Stoacılık

bilgipedi.com.tr sitesinden
Stoacılığın kurucusu Citiumlu Zeno, Farnese koleksiyonunda, Napoli - Fotoğraf: Paolo Monti, 1969

Stoacılık, MÖ 3. yüzyılın başlarında Atina'da Citiumlu Zeno tarafından kurulan bir Helenistik felsefe okuludur. Mantık sistemi ve doğal dünyaya ilişkin görüşleriyle beslenen, erdem pratiğinin etik bir yaşam sürerek eudaimonia'ya (mutluluk) ulaşmak için hem gerekli hem de yeterli olduğunu savunan bir kişisel eudaemonik erdem etiği felsefesidir. Stoacılar eudaimonia'ya giden yolu, temel erdemleri uygulayarak ve doğaya uygun yaşayarak geçirilen bir hayatla özdeşleştirmişlerdir.

Stoacılar özellikle insanlar için "erdemin tek iyi" olduğunu ve sağlık, zenginlik ve zevk gibi dışsal şeylerin kendi içlerinde iyi ya da kötü olmadıklarını (adiaphora), ancak "erdemin üzerinde hareket edeceği malzeme" olarak değer taşıdıklarını öğretmeleriyle bilinir. Aristotelesçi etiğin yanı sıra Stoacı gelenek de erdem etiğinin başlıca kurucu yaklaşımlarından birini oluşturur. Stoacılar ayrıca bazı yıkıcı duyguların yargı hatalarından kaynaklandığını ve insanların "doğaya uygun" bir iradeyi (prohairesis olarak adlandırılır) sürdürmeyi amaçlamaları gerektiğine inanmışlardır. Bu nedenle, Stoacılar bir bireyin felsefesinin en iyi göstergesinin bir kişinin ne söylediği değil, nasıl davrandığı olduğunu düşünüyorlardı. İyi bir hayat yaşamak için doğal düzenin kurallarını anlamak gerekiyordu, çünkü her şeyin kökünün doğada olduğunu düşünüyorlardı.

Seneca ve Epictetus gibi birçok Stoacı, "erdem mutluluk için yeterli olduğundan", bir bilgenin talihsizliklere karşı duygusal olarak dirençli olacağını vurgulamıştır. Bu inanç "stoik sükûnet" deyiminin anlamına benzer, ancak bu deyim yalnızca bir bilgenin gerçekten özgür sayılabileceği ve tüm ahlaki yozlaşmaların eşit derecede kötü olduğu şeklindeki geleneksel Stoacı görüşü içermez.

Stoacılık MS 3. yüzyıla kadar Roma ve Yunan dünyasında gelişti ve taraftarları arasında İmparator Marcus Aurelius da vardı. MS 4. yüzyılda Hıristiyanlık devlet dini haline geldikten sonra bir düşüş yaşamıştır. O zamandan beri, özellikle Rönesans'ta (Neostoizm) ve çağdaş dönemde (modern Stoacılık) yeniden canlanmıştır.

Atina'da bulunan restore edilmiş Attalos Stoası.

Stoacılık ya da Stoa Okulu, kurucusu Kıbrıslı Zenon olan, Megara okulunun bir kolu olan felsefe okulu.

Helenistik felsefenin en önemli akımlarındandır. Zenon, okulunu MÖ 3. yüzyılda Atina'da bir resim galerisinde (Stoa Poikile) kurmuştur.

Stoacılar için insanın temel amacı mutluluktur. Mutluluğa ulaşmak içinse doğaya uygun yaşamak gerekir. Dolayısıyla doğaya uygun yaşamayı felsefi olarak benimsemişler ve dünya vatandaşlığını savunmuşlardır. "Mutluluk, dış koşullara bağlı olmamalıdır" önermesini dile getirmişlerdir. Öğretilerine göre, sosyal varlık olarak insanlar için mutluluğa giden yol şunlarda bulunur: Hayatta sana verileni kabul etmek, zevk arzumuz veya acı korkumuz tarafından kontrol edilmemize izin vermemek, etrafımızdaki dünyayı anlamak için aklımızı kullanmak ve tabiatın planındaki kendimize düşen görevi yapmak ve beraber çalışıp başkalarına karşı dürüst ve adil olmak.

Diogenes Laertios şöyle demiştir: “Stoalılar mantık eğitiminin zorunlu olduğunu ileri sürerler. Çünkü mantık diğer erdemleri tek tek içine alan bir erdemdir. Mantık bilmeyen bir insan yanlış çıkarımlardan kaçınamaz. Mantık, bilge bir insana doğruyu yanlıştan ayırt etme özelliği kazandırır.”

İsim

Kökenleri

Stoacılık ilk başta kurucusu Kıbrıslı Zenon'dan dolayı 'Zenonizm' olarak tanındı. Ama bir süre sonra bu isim kullanılmaktan vazgeçildi,muhtemelen bunun nedeni Stoacıların kendi kurucularını tam anlamıyla bir bilge olarak görmemeleri ve felsefelerinin bir Kişi kültüne dönüşmesi riskinden kaçınmak istemeleriydi.

Stoacılık ismini Stoa Poikile (Grekçe'de:ἡ ποικίλη στοά)adlı galeriden alır. Burası Atina'daki Agora'nın kuzeyinde kalan ve üzerinde mitolojiden ve tarihteki savaşlardan sahnelerle süslenmiş bir Stoa'dır. Burada Zenon ve takipçileri toplanıp fikirlerini tartışmışlardı. Bu yüzden bazen Stoacılık yerine Stoa veya Sundurma Felsefesi ifadeleri de kullanılır.

Bu nedenle bazen Stoacılıktan "Stoa" ya da "Sundurma" felsefesi olarak bahsedilir.

Modern kullanım

Günümüzde stoacı ifadesi sıklıkla acıya,mutluluğa, kedere ve yasa kayıtsız olan kişiler için kullanılır. Duygularını bastıran veya sabırla dayanan şeklindeki bu modern kullanım ilk olarak 1579'da bir isim olarak ve 1596'da bir sıfat olarak kullanıldı.

Bununla birlikte, günümüzde en yaygın psikoterapi tekniklerinden biri olan BDT'nin atası olarak kabul edilen REBT'in kurucusu Albert Ellis, REBT'i oluştururken Stoacılık eserlerinden yararlandığını söylemiştir .

Temel ilkeler

Felsefe insan için dışsal bir şey sağlamayı vaat etmez, aksi takdirde kendi gerçek konusunun ötesinde bir şeyi kabul etmiş olurdu. Çünkü marangozun malzemesi tahta, heykeltıraşınki tunç olduğu gibi, yaşama sanatının konusu da her insanın kendi yaşamıdır.

- Epiktetos, Söylevler 1.15.2, Robin Hard gözden geçirilmiş çeviri

Stoacılar mantık, monistik fizik ve natüralist etik ideallerinden inşa edilen birleşik bir dünya açıklaması sunmuşlardır. Bunlardan etiği insan bilgisinin ana odağı olarak vurgulamışlardır, ancak mantıksal teorileri daha sonraki filozoflar için daha ilgi çekici olmuştur.

Stoacılık, yıkıcı duyguların üstesinden gelmenin bir yolu olarak özdenetim ve metanetin geliştirilmesini öğretir; felsefe, açık ve tarafsız bir düşünür olmanın kişinin evrensel aklı (logos) anlamasını sağladığını savunur. Stoacılığın birincil yönü bireyin etik ve ahlaki refahını geliştirmeyi içerir: "Erdem, Doğa ile uyum içinde olan bir iradeden oluşur". Bu ilke aynı zamanda kişiler arası ilişkiler için de geçerlidir; "öfkeden, kıskançlıktan ve hasetten arınmak" ve köleleri bile "diğer insanlarla eşit olarak kabul etmek, çünkü tüm insanlar aynı şekilde doğanın ürünüdür".

Stoacı etik determinist bir bakış açısını benimser; Stoacı erdemden yoksun olanlarla ilgili olarak Cleanthes bir keresinde kötü adamın "bir arabaya bağlanmış ve nereye giderse gitsin gitmek zorunda olan bir köpek gibi" olduğunu söylemiştir. Buna karşılık erdemli bir Stoacı, iradesini dünyaya uyacak şekilde değiştirir ve Epiktetos'un sözleriyle, "hasta ve yine de mutlu, tehlikede ve yine de mutlu, ölüyor ve yine de mutlu, sürgünde ve mutlu, utanç içinde ve mutlu" kalır, böylece "tamamen özerk" bir bireysel irade ve aynı zamanda "katı bir şekilde deterministik tek bir bütün" olan bir evren ortaya koyar. Bu bakış açısı daha sonra "Klasik Panteizm" olarak tanımlanmıştır (ve Hollandalı filozof Baruch Spinoza tarafından benimsenmiştir).

Tarih

Perl yürütülemedi: /usr/bin/perl yürütülebilir bir dosya değil. $wgTimelinePerlCommand öğesinin doğru ayarlandığından emin olun.
Antisthenes, Kinik felsefe okulunun kurucusu

MÖ 301'den itibaren Zeno, felsefesinin adını aldığı Stoa Poikile'de ("Boyalı Sundurma") felsefe öğretmiştir. Epikürcüler gibi diğer felsefe okullarının aksine, Zeno felsefesini Atina'nın merkezi toplanma yeri olan Agora'ya bakan bir sütun dizisi olan kamusal bir alanda öğretmeyi seçmiştir.

Zeno'nun fikirleri, kurucu babası Antisthenes Sokrates'in öğrencisi olan Kiniklerin fikirlerinden geliştirilmiştir. Zeno'nun en etkili takipçisi, günümüzde Stoacılık olarak adlandırılan düşüncenin şekillenmesinden sorumlu olan Chrysippus'tur. Daha sonraki Romalı Stoacılar, kişinin üzerinde doğrudan kontrol sahibi olmadığı evrende uyum içinde bir yaşamı teşvik etmeye odaklandılar.

Seneca'nın büstü

Akademisyenler Stoacılığın tarihini genellikle üç evreye ayırır:

 1. Erken Stoa, Zeno'nun kuruluşundan Antipater'e kadar
 2. Panaetius ve Posidonius da dahil olmak üzere Orta Stoa
 3. Musonius Rufus, Seneca, Epictetus ve Marcus Aurelius dahil Geç Dönem Stoa

Stoacılığın ilk iki evresinden günümüze hiçbir tam eser ulaşmamıştır. Sadece Geç Stoa dönemine ait Roma metinleri günümüze ulaşmıştır.

Stoacılık Helenistik dünyada ve Roma İmparatorluğu'nda eğitimli seçkinler arasında en popüler felsefe haline gelmiştir; öyle ki Gilbert Murray'in ifadesiyle "İskender'in neredeyse tüm halefleri [...] kendilerini Stoacı olarak tanımlamışlardır".

Mantık

Önermeler mantığı

Zeno'nun öğretmenlerinden biri olan Diodorus Cronus, Aristoteles'in terim mantığından büyük ölçüde farklı olarak terimlerden ziyade ifadelere veya önermelere dayanan ve günümüzde önerme mantığı olarak bilinen mantık yaklaşımını ilk kez ortaya koyan ve geliştiren filozof olarak kabul edilir. Daha sonra Chrysippus, Stoacı mantık olarak bilinen ve Aristoteles'in Syllogistic'ine rakip olarak kabul edilen Stoacı Syllogistic adında tümdengelimli bir sistem geliştirmiştir (bkz. Syllogism). Stoacı mantığa olan yeni ilgi, mantıktaki önemli gelişmelerin önermeler mantığına dayandığı 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Susanne Bobzien, "Chrysippus'un felsefi mantığı ile Gottlob Frege'ninki arasındaki çok yakın benzerlikler özellikle dikkat çekicidir" diye yazmıştır.

Bobzien ayrıca, "Chrysippus, söz edimi teorisi, cümle analizi, tekil ve çoğul ifadeler, yüklem türleri, indeksler, varoluşsal önermeler, cümlesel bağlaçlar, olumsuzlamalar, ayrışımlar, koşullular, mantıksal sonuç, geçerli argüman formları, tümdengelim teorisi, önermeler mantığı, modal mantık, zaman mantığı, epistemik mantık, önermeler mantığı, zorunluluklar mantığı, belirsizlik ve mantıksal paradokslar dahil olmak üzere günümüzde mantığın ilgilendiği hemen her konuda 300'den fazla kitap yazmıştır" demektedir.

Kategoriler

Stoacılar, her şeyin (τινά) olmasa da tüm varlıkların (ὄντα) maddi olduğunu kabul etmişlerdir. Mevcut varlıkların yanı sıra dört cisimsiz (asomata) kabul etmişlerdir: zaman, mekân, boşluk ve söylenebilir. Tümellere böyle bir statü tanınmazken, onların sadece 'var oldukları' kabul edilmiştir. Böylece, Anaksagoras'ın (Aristoteles'in yaptığı gibi) bir cisim sıcaksa, bunun sebebinin evrensel bir ısı cisminin bir parçasının cisme girmiş olması olduğu fikrini kabul ettiler. Ancak, Aristoteles'in aksine, bu fikri tüm kazaları kapsayacak şekilde genişlettiler. Dolayısıyla, eğer bir cisim kırmızıysa, bunun nedeni evrensel kırmızı cismin bir parçasının cisme girmiş olmasıdır.

Dört kategori olduğunu savunmuşlardır.

 1. Madde (ὑποκείμενον): Şeylerin yapıldığı birincil madde, biçimsiz töz (ousia)
 2. Kalite (ποιόν): Maddenin bireysel bir nesne oluşturmak için organize edilme şekli; Stoacı fizikte, maddeyi bilgilendiren fiziksel bir bileşen (pneuma: hava veya nefes)
 3. Bir şekilde yerleştirilmiş (πως ἔχον): Boyut, şekil, eylem ve duruş gibi nesnenin içinde bulunmayan belirli özellikler
 4. Bir şekilde bir şeyle ilişkili olarak yerleştirilmiş (πρός τί πως ἔχον): Bir nesnenin diğer nesnelere göre zaman ve mekân içindeki konumu gibi diğer olgularla ilgili özellikler

Size sunulan şeyin özünde, çıplaklığında, bütünlüğünde ne tür bir şey olduğunu açıkça görebilmek için kendiniz için bir tanımını veya tarifini yapın ve kendinize onun özel adını ve bileşik olduğu ve çözüleceği şeylerin adlarını söyleyin. Çünkü hiçbir şey, hayatta size sunulan her nesneyi metodik ve gerçek bir şekilde inceleyebilmek ve her şeye aynı zamanda bunun ne tür bir evren olduğunu, her şeyin onun içinde ne tür bir kullanım gerçekleştirdiğini ve her şeyin bütünle ilgili olarak ne tür bir değere sahip olduğunu görecek şekilde bakmak kadar zihnin yücelmesini sağlayamaz.

- Marcus Aurelius, Meditasyonlar, iii. 11

Stoacılar kendi eylem, düşünce ve tepki kategorilerimiz üzerinde kontrol sahibi olduğumuz şeyleri ana hatlarıyla belirtmişlerdir. Enchiridion'un açılış paragrafı kategorileri şu şekilde belirtir: "Kontrolümüzde olan şeyler fikir, arayış, arzu, nefret ve tek kelimeyle kendi eylemlerimizdir. Kontrolümüzde olmayan şeyler ise beden, mülk, itibar, emir ve tek kelimeyle kendi eylemlerimiz olmayan her şeydir." Bunlar kendi kontrolümüzde olan bir alana işaret etmektedir.

Epistemoloji

Stoacılar bilginin akıl yoluyla elde edilebileceğini öne sürmüşlerdir. Gerçek, yanlıştan ayırt edilebilir - pratikte yalnızca bir yaklaşım yapılabilse bile. Stoacılara göre, duyular sürekli olarak duyumlar alır: nesnelerden duyular aracılığıyla zihne geçen ve burada hayal gücünde bir izlenim bırakan titreşimler (phantasiai) (zihinden kaynaklanan bir izlenime phantasma denirdi).

Zihin bir izlenimi yargılama (συγκατάθεσις, synkatathesis) -onaylama ya da reddetme- yeteneğine sahiptir, bu da gerçekliğin doğru bir temsilini yanlış olandan ayırt etmesini sağlar. Bazı izlenimler hemen onaylanabilir, ancak diğerleri sadece inanç veya kanaat (doxa) olarak etiketlenebilecek çeşitli derecelerde tereddütlü onay elde edebilir. Açık bir kavrayışa ve kanaate (katalepsis) ancak akıl yoluyla ulaşırız. Stoacı bilgenin ulaşabileceği kesin ve gerçek bilgi (episteme), ancak kanaatin kişinin akranlarının uzmanlığı ve insanlığın kolektif yargısı ile doğrulanmasıyla elde edilebilir.

Fizik

Stoacılara göre Evren, Tanrı ya da Doğa olarak bilinen ve iki sınıfa ayrılan maddi bir akıl tözüdür (logos): aktif ve pasif. Pasif töz, "durgun, her türlü kullanıma hazır, ancak kimse onu harekete geçirmezse işsiz kalacağı kesin olan" maddedir. Kader ya da Evrensel Akıl (logos) olarak adlandırılabilecek aktif töz, pasif madde üzerinde etkili olan akıllı bir eter ya da ilkel ateştir:

Evrenin kendisi Tanrı'dır ve ruhunun evrensel dışavurumudur; aynı dünyanın akıl ve mantıkla işleyen yol gösterici ilkesidir, şeylerin ortak doğası ve tüm varlığı kucaklayan bütünlükle birlikte; sonra geleceğin önceden belirlenmiş kudreti ve zorunluluğu; sonra ateş ve eter ilkesi; sonra su, toprak ve hava gibi doğal halleri bir akış ve geçiş olan unsurlar; sonra güneş, ay, yıldızlar; ve her şeyin içinde bulunduğu evrensel varlık.

- Chrysippus, Cicero, De Natura Deorum, i. 39

Her şey Kader yasalarına tabidir, çünkü Evren kendi doğasına ve yönettiği pasif maddenin doğasına göre hareket eder. İnsanların ve hayvanların ruhları bu ilksel Ateşten yayılırlar ve aynı şekilde Kadere tabidirler:

Evreni sürekli olarak tek bir öze ve tek bir ruha sahip tek bir canlı varlık olarak gör; ve her şeyin nasıl tek bir algıya, bu tek canlı varlığın algısına atıfta bulunduğunu gözlemle; ve her şeyin nasıl tek bir hareketle hareket ettiğini; ve her şeyin nasıl var olan her şeyin işbirliği yapan nedenleri olduğunu; ipliğin sürekli dönüşünü ve ağın yapısını da gözlemle.

- Marcus Aurelius, Meditasyonlar, iv. 40

Bireysel ruhlar doğaları gereği bozulabilir ve "Evrenin seminal aklına ("logos spermatikos") kabul edilerek ateşli bir doğaya bürünerek dönüşebilir ve yayılabilir". Doğru Akıl hem insanlığın hem de evrenin temeli olduğuna göre, yaşamın amacının Akla göre yaşamak, yani Doğaya göre bir yaşam sürmek olduğu sonucu çıkar.

Chrysippus

Stoacı teoloji kaderci ve natüralist bir panteizmdir: Tanrı hiçbir zaman tam anlamıyla aşkın değildir ama her zaman içkindir ve Doğa ile özdeşleşmiştir. Semavi dinler Tanrı'yı dünyayı yaratan bir varlık olarak kişiselleştirirken, Stoacılık Tanrı'yı evrenin bütünlüğüyle özdeşleştirir; Hindu varoluş anlayışına çok benzeyen Stoacı kozmolojiye göre, sonsuz ve döngüsel olarak kabul edildiği için zamanın mutlak bir başlangıcı yoktur. Benzer şekilde, uzayın ve Evrenin de ne başlangıcı ne de sonu vardır, aksine döngüseldirler. Şu anki Evren, sonsuz sayıda Evren'den önce gelen, yok olmaya ("ekpyrōsis", yangın) ve yeniden yaratılmaya mahkum olan ve bir başka sonsuz sayıda Evren tarafından takip edilecek olan mevcut döngüdeki bir aşamadır. Stoacılık tüm varoluşu döngüsel, kozmosu da ebediyen kendi kendini yaratan ve kendi kendini yok eden olarak görür (ayrıca bkz. Ebedi dönüş).

Stoacılık, tıpkı Hinduizm, Budizm ve Jainizm gibi Hint dinlerinde olduğu gibi, Evren için bir başlangıç veya son varsaymaz. Stoacılara göre logos, tüm Evren'i kaplayan ve canlandıran aktif akıl ya da anima mundi'dir. Maddi olarak düşünülmüştür ve genellikle Tanrı ya da Doğa ile özdeşleştirilir. Stoacılar ayrıca seminal akıldan ("logos spermatikos") ya da cansız maddede işleyen aktif aklın ilkesi olan Evren'deki oluşum yasasından da söz ederlerdi. İnsanların her biri de Evreni kontrol eden ve sürdüren ilksel Ateş ve akıl olan ilahi logos'un bir parçasına sahiptir.

Nominalist argümanları açıkça tanımlayan ilk filozoflar Stoacılar, özellikle de Chrysippus'tur.

Etik

Eski Stoacılar genellikle yanlış anlaşılır çünkü kullandıkları terimler bugünkünden farklı kavramlarla ilgilidir. "Stoacı" kelimesi o zamandan beri "duygusuz" ya da acıya kayıtsız anlamına gelmektedir çünkü Stoacı etik "aklı" takip ederek "tutkudan" özgürleşmeyi öğretmiştir. Stoacılar duyguları yok etmeye çalışmamış, aksine onları kişinin net bir muhakeme ve içsel sükûnet geliştirmesini sağlayan kararlı bir "askēsis" ile dönüştürmeye çalışmışlardır. Mantık, düşünme ve odaklanma bu tür bir öz disiplinin yöntemleriydi, ölçülülük öz denetim, disiplin ve alçakgönüllülük olarak ikiye ayrılır.

Kiniklerden ödünç alınan Stoacı etiğin temeli, iyinin ruhun kendi durumunda; bilgelik ve özdenetimde yattığıdır. Stoacı etik şu kuralı vurgulamıştır: "Aklın götürdüğü yere git". Bu nedenle kişi tutkulardan arınmaya çalışmalıdır; burada tutku olarak tercüme edilen pathos'un (çoğulu pathe) antik anlamının "ıstırap" veya "acı çekmek", yani dış olaylara "pasif olarak" tepki vermek olduğunu akılda tutmak gerekir ki bu, kelimenin modern kullanımından biraz farklıdır. Stoacılıkta pathos ile ilgili olarak kullanılan terimler arasında propathos veya içgüdüsel tepki (örneğin fiziksel bir tehlikeyle karşılaşıldığında solgunlaşmak ve titremek) ve Stoacı bilgenin (sophos) işareti olan eupathos yer alır. Eupatheia, tutkuların yanlış yargılardan kaynaklanmasıyla aynı şekilde doğru yargılardan kaynaklanan duygulardır. Buradaki fikir, apatheia (Yunanca: ἀπάθεια; kelimenin tam anlamıyla "tutkusuz") ya da zihin huzuru yoluyla acı çekmekten kurtulmaktı; burada zihin huzuru antik anlamda nesnel olmak ya da "net bir yargıya" sahip olmak ve hayatın iniş çıkışları karşısında soğukkanlılığı korumak olarak anlaşılıyordu.

Stoacılar için akıl, mantığı kullanmak ve doğanın süreçlerini anlamak anlamına geliyordu - her şeyin doğasında var olan logos ya da evrensel akıl. Akla ve erdeme göre yaşamak, tüm insanların ortak aklını ve temel değerini kabul ederek evrenin ilahi düzeniyle uyum içinde yaşamaktır.

Stoacı felsefenin dört temel erdemi (aretai) Platon'un öğretilerinden türetilmiş bir sınıflandırmadır (Cumhuriyet IV. 426-35):

 • Bilgelik (Yunanca: φρόνησις "phronesis" veya σοφία "sophia", Latince: prudentia veya sapientia)
 • Cesaret (Yunanca: ανδρεία "andreia", Latince: fortitudo)
 • Adalet (Yunanca: δικαιοσύνη "dikaiosyne", Latince: iustitia)
 • Temperance (Yunanca: σωφροσύνη "sophrosyne", Latince: temperantia)

Sokrates'i izleyen Stoacılar, mutsuzluk ve kötülüğün insanın doğadaki aklı bilmemesinin sonucu olduğunu savunmuşlardır. Eğer biri kaba davranıyorsa, bunun nedeni kendi evrensel aklının farkında olmamasıdır, bu da onu kabalık sonucuna götürür. O halde kötülüğün ve mutsuzluğun çözümü Stoacı felsefenin uygulanmasıdır: kişinin kendi yargılarını ve davranışlarını incelemesi ve bunların doğanın evrensel aklından nerede ayrıldığını belirlemesi.

Stoacılar, erdemli bir yaşam sürmelerini engelleyebilecek durumlarda bilge bir kişi için intiharın caiz olduğunu kabul etmişlerdir. Plutarkhos, tiranlık altında yaşamayı kabul etmenin Cato'nun bir Stoacı olarak öz tutarlılığını (constantia) tehlikeye atacağını ve onurlu ahlaki seçimler yapma özgürlüğünü zedeleyeceğini düşünmüştür. İntihar, kişinin şiddetli bir acıya ya da hastalığa kurban gitmesi durumunda haklı görülebilirdi, ancak bunun dışında intihar genellikle kişinin toplumsal görevinin reddi olarak görülürdü.

"Kayıtsız şeyler" doktrini

Felsefi terimlerle ifade etmek gerekirse, kayıtsız olan şeyler ahlak yasasının uygulama alanı dışındadır; yani ahlaki amaçları destekleme ya da engelleme eğilimi yoktur. Ahlak yasası tarafından ne istenen ne de yasaklanan ya da ahlakı etkilemeyen eylemler ahlaki açıdan kayıtsız olarak adlandırılır. Kayıtsız şeyler doktrini (ἀδιάφορα, adiaphora) Stoa okulunda erdem ve erdemsizlik (καθήκοντα kathekonta, "uygun eylemler" ya da doğaya uygun eylemler; ve ἁμαρτήματα hamartemata, hatalar) arasındaki diametrik karşıtlığın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu ikiliğin bir sonucu olarak, geniş bir nesne sınıfı atanmadan bırakıldı ve dolayısıyla kayıtsız olarak kabul edildi.

Sonunda "kayıtsız şeyler "in üç alt sınıfı gelişti: doğaya göre yaşama yardımcı oldukları için tercih edilecek şeyler; yaşamı engelledikleri için kaçınılacak şeyler ve daha dar anlamda kayıtsız şeyler. Adiaphora ilkesi Kinikler arasında da yaygındı. Philipp Melanchthon Rönesans döneminde kayıtsız şeyler doktrinini yeniden canlandırmıştır.

Ruhsal egzersiz

Marcus Aurelius, Stoacı Roma imparatoru

Bir Stoacı için felsefe sadece bir dizi inanç veya etik iddia değildir; sürekli uygulama ve eğitim (veya "askēsis") içeren bir yaşam biçimidir. Stoacı felsefi ve ruhani uygulamalar arasında mantık, Sokratik diyalog ve öz-diyalog, ölüm üzerine düşünme, ölümlülüğün belirginliği, dikkati şimdiki anda kalmaya alıştırma (farkındalık ve bazı Budist meditasyon biçimlerine benzer şekilde) ve günlük tutma gibi gündelik sorunlar ve olası çözümler üzerine günlük düşünme yer alır. Bir Stoacı için felsefe, sürekli uygulama ve kendini hatırlatmanın aktif bir sürecidir.

Marcus Aurelius Meditasyonlar adlı eserinde bu türden çeşitli uygulamalar tanımlar. Örneğin, Kitap II.I:

Sabah erkenden kendi kendine söyle: Bugün nankör, vahşi, hain, kıskanç, merhametsiz insanlarla karşılaşacağım. Gerçek iyiliğin ve kötülüğün tüm cehaletiyle. Hiçbiri bana zarar veremez, çünkü hiç kimse beni yanlışa sürükleyemez, ne akrabama kızabilirim ne de ondan nefret edebilirim; çünkü dünyaya birlikte çalışmak için geldik ...

Aurelius'tan önce Epictetus Söylevler'inde üç tür eylem arasında ayrım yapmıştır: yargı, arzu ve eğilim. Filozof Pierre Hadot'ya göre Epiktetos bu üç eylemi sırasıyla mantık, fizik ve etik ile özdeşleştirir. Hadot, Meditasyonlar'da "Her maksim ya bu çok karakteristik topoi'lerden [yani eylemlerden] birini, ya ikisini ya da üçünü geliştirir" diye yazar.

Seamus Mac Suibhne, ruhani egzersizlerin uygulamalarını yansıtıcı pratiklerin uygulamalarını etkilemek olarak tanımlamıştır. Stoacı ruhani egzersizler ile modern bilişsel davranışçı terapi arasında birçok paralellik tespit edilmiştir.

Stoacılar aynı zamanda consolatio edebi geleneğinin bir parçası olan teselli edici söylevleriyle de bilinirlerdi. Seneca'nın bu türden üç tesellisi günümüze ulaşmıştır.

Stoacılar genellikle "Yukarıdan Bakış" yöntemini kullanırlar; "büyük resmi" görmek, kendimizi başkalarıyla ilişkili bir bağlamda görmek, başkalarını dünya bağlamında görmek, rolümüzü ve olayların önemini belirlemeye yardımcı olmak için kendimizi dünya bağlamında görmek amacıyla rehberli görselleştirmede toplum ve ötekilik üzerine düşünürler.

Marcus Aurelius, Meditasyonlar, Kitap 7.48'de belirtilmiştir;

Platon'dan güzel bir düşünce. İnsanlar hakkında konuşmak isteyen biri, dünyevi olan her şeye sanki çok yukarıdaki bir noktadan, sürülere, ordulara ve tarıma, evliliklere ve boşanmalara, doğumlara ve ölümlere, mahkemelerin gürültüsüne, ıssız çöllere, her türden yabancı halklara, festivallere, ağıtlara ve pazarlara, her şeyin bu karışımına ve zıtların düzenli birleşimine bakar gibi bakmalıdır.

Aşk ve cinsellik

Stoacılar cinselliği doğa yasası içinde kendi başına iyi ya da kötü olmayan bir unsur olarak görmüş, ancak tutkulu arzuyu kaçınılması gereken bir şey olarak mahkûm etmişlerdir. İlk temsilciler romantik aşk ve cinsel ilişkilere bakışlarında geç dönem stoacılardan önemli ölçüde farklıydı.

Zeno, evliliğin kaldırılacağı, eşlerin ortak olacağı ve erotizmin sevilen kişilerde erdemi geliştirmek için hem erkek hem de kız çocuklarla eğitici amaçlarla uygulanacağı, yasalarla değil aşkla yönetilen bir cumhuriyeti savunmuştur. Bununla birlikte, evliliği kendi başına mahkum etmemiş, aynı derecede doğal bir olay olarak görmüştür. Aynı cinsiyetten olan ilişkilere olumlu bakmış ve bilge erkeklerin "sevilen biriyle sevilmeyen birinden ya da bir kadınla bir erkekten daha az ya da daha fazla cinsel bilgiye sahip olmaması" gerektiğini savunmuştur. Zeno, cinselliğin nihai amacının erdem ve dostluk olması gerektiğini açıklığa kavuşturarak, arzu yerine sevgiyi tercih etmiştir.

Daha sonraki stoacılar arasında Epiktetos homoseksüel ve heteroseksüel cinselliğin bu alanda eşdeğer olduğunu savunmuş ve yalnızca kişiyi yargıya aykırı davranmaya iten arzu türünü kınamıştır. Bununla birlikte, çağdaş pozisyonlar genel olarak cinselliği tutkuyla eşitlemeye doğru ilerlemiş ve cinsel ilişkilere kendi başlarına düşman olmasalar da, yine de özdenetimi korumak için bunların sınırlandırılması gerektiğine inanmışlardır. Musonius, tek doğal seks türünün üreme amaçlı seks olduğunu söylemiş, kadın ve erkek arasında eşli bir evlilik biçimini savunmuş ve yalnızca zevk ya da sevgi için yaşanan ilişkileri doğal olmayan olarak değerlendirmiştir. Bu görüş nihayetinde diğer düşünce akımları üzerinde de etkili olmuştur.

Sosyal felsefe

Stoacılığın ayırt edici bir özelliği kozmopolit olmasıdır; Stoacılara göre tüm insanlar tek bir evrensel ruhun tezahürleridir ve kardeşçe sevgi içinde yaşamalı ve birbirlerine yardım etmelidir. Epiktetos Söylevler'de insanın dünya ile ilişkisini şöyle yorumlar: "Her insan öncelikle kendi toplumunun bir yurttaşıdır; ama aynı zamanda tanrıların ve insanların büyük kentinin de bir üyesidir, siyasi kent bunun yalnızca bir kopyasıdır." Bu düşünce, "Ben bir Atinalı ya da Korintli değilim, dünya vatandaşıyım" diyen Sinoplu Diogenes'in düşüncesini yankılamaktadır.

Rütbe ve zenginlik gibi dışsal farklılıkların sosyal ilişkilerde hiçbir önemi olmadığını savunmuşlardır. Bunun yerine, insanlığın kardeşliğini ve tüm insanların doğal eşitliğini savundular. Stoacılık, Greko-Romen dünyasının en etkili okulu haline gelmiş ve Genç Cato ve Epictetus gibi bir dizi önemli yazar ve şahsiyet yetiştirmiştir.

Özellikle kölelere karşı merhamet çağrısı yapmalarıyla dikkat çekmişlerdir. Seneca 47. Mektup'unda, "Köleniz dediğiniz kişinin aynı soydan geldiğini, aynı gökyüzü tarafından gülümsendiğini ve sizinle eşit koşullarda nefes aldığını, yaşadığını ve öldüğünü lütfen unutmayın" diye öğüt vermiştir.

Hıristiyanlık Üzerindeki Etkisi

Justus Lipsius, Neostoizm'in kurucusu

Milanolu Aziz Ambrose'un Görevleri'nde, "Ses bir Hıristiyan piskoposun sesidir, ama öğütler Zeno'nunkilerdir." Maxwell Staniforth, "İlahi Ruh" olarak adlandırdığı şeyle ilgili olarak şunları yazmıştır:

Zeno'nun 'yaratıcı ateşine' daha açık bir anlam vermek isteyen Cleanthes, onu tanımlamak için pneuma ya da 'ruh' terimini kullanan ilk kişi olmuştur. Ateş gibi, bu akıllı 'ruh' da hava akımı ya da nefese benzeyen, ama esasen sıcaklık niteliğine sahip, ince bir madde olarak tasavvur edilmişti; Tanrı olarak evrene, ruh ve hayat veren ilke olarak da insana içkindi. Buradan Hıristiyan teolojisinin 'Kutsal Ruh'una, Pentekost'ta ateşten diller olarak gözle görülür bir şekilde tezahür eden ve o zamandan beri Stoacı zihinde olduğu gibi Hıristiyan zihninde de hayati ateş ve faydalı sıcaklık fikirleriyle ilişkilendirilen 'yaşamın Efendisi ve Vericisi'ne uzun bir adım olmadığı açıktır.

Üçlü Birlik ile ilgili olarak Staniforth şöyle yazmıştır:

Yine Üçlü Birlik doktrininde, Baba, Söz ve Ruh'un kilise anlayışı, İlahi Birlik'in farklı Stoacı isimlerinde tohumunu bulur. Böylece Seneca, evreni şekillendiren yüce Güç hakkında yazarken, 'Bu Güce bazen Her Şeyi Yöneten Tanrı, bazen cisimsiz Bilgelik, bazen Kutsal Ruh, bazen de Kader diyoruz' demektedir. Kilise, İlahi Doğa'nın kendi kabul edilebilir tanımına ulaşmak için bu terimlerden sadece sonuncusunu reddetmek zorunda kalmıştır; modern zihnin paradoksal bulduğu 'bu üçü Bir'dir' iddiası ise Stoacı kavramlara aşina olanlar için sıradan olmaktan öteye gitmemiştir.

Elçi Pavlus, Elçilerin İşleri 17:16-18'de bildirildiği üzere, Atina'da kaldığı süre boyunca Stoacılarla görüşmüştür. Pavlus mektuplarında Stoacı felsefe bilgisinden büyük ölçüde yararlanmış, yeni Yahudi olmayan dindaşlarının Hıristiyanlığı anlamalarına yardımcı olmak için Stoacı terimler ve mecazlar kullanmıştır. Örneğin 1. Korintliler 11'de Pavlus'un doğaya başvurarak başın örtülmesini emrettiği bir reductio ad absurdum görülür: "Eğer bir kadının başının örtülmesinde özellikle uygun olan bir şey varsa, o zaman uzun saça ek olarak başörtüsü takmaktan memnun olmalıdır." Stoacı etki Aziz Ambrose, Marcus Minucius Felix ve Tertullian'ın eserlerinde de görülebilir.

Kilise Babaları Stoacılığı bir "pagan felsefesi" olarak görmüştür; yine de ilk Hıristiyan yazarlar Stoacılığın bazı temel felsefi kavramlarını kullanmıştır. Bunlara örnek olarak "logos", "erdem", "ruh" ve "vicdan" terimleri verilebilir. Ancak paralellikler terminolojinin paylaşılması ve ödünç alınmasının çok ötesine geçmektedir. Hem Stoacılık hem de Hristiyanlık dış dünya karşısında içsel bir özgürlük, insanın Doğa ya da Tanrı ile akrabalığına dair bir inanç, insanoğlunun doğuştan gelen ahlaksızlığı -ya da "sürekli kötülük"- ve dünyevi sahipliklerin ve bağlılıkların beyhudeliği ve geçici doğasına dair bir his ileri sürer. Her ikisi de kişinin insanlığının daha yüksek olasılıklarının uyandırılıp geliştirilebilmesi için şehvet ve kıskançlık gibi tutkular ve aşağı duygularla ilgili olarak Ascesis'i teşvik eder.

Marcus Aurelius'un Meditasyonlar'ı gibi Stoacı yazılar yüzyıllar boyunca pek çok Hıristiyan tarafından büyük saygı görmüştür. Doğu Ortodoks Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi Stoacıların soğukkanlılık idealini günümüzde de kabul etmektedir.

Ortaçağ ve Roma Stoacıları seksin sadece evlilik içinde, sadece birleştirici ve üreme amaçlı olduğunu öğretmişlerdir. Bu öğreti günümüzde Katolik Kilisesi tarafından da kabul edilmektedir.

Milanolu Aziz Ambrose, Stoacı felsefeyi teolojisine uygulamasıyla bilinmektedir.

Stoacı filozoflar

 • Citiumlu Zeno (MÖ 332-262), Stoacılığın ve Atina'daki Stoacı Akademinin (Stoa) kurucusu
 • Sakız Adası'ndan Aristo (y. MÖ 260), Zeno'nun öğrencisi;
 • Kartacalı Herillus (MÖ 3. yüzyıl)
 • Cleanthes (Assoslu) (MÖ 330-232), Stoacı Akademi'nin ikinci başkanı
 • Chrysippus (MÖ 280-204), akademinin üçüncü başkanı
 • Babilli Diogenes (MÖ 230-150)
 • Tarsuslu Antipater (MÖ 210-129)
 • Rodoslu Panaetius (MÖ 185-109)
 • Apameia'lı Posidonius (MÖ 135-51 civarı)
 • Diodotus (MÖ 120-59 civarı), Cicero'nun öğretmeni
 • Genç Cato (MÖ 94-46)
 • Seneca (MÖ 4 - MS 65)
 • Gaius Musonius Rufus (MS 1. yüzyıl)
 • Rubellius Plautus (MS 33-62)
 • Publius Clodius Thrasea Paetus (MS 1. yüzyıl)
 • Lucius Annaeus Cornutus (MS 1. yüzyıl)
 • Epictetus (MS 55-135)
 • Hierocles (MS 2. yüzyıl)
 • Marcus Aurelius (MS 121-180)

Stoacıların Erdemleri

 • Bilgelik
 • Adalet
 • Yiğitlik
 • Ölçülülük
 • Dürüstlük

İnsanın üstünlüğü

Stoacılar tüm evrenin kutsal bir otorite tarafından yönetildiğini düşünür. Bu otorite bir külli iradeye sahiptir ve bu iradesini de insanlara yüklemiştir. Bu yüzden tüm canlılar normal iken, bir akla sahip olan insan, tanrısal bir yaratıktır. Hayvanlar içgüdüleri ile hayatta kalmaya çalışırken insan aklı sayesinde kendini gerçekleştirmeye ve geliştirmeye çalışır. Yine insan aklı sayesinde doğru ile yanlışı ayırt eder.

Evreni yöneten bu kutsal iradenin tüm insanlara aynı aklı verdiği düşünülür; dolayısıyla tüm insanların eşit olduğu görüşü hakimdir. Stoacılar bu yüzden köleliğe karşı çıkar. Bu bakımdan, köleliği doğal ve kaçınılmaz gören Aristotelesçi düşünceyle ters düşerler.

Erken dönem Stoacılık

Tarihsel filozofların büstleriyle Attalos Stoası. (Fotoğraf: Massimo Pigliucci).

İlk dönem Stoacılar arasında okulun kurucusu Kıbrıslı Zenon, Khrysippos, Kleanthes, Tarsuslu Zeno, Tarsuslu Antipater sayılabilir.

Kıbrıslı Zenon'un kiniklerin etkisinde kaldığı ve ilk yapıtlarında özellikle bu etkinin belirgin olduğu görülür. Stoacılık da bu yönde bir gelişim gösterecektir, ancak daha sonra bu düşüncelerinde farklılaşma olur; özellikle kiniklerin ahlak öğretilerinde değişiklikler meydana getirir. Ona göre gerçek ahlak her tür uygarlık değerinin reddedilmesiyle değil de yüksek ve tam bir doğallığa ulaşarak gerçekleştirilebilir.

Kinizmden etkilenmiştir ama birebir örtüşmeleri söz konusu değildir. Her iki eğilimin ortak noktası insanın bağımsızlığı ya da özgürlüğünün kesin bir ilke olarak benimsenmiş olmasıdır. Hem kuramsal olarak temellendirilmesi hem de insan ile uyumlu kılınması doğaya uygun yaşamak fikriyle biçimlendirilmiştir. Bu yönde Stoacılar panteist bir dünya görüşü oluşturmuşlardır.

Orta dönem Stoacılık

Zenon'dan bir yüzyıl sonra bir tür uzlaşma felsefesi olarak şekillenen, erken Stoacılığın katı ahlaki tutumunu yumuşatan, Platon ve Aristoteles ile öğretisini geliştiren bir eğilim göstermiştir. Panaetius ile Paseidonios bu akımın öncü isimleridir. Panaetius Stoacılığa rasyonalist yönde, öğrencisi Paseidonios ise empirist bir yönde değişikliklerle etki etmiştir.

Geç dönem (İmparatorluk Dönemi) Stoacılık

Geç dönem düşünürleri arasında Genç Cato, Genç Seneca, Marcus Aurelius, Epiktetos, Gaius Musonius Rufus sayılır. Bu düşünürler, Stoacılığın Mantık ve Fizik bölümü ile değil, daha çok Etik bölümüyle ilgilenmişlerdir. Aynı zamanda bu yaklaşım, Hristiyanlığın da temelini oluşturur.