Kasaba

bilgipedi.com.tr sitesinden
Çeşme, Türkiye'de bir kasaba.
Finlandiya'nın eski Porvoo kasabası.

Kasaba, köyden büyük şehirden küçük yerleşim yeri. Henüz kırsal özelliklerini yitirmediği için şehir değildir fakat belirli oranda sanayi ve ticaret faaliyetlerine sahip olduğu için de köy olarak adlandırılamaz. Köy Kanunu, 2.000 ilâ 20.000 arası nüfusa sahip yerler için "kasaba" demektedir.

1924 kabul tarihli ve hâlen yürürlükte olan Köy Kanunu'nda kasabanın ne olduğu tanımlansa da (m.1) hukukumuzda "kasaba" diye bir kamu tüzel kişisi bulunmamaktadır. Bu fark, söz konusu kanunun eski ve günümüz şartlarına yönelik revize edilmemiş olmasından süregelmektedir. Kısaca, bu nüfus aralığındaki yerlere kasaba denmesinin hukukî bir dayanağı yoktur; bunlar, büyüklük ve konumlarına göre köy, mahalle, belde veyahut ilçe merkezi olarak farklı idari statülerde bulunurlar.

Castle Street in the town venter of Reading
Old Town of Porvoo in January
Lemgo Town Hall at the market square
The alpine town of Davos in the Swiss Alps
View from tower of St. Michal Church in Skalica
The town of Mecca in the Arabian Peninsula, before its inflation, in 1880
The Marian town of Fátima
The center of the inland town of Viljandi
Soldan sağa, üstten: İngiltere'de Reading, Finlandiya'da Porvoo, Almanya'da Lemgo, İsviçre'de Davos, Slovakya'da Skalica, Suudi Arabistan'da Mekke, Portekiz'de Fátima, Estonya'da Viljandi

Kasaba bir insan yerleşimidir. Kasabalar genellikle köylerden daha büyük ve şehirlerden daha küçüktür, ancak bunları birbirinden ayırmak için kullanılan kriterler dünyanın farklı yerlerinde önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.

Kökeni ve kullanımı

"Kasaba" sözcüğünün kökeni Almanca Zaun, Felemenkçe tuin ve Eski Norsça tún sözcüklerine dayanır. Orijinal Proto-Germence sözcük olan *tūnan'ın Proto-Keltçe *dūnom'dan (bkz. Eski İrlandaca dún, Galce din) erken bir ödünçleme olduğu düşünülmektedir.

Kelimenin hem Cermen hem de Keltçedeki orijinal anlamı bir kale ya da çitti. Birçok modern Cermen dilinde town kelimesinin akrabaları çit ya da çit anlamına gelir. İngilizce ve Hollandaca'da kelimenin anlamı, bu çitlerin çevrelediği ve içinden bir yolun geçmesi gereken alan anlamını almıştır. İngiltere'de bir kasaba, duvar veya daha büyük tahkimatlar inşa etmeye gücü yetmeyen veya buna izin verilmeyen ve bunun yerine bir palisade veya stockade inşa eden küçük bir topluluktu. Hollanda'da bu alan bir bahçeydi, özellikle de etraflarında yüksek bir çit veya duvar olan zenginlerin bahçeleri (Hampton Court'taki William III ve Mary II'nin özel bahçesine model olan Apeldoorn'daki Het Loo sarayının bahçesi gibi). Eski Norsçada tún, çiftlik evleri arasında (çimenlik) bir yer anlamına gelir ve kelime modern Norveççede hala benzer bir anlamda kullanılmaktadır.

Eski İngilizce tūn, Anglo-Sakson yerleşim döneminde İngiltere ve güneydoğu İskoçya'da yaygın bir yer adı eki haline gelmiştir. Eski İngilizcede ve Erken ve Orta İskoççada ton, toun vb. sözcükler, tarımsal mülkler ve işletmelerden, kısmen İskandinav anlamını (İskoçça fermtoun sözcüğünde olduğu gibi) ölçeğin bir ucundan alarak müstahkem belediyelere kadar çeşitli yerleşim türlerine atıfta bulunabilir. Diğer yaygın Anglo-Sakson ekleri arasında ham 'ev', stede 'stead' ve burh 'bury, borough, burgh' yer almaktadır.

Bazı durumlarda town, "şehir" veya "köy" (özellikle büyük bir köy) için alternatif bir isimdir. Bazen town kelimesi township kelimesinin kısaltmasıdır. Genel olarak, günümüzde kasabalar ekonomik karakterleri temelinde ilçelerden, köylerden veya mezralardan ayırt edilebilir; çünkü bir kasabanın nüfusunun çoğu geçimini tarım veya ilgili faaliyetler gibi birincil sektör endüstrilerinden ziyade imalat sanayi, ticaret ve kamu hizmetlerinden sağlama eğilimindedir.

Bir yerin nüfus büyüklüğü kentsel karakterin güvenilir bir belirleyicisi değildir. Dünyanın pek çok bölgesinde, örneğin Hindistan'da en azından yakın zamana kadar, büyük bir köyde küçük bir kasabanın birkaç katı kadar insan yaşayabiliyordu. Birleşik Krallık'ta, büyük kasabalardan çok daha küçük olan tarihi şehirler vardır.

Mõisaküla, Estonya'nın güney kesiminde, Letonya sınırının hemen yanında küçük bir kasabadır. Kasabanın mevcut nüfusu 1.000'den azdır.

Kapsamlı banliyö büyümesi, uydu kentsel geliĢim ve Ģehir sakinlerinin köylere göçü gibi modern olgular, ekonomik ve kültürel özellikleri bakımından Ģehirli ancak kentsel yerleĢimlerin diğer özelliklerinden yoksun topluluklar yaratarak kasabaların tanımını daha da karmaĢık hale getirmiĢtir.

Geçici madencilik yerleri gibi bazı kırsal olmayan yerleşim biçimleri açıkça kırsal olmayabilir, ancak en iyi ihtimalle kasaba olarak adlandırılma iddiası şüphelidir.

Kasabalar genellikle yasal olarak tanımlanmış sınırlara ve yerel yönetimin bazı veya tüm eklentilerine (örneğin bir polis gücü) sahip ayrı yönetim birimleri olarak var olurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar "birleşik kasabalar" olarak adlandırılır. Diğer durumlarda kasabanın kendi yönetimi yoktur ve "şirketleşmemiş" olduğu söylenir. Şirketleşmemiş bir kasabanın varlığının, imar bölgeleri gibi başka yollarla yasal olarak belirlenebileceğini unutmayın. Bazı planlı topluluklar söz konusu olduğunda, kasaba yasal olarak kasaba içindeki mülkler üzerinde sözleşmeler şeklinde mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayımı, nüfus sayımına göre belirlenmiş birçok yeri (CDP), içlerinde bulunan tüzel kişiliği olmayan kasabaların adlarıyla tanımlar; ancak bu CDP'ler tipik olarak kırsal ve banliyö alanlarını ve hatta çevredeki köyleri ve diğer kasabaları içerir.

Kasaba ve şehir arasındaki ayrım da benzer şekilde yaklaşıma göre değişmektedir: şehir, kanunen bu unvanı almış idari bir birim olabilir, ancak gayri resmi kullanımda bu terim belirli bir büyüklük veya öneme sahip kentsel bir bölgeyi ifade etmek için de kullanılmaktadır: bir ortaçağ şehri 10.000 kadar az nüfusa sahip olabilirken, bugün bazıları 100.000'den az nüfusa sahip kentsel bir yeri kasaba olarak kabul etmektedir, ancak bundan çok daha küçük resmi olarak belirlenmiş birçok şehir bulunmaktadır.

Toponimik terminolojide, bireysel kasaba ve şehir isimlerine astyonim veya astionim denir (Antik Yunanca ἄστυ 'kasaba, şehir' ve ὄνομα 'isim').

Tarih

Kayıtlı tarihin farklı dönemleri boyunca birçok kasaba, mülklerin, kültür merkezlerinin ve uzmanlaşmış ekonomilerin gelişmesiyle birlikte büyük yerleşim yerleri haline gelmiştir.

Neolitik

Şu anda arkeolojik bir alan olan Çatalhöyük, MÖ 7500'lerden beri var olan en eski yerleşim yeri olarak kabul ediliyordu. Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu kasaba, kalıntılardan oluşan bir kompleks ile nüfusu azalmış bir kasaba olarak kalmıştır.

Roma dönemi

Roma döneminde villa, bir ana konut binası ve bir dizi ikincil binadan oluşan kırsal bir yerleşim yeriydi. Bir tarımsal işletmenin yönetildiği merkezi oluşturuyordu. Daha sonra, tarımsal işlevlerini kaybetmiş ve faaliyetlerini konuta indirgemiştir. Roma İmparatorluğu döneminde büyük mülklerin birleştirilmesiyle kasaba büyük çiftliklerin merkezi haline gelmiştir.

Rustik ve kentsel yerleşimler arasında bir ayrım yaratıldı:

 • Rustik villalar, kaynakların sömürülmesinin yönetildiği, köle işçilerin ikamet ettiği, hayvanların tutulduğu ve üretimin depolandığı yerlerdi.
 • Lordun ikamet ettiği ve giderek kent konaklarına özgü mimari ve güzelleştirme biçimlerini benimseyen kentsel villalar. Birinci yüzyıldan itibaren büyük toprak mülkiyeti, doğrudan lord tarafından işletilen alan ile kiracı yerleşimcilere bırakılan alan arasında bölündüğünde, kent villaları lordların idari gücünün merkezleri haline geldi ve dördüncü yüzyılın feodalizmine özgü vassallık biçimleri ortaya çıktı.

İstatistikler için terminoloji

Quincy Caddesi boyunca uzanan Hancock, Michigan kasabası

193 ülke, üç kategorinin (şehirler, kasabalar ve kırsal alanlar) ortak bir istatistiksel tanımı üzerinde anlaşmaya varmak için ortak bir çaba içine girmiştir.

Şehirlerin yaşı şeması

Avustralyalı coğrafyacı Thomas Griffith Taylor, kentlerin yaşlarına ve arazi kullanım biçimlerine göre sınıflandırılmasını önermiştir. Beş tip şehir tanımlamıştır:

 • Belirgin bir bölgelendirmenin olmadığı çocuksu kasabalar
 • Dükkanlardan oluşan bir alan geliştirmiş olan çocuk kasabaları
 • Fabrikaların ortaya çıkmaya başladığı ergen kasabaları
 • Ayrı bir yüksek sınıf konut alanına sahip erken olgunlaşmış kasabalar
 • Tanımlanmış endüstriyel, ticari ve çeşitli konut alanlarına sahip olgun kasabalar

Ülke bazında

Afganistan

Afganistan'da kasaba ve şehirler şār (Dari: شهر, Peştuca: ښار) olarak bilinir. Ülke tarihsel olarak az sayıda büyük yerleşime sahip kırsal bir toplum olduğundan ve büyük şehirler 2000'li yıllardan önce hiçbir zaman birkaç yüz binden fazla nüfusa sahip olmadığından, ülkenin dil geleneği kasaba ve şehirler arasında ayrım yapmaz.

