Sağcılık

bilgipedi.com.tr sitesinden

Sağcılık, toplumsal hiyerarşiyi veya toplumsal eşitsizliği kabul eden veya destekleyen siyasal duruş veya etkinliktir. Toplumsal eşitsizlik, sağcılar tarafından; ya milletsel/ırksal farklılıklardan, ya dini ve inançsal farklılıklardan, ya kültürel ve sosyal farklılıklardan ya da piyasa ekonomisindeki rekabetten kaynaklandığı için kaçınılmaz, doğal, normal veya cazip bulunur. Sağ ve sol isimli siyasal kavramlar, Fransız Devrimi (1789-1799) zamanında, ayrı görüşteki siyasetçilerin Fransız parlamentosunun sağında veya solunda oturmalarından esinlenilerek oluşturulmuştur; parlamento başkanının sağındaki koltuklarda oturanlar, çoğunlukla monarşist Ancien Régime destekçilerinden oluşmuştur.

Fransa'da orijinal sağ; hiyerarşiyi, geleneği ve klerikalizmi destekleyen siyasetçileri kapsardı. Sağcılar, sosyal eşitsizliğin olağanlığını açıklamak için doğal hukuku ve ulvi hukuku talep etmişlerdir. La droite (sağ) ifadesi, Fransa'da 1815'te monarşinin yeniden kurulmasıyla birlikte, ultraroyalistlerin tanımlanmasında kullanımıyla öne çıkmıştır. İngilizce konuşan ülkelerde "sağ" ve "sol" kavramlarının siyasette kullanımı, 20. yüzyılda başlamıştır. Bu yüzden sağcılığın anlamı; toplumlara, tarihi dönemlere ve siyasal düzenlere ve ideolojilere göre değişiklik göstermiştir. Bu kavram, aslen gelenekselci muhafazakârları ve gericileri tanımlamak için kullanılmasına rağmen zaman içinde; liberal muhafazakârları, klasik liberalleri, liberteryen muhafazakârları, Hristiyan demokratları ve çeşitli milliyetçileri de tanımlamada kullanılarak biraz daha çeşitlilik kazanmıştır.

5 Mayıs 1789'da Versailles'da Muhafazakârların sağda oturduğu 1789 Genel Meclisi'nin açılışı.

Sağ siyaset genellikle belirli sosyal düzenlerin ve hiyerarşilerin kaçınılmaz, doğal, normal veya arzu edilir olduğu görüşünü desteklemekle karakterize edilir ve tipik olarak bu konumu doğal hukuk, ekonomi, otorite veya gelenek temelinde destekler. Hiyerarşi ve eşitsizlik, geleneksel sosyal farklılıkların veya piyasa ekonomilerindeki rekabetin doğal sonuçları olarak görülebilir.

Sağ siyaset, sol siyasetin karşıtı olarak kabul edilir ve sol-sağ siyasi spektrum en yaygın kabul gören siyasi spektrumlardan biridir. Sağ kanat terimi genellikle bir siyasi parti veya sistemin serbest girişim ve özel mülkiyeti savunan ve tipik olarak sosyal açıdan geleneksel fikirleri destekleyen bölümünü ifade edebilir.

Sağ, sosyal muhafazakârları ve mali muhafazakârları içerirken, faşistler gibi sağ kanat hareketlerin azınlığı anti-kapitalist duygular barındırır. Sağ aynı zamanda sağcı liberteryenler gibi kültürel olarak liberal ancak mali açıdan muhafazakar olan bazı grupları da içerir.

Pozisyonlar

Aşağıdaki pozisyonlar tipik olarak sağ kanat siyasetle ilişkilendirilir.

Anti-komünizm

Manifest der Kommunistischen Partei ya da Komünist Parti Manifestosu'nun ilk baskısı, İngiltere'de basıldı, 1848

Komünizmle ilgili olarak "sağ kanat" teriminin orijinal kullanımı muhafazakarları sağa, liberalleri ortaya ve komünistleri de sola yerleştiriyordu. Hem muhafazakarlar hem de liberaller güçlü bir şekilde anti-komünistti. Sağ kanat teriminin anti-komünizme atıfla kullanılmasının tarihi karmaşıktır.

Erken dönem Marksist hareketler, o dönemde Avrupa kıtasının büyük bölümünde hüküm süren geleneksel monarşilerle anlaşmazlık içindeydi. Birçok Avrupa monarşisi komünist görüşlerin ve "Avrupa'ya musallat olan bir hayalet" olarak başlayan ve hükümdarların tahtları için korktuklarını belirten Komünist Manifesto'nun kamusal alanda ifade edilmesini yasakladı. I. Dünya Savaşı öncesinde kıta Avrupa'sının en güçlü üç monarşisi olan Rus İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan'da komünizm savunuculuğu yasa dışıydı. Birçok monarşist (anayasal monarşistler hariç) servet ve siyasi güçteki eşitsizliği ilahi bir doğal düzenin sonucu olarak görüyordu. Monarşistler ve komünistler arasındaki mücadele genellikle Sağ ve Sol arasındaki bir mücadele olarak tanımlanıyordu.

Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde, çoğu Avrupa monarşisinde kralların ilahi hakkı gözden düşmüş ve yerini liberal ve milliyetçi hareketlere bırakmıştı. Çoğu Avrupa monarşisi kukla haline geldi ya da seçilmiş hükümetlere bir miktar güç devretti. Avrupa'nın en muhafazakar monarşisi olan Rus İmparatorluğu'nun yerini komünist Sovyetler Birliği aldı. Rus Devrimi, 1917-1923 yılları arasında Avrupa'da bir dizi başka komünist devrime ilham verdi. Alman Devrimi gibi bunların birçoğu milliyetçi ve monarşist askeri birlikler tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu dönemde milliyetçilik, özellikle komünistlerin enternasyonalizmine karşı çıktığında sağcı olarak görülmeye başlandı.

1920'ler ve 1930'lar geleneksel sağcı siyasetin düşüşüne tanıklık etti. Muhafazakâr anti-komünizm örtüsü bir yandan yükselen faşist hareketler, diğer yandan da Amerikan esintili liberal muhafazakârlar tarafından devralındı. Komünist gruplar ve siyasi partiler dünya çapında ortaya çıkmaya başladığında, rakipleri genellikle sömürge otoriteleriydi ve sağ kanat terimi sömürgeciliğe uygulanmaya başlandı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra komünizm küresel bir fenomen haline gelmiş ve komünizm karşıtlığı ABD ve NATO müttefiklerinin iç ve dış politikalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Savaş sonrası dönemde muhafazakarlık monarşist ve aristokratik köklerini terk ederek bunun yerine vatanseverlik, dini değerler ve milliyetçiliğe odaklandı. Soğuk Savaş boyunca Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki sömürge hükümetleri siyasi ve ekonomik destek için ABD'ye yöneldi. Komünistler aynı zamanda kapitalizmin de düşmanlarıydı ve Wall Street'i kitlelerin ezicisi olarak gösteriyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri komünizm karşıtlığını dış politikasının en önemli önceliği haline getirdi ve birçok Amerikalı muhafazakâr, komünist etki olarak gördükleri şeylerle kendi ülkelerinde mücadele etmeye çalıştı. Bu durum, McCarthycilik terimi altında topluca bilinen bir dizi iç politikanın benimsenmesine yol açtı. Hem liberaller hem de muhafazakarlar komünizm karşıtı olsa da, Senatör McCarthy'nin takipçileri sağcı olarak adlandırılırken, sağdakiler komünistler için bile ifade özgürlüğünü destekleyen liberalleri solcu olarak adlandırdı.

Ekonomi

Fransız Devrimi'nden sonra Fransa'da Sağ, ticaret yoluyla zenginleşenlerin yükselen gücüne karşı mücadele etmiş ve kalıtsal soyluların haklarını korumaya çalışmıştır. Kapitalizm, Aydınlanma, bireycilik ve endüstriyalizmden rahatsız olmuşlar ve geleneksel toplumsal hiyerarşileri ve kurumları korumak için mücadele etmişlerdir. Avrupa tarihinde, sosyal Katolik sağda olduğu gibi, liberalizmin her türüne (ekonomik liberalizm dahil) düşmanlık sergileyen ve tarihsel olarak sınıf hiyerarşisi devam ederken işçilerin korunduğu organik-hiyerarşik bir toplumu içeren paternalist sınıf uyumunu savunan güçlü kolektivist sağ hareketler olmuştur.

Bir Carlist bayrağı

On dokuzuncu yüzyılda sağ, bazı Avrupa ülkelerinde (özellikle İngiltere'de) yeni zenginleri desteklemeye yönelmiş ve soyluları sanayicilere tercih etmek yerine kapitalistleri işçi sınıfına tercih etmiştir. İspanya'daki Karizm ve Fransa, Almanya ve Rusya'daki milliyetçi hareketler gibi diğer sağcı hareketler kapitalizm ve sanayiciliğe karşı düşmanca tavırlarını sürdürmüştür. Bununla birlikte, başta Fransız Nouvelle Droite, CasaPound ve Amerikan paleo-muhafazakârlığı olmak üzere birkaç sağ kanat hareket, genellikle kapitalist etiğe ve bunların toplum üzerindeki etkilerine karşıdır. Bu güçler kapitalizm ve endüstriyalizmi, toplumsal düzen için gerekli olan sosyal gelenekleri ya da hiyerarşileri ihlal eden ya da bunların çürümesine neden olan unsurlar olarak görmektedir.

Modern zamanlarda "sağ kanat" bazen laissez-faire kapitalizmini tanımlamak için kullanılır. Avrupa'da kapitalistler 1848'den sonra işçilerle çatışmaları sırasında Sağ ile ittifaklar kurdular. Fransa'da sağın kapitalizme verdiği desteğin izleri on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar sürülebilir. ABD BaĢkanı Ronald Reagan ve Ġngiltere BaĢbakanı Margaret Thatcher tarafından popülerleĢtirilen ve neoliberal sağ olarak adlandırılan akım, serbest piyasa, özelleĢtirme ve deregülasyona verilen destek ile geleneksel sağın toplumsal uyuma verdiği desteği birleĢtirmektedir. Sağ kanat liberteryenizm (bazen liberteryen muhafazakarlık veya muhafazakar liberteryenizm olarak da bilinir) ekonomik özgürlüğe dayalı merkezi olmayan bir ekonomiyi destekler ve mülkiyet haklarını, serbest piyasaları ve serbest ticareti en önemli özgürlük türleri olarak görür. Siyaset teorisyeni Russell Kirk, özgürlük ve mülkiyet haklarının birbiriyle bağlantılı olduğuna inanmıştır.

Muhafazakar otoriterler ve aşırı sağcılar, toplumun tarım, işçi, askeri, bilimsel veya lonca birlikleri gibi kurumsal gruplar tarafından ortak çıkarları temelinde örgütlenmesini savunan bir siyasi ideoloji olan faşizmi ve korporatizmi desteklemişlerdir.

Milliyetçilik

5 Ocak 1895'te Yüzbaşı Alfred Dreyfus para cezasına çarptırıldı.

Fransa'da milliyetçilik başlangıçta sol ve Cumhuriyetçi bir ideolojiydi. Boulangisme dönemi ve Dreyfus Olayı'ndan sonra milliyetçilik sağ kanadın bir özelliği haline geldi. Sağcı milliyetçiler "gerçek" ulusal kimliği tanımlamaya ve bu kimliği yozlaştırdığına inandıkları unsurlara karşı savunmaya çalıştılar. Bazıları, bilimsel ırkçılık ve sosyal Darwinizm doğrultusunda "en uygun olanın hayatta kalması" kavramını uluslara ve ırklara uygulayan üstünlükçülerdi. Sağ kanat milliyetçilik, devletin siyasi meşruiyetini yönettiği kişilerin organik birliğinden aldığı Romantik milliyetçilikten etkilenmiştir. Bu genellikle ulusun dilini, ırkını, kültürünü, dinini ve geleneklerini içerir ve bunların hepsi ulusun kültürü içinde "doğmuştur". Sağcı milliyetçilikle bağlantılı olan kültürel muhafazakarlık, bir ulusun veya kültürün mirasının korunmasını destekler ve genellikle kültürel normlardan sapmaları varoluşsal bir tehdit olarak görür.

Doğal hukuk ve gelenekçilik

Sağcı siyaset tipik olarak hiyerarşik bir toplumu doğal hukuk veya gelenek temelinde meşrulaştırır.

Gelenekselcilik, bireycilik, liberalizm, modernite ve sosyal ilerleme kavramlarını reddeden, bunun yerine kültürel ve eğitimsel yenilenme olarak tanımladıkları şeyi ve gelenekselciler tarafından kilise, aile, devlet ve iş dünyası gibi batı toplumunun temel kurumlarının yanı sıra çağdan çağa devam eden gerçekler olarak algılanan kavramlara yeniden ilgi duymayı teşvik etmeye çalışan bir grup Birleşik Devletler üniversite profesörü (popüler basın tarafından "Yeni Muhafazakarlar" olarak etiketlendi) tarafından savunuldu.

Popülizm

Çay Partisi protestocuları Washington'daki Vergi Mükellefi Yürüyüşü sırasında Birleşik Devletler Kongre Binası'na doğru yürürken, 12 Eylül 2009.

Sağ kanat popülizm, mevcut siyasi kurumların eleştirisini sağlamak için popülist retoriği kullanan elitizm karşıtlığı ile birlikte sivil-milliyetçilik, kültürel-milliyetçilik ve bazen etno-milliyetçiliğin bir kombinasyonudur. Margaret Canovan'a göre sağ popülist, "politikacıların popülizm taktiklerini kullanarak politikacıları ve entelektüel eliti aşan ve halkın gerici duygularına hitap eden, genellikle referandumları kullanarak halk adına konuşma iddiasını destekleyen karizmatik bir liderdir".

Avrupa'da sağ popülizm genellikle Avrupa Birliği'ne ve genel olarak siyasetçilere güvensizlik, göçmen karşıtı söylem ve geleneksel, ulusal değerlere dönüş çağrısı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Daniel Stockemer, radikal sağın "göçmenleri istihdam, güvenlik ve kültürel uyum için bir tehdit olarak hedef aldığını" belirtmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Çay Partisi hareketi, üyelik için temel inançların Amerika Birleşik Devletleri Anayasası tarafından tanımlanan bireysel özgürlüklerin önceliği, küçük bir federal hükümet tercihi ve hukukun üstünlüğüne saygı olduğunu belirtmiştir. Bazı politika pozisyonları arasında yasadışı göç karşıtlığı ve güçlü bir ulusal askeri güce destek, bireysel silah sahipliği hakkı, vergilerin düşürülmesi, hükümet harcamalarının azaltılması ve bütçenin dengelenmesi yer almaktadır.

Din

Nepal Kralı Maharajadhiraja Prithvi Narayan Shah (1723-1775), krallığının yönetim ideolojisi olarak Hindu metni Dharmasastra'nın ideallerini yaydı

Filozof ve diplomat Joseph de Maistre, Papa'nın geçici konular üzerindeki dolaylı otoritesini savundu. Maistre'ye göre, sadece Hıristiyan anayasaları üzerine kurulan hükümetler -ki bu anayasalar tüm Avrupa toplumlarının, özellikle de Katolik Avrupa monarşilerinin gelenek ve kurumlarına içkindi- rasyonalist siyasi programların uygulanmasının ardından gelen kargaşa ve kan dökülmesini, örneğin Fransız Devrimi sırasında meydana gelen kaosu önleyebilirdi. Henry VIII tarafından kurulan ve şu anki hükümdar tarafından yönetilen İngiltere Kilisesi'nin bazı papazlarına Lordlar Kamarası'nda (Ruhani Lordlar olarak) koltuk verilir; ancak bunlar özellikle sağ veya sol kanattan ziyade siyasi olarak tarafsız kabul edilirler.

Amerikan sağcı medya kuruluşları evlilik dışı cinsel ilişkiye ve eşcinsel evliliğe karşı çıkmakta ve bazen evrim ve bilimin İncil ile uyuşmama eğiliminde olduğu diğer konulardaki bilimsel görüşleri reddetmektedir.

Aile değerleri terimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cumhuriyetçi Parti, Avustralya'daki Önce Aile Partisi, Birleşik Krallık'taki Muhafazakar Parti ve Hindistan'daki Bharatiya Janata Partisi gibi sağ partiler tarafından geleneksel ailelere destek ve modern dünyanın ailelerin yaşam biçiminde yaptığı değişikliklere muhalefet anlamında kullanılmaktadır. "Aile değerleri" taraftarları kürtaja, ötenaziye ve doğum kontrolüne karşı çıkabilir.

Batı dışında Hindu milliyetçi hareketi, baskın konumlarına tecavüz edilmesinden korkan ayrıcalıklı grupların yanı sıra kültürel gurur, düzen ve ulusal güç gibi çoğunlukçu bir retorik etrafında tanınma arayışında olan "avam" ve yoksul grupları da kendine çekmiştir.

İsrail'de Meir Kahane İsrail'in Yahudi olmayanların oy hakkının olmadığı teokratik bir devlet olması gerektiğini savunurken, aşırı sağcı Lehava Yahudi asimilasyonuna ve İsrail'deki Hıristiyan varlığına şiddetle karşı çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi Savunma Ligi (JDL) 2001 yılında FBI tarafından "sağ kanat terörist grup" olarak sınıflandırılmıştır.

Büyük Birlik Partisi, Savaşçı Din Adamları Derneği/Militan Din Adamları Derneği ve İran İslam Mühendisleri Cemiyeti de dahil olmak üzere birçok İslamcı grup sağcı olarak adlandırılmıştır.

Sosyal tabakalaşma

Russell Kirk, 1963

Sağ siyaset, sosyal veya ekonomik eşitsizliğin doğal ve kaçınılmaz olduğunu ya da toplum için faydalı olduğunu iddia ederek, sol siyasetin bazı eşitlikçi hedeflerinin farklı derecelerde reddedilmesini içerir. Sağ ideolojiler ve hareketler toplumsal düzeni destekler. Orijinal Fransız sağ kanadı "düzen partisi" olarak adlandırılmış ve Fransa'nın düzeni sağlamak için güçlü bir siyasi lidere ihtiyacı olduğunu savunmuştur.

Eşitlikçiliği reddeden muhafazakar İngiliz akademisyen R. J. White şöyle yazmıştır: "İnsanlar Tanrı ve yasalar önünde eşittir, ancak diğer her şeyde eşit değildir; hiyerarşi doğanın düzenidir ve ayrıcalık onurlu hizmetin ödülüdür". Amerikalı muhafazakar Russell Kirk de eşitlikçiliği aynılığı dayattığı gerekçesiyle reddetmiş ve şöyle demiştir: "İnsanlar farklı yaratılmıştır; ve bu yasayı görmezden gelen bir hükümet, asaleti sıradanlığa feda ettiği için adaletsiz bir hükümet haline gelir". Kirk, muhafazakarlığın "kanonlarından" biri olarak "medeni toplumun düzen ve sınıflar gerektirdiği" ilkesini benimsemiştir. İtalyan akademisyen Norberto Bobbio, eşitliğin mutlak değil göreceli bir kavram olduğunu savunduğu için sağ kanadın sol kanada kıyasla eşitlikçi olmadığını ileri sürmüştür.

Sağ liberteryenler, kolektif ya da devlet tarafından dayatılan eşitliği, kişisel liyakat, inisiyatif ve girişimin ödüllendirilmesini baltaladığı gerekçesiyle reddederler. Onlara göre, bu şekilde dayatılan eşitlik adaletsizdir, kişisel özgürlüğü sınırlar ve toplumsal tekdüzeliğe ve sıradanlığa yol açar.

Filozof Jason Stanley'in How Fascism Works (Faşizm Nasıl İşler) adlı kitabındaki görüşüne göre, "hiyerarşi siyaseti" faşizmin ayırt edici özelliklerinden biridir ve haklı olarak baskın grubun üyelerinin hiyerarşinin tepesinde oturduğu ve bu durumu yeniden yaratmaya çalıştığı "görkemli bir geçmişe" atıfta bulunur.

Tarih

The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought'a göre Sağ, beş farklı tarihsel aşamadan geçmiştir:

 1. Gerici sağ, aristokrasiye ve yerleşik dine dönüş arayışındaydı.
 2. Ilımlı sağ entelektüellere güvenmiyor ve sınırlı hükümet istiyordu.
 3. Radikal sağ, romantik ve saldırgan bir milliyetçilik biçimini desteklemiştir.
 4. Aşırı sağ, göçmen karşıtı politikalar ve örtülü ırkçılık önerdi.
 5. Neo-liberal sağ, piyasa ekonomisi ve ekonomik deregülasyon ile vatanseverlik, elitizm ve kanun ve düzene ilişkin geleneksel sağ kanat inançlarını birleştirmeye çalıştı.

Sol ve Sağ siyasi terimleri ilk olarak 18. yüzyılda, Fransız Devrimi sırasında, Fransız parlamentosunun oturma düzenine atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Başkanlık kürsüsünün sağında oturanlar (le président) genellikle monarşist Eski Rejim kurumlarını destekliyordu. Fransa'daki orijinal "Sağ", "Sol "a tepki olarak oluşmuştu ve hiyerarşi, gelenek ve ruhbanlığı destekleyenlerden oluşuyordu. La droite ("sağ") ifadesi, 1815'te monarşinin yeniden tesis edilmesinden sonra Ultra-kraliyetçilere uygulandığında kullanımı artmıştır.

1830'lardan 1880'lere kadar Batı dünyasının sosyal sınıf yapısı ve ekonomisi soyluluk ve aristokrasiden kapitalizme doğru kaymıştır. Bu değişim, kapitalizmi destekleyen İngiliz Muhafazakâr Partisi gibi merkez sağ hareketleri etkilemiştir.

İngilizce konuşulan ülkelerin insanları 20. yüzyıla kadar sağ ve sol terimlerini kendi politikalarına uygulamadılar. Sağ kanat terimi başlangıçta geleneksel muhafazakârlara, monarşistlere ve gericilere uygulanmıştır; aşırı sağ kanat terimi ise faşizm, Nazizm ve ırksal üstünlükçülüğü ifade etmektedir.

Sağcı rejimler 1919-1938 yılları arasındaki iki savaş arası dönemde Avrupa'da yaygındı.

Fransa

Sağ kanat siyasi terimi ilk olarak Fransız Devrimi sırasında, 1789'da Genel Meclis'te başlayan bir gelenekle, Üçüncü Meclis'in liberal milletvekillerinin genellikle başkanlık kürsüsünün solunda oturduğu dönemde kullanılmıştır. İkinci Meclis'in üyeleri olan soylular ise genellikle sağ tarafa otururlardı. Birbirini izleyen yasama meclislerinde, Eski Rejimi destekleyen monarşistler sağ tarafta oturdukları için genellikle sağcılar olarak anıldılar. Sağın önemli isimlerinden biri, otoriter bir muhafazakarlık biçimini savunan Joseph de Maistre idi.

19. yüzyıl boyunca Fransa'da sol ve sağı ayıran ana çizgi cumhuriyet taraftarları (genellikle laikler) ile monarşi taraftarları (genellikle Katolikler) arasındaydı. Sağda, Meşruiyetçiler ve Ultra-kraliyetçiler karşı-devrimci görüşlere sahipken, Orléanistler kraliyet ailesinin kendi tercih ettikleri kolu altında anayasal bir monarşi yaratmayı umuyorlardı ki bu 1830 Temmuz Devrimi'nden sonra kısa bir süre gerçek oldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa'sında merkez sağ Gaullistler, eğitim ve altyapının geliştirilmesi için önemli sosyal harcamaların yanı sıra kapsamlı ekonomik düzenlemeleri savunmuş, ancak sosyal demokrasinin karakteristik özelliği olan servetin yeniden dağıtılması önlemlerini sınırlandırmıştır.

Macaristan

Kısa ömürlü Komünist rejimin çöküşünden sonra savaş arası Macaristan'da siyasi sağın hakimiyeti tarihçi István Deák tarafından tanımlanmıştır:

1919 ve 1944 yılları arasında Macaristan sağcı bir ülkeydi. Karşı devrimci bir mirastan beslenen hükümetleri "milliyetçi Hıristiyan" bir politikayı savunuyor; kahramanlık, inanç ve birliği yüceltiyor; Fransız Devrimi'ni küçümsüyor ve 19. yüzyılın liberal ve sosyalist ideolojilerini reddediyorlardı. Hükümetler Macaristan'ı Bolşevizm'e ve Bolşevizm'in araçları olan sosyalizm, kozmopolitizm ve masonluğa karşı bir siper olarak görüyordu. Aristokratlar, devlet memurları ve ordu subaylarından oluşan küçük bir zümrenin yönetimini sürdürdüler ve devletin başı olan karşıdevrimci Amiral Horthy'nin etrafını hayranlıkla sardılar.

Hindistan

Her ne kadar özgürlük savaşçıları tercih edilse de, aristokratik ve dini bağlara dayalı olarak siyasetçileri ve hükümet yetkililerini seçme veya atama yönündeki sağ kanat eğilimi Hindistan'ın neredeyse tüm eyaletlerinde yaygındır. Bununla birlikte çok sayıda siyasi parti, siyasi mutabakatla sağ ya da sol kanat olarak tanımlanan terim ve inançlarla özdeşleşmektedir. Bharatiya Janata Partisi gibi bazı siyasi partiler kendilerini muhafazakar ve milliyetçi unsurlarla özdeşleştirmektedir. Hindistan Ulusal Kongresi gibi bazıları ise liberal bir duruş sergilemektedir. Hindistan Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi (Marksist) ve diğerleri kendilerini sol kanat sosyalist ve komünist kavramlarla tanımlamaktadır. Diğer siyasi partiler farklı duruşlar sergilemektedir ve bu nedenle sol ve sağ kanat olarak net bir şekilde gruplandırılamazlar.

Birleşik Krallık

İngiliz siyasetinde sağ ve sol terimleri ilk kez 1930'ların sonunda İspanya İç Savaşı ile ilgili tartışmalar sırasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Birleşik Devletler

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal muhafazakârlar, beyaz güneyliler ve Katolikler gibi geleneksel olarak Demokratlara oy veren nüfusun desteğini kazanmak için Cumhuriyetçi Parti'nin sağcı unsurlarıyla birleşti. Ronald Reagan'ın 1980 yılında başkanlığa seçilmesi, ABD'deki dini sağ ile sosyal muhafazakârlar arasındaki ittifakı pekiştirdi.

2019'da Amerika Birleşik Devletleri halkı merkez sağa meyletti; Amerikalıların %37'si kendini muhafazakâr olarak tanımlarken, %35'i ılımlı ve %24'ü liberal olarak tanımlıyordu. Bu durum, ülkenin on yıllardır süregelen merkez sağa kayma eğilimini devam ettiriyordu.

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aşırı sağcılığı "genel olarak nefret odaklı (belirli dini, ırksal veya etnik gruplara yönelik nefrete dayalı) ve esas olarak hükümet karşıtı, federal otoriteyi eyalet veya yerel otorite lehine reddeden veya hükümet otoritesini tamamen reddeden gruplar, hareketler ve taraftarlar olarak ikiye ayrılır. Kürtaj ya da göç karşıtlığı gibi tek bir konuya adanmış grup ve bireyleri de içerebilir."

Türleri

Sağcı kelimesinin anlamı "toplumlar, tarihsel dönemler, siyasi sistemler ve ideolojiler arasında farklılık göstermektedir." The Concise Oxford Dictionary of Politics'e göre liberal demokrasilerde siyasi sağ, sosyalizm ve sosyal demokrasiye karşıdır. Sağ partiler arasında muhafazakârlar, Hıristiyan demokratlar, klasik liberaller ve milliyetçilerin yanı sıra aşırı sağdaki faşistler de yer almaktadır.

İngiliz akademisyenler Noël O'Sullivan ve Roger Eatwell sağı beş türe ayırmaktadır: gerici, ılımlı, radikal, aşırı ve yeni. Chip Berlet, bu "düşünce tarzlarının" her birinin, 1789 Fransız Devrimi'nden bu yana ortaya çıkan liberalizm ve sosyalizm de dahil olmak üzere "sola verilen yanıtlar" olduğunu yazmıştır.

 1. Gerici sağ geçmişe bakar ve "aristokratik, dindar ve otoriterdir".
 2. Edmund Burke'ün yazılarıyla tipikleşen ılımlı sağ, kademeli olması koşuluyla değişime toleranslıdır ve radikal laissez-faire ve bireyciliği topluma zararlı olarak görmesine rağmen hukukun üstünlüğü ve kapitalizm dahil liberalizmin bazı yönlerini kabul eder. Ilımlı sağ genellikle milliyetçiliği ve sosyal refah politikalarını destekler.
 3. Radikal sağ, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilen tanımlayıcı bir terimdir ve McCarthycilik, John Birch Topluluğu, Thatcherizm ve Cumhuriyetçi Parti gibi grup ve ideolojilere uygulanmıştır. Eatwell, terimin bu kullanımının "büyük tipolojik sorunları" olduğunu çünkü "açıkça demokratik gelişmelere de uygulandığını" vurgulamaktadır. Radikal sağ, sağ kanat popülizmi ve diğer çeşitli alt türleri içerir.
 4. Aşırı sağın dört özelliği vardır: "1) demokrasi karşıtlığı, 2) milliyetçilik, 3) ırkçılık ve 4) güçlü devlet."
 5. Yeni Sağ, küçük hükümet, serbest piyasa ve bireysel inisiyatifi vurgulayan liberal muhafazakarlardan oluşmaktadır.

Diğer yazarlar merkez sağ ve aşırı sağ arasında bir ayrım yapmaktadır.

 • Merkez sağ partiler genellikle liberal demokrasiyi, kapitalizmi, piyasa ekonomisini (tekelleri kontrol etmek için hükümet düzenlemelerini kabul etseler de), özel mülkiyet haklarını ve sınırlı bir refah devletini (örneğin eğitim ve tıbbi bakımın hükümet tarafından sağlanması) desteklerler. Muhafazakarlığı ve ekonomik liberalizmi destekler, sosyalizm ve komünizme karşı çıkarlar.
 • Buna karşılık, "aşırı sağ" ifadesi, devletin gücünü baskın etnik grubu veya dini desteklemek ve diğer etnik grupları veya dinleri kriminalize etmek için kullanan mutlakiyetçi bir hükümeti destekleyenleri tanımlamak için kullanılır. Aşırı sağcı etiketinin sıklıkla uygulandığı liderlere tipik örnekler şunlardır: İspanya'da Francisco Franco, İtalya'da Benito Mussolini, Nazi Almanya'sında Adolf Hitler ve Şili'de Augusto Pinochet.

Çeşitleri

Sağcılığın siyasal yelpazesi merkez sağdan aşırı sağa kadar uzanır. 19. yüzyılın sonlarında Fransız siyasal yelpazesi; parlamenter monarşistleri, Orléanistleri ve Bonapartistleri merkez sağda değerlendirirken; Ultraroyalistleri ve Legitimistleri ise aşırı sağda değerlendirmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Fransa'sındaki Gaullistler; eğitim ve altyapı çalışmalarına, buna ilaveten kapsamlı iktisadi düzenlemelere hatırı sayılır ölçüde sosyal harcama yapılmasını desteklemişlerdir ancak sosyal demokrasiye özgü varlığın yeniden tahsisi ölçüsüne sınırlama getirmişlerdir.