Gotlar

bilgipedi.com.tr sitesinden
Roma süvarileriyle savaşan bir Gotik savaşçı tasviri, 3. yüzyıl Ludovisi Savaş lahdinden

Gotlar (Gotik: 𐌲𐌿𐍄𐌸𐌹𐌿𐌳𐌰, romanize: Gutþiuda; Latince: Gothi, Antik Yunanca: Γότθοι), Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde ve Ortaçağ Avrupası'nın ortaya çıkışında önemli rol oynayan bir Germen halkıydı.

Tarihçi Jordanes, Getica (yaklaşık 551) adlı kitabında Gotların güney İskandinavya'dan geldiğini yazar, ancak bu açıklamanın doğruluğu belirsizdir. Gutonlar olarak adlandırılan bir halkın -muhtemelen erken Gotlar- 1. yüzyılda aşağı Vistül Nehri yakınlarında yaşadıkları belgelenmiştir ve burada arkeolojik Wielbark kültürüyle ilişkilendirilmişlerdir. Wielbark kültürü 2. yüzyıldan itibaren Got göçleriyle ilişkilendirilen bir şekilde güneye, Karadeniz'e doğru genişlemiş ve 3. yüzyılın sonlarında Chernyakhov kültürünün oluşumuna katkıda bulunmuştur. En geç 4. yüzyıla gelindiğinde, aralarında Thervingi ve Greuthungi'nin en güçlüleri olduğu birkaç Gotik grup ayırt edilebilir hale gelmiştir. Bu süre zarfında Wulfila Gotları Hıristiyanlığa döndürmeye başladı.

4. yüzyılın sonlarında Gotların toprakları Hunlar tarafından doğudan istila edildi. Bu olayın ardından, bazı Got grupları Hun egemenliği altına girerken, diğerleri daha batıya göç etti ya da Roma İmparatorluğu'na sığındı. Tuna'yı geçerek İmparatorluğa giren Gotlar, 378'de Adrianople Muharebesi'nde Romalıları yıkıcı bir yenilgiye uğrattı. Bu Gotlar Vizigotları oluşturacak ve kralları I. Alaric yönetiminde uzun bir göç başlatarak sonunda İspanya'da Toledo'da bir Vizigot Krallığı kuracaklardı. Bu arada, Hun egemenliği altındaki Gotlar, en önemlisi Ostrogotlar olmak üzere, 5. yüzyılda bağımsızlıklarını kazandılar. Kralları Büyük Theodoric yönetiminde bu Gotlar İtalya'da Ravenna'da bir Ostrogot Krallığı kurdular.

Ostrogot Krallığı 6. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yıkılmış, Vizigot Krallığı ise 8. yüzyılın başlarında Emevi Halifeliği tarafından fethedilmiştir. Kırım Gotları olarak bilinen Kırım'daki Gotik toplulukların kalıntıları birkaç yüzyıl boyunca varlığını sürdürse de Gotlar sonunda ayrı bir halk olarak varlıklarını sona erdireceklerdir.

Yeşil alan Gotland. Pembe alan Got adası

Gotlar, Güney İskandinavya'nın Gotland bölgesinde oturan eski bir Cermen kavmi. Gotlar 2. yüzyıldan itibaren Scythia, Dacia ve Pannonia'da yaşamışlar 3. ve 4. yüzyıllarda Bizans'ı yağma etmişler ve Aryanizmi benimsemişlerdir. 5. ve 6. yüzyıllarda Vizigotlar ve Ostrogotlar şeklinde ikiye bölünmüşler ve İberya ile İtalya'yı istila etmişlerdir.

İsim

Got dilinde Gotlara *Gut-þiuda ('Got halkı') veya *Gutans ('Gotlar') denirdi. Gotik adının Proto-Germence biçimi *Gutōz'dur ve Gutones, gutani veya gutniskr'de görülen n-köklü bir varyant *Gutaniz ile birlikte var olmuştur. Gutōz biçimi Gute'lerinkiyle aynıdır ve Geat'larınkiyle (*Gautōz) yakından ilişkilidir. Bu isimler muhtemelen aynı anlama gelse de, tam anlamları belirsizdir. Hepsinin "dökmek" anlamına gelen Proto-Germence *geuta- fiiliyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Sınıflandırma

Gotlar modern bilim dünyasında Germen halkı olarak sınıflandırılmaktadır. Burgundlar, Vandallar ve diğerleriyle birlikte Doğu Germen grubuna aittirler. Geç antik dönemin Romalı yazarları Gotları Germani olarak sınıflandırmamıştır. Modern bilimlerde Gotlar bazen Germani olarak anılmaktadır.