Arnavutluk ve Kosova

Arnavutluk ve Kosova'da qytezë, herhangi bir yerleşim yeri için resmi bir kullanım olmamasına rağmen, şehir (qytet) kelimesine çok benzeyen 'kasaba' anlamına gelir. Arnavutçada qytezë 'küçük şehir' veya 'yeni şehir' anlamına gelirken, eski zamanlarda bir kalenin duvarları içindeki küçük bir yerleşim merkezine atıfta bulunurdu.

Avustralya

Avustralya'da kırsal ve bölgesel nüfus merkezlerinin çoğu kasaba olarak adlandırılabilir; birçok küçük kasabanın nüfusu 200'den azdır. En küçükleri ilçe olarak tanımlanabilir.

Buna ek olarak, Queensland, Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde ve eskiden (1990'lara kadar) Victoria'da bazı yerel yönetim birimleri resmi olarak kasaba olarak adlandırılır.

Avusturya

Avusturya hukuk sistemi köyler, kasabalar ve şehirler arasında ayrım yapmaz. Ülke, temelde eşit dereceli 2098 belediyeye (Almanca: Gemeinden) bölünmüştür. Daha büyük belediyeler pazar kasabası (Almanca: Marktgemeinden) veya şehir (Städte) olarak adlandırılır, ancak bu ayrımlar tamamen semboliktir ve ek yasal sorumluluklar getirmez. Uzak geçmişte bölgesel nüfus merkezleri oldukları için şehir olarak adlandırılan bir dizi küçük topluluk vardır. Örneğin Rattenberg kentinin yaklaşık 400 nüfusu vardır. Hardegg şehri yaklaşık 1200 nüfusa sahiptir, ancak tarihi şehir çekirdeği - eskiden çevredeki mezralar olmadan Hardegg'in kendisi - sadece 80 kişiye ev sahipliği yapmaktadır.

Şirketleşmemiş bölge bulunmamaktadır.

Avusturya'daki 201 şehirden 15'i yasal şehirlerdir (Statutarstädte). Yasal şehir, bir belediye olarak görev alanının yanı sıra, bir bölge idari makamının görevlerini de üstlenen bir şehirdir. Bu statü herhangi bir ek özerklik getirmez: ilçe idari makamları esasen vatandaşların ulusal hükümetle etkileşime geçmek için, örneğin ehliyet veya pasaport başvurusunda bulunmak için kullandıkları hizmet merkezleridir. Ulusal hükümet genellikle bu temas noktalarını kendi adına yönetmek için illeri kullanır; yasal şehirler söz konusu olduğunda ise belediye devreye girer.

Brezilya

Brezilya'da, 1938'den bu yana, belediyelerin merkezinin şehir kategorisine geçeceği ve ona isim vereceği ve ilçelerin kendi merkezlerinin adıyla belirleneceği ve belediye merkezleri değilse, köy kategorisine sahip olacakları tanımlanmıştır.

Bulgaristan

Peştera kasabası, Bulgaristan

Bulgarlar genel olarak 'şehir' ve 'kasaba' arasında ayrım yapmazlar. Ancak günlük dilde ve medyada "büyük şehirler" ve "küçük şehirler" terimleri kullanılmaktadır. "Büyük kentler" genellikle nüfusu 200.000'in üzerinde olan Sofya, Plovdiv, Varna ve Burgaz'ı ifade eder. Rusçuk ve Stara Zagora da nispeten gelişmiş altyapıları ve 100.000'in üzerindeki nüfusları nedeniyle genellikle bu gruba dahil edilmektedir. Geri kalan il başkentlerini "büyük şehir" olarak adlandırmak zordur çünkü genel olarak daha az gelişmişlerdir ve nüfusları azalmaktadır, bazılarının nüfusu 30.000'e kadar düşmektedir.

Bulgaristan'da Bakanlar Kurulu neyin yerleşim yeri olduğunu tanımlarken, Bulgaristan Cumhurbaşkanı her yerleşim yerine bir unvan vermektedir. 2005 yılında, kendilerini kasaba olarak sınıflandırmak isteyen köylerin sosyal ve teknik altyapısının yanı sıra 3500 kişiden az olmayan bir nüfusa sahip olması şartı getirilmiştir. Tatil köyleri için şartlar daha düşük olup nüfusun 1000 kişiden az olmaması gerekmektedir ancak altyapı gereklilikleri devam etmektedir.

Kanada

Kanada'da bir kasabanın yasal tanımı eyalete veya bölgeye göre değişir, çünkü her biri kendi sınırları içindeki kasabaları, şehirleri ve diğer belediye organizasyon türlerini tanımlama ve yasama yetkisine sahiptir.

Quebec eyaleti, kanunen kasabalar ve şehirler arasında hiçbir ayrım yapmaması bakımından benzersizdir. Fransızcada köy ile ville (belediye genellikle coğrafi değil yasal bir varlığa uygulanan idari bir terimdir) arasında bir ara seviye yoktur, bu nedenle her ikisi de ville'in tek yasal statüsü altında birleştirilir. İngilizce konuşanlar arasında herhangi bir ville'in yaygın olarak şehir mi yoksa kasaba olarak mı anılacağına dair gayri resmi bir tercih mevcut olsa da, kanunen böyle bir ayrım yapmak için hiçbir ayrım ve objektif yasal kriter mevcut değildir.

Şili

Şili'de kasabalar (İspanyolca: pueblos) Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından nüfusu 2001 ila 5000 arasında olan kentsel bir varlık veya nüfusu 1001 ila 2000 arasında olan ve yerleşik bir ekonomik faaliyeti olan bir alan olarak tanımlanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti'nde bir belediye şehir (Çekçe: statutární město), kasaba (Çekçe: město) veya pazar kasabası (Çekçe: městys) unvanını alabilir. Bu unvan kanunla verilir.

128/2000 Coll. sayılı kanunla tanımlanan yasal şehirler (İngilizce'de genellikle sadece "cities" olarak adlandırılır), kendi özerk belediye bölgelerini tanımlayabilirler. Fiilen yasal bir şehir olan Prag'ın yanı sıra bu tür 26 şehir bulunmaktadır. Nüfusu 40.000'den fazla olan tüm Çek belediyeleri şehirdir.

Kasaba ve pazar kasabası her şeyden önce bir belediyenin nüfusuna, tarihine ve bölgesel önemine atıfta bulunan törensel onursal derecelerdir. Çek belediyelerinin istatistiklerinin gösterdiği üzere, kasabalar genellikle 1,000 ila 35,000 arasında nüfusa sahip olup, medyan 4,000 ve ortalama 6,500 civarındadır. Günümüzde bir belediyenin kasaba unvanı talep etme hakkına sahip olabilmesi için en az 3.000 nüfusa sahip olması gerekmektedir. Pazar kasabalarının nüfusu genellikle 500 ila 4.000 arasında olup, ortanca ve ortalama nüfus 1.000 civarındadır.

Danimarka

Danimarka'da birçok bağlamda "şehir", "kasaba" ve "köy" arasında ayrım yapılmaz; üçü de by olarak tercüme edilir. Daha özel kullanımda, küçük köyler ve mezralar için landsby ('taşra kasabası' anlamına gelir) kelimesi kullanılırken, İngilizce city kelimesinin Danca karşılığı storby ('büyük kasaba' anlamına gelir) kelimesidir. Resmi amaçlar doğrultusunda, en az 200 nüfusa sahip kentsel alanlar şehir olarak kabul edilmektedir.

Tarihsel olarak bazı kasabalar, en önemlisi pazar kurma hakkı olmak üzere çeşitli ayrıcalıklara sahipti. Hem mali, hem askeri hem de hukuki konularda kırsal bölgelerden ayrı olarak yönetilmişlerdir. Bu tür kasabalar købstad (farklı bir etimolojiden gelse de kabaca borough ile aynı anlama gelir) olarak bilinir ve 1970 yılında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu ile ayrıcalıklarının son kalıntıları da ortadan kalktıktan sonra bile bu unvanın münhasır hakkını korurlar.

Estonya

Estonya'da, köy ve ilçelerden daha büyük olan hem daha büyük hem de daha küçük yerleşim yerleri için linn kelimesi kullanıldığından, kasaba ve şehir arasında bir ayrım yoktur. Estonya'da 30 belediye kasabası (omavalitsuslik linn) ve bir belediye mahallesi (vallasisene linn) ile birleşmiş 17 kasaba daha bulunmaktadır.

Finlandiya

Sastamala kasabası, Finlandiya

Finlandiya'da kaupunki kelimesi köy ve ilçelerden daha büyük olan hem daha büyük hem de daha küçük yerleşim yerleri için kullanıldığından kasaba ve şehir arasında bir ayrım yoktur; ancak kasaba kelimesinden bahsederken pikkukaupunki kelimesi kullanılır (pikku 'küçük' veya 'küçük' anlamına gelir). Finlandiya'da yüze yakın belediye kasabası bulunmaktadır.

Fransa

Salins-les-Bains kasabası, Fransa

İdari açıdan bakıldığında, yerel yönetimlerin en küçük seviyesine komün adı verilir. Bir avuç nüfustan milyonlarca nüfusa kadar her yerde bulunabilirler ve Fransa'da bunlardan 36,000 tane vardır. Kasaba için kullanılan Fransızca terim bourg'dur, ancak Fransız yasaları genellikle hepsi villa olarak adlandırılan kasabalar ve şehirler arasında ayrım yapmaz. Bununla birlikte, bazı yasalar bu makamlara nüfusa göre farklı muamele etmekte ve üç büyük şehir olan Paris, Lyon ve Marsilya için farklı kurallar uygulanmaktadır. Tarihi nedenlerden dolayı, Meuse bölgesindeki altı komün, hiç nüfusu olmamasına rağmen bağımsız idari birimler olarak varlığını sürdürmektedir.

İstatistiksel amaçlarla, ulusal istatistik enstitüsü (INSEE), nüfusu 2,000'den az olan kentsel alanlar ile daha büyük komünler arasında bir ayrım yapmaktadır, ikincisi köy olarak adlandırılmaktadır. Daha küçük yerleşim yerleri genellikle köy olarak adlandırılır.

Almanya

Rügen Adası'ndaki Putbus, Almanya

Almanlar genel olarak 'şehir' ve 'kasaba' arasında ayrım yapmazlar. Bu kavramlar arasında ayrım yapmayan diğer birçok dilde olduğu gibi, her ikisi için de Almanca kelime Stadt'tır. Daha küçük bir yerleşim yeri olan 'köy' için kullanılan kelime ise Dorf'tur. Bununla birlikte, 1887 Uluslararası İstatistik Konferansı, nüfus büyüklüklerine göre farklı büyüklükteki Stadt'ları aşağıdaki gibi tanımlamıştır: Landstadt ('taşra kasabası'; 5.000'in altında), Kleinstadt ('küçük kasaba'; 5.000 ila 20.000), Mittelstadt ('orta kasaba'; 20.000 ila 100.000 arasında) ve Großstadt ("büyük kasaba"; 100.000 ila 1.000.000). Großstadt terimi 'şehir' olarak tercüme edilebilir. Buna ek olarak, Almanlar bir milyon ile beş milyon arasında nüfusu olan (Köln, Münih, Hamburg ve Berlin gibi) bir şehir olan Millionenstadt'tan bahsedebilirler. Ayrıca, beş milyondan fazla nüfusu olan bir şehir genellikle Megastadt (genellikle megakent olarak çevrilir) olarak adlandırılır.

Tarihsel olarak, birçok yerleşim yeri ortaçağda bir Stadtrecht ile ödüllendirilerek Stadt haline gelmiştir. Modern Almanca kullanımında, tarihi önem, merkezi işlevlerin varlığı (eğitim, perakende vb.) ve kentsel bir yerin nüfus yoğunluğu da bir Stadt'ın özellikleri olarak alınabilir. Modern yerel yönetim organizasyonu her eyaletin yasalarına tabidir ve tarihi unvanı ne olursa olsun bir Gemeinde'ye (belediye) atıfta bulunur. Çoğu Gemeinden, yerel yönetimin daha üst kademesinde yer alan Landkreis'in (ilçe) bir parçasını oluştururken, daha büyük kasaba ve şehirler hem belediyenin hem de ilçenin yetkilerini birleştiren kreisfreie Stadt statüsüne sahip olabilir.

Farklı eyaletlerdeki tanımlamalar, örneğin Avustralya Eyaletleri ve Bölgelerindeki kadar çeşitlidir ve eyaletten eyalete farklılık gösterir. Bazı Alman eyaletlerinde Markt ('pazar'), Marktflecken (her ikisi de güney Almanya'da kullanılır) veya Flecken ('nokta'; kuzey Almanya, örneğin Aşağı Saksonya'da) kelimeleri, Gemeinde ve Stadt arasında yer alan ve dış yerleşim alanı için özel öneme sahip kasaba benzeri bir yerleşim topluluğunu tanımlar. Tarihsel olarak bunların Marktrecht (pazar hakkı) vardı ancak tam şehir ayrıcalıkları yoktu; bkz. Belirli bir yerleşim yerinin yasal adı genel adından farklı olabilir (örneğin Samtgemeinde - Aşağı Saksonya'da belediyelerin birleştirilmesiyle oluşturulan ortak yerel yönetime sahip bir grup köy [Dorf, çoğ. Dörfer] için kullanılan yasal bir terim [Gemeinde, çoğ. Gemeinden]).

Yunanistan ve Kıbrıs

Sıradan konuşmada Yunanlar daha küçük yerleşim yerlerini ifade etmek için χωριό ('köy') kelimesini, daha büyük yerleşim yerlerini ifade etmek için ise πόλη veya πολιτεία ('şehir') kelimesini kullanırlar. Dikkatli konuşmacılar, nüfusu 2,000-9,999 arasında olan kasabalara atıfta bulunmak için κωμόπολη kelimesini de kullanabilirler. Yunan idare hukukunda eskiden δήμοι, yani nüfusu 10.000'den fazla olan veya başka bir coğrafi (vilayet merkezi), tarihi veya dini (piskoposluk merkezi) sebepten dolayı önemli kabul edilen belediyeler ile κοινότητες, yani kendi kendini yöneten daha küçük birimler, çoğunlukla köyler arasında bir ayrım vardı. 21'inci yüzyılın başlarında iki aşamada gerçekleştirilen kapsamlı bir reform, çoğu κοινότητες'i en yakın δήμοι ile birleştirerek tüm ülkeyi kendi kendini yöneten 325 δήμοι'e böldü. Eski belediyeler idari alt bölümler olarak varlıklarını sürdürmektedir (δημοτικά διαμερίσματα, δημοτικές ενότητες).

Türk işgali altındaki bölgeler de dahil olmak üzere Kıbrıs ayrıca 39 δήμοι (istisnalar olsa da prensip olarak en az 5.000 nüfusa sahip) ve 576 κοινότητες'e bölünmüştür.

Hong Kong

Hong Kong'daki neredeyse her kasabanın kendi belediye binası vardır. Resim Sha Tin kasabasındaki Sha Tin Belediye Binasını göstermektedir.

Hong Kong, 1950'lerde katlanarak artan nüfusu karşılamak için yeni kasabalar geliştirmeye başladı. İlk yeni kasabalar Tsuen Wan ve Kwun Tong'du. 1960'ların sonu ve 1970'lerde, yeni şehir gelişiminin bir başka aşaması başlatıldı. Şimdiye kadar dokuz yeni şehir geliştirilmiştir. Arazi kullanımı dikkatli bir şekilde planlanmış ve gelişim toplu konut projeleri için bolca yer sağlamıştır. Demiryolu ulaşımı genellikle daha sonraki bir aşamada mevcuttur. İlk kasabalar Sha Tin, Tsuen Wan, Tuen Mun ve Tseung Kwan O'dur. Tuen Mun'un kendi kendine yetebilmesi amaçlanmıştır, ancak başarılı olamamış ve diğer yeni kasabalar gibi bir yatak odası topluluğuna dönüşmüştür. Daha yeni gelişmeler ise Tin Shui Wai ve Kuzey Lantau'dur (Tung Chung-Tai Ho).

Macaristan

Macaristan'da şehir ve kasaba arasında resmi bir ayrım yoktur (Macarcada her ikisi için de kullanılan kelime város'tur). Bununla birlikte, kök kelimenin başına kis ('küçük') ve nagy ('büyük') sıfatları eklenerek oluşturulan ifadeler (örneğin nagyváros) şehirler ve kasabalar arasında ayrım yapmak için normalleştirilmiştir (kasabalar daha küçüktür, bu nedenle kisváros adını taşır. ) Macaristan'da bir köy, yaşam kalitesi ve belirli kamu hizmet ve araçlarının geliştirilmesi (örneğin yerel bir ortaokula sahip olmak veya tam alan kanalizasyon toplama boru şebekesi kurmak) için bir dizi farklı koşulu yerine getirirse város ('kasaba') statüsünü kazanabilir. Her yıl İçişleri Bakanı, komite tarafından taranan adaylar listesinden adayları seçer ve Cumhurbaşkanı genellikle bu adaylara bir kasaba rütbesi belgesi vererek onaylar. Kasaba olmak hükümetten ekstra mali destek almayı gerektirdiğinden, günümüzde pek çok nispeten küçük köy városi rang ('kasaba rütbesi') statüsünü kazanmaya çalışmaktadır.

1990'da komünizmin çöküşünden önce, 10.000'den az nüfusu olan Macar köylerinin kasaba olmasına izin verilmiyordu. Son zamanlarda 2,500 kişi kadar küçük bazı yerleşim yerleri kasaba statüsü kazanmıştır (örneğin Visegrád, Zalakaros veya Gönc) ve daha büyük köyleri hızlı bir şekilde kasabaya dönüştürmek için kalkınma koşullarının karşılanması genellikle göz ardı edilmektedir. 2013 ortası itibariyle Macaristan'da toplam nüfusun yaklaşık %69'unu kapsayan 346 kasaba bulunmaktadır.

Nüfusu 50.000'den fazla olan kasabalar megyei jogú város (ilçe haklarına sahip kasaba) statüsü kazanabilmekte ve bu sayede daha yüksek düzeyde hizmet alabilmektedir. (50.000'den az nüfusa sahip kasabaların bu statüyü kazandığı birkaç istisna vardır: Érd, Hódmezővásárhely, Salgótarján ve Szekszárd) 2013 ortası itibariyle Macaristan'da bu türden sadece 23 kasaba bulunmaktadır.

İzlanda

İzlanda'da Húsavík Kasabası

İrlanda

Yerel Yönetim Yasası 2001, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren (bölüm 10 alt bölüm (3)) Bulundukları ve bir parçasını oluşturdukları ilçe içinde, Çizelge 6'da belirtilen ve - (a) bu Çizelgenin 1. Bölümünün 1. Kısmında belirtilen alanlar söz konusu olduğunda, ilçe olarak bilinen ve - (b) bu Çizelgenin 1. Bölümünün 2. Kısmında ve 2. Kısmında belirtilen alanlar söz konusu olduğunda, belde olarak bilinen diğer yerel yönetim alanları olmaya devam eder ve bu Yasada bir beldeye yapılan atıf, bir ilçeye yapılan atfı da içerir.

Bu hükümler, o tarihten önce var olan ilçe, kasaba ve kentsel bölgelerin değiştirilmesini etkilemektedir. Yerel yönetimlerin isimlendirilmesinde (ancak görevlerinde değil) benzer reformlar, yasanın 11. bölümünün 17. kısmında yer alan şu hükümle gerçekleştirilmiştir (185(2). bölüm) Bir önceki son nüfus sayımında tespit edilen nüfusu en az 7.500 olan veya Bakan'ın zaman zaman yönetmeliklerle belirleyebileceği başka bir rakama sahip olan ve belediye meclisi bulunmayan bir kasabanın nitelikli seçmenleri, böyle bir meclisin kurulması için (b) paragrafına uygun olarak bir teklifte bulunabilirler ve yeni kent konseylerinin kurulmasına olanak tanıyan hükümler ile mevcut veya yeni kent konseylerinin belirli durumlarda feshedilmesine olanak tanıyan hükümler içermektedir

Bir önceki son nüfus sayımında tespit edilen en az 7.500 nüfusa sahip kasaba referansı, gerçekte neyin kasaba olduğunu tanımlama yetkisinin çoğunu Merkezi İstatistik Ofisi'ne devretmekte ve kriterleri her nüfus sayımının bir parçası olarak yayınlanmaktadır.

Planlama ve Kalkınma Yasası 2000

Nüfus Sayımına ve bunun bazı idari amaçlar için neyin kasaba olup olmadığının belirlenmesindeki rolüne yapılan bir başka atıf da 2000 tarihli Planlama ve Kalkınma Yasasında (Yerel alan planlarını düzenleyen II. bölüm I. kısım) yer almaktadır

Bir yerel alan planı, -(i) en son nüfus sayımında bir banliyö veya çevresi olarak belirlenen bir kasaba dışında bir kasaba olarak belirlenen, (ii) nüfusu 2,000'den fazla olan ve (iii) bir il meclisi olan bir planlama makamının görev alanı içinde yer alan bir alanla ilgili olarak yapılacaktır.

Merkezi İstatistik Ofisi kriterleri

Bunlar 2006 Nüfus Sayımı Ekleri'nde tam olarak belirtilmiştir.

Kısaca "yasal olarak sınırları belirlenmiş kasabalardan" (yani 2001 Yerel Yönetim Yasası ile kurulanlardan) ve geri kalan 664'ünden "sayım kasabaları" olarak bahsedilmektedir. 1971'den bu yana kendileri tarafından 800 metrelik bir mesafe içinde yolun her iki tarafında 30 veya yolun bir tarafında yirmi dolu evin bulunduğu 50 veya daha fazla dolu konuttan oluşan bir küme olarak tanımlanan bu kasabalarda, bir evin sayım kasabasının bir parçası olup olmadığını belirlemek için 200 metrelik bir kriter de bulunmaktadır.

Hindistan

Paravur kasabasında bir sokak, Hindistan

2011 Hindistan Nüfus Sayımı iki tür kasaba tanımlamaktadır: yasal kasaba ve nüfus sayımı kasabası. Yasal kasaba, bir belediye, şirket, kanton kurulu veya bildirilmiş kasaba bölge komitesi olan tüm yerler olarak tanımlanmaktadır. Sayım kasabaları ise aşağıdaki kriterleri karşılayan yerler olarak tanımlanmaktadır:

 1. Minimum 5,000 nüfus
 2. Çalışan erkek nüfusun en az %75'inin tarım dışı işlerle uğraşması
 3. Nüfus yoğunluğu en az 400/km2. (mil kare başına 1,000).

Tüm yasal kasabalar, nüfus sayımı yapılan kasabalar ve büyümekte olan kasabalar kırsal alanların aksine kentsel yerleşimler olarak kabul edilir.

Hindistan'daki kasabalar genellikle dükkanlar, elektrik, bitümlü yollar, postaneler, bankalar, telefon tesisleri, liseler ve bazen birkaç devlet dairesi gibi temel altyapıya sahiptir. Bu kasabalarda yaşayan insan nüfusu birkaç bin olabilir. Ana yol kasabası olarak etiketlenebilecek bazı kasabalar vardır.

Karnataka eyaletinde kasabalar Kannada dilinde Pete veya Pura olarak bilinir. Bazen kasabalar için pattana ('şehir') veya genellikle 'yer' anlamına gelen ooru terimleri kullanılır. Bu kasabaları yöneten idari konsey, kasabanın sınırları içinde yaşayan insan sayısına bağlı olarak Kannada dilinde Pura Sabhe veya Nagara Sabhe olarak bilinir.

İran

Çağdaş Farsça metinlerde şehir ve kasaba arasında bir ayrım yapılmaz; her ikisi de Shahr (شهر) olarak tercüme edilir. Eski Farsça metinlerde (20. yüzyılın ilk yarısına kadar) şehir için Arapça Qasabeh (قصبه) kelimesi kullanılmıştır. Ancak son 50 yılda bu kelime kullanılmaz hale gelmiştir.

Farsçada özel türden uydu ilçeler ve şehir mahalleleri için kullanılan bir kelime vardır. Şahrak (شهرک), (lit.: 'küçük şehir'). Büyük bir şehirdeki başka bir küçük kasaba veya mahalle türü Kuy (کوی) olarak adlandırılır. Şehrak ve Kuy'un her birinin farklı yasal tanımları vardır. Milyonlarca nüfusu olan Tahran, Meşhed, İsfahan, Tebriz gibi büyük şehirler Kalan-şehr (کلانشهر), metropol olarak adlandırılır.

İran'da farklı büyük köylerin şehir statüsü kazanma hızı son yirmi yılda dramatik bir artış göstermiştir.

Daha büyük şehirler ve kasabalar genellikle bir ilçenin merkezidir (Farsça: Şahrestan (شهرستان). Şehrestan'ın kendisi Ostan'ın (استان) bir alt bölümüdür, 'vilayet'.

Irak

Jarayeh (جرَية) kelimesi köyleri, Garmat (كَرمة) kelimesi kasabaları ve Wilaya (ولاية) kelimesi şehirleri tanımlamak için kullanılır.

Man Adası

Tarihsel ve resmi olarak kasaba olarak tanımlanan dört yerleşim yeri vardır (Douglas, Ramsey, Peel, Castletown); ancak

 • Peel, katedrali nedeniyle bazen bir şehir olarak da anılmaktadır.
 • Onchan ve Port Erin, modern zamanlarda genişledikleri için nüfus olarak en küçük "kasaba "dan daha büyüktür, ancak köy olarak tanımlanırlar.

İsrail

Modern İbranicede şehir kavramı için bir sözcük bulunmaktadır: Ayara (עיירה), İncil'de 'şehir' anlamına gelen Ir (עיר) kelimesinden türetilmiştir. Bununla birlikte, ayara terimi normalde yalnızca yabancı ülkelerdeki kasabaları, yani sınırlı nüfusa sahip kentsel alanları tanımlamak için, özellikle de konuşmacı nostaljik veya romantik tutumlar uyandırmaya çalıştığında kullanılır. Bu terim aynı zamanda Holokost öncesi bir Doğu Avrupa Yahudi kasabası olan Shtetl'i tanımlamak için de kullanılır.

İsrail'de yerleşik kentsel alanlar, gerçek büyüklüklerine bakılmaksızın her zaman şehir olarak adlandırılır (aşağıda açıklanan önemli bir istisna dışında). İsrail yasaları, kentsel alanlar arasında büyüklük veya başka bir faktöre dayalı ayrım için herhangi bir isimlendirme tanımlamaz - yani İsrail'deki tüm kentsel yerleşimler yasal olarak "şehir" olarak anılır.

Bunun istisnası, kuruluş nedenlerine göre İsrail'deki bazı şehirlere uygulanan Ayeret Pituakh (עיירת פיתוח, lit. 'Development Town') terimidir. İsrail'in bağımsızlığının ilk yıllarında (genellikle 1950'ler ve 1960'lar) kurulan bu şehirler, öncelikle ülkenin kuzey ve güney bölgelerindeki ("Çevre") daha küçük tarımsal yerleşimleri kıyı ve orta bölgelerdeki büyük kentsel alanlara bağlayan ticari ve ulaşım merkezleri olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Bu kalkınma kasabalarından bazıları o zamandan bu yana nispeten büyük boyutlara ulaşmış olsa da, özellikle de konuşmacılar (genellikle düşük) sosyo-ekonomik statülerini vurgulamak istediklerinde, hala kalkınma kasabaları olarak anılmaktadır. Bununla birlikte, nadiren (eğer varsa) sadece kasaba olarak anılırlar; doğrudan birinden bahsederken, bağlama bağlı olarak ya bir kalkınma kasabası ya da bir şehir olarak adlandırılacaktır.

İtalya

Satriano di Lucania, Melandro Vadisi, Basilicata, Güney İtalya'da bir kasaba.

İtalyancada şehir (città), kasaba (paese) ve köy (villaggio, eski moda veya frazione, en yaygın) için farklı kelimeler kullanılsa da, yerleşim yerlerinin nasıl sınıflandırılması gerektiğine dair yasal bir tanım bulunmamaktadır. İdari olarak, hem kasabalar hem de şehirler comuni/comunes olarak yönetilirken, köyler ilkinin alt bölümleri olabilir. Genel olarak, günlük konuşmada, bir kasaba bir köyden daha büyük veya daha kalabalık ve bir şehirden daha küçüktür. Çeşitli şehirler ve kasabalar birlikte bir metropolitan alan (area metropolitana) oluşturabilir. Bir şehir, çevresindeki kasabalara göre kültürel, ekonomik veya siyasi olarak öne çıkan bir topluluk da olabilir. Dahası, bir şehir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile böyle olabilir. Buna karşılık bir kasaba, başka bir yerde şehir olarak adlandırılabilecek, ancak herhangi bir resmi tanınma almamış bir yerleşim yeri olabilir. Dikkate değer istisnalar mevcuttur: örneğin Bassano del Grappa'ya 1760 yılında Francesco Loredan'ın dogal kararnamesiyle città statüsü verilmiş ve o zamandan beri bu unvanı taşımaktadır. Ayrıca, İtalyanca'da 'şehir' anlamına gelen paese (küçük P harfiyle) kelimesi İtalyanca'da 'ülke/ulus' anlamına gelen Paese (genellikle büyük P harfiyle) kelimesiyle karıştırılmamalıdır.

Japonya

Japonya'da şehir statüsü (shi) geleneksel olarak sadece birkaç büyük yerleşim yeri için ayrılmıştır. Ancak zaman içinde şehir olmak için gerekli koşullar azaltılmış ve günümüzde geçerli olan tek gevşek kural 50.000'den fazla nüfusa sahip olmak ve nüfusun %60'ından fazlasının bir "şehir merkezinde" bulunmasıdır. Son zamanlarda birçok küçük köy ve kasaba, coğrafi olarak sadece bir köyler topluluğu gibi görünmesine rağmen bir şehir oluşturmak üzere birleşmiştir.

Kasabalar (machi/chō) ve köyler (mura/son) arasındaki ayrım büyük ölçüde yazılı değildir ve tamamen yerleşimin kurulduğu zamanki nüfus büyüklüğüne bağlıdır; köyler 10.000'in altında, kasabalar ise 10.000-50.000 arasındadır.

Kore

Hem Güney Kore'de hem de Kuzey Kore'de kasabalar eup () olarak adlandırılır.

Letonya

Valka kasabası, Letonya

Letonya'da kasaba ve şehirler gelişigüzel bir şekilde tekil olarak pilsēta olarak adlandırılır. Bu isim iki Letonca kelimenin kısaltılmış halidir: pils ('kale') ve sēta ('çit'), bu kelimeyle neyin kastedildiği çok açıktır - kale ve kale çiti arasında yer alan şey. Bununla birlikte, bir şehir büyüklüğüne atıfta bulunarak lielpilsēta olarak adlandırılabilir. Letonca'da bir köy ciemats veya ciems olarak adlandırılır.

Litvanya

Litvanca'da bir şehre miestas, bir kasabaya ise miestelis (kelimenin tam anlamıyla 'küçük miestas') denir. Metropoller didmiestis (kelimenin tam anlamıyla 'büyük miestas') olarak adlandırılır.

Malezya

Malezya'da bir kasaba, bir belediye meclisi (Malayca: Majlis Perbandaran) tarafından yönetilen bölgedir.

Hollanda

1848'den önce ülkenin stad ve stad olmayan bölgeleri arasında yasal bir ayrım vardı, ancak bu kelimenin artık yasal bir önemi yok. Yaklaşık 220 yere stadsrechten ('şehir hakları') verilmiştir ve tarihi ve geleneksel nedenlerden dolayı hala bu şekilde adlandırılmaktadır, ancak kelime aynı zamanda bu tür haklara hiç sahip olmayan büyük kentsel alanlar için de kullanılmaktadır. Bu nedenle, Hollanda'da şehir ve kasaba arasında bir ayrım yapılmaz; her ikisi de stad olarak tercüme edilir. Bir mezra (gehucht) genellikle 1.000'den az nüfusa sahiptir, bir köy (dorp) 1.000 ila 25.000 nüfus arasında değişir ve 25.000'in üzerindeki bir yer, çoğunlukla tarihi nedenlere veya yerin büyüklüğüne bağlı olarak kendisini köy veya şehir olarak adlandırabilir. Örnek olarak, Lahey hiçbir zaman şehir haklarını kazanamamıştır, ancak büyüklüğü nedeniyle - yarım milyondan fazla nüfusu vardır - bir şehir olarak kabul edilmektedir. Sadece 40 nüfusu olan Staverden bir mezra olabilirdi, ancak şehir hakları nedeniyle kendisini bir şehir olarak adlandırabilir.

İstatistiksel amaçlar için Hollanda'da üç tür şehir vardır:

 • kleine stad (küçük şehir): 50,000-99,999 nüfuslu
 • middelgrote stad (orta büyüklükte şehir): 100.000-249.999 kişi
 • grote stad (büyük şehir): 250.000 veya daha fazla

Sadece Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht grote stad olarak kabul edilmektedir.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da kasaba, şehir olarak kabul edilecek kadar büyük olmayan bir yerleşim alanıdır. Tarihsel olarak bu tanım yaklaşık 1.000 ila 20.000 arasında bir nüfusa karşılık gelmektedir. Kasabaların bağımsız bir yasal varlığı yoktur, sadece ilçelerin veya bazı durumlarda şehirlerin yerleşik kısımları olarak yönetilirler.

Yeni Zelanda'nın kasabaları, küçük kırsal hizmet merkezlerinden Blenheim ve Taupo gibi önemli bölgesel merkezlere kadar büyüklük ve önem açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Tipik olarak, bir kasaba 20.000 ila 30.000 kişilik bir nüfusa ulaştığında, gayri resmi olarak bir şehir olarak görülmeye başlayacaktır. Bir yerleşim yerini kasaba olamayacak kadar küçük gören bir kişi, o yerleşim yerini tipik olarak "kasaba" ya da "köy" olarak adlandıracaktır.

Norveç

Norveç'te, bir şehir storby ('büyük kasaba') olarak anılsa bile, şehir ve kasabanın her ikisi de by anlamına gelir. Hepsi bir kommune'nin ('belediye') parçasıdır ve bu şekilde yönetilir.

Norveç'in iç kesimlerinde dünyanın en kuzeyindeki şehir vardı: Hammerfest. Şimdi bu rekor Norveç adası Svalbard'daki Yeni Ålesund'a aittir.

Filipinler

Loboc, Bohol'un şehir merkezi.

Filipinler'de kasabanın yerel resmi karşılığı belediyedir (Filipince: bayan). Ülkedeki her belediyenin veya kasabanın bir belediye başkanı (alkalde) ve bir belediye başkan yardımcısı (bise alkalde) ile yerel kasaba yetkilileri (Sangguniang Bayan) vardır. Filipin kasabaları, diğer adıyla belediyeler, bir (veya birkaç küme) barangay(lar)ın kasaba merkezi veya poblacion olarak hizmet verdiği barangay adı verilen bir dizi köy ve topluluktan oluşur.

Filipin kasabalarının benzersiz özelliği, bir barangaydan ya da barangay kümesinden kasabaya dönüşmek ya da kasabadan şehre dönüşmek için sabit bütçe, nüfus ve arazi gereksinimlerine sahip olmalarıdır. Sırasıyla, 1998 yılında beş barangaydan oluşan bir kümeden kurulan Davao del Norte eyaletindeki B.E. Dujali kasabası ve 2007 yılında kasabadan şehre dönüştürülen El Salvador şehri bunlara örnek olarak verilebilir. Filipinler'deki her bir kasaba yıllık gelir ve bütçesine göre sınıflandırılmıştır.

Filipinler'deki şehirler (lungsod veya siyudad) ile kasabalar arasında keskin ve hiyerarşik bir ayrım vardır; çünkü ülkedeki kasabalar, tipik olarak daha büyük ve daha kalabalık (bazıları daha küçük ve daha az nüfuslu) olan ve siyasi ve ekonomik statüleri kasabaların üzerinde olan şehirlerden hukuki olarak ayrıdır. Bu durum, Ulusal Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan ve hem şehirlerin hem de kasabaların Filipin yasalarında belirtildiği gibi kendi kategorilerine girdiği gelir sınıflandırma sistemi tarafından da desteklenmiş ve belirtilmiştir. Bununla birlikte, hem kasabalar hem de şehirler, iller ve bölgeler altında gruplandırılmış ve bunlara ait yerel yönetim birimleri (YYB) statüsünü eşit olarak paylaşmaktadır; her ikisi de barangaylardan oluşmaktadır ve kendi YYB yasama konseyleri tarafından desteklenen bir belediye başkanı ve bir başkan yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Ancak buna rağmen Filipinler'deki bazı kasabalar, Rodriguez, Rizal, Santa Maria, Bulacan ve Minglanilla, Cebu gibi Filipinler'deki bazı şehirlerden önemli ölçüde daha büyüktür ve aslında bazı bölgesel merkezlerden daha büyüktür.

Polonya

Polonya'daki Zamość ütopik bir ideal kasaba örneğidir. 1992'de UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan edilmiştir.

30 Nisan 2022 itibariyle Polonya'da 1513'ü kırsal gmina olmak üzere toplam 2477 belediye (gmina) bulunurken, geri kalan 968 belediye şehir ve kasabaları içermektedir. Bunların arasında 666 kasaba kentsel-kırsal gminanın bir parçasıyken 302 şehir ve kasaba kentsel gmina olarak bağımsızdır. İkinci grupta, 66'sı powiat haklarına sahip 107 şehir (bir prezident miasta tarafından yönetilen) yer almaktadır. İkinci gruptaki 37 şehrin nüfusu 100.000'in üzerindedir ve 18 şehir voyvoda veya voyvodalık sejmiklerinin merkezi olarak hizmet vermektedir ve gayri resmi olarak voyvodalık şehirleri olarak adlandırılmaktadır.

Polonya dilinde şehir ve kasaba arasında dilsel bir ayrım yoktur. Her ikisi için de kullanılan kelime miasto olup, köy (wieś), mezra (przysiółek), yerleşim (osada) veya koloniden (kolonia) farklı bir yerleşim şeklidir. Kasaba statüsü hükümet mevzuatı ile verilir; yeni kasabalar hükümet tarafından yılın ilk gününden itibaren geçerli olmak üzere yıllık bir yönetmelikle belirlenir. Bu tür yerleşim yerlerinde genellikle kasaba yönetiminin başı olarak bir kasaba belediye başkanı (burmistrz) bulunur. Kasabalar, halk arasında birkaç bin kişinin yaşadığı yerler için kullanılan bir küçültme ifadesi olan miasteczko olarak adlandırılabilir. Bazı yerleşim yerleri, birçok küçük kasabadan daha büyük bir nüfusa sahip olmalarına rağmen, öncelikle Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu'na uygunluklarını kaybetmemek için köy olarak kalma eğilimindedir.

Şehirler en büyük belediyelerdir. Polonya dilinde şehir ve kasaba arasında dilsel bir ayrım yoktur, her ikisi de miasto olarak çevrilir. Bununla birlikte, bir şehir, şehir yürütmesinin başı olarak bir kasaba belediye başkanı (burmistrz) yerine bir şehir belediye başkanı (prezydent miasta, kelimenin tam anlamıyla şehir başkanı) tarafından yönetilmesiyle ayırt edilir, bu nedenle gayri resmi olarak miasto prezydenckie olarak adlandırılır ve bu ayrıcalık ya 100.000'den fazla kişinin yaşadığı (şu anda 37) ya da powiat haklarına sahip bir şehir statüsüne sahip olan belediyelere (şu anda 66) otomatik olarak verilir. Geçmişte durum her zaman böyle olmasa da, 2022 itibariyle ilk grubun tamamı ikinci gruba girmektedir. Bununla birlikte, bir belediyenin bu iki koşuldan hiçbirini karşılamadığı ancak yine de şehir statüsüne sahip olduğu durumlarda, tarihi veya siyasi nedenlerden dolayı bir dizi muafiyet söz konusudur; bunlar arasında yukarıda belirtilen kriterleri karşılamayan Polonya'nın eski voyvodalıklarının (1975-1998) sadece 3 başkenti ve belirtilen kategorilerden hiçbirine uymayan ancak yine de belirtilmemiş tarihi nedenlerden dolayı daha önce verilen statüyü korumasına izin verilen 38 belediye bulunmaktadır.

Portekiz

Diğer İber kültürlerinde olduğu gibi Portekiz'de de kasabalar (vilas) ve şehirler (cidades) arasında geleneksel bir ayrım vardır. Benzer şekilde, bu alanlar anayasa kapsamında tanımlanmamış ve siyasi bir işlevi olmamasına rağmen (ilgili organlarla birlikte), kanunla tanımlanırlar ve bir kasabanın aşağıdakilere sahip olması gerekir:

 • en az 3,000 seçmen
 • bu hizmetlerin en az yarısı: sağlık birimi, eczane, kültür merkezi, toplu taşıma ağı, postane, ticari yiyecek ve içecek işletmeleri, ilkokul ve/veya banka ofisi

Bu bağlamda, kasaba veya şehir, siyasi işlevlere sahip oldukları Kuzey Amerika bağlamıyla karşılaştırıldığında, yerel otoriteye (sivil bölge veya belediye) bağlıdır. Özel durumlarda, tarihi, kültürel veya mimari öneme sahip olmaları halinde bazı köylere kasaba statüsü verilebilir.

Portekiz kentsel yerleşim hanedanlık armaları, kasabalar ve şehirler arasındaki farkı yansıtır; bir kasabanın arması dört4 kuleli bir taç taşırken, bir şehrin arması beş5 kuleli bir taç taşır. Kasabalar ve şehirler arasındaki bu fark diğer Portekizce konuşan ülkelerde hala kullanılmaktadır, ancak Brezilya'da artık kullanılmamaktadır.

Romanya

Romanya'da şehir ve kasaba arasında resmi bir ayrım yoktur (Romence'de her ikisi için de kullanılan kelime oraş'tır). Romanya'daki şehirler ve kasabalar, büyük kentsel alanlara verilen oraş municipiu statüsüne veya daha küçük kentsel yerleşimlere verilen sadece oraş statüsüne sahip olabilir. Bazı yerleşim yerleri, diğer küçük kasabalardan daha büyük bir nüfusa sahip olsalar bile köy (comune) olarak kalmaktadır.

Rusya

Leningrad Oblastı, Rusya'daki Vyborg kasabası

İngilizceden farklı olarak Rusçada şehir ve kasaba terimleri arasında ayrım yapılmaz; her ikisi de город (gorod) olarak çevrilir. Zaman zaman город terimi, statüleri bir şehir/kasaba ile aynı olmasa da, kentsel tipteki yerleşimlere de uygulanır.

Rusya'da bir yerleşim yerinin şehir/kasaba (gorod) statüsü kazanabilmesi için karşılaması gereken kriterler farklı federal bölgelerde değişiklik göstermektedir. Genel olarak, bir yerleşim yerinin bu statüye hak kazanabilmesi için 12.000'den fazla nüfusa sahip olması ve sakinlerinin en az %85'inin mesleğinin tarım dışında olması gerekmektedir. Bununla birlikte, daha önce şehir/kasaba statüsü verilmiş ancak artık kriterleri karşılamayan yerleşim yerleri, tarihi nedenlerle bu statüyü koruyabilir.

Singapur

Singapur'un kasabalarından biri olan Bishan, coğrafi büyüklük açısından ülkenin en büyük 38. ve en kalabalık 21. planlama alanıdır.

Singapur'da kasabalar, kendi kendine yetecek şekilde tasarlanmış büyük ölçekli uydu konut gelişimleridir. Toplu konut birimleri, bir şehir merkezi ve diğer kolaylıkları içerir. Şehir merkezinden bölge düzeyindeki satış noktalarına kadar uzanan ticari gelişmeler hiyerarşisi sayesinde, konutların en yaygın ihtiyaçlarını karşılamak için şehir dışına çıkmaya gerek yoktur. İstihdam, birkaç kasabada bulunan sanayi sitelerinde bulunabilir. Eğitim, sağlık ve eğlence ihtiyaçları da okullar, hastaneler, parklar, spor kompleksleri vb. ile karşılanmaktadır. Ülkenin en kalabalık kasabası Bedok'tur.

Güney Afrika

Güney Afrika'da Afrikaanca dorp terimi, İngilizce karşılığı olan town ile birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kasaba, bir şehirden daha küçük bir büyüklüğe sahip bir yerleşim yeridir.

İspanya

İspanya'da kasabanın karşılığı köy (pueblo) ile şehir (ciudad) arasında bir nüfus birimi olan villadır ve nüfus sayısına göre değil, pazar veya panayır kurma hakkı gibi Orta Çağ'dan kalma bazı tarihi hak ve ayrıcalıklara göre tanımlanır. Örneğin, Madrid teknik olarak bir villa iken, daha az nüfusa sahip Barselona bir şehir olarak bilinir.

İsveç

Visby, İsveç'teki St Mary Katedrali'ne doğru bakış. Visby, İsveç'in en iyi korunmuş eski Hansa şehirlerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Günümüzde Gotland Belediyesi'nin merkezidir.

İsveç dili, İngilizce'deki anlamıyla kasaba ve şehir arasında ayrım yapmaz; her iki kelime de genellikle stad olarak çevrilir ve bu terimin günümüzde yasal bir önemi yoktur. Tätort terimi bir kentsel alan veya yerellik için kullanılır, ancak bu idari bir kavramdan ziyade istatistiksel bir kavramdır ve büyük şehirlerin yanı sıra sadece 200 nüfuslu yoğun yerleşimli köyleri de kapsar. Köping kelimesi, İngilizce pazar kasabası (chipping) veya Almanca Markt kelimesine karşılık gelmektedir, ancak bu terim günümüzde kullanılmadığından ve sadece bazı yer adlarında bulunduğundan, esas olarak tarihi bir öneme sahiptir. İsimleri -köping ile biten bazı kasabalar bugün 100.000'den fazla nüfusa sahip şehirlerdir, örneğin Linköping.

1971'den önce İsveç'teki 132 büyük belediye kommun (ABD'deki county'lere benzer) yerine stad olarak özel kraliyet beratlarına sahipti. Ancak 1971'den bu yana tüm belediyeler resmi olarak kommun olarak tanımlanmakta, böylece örneğin Stockholm ile küçük bir taşra belediyesi arasında yasal bir fark kalmamaktadır. 1971'den önce stad olan her kentsel alan günlük konuşmalarda hala stad olarak anılmaktadır. 1980'lerden bu yana, bu belediyelerden 14'ü kendilerini yeniden stad olarak adlandırmıştır, ancak bunun yasal veya idari bir önemi yoktur, çünkü tüm yasal belgelerde kendilerini hala kommun olarak adlandırmak zorundadırlar.

İstatistiksel amaçlar doğrultusunda, İsveç İstatistikleri resmi olarak bir stadı en az 10,000 nüfuslu bir kentsel alan olarak tanımlamaktadır. Ayrıca 2017'den bu yana storstad'ı (kelimenin tam anlamıyla 'büyük şehir') en az 200.000'i en büyük tätort'unda olmak üzere en az 200.000 nüfusa sahip bir belediye olarak tanımlamaktadır. Bu da Stockholm, Göteborg ve Malmö'nün storstad, yani 'büyük şehir' olduğu, ancak Stockholm, Göteborg ve Malmö belediyelerinin toplam yüzölçümünden neredeyse üç kat daha büyük, alışılmadık derecede geniş bir alanı kapsayan belediyede yaklaşık 230.000 nüfusa sahip Uppsala'nın storstad olmadığı anlamına gelmektedir. Uppsala belediyesi içindeki en büyük bitişik kentsel alanın nüfusu 200.000'in çok altındayken, Uppsala belediyesinin sadece 1/14'ü büyüklüğündeki Malmö belediyesinin ve Malmö tätort'un, yani bitişik kentsel alanın nüfusu 300.000'in oldukça üzerindedir ve Uppsala belediyesinden sadece biraz daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan Malmö Metropoliten Alanının nüfusu 700.000'in oldukça üzerindedir. Uppsala ile İsveç'teki en küçük storstad olan Malmö arasındaki kentsel alanın büyüklüğü ve nüfusu arasındaki fark, İstatistik İsveç'in 2017 yılında storstad tanımını değiştirmesinin nedenidir.

Ukrayna

Bohorodchany kasabasında itfaiye istasyonu

Ukrayna'da kasaba (містечко, mistechko) terimi Ortaçağ döneminden Sovyet hükümeti tarafından şehir tipi yerleşim ile değiştirildiği 1925 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Tarihsel olarak, Ukrayna topraklarındaki bir kasaba, Alman kasaba yasası uyarınca kiralanan ve bir pazar meydanına sahip olan daha küçük nüfuslu bir yerdi (bkz. Pazar kasabası). Gayri resmi olarak, kasabalar günümüzde bölgesel öneme sahip şehirler, küçük nüfuslu şehirler ve eski Yahudi shtetl'leri olarak da anılmaktadır.

Birleşik Krallık

İngiltere ve Galler

Rugby'de geleneksel bir İngiliz şehir merkezi

İngiltere ve Galler'de bir kasaba geleneksel olarak pazar ya da panayır düzenleme izni olan ve bu nedenle "pazar kasabası" olarak adlandırılan bir yerleşim yeriydi. Pazar kasabaları, çevredeki bir bölgenin ekonomik merkezi olmaları, genellikle daha büyük olmaları ve daha fazla tesise sahip olmaları bakımından köylerden ayrılırdı.

Bununla birlikte, popüler kullanıma paralel olarak, bir kasabayı neyin oluşturduğuna dair çeşitli ilgili tarafların bağlı olduğu birçok teknik ve resmi tanım vardır.

Modern resmi kullanımda kasaba terimi ya eski pazar kasabaları için ya da belediye meclisi olan yerleşim yerleri için ya da başka bir yerde şehir olarak sınıflandırılabilecek ancak kendilerini böyle adlandırmaya yasal hakları olmayan yerleşim yerleri için kullanılır. Herhangi bir mahalle meclisi kendisini bir belediye meclisi olarak tanımlamaya karar verebilir, ancak bu genellikle sadece en küçük "kasabalar" için geçerli olacaktır (çünkü daha büyük kasabalar tek bir sivil mahalleden daha büyük olacaktır).

Genel olarak belde olarak tanımlanan tüm yerleşim yerlerinde belde meclisi ya da ilçe meclisi bulunmamaktadır. Aslında, yerel yönetim yapısında birbirini izleyen birçok değişiklik nedeniyle, artık tarihi ilçe konseyiyle yakından ilişkili bir organ tarafından temsil edilen çok az büyük kasaba vardır. Bugünlerde, daha küçük bir kasaba genellikle birkaç kasabayı kapsayan bir yerel otoritenin parçası olacaktır. Daha büyük bir kasabanın yerel yönetim merkezi olduğu yerlerde ise bu yönetim genellikle kasabanın kendisinden çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır (ya geniş bir kırsal hinterland ya da birkaç başka küçük kasaba).

Ayrıca, Basildon, Redditch ve Telford gibi 20. yüzyılda kurulan "yeni kasabalar" da bulunmaktadır.

Kendilerini kasaba olarak tanımlayan bazı yerleşim yerleri (örneğin Shipston-on-Stour, Warwickshire) bazı büyük köylerden (örneğin Kidlington, Oxfordshire) daha küçüktür.

Şehir statüsü, tarihsel olarak bir katedrale sahip olmakla ilişkilendirilen, bu ismi almaya hak kazandıran patent mektuplarına sahip yerler için ayrılmıştır. Bazı büyük belediyeler (Northampton ve Bournemouth gibi) yasal olarak ilçedir ancak şehir değildir; Ely veya St David's gibi bazı şehirler ise oldukça küçüktür. Brighton ve Hove şehri, iki eski kasaba ve çevredeki bazı köylerden oluşturulmuştur ve şehir içinde eski farklı varlıklar için doğru terim biraz belirsizdir.

Bishop's Stortford

Görünüşe göre bir şehir, belki de sadece idari bir hata sonucu kasaba haline gelebiliyor: Kent'teki Rochester yüzyıllardır bir şehirdi ancak 1998'de Medway bölgesi kurulduğunda bürokratik bir hata sonucu Rochester resmi şehir statüsünü kaybetti ve şu anda teknik olarak bir kasaba.

Genellikle piskoposluk merkezi olan kasabaların otomatik olarak şehir statüsünde olduğu düşünülür: ancak Chelmsford, 1914 yılında kurulan Chelmsford piskoposluğunun merkezi olmasına rağmen 5 Haziran 2012 tarihine kadar bir kasabaydı. St Asaph piskoposluğunun merkezi olan St Asaph, piskoposluk altıncı yüzyılın ortalarında kurulmuş olmasına rağmen ancak 1 Haziran 2012 tarihinde şehir olmuştur. Gerçekte, yerleşik İngiltere Kilisesi ve daha önce yerleşik Galler Kilisesi veya İrlanda Kilisesi'nin bir katedraline sahip olma ön yeterliliği 1888'den itibaren geçerliliğini yitirmiştir.

Şehir kelimesi, şehirler ve bazı durumlarda şehirlerin içindeki ilçeler de dahil olmak üzere kentsel alanlar için genel bir terim olarak da kullanılabilir. Bu kullanımda, şehir bir tür kasabadır; belirli bir statüye sahip büyük bir kasaba. Örneğin, Büyük Londra'nın merkezi bazen halk arasında "Londra şehri" olarak anılır. ("Londra Şehri", gayri resmi olarak "Square Mile" olarak bilinen tarihi çekirdektir ve idari olarak Büyük Londra'nın geri kalanından ayrıdır; Westminster Şehri de teknik olarak bir şehirdir ve aynı zamanda bir Londra ilçesidir). Camden Town ve Somers Town Londra'nın ilçeleridir, tıpkı New Town'ın Edinburgh'un bir ilçesi olması gibi - aslında Georgian merkezi.

Son yıllarda kentler ve kasabalar arasındaki ayrım artmış, bu da birçok kasabanın karşı karşıya olduğu sorunları vurgulamak için çalışan Centre for Towns gibi grupların kurulmasına yol açmıştır. Kasabalar, 2020 İşçi Partisi liderlik seçimlerinde de önemli bir konu haline geldi ve Lisa Nandy, İşçi Partisi'nin partiden uzaklaşan küçük kasabaları geri kazanması gerektiğine önemli bir atıfta bulundu.

İskoçya

İskoçya'da bir kasabanın belirli bir yasal anlamı yoktur ve (özellikle Galce konuşulan ya da hala konuşulmakta olan bölgelerde) hepsi meskun olmayan sadece bir bina topluluğunu (örneğin bir çiftlik-kasaba ya da İskoçça ferm-toun) ya da şehir, burgh vb. terimlerle başka türlü tanımlanmayan herhangi bir büyüklükteki meskun bir alanı ifade edebilir. Sonu -town, -ton, -toun vb. ile biten (veya Galce karşılığı baile vb. ile başlayan) çok farklı büyüklükte birçok yerle karşılaşılacaktır.

Bir burgh (burruh olarak telaffuz edilir) İskoçların bir kasaba veya belediye için kullandığı terimdir. En azından 12. yüzyıldan 1975 yılında ülke genelinde yeni bir bölgesel yerel yönetim yapısının getirilmesiyle kaldırılmalarına kadar oldukça özerk yerel yönetim birimleriydi. Genellikle bir kasabaya dayanan bu birimler, bir belediye şirketine ve 1707'de ertelenen İskoçya egemen Parlamentosunda bir dereceye kadar özyönetim ve temsil gibi belirli haklara sahipti.

Bu terim artık yerel yönetim birimlerini tanımlamamaktadır, ancak zaman zaman kullanılan mevzuatın aşağıda açıklanan Kraliyet Burgh'larının statüsünü değiştirmeye yetkili olmadığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmaktadır. Statü artık esas olarak törenseldir ancak mevcut Konseyler tarafından devralınan çeşitli işlevler (örneğin kamu yararı sağlayan çeşitli bağışların uygulanması) yalnızca daha önce bir burgh tarafından hizmet verilen alan içinde geçerli olabilir; sonuç olarak bir burgh hala var olabilir (yalnızca tanımlanmış bir coğrafi alan olarak) ve mevcut yerel otorite tarafından hala bu şekilde imzalanabilir. 'Burgh' kelimesi günlük konuşmada genellikle 'kasaba' veya 'şehir' ile eşanlamlı olarak kullanılmaz, ancak çoğunlukla hükümet ve idari amaçlar için ayrılmıştır.

Tarihsel olarak, en önemli burgh'lar kraliyet burgh'larıydı, bunu kraliyet burgh'ları ve baronluk burgh'ları takip ediyordu. Bazı yeni yerleşim yerleri ancak 19. yüzyıldan itibaren polis burgları olarak tanımlanmıştır ki bu sınıflandırma eski burgların çoğu için de geçerlidir.

Birleşik Devletler

Wyatt, Indiana'nın küçük çiftçi topluluğu

Kasaba tanımı eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösterir ve birçok eyalette resmi bir tanım yoktur. Bazı eyaletlerde kasaba terimi, tipik olarak nüfus veya yönetim türü gibi anlamlı bir boyutta diğerlerinden farklı bir nüfus alanını ifade eder. Bir kasabayı başka bir nüfuslu yerden (örneğin bir şehir, ilçe, köy veya kasaba) ayıran özellik eyaletten eyalete farklılık gösterir. Bazı eyaletlerde, bir kasaba anonim bir belediyedir; yani, bir şehre benzer şekilde devletten alınan bir tüzüğe sahip bir belediyedir (bkz. Anonim kasaba), diğerlerinde ise bir kasaba tüzel kişiliğe sahip değildir. Bazı durumlarda, kasaba terimi, eyalet tüzüğünde belirtilen nüfus eşiğinden daha az olan küçük bir anonim belediyeyi ifade ederken, diğerlerinde bir kasaba önemli ölçüde daha büyük olabilir. Bazı eyaletlerde kasaba terimi hiç kullanılmazken, diğerlerinde bu terimin resmi bir anlamı yoktur ve ister birleşik ister birleşik olmayan herhangi bir büyüklükteki nüfuslu bir yere atıfta bulunmak için gayri resmi olarak kullanılır. Diğer bazı eyaletlerde kasaba ve şehir kelimeleri yasal olarak birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

Küçük kasaba yaşamı Amerikan edebiyatında, özellikle de metropollere giden gençlerin reddedilme hikayelerinde önemli bir tema olmuştur.

Terimin kullanımı eyaletlere göre önemli ölçüde değiştiğinden, bireysel kullanımlar aşağıdaki bölümlerde sunulmuştur:

Alabama

Alabama'da kasaba ve şehir terimlerinin yasal kullanımı nüfusa dayanmaktadır. Nüfusu 2,000 veya daha fazla olan belediyeler şehir, 2,000'den az olanlar ise kasabadır (Alabama Kanunu 1975, Bölüm 11-40-6). Yasama amacıyla belediyeler nüfuslarına göre sekiz sınıfa ayrılmıştır. Sınıf 8 tüm kasabaları ve nüfusu 6.000'den az olan şehirleri kapsamaktadır (Alabama 1975 Kanunu, Bölüm 11-40-12).

Arizona

Arizona'da kasaba ve şehir terimleri büyük ölçüde birbirinin yerine kullanılabilir. Arizona yasalarına göre bir topluluk, nüfus veya diğer kısıtlamalara bakılmaksızın kasaba veya şehir organizasyonu altında birleşebilir (bkz. Arizona Revised Statutes, Başlık 9). Şehirler, şehir yönetimleri için bir bölge sistemi düzenleme seçeneği gibi biraz farklı hükümet sistemleri altında işlev görebilir, ancak büyük ölçüde kasabalarla aynı yetkilere sahiptir. Arizona yasaları komşu kasabaların birleşmesine ve bir şehir ile bir kasabanın birleşmesine de izin verir, ancak iki komşu şehrin birleşmesi için herhangi bir hüküm getirmez.

Kaliforniya

Kaliforniya'da kasaba ve şehir kelimeleri kanunen eş anlamlıdır (bkz. Cal. Govt. Code Secs. 34500-34504). Kaliforniya'da iki tür şehir vardır: tüzük şehirleri ve genel hukuk şehirleri. Tüzük şehirleri olarak örgütlenen şehirler yetkilerini, hazırladıkları ve devlete sundukları ve diğer şeylerin yanı sıra belediyenin adını "City of (Name)" veya "Town of (Name)" olarak belirten bir tüzükten alırlar. Hükümet Kanunu Bölüm 34500-34504, genel hukuk şehirleri olarak düzenlenen şehirler için geçerlidir; bu şehirler, sözleşmeli şehirlerden farklı olarak, sözleşmeleri yoktur, bunun yerine Hükümet Kanunu'nun ilgili bölümleri tarafından kendilerine verilen yetkilerle çalışırlar. Charter şehirler gibi, genel hukuk şehirleri de "(İsim) Şehri" veya "(İsim) Kasabası" olarak kurulabilir.

Bazı şehirler kendilerine atfedilen ismi değiştirirler. Örneğin Los Gatos, Kaliforniya'daki belediye ofislerinin önündeki tabelada "Los Gatos Şehri" yazmaktadır, ancak belediye binası inşa edildiğinde ön girişin üzerindeki binaya kazınan kelimeler "Los Gatos Kasabası" şeklindedir. Belediye şirket sınırında da bazıları ziyaretçileri "Los Gatos Şehri "ne davet eden tabelalar bulunurken, bitişikteki daha eski tabelalar insanları "Los Gatos Kasabası "na davet etmektedir. Bu arada, köy Kaliforniya'da bir belediye şirketi olarak mevcut değildir. Bunun yerine, kasaba kelimesi genellikle şirketleşmemiş bir köy olarak bilinen herhangi bir şirketleşmemiş topluluğu belirtmek için kullanılır. Ayrıca, bazı insanlar hala town kelimesini, anonim bir belediye olmayan ancak bir ilçenin idari bir bölümü olan township için stenografi olarak kullanabilir.

Hawaii

Hawaii'nin Oahu Adası'nda kasaba olarak adlandırılabilecek çeşitli topluluklar bulunmaktadır. Ancak, adanın tamamı tek bir anonim şehir olan Honolulu Şehri ve İlçesi olarak toplanmıştır. Oahu'daki kasabalar yalnızca tüzel kişiliği olmayan nüfus sayımına göre belirlenmiş yerlerdir.

Illinois

Illinois'de kasaba kelimesi hem bir ilçenin township adı verilen bir alt bölümünü belirtmek hem de genellikle bir belediye başkanı yerine bir başkan ve mütevelli heyeti tarafından yönetilen köye benzer bir belediye biçimini belirtmek için kullanılmıştır. Bazı bölgelerde bir kasaba yasal olarak bir köy (yani geniş mütevelli heyeti vardır) veya bir şehir (yani ilçelerden belediye meclis üyeleri vardır) olarak kurulabilir ve bağlı olduğu ilçenin görevlerini (doğum kayıtlarının tutulması, belirli sosyal yardım kalemleri) üstlenebilir. Evanston, Berwyn ve Cicero bu şekildeki kasabalara örnektir. Mevcut Illinois Belediye Kanunu uyarınca, birleşik veya birleşik olmayan bir kasaba, bir şehir veya bir köy olarak birleşmeyi seçebilir, ancak diğer birleşme biçimlerine artık izin verilmemektedir.

Louisiana

Louisiana'da bir kasaba, nüfusu 1.001 ila 4.999 arasında olan bir belediye yönetimi olarak tanımlanır.

Maryland

Bir kasaba genellikle bir şehirden daha küçük bir varlık olarak kabul edilirken, Maryland'de bu iki terim yasal olarak birbirinin yerine kullanılabilir. Bunun tek istisnası, Maryland Anayasası tarafından kurulduğu için özel bir durum olan bağımsız Baltimore şehridir.

Nevada

Nevada'da bir kasabanın bir yönetim şekli vardır, ancak birleşik olarak kabul edilmez. Genellikle arazi kullanım planlaması ve rekreasyon gibi sınırlı bir dizi hizmet sunarken, çoğu hizmeti ilçeye bırakır. Birçok topluluk bu "yarı anonim" statüsünü cazip bulmuştur; eyalette sadece 20 anonim şehir ve Las Vegas Strip'e ev sahipliği yapan Paradise (2000 Nüfus Sayımında 186.020) kadar büyük kasabalar bulunmaktadır. Çoğu ilçe merkezi de şehir değil kasabadır.

Yeni İngiltere

Altı New England eyaletinde, kasaba en yaygın küçük sivil bölümdür ve çoğu durumda ilçeden daha önemli bir yönetim şeklidir. Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts'teki on dört ilçeden yedisinde aslında ilçeler en fazla devlet hizmetleri ve ticaret odaları için sınır olarak vardır ve bağımsız yasal işlevleri yoktur. New Hampshire, Maine ve Vermont'ta ilçeler sınırlı bir kapsamda işlev görmektedir ve kuzey New England'da kuzeydoğu dışında olduğu kadar önemli değildir. Altı eyalette de kasabalar, çoğu eyalette ilçe işlevi görecek işlevleri yerine getirmektedir. Bir New England kasabasının tanımlayıcı özelliği, bir şehrin aksine, bir kasaba toplantısı ve bir seçiciler kurulunun bir kasaba için ana yönetim biçimi olarak hizmet vermesidir; şehirler ise bir belediye başkanı ve bir belediye meclisi tarafından yönetilir. Örneğin, Brookline, Massachusetts oldukça kentsel olmasına rağmen yönetim şekli nedeniyle bir kasabadır. Üç güney New England eyaletinde, tüm arazi alanı kasaba ve şehirlere bölünmüşken, üç kuzey eyaletinde şirketleşmemiş küçük alanlar vardır. Vermont ve New Hampshire'da bu alanların nüfusu yok denecek kadar azken, Maine'de şirketleşmemiş alanlar eyalet yüzölçümünün yaklaşık yarısını oluştururken, eyalet nüfusunun yalnızca yüzde birini oluşturmaktadır.

ABD Nüfus Sayım Bürosu New England kasabalarını istatistiksel amaçlar için "küçük sivil bölümler" olarak tanımlasa da, tüm New England kasabaları yönetim şekli hariç tüm yasal açılardan şehirlere eşdeğer belediye şirketleridir. İstatistiksel amaçlar için, Nüfus Sayım Bürosu kasabalardaki yerleşik nüfus merkezleri için nüfus sayımı tarafından belirlenen yerleri kullanır, ancak bunların o kasabalarda yaşayanlar için yasal veya sosyal bir tanınırlığı yoktur. Benzer şekilde, Nüfus Sayım Bürosu New England'daki kentsel alanlar için ülkenin geri kalanında kullandığı metropolitan istatistiksel alan yerine New England şehir ve kasaba alanı olarak özel bir tanımlama kullanmaktadır.

New Jersey

New Jersey yerel yönetimi bağlamında bir kasaba, beş türden birini ve on bir belediye yönetim biçiminden birini ifade eder. Kasaba genellikle bir ilçeye atıfta bulunmak için kısaltma olarak kullanılsa da, ikisi aynı değildir. 1895 tarihli Kasaba Yasası, nüfusu 5.000'i aşan herhangi bir belediye veya bölgenin dilekçe ve referandum süreciyle Kasaba olmasına izin vermiştir. 1895 Yasası uyarınca, yeni kurulan bir kasaba en az üç koğuşa bölünüyor, her koğuşta iki yıllık dönemler halinde görev yapan iki meclis üyesi ve yine iki yıllık dönemler halinde görev yapan bir genel meclis üyesi bulunuyordu. Genel meclis üyesi belediye meclisinin başkanı olarak görev yapıyordu. 1988 tarihli Kasaba Yasası, kasaba yönetim şeklini tamamen revize etmiş ve 1895 tarihli Kasaba Yasası uyarınca kurulan tüm kasabalara ve 1875'ten önce Yasama Meclisi tarafından verilen özel bir tüzükle kurulanlara uygulanmıştır.

1988 Yasası uyarınca, belediye başkanı aynı zamanda genel meclis üyesidir ve bir dilekçe ve referandum süreciyle üç yıla çıkarılmadığı sürece iki yıllık bir süre için görev yapar. Belediye meclisi, 1988 tarihli Belediye Yasası uyarınca, dört koğuşun her birinden seçilen ikişer üye ile iki yıllık dönemler halinde görev yapan sekiz üyeden oluşmaktadır. Her koğuştan bir konsey üyesi her yıl seçime girmektedir. Dilekçe ve referandum süreci ile değiştirilmediği sürece 1988 Yasasından önce farklı yapılara sahip kasabalar bu özelliklerini koruyabilir. 1991'de kasabaları yöneten tüzüğe iki yeni hüküm eklenmiştir: Birincisi, seçmenlerin belediye başkanı ve belediye meclisinin dört yıllık görev süreleri için seçilmesini talep edebilecekleri bir dilekçe ve referandum süreci oluşturulmuştur. İkinci yeni hüküm, koğuşları olan kasabalardaki seçim prosedürünü tanımlamaktadır. Bir beldede belediye başkanı belde meclisine başkanlık eder ve belediye yönetimini yönetir. Belediye başkanı hem konseydeki yasaları oylayabilir hem de yönetmelikleri veto edebilir. Veto, konseyin tüm üyelerinin üçte ikisinin oyuyla geçersiz kılınabilir. Konsey, beldenin yürütme sorumluluklarının tamamını veya bir kısmını bir belediye yöneticisine devretmek için bir yönetmelik çıkarabilir. Şu anda on beş New Jersey belediyesinde bir tür kasaba bulunmaktadır ve bunların dokuzu kasaba yönetim biçimi altında faaliyet göstermektedir.

New York

New York'ta bir kasaba, ilçenin kendi kendini yönetme yetkilerine sahip bir bölümüdür, ancak genellikle New England'daki kasabalardan daha az işleve sahiptir. Bir kasaba, mezra adı verilen şirketleşmemiş topluluklara neredeyse tüm belediye hizmetlerini ve köy adı verilen şirketleşmiş alanlara seçilmiş hizmetleri sağlayarak, kendisini çevreleyen ilçeden daha yakın bir yönetim düzeyi sağlar. New York'ta bir kasaba tipik olarak bu tür mezra ve köylerden oluşur. Ancak, bağımsız yapıları nedeniyle, birleşik köyler iki kasabada ve hatta iki ilçede mevcut olabilir (örnek: Almond (köy), New York). New York'ta bir şehirde ya da Kızılderili rezervasyonunda yaşamayan herkes bir kasabada ve muhtemelen kasabanın mezra ya da köylerinden birinde yaşamaktadır. New York City ve Geneva, ilçe sınırlarını aşan tek iki şehirdir. Cenevre'nin Seneca County'deki tek kısmı sudur; New York City'nin ilçelerinin her biri bir ilçedir.

Kuzey Carolina

Kuzey Karolina'da tüm şehirler, kasabalar ve köyler belediye olarak kurulmuştur. Kuzey Karolina Belediyeler Birliği'ne göre, şehir, kasaba veya köy arasında yasal bir ayrım yoktur - bu yerel yönetimin tercih meselesidir. Bazı Kuzey Karolina şehirlerinin nüfusu 1.000'e kadar düşerken, Cary gibi bazı kasabaların nüfusu 100.000'den fazladır.

Oklahoma

Oklahoma'da, eyaletin belediye kanununa göre, şehir, eyalet kanunlarına uygun olarak şehir olarak kurulmuş bir belediye anlamına gelirken, kasaba, eyalet kanunlarına uygun olarak kasaba olarak kurulmuş bir belediye anlamına gelir ve belediye, kurulmuş herhangi bir şehir veya kasaba anlamına gelir. Kanunda köy terimi tanımlanmamış veya kullanılmamıştır. Kompakt biçimde ikamet eden herhangi bir insan topluluğu bir kasaba olarak kurulabilir; ancak, yerleşik nüfus bin veya daha fazla ise, kompakt biçimde ikamet eden bir kasaba veya insan topluluğu bir şehir olarak kurulabilir.

Pennsylvania

Pennsylvania'da, birleşik bölümler ilçeler, beldeler ve şehirlerdir; bunlardan beldeler kasabalara eşdeğerdir (örnek: State College bir ilçedir). Ancak, bir ilçe kasaba olarak kurulmuştur: Bloomsburg.

Teksas

Teksas'ta bazı belediyeler kendilerini "kasaba" veya "köy" olarak adlandırsa da (kendilerini yaşamak için cazip bir yer olarak pazarlamak için), bu isimlerin Teksas yasalarında belirli bir tanımı yoktur; yasal olarak tüm birleşik yerler şehir olarak kabul edilir.

Utah

Utah'ta kasaba ve şehir terimlerinin yasal kullanımı nüfusa dayanmaktadır. Nüfusu 1.000 veya daha fazla olan belediyeler şehir, 1.000'den az olanlar ise kasabadır. Ayrıca şehirler nüfuslarına göre beş ayrı sınıfa ayrılmaktadır.

Virginia

Virginia'da bir kasaba, bir şehre benzer bir anonim belediyedir (daha az gerekli asgari nüfusa sahip olsa da). Ancak Virginia yasalarına göre şehirler ilçelerden bağımsızken, kasabalar ilçelerin içinde yer alır.

Washington

Washington eyaletindeki bir kasaba, kuruluşunda 1.500'den az nüfusa sahip bir belediyedir, ancak mevcut bir kasaba bir kod şehri olarak yeniden düzenlenebilir. Kasaba yönetiminin yetkileri, eyaletteki belediyelerin diğer ana sınıflandırması olan şehirlere göre sınırlıdır. 2012 itibariyle Washington'daki belediyelerin çoğu şehirdir. (Bkz. Washington'daki kasabaların listesi.)

Wisconsin

Wisconsin'de, birleşik şehir ve köylerin dışında kalan alanlar olan kasabalar bulunmaktadır. Bu kasabalar, içinden çıktıkları sivil ilçenin adını korurlar ve genellikle komşu bir şehirle aynı adı taşırlar. Bazı kasabalar, özellikle de kentsel alanlarda bulunanlar, polis departmanları gibi anonim şehirlere benzer hizmetlere sahiptir. Bu kasabalar zaman zaman, 2016 yılında eski Menasha kasabasından Fox Crossing gibi şehirlere dahil olurlar. Bu genellikle komşu şehir ve köylere ilhak edilmeye karşı korunmak içindir.

Wyoming

Wyoming tüzüğüne göre kasabalar, nüfusu 4.000'den az olan birleşik belediyelerdir. Nüfusu 4.000 veya daha fazla olan belediyeler "birinci sınıf şehir" olarak kabul edilir.

Vietnam

Vietnam'da ilçe düzeyindeki bir kasaba (Vietnamca: thị xã), bir ilin (tỉnh) veya belediyenin (thành phố trực thuộc trung ương) altındaki ikinci alt bölümdür. Komün düzeyinde bir kasaba (thị trấn), bir ilçenin (huyện) altında, üçüncü düzey (komün düzeyinde) bir alt bölümdür.