İnisiyasyon

bilgipedi.com.tr sitesinden

İnisiyasyon, bir gruba veya topluma girişi veya kabulü işaret eden bir geçiş törenidir. Aynı zamanda bir toplulukta veya onun resmi bileşenlerinden birinde yetişkinliğe resmi bir kabul de olabilir. Geniş anlamda, inisiyenin yeni bir rol için 'yeniden doğduğu' bir dönüşümü de ifade edebilir. İnisiyasyon törenlerine örnek olarak Hıristiyan vaftiz veya konfirmasyonu, Yahudi bar veya bat mitzvahı, bir kardeşlik örgütüne, gizli cemiyete veya dini tarikata kabul edilme veya okuldan mezun olma veya acemi eğitimi verilebilir. Bu resimlerde tasvir edilenler gibi geleneksel ayinlerde kabul törenine katılan kişiye inisiye denir.

Ayrıca bkz. geçiş töreni.

Masonluğun inisiyasyon töreni (1745)

Özellikler

William Ian Miller, ritüel aşağılamanın komik düzen ve sınamadaki rolüne dikkat çeker.

Mircea Eliade inisiyasyonu klasik ya da geleneksel toplumlarda temel bir dini eylem olarak ele almıştır. İnisiyasyonu, insanı profan zaman ve tarihten özgürleştiren "varoluşsal durumdaki temel bir değişim" olarak tanımlamıştır. "İnisiyasyon dünyanın kutsal tarihini yeniden özetliyor. Ve bu yeniden özetleme sayesinde tüm dünya yeniden kutsanır... [inisiye olan kişi] dünyayı kutsal bir eser, Tanrıların bir yaratısı olarak algılayabilir."

Eliade inisiyasyon türlerini iki şekilde birbirinden ayırır: türleri ve işlevleri.

Nedenleri ve işlevleri

 • "Ritüel ölüme verilen bu gerçek değer, sonunda gerçek ölüm korkusunun fethedilmesine yol açmıştır."
 • "[İnisiyasyonun] işlevi, yeni nesillere varoluşun derin anlamını açıklamak ve onların gerçekten insan olma ve dolayısıyla kültüre katılma sorumluluğunu üstlenmelerine yardımcı olmaktır."
 • "trans-insana açık bir dünyayı, felsefi terminolojimizde transandantal olarak adlandırmamız gereken bir dünyayı açığa çıkarır."
 • "[İnisiyeyi] manevi değerlere açık hale getirmek."

Türler

Okipa töreni, genç Mandan erkeklerinin kendilerini savaşçı olarak kanıtlamaları için bir sınavdı. George Catlin'in tanıklık ettiği tören, 1835 civarı
 • Ergenlik ayinleri: "işlevi çocukluktan veya ergenlikten yetişkinliğe geçişi sağlamak olan kolektif ritüeller." "Her şeyden önce kutsal olanın açığa çıkmasını" temsil ederler.
 • Gizli Bir Topluluğa Girmek
 • Mistik meslek: "Bir büyücünün veya bir şamanın mesleği." Bu, "toplumun geri kalanının erişebileceğinden daha yoğun bir dini deneyime katılmaya yazgılı" olan az sayıda kişiyle sınırlıdır.

Bunlar iki türe ayrılabilir:

 • "Ergenlik çağındaki gençlerin kutsal olana, bilgiye ve cinselliğe erişim sağladıkları, kısacası insan haline geldikleri" ergenlik ayinleri.
 • Bazı bireylerin insani durumlarını aşmak ve Doğaüstü Varlıkların himayesine girmek, hatta onlara eşit olmak için geçtikleri özel inisiyasyonlar."

Psikolojik

Üniversitelerdeki kardeşlik ve kız öğrenci birliklerinde uygulanan taciz gibi bazı sosyal kabul biçimlerinin incelenmesinde, psikoloji alanında yapılan laboratuvar deneyleri, şiddetli kabullerin bilişsel uyumsuzluk yarattığını öne sürmektedir. Uyumsuzluğun, deneyimden sonra inisiyeler arasında güçlü grup çekiciliği duyguları ürettiği düşünülmektedir, çünkü harcanan çabayı haklı çıkarmak istemektedirler.

İnisiyasyonlar sırasında verilen ödüllerin, daha fazla ödüllendirildiğini hisseden inisiyelerin daha güçlü grup kimliği ifade etmeleri açısından önemli sonuçları vardır. Grup çekiciliğinin yanı sıra, inisiyasyonlar yeni üyeler arasında uyumu da sağlayabilir. Psikoloji deneyleri de inisiyasyonların bağlılık duygularını artırdığını göstermiştir.

Örnekler

Dini ve ruhani

Masonluk kabul töreni. 18. yüzyıl

Ruhani bir inisiyasyon töreni normalde, daha yüksek bir seviyede olanların inisiyeye daha fazla bilgi edinme sürecinde rehberlik ettiği bir çobanlık sürecini ifade eder. Bu, sırların ifşa edilmesini içerebilir, dolayısıyla bu tür organizasyonlar için gizli toplum terimi kullanılır ve genellikle daha yüksek anlayış seviyesindekiler için ayrılmıştır. Ünlü bir tarihi örnek, en azından Miken dönemine veya "Bronz Çağı "na kadar uzandığı düşünülen antik Yunanistan'ın Eleusinian Gizemleridir.

Ritüel büyü ve ezoterizm bağlamında, bir inisiyasyonun inisiye edilen kişinin içinde temel bir değişim sürecinin başlamasına neden olduğu ve "evriminin hem maddi dünyada hem de ruhani dünyada işlediği" kabul edilir. İnisiyasyonu gerçekleştiren kişi (inisiyatör), belirli bir güce veya varlık durumuna sahip olarak, bu gücü veya durumu inisiye edilen kişiye aktarır. Dolayısıyla inisiyasyon kavramı havarisel verasete benzer. İnisiyasyon süreci genellikle eşzamanlı bir ölüm ve yeniden doğuşa benzetilir, çünkü bir başlangıç olmasının yanı sıra, bir seviyedeki varoluşun bir sonraki seviyeye yükselişte yok olmasıyla bir son anlamına da gelir. İnisiyasyon Yahudilik, Sufizm ve Şiilik, Vaishnavizm, Sant Mat, Surat Shabd Yoga, Vajrayana Budizmi, Wicca ve benzeri dini gnostik geleneklerin önemli bir bileşenidir. Guru tarafından kabul edildiğini gösterir ve ayrıca Chela'nın (öğrenci veya mürit) gereklilikleri (etik bir yaşam tarzı, meditasyon vb.) kabul ettiğini ima eder.

İnisiyatik bilgi, onun dışında kalan profan ya da egzoterik bilgiden tamamen farklı bir yapıda ve haldedir. Profan bilginin fiilen yaşama dahil edilmesi zor veya dolaylıdır. Oysa inisiyatik bilgi yaşamla daima iç içe olan belli bir tahakkuk süreci gerektiren bir bilgi türüdür. Zaten profan bilginin algı merkezi bilinçteki rasyonel akıl diyebileceğimiz dünyevi zeka ve kavrayışken inisiyatik bilgi kişinin hakikati idrak kabiliyeti olan müdrike, intelect'tir. Zaten entelektüel kelimesinin gerçek anlamı da bu irfanı kavramış yetkin kişilere işaret eder. İntelect rasyonelite gibi zekaya dayalı olarak değil bizzat idrake dayalı olarak hakikati sezer ve sonrasında açıkça görür. İnisiyasyonun temel konusu olan Yaratıcı Mutlak Güç insanı kendi kemali üzere var ettiği için inisiye eğitim sürecinde esasen öğrenmeye değil zaten kendi gerçekliğinde mevcut olanı hatırlamaya çalışır ve insanın bu yönüyle Kainat'ı incelemesi dahi aslında kendindeki bilgiye ulaşma çabasıdır. Bunun için de tüm gayretini kendini tanımaya vererek kıyaslamalı olarak Kozmolojide gördüğü manaların kendindeki sembollerini bir bir açığa çıkararak kendini gerçekleştirir.

Ticaret birliği

Sendikalı kuruluşlarda "üyeliğe kabul" genellikle temel prosedürler hakkında kısa bir bilgilendirme ve sendika üyeleri tarafından yapılan işleri düzenleyen ilgili toplu iş sözleşmesinin bir kopyasının verilmesinden ibarettir. Bazı sendikalar bir defaya mahsus olmak üzere bir kabul ücreti de talep etmekte ve bu ücret ödendikten sonra katılan kişi resmi olarak iyi durumda bir üye olarak kabul edilmektedir.

Donanma ve ordu

Avustralya İmparatoriçesi ile Ekvator geçiş töreni, Ağustos 1941

Askeri gemilerdeki ve askerlerden oluşan bazı topluluklar kapalı bir 'aile' oluşturma eğilimindedir ve bu aileler genellikle bir tür deneme ya da yıldırma sürecinden sonra resmi olarak kabul edilen üyeleri bünyelerine alırlar.

Buna ek olarak, denizcilik ve askeri yaşamın bazı bölümleriyle ilişkili benzer geçiş törenleri de olabilir, ancak katılımcılar zaten aynı topluluğun üyeleri oldukları ve öyle kaldıkları için gerçek bir inisiyasyon teşkil etmezler. Bu tür ayinlerden biri bir donanma gemisinde ekvatoru geçmekle ilişkilidir, ancak bu ayin bir yolcu gemisindeki yolcular tarafından bile gerçekleştirilebilir ve bu yolcular sözde "ekvatoru geçme kulübü" dışında herhangi bir şeyin üyesi değildirler. "Kraliyet Göbeğini Öpmek" ya da "Kraliyet Bebeği" olarak adlandırılan bir başka formda ise inisiyeler, sahte bir bebek bezi giyen mürettebatın kıdemli bir üyesinin önünde diz çökerler. Bu "Bebek" genellikle yemeklik yağdan hardala, tıraş kremine, yumurtaya ve istiridyeye kadar çeşitli yağlı malzemelerle kaplı kocaman bir mideye sahiptir. Genç denizciler "Bebeğin" göbek bölgesini yalamak zorundadır, "bebek" ise yapışkan maddeleri yüzlerine daha iyi bulaştırmak için başlarını tutup sallar.

Çete

Çeteler genellikle yeni üyelerin çetenin bir parçası olarak kabul edilmeden önce suç işlemelerini ister. Yeni üyeler, cesaretlerini göstermek için diğer çete üyeleri tarafından fiziksel olarak dövülebilirler, bu da "beat-in" veya "jump-in" olarak bilinir ve bazen ölümle sonuçlanır. Bir çalışma, gençlerin çeteye kabul edilirken yaralanma ihtimalinin, katılmayı reddetme ihtimalinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Kadın üyelerden, "sex in" olarak da bilinen bir kabul şekli olarak erkek üyelerle seks yapmaları istenebilir, ancak erkek meslektaşları gibi "jumped-in" de olabilirler. Bir çalışma, çeteye kabulün bir parçası olarak "cinsiyetlendirilen" kadın üyelerin, daha sonra tam üye olacaklarına söz verilse bile, "atlayan" üyelerden daha az saygı gördüklerini göstermektedir. Bir başka çalışma ise cinsiyet değiştiren üyelerin diğer erkek üyeler tarafından daha fazla cinsel sömürü ve istismar riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştur.

Kabile

Bu şapka sadece Bwami'nin en yüksek seviyesi olan Kindi'ye inisiye olanlar tarafından giyilirdi. Kindi'nin bir metaforu olan fil kuyruğu kılı şapkayı taçlandırır. Yirminci yüzyılın başlarında Doğu Kongo'da Batılıların varlığı arttıkça, bu tür Bwami gereçlerinde prestij öğesi olarak Avrupa yapımı düğmeler cowrie kabuklarının yerini almaya başladı

Kabileler genellikle inisiyasyon törenleri düzenler. Güney Afrika'daki Bapedi kabilesinde yapılan inisiyasyon normalde erkek çocuğa erkekliğin, kız çocuğa da kadınlığın öğretildiği bir aşama olarak kabul edilir. Birçok Afrika kabilesinde inisiyasyon erkeklerin sünnet edilmesini/genital sakatlanmasını ve bazen de kadınların sünnet edilmesini/genital sakatlanmasını içerir. İnisiyasyon, bireyin kabilenin tam bir üyesi olarak kabul edilmesi için gerekli görülmektedir. Aksi takdirde, bireyin törenlere ve hatta evlilik gibi sosyal ritüellere katılmasına izin verilmeyebilir. Bir erkeğin inisiyasyona katılmamış bir kadınla evlenmesine ya da özel bir ilişki kurmasına izin verilmez, çünkü o kadın olarak kabul edilmez.

İnisiyasyon, gençlerin kendilerini iyi birer eş ve koca olmaya hazırlamalarına yardımcı olabilecek bir etkinlik olarak düşünülebilir. Modernleşmenin yaşandığı yerlerde inisiyasyon eskisi kadar ciddiye alınmamakla birlikte, bazı bölgelerde hala inisiyasyonlar yapılmaktadır.

Etiyopya'daki Hamar kabilesinin boğa atlama töreni

Bazı Afrika kabilelerinde erkek çocukların kabul törenlerine katılmaları yaklaşık 3-4 ay, kız çocukların ise yaklaşık 1-2 ay sürmektedir.

Avustralya Aborijin kabileleri genellikle ergenlik çağındaki erkek çocuklarını hazırlamak için uzun süreler harcamakta, toplumlarında tam teşekküllü erkekler olarak kabul edildikleri kabul törenlerine katılmaya hazır olmadan önce onlara geleneksel ilimleri öğretmektedir. Çoğu kabile erkekliğe kabul törenlerinin bir parçası olarak sünnet ve yara izi bırakma işlemlerini uygularken, Orta Avustralya kabilelerinin birçoğu da alttan kesme işlemini uygulamıştır.

Yeni Gine Yaylalarındaki Min halklarının göze çarpan ortak kültürel özelliklerinden biri de gizli bir erkek dini kültüne kabul edilmeleridir. Örneğin, Urapmin halkı Urapça'da ban olarak bilinen bir tür erkek inisiyasyonu uygulardı. Bu ayrıntılı ritüeller Urapmin sosyal yaşamının merkezi bir parçasıydı. Ban, dayak ve çeşitli nesnelerin manipülasyonunu içeren çok aşamalı bir süreçti. Her aşamada, inisiyeye gizli bilgi ifşaları (Urap: weng awem) sunulur, ancak bir sonraki aşamada bunların yanlış olduğu gösterilirdi (Urap: famoul). Bu inisiyasyonlar Hıristiyanlığın kabul edilmesiyle birlikte terk edilmiş ve Uraplar artık söz konusu olan dayakları uygulamak zorunda olmadıkları için rahatladıklarını ifade etmişlerdir.

Brezilya'nın Sateré-Mawé halkı savaşçı olmak için kabul törenlerinin bir parçası olarak kasıtlı kurşun karınca sokmaları kullanmaktadır.

Tarihsel Çin

Çinli erkekler Zhou Törenleri uyarınca 20 yaşında (加冠), kızlar ise 15 yaşında (及笄) yetişkinliğe adım atarlar. Yili (儀禮), ayinler(?) bölümündeki bir metin (士冠禮), ilgili törenlerin çeşitli ayrıntılarını açıklar.

Törenin sonlarına doğru inisiye bir takma ad ya da "nezaket adı" kazanır; bundan sonra ebeveynler ve yöneticiler dışında kişisel adlarının kullanılması kesinlikle yasaktır.

Aday seçimi

Tüm eski inisiyasyonlarda gizliliğe ve aday seçimine dikkat edilmiştir. İnisiyatik bir organizasyona her önüne gelen giremezdi, böyle bir organizasyon talip olan adayları kendi kriterlerine göre bir elemeden geçirirdi. Adayda geçmişinden getirdiği birtakım yeteneklerin, belirli bir moral (manevi) ve zihinsel düzeyin olup olmadığına bakılırdı. Adayda aranan gereken koşullar, gereken kapasite yeterli görüldüğünde aday birtakım sınavlardan geçirilirdi. Bu sınavlar her inisiyasyonda farklı olmuştur. Hakkında az çok bilgi sahibi olunan inisiyasyonlar arasında, eski Mısır, Moğolistan, Şamanizm, Maya, Mitraizm, Eleusis, Orfe ve Pisagor inisiyasyonları sayılabilir. Eski Mısır’daki gibi sert inisiyasyonlarda bazı sınavların ölümle sonuç verdiği anlatılmaktadır.

Eğitim

İnisiyasyonlarda üstad, bilgileri modern eğitimdeki gibi öğretmezdi. Yani bilgilerin hafızaya depolanması tarzında bir eğitim vermezdi. Yalnızca yolu ve yöntemleri gösterirdi. Öğrenci kurtuluş ya da aydınlanma denilen hedefe kendi iç çalışmasıyla erişmek zorundaydı. Nadiren de olsa, inisiyasyonu tamamlamadan ayrılmış olanların var olduğu belirtilmektedir. Bir inisiyatör, öğrencisinin kalbinden ve aklından geçenleri bilebilir ve hatta onun rüyalarını denetleyebilirdi. Bu yetenekten M.T.İ.A.D. eski başkanı Ergün Arıkdal "psikoskopi" adıyla söz eder. Asya’nın şamanist inisiyasyonlarında da üstadların öğrencisini öte-aleme götürüp geri getirdiği hakkında sayısız bilgi vardır. Mircea Eliade kitaplarıyla bu bilgilerin bir kısmını aktarmıştır. Benzer yetenekler Tibet’in eski Bon dininin şamanlarında da görülür.

İlk Aşama ve İkinci Doğuş

İlk eleme sınavlarını başarıyla atlatan öğrenciyi üç temel aşamanın ya da yedi tali aşamanın söz konusu olduğu bir eğitim beklerdi. Bu üç temel aşamanın içerdiği ilahi hakikat bilgileri “sırlar” anlamına gelen misterler sözcüğüyle ifade edilir. Bunlar küçük misterler, büyük misterler ve hakiki misterler olarak bilinir. Kimileri küçük sırları çıraklık sırları, büyük sırları kalfalık sırları, hakiki (hakikata ait) sırları da ustalık sırları olarak adlandırır. Evrensel yasalar ile imajinasyon denetlemesi, nefs denetlemesi ve psişik yetenekler hakkındaki teorik bilgilerin verildiği birinci aşamanın sonlarina dogru aday ogrendikleri konusunda cesitli sinavlardan gecirilirdi. Bu sinavlardan basariyla gecen aday,sonunda “cehenneme iniş”,”yeraltına iniş” ya da “ölüm deneyimi” adı verilen, derin bir trans halinde geçmişiyle yüz yüze kaldığı bir gece geçirirdi. Bu tüm gerçek inisiyasyonlarda uygulanan bir deneyimdir. “İnisiyatik ölüm” de denilen bu deneyim sırasında trans halindeki aday, kimilerinin spatyum, kimilerinin "esîrî", kimilerinin "astral", kimilerinin "gayb alemi" dediği öte-alemde, görünmeyen alemde geçmişten getirmiş olduğu menfi birikimlerden vicdanî hesaplaşmayla kurtulmak zorundadır. Bu çok sarsıcı deneyimi sırasında, psişik yetenekleri çok güçlü olan üstadı onu yalnız bırakmaz, öte-alemdeki bu hesaplaşması sırasında kimilerinin astral seyahat, kimilerinin şuur projeksiyonu dediği yolla yanında olur. Platon ve Orfe, “vicdani hesaplaşma” da denilen bu deneyimin ilk etabını, zaten her insanın öldükten sonra yaşayacağı bir “kendi kendini yargılama” ve kefaretini ödeme olarak betimler. Deneyim sonunda aday, menfiliklerinden arınarak, yeryüzünde doğmadan önceki “saf şuur hali”ni elde etmiş bulunmaktadır. Kendisi ölüm-ötesi alemde yaşadıklarından sonra öyle büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmiştir ki, bir çocuk kadar, yeni doğmuş bir bebek kadar saflaşmış durumdadır. Aslında inisiyatik dilde “birinci doğuş” denilen bu deneyime, sonradan, egzoterik kesimce, anneden doğuş ilk doğuş olarak kabul edildiğinden, ikinci doğuş adı verilmiştir.

İkinci ve Üçüncü Aşama

İkinci aşama inisiye adayının teorik olarak öğrendiklerini uygulama aşamasıdır. Adayın yüksek şuur hallerini, görünmez alemi ve birtakım realiteleri bizzat deneyimleyerek tanımasıyla edindiği bilgilerdir. Psişik yeteneklerin de geliştirildiği bir aşamadır. Tarihteki büyük majisyenlerin hepsi inisiyelerin içinden çıkmıştır. Fakat nefislerini denetleyebildikleri için bu güçlerini çıkarları için kullanmamışlardır.

Aslında inisiyatik dildeki ikinci doğuş bu aşamanın sonunda söz konusu olurdu. Üçüncü aşama ise adayın spiritüel tesiri manevi alemden kendi başına, yani üstadı olmaksızın çekip aktarmayı başarmasıyla, daha doğrusu bu aktarıcılık halinin süreklilik kazanmasıyla tamamlanırdı. Bunun en belirgin belirtisi sezgi yoluyla (ilham, vahiy tarzında) bilgiler ifade etmesiydi. Artık karanlıkta yolunu görebilmesi için üstadının ışığına ihtiyacı yoktu kendi yolunu kendisi aydınlatabilir, hatta karanlıktaki diğerlerine de ışık tutabilirdi. Kendisine üç kez doğuş yaşatmış inisiyatörü elbette onun için “baba”ydı, o da “oğul”du. Bu yüzden inisiyelerden söz eden pek çok tradisyonda inisiyeler “oğullar” sözcüğüyle nitelendirilir. Ustasından manevi diplomasını alan inisiye isterse başka bir yerde kendi inisiyasyonunu kurabilirdi. Buna Anadolu’da el almak denir. İnisiye olmuş kişinin kendisi de başkalarını inisiye ettiği takdirde bir zincir meydana getirilmiş olur ki, bu zincire hermetik zincir, inisiyatik zincir, guru-parampara gibi çeşitli adlar verilmiştir.

İnisiyatik unvanlar

Antik Yunan'daki inisiyasyonlarda kutsal misterleri açıklama fonksiyonunu belirtmek üzere, üstada verilen unvanlardan biri "hiyerofant"tır. Bu unvan “kutsal” anlamındaki “hiereos” sözcüğü ile “göstermek” anlamındaki “phainein” sözcüklerinden türetilmiş olup, “kutsalı gösteren” anlamına gelmektedir. "Mistagog" ise üstada verilen bir başka unvan olup, ilk aşamayı tamamlayan adayları sevk etme fonksiyonunu belirtir. “İnisiye edilen kişi” anlamına gelen “mystes” sözcüğü ile “sevk eden” anlamına gelen “agogos” sözcüklerinden türetilmiştir. Mist (mystes) sözcüğü kimilerine göre Grek tradisyonuna eski Mısır’dan geçmiş olup, ilk aşamayı tamamlayanlar için kullanılırdı. Fakat antik Yunan'da, ilk aşamayı tamamlayanlar için, “yeni yetişen bitki” anlamındaki neofit sözcüğü tercih edilmiştir.

Büyük İnisiyeler

René Guénon gibi kimi yazarlar, İsa Peygamber ve Sakyamuni Buda’nın da aslında birer inisiye olduklarını ve onların üstad oldukları organizasyondan egzoterik kesime (avamı beşere) sızan bilgilerin sonradan birer din haline dönüşmüş olduklarından söz ederler. Batı kaynaklarında bilinen büyük inisiyeler arasında geçen belli başlı isimler Hermes Trismegistus, Sakyamuni Buda, Musa Peygamber, Pisagor, Platon, Orfe ve İsa Peygamber olarak belirtilir. Kuşkusuz bu isimlere Sufilik’ten, İslam ezoterizminden (Batınilik) birçok ismi eklemek gerekir. Bu liste aslında daha uzun olmalıdır. Çünkü inisiyasyonlarda gizlenme temel bir ilke olduğundan pek çok inisiyasyon ardında fazla kimlik bilgisi bırakmadan yok olmuştur.

Sahte İnisiyatörler

René Guénon gibi birçok yazar sahte inisiyasyonlarla dolu bir çağda yaşadığımıza dikkat çekmektedir. Günümüzde bunalan ve arayış içinde olan kitleleri obsedör karakterli birçok sahte inisiyatör kandırabilmektedir. Kimilerine göre çağımız eski inisiyasyonların yapıldığı dönemlerin koşullarına sahip olmadığından, eskisi gibi güçlü ustaların var olmadığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Kali-Yuga çağında olduğumuzu bildiren Hint kültüründe konuya ilişkin olarak, belki de acı deneyimlerin sonucunda, şöyle bir atasözü yerleşmiştir: “Her insanın en iyi gurusu (üstadı) kendi içindedir.”

Gizlilik ilkesi

İnisiyatik bilginin avama anlatılamayacak sır nitelikli yapısı nedeniyle bu eğitimi aktaran merkezler tarih boyunca gizlilik ilkesiyle saklanmışlardır. Aksi takdirde aktarılan irfanın, dinin ezoterik yani içrek-batıni yönünü taşıması nedeniyle yanlış anlamalara ve inanç sapkınlıklarına yolaçacağı biliniyordu. Bu nedenle inisiyatik merkezler;

 • 1.İnisiyelerin gizli seçimlerine dayalı bir yapısal genişlemeye sahip,
 • 2.İnisiyatik öğrenimi tamamlamış inisiyelerin başkalarını yetiştirmek üzere oluşturulan hiyerarşik yapısı sayesinde öğretisi silsile ile aktarılan,
 • 3.Öğretinin aktarımında hem kozmolojik varoluşla yapılacak olan kıyaslamalarda kolaylık sağlamaya hem de yine gizliliği devam ettirmede rol oynaması bakımından sembolizmin ağırlıklı olarak kullanıldığı toplumdan uzak merkezlerdir.