Tarih

Tarih Öncesi

  Götaland
  Gotland Adası
  Erken 3. yüzyılda Wielbark kültürü
  Çernyakhov kültürü, 4. yüzyılın başlarında
  Roma İmparatorluğu

Gotik tarihiyle ilgili önemli bir kaynak, Gotik kökenli olması muhtemel 6. yüzyıl tarihçisi Jordanes'in Getica'sıdır. Jordanes Getica'yı Cassiodorus'un daha önce kaybolmuş bir eserine dayandırdığını iddia etmekle birlikte, Ablabius adında bilinmeyen bir yazar da dahil olmak üzere on beş başka klasik kaynaktan da alıntılar yapar. Pek çok akademisyen Jordanes'in Got kökenlerine dair anlatısının en azından kısmen Got kabile geleneğinden türediğini ve bazı ayrıntılarda doğru olduğunu kabul etmektedir.

Jordanes'e göre Gotlar Scandza (İskandinavya) adlı bir adada ortaya çıkmış ve buradan deniz yoluyla kralları Berig yönetiminde Gothiscandza adlı bir bölgeye göç etmişlerdir. Tarihçiler bu anlatının gerçekliği ve doğruluğu konusunda hemfikir değildir. Çoğu bilim adamı İskandinavya'dan Got göçünün arkeolojik kayıtlara yansıdığı konusunda hemfikirdir, ancak kanıtlar tam olarak net değildir. Bütün bir halkın tek bir kitlesel göçünden ziyade, varsayımsal İskandinav kökenlerine açık olan akademisyenler, MÖ ve MS 1. yüzyıllarda, muhtemelen uzun süreli temaslardan önce gelen ve belki de İskandinavya'dan birkaç seçkin klanla sınırlı olan kademeli bir göç süreci öngörmektedir.

Gotların isimleri, bazı İsveç yer isimleri ile Gutes ve Geats isimleri arasındaki benzerlikler Gotların Gotland veya Götaland kökenli olduklarına dair kanıt olarak gösterilmiştir. Gotlar, Geatlar ve Gutes, Baltık'ın her iki yakasında faaliyet gösteren eski bir denizci topluluğunun soyundan gelmiş olabilirler. Gotik dili ile İskandinav dilleri (özellikle Gutça) arasındaki benzerlik ve farklılıklar, İskandinav kökeninin hem lehinde hem de aleyhinde kanıt olarak gösterilmiştir.

Araştırmacılar Gothiscandza'yı genellikle Wielbark kültürü bölgesine yerleştirmektedir. Bu kültür aşağı Vistül'de ve Pomeranya kıyısı boyunca MS 1. yüzyılda ortaya çıkmış ve kendisinden önceki Oksywie kültürünün yerini almıştır. Bu kültür, Oksywie'den öncelikle ölü gömme uygulaması, mezarlarda silah bulunmaması ve taş çemberlerin varlığıyla ayrılır. Bu bölge, İskandinav Bronz Çağı ve Lusatian kültürü zamanından beri İskandinavya ile yakından bağlantılı olmuştur. Wielbark dönemindeki sakinlerinin genellikle Gotlar ve Rugiler gibi Germen halkları olduğu düşünülmektedir. Jordanes, Gotların Gothiscandza'ya yerleştikten kısa bir süre sonra Ulmerugi (Rugii) topraklarını ele geçirdiklerini yazar.

Kuzey Polonya'da Gotlarla ilişkilendirilen Wielbark kültürü tarafından işgal edilen bölgede bir taş daire

Erken tarihçe

  Oksywie kültürü ve erken Wielbark kültürü
  Wielbark kültürünün genişlemesi
  Przeworsk kültürü

Gotların ilk olarak 1. yüzyılda Greko-Romen kaynaklarında Gutones adıyla geçtiğine inanılır. Gutones ile daha sonraki Gotlar arasındaki denklik birçok tarihçi tarafından tartışılmaktadır.

Strabon MS 15 civarında Butonlardan, Lugilerden ve Semnonlardan Marcomannic kralı Maroboduus'un egemenliği altına giren büyük bir halk grubunun parçası olarak bahseder. "Butonlar" genellikle Gutonlarla bir tutulur. Lugiler bazen, kesinlikle yakın ilişki içinde oldukları Vandallarla aynı halk olarak kabul edilmiştir. Vandallar, Wielbark kültürünün güneyinde yer alan Przeworsk kültürüyle ilişkilendirilmektedir. Wolfram, Gutonların MS 1. yüzyılda Lugii ve Vandalların müşterileri olduğunu öne sürmektedir.

MS 77'de Yaşlı Plinius Gutonlardan Germanya halklarından biri olarak bahseder. Gutones, Burgundiones, Varini ve Carini'nin Vandili'ye ait olduğunu yazar. Plinius Vandilileri, kıyıdaki Ingvaeones, Istvaeones, Irminones ve Peucini ile birlikte beş ana "Alman ırkından" biri olarak sınıflandırır. Plinius daha önceki bir bölümde MÖ 4. yüzyılda yaşamış olan gezgin Pytheas'ın Guiones adında bir halkla karşılaştığını yazar. Bazı araştırmacılar bu Guiones'i Gutones ile bir tutmuşlardır, ancak Pytheas'ın anlattıklarının gerçekliği belirsizdir.

Tacitus MS 98 tarihli Germania adlı eserinde Gotonların (ya da Gothonların) ve komşuları Rugii ve Lemovii'nin yuvarlak kalkanlar ve kısa kılıçlar taşıyan Germanlar olduğunu ve Vandalların ötesinde, okyanus yakınlarında yaşadıklarını yazar. Onları "diğer Alman kabilelerinden biraz daha katı bir şekilde krallar tarafından yönetilen" olarak tanımlamıştır. Tacitus, bir başka önemli eseri olan Annals'ta, Gotonların Maroboduus'un yönetimini devirmek için genç bir Markoman sürgünü olan Catualda'ya yardım ettiklerini yazar. Bundan önce, hem Gutonların hem de Vandalların Marcomanni'nin tebaası olması muhtemeldir.

Hadrianus yönetimindeki Roma İmparatorluğu, o dönemde Vistül'ün doğu yakasında yaşayan Gothonların yerini gösterirken

Jordanes, Gothiscandza'ya yerleştikten bir süre sonra Gotların komşu Vandalları yendiğini yazar. Wolfram, Gutonların MS 2. yüzyılın başında Vandal egemenliğinden kurtulduklarına inanmaktadır.

Batlamyus, MS 150 civarında yazdığı Coğrafya'da Gythones'in (ya da Gutones) Sarmatya'da Vistül'ün doğusunda, Veneti ve Fenni arasında yaşadığından bahseder. Daha önceki bir bölümde, güney İskandiya'da yaşayan Gutae (ya da Gautae) adlı bir halktan bahseder. Bu Gutae muhtemelen Procopius'un bahsettiği daha sonraki Gauti ile aynıdır. Wolfram, Gythones ve Gutae arasında yakın ilişkiler olduğunu ve ortak kökene sahip olabileceklerini öne sürer.

Karadeniz'e doğru hareket

Wielbark kültürü 2. yüzyılın ortalarından itibaren güneydoğuya, Karadeniz'e doğru kaymıştır. Bu süre zarfında Wielbark kültürünün Przeworsk kültürünün halklarını dışarı attığı ve kısmen özümsediği düşünülmektedir. Bu, muhtemelen büyük nüfus artışının neden olduğu doğu Germen kabilelerinin güneye doğru daha geniş bir hareketinin parçasıydı. Sonuç olarak, diğer kabileler Roma İmparatorluğu'na doğru itilmiş ve Marcomannic Savaşları'nın başlamasına katkıda bulunmuşlardır. MS 200 yılına gelindiğinde, Wielbark Gotları muhtemelen Roma ordusuna alınıyordu.

Jordanes'e göre Gotlar, kral Filimer yönetiminde İskitya'nın bir parçası olan Oium'a girdiler ve burada Spali'yi yendiler. Bu göç hikâyesi arkeolojik kanıtlarla kısmen örtüşmektedir. Spali adı Slavcada "devler" anlamına gelebilir ve Spaliler bu nedenle muhtemelen Slav değillerdi. MS 3. yüzyılın başlarında Batı İskitya'da tarımsal Zarubintsi kültürü ve göçebe Sarmatlar yaşıyordu. Sarmatlardan önce bölgeye, MÖ 3. yüzyılda Gotlara benzer bir göç gerçekleştirdiklerine inanılan Bastarnae'ler yerleşmişti. Peter Heather, Filimer hikâyesinin en azından kısmen Got sözlü geleneğinden türetildiğini düşünmektedir. Genişleyen Gotların göçleri sırasında Gotik dillerini korumuş görünmeleri, hareketlerinin oldukça fazla sayıda insanı kapsadığını göstermektedir.

MS 3. yüzyılın ortalarında Wielbark kültürü İskitya'da Chernyakhov kültürünün oluşumuna katkıda bulunmuştur. Bu çarpıcı derecede tekdüze kültür batıda Tuna'dan doğuda Don'a kadar uzanıyordu. Gotların ve Heruli gibi diğer Germen grupların egemenliğinde olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte İranlı, Daçyalı, Romalı ve muhtemelen Slav unsurları da içeriyordu.

3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'na yapılan akınlar

3'üncü yüzyıldaki Gotik istilaları

Roma İmparatorluğu'nun Gotlara atfedilebilecek ilk akını 238 yılında Histria'nın yağmalanmasıdır. Gotlara 3. yüzyılda yapılan ilk atıflarda onlardan İskitler olarak bahsedilir, çünkü İskitya olarak bilinen bu bölge tarihsel olarak bu isimde alakasız bir halk tarafından işgal edilmişti. Gotlar (Latince: Gothi) adından ilk kez 3. yüzyılın sonlarında bahsedilir. Eski yazarlar Gotları daha önceki Gutonlarla özdeşleştirmezler. Filologların ve dilbilimcilerin bu isimlerin birbiriyle bağlantılı olduğundan şüpheleri yoktur.

Gotlar Pontus bozkırında Sarmatlardan birçok göçebe geleneğini hızla benimsediler. Atçılık, okçuluk ve şahincilikte üstündüler ve aynı zamanda başarılı tarımcılar ve denizcilerdi. J. B. Bury Gotik dönemi "bozkır tarihinde göçebe olmayan tek dönem" olarak tanımlar. William H. McNeill, Gotların göçünü, ormanlardan güneye doğru göç eden ve batıdaki Gotlarla aynı zamanlarda doğu Avrasya bozkırlarına hâkim olan erken dönem Moğolların göçüyle karşılaştırır. Gotlar en erken 240'lı yıllardan itibaren Roma-Pers Savaşları'nda savaşmak üzere Roma Ordusu'na alınmış, özellikle de 244 yılındaki Misiche Savaşı'na katılmışlardır. Ka'ba-ye Zartosht'taki Partça, Farsça ve Yunanca bir yazıtta Romalılara karşı kazanılan Pers zaferi ve Gwt W Germany xštr, Gotik ve Alman krallıklarından alınan birlikler anılır ki bu muhtemelen Tuna (Gotik) limes ve Germen limes için kullanılan bir Partça parlatmadır.

Bu arada Gotların Roma İmparatorluğu'na akınları devam etti. 250-51 yıllarında Got kralı Kniva Philippopolis şehrini ele geçirdi ve Roma İmparatoru Decius'un öldürüldüğü Abrittus Savaşı'nda Romalıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu, Roma ordusunun tarihindeki en feci yenilgilerden biriydi.

İlk Gotik deniz akınları 250'li yıllarda gerçekleşti. Küçük Asya'ya yapılan ilk iki akın 253 ve 256 yılları arasında gerçekleşmiş ve Zosimus tarafından Boranoi'ye atfedilmiştir. Bu etnik bir terim olmayabilir, sadece "kuzeyden gelen insanlar" anlamına gelebilir. Bu ilk akınlarda Gotların yer alıp almadığı bilinmemektedir. Gregory Thaumaturgus üçüncü bir saldırıyı Gotlara ve Boradoi'ye atfeder ve bazılarının "Pontuslu ve Hıristiyan olduklarını unutarak" istilacılara katıldığını iddia eder. Pityus'a yapılan başarısız bir saldırıyı ikinci yılda Pityus ve Trabzon'u yağmalayan ve Pontus'ta geniş alanları tahrip eden başka bir saldırı izledi. Üçüncü yılda, çok daha büyük bir kuvvet Kalkedon, Nikomedia, İznik, Apamea Myrlea, Cius ve Bursa şehirleri de dahil olmak üzere Bitinya ve Propontis'in geniş bölgelerini harap etti. Akınların sonunda Gotlar Kırım ve İstanbul Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmiş ve Euxine kıyısında Olbia ve Tyras da dahil olmak üzere birçok şehri ele geçirerek geniş çaplı denizcilik faaliyetlerine girişmişlerdi.

10 yıllık bir aradan sonra Gotlar ve Heruliler 500 gemilik bir akın filosuyla Heraclea Pontica, Cyzicus ve Byzantium'u yağmaladılar. Roma donanması tarafından yenilgiye uğratıldılar ama Ege Denizi'ne kaçmayı başardılar; burada Limni ve İskiri adalarını yakıp yıktılar, Thermopylae'den geçtiler ve Atina, Korint, Argos, Olympia ve Sparta dahil olmak üzere güney Yunanistan'ın (Achaea eyaleti) birçok şehrini yağmaladılar. Daha sonra tarihçi Dexippus liderliğindeki Atinalı milisler işgalcileri kuzeye doğru püskürtmüş ve Gallienus komutasındaki Roma ordusu tarafından durdurulmuşlardır. Makedonya ile Trakya arasındaki sınırda, Nessos (Nestos) nehri yakınlarında önemli bir zafer kazandı, Roma ordusunun Dalmaçyalı süvarileri iyi savaşçılar olarak ün kazandı. Bildirilen barbar kayıpları 3.000 kişiydi. Daha sonra Heruli lideri Naulobatus Romalılarla anlaşmaya vardı.

Gallienus'un 268 yazında Milano yakınlarında ordusundaki yüksek rütbeli subaylar tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından Claudius imparator ilan edildi ve yönetimini kurmak üzere Roma'ya gitti. Claudius'un ilk endişesi Raetia ve İtalya'yı işgal etmiş olan Alamanni'lerle ilgiliydi. Onları Benacus Gölü Savaşı'nda yendikten sonra, nihayet Balkan eyaletlerindeki istilalarla ilgilenebildi.

3. yüzyıldan kalma Büyük Ludovisi lahdi Gotlar ve Romalılar arasındaki bir savaşı tasvir etmektedir.

Bu arada ikinci ve daha büyük bir deniz istilası başlamıştı. Yine Heruliler tarafından yönetilen Gotlar (Greuthungi ve Thervingi), Gepidler ve Peucini'den oluşan muazzam bir koalisyon Tyras (Dinyester) nehrinin ağzında toplandı. Augustus Tarihi ve Zosimus toplam sayının 2.000-6.000 gemi ve 325.000 adam olduğunu iddia eder. Bu muhtemelen büyük bir abartıdır ama yine de istilanın boyutunu göstermektedir. Batı Karadeniz ve Tuna kıyılarındaki bazı kentlere (Tomi, Marcianopolis) saldırmayı başaramayan istilacılar Byzantium ve Chrysopolis'e saldırdılar. Filolarının bir kısmı, ya Gotların Propontis'in şiddetli akıntılarında yelken açmadaki deneyimsizlikleri ya da Roma donanması tarafından yenilgiye uğratılmaları nedeniyle batırıldı. Daha sonra Ege Denizi'ne girdiler ve bir müfreze Girit, Rodos ve Kıbrıs'a kadar Ege adalarını yakıp yıktı. Augustus Tarihi'ne göre, Gotlar bu seferde başarılı olamadılar çünkü Kıbrıs Vebası onları vurdu. Donanma muhtemelen Truva ve Efes'i de yağmalamış, Artemis Tapınağı'na zarar vermiş, ancak tapınak onarılmış ve bir asır sonra Hıristiyanlar tarafından yıkılmıştır, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biridir. Ana kuvvetleri kuşatma kaleleri inşa etmiş ve Selanik ile Cassandreia şehirlerini ele geçirmeye çok yaklaşmışken, imparatorun ilerlediği haberi üzerine Balkan içlerine çekilmiştir.

MS 300'de Avrupa, Gotların Karadeniz yakınlarındaki dağılımını gösteriyor

Claudius'un yaklaştığını öğrenen Gotlar önce doğrudan İtalya'yı istila etmeye kalkıştılar. Kuzeyden ilerleyen Claudius komutasındaki bir Roma ordusuyla Naissus yakınlarında karşılaştılar. Savaş büyük olasılıkla 269'da gerçekleşti ve şiddetli çatışmalara sahne oldu. Her iki taraftan da çok sayıda kişi öldürüldü ama kritik noktada Romalılar geri çekiliyormuş gibi yaparak Gotları pusuya düşürdü. Yaklaşık 50.000 Got'un öldürüldüğü ya da esir alındığı ve Selanik'teki üslerinin yok edildiği iddia edilir. Görünüşe göre, Claudius'un hükümdarlığı sırasında tüm Roma süvarilerinden sorumlu olan Aurelian, savaşta belirleyici saldırıyı yönetti. Hayatta kalanların bir kısmı imparatorluk içinde yeniden yerleştirilirken, diğerleri Roma ordusuna dahil edildi. Bu savaş Roma İmparatorluğu'nun iki yüzyıl daha ayakta kalmasını sağlamıştır.

270 yılında Claudius'un ölümünden sonra, Cannabaudes liderliğindeki Gotlar Roma İmparatorluğu'nu yeniden istila etmeye başladılar, ancak Aurelian tarafından yenilgiye uğratıldılar, ancak Tuna'nın ötesindeki Daçya'yı teslim ettiler.

Gotlar 275 yılı civarında, Karadeniz Gotlarının korsanlığının Kolkhis, Pontus, Kapadokya, Galatya ve hatta Kilikya'da büyük sorunlara yol açtığı Küçük Asya'ya son bir büyük saldırı düzenlediler. İmparator Marcus Claudius Tacitus tarafından 276 yılında yenilgiye uğratıldılar.

3. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Dinyester Nehri'nin ayırdığı en az iki Got grubu vardı: Thervingi ve Greuthungi. Gotların kuzeybatısında yaşayan Gepidler de bu dönemde görülmüştür. Jordanes, Gepidlerin Gotlarla ortak kökenleri paylaştığını yazar.

Jordanes'in kaydettiği üzere, 3. yüzyılın sonlarında Gepidler, kralları Fastida'nın yönetiminde Burgonyalıları büyük bir yenilgiye uğratmış ve ardından Gotlara ve kralları Ostrogotha'ya saldırmışlardır. Bu çatışmadan Ostrogotha ve Gotlar galip çıktı. Üçüncü yüzyılın son on yıllarında, muhtemelen Gotlar tarafından bölgeden sürülen çok sayıda Carpi'nin Daçya'dan Roma İmparatorluğu'na kaçtığı kaydedilmiştir.

Roma İmparatorluğu ile birlikte varoluş (300-375)

Pietroasele, Romanya'da bulunan ve MS 250 ile MS 400 yılları arasına tarihlenen Pietroassa Yüzüğü, Elder Futhark runik alfabesinde Gotik dilinde bir yazıt içermektedir

332 yılında Konstantin, Gotların saldırılarına karşı savunmak ve böylece Roma sınırını güçlendirmek için Sarmatyalıların Tuna'nın kuzey kıyılarına yerleşmelerine yardım etti. Savaşta yaklaşık 100.000 Got'un öldürüldüğü ve Thervingian kralı Ariaric'in oğlu Aoric'in esir alındığı bildirilmektedir. Üçüncü yüzyılda Yunanca yazan bir tarihçi olan Eusebius, 334 yılında Konstantin'in Sarmatyalı kölelerin isyanından sonra yaklaşık 300.000 Sarmatyalıyı Tuna'nın kuzey kıyısından tahliye ettiğini yazmıştır. 335'ten 336'ya kadar Tuna seferine devam eden Konstantin birçok Got kabilesini yenilgiye uğratmıştır.

Romalılar tarafından Tuna'dan sürülen Thervingi'ler, Tisza'daki Sarmatların topraklarını işgal ettiler. Bu çatışmada Thervingi'lere "Gotların en cesuru" Vidigoia önderlik etti ve Vidigoia öldürülmesine rağmen galip geldi. Jordanes, Aoric'in yerine "yiğitliği ve soylu doğumuyla tanınan" Geberic'in geçtiğini ve Hasdingi Vandallarına ve kralları Visimar'a savaş açarak onları Roma koruması altında Pannonia'ya yerleşmeye zorladığını belirtir.

Hem Greuthungi hem de Thervingi 4. yüzyılda büyük ölçüde Romalılaşmıştır. Bu, Romalılarla yapılan ticaretin yanı sıra Gotların Bizans'ta bulunan ve askeri yardım sözü içeren bir askeri antlaşmaya üye olmasıyla gerçekleşti. Konstantin'in hükümdarlığının son dönemlerinde Konstantinopolis'i savunmak için 40.000 Got getirttiği ve o zamana kadar Romalı askerler askeri değerini büyük ölçüde yitirdiği için Saray Muhafızları'nın çoğunlukla Germen savaşçılardan oluştuğu bildirilmektedir. Gotlar 4. yüzyılda giderek artan bir şekilde Roma ordularında asker olmuş ve Roma Ordusu'nun önemli ölçüde Cermenleşmesine yol açmıştır. Germen savaşçıların Roma Ordusu'na katılımı olmasaydı, Roma İmparatorluğu bu kadar uzun süre ayakta kalamazdı. Roma ordusunda önemli mevkilere gelen Gotlar arasında Gainas, Tribigild, Fravitta ve Aspar sayılabilir. Bir Got hadımı olan Mardonius, Roma imparatoru Julian'ın çocukluk hocası ve daha sonra danışmanıydı ve üzerinde büyük bir etkisi vardı.

Gotiklerin deri giyme tutkusu Konstantinopolis'te moda haline gelmiş ve bu moda muhafazakârlar tarafından şiddetle kınanmıştır. Dördüncü yüzyılda yaşamış Yunan piskopos Synesius Gotları koyunlar arasındaki kurtlara benzetir, deri giydikleri için onlarla alay eder ve Roma'ya olan sadakatlerini sorgular:

Deri giyen bir adam, klamys giyen savaşçılara önderlik eder, koyun postunu toga ile değiştirerek Romalı yargıçlarla tartışır ve hatta belki de yasalara saygılı adamlar arkada otururken bir Roma konsülünün yanına oturur. Sonra aynı adamlar senato binasından biraz uzaklaştıktan sonra tekrar koyun postlarını giyer ve arkadaşlarının yanına döndüklerinde togayla alay eder, onunla kılıçlarını rahatça çekemeyeceklerini söylerler.

Athanaric ve Valens Tuna Nehri Üzerinde, Eduard Bendemann, 1860

4. yüzyılda Geberic'in yerine Greuthungian kralı Ermanaric geçer ve geniş çaplı bir yayılma başlatır. Jordanes, Ermanarik'in aralarında Heruli (Alaric tarafından yönetilen), Aesti ve Vistula Veneti'nin de bulunduğu çok sayıda savaşçı kabileyi fethettiğini, bunların askeri açıdan zayıf olmalarına rağmen sayıca çok fazla olduklarını ve güçlü bir direniş gösterdiklerini belirtir. Jordanes, Ermanarik'in fetihlerini Büyük İskender'inkilerle karşılaştırır ve onun "İskitya ve Almanya'nın tüm uluslarını yalnızca kendi cesaretiyle yönettiğini" belirtir. Jordanes'i yorumlayan Herwig Wolfram, Ermanarik'in sadece Greuthungi'leri değil, Baltık Fin halklarını, Slavları (Antlar gibi), Rosomoni'leri (Roxolani), Alanları, Hunları, Sarmatyalıları ve muhtemelen Aestii'leri (Baltlar) de kapsayan, Baltık Denizi'nden Karadeniz'e, Ural Dağları'nın doğusuna kadar uzanan Pontik Bozkırının geniş bir alanına hükmettiğini tahmin etmektedir. Wolfram'a göre, Çernyakhov kültürünün etki alanının arkeolojik kapsamının çok ötesine uzanmış olması kesinlikle mümkündür. Çernyakhov arkeolojik buluntuları kuzeydeki orman bozkırlarında bulunmuştur ve bu da bu bölgede Got hâkimiyetinin olduğunu düşündürmektedir. Öte yandan Peter Heather, Ermanarik'in gücünün boyutlarının abartıldığını iddia etmektedir. Ermanarik'in Volga-Don ticaret yollarına olası hâkimiyeti, tarihçi Gottfried Schramm'ın onun krallığını Vikinglerin kurduğu Kiev Rus devletinin öncüsü olarak görmesine yol açmıştır. Thervingi'lerin hâkim olduğu Gotik topraklarının batı kesiminde Taifali, Sarmat ve diğer İran halkları, Daçyalılar, Daco-Romalılar ve diğer Romalılaşmış halklar da yaşıyordu.

Bir 13. yüzyıl efsanevi destanı olan Hervarar saga ok Heiðreks'e (Hervör ve Heidrek Destanı) göre Árheimar, Gotların ülkesi Reidgotaland'ın başkentiydi. Destanda Dinyeper nehri üzerinde bulunduğu belirtilmektedir. Jordanes bölgeden Oium olarak bahseder.

360'larda, Aoric'in oğlu ve Thervingi'nin lideri Athanaric, Doğu Roma İmparatoru Valens'e karşı gaspçı Procopius'u destekledi. Valens misilleme olarak Athanarik'in topraklarını istila etti ve onu yendi, ancak kesin bir zafer elde edemedi. Bunun üzerine Athanarik ve Valens, Athanarik Roma İmparatorluğu'na ayak basmayı reddettiği için Tuna nehrinde bir teknede Thervingi lehine bir barış anlaşması müzakere ettiler. Kısa bir süre sonra Athanarik'in rakibi olan Fritigern, Valens'in beğenisini kazanarak Ariusçuluğa geçti. Athanaric ve Fritigern daha sonra Athanaric'in galip geldiği bir iç savaşa giriştiler. Athanarik bundan sonra ülkesinde Hıristiyanlığa karşı bir baskı uyguladı.

Hunların gelişi (yaklaşık 375)

Gizur Hunlara meydan okuyor, Peter Nicolai Arbo, 1886.

Hunlar 375 yılı civarında Gotların doğusunda yaşayan İranlı bir halk olan Alanları istila etmiş ve daha sonra Alanlarla birlikte Gotların topraklarını işgal etmişlerdir. Bu dönem için bir kaynak, İskitya'daki Got krallıklarının Hun hâkimiyetine girmesinin 370'lerde başladığını yazan Romalı tarihçi Ammianus Marcellinus'tur. Hun saldırısının Gotların doğuya doğru genişlemesine bir cevap olarak gelmiş olması muhtemeldir.

Ermanarik'in intiharı üzerine Greuthungi yavaş yavaş Hun hâkimiyeti altına girdi. Christopher I. Beckwith, Hunların Avrupa'ya ve Roma İmparatorluğu'na doğru ilerleyişinin batıdaki bağımsız Gotlara boyun eğdirme girişimi olduğunu öne sürer. Hunlar Thervingi'lere saldırmış ve Athanaric dağlara (destanlarda Caucaland olarak geçer) sığınmıştır. Ambrose, De Spiritu Sancto (Kutsal Ruh Üzerine) adlı eserinde Athanaric'in 376'dan önceki kraliyet unvanlarına geçici bir atıfta bulunur.

Gotlar ve Hunlar arasındaki savaşlar bir ortaçağ İzlanda destanı olan Hlöðskviða'da (Gotlar ve Hunların Savaşı) anlatılır. Destanlar, Gotların kralı Gizur'un Hunlarla destansı bir çatışmada Gotların yardımına geldiğini hatırlatır, ancak bu destan daha sonraki bir Got-Hun çatışmasından kaynaklanıyor olabilir.

Hunlar daha sonra kendi saflarına katılan Gotların çoğunu başarıyla bastırmış olsa da, Fritigern 376 yılında halkının bir kısmıyla Doğu Roma imparatoru Valens'e yaklaşarak Tuna'nın güney kıyısına yerleşmesine izin verilmesini istedi. Valens buna izin verdi ve hatta Gotların nehri geçmelerine yardım etti (muhtemelen Durostorum kalesinde). Gotların Tuna'dan tahliyesi muhtemelen kendiliğinden değil, topluluğun önde gelen üyeleri arasında uzun tartışmalardan sonra başlatılan dikkatlice planlanmış bir operasyondu. Varışta, Gotlar Romalılarla yaptıkları anlaşmaya göre silahsızlandırılacaktı, ancak birçoğu hâlâ silahlarını muhafaza etmeyi başarmıştı. Moesogothlar Trakya ve Moesia'ya yerleştiler.

376-382 Gotik Savaşı

MS 400 yılında Avrupa, Hun istilası sonrasında Gotların dağılımını göstermektedir

Rüşvetçi yerel Romalı yetkililer tarafından kötü muamele gören Got mülteciler kısa süre içinde kıtlık yaşamaya başlar; bazılarının çocuklarını çürümüş köpek eti karşılığında Romalı köle tüccarlarına satmaya zorlandığı kaydedilir. Bu ihanet karşısında öfkelenen Fritigern, Trakya'da geniş çaplı bir isyan başlatır ve bu isyana sadece Got mülteciler ve köleler değil, hoşnutsuz Romalı işçiler ve köylüler ile Roma Ordusu'ndan firar eden Gotlar da katılır. Bunu izleyen ve Gotik Savaşı olarak bilinen çatışma birkaç yıl sürdü. Bu arada, Greuthungi kralı Vithimiris'in oğlu ve varisi olan Vithericus'un ortak naipleri olan reisler Alatheus ve Saphrax liderliğindeki bir grup Greuthungi, Roma'nın izni olmadan Tuna'yı geçti. Gotik Savaşı 378'de Romalıların ağır bir yenilgiye uğradığı ve Valens'in öldürüldüğü Edirne Savaşı'yla doruğa ulaştı.

Edirne'deki kesin Gotik zaferinin ardından, Doğu Roma İmparatorluğu'nun magister militum'u Julius, Küçük Asya, Suriye ve Roma Doğu'sunun diğer bölgelerindeki Gotlara yönelik toptan bir katliam düzenledi. İsyandan korkan Julian, Gotları kaçamayacakları şehir sokaklarına çekerek askerleri ve sivilleri katletti. Haber yayıldıkça Gotlar tüm bölgede ayaklandı ve çok sayıda insan öldürüldü. Hayatta kalanlar Frigya'ya yerleşmiş olabilir.

I. Theodosius'un 379'da tahta çıkmasıyla birlikte Romalılar Fritigern ve takipçilerini bastırmak için yeni bir saldırı başlattı. Aynı dönemde, Fritigern'in entrikaları sonucu Kafkasya'dan kaçan Athanaric Konstantinopolis'e geldi. Athanaric, Theodosius tarafından sıcak bir şekilde karşılandı, karşılığında Roma İmparatoru'nu övdü ve gelişinden kısa bir süre sonra ölümünün ardından imparator tarafından görkemli bir cenaze töreniyle onurlandırıldı. Theodosius 382 yılında Thervingi'lerle barış görüşmelerine başlamaya karar verdi ve bu görüşmeler 3 Ekim 382'de sonuçlandı. Thervingi'ler daha sonra Trakya'da Romalıların foederati'si yapıldı ve Roma ordusuna asker sağlamakla yükümlü kılındı.

Daha sonra Gotların bölünmesi ve yayılması

Hun saldırısının ