneriyi bir tür çoğunluk kuralı kullanarak oylarlar. Yurttaş meclisleri pek çok akademisyen tarafından müzakereci demokrasinin pratik örnekleri olarak görülmekte, yakın tarihli bir OECD raporunda yurttaş meclisleri yurttaşların hükümet karar alma süreçlerine dahil edilmesinde giderek daha popüler hale gelen bir mekanizma olarak tanımlanmaktadır.

Radikal

Radikal demokrasi, toplumda var olan hiyerarşik ve baskıcı güç ilişkileri olduğu fikrine dayanır. Demokrasinin rolü, karar alma süreçlerinde farklılıklara, muhalefete ve karşıtlıklara izin vererek bu ilişkileri görünür kılmak ve bunlara meydan okumaktır.

Demokrasinin ölçümü

Demokrasi derecesini sıralayan endeksler

  Freedom House'un 2020 yılını kapsayan Freedom in the World 2021 araştırmasında "seçim demokrasileri" olarak belirlenen ülkeler.

Demokrasi derecesi sıralaması, çeşitli kuruluşlar tarafından, terimin kendi farklı tanımlarına göre ve farklı veri türlerine dayanarak yayınlanmaktadır:

 • V-Dem Enstitüsü'nün Demokrasi Çeşitleri Raporu 2014 yılından bu yana her yıl İsveçli araştırma enstitüsü V-Dem tarafından yayınlanmaktadır. Beş farklı demokrasi türünü ölçen ayrı endeksler içermektedir: seçim demokrasisi, liberal demokrasi, katılımcı demokrasi, müzakereci demokrasi ve eşitlikçi demokrasi.
 • İngiltere merkezli Economist Intelligence Unit tarafından yayınlanan Demokrasi Endeksi, ülkelerin demokrasisinin bir değerlendirmesidir. Ülkeler Tam Demokrasiler, Kusurlu Demokrasiler, Hibrit Rejimler ya da Otoriter rejimler olarak derecelendirilmektedir. Tam demokrasiler, kusurlu demokrasiler ve melez rejimler demokrasi olarak kabul edilirken, otoriter devletler diktatörlük veya oligarşi olarak kabul edilmektedir. Endeks beş farklı kategoride gruplandırılmış 60 göstergeye dayanmaktadır.
 • ABD merkezli Polity veri serisi, siyaset bilimi araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir veri serisidir. Toplam nüfusu 500,000'den fazla olan tüm bağımsız devletler için rejim otoritesi özellikleri ve geçişlerine ilişkin kodlanmış yıllık bilgileri içerir ve 1800-2006 yıllarını kapsar. Polity'nin bir devletin demokrasi düzeyine ilişkin sonuçları, o devletin seçimlerinin rekabetçilik, açıklık ve katılım düzeyi açısından değerlendirilmesine dayanmaktadır. Polity'nin çalışmaları ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından finanse edilen Siyasi İstikrarsızlık Görev Gücü (PITF) tarafından desteklenmektedir. Ancak raporlarda ifade edilen görüşler yalnızca yazarlara aittir ve ABD Hükümeti'nin görüşlerini temsil etmemektedir.
 • MaxRange, her değerin benzersiz bir rejim türünü temsil ettiği 100 dereceli bir ölçekte demokrasi düzeyini ve kurumsal yapıyı (rejim türü) tanımlayan bir veri kümesidir. Değerler demokrasi ve siyasi hesap verebilirlik düzeyine göre 1-100 arasında sıralanır. MaxRange, tüm devletlere ve 1789'dan 2015'e kadar her aya karşılık gelen değeri tanımlar ve günceller. MaxRange, Max Range tarafından oluşturulup geliştirilmiştir ve şu anda İsveç Halmstad Üniversitesi ile ilişkilidir.

Özgürlük ve insan haklarını ölçen diğer endeksler demokrasi derecesini de bir unsur olarak içermektedir. Bunlardan bazıları Dünyada Özgürlük sıralaması, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, Dünyada Özgürlük Endeksi ve CIRI İnsan Hakları Veri Projesidir.

Demokrasinin ölçülmesindeki zorluklar

Demokrasi, ölçülmesi kolay olmayan çeşitli kurumların işleyişini içeren kapsayıcı bir kavram olduğundan, demokrasinin potansiyel etkilerinin veya eşitsizlik, yoksulluk, eğitim vb. diğer olgularla ilişkisinin niceliksel ve ekonometrik olarak ölçülmesinde güçlü sınırlamalar mevcuttur. Demokrasinin unsurlarına ilişkin ülke içi varyasyonlarla ilgili güvenilir verilerin elde edilmesindeki kısıtlamalar göz önüne alındığında, akademisyenler büyük ölçüde ülkeler arası varyasyonları incelemişlerdir. Ancak demokratik kurumlar arasındaki farklılıklar ülkeler arasında çok büyüktür ve bu da istatistiksel yaklaşımlar kullanılarak anlamlı karşılaştırmalar yapılmasını kısıtlamaktadır. Demokrasi tipik olarak her ülke ve her yıl için tek bir gözlem kullanılarak makro bir değişken olarak topluca ölçüldüğünden, demokrasiyi incelemek bir dizi ekonometrik kısıtlamayla karşı karşıya kalmakta ve temel korelasyonlarla sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla, demokrasi gibi bileşik, kapsamlı ve niteliksel bir kavramın ülkeler arası karşılaştırması, birçok amaç için her zaman metodolojik olarak titiz veya faydalı olmayabilir.

Dieter Fuchs ve Edeltraud Roller, demokrasinin kalitesini gerçek anlamda ölçebilmek için nesnel ölçümlerin "vatandaşların bakış açısına dayalı öznel ölçümlerle" tamamlanması gerektiğini öne sürmektedir. Benzer şekilde Quinton Mayne ve Brigitte Geißel de demokrasinin kalitesinin yalnızca kurumların performansına değil, aynı zamanda vatandaşların kendi eğilimlerine ve bağlılıklarına da bağlı olduğunu savunmaktadır.

Hükümet demokrasilerinin türleri

Demokrasi hem teoride hem de pratikte çeşitli biçimler almıştır. Bazı demokrasi türleri vatandaşlarına diğerlerine kıyasla daha iyi temsil ve daha fazla özgürlük sağlamaktadır. Ancak herhangi bir demokrasi, hükümetin halkı yasama sürecinden dışlamasını veya hükümetin herhangi bir kolunun kuvvetler ayrılığını kendi lehine değiştirmesini yasaklayacak şekilde yapılandırılmamışsa, sistemin bir kolu çok fazla güç toplayabilir ve demokrasiyi yok edebilir.

Hükümet biçimine göre renklendirilmiş dünya devletleri1
     Tam başkanlık cumhuriyetleri2     Yarı-başkanlık cumhuriyetleri2
     Yasama organına bağlı bir yürütme başkanına sahip parlamenter cumhuriyetler     Parlamenter cumhuriyetler2
     Parlamenter anayasal monarşiler     Ayrı bir hükümet başkanı olan ancak kraliyetin hala önemli yürütme ve/veya yasama gücüne sahip olduğu anayasal monarşiler
     Mutlak monarşiler     Tek partili devletler
     Hükümet için anayasal hükümlerin askıya alındığı ülkeler (örneğin askeri diktatörlükler)     Yukarıdaki sistemlerden herhangi birine uymayan ülkeler
1Bu harita Wikipedia'daki hükümet sistemine göre ülkeler listesine göre derlenmiştir. Kaynaklar için oraya bakınız. 2Anayasal olarak çok partili cumhuriyet olarak kabul edilen bazı devletler, dışarıdan bakanlar tarafından genel olarak otoriter devletler olarak tanımlanmaktadır. Bu harita, fiili demokrasi derecesini değil, yalnızca de jure hükümet biçimini göstermektedir.

Aşağıdaki demokrasi türleri birbirini dışlamaz: birçoğu birbirinden bağımsız olan ve tek bir sistemde bir arada var olabilen yönlerin ayrıntılarını belirtir.

Temel biçimler

Demokrasinin birçok çeşidi mevcuttur, ancak her ikisi de tüm uygun vatandaşların bütününün iradesini nasıl yürüttüğüyle ilgili olan iki temel biçimi vardır. Demokrasinin bir biçimi doğrudan demokrasidir; bu demokraside seçme hakkına sahip tüm vatandaşlar siyasi karar alma sürecine aktif olarak katılır, örneğin politika girişimlerini doğrudan oylarlar. Modern demokrasilerin çoğunda, seçme hakkına sahip vatandaşların tamamı egemen güç olmaya devam eder, ancak siyasi güç seçilmiş temsilciler aracılığıyla dolaylı olarak kullanılır; buna temsili demokrasi denir.

Demokratik devletlerle ilgili iki değişik demokrasi teorisi vardır.

Doğrudan

İsviçre'de doğrudan demokrasinin bir örneği olan Glarus Kantonu Landsgemeinde (2009 yılında)
İsviçre'de her vatandaşa, kayıt yaptırmasına gerek kalmadan, her oylama için oy pusulası ve bilgilendirme broşürleri verilir (ve posta yoluyla geri gönderebilir). İsviçre doğrudan demokrasi sistemine sahiptir ve oylamalar (ve seçimler) yılda yaklaşık dört kez düzenlenmektedir; burada, Kasım 2008'de Berne vatandaşları için aynı anda yaklaşık 5 ulusal, 2 kantonal, 4 belediye referandumu ve 2 seçim (Berne Şehri hükümeti ve parlamentosu) söz konusudur.

Doğrudan demokrasi, aracılara veya temsilcilere dayanmak yerine vatandaşların karar alma sürecine bizzat katıldıkları bir siyasi sistemdir. Doğrudan demokrasi, oy veren nüfusa aşağıdakileri yapma gücü verir:

 1. Anayasal yasaları değiştirme,
 2. Kanunlar için girişimler, referandumlar ve öneriler sunun,
 3. Seçilmiş yetkililere, seçildikleri dönem sona ermeden görevden almak veya bir kampanya vaadini yerine getirmedikleri için dava açmak gibi bağlayıcı emirler vermek.

Günümüz temsili hükümetlerinde referandumlar, vatandaş inisiyatifleri ve geri çağırma seçimleri gibi belirli seçim araçları doğrudan demokrasi biçimleri olarak anılmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan demokrasinin bazı savunucuları yüz yüze tartışmaların yapıldığı yerel meclisleri savunmaktadır. Bir hükümet sistemi olarak doğrudan demokrasi şu anda İsviçre'nin Appenzell Innerrhoden ve Glarus kantonlarında, İsyancı Zapatista Özerk Belediyelerinde, CIPO-RFM'ye bağlı topluluklarda, Bolivya'nın FEJUVE kent konseylerinde ve Rojava'nın Kürt kantonlarında mevcuttur.

Kura sistemi

Atina demokrasisinin bir özelliği olan kura sisteminin kullanımı, doğrudan demokrasilerin bazı versiyonlarının bir özelliğidir. Bu sistemde, önemli hükümet ve idari görevler kura ile seçilen vatandaşlar tarafından yerine getirilir.

Temsilci

Temsili demokrasi, hükümet yetkililerinin temsil edilen halk tarafından seçilmesini içerir. Eğer devlet başkanı da demokratik olarak seçiliyorsa o zaman demokratik cumhuriyet olarak adlandırılır. En yaygın mekanizmalar oyların çoğunluğunu ya da çoğunu alan adayın seçilmesini içerir. Çoğu batı ülkesinde temsili sistemler vardır.

Temsilciler belirli bir bölge (veya seçim bölgesi) tarafından seçilebilir veya diplomatik temsilci olabilir ya da orantılı sistemler aracılığıyla tüm seçmenleri temsil edebilir, bazıları bu ikisinin bir kombinasyonunu kullanır. Bazı temsili demokrasiler referandum gibi doğrudan demokrasi unsurlarını da içerir. Temsili demokrasinin bir özelliği de temsilcilerin halk tarafından halkın çıkarları doğrultusunda hareket etmek üzere seçilmelerine rağmen, bunu en iyi nasıl yapacakları konusunda kendi muhakemelerini kullanma özgürlüğüne sahip olmalarıdır. Bu gibi nedenler, temsil mekanizmalarının demokrasi ile çelişkilerine işaret ederek temsili demokrasiye yönelik eleştirilere neden olmuştur

Parlamento

Parlamenter demokrasi, başkanın hem devletin hem de hükümetin başı olduğu ve seçmenler tarafından seçildiği "başkanlık yönetiminin" aksine, hükümetin temsilciler tarafından atandığı veya görevden alınabildiği temsili bir demokrasidir. Parlamenter demokraside hükümet, bir yürütme bakanlığına devredilerek yürütülür ve halk tarafından seçilen yasama meclisi tarafından sürekli olarak gözden geçirilir, denetlenir ve dengelenir.

Parlamenter sistemler, yasama organının beklentileri doğrultusunda görevini yerine getirmediğini düşündükleri bir Başbakanı herhangi bir zamanda görevden alma hakkına sahiptir. Bu, yasama organının Başbakanın görevden alınması için çoğunluk desteği ile görevden alınıp alınmayacağına karar verdiği bir Güvensizlik Oylaması yoluyla yapılır. Bazı ülkelerde Başbakan istediği zaman seçim çağrısı da yapabilir ve tipik olarak Başbakan yeniden seçilmek için halkın gözünde iyi durumda olduğunu bildiğinde seçime gider. Diğer parlamenter demokrasilerde ekstra seçimler neredeyse hiç yapılmaz, bir sonraki olağan seçimlere kadar azınlık hükümeti tercih edilir. Parlamenter demokrasinin önemli bir özelliği de "sadık muhalefet" kavramıdır. Bu kavramın özü, ikinci büyük siyasi partinin (ya da koalisyonun) iktidar partisine (ya da koalisyona) muhalefet ederken, devlete ve demokratik ilkelerine sadık kalmasıdır.

Başkanlık

Başkanlık Demokrasisi, halkın seçim yoluyla başkanı seçtiği bir sistemdir. Başkan hem devletin başı hem de yürütme yetkilerinin çoğunu kontrol eden hükümetin başı olarak görev yapar. Başkan belirli bir süre için görev yapar ve bu süreyi aşamaz. Seçimlerin genellikle sabit bir tarihi vardır ve kolayca değiştirilemez. Başkan kabine üzerinde doğrudan kontrole sahiptir, özellikle kabine üyelerini atar.

Başkan yasama organı tarafından kolayca görevden alınamaz, ancak yasama organı üyelerini daha kolay görevden alamaz. Bu da kuvvetler ayrılığının bir ölçüsünü sağlamaktadır. Ancak sonuçta başkan ve yasama organı ayrı partilerin kontrolüne geçerek birinin diğerini engellemesine ve böylece devletin düzenli işleyişine müdahale etmesine yol açabilir. Başkanlık demokrasisinin Amerika, Afrika, Orta ve Güneydoğu Asya dışında pek yaygın olmamasının nedeni bu olabilir.

Yarı başkanlık sistemi, hükümetin hem bir başbakan hem de bir cumhurbaşkanı içerdiği bir demokrasi sistemidir. Başbakan ve cumhurbaşkanının sahip olduğu belirli yetkiler ülkeden ülkeye değişir.

Hibrit veya yarı doğrudan

Doğası gereği ağırlıklı olarak temsili olan bazı modern demokrasiler aynı zamanda doğrudan demokratik olan siyasi eylem biçimlerine de büyük ölçüde dayanmaktadır. Temsili demokrasi ve doğrudan demokrasi unsurlarını birleştiren bu demokrasiler melez demokrasiler, yarı doğrudan demokrasiler veya katılımcı demokrasiler olarak adlandırılır. Bunlara örnek olarak referandum ve inisiyatiflerin sıkça kullanıldığı İsviçre ve bazı ABD eyaletleri verilebilir.

İsviçre konfederasyonu yarı doğrudan bir demokrasidir. Federal düzeyde vatandaşlar anayasada değişiklik yapılmasını önerebilir (federal halk girişimi) veya parlamento tarafından oylanan herhangi bir yasa için referandum yapılmasını isteyebilir. Ocak 1995 ile Haziran 2005 arasında İsviçre vatandaşları 103 soruya cevap vermek üzere 31 kez oy kullanmıştır (aynı dönemde Fransız vatandaşları sadece iki referanduma katılmıştır). Buna rağmen son 120 yılda 250'den az inisiyatif referanduma sunulmuştur.

Örnekler arasında 20 milyondan fazla seçmeni olan ABD'nin Kaliforniya eyaletinde referandumların yaygın olarak kullanılması yer almaktadır.

New England'da, özellikle kırsal bölgelerde, yerel yönetimi yönetmek için sıklıkla kasaba toplantıları kullanılmaktadır. Bu, yerel doğrudan demokrasi ve temsili bir eyalet hükümeti ile karma bir yönetim şekli yaratır. Örneğin, Vermont kasabalarının çoğu Mart ayında kasaba görevlilerinin seçildiği, kasaba ve okul bütçelerinin oylandığı ve vatandaşların siyasi konularda konuşma ve seslerini duyurma fırsatı bulduğu yıllık kasaba toplantıları düzenler.

Varyantlar

Anayasal monarşi

Kraliçe Elizabeth II, anayasal bir hükümdar

Birleşik Krallık, İspanya, Hollanda, Belçika, İskandinav ülkeleri, Tayland, Japonya ve Butan gibi pek çok ülke, güçlü monarkları sınırlı ya da genellikle kademeli olarak sadece sembolik rolleri olan anayasal monarklara dönüştürmüştür. Örneğin, Birleşik Krallık'tan önceki devletlerde anayasal monarşi ortaya çıkmaya başlamış ve 1688 Şanlı Devrimi'nden ve 1689 Haklar Bildirgesi'nin kabulünden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Birleşik Krallık gibi güçlü bir şekilde sınırlandırılmış anayasal monarşiler, H. G. Wells gibi yazarlar tarafından taçlı cumhuriyetler olarak adlandırılmıştır.

Diğer ülkelerde monarşi aristokratik sistemle birlikte kaldırılmıştır (Fransa, Çin, Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, Yunanistan ve Mısır'da olduğu gibi). Bu ülkelerde önemli yetkilere sahip olan ya da olmayan seçilmiş bir kişi devlet başkanı oldu.

Genellikle ömür boyu ya da kalıtsal görev süresine sahip elit yasama meclisleri birçok devlette yaygındı. Zamanla bunların yetkileri sınırlandırılmış (İngiliz Lordlar Kamarası'nda olduğu gibi) ya da seçimli hale gelmiş ve güçlü kalmaya devam etmiştir (Avustralya Senatosu'nda olduğu gibi).

Cumhuriyet

Cumhuriyet teriminin pek çok farklı anlamı vardır, ancak günümüzde genellikle devlet başkanı olarak kalıtsal bir hükümdarın bulunduğu devletlerin aksine, sınırlı bir süre için görev yapan başkan gibi seçilmiş bir devlet başkanına sahip temsili bir demokrasiyi ifade eder; bu devletler aynı zamanda başbakan gibi seçilmiş veya atanmış bir hükümet başkanına sahip temsili demokrasiler olsa bile.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kurucu Ataları, kendilerine göre genellikle devredilemez hakları güvence altına alan bir anayasanın koruması olmaksızın gelen demokrasiyi nadiren övmüş ve sıklıkla eleştirmişlerdir; James Madison, özellikle The Federalist No. 10'da, doğrudan demokrasiyi cumhuriyetten ayıran şeyin, birincisinin büyüdükçe zayıflaması ve hiziplerin etkilerinden daha şiddetli bir şekilde zarar görmesi olduğunu, oysa bir cumhuriyetin büyüdükçe güçlenebileceğini ve yapısı gereği hiziplerle mücadele edebileceğini savunmuştur.

Willamette Üniversitesi'nden Profesör Richard Ellis ve Rhodes College'dan Michael Nelson, Madison'dan Lincoln'e ve sonrasına kadar pek çok anayasal düşüncenin "çoğunluğun tiranlığı sorununa" odaklandığını savunmaktadır. "Anayasa'da yer alan cumhuriyetçi hükümet ilkeleri, çerçeveyi çizenlerin devredilemez yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı haklarının çoğunluk tarafından çiğnenmemesini sağlama çabasını temsil etmektedir" sonucuna varıyorlar. John Adams, Amerikan değerleri için kritik olanın, hükümetin "halkın yapımında söz sahibi olduğu ve savunma hakkına sahip olduğu sabit yasalarla bağlı olması" olduğunda ısrar ediyordu. Benjamin Franklin ABD anayasasını yazdıktan sonra çıkarken Elizabeth Willing Powel ona "Peki doktor, elimizde ne var, cumhuriyet mi monarşi mi?" diye sordu. O da "Eğer koruyabilirseniz bir cumhuriyet" diye cevap verdi.

Liberal demokrasi

Liberal demokrasi, seçilmiş temsilcilerin karar alma yetkisini kullanabilmesinin hukukun üstünlüğüne tabi olduğu ve bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını vurgulayan ve liderlere ve çoğunluğun iradesinin azınlıkların haklarına karşı ne ölçüde kullanılabileceğine dair kısıtlamalar getiren bir anayasa veya yasalar tarafından denetlendiği temsili bir demokrasidir (bkz. sivil özgürlükler).

Liberal bir demokraside, bazı büyük ölçekli kararların vatandaşların almakta özgür oldukları çok sayıda bireysel karardan ortaya çıkması mümkündür. Başka bir deyişle, vatandaşlar "ayaklarıyla oy verebilir" veya "dolarlarıyla oy verebilir", bu da başka yerlerde resmi hükümetle ilişkili birçok "yetkiyi" kullanan önemli gayri resmi kitle hükümeti ile sonuçlanır.

Sosyalist

Sosyalist düşüncenin demokrasi üzerine birkaç farklı görüşü vardır. Sosyal demokrasi, demokratik sosyalizm ve proletarya diktatörlüğü (genellikle Sovyet demokrasisi aracılığıyla uygulanır) bunlardan bazılarıdır. Birçok demokratik sosyalist ve sosyal demokrat, temsili demokrasiyle birleştirilmiş bir tür katılımcı, endüstriyel, ekonomik ve/veya işyeri demokrasisine inanır.

Marksist ortodoksluk içinde, genellikle merkeziyetçi doğası nedeniyle basitçe parlamenter demokrasi olarak adlandırılan ve yaygın olarak "liberal demokrasi" olarak adlandırılan şeye karşı bir düşmanlık vardır. Ortodoks Marksistlerin kapitalizmde gördükleri siyasi elitizmi ortadan kaldırma arzuları nedeniyle, Marksistler, Leninistler ve Troçkistler komünler sistemi (bazen sovyetler olarak da adlandırılır) aracılığıyla uygulanan doğrudan demokrasiye inanırlar. Bu sistem nihayetinde konsey demokrasisi olarak kendini gösterir ve işyeri demokrasisiyle başlar.

Demokrasi sadece neredeyse her zaman hayali olan ve zengin toprak sahipleri ve profesyonel politikacılar tarafından yönetilen seçimlerden ibaret olamaz.

- Che Guevara, Uruguay'da yaptığı konuşma, 1961

Anarşist

Anarşistler, çoğunluğun yönetiminin tiranik olup olmadığına inanıp inanmadıklarına bağlı olarak bu alanda bölünmüşlerdir. Pek çok anarşist için demokrasinin kabul edilebilir tek biçimi doğrudan demokrasidir. Pierre-Joseph Proudhon, doğrudan demokrasinin kabul edilebilir tek biçiminin, çoğunluk kararlarının oybirliğiyle alınsa bile azınlık üzerinde bağlayıcı olmadığının kabul edildiği bir demokrasi olduğunu savunmuştur. Ancak anarko-komünist Murray Bookchin, bireyci anarşistleri demokrasiye karşı çıktıkları için eleştirmiş ve "çoğunluk yönetimi "nin anarşizmle tutarlı olduğunu söylemiştir.

Bazı anarko-komünistler doğrudan demokrasinin çoğunlukçu doğasına karşı çıkmakta, bunun bireysel özgürlüğü engelleyebileceğini düşünmekte ve Proudhon'un doğrudan demokrasi konusundaki tutumuna benzer şekilde çoğunlukçu olmayan bir uzlaşı demokrasisi biçimini tercih etmektedir. Kendini anarşist olarak tanımlamayan ancak "daha iyi bir hükümet" için mücadele eden ve bazı anarşistler tarafından ilham kaynağı olarak gösterilen Henry David Thoreau, insanların başkalarını yönetme veya rıza olmadığında yönetilme konumunda olmaması gerektiğini savunmuştur.

Sıralama

Bazen "seçimsiz demokrasi" olarak da adlandırılan sortition, karar vericileri rastgele bir süreçle seçer. Amaç, seçilenlerin halkın genelinin görüş ve çıkarlarını temsil etmesi ve seçilmiş bir yetkiliden daha adil ve tarafsız olmasıdır. Bu teknik Atina Demokrasisi ve Rönesans Floransa'sında yaygın olarak kullanılmıştır ve modern jüri seçiminde hala kullanılmaktadır.

Birliktelik

Oydaşmacı demokrasi, iki veya daha fazla etnik-dini seçim bölgesinde eş zamanlı çoğunluk oylamasına izin verir ve politikalar ancak her ikisinden veya hepsinden çoğunluk desteği alırsa yasalaşır.

Konsensüs demokrasisi

Buna karşın, bir uzlaşı demokrasisi iki seçenekli olmayacaktır. Bunun yerine, kararlar çok seçenekli bir yaklaşıma dayanacak ve politikalar ya tamamen sözlü bir anlaşma ya da bir uzlaşı oylaması - çok seçenekli bir tercih oylaması - yoluyla yeterli desteği kazanmaları halinde yürürlüğe girecektir. Eğer destek eşiği yeterince yüksek bir seviyede ise, azınlıklar otomatik olarak korunmuş olacaklardır. Ayrıca, her türlü oylama etnik renk körü olacaktır.

Uluslarüstü

Nitelikli çoğunluk oylaması, Roma Antlaşması tarafından Avrupa Bakanlar Konseyi'nde kararların alınmasında temel yöntem olarak tasarlanmıştır. Bu sistem üye devletlere oylarını kısmen nüfuslarına göre dağıtır, ancak ağırlıklı olarak küçük devletler lehinedir. Bu bir tür temsili demokrasi olarak görülebilir, ancak Konsey'deki temsilciler doğrudan seçilmek yerine atanabilir.

Kapsayıcı

Kapsayıcı demokrasi, toplumsal yaşamın her alanında doğrudan demokrasiyi hedefleyen bir siyaset teorisi ve siyasi projedir: konfederasyona dayalı yüz yüze meclisler şeklinde siyasi demokrasi, devletsiz, parasız ve piyasasız bir ekonomide ekonomik demokrasi, sosyal alanda demokrasi, yani iş ve eğitim yerlerinde özyönetim ve toplum ile doğayı yeniden bütünleştirmeyi amaçlayan ekolojik demokrasi. Kapsayıcı demokrasinin teorik projesi siyaset felsefecisi Takis Fotopoulos'un "Towards An Inclusive Democracy" (Kapsayıcı Demokrasiye Doğru) adlı çalışmasında ortaya çıkmış ve Democracy & Nature (Demokrasi ve Doğa) dergisi ile onun devamı niteliğindeki The International Journal of Inclusive Democracy (Uluslararası Kapsayıcı Demokrasi Dergisi) dergilerinde daha da geliştirilmiştir.

Kapsayıcı bir demokraside karar almanın temel birimi demotik meclistir, yani bir kasabayı ve çevresindeki köyleri, hatta büyük şehirlerin mahallelerini kapsayabilen belirli bir coğrafi alandaki vatandaş topluluğu olan demosun meclisidir. Günümüzde kapsayıcı bir demokrasi ancak, üyeleri veya delegeleri çeşitli demoslardaki halkla yüz yüze demokratik meclislerden seçilen idari konseyler ağına dayanan konfederal bir demokrasi biçimini alabilir. Dolayısıyla bu konseylerin rolü, temsili demokrasideki temsilcilerinki gibi politika oluşturma değil, tamamen idari ve pratiktir.

Vatandaş organına uzmanlar tarafından danışmanlık yapılır ancak nihai karar mercii olarak işlev gören vatandaş organıdır. Yetki, belirli görevleri yerine getirmek üzere, örneğin halk mahkemeleri ya da bölgesel ve konfederal konseylerin üyeleri olarak hizmet etmek üzere vatandaş organının bir bölümüne devredilebilir. Bu tür bir yetki devri prensip olarak kura ile, rotasyon esasına göre yapılır ve vatandaş organı tarafından her zaman geri çağrılabilir. Bölgesel ve konfederal organların delegelerinin belirli yetkileri olmalıdır.

Katılımcı siyaset

Parpolity veya Participatory Polity, İç İçe Konsey yapısı ile yönetilen teorik bir demokrasi biçimidir. Yol gösterici felsefe, insanların karardan ne kadar etkilendikleri oranında karar verme yetkisine sahip olmaları gerektiğidir. 25-50 kişiden oluşan yerel konseyler, sadece kendilerini etkileyen konularda tamamen özerktir ve bu konseyler, sadece o konseyin etkilediği nüfusu etkileyen konularda yine özerk olan daha üst düzey konseylere delegeler gönderir.

Rastgele seçilen vatandaşlardan oluşan bir konsey mahkemesi, çoğunluğun tiranlığına karşı bir kontrol görevi görür ve hangi organın hangi konuda oy kullanacağına karar verir. Delegeler gönderen konseylerinin istediğinden farklı oy kullanabilirler ancak gönderen konseylerinin isteklerini iletmekle yükümlüdürler. Delegeler her zaman geri çağrılabilir. Referandumlar çoğu alt düzey konseylerin oylarıyla her zaman mümkündür, ancak her şey referandum değildir, çünkü bu büyük olasılıkla zaman kaybıdır. Parlamenter demokrasinin katılımcı bir ekonomi ile birlikte çalışması amaçlanmaktadır.

Cosmopolitan

Küresel demokrasi ya da Dünya Federalizmi olarak da bilinen kozmopolit demokrasi, demokrasinin doğrudan ya da temsilciler aracılığıyla küresel ölçekte uygulandığı bir siyasi sistemdir. Bu tür bir sistem için önemli bir gerekçe, ulusal veya bölgesel demokrasilerde alınan kararların genellikle seçim bölgesi dışında kalan ve tanım gereği oy kullanamayan insanları etkilemesidir. Buna karşılık, kozmopolit bir demokraside, kararlardan etkilenen insanlar da bu kararlarda söz sahibidir.

Destekçilerine göre, bir tür kozmopolit demokrasi olmadan küresel sorunları çözmeye yönelik her türlü girişim demokratik değildir. Kozmopolitan demokrasinin genel ilkesi, hukukun üstünlüğü, çatışmaların şiddet içermeyen çözümü ve vatandaşlar arasında eşitlik dahil olmak üzere demokrasinin değer ve normlarının bir kısmını veya tamamını devletin sınırlarının ötesine genişletmektir. Bunun tam olarak uygulanabilmesi için Birleşmiş Milletler gibi mevcut uluslararası örgütlerin reforme edilmesinin yanı sıra, ideal olarak uluslararası politika üzerinde kamu kontrolünü ve hesap verebilirliği artıracak Dünya Parlamentosu gibi yeni kurumların oluşturulması gerekmektedir.

Kozmopolit Demokrasi, diğerlerinin yanı sıra fizikçi Albert Einstein, yazar Kurt Vonnegut, köşe yazarı George Monbiot ve profesörler David Held ve Daniele Archibugi tarafından da desteklenmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2003 yılında kurulması, bu tür kozmopolit demokrasinin birçok destekçisi tarafından ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak görülmüştür.

Yaratıcı demokrasi

Yaratıcı Demokrasi Amerikalı filozof John Dewey tarafından savunulmaktadır. Yaratıcı Demokrasi hakkındaki ana fikir, demokrasinin bireysel kapasite geliştirmeyi ve toplum arasındaki etkileşimi teşvik ettiğidir. Dewey, "Yaratıcı Demokrasi" adlı eserinde demokrasinin bir yaşam biçimi olduğunu savunmaktadır: Önümüzdeki Görev" adlı eserinde demokrasinin bir yaşam biçimi olduğunu ve insan doğasına, insana ve başkalarıyla birlikte çalışmaya olan inanç üzerine kurulu bir deneyim olduğunu savunur. Dewey'e göre demokrasi, insanların fiili çabasını ve çalışmasını gerektiren ahlaki bir idealdir; bizim dışımızda var olan kurumsal bir kavram değildir. "Demokrasinin görevi", diye bitirir Dewey, "herkesin paylaştığı ve herkesin katkıda bulunduğu daha özgür ve daha insancıl bir deneyim yaratmaktır".

Güdümlü demokrasi

Güdümlü demokrasi, düzenli halk seçimlerini içeren, ancak seçmenlere sunulan seçenekleri genellikle seçmenlerin kendileri üzerinde uygulanan hükümet türünü gerçekten belirleme yeteneğini azaltabilecek bir şekilde dikkatlice "yönlendiren" bir demokrasi biçimidir. Bu tür demokrasilerde tipik olarak tek bir merkezi otorite bulunur ve bu otorite genellikle başka herhangi bir hükümet otoritesi tarafından anlamlı bir kamu denetimine tabi tutulmaz. Rus tarzı demokrasiden sıklıkla "Güdümlü demokrasi" olarak bahsedilir. Rus siyasetçiler, genellikle aynı hükümet içinde doğal olarak rekabet eden iki veya daha fazla otorite kaynağını bir araya getirmeye çalışan diğer demokrasi biçimlerinin aksine, hükümetlerini tek bir güç/otorite merkezine sahip olarak tanımlamışlardır.

Hükümet dışı demokrasi

Kamusal alanın yanı sıra, benzer demokratik ilkeler ve oylama ve temsil mekanizmaları diğer grup türlerini yönetmek için de kullanılmıştır. Pek çok sivil toplum kuruluşu politikalarını ve liderliklerini oylama yoluyla belirlemektedir. Çoğu sendika ve kooperatif demokratik seçimlerle yönetilmektedir. Şirketler nihai olarak hissedar demokrasisi yoluyla hissedarları tarafından yönetilir. Şirketler ayrıca iç yönetişimi idare etmek için işyeri demokrasisi gibi sistemleri de kullanabilirler. Amitai Etzioni, demokrasinin unsurlarını şeriat hukuku ile birleştiren ve İslamokrasi olarak adlandırılan bir sistem önermiştir. Sudbury okulları gibi öğrenciler ve personel tarafından birlikte yönetilen demokratik eğitim kurumlarının sayısı da giderek artmaktadır.

Hissedar demokrasisi

Hissedar demokrasisi, şirketlerin hissedarları tarafından yönetilmesiyle ilgili bir kavramdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde hissedarlara genellikle bir hisse, bir oy ilkesine göre oy hakkı tanınır. Hissedarlar her yıl şirketin yönetim kurulunu seçmek için oy kullanabilir ve bu kurul da şirketin yöneticilerini seçebilir. Hissedar demokrasisi çerçevesi, oy haklarının dağılımını daha da değiştiren farklı hisse senedi sınıflarına sahip şirketler için yanlış olabilir.

Gerekçe

Demokrasi için çeşitli gerekçeler öne sürülmüştür.

Meşruiyet

Toplumsal sözleşme teorisi, hükümetin meşruiyetinin yönetilenlerin rızasına, yani bir seçime dayandığını ve siyasi kararların genel iradeyi yansıtması gerektiğini savunur. Jean-Jacques Rousseau gibi teorinin bazı savunucuları bu temelde doğrudan demokrasiyi savunmaktadır.

Daha iyi karar alma

Condorcet'in jüri teoremi, her bir karar vericinin doğru kararı verme olasılığının şanstan daha yüksek olması durumunda, en fazla sayıda karar vericiye sahip olmanın, yani bir demokrasinin, en iyi kararlarla sonuçlanacağının mantıksal kanıtıdır. Bu aynı zamanda kalabalığın bilgeliği teorileri tarafından da savunulmuştur.

Ekonomik başarı

Ekonomistler Daron Acemoğlu ve James A. Robinson, Why Nations Fail adlı kitaplarında demokrasilerin ekonomik açıdan daha başarılı olduğunu, çünkü demokratik olmayan siyasi sistemlerin piyasaları sınırlama ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli olan yaratıcı yıkım pahasına tekelleri destekleme eğiliminde olduğunu savunuyor.

Acemoğlu ve diğerleri tarafından 2019 yılında yapılan bir çalışmada, otoriter yönetimden demokratik yönetime geçen ülkelerin, 25 yıl sonra otoriter yönetime göre ortalama %20 daha yüksek GSYH'ye sahip oldukları tahmin edilmiştir. Çalışmada 1960-2010 yılları arasında gerçekleşen 122 demokrasiye geçiş ve 71 otoriter yönetime geçiş incelenmiştir. Acemoğlu bunun nedeninin demokrasilerin sağlık hizmetlerine ve insan sermayesine daha fazla yatırım yapma ve rejim müttefiklerine yönelik özel muameleyi azaltma eğiliminde olmaları olduğunu söyledi.

Eleştiri

Arrow'un teoremi

Arrow'un imkansızlık teoremi demokrasinin mantıksal olarak tutarsız olduğunu öne sürer. Bu, demokratik karar alma sürecine ilişkin belirli bir dizi kriterin, yani bu üç "adalet" kriterinin doğası gereği çelişkili olmasına dayanmaktadır:

 • Eğer her seçmen X alternatifini Y alternatifine tercih ediyorsa, o zaman grup X'i Y'ye tercih eder.
 • Her seçmenin X ve Y arasındaki tercihi değişmiyorsa, grubun X ve Y arasındaki tercihi de değişmeyecektir (seçmenlerin X ve Z, Y ve Z veya Z ve W gibi diğer çiftler arasındaki tercihleri değişse bile).
 • "Diktatör" yoktur: hiçbir seçmen grubun tercihini her zaman belirleme gücüne sahip değildir.

Kenneth Arrow teoremin çıkarımlarını matematiksel olmayan bir biçimde özetleyerek "hiçbir oylama yönteminin adil olmadığını", "her sıralı oylama yönteminin kusurlu olduğunu" ve "kusurlu olmayan tek oylama yönteminin diktatörlük olduğunu" belirtmiştir.

Bununla birlikte, Arrow'un biçimsel öncülleri aşırı katı kabul edilebilir ve makul bir şekilde zayıflatıldıklarında, demokrasinin mantıksal tutarsızlığı çok daha az kritik görünmektedir.

Verimsizlikler

Bazı ekonomistler, irrasyonel seçmen ya da gerçekten bilinçli bir karar vermek için tüm gerçekler ya da gerekli bilgiler olmadan karar veren seçmen önermesini öne sürerek demokrasinin etkinliğini eleştirmiştir. Bir başka argüman ise, bir kararın alınabilmesi için gereken girdi ve katılım miktarı nedeniyle demokrasinin süreçleri yavaşlattığı yönündedir. Bu savı doğrulamak için sık sık verilen bir örnek, Hindistan'a (demokratik çok partili bir devlet) kıyasla Çin'in (demokratik olmayan tek partili komünist bir devlet) kaydettiği yüksek ekonomik gelişmedir. Ekonomistlere göre, Çin gibi ülkelerde demokratik katılımın olmaması, ekonomik büyümenin sınırsız olmasına olanak sağlamaktadır.

Öte yandan Sokrates, eğitimli kitlelerin (bilgili ve sorumlu olmak anlamında daha geniş anlamda eğitimli) olmadığı bir demokrasinin, seçilmiş bir lider olma kriterinin yetkinlik değil popülizm olmasına yol açacağına inanıyordu. Bu da nihayetinde toplumsal bir çöküşe yol açacaktır. Bu, Platon tarafından Cumhuriyet'in 10. kitabında, Sokrates'in Adimantus ile yaptığı konuşmada alıntılanmıştır. Sokrates, oy kullanma hakkının gelişigüzel bir hak olmaması (örneğin doğum ya da vatandaşlık yoluyla), yalnızca kendi seçimlerini yeterince düşünen kişilere verilmesi gerektiği görüşündeydi.

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'ı telefonla arayarak demokrasinin ölmekte olduğu konusunda uyardı. Xi Jinping, "Demokrasiler uzlaşma gerektirir ve bu da zaman alır ve sizin zamanınız yok," diye ekledi.

Bir paravan olarak halk yönetimi

20. yüzyılın İtalyan düşünürleri Vilfredo Pareto ve Gaetano Mosca (bağımsız olarak) demokrasinin aldatıcı olduğunu ve yalnızca elit yönetiminin gerçekliğini maskelemeye yaradığını savunmuşlardır. Gerçekten de, elit oligarşisinin, büyük ölçüde kitlelerin ilgisizliği ve bölünmüşlüğü (elitlerin güdüsü, inisiyatifi ve birliğinin aksine) nedeniyle insan doğasının bükülmez bir yasası olduğunu ve demokratik kurumların iktidarın kullanımını baskıdan manipülasyona kaydırmaktan başka bir şey yapmayacağını savundular. Louis Brandeis'in bir zamanlar itiraf ettiği gibi, "Demokrasiye sahip olabiliriz ya da birkaç kişinin elinde yoğunlaşmış servete sahip olabiliriz, ama ikisine birden sahip olamayız.". Kara gömlekli Oswald Mosley'in torunu İngiliz yazar Ivo Mosley, In the Name of the People (Halk Adına) adlı kitabında şöyle diyor Pseudo-Democracy and the Spoiling of Our World (Sözde Demokrasi ve Dünyamızın Bozulması) adlı kitabında, mevcut seçimle yönetişim biçimlerinin nasıl ve neden vaatlerinin gerisinde kalmaya mahkum olduğunu anlatıyor. Princeton profesörü Martin Gilens tarafından ABD hükümetinin 1.779 kararı üzerinde yapılan bir araştırma şu sonuca varmıştır "Elitler ve iş dünyasının çıkarlarını temsil eden organize gruplar ABD hükümet politikası üzerinde önemli bağımsız etkilere sahipken, ortalama vatandaşlar ve kitle temelli çıkar gruplarının bağımsız etkisi ya çok azdır ya da hiç yoktur."

Çete yönetimi

Platon'un Cumhuriyet adlı eseri, Sokrates'in anlatımı aracılığıyla demokrasiye eleştirel bir bakış açısı sunar: "Demokrasi, çeşitlilik ve düzensizlikle dolu, hem eşitlere hem de eşit olmayanlara bir tür eşitlik dağıtan büyüleyici bir yönetim biçimidir." Platon eserinde en iyiden en kötüye doğru 5 yönetim biçimi sıralar. Cumhuriyet'in Atina'daki siyasi düşüncenin ciddi bir eleştirisi olduğunu varsayan Platon, sadece isteksiz filozof-krallar (en bilge adamlar) tarafından yönetilen bir aristokrasi olan Kallipolis'in adil bir yönetim biçimi olduğunu savunur.

James Madison, Federalist No. 10'da demokrasiyi eleştirmiş ve cumhuriyetin tercih edilebilir bir yönetim biçimi olduğunu savunarak şöyle demiştir: "... demokrasiler her zaman çalkantı ve çekişme sahneleri olmuşlardır; her zaman kişisel güvenlik ya da mülkiyet haklarıyla bağdaşmaz bulunmuşlardır; ve genel olarak ölümleri şiddetli olduğu kadar yaşamları da kısa olmuştur." Madison, Federalist No. 10'da cumhuriyetlerin demokrasilerden üstün olduğunu çünkü cumhuriyetlerin çoğunluğun tiranlığına karşı koruma sağladığını ileri sürmüştür: "Hiziplerin etkilerini kontrol etmede bir cumhuriyetin demokrasiye karşı sahip olduğu avantajın aynısı, büyük bir cumhuriyetin küçük bir cumhuriyete karşı sahip olduğu avantajdır". Thomas Jefferson "seçimli bir despotizm uğruna savaştığımız hükümet değildir" uyarısında bulunmuştur.

Demokrasiyi uluslararası ilişkiler disiplininde özellikle cumhuriyetçi liberal düşünürler dile getirmişlerdir. Genel olarak 'demokratik, liberal cumhuriyetler birbiriyle savaşmazlar' cümlesiyle açıklanabilir. ’Demokratik cumhuriyetçi hükûmetlerin karşılıklı saygı ve uzlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne daha fazla önem verdikleri iddia edilerek liberal demokratik devletlerin artması, uluslararası barışın yaygınlaştırılmasının garantisi olarak görülmektedir.

Siyasi istikrarsızlık

Son zamanlarda demokrasi yeterince siyasi istikrar sağlamadığı için eleştirilmektedir. Hükümetler sık sık seçimle işbaşına gelip gittiğinden, demokratik ülkelerin politikalarında hem ülke içinde hem de uluslararası alanda sık sık değişiklikler olma eğilimindedir. Bir siyasi parti iktidarı elinde tutsa bile, ses getiren, manşetlere taşınan protestolar ve popüler medyadan gelen sert eleştiriler ani ve beklenmedik siyasi değişiklikleri zorlamak için genellikle yeterli olmaktadır. İş dünyası ve göçle ilgili politikaların sık sık değiştirilmesi yatırımları caydırabilir ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi engelleyebilir. Bu nedenle pek çok kişi, ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılmasının en önemli öncelikler olduğu gelişmekte olan bir ülke için demokrasinin istenmediği fikrini ortaya atmıştır.

Bu oportünist ittifak sadece ideolojik olarak birbirine zıt çok sayıda gruba hitap etmek gibi bir handikapa sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda koalisyon ortaklarına yönelik muamelede algılanan ya da gerçekleşen herhangi bir dengesizlik ya da koalisyon ortaklarının kendi içlerindeki liderlik değişiklikleri, koalisyon ortağının hükümetten desteğini çekmesiyle kolayca sonuçlanabileceğinden genellikle kısa ömürlü olur.

Önyargılı medya, siyasi istikrarsızlığa neden olmakla suçlanmakta ve demokrasinin desteklenmesinden ziyade engellenmesine yol açmaktadır.

Muhalefetin varlığı

Modern zamanlarda demokrasi neredeyse her zaman daha önce var olan hükümetin muhalefetiyle ve çoğu zaman da toplumsal elitlerin muhalefetiyle karşı karşıya kalmıştır. Demokratik olmayan bir devlette demokratik bir hükümetin uygulanması tipik olarak demokratik devrimle gerçekleşir.

Çoğulcu demokrasilerin en temel unsurlarından birisi de muhalefet ya da yönetime eleştiri hakkının varlığıdır. Demokrasiler eleştirenin en geniş ölçekte kabul edildiği siyasal sistemlerdir. Muhalefetin varlığı ile beraber insanlar yönetime karşı eleştiri hakkına sahip olurlar.

Demokratikleşme

Hong Kong'da demokrasi talep eden pankart, Ağustos 2019

Birçok filozof ve araştırmacı, demokrasinin evrimini desteklediği düşünülen tarihsel ve sosyal faktörlerin ana hatlarını çizmiştir.

Diğer yorumcular ise ekonomik kalkınmanın etkisinden bahsetmişlerdir. İlgili bir teoride Ronald Inglehart, modern gelişmiş ülkelerdeki gelişmiş yaşam standartlarının insanları temel yaşamlarını sürdürebilecekleri konusunda ikna edebileceğini ve bunun da demokrasi ile yakından ilişkili olan kendini ifade etme değerlerine daha fazla vurgu yapılmasına yol açabileceğini öne sürmektedir.

Douglas M. Gibler ve Andrew Owsiak çalışmalarında demokrasinin gelişimi için barış ve istikrarlı sınırların önemini savunmuşlardır. Genellikle demokrasinin barışa neden olduğu varsayılmıştır, ancak bu çalışma tarihsel olarak barışın neredeyse her zaman demokrasinin kurulmasından önce geldiğini göstermektedir.

Carroll Quigley, silahların özelliklerinin demokrasinin ana belirleyicisi olduğu sonucuna varıyor: Demokrasi -bu senaryoya göre- ancak mevcut en iyi silahlar bireyler için kolay elde edilebilir ve kullanılabilir olduğunda ortaya çıkma eğilimindedir. 1800'lere gelindiğinde silahlar mevcut en iyi kişisel silahlardı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (zaten nominal olarak demokratikti) neredeyse herkes bir silah satın alabiliyor ve nasıl kullanılacağını oldukça kolay bir şekilde öğrenebiliyordu. Hükümetler daha iyisini yapamazdı: silahlı vatandaş askerlerden oluşan kitlesel ordular çağı haline geldi. Benzer şekilde, Periclean Yunanistan'ı da yurttaş askerlerin ve demokrasinin çağıydı.

Diğer teoriler eğitimin ve insan sermayesinin ve bunların içinde de bilişsel yeteneğin artan hoşgörü, rasyonalite, siyasi okuryazarlık ve katılımla ilgisini vurgulamıştır. Eğitimin ve bilişsel yeteneğin iki etkisi ayırt edilmektedir:

 • bilişsel etki (rasyonel seçimler yapma yetkinliği, daha iyi bilgi işleme)
 • kendisi de zekaya bağlı olan etik bir etki (demokratik değerlerin, özgürlüğün, insan haklarının vb. desteklenmesi).

Demokrasinin neden ortaya çıktığı ve sürdürüldüğüne dair geleneksel teorilerle tutarlı kanıtlar bulmak zor olmuştur. İstatistiksel analizler, ülkeler daha zengin, daha eğitimli veya daha az eşitsiz hale geldiklerinde demokrasinin ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğu iddiası için güvenilir bir kanıt olmadığını göstererek modernleşme teorisine meydan okumuştur. Aslında, ampirik kanıtlar ekonomik büyüme ve eğitimin modernleşme teorisinin öne sürdüğü gibi demokratikleşme talebinin artmasına yol açmayabileceğini göstermektedir: tarihsel olarak, çoğu ülke demokrasiye geçmeden çok önce ilköğretime erişimde yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bazı durumlarda eğitim, demokratikleşme için bir katalizör görevi görmek yerine, demokratik olmayan rejimler tarafından tebaalarının beyinlerini yıkamak ve iktidarlarını güçlendirmek için kullanılıyor olabilir.

Eğitim ve ekonomik büyüme arasında varsayılan bağlantı, ampirik kanıtlar analiz edildiğinde sorgulanmaktadır. Farklı ülkeler arasında, eğitim düzeyi ile matematik test puanları arasındaki korelasyon çok zayıftır (.07). Benzer şekilde, öğrenci başına yapılan harcamalar ile matematik yeterliliği arasında da zayıf bir ilişki vardır (.26). Buna ek olarak, tarihsel kanıtlar, kitlelerin ortalama insan sermayesinin (okuryazarlık oranları kullanılarak ölçülen), aksi yöndeki argümanlara rağmen Fransa'da 1750'den 1850'ye kadar sanayileşmenin başlangıcını açıklamadığını göstermektedir. Bu bulgular birlikte, eğitimin genellikle iddia edildiği gibi her zaman beşeri sermayeyi ve ekonomik büyümeyi teşvik etmediğini göstermektedir. Bunun yerine, kanıtlar, eğitim sunumunun genellikle ifade edilen hedeflerinin gerisinde kaldığını veya alternatif olarak, siyasi aktörlerin eğitimi ekonomik büyüme ve kalkınma dışındaki hedefleri desteklemek için kullandığını ima etmektedir.

Bazı akademisyenler, ister coğrafi ister demografik olsun, çağdaş siyasi kurumların "derin" belirleyicilerini aramışlardır. Daha kapsayıcı kurumlar demokrasiye yol açar çünkü insanlar daha fazla güç kazandıkça elitlerden daha fazla şey talep edebilirler, onlar da konumlarını korumak için daha fazla şeyden ödün vermek zorunda kalırlar. Bu erdemli döngü demokrasiyle sonuçlanabilir.

Bunun bir örneği hastalık ortamıdır. Dünya genelinde farklı ölüm oranlarına sahip yerler farklı nüfus ve üretkenlik seviyelerine sahipti. Örneğin Afrika'da, insanları ve canlı hayvanları etkileyen çeçe sineği, Afrikalıların toprağı sürme kabiliyetini azalttı. Bu da Afrika'yı daha az yerleşik hale getirdi. Sonuç olarak, siyasi güç daha az yoğunlaştı. Bu durum Avrupa ülkelerinin Afrika'da kurduğu sömürge kurumlarını da etkiledi. Sömürgeci yerleşimcilerin bir yerde yaşayıp yaşayamayacağı, farklı ekonomik ve sosyal yollara yol açan farklı kurumlar geliştirmelerine neden oldu. Bu aynı zamanda gücün dağılımını ve insanların yapabileceği kolektif eylemleri de etkiledi. Sonuç olarak, bazı Afrika ülkeleri demokrasilere, bazıları ise otokrasilere sahip olmuştur.

Demokrasi için coğrafi belirleyicilere bir örnek, kıyı bölgelerine ve nehirlere erişime sahip olmaktır. Bu doğal donanım, ticaretin sağladığı faydalar sayesinde ekonomik kalkınma ile olumlu bir ilişki içindedir. Ticaret ekonomik kalkınmayı getirmiş, bu da iktidarı genişletmiştir. Gelirleri artırmak isteyen yöneticiler, insanların yatırım yapması için teşvik yaratmak amacıyla mülkiyet haklarını korumak zorunda kalmıştır. Daha fazla insan daha fazla güce sahip oldukça, yöneticiler tarafından daha fazla taviz verilmesi gerekti ve bu süreç birçok yerde demokrasiye yol açtı. Bu belirleyiciler, siyasi güç dengesini hareket ettiren toplumun yapısını tanımlamıştır.

Robert Michels, demokrasinin hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemese de, demokrasi için çabalama eylemi içinde demokrasinin kendiliğinden gelişebileceğini ileri sürmektedir:

Masaldaki köylü, ölüm döşeğindeyken oğullarına tarlada bir hazine gömülü olduğunu söyler. Yaşlı adamın ölümünden sonra oğulları hazineyi bulmak için her yeri kazarlar. Ancak bulamazlar. Ancak yorulmak bilmeyen emekleri toprağı iyileştirir ve onlar için nispeten daha iyi bir refah sağlar. Masaldaki hazine demokrasiyi sembolize ediyor olabilir.

Yıkım

Bazı demokratik hükümetler ani bir devlet çöküşü ve demokratik olmayan bir yönetim biçimine doğru rejim değişikliği yaşamıştır. İç askeri darbeler veya isyanlar demokratik hükümetlerin devrildiği en yaygın yöntemlerdir. (Bkz. Ülkelere göre darbe ve darbe girişimleri listesi ve İç savaşlar listesi.) İspanya İç Savaşı, Birinci Fransız Cumhuriyeti'ni sona erdiren 18 Brumaire Darbesi ve Birinci Portekiz Cumhuriyeti'ni sona erdiren 28 Mayıs 1926 darbesi bunlara örnek olarak verilebilir. Bazı askeri darbeler, 1954 Guatemala darbesi ve 1953 İran darbesi gibi yabancı hükümetler tarafından desteklenmektedir. Demokrasiye ani bir son vermenin diğer türleri arasında şunlar sayılabilir:

 • İşgal, örneğin Almanya'nın Çekoslovakya'yı işgali ve Güney Vietnam'ın düşmesi.
 • Hükümet liderinin yasal olmayan bir şekilde tüm gücü ele geçirdiği veya görev süresini yasadışı bir şekilde uzattığı kendi kendine darbe. Bu şu yollarla yapılabilir:
  • 1992'deki Peru darbesinde olduğu gibi anayasanın kararname ile askıya alınması
  • Daha önce adil bir şekilde seçilmiş bir yetkilinin veya siyasi partinin yeniden seçilmesini sağlamak için seçim hilesi kullanan bir "seçim öz darbesi". Örneğin 1999 Ukrayna başkanlık seçimleri, 2003 Rusya parlamento seçimleri ve 2004 Rusya başkanlık seçimleri.
 • Normalde hükümette yer almayan bir hükümdarın tüm gücü ele geçirdiği kraliyet darbesi. Örneğin 6 Ocak Diktatörlüğü, 1929 yılında Yugoslavya Kralı I. Alexander'ın parlamentoyu görevden alıp kararnamelerle yönetmeye başlamasıyla başlamıştır.

Demokratik gerileme, ulusal güvenliğe verilen önemin artması ve özgür ve adil seçimlerin, ifade özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aşınması yoluyla demokrasiyi tedrici bir şekilde sona erdirebilir. Ünlü bir örnek, Weimar Almanya'sında demokrasiyi yasal olarak sona erdiren ve Nazi Almanya'sına geçişe işaret eden 1933 tarihli Etkinleştirme Yasası'dır.

Geçici ya da uzun süreli siyasi şiddet ve hükümet müdahaleleri özgür ve adil seçimleri engelleyerek hükümetlerin demokratik niteliğini aşındırabilir. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri gibi köklü demokrasilerde bile yerel düzeyde gerçekleşmiştir; örneğin 1898 Wilmington ayaklanması ve Yeniden Yapılanma döneminden sonra Afro-Amerikalıların haklarından mahrum bırakılması.

Kitle iletişim araçlarının önemi

Demokrasi teorisi, seçmenlerin sosyal konular, politikalar ve adaylar hakkında iyi bilgilendirildikleri ve böylece gerçekten bilinçli bir karar verebilecekleri şeklindeki örtük varsayıma dayanır. 20. yüzyılın sonlarından bu yana, haber medyasının eğlence ve dedikoduya daha fazla odaklanması ve siyasi konularda ciddi gazetecilik araştırmalarına daha az yer vermesi nedeniyle seçmenlerin yeterince bilgilendirilmemiş olabileceğine dair endişeler giderek artmaktadır.

Medya profesörleri Michael Gurevitch ve Jay Blumler, bir demokraside kitle iletişim araçlarının yerine getirmesi beklenen bir dizi işlev önermişlerdir:

 • Sosyopolitik çevrenin gözetlenmesi
 • Anlamlı gündem belirleme
 • Anlaşılır ve aydınlatıcı bir savunuculuk için platformlar
 • Farklı görüşler arasında diyalog
 • Yetkililerin gücü nasıl kullandıkları konusunda hesap vermelerini sağlayacak mekanizmalar
 • Vatandaşların öğrenmesi, seçmesi ve dahil olması için teşvikler
 • Medya dışındaki güçlerin bağımsızlıklarını, dürüstlüklerini ve izleyicilere hizmet etme kabiliyetlerini yıkma çabalarına karşı ilkeli bir direniş
 • Potansiyel olarak ilgili ve kendi siyasi çevresini anlamlandırabilen izleyici üyeye saygı duygusu

Bu öneri, haber medyasının iyi işleyen bir demokrasinin gerektirdiği şartları gerçekten yerine getirip getirmediği konusunda pek çok tartışmaya yol açmıştır. Ticari kitle iletişim araçları genellikle sahipleri dışında kimseye karşı sorumlu değildir ve demokratik bir işleve hizmet etme yükümlülükleri yoktur. Esas olarak ekonomik piyasa güçleri tarafından kontrol edilirler. Şiddetli ekonomik rekabet, kitle iletişim araçlarını demokratik ideallerden uzaklaşmaya ve tamamen rekabette nasıl ayakta kalacaklarına odaklanmaya zorlayabilir.

Haber medyasının magazinleşmesi ve popülerleşmesi, istatistikler ve ilkeler yerine insan örneklerine giderek daha fazla odaklanılmasında görülmektedir. Popüler medyada politikacılara kişilik olarak daha fazla odaklanılmakta ve siyasi konulara daha az odaklanılmaktadır. Seçim kampanyaları daha çok at yarışı olarak ele alınmakta, ideolojiler ve meseleler hakkındaki tartışmalara daha az yer verilmektedir. Medyanın spin, çatışma ve rekabet stratejilerine odaklanması, seçmenlerin siyasetçileri idealist olmaktan ziyade egoist olarak algılamasına yol açmıştır. Bu durum güvensizliği ve siyasete karşı alaycı bir tutumu, daha az sivil katılımı ve oy vermeye daha az ilgiyi teşvik etmektedir. Sosyal sorunlara etkili siyasi çözümler bulma becerisi, sorunlar yapısal nedenlerden ziyade bireylere yüklendiğinde engellenmektedir. Bu kişi merkezli odaklanma sadece iç sorunlar için değil, uluslararası çatışmaların siyasi ve ekonomik yapılardan ziyade yabancı devlet başkanlarına yüklendiği dış politika için de geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Medyanın korku ve terörizme güçlü bir şekilde odaklanması, askeri mantığın kamu kurumlarına nüfuz etmesine izin vererek gözetimin artmasına ve sivil hakların aşınmasına yol açmıştır.

Esaslı, çeşitli ve çarpıtılmamış bilgiye erişim eksikliği vatandaşların siyasi süreci değerlendirme kabiliyetini engellediğinde demokratik sistemin yanıt verebilirliği ve hesap verebilirliği tehlikeye girmektedir. Rekabetçi haber medyasının hızlı temposu ve önemsizleştirmesi siyasi tartışmaları köreltmektedir. Karmaşık siyasi meselelerin kapsamlı ve dengeli bir şekilde araştırılması bu formata uymamaktadır. Siyasal iletişim kısa zaman dilimleri, kısa sloganlar, basit açıklamalar ve basit çözümlerle karakterize edilmektedir. Bu da ciddi tartışmalardan ziyade siyasi popülizme yol açmaktadır.

Ticari kitle iletişim araçları genellikle siyasi yelpazede farklılaştırılmıştır, böylece insanlar çoğunlukla zaten hemfikir oldukları görüşleri duyabilirler. Çok fazla tartışma ve farklı görüşler ticari haber medyası için her zaman karlı değildir. Farklı insanlar farklı haberleri okuduğunda ve farklı TV kanallarını izlediğinde siyasi kutuplaşma ortaya çıkmaktadır. Bu kutuplaşma, yankı odaları olarak adlandırılan ve insanların çoğunlukla benzer düşünen insanlardan oluşan gruplarla iletişim kurmasını sağlayan sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşmiştir. Aşırı siyasi kutuplaşma demokratik kurumlara olan güveni sarsarak sivil hakların ve ifade özgürlüğünün erozyona uğramasına ve hatta bazı durumlarda otokrasiye geri dönülmesine yol açabilir.

Birçok medya akademisyeni, kamu hizmeti yükümlülüğü olan ticari olmayan haber medyasını, serbest piyasanın sağlayamadığı türden siyasi içerikler sağlayarak demokratik süreci iyileştirmenin bir aracı olarak tartışmıştır. sağlamak. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerde demokrasiyi güçlendirmek için kamu hizmeti yayıncılığını tavsiye etmiştir. Bu yayın hizmetleri, siyasi ve ekonomik çıkarların müdahalesinden yeterince korunan bağımsız bir düzenleyici kuruma karşı sorumlu olmalıdır. Kamu hizmeti medyasının seçmenlere güvenilir bilgi sağlama yükümlülüğü vardır. Birçok ülkede, özellikle Avrupa ve Japonya'da, kamu hizmeti yükümlülüğü olan ve kamu tarafından finanse edilen radyo ve televizyon kanalları bulunurken, bu tür medya, gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere diğer ülkelerde zayıftır ya da hiç yoktur. ABD. Birçok çalışma, ticari yayın medyasının kamu hizmeti medyası üzerindeki hakimiyeti arttıkça, medyada politika ile ilgili bilgi miktarının azaldığını ve at yarışı gazeteciliğine, kişiliklere ve politikacıların tuhaflıklarına daha fazla odaklanıldığını göstermiştir. Kamu hizmeti yayıncıları, ticari medyaya kıyasla daha fazla politika ile ilgili bilgi ve gazetecilik normlarına ve tarafsızlığa daha fazla saygı ile karakterize edilir. Ancak, deregülasyon eğilimi kamu hizmeti modelini ticari medya ile rekabetin artan baskısı altına sokmuştur. medya.

İnternet ve sosyal medyanın ortaya çıkışı siyasi iletişim koşullarını derinden değiştirmiştir. Sosyal medya, sıradan vatandaşlara, büyük haber medyasının filtrelerini aşarak görüşlerini dile getirme ve bilgi paylaşma konusunda kolay erişim sağlamıştır. Bu genellikle demokrasi için bir avantaj olarak görülmektedir. Yeni iletişim olanakları, toplumsal hareketlerin ve protesto hareketlerinin işleyiş ve örgütlenme biçimlerini temelden değiştirmiştir. İnternet ve sosyal medya, gelişmekte olan ülkelerdeki ve yükselen demokrasilerdeki demokrasi hareketlerine sansürü aşmalarını, görüşlerini dile getirmelerini ve protestolar düzenlemelerini sağlayan güçlü yeni araçlar sağlamıştır.

Sosyal medyayla ilgili ciddi bir sorun, doğruluk filtrelerinin olmamasıdır. Yerleşik haber medyası güvenilir olarak itibarını korumak zorundayken, sıradan vatandaşlar güvenilir olmayan bilgiler paylaşabilir. Aslında, araştırmalar yanlış hikayelerin doğru hikayelerden daha fazla viral olduğunu göstermektedir. Yalan haberlerin ve komplo teorilerinin yaygınlaşması, halkın siyasi sisteme ve kamu görevlilerine olan güvenini sarsabilir.

Güvenilir bilgi kaynakları demokratik süreç için elzemdir. Daha az demokratik hükümetler iktidarda kalabilmek için sansür, propaganda ve yanlış bilgilendirmeye büyük ölçüde bel bağlarken, bağımsız bilgi kaynakları bu hükümetlerin meşruiyetini zayıflatabilir.

Etimoloji

Demokrasi, Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiş olup Türkçede ilk kullanımı 1870'lerin başında tespit edilmiştir. Kelime Fransızcaya Latinceye dēmocratia şekliyle Grekçeden ödünçleme vasıtasıyla girmiştir. Nihai olarak sözcük halk, ahali anlamındaki δῆμος (dêmos) ile egemen, muktedir anlamındaki κράτης (krátēs) kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş Grekçe δημοκρατεία (Bu ses hakkındadēmokrateía ) sözcüğünden türemiştir.

Normatif demokrasi teorisi

Bu teoriye göre demokrasinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için, alınan kararların halkın tamamını memnun etmesi gerekir. Ancak gerçek hayatta bu durum imkânsızdır. Zira her bireyin beklentileri, istekleri, ihtiyaçları farklıdır; herkesi aynı anda memnun etmek imkânsızdır. Dolasıyla bu teori ideal ve ütopik bir teoridir. Günümüzde hiçbir devlette uygulanmamaktadır.

Ampirik demokrasi teorisi

Bu teoriye göre demokrasi, halkın tamamını değil olabildiğince büyük kısmını memnun etmeye çalışır. Amacı herkes değil mümkün olduğunca çok kişiyi memnun etmektir. Dolayısıyla gerçek hayatta uygulanması en mümkün teoridir. Robert Dahl, bu teoriye göre dizayn edilmiş olan demokrasilere "poliarşi" der. Bir demokratik devletin demokratik bir poliarşi olup olmadığını belirleyen kıstaslar şunlardır:

 • Üst düzey siyasi makamları kullanacak kişiler (Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar vb.) seçim yoluyla belirlenir.
 • Seçimler belirli aralıklarla, kesintisizce yapılır.
 • Muhalefet partilerine iktidarı ele geçirme olanağı sağlanır. (Örneğin seçim barajı düşük tutulur veya aynı cumhurbaşkanının üst üste seçilmesi yasaklanır.)
 • Tek parti yönetimi yoktur. Birden fazla parti kurulmasına izin verilir.
 • Temel insan hakları anayasa ile güvence altına alınmıştır.
 • Seçimler serbesttir; hiçbir seçmen oy kullanıp kullanmamak konusunda zorlanmaz.

Robert Dahl, bu şartları sağlamayan devletleri demokratik saymaz.

Tarihçe

Orta çağ

Magna Carta

Orta çağda demokrasinin gelişme süreci içindeki en büyük olay İngiltere'de kralın yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlayan Magna Carta Libertatum'un (Büyük sözleşme) imzalanmasıdır. Bu belge doğrultusunda ilk seçimler 1265 yılında yapılmıştı. Fakat bu seçimlere, yapılan kısıtlamalar sebebiyle halkın çok az bir bölümü katılabilmişti.

Birçok ülkede devlet yönetiminde zaman zaman demokrasiye benzer uygulamalar yapılmıştı. Örneğin İtalyan şehir devletlerinde, İskandinav ülkelerinde, İrlanda'da ve değişik ülkelerde bulunan küçük otonom bölgelerde demokrasinin prensiplerinden seçim yapılması, meclis oluşturulması gibi uygulamalar oluyordu. Fakat hepsinde demokrasiye katılım erkek olma, belli miktarda vergi verme gibi standartlarla kısıtlanıyordu.

Demokrasi modelleri

Demokrasi tarihinde uygulanan sistemler oldukça çeşitlidir. Bunları kısaca beş grup içinde toplanabilir:

Koruyucu demokrasi

Orta Çağ yönetimlerinden çıkmaya çalışan Avrupalılar, 18. ve 19. yüzyılda demokrasiyi daha çok kendilerini hükümetin zorbalıklarından korunmanın bir yolu olarak görmekteydiler.

‘Korumacı demokrasi sınırlı ve dolaylı bir demokrasi modeli sunar. Pratikte, yönetilenlerin rızası düzenli ve rekabetçi seçimlerle sağlanır. Siyasi eşitlik böylelikle eşit oy hakkını ifade eden teknik bir kavrama dönüşür. Dahası, oy hakkı gerçek bir demokrasi için yeterli değildir. Bireysel özgürlükleri korumak için yasama, yürütme ve yargı üzerinden güçler ayrılığına dayalı bir sistemin tesisi şarttır.

Kalkınmacı demokrasi

Bireyin ve toplumun gelişimini esas saymıştır. Bu tip demokrasilerin en radikal olanı Jean-Jacques Rousseau tarafından dile getirilmiştir. Ona göre bireyler ancak içinde bulundukları toplumun kararlarını şekillendirebilmesine doğrudan ve sürekli olarak katılımları halinde 'özgür' olabilirler. Bu açıdan bakıldığında, doğrudan demokrasiyi tanımlamakla birlikte bu şekilde oluşturulacak genel iradeye vatandaşların itaat etmesi durumunda özgürlüğe kavuşacakları savıyla ayrılır.

Kalkınmacı demokrasinin, liberal demokrasiye daha ılımlı hali ise John Stuart Mill tarafından dile getirilmiştir. Mill’e göre demokrasinin en büyük yararı, vatandaşların siyasi hayata katılımlarını sağlayarak, onların anlayışlarını ve duyarlılıklarını güçlendirmesidir. Bu yüzden kadın olsun fakir olsun herkesin oy verme hakkının olması gerektiğini savunur. Fakat bu oy hakkını ‘eşit’ olarak savunmamıştır. Örneğin vasıfsız işçinin bir oy vasıflı işçinin iki oy, donanımlı meslek sahiplerinin ise beş oy hakkına sahip olması gerektiğini, böylelikle demokraside “çoğunluğun tiranlığı” korkusundan kurtulabilineceğini savunuyordu. Basitçe herkesin oy hakkının olmasını savunurken çoğunluğun verdiği kararların her zaman doğru olmayabileceğini belirtiyordu.

Liberal demokrasi

Demokraside önceliğin özgürlüğe mi yoksa eşitliğe mi verilmesi gerektiği tarih boyunca tartışılmış ve tarih, bu ikisini bir arada tutacak sistem teorisini üretme çabalarıyla sıklıkla karşılaşmıştır. Liberal demokrasi sistemi de bunlardan biridir. İçinde barındırdığı liberal kelimesiyle özgürlüğü, demokrasideki siyasi eşitlik kavramıyla da eşitliği temsil etmektedir. Bunu düşünürken ekonomi disiplinindeki liberalizm ile siyaset disiplinindeki liberalizmin birbirinden ayırmamız gerekir.

Basit olarak liberal demokrasi; iktidarı halkın belirlediğini ancak bu iktidarın bireysel özgürlüklerle sınırlandığı bir siyasal sistem olarak belirtebiliriz.

Hoşgörü ve tüm fikirlerin var olabildiği bir rekabet ve siyasi eşitlik prensiplerinde gerçekleştirilen seçimlerle iktidara temsili bireylerin getirilmesi liberal demokrasilerin temel nitelikleridir.

Sosyal demokrasi

Bu kavram komünist rejimlerde gelişmiş demokrasi çeşitlerini kapsamaktadır. Kendi aralarında farklar bulunmasına rağmen liberal demokrasi sistemleriyle kesin olarak karşıt bir çizgidedir. Genel olarak siyasi eşitliğin yanında sosyal demokrasi ile ekonomik eşitliğin de sağlanması gerekliliğini savunmuşlardır.

Karl Marx, kapitalizmin yıkılmasından sonra geçici bir proletaryanın devrimci diktatörlüğünün olacağını sonradan ise proleter demokrasi sistemiyle komünist bir toplumun oluşacağını savunmuştur. Komünist devletlerde görülen demokrasi sisteminin fikir yapısı Marx’tan çok Lenin’e aittir.

Bu ülkelerde, partilerin denetimsiz gücünün demokrasiyi gölgede bıraktığı eleştirisi yaygın olarak yapılmaktadır.

Demokrasiyle ilintili kavramlar

Demokrasi ile sekülerizm

Sekülerizm, liberal demokrat düşünürler tarafından ortaya atılan dinin siyasetten ayrılması düşüncesinin genel adı olarak karşımıza çıkar. Liberal demokratlar, demokrasinin ‘çoğunluğun tiranlığına’ dönüşmesini engellemek için devletin tüm dinlere aynı mesafede kalmasını bir zorunluluk olarak görürler.

Farklı dinlerin din bilginleri ve din bilimciler, çeşitli dinler açısından düşünsel anlamda sekülerizme karşı çıksalar da bu konular genellikle tartışmalıdır. Bununla birlikte dini planda demokrasi genelde kabul görmüştür, hatta sekülerizm karşıtı bazı din adamları demokrasinin sekülerizm olmaksızın var olabileceği görüşünü ileri sürmüştür.

Güçler ayrılığı

Güçler ayrılığı ilkesi yasama, yürütme ve yargı kurumlarının, devletin farklı organlarında bulundurularak iktidarın tek elde toplanmasını engellemek ve bu üç kurumun birbirlerini denetleyebilmesini sağlamak anlamına gelir. 'Devlet iktidarının üçe bölünmesi ve bunların ayrı organlara verilmesi gerektiği yolundaki yaklaşım, siyasal rejimlerin sınıflandırılmasında da temel alınmıştır. Buna göre yasama ve yürütme güçlerinin bir elde toplandığı rejimlere “güçler birliği”, bu yetkilerin birbirinden bağımsız ayrı organlara verildiği sistemlere ise “güçler ayrılığı” sistemleri adı verilmektedir.'

John Locke ise iktidarın gücünü yasama, yürütme ve federatif olarak ayırır. 'Burada federatif güç, bütün topluluk, savaş, barış, birlik, ittifak ve devletin kendi dışındaki bütün kişiler ve topluluklarla her türlü işlemi yapma gücü olarak ifade edilir.'

İktidarın paylaşımı sayesinde demokratik yollarla iktidara gelen kişiler kendi tiranlıklarının kurmaları engellenmeye çalışılmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi ile karşılıklı denetimin önemi, özellikle II. Dünya Savaşı öncesi Adolf Hitler'in demokratik yollarla iktidara gelmesinden sonra artmıştır.

Demokrasinin araçları

Bern parlâmentosu

Demokrasinin oluşmasını sağlayan, demokrasinin gelişmesini amaçlayan kurum ve oluşumlar aslında birçok siyasi sistemde de mevcuttur. Her devletin bir anayasaya sahip olması veya her ülkede siyasi parti bulunmasına rağmen yönetim şekilleri olarak isimleri değiştirilir. Çünkü önemli olan bu kurumlar arasındaki ilişkilerdir.

Parlamento

Demokraside meclis, rekabet ve eşit oy ilkeleriyle halkın temsilcilerinin oluşturduğu bir kurumdur. Meclis sistemleri hem nitelik hem de nicelik olarak her ülkede farklı gelişmiştir.

Siyasi partilerin seçim listesi

Tek meclisli sistem, çift meclisli sistem ve başkanlık sistemi olarak genellendirebiliriz. Yine görev olarak, güçler ayrılığı ilkesindeki yasamayı yapan kurum olarak genellendirebiliriz. Meclislerin işlevleri: yasama, temsil, denetleme ve meşruluktur.

Siyasi partiler

Partiler temsil işlevi için kullanılan araçlardır. Demokratik ülkelerde siyasi parti bireylerin aktif siyaset yapacakları alanlardan biri ve en önemlisidir. Ülkelerdeki seçim sistemlerine göre iki partili sistem ya da çok partili sistem oluşur.

İngiltere’deki gibi iki partinin ağırlıklı olduğu sistemler, seçmenlerin çoğunluğunun bulunduğu ‘orta alandaki’ bir yoğunlaşmaya yol açma ve daha radikal düşünceleri dışlama eğilimindedir. Her bir partinin çok sayıda görüşü temsil ettiği düşünülür.

Çok partili siyasi sistemlerde ise düşünceler daha doğrudan temsil edilir. Dinsel, etnik veya sınıfsal düşünceleri temsil ettiğini düşünen partiler bulunur. Bu halkın egemenliğinin meclise daha fazla yansımasını sağlarken, mecliste farklı görüşlerde bulunan birçok parti olduğu için istikrarın sağlanması güçleşir.

Anayasa

Anayasa, bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen yazılı belgelerdir. Ayrıca kişisel hak ve özgürlükler bu belgede belirlendiği için çoğunluğun yönettiği bir toplumda iktidarda olanların sınırlarını belirler. Demokrat düşünürler tarafından çoğunluğun tiranlığının kurulmasını engelleyecek bir devlet organı olarak kabul edilir.

Sivil toplum örgütleri

Sivil toplum örgütleri demokrasiyle ortaya çıkan bir örgütlenme değildir ama demokrasiyle önem kazanmıştır. ’Sivil toplum, modern manada anlamını demokrasi ile kazanırken, demokrasi de katılım problemlerin çözümünü sivil toplum ile sağlamıştır.’ Birbirleriyle ortak amaçlara sahip insanların oluşturdukları grupların seslerini ve isteklerinin daha fazla duyurabilmenin bir yoludur. Örneğin devletin ekonomideki katılımını azaltmaya çabalayan iş adamları, devletin sosyal hizmetlerinde eşitliğin sağlanmasını amaçlayan örgütler ve işçilerin veya memurların yaşam kalitelerini arttırmaya çalışan sendikalar gibi çeşitli amaçlarla toplanmış ve bunun için demokrasiye katılımı güçlendirmiş ayrıca bir bakıma halkın temsilcilerini kendi amaçları doğrultusunda denetleyebilen ya da kendi amaçlarına ulaşmak için kamuoyu yaratmaya çalışan gruplardır.

Sivil toplum örgütlerinin özelliği çoğulcu bir yapıya sahip olmasıdır. Larry Diamond’a göre 'sivil toplumun bu çoğulcu yapısı, siyaset alanını kontrol altına almaya çalışan etnik, dinci, devrimci ya da otoriter örgütlenmelerle anlaşamaz hale getirir.'

Kolluk kuvvetleri

Tayland, 24 Eylül 2006 askeri darbesinden bir görüntü.

Ordu ve polis güçlerinin demokraside ne kadar bulunduğu, ne kadar bulunması gerektiği her zaman tartışma konusu olmuştur. Dış tehlikelere karşı ordunun iç düzen içinde polisin silah tekellerinin bulunması onları demokrasi için gerekli kılmakla birlikte demokrasiyi kaldırma veya kesintiye uğratma güçleriyle de tartışma konusu yapmıştır.

Gelişmiş demokratik ülkelerde sivil siyasetçiler, hem hukuken hem de fiilen ordunun üstündedir ve ordu siyasi karar alma mekanizmasının içine olabildiğince az katılır. Özellikle Soğuk Savaş sonrası sivil siyasetçinin üstünlüğü giderek artmaktadır.

Demokratik olarak yeterince gelişmemiş ülkelerde ise askerler, danışma kurullarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak karar alma mekanizmasının içinde bulunur. Bu tip ülkelerdeki ortak özellik; ordunun ülke içindeki kurumlar arasında en ileri teknolojiye sahip ve modern dünyaya en yakın olan kurum olmasıdır. 'Ordu genellikle ekonomik gerilik, iç karışıklıkların artması, sivil yönetimin meşruluğunu kaybetmesi, ordu ve hükûmet arasındaki ihtilaf veya uluslararası kamuoyunun darbe yönündeki olumlu yaklaşımı gibi sebeplerle siyasete müdahale eder.'

Polis ise “yönetici sınıfın çıkarlarında hareket etmeye başlarsa ne olur?” sorusuyla düşünürlerin üzerinde durduğu bir kondur. Aristo’nun ‘muhafızlardan kim muhafaza edecek?’ sorusu bu kaygının çok eskilere dayandığını gösterir. Polis gücünün demokrasinin sağladığı hak ve özgürlükleri kısıtlamaması ve gerektiği zaman yargıya hesap verebilmesi gerekliliği demokratik düşünürlerin ortak tavrı olmasına rağmen bunun nasıl ve ne kadar yapılması gerektiği konusunda görüş ayrılıkları yaşanır.

Demokrasinin temel gereksinimleri

İktidarın seçim yoluyla değiştirilebilir olması

Demokrasi denilince akıllara seçim gelmektedir. Bu yöntemde iktidar, seçim yoluyla el değiştirmektedir. Demokratik yöntemlerle iktidar olabilme ve yine aynı usulle iktidardan ayrılabilme olarak tanımlanmaktadır.

Güçler ayrılığı

Demokratik devlet düzenleri sınırlı devlet anlayışına dayanır. Güçler ayrılığı; yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirleriyle bağlantılı ama aynı zamanda birbirlerinden bağımsız organlarca idare edilmesi demektir. Siyasal iktidarın sınırlanması araçlarından en önemlisi de hiç kuşkusuz güçler ayrılığıdır. Bu nedenle güçler ayrılığına dayanmayan, siyasal iktidarın kullanımının fren ve denge mekanizmalarına bağlamamış bir sistemin demokratik bir sistem olarak nitelendirilebilmesi mümkün değildir. Demokratik rejimlerin vazgeçilmezi konumunda olan güçler ayrılığı ilkesi ilk yazılı anayasa olan ABD Anayasası ile uygulamaya konulmuştur.

Katılımcılık

Her vatandaşın karar süreçlerinde aktif rol alabilmesidir. Katılımcı demokrasi, fikri temelleri klasik demokrasinin yücelttiği halk egemenliği, katılımcı ve yurttaşlık, ortak fayda, uzlaşma gibi değerlere günümüz koşullarına göre yeniden anlam kazandırmaya çalışmaktadır. Bu manada katılımcı demokrasi ideal demokrasiyi arzulayan bir siyasal yapıyı öngörür. Çağdaş demokrasi katılımcıdır. Dolayısıyla artık demokrasi sadece halkın belirli dönemlerde sandığa gidip iradesini belirledikten sonra bir dahaki sandığa kadar iradesini uyku moduna aldığı bir sistem değildir. Sandık ve sayı hiç şüphesiz demokratik meşruiyetin kaynağıdır. Çağdaş demokrasi aynı zamanda katılımı esas alır.

Çok partili siyasal yaşam

Bireylerin devlet yaşamına katılımları önemli ölçüde siyasal partiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu siyasal yaşam tarzında insanlar birçok parti arasında kendi düşünce tarzına uygun olan ve iktidarda görmek istediği partinin seçimini yapabildiği bir sistemdir. Çok partili siyasal yaşam sonucu ülkede farklı ideolojiler oluşur ve bu çeşitlilik düşünceler arası rekabete sebep olarak gelişimi arttırır.

Hukukun üstünlüğü

1961 anayasasında "hukuk devleti" kavramı olmasına karşın, hukukun üstünlüğü söz konusu değildi. 1982 anayasası ile beraber hukuk sistemimize girmiştir. Hukukun üstünlüğü, vatandaşların ve vatandaşları yöneten yöneticilerin hukuka uyması gerektiğini içerir. Hukukun üstünlüğüne göre insanlar, kurumlar ve devlet gerek tek taraflı işlerinde gerekse karşılıklı olan ilişkilerinde hukuka uygun ve bağlı olarak hareket etmelerini ifade eder.

Çoğunluk ilkesi

Çoğunluk ilkesi, bir kişi, bir grup veya bir düşünce için toplanmış oyların o kişi, o grup veya o düşünceye üstünlük sağlayan sayısı olarak tanımlanabilir. Demokrasi kaynağını halk iradesinden alır. Tek tek bireysel iradeler seçim yoluyla toplanır ve kim çoğunluğu elde etmişse iktidarı kullanma yetkisini de meşru biçimde elde etmiş olur. Buradaki çoğunluğun iradesi anayasaya uygun olduğu sürece geçerli sayılır ve oylamaya katılmayanlar değerlendirmeye alınmazlar.

Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi

Çağdaş demokratik rejimler aynı zamanda özgürlükçü rejimlerdir. Bu nedenle özgürlüklerin güvence altına alınmadığı bir yerde liberal demokratik devletten söz edilmez. Kısacası liberal demokratik rejim ancak özgürlük temelinde yükselebilir. Hak ve özgürlükleri esas almayan bir demokrasiden söz edilemez. Temel hak ve özgürlüklerimiz, evrensel, dokunulamaz, sınırlandırılamaz ve her devlet düzenleyeceği yasalarla bu hakları ve özgürlükleri güvence altına almak zorundadır.

Demokraside hakların gelişimi

İnsan hakları

İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır. İnsan hakları, her bir bireye bağımsız seçim yapma ve yeteneklerini geliştirme özgürlüğü sağlar. Klasik demokrasi tanımına benzerliğinden dolayı günümüzde insan hakları ve demokrasi sıklıkla beraber kullanılır.

İnsan hakları ile demokrasi arasındaki kesin tamamlayıcılık bağı: eğer insan hakları bireyin eksiksiz gelişmesi için gerekli bir koşulsa demokratik toplum da, bireyin gelişimi için gerekli çerçeveyi oluşturması bakımından bu hakların kullanılması için gerekli bir koşuldur, ayrıca, demokratik bir toplum bireylerin topluluğun yaşaması için gönüllü olarak verdiği desteğe dayandığından insan hakları böyle bir toplumun ön koşulu olarak görülür

Kadınlar

Bangladeşli kadınlar

Demokraside siyasi eşitlik temel olsa bile kadınlar bu eşitliği ancak 20. yüzyılda kazanabilmişlerdir. Kadınların siyaset hayatına katılımını destekleyenler; bunun siyasi etiği geliştireceğini söylerken karşı çıkanlar aile yapısının bozulacağı düşüncesini dile getiriyorlardı.

Bazı ülkelerdeki kadınların erkeklerle eşit oy verme ve aday olma haklarını elde etme tarihleri:

Tarih Ülke Tarih Ülke Tarih Ülke
1893 Yeni Zelanda 1928 Birleşik Krallık 1950 Hindistan
1906 Finlandiya 1934 Türkiye 1956 Mısır, Surinam
1913 Norveç 1937 Filipinler 1962 Cezayir
1918 Almanya, Rusya 1944 Fransa, Bulgaristan 1971 İsviçre
1919 Belçika, Ukrayna 1945 Gürcistan, İtalya 1974 Ürdün
1920 Arnavutluk, ABD 1947 Arjantin, Japonya 1976 Portekiz

Ayrıca 1999 istatistiklerine göre:

 • Dünyadaki her 100 parlamenterden 13'ü kadın
 • Dünyada devlet ya da hükûmet başkanlığı yapan her 100 kişiden 5'i kadın
 • Dünyadaki her 100 bakandan 12 tanesi kadın
 • Dünyadaki 16 meclis dışında kalan meclislerdeki kadınların oranı %25'in altında

Demokraside kadınları sadece seçme, seçilme hakkına indirgememek gerekir. Ayrıca feminist sivil toplum örgütleriyle de demokrasiye etkin katılımı sağlanmaya çalışılmıştır.

Azınlıklar

Bir toplumun etnik, dini veya cinsel olarak genel ortaklıklarından ayrılan gruplar o toplumun azınlık statüsündedirler.Oligarşik, otoriter devlet yapılarından demokrasiye geçen toplumlarda, azınlıkların diğer gruplara göre daha fazla demokrasiyi savunmalar genel kabul gören bir olgudur. Ayrıca uluslararası kurumlar tarafından yapılan demokrasi seviyesi değerlendirmelerinde azınlık hakları önemli kıstaslardan biridir.

Uygulamada farklı görüşler ve eleştiriler

Çoğulculuk görüşü (Plüralist)

Çoğulcu bakış açısı Montesquieu ve Locke'a dayandırılır. James Madison'ın Federalist Yazılar'da yazdığı makalelerde sistemleşmiştir. Madison'a göre denetimden uzak demokratik sistemin bireysel hakların ihlal edileceği bir "çoğunlukçu" (Majoritarianism) sisteme dönüşebilirdi. Bunu engellemek için güçler ayrılığı ilkesi, federalizm ve iki meclisli bir hükûmet biçimi önermiştir. 'Bu sistem, toplumdaki farklılığın ve "çokluluğun" varlığını tanıdığından ve bu tür bir çokluluk halini istenir gördüğünden dolayı, Madison'ın modeli çoğulcu demokrasinin ilk gelişmiş ifadesidir.'

Noam Chomsky, Madison modelini eleştirerek, "1787'de ABD Anayasa Konferansı'nda James Madison'ın vurguladığı şekilde, hükûmetin başlıca görevinin zengin azınlığı çoğunluktan korumak olduğu ilkesi üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, o dönemin tek yarı-demokratik ülkesi olan İngiltere'yi örnek vererek toplumun geneline kamusal işlerde söz hakkı verilirse, halkın eşitliğe yönelik reformları veya başka canavarlıkları gerçekleştirebileceği konusunda uyarıyor ve Amerikan sisteminin, savunulması (aslında hakim olması) gereken mülkiyet haklarına yönelik saldırılar karşısında uyanık olması gerektiğini söylüyordu" der.

Seçkinci görüş (Elitizm)

Bu görüşün en tipik temsilcisi filozof kralların iktidarda olmasını isteyen Platon'dur (M.Ö 427-347). Klasik elitizm, bir reçete sunmaktan ziyade bir olguyu tespit iddiasıyla elit yönetiminin toplumsal hayatın kaçınılmaz ve değiştirilemez bir gerçeği olduğunu ileri sürer. Vilfredo Pareto (1848-1923) ve Gaetano Mosca (1857-1941) klasik elitizmin belli başlı teorisyenleridir.

Mosca toplumu "yöneten" ve "yönetilen" olarak iki sınıfa ayırırken Pareto, yönetenin iki özelliğini anlatırken Machiavelli'nin "tilkiler (kurnazlık) ve aslanlar (zor kullanma)" benzetmesine atıfta bulunur.

Modern dönem seçkinci görüşte, rekabetçi seçkincilik (demokratik elitizm) diğer seçkinci görüşlere göre daha yaygındır. Buna göre seçmenler gene oy verirler ama bu, sadece hangi elitin kendilerini yöneteceklerini seçmek içindir. Demokratik hakların bir kısmını içinde barındırmasından dolayı rekabetçi seçkincilik, demokrasinin zayıf bir görüntüsü olarak tasvir edilir.

Marksist görüş

Marksizm toplumu sınıf tabanlı düşünür ve gerçek demokrasinin ancak sınıf farklılıkları kaldırıldığı zaman olabildiğini iddia eder. Yani; demokrasi, için siyasi eşitliğin yeterli olmadığını bunun yanında sosyal eşitliğin de sağlanması gerektiği savunur. Marksist yaklaşım görüşleri itibarı ile halk demokrasisine yakındır. Daha çok liberal demokrasiyi eleştirir ve eleştirilerini liberal demokrasinin siyasi eşitlik vaadi ile kapitalist sistemin oluşturduğu sosyal eşitsizlik çelişkisine dayandırır.

'Neo-marksist Jurgen Habermas ve Claus Offe'ye göre bir yandan, demokratik süreç hükûmeti ekonomik ve sosyal hayattaki sorumluluklarını yerine getirecek kamusal talepleri karşılamaya zorlamakta; öte yandan, yol açabileceği mali krizler sistemi tehdit etmektedir.' Yani kapitalist bir demokrasi için meşruiyet krizi riski sürekli olarak mevcuttur. Ayrıca bu görüş uluslararası ilişkiler alanında da kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Mao Zedong, Yeni Demokrasi adıyla bir görüş öne sürmüş, demokrasinin feodalizm ya da onun uzantısı feodal sosyalizmi devirmek ve sömürgecilikten bağımsızlık elde etmeyi amaçlaması gerektiğini ifade etmiştir. Mao'ya göre; bunların gerçekleşebilmesi için ise Karl Marx ve Vladimir Lenin'in belirttiği burjuva sınıfıyla mücadele etme önerisini daha geniş bir paydaya bölüştürmek gereklidir. Marksist-Leninist teoriler barındıran bu düşünceye göre; sosyalizme doğrudan varmak için eski egemen düzenle mücadele eden "işçi sınıfı", "köylü sınıfı", "şehir küçük-burjuvazisi" ve "milli burjuvazi" nin koalisyonuna ihtiyaç vardır ve bu yolla eski kapitalist düzene karşı mücadele edilmelidir. Bu koalisyon, işçi sınıfının ve onun öncü partisi olan komünist parti rehberliğinde olacaktır.

Korporatist görüş

Toplumda temel birim olarak birey ya da sınıfı alan görüşlere karşıt olarak, insanları işbölümü içinde oldukları yere göre ve sahip oldukları mesleğin bütün üyeleriyle birlikte örgütleyen korporasyonların toplumun örgütlenmesinde temel olmasını, bu örgütlerin bireysel ve sınıfsal çıkar çatışmalarının yerine bireyler ve bireyle devlet arasında bir çıkar uyumu ve dayanışma sağlayacağını savunan siyasal öğretidir.

Mussolini, korporatist devlet yapısı için şunları söylemiştir: "Korporatist devlet liberal kapitalizmin -ki bu ekonomik sistem, bireysel kâr'ı vurgulamaktadır- sonu demek olup kolektif çıkarları öne çıkaran yeni bir ekonominin başlangıcını işaret etmektedir. Bu kolektif çıkarlar üreticilerin kendilerinin hazırladığı üretim regülasyonlarına dayanan bir korporatift sistem vasıtasıyla elde edilecektir. Üreticiler derken sadece işverenleri kastetmiyorum, işçiler de bunun içindedir"

Korporatist düşünürler, bireylerin bağlı bulunduğu örgütlerin siyasi karar alma sürecinde etkinliği arttığı için demokraside temsil özelliğinin arttığını söylerken karşıt düşüncedekiler; güçlü ve etkin örgütlenmelerin karar alma sürecinde kendi çıkarlarında hareket edeceğinden siyasi eşitliği bozabileceğini veya hükûmetin kendine yakın örgütlere ayrıcalık tanıyabileceğinden dolayı demokrasiyi geliştirici bir sistem olmadığını savunurlar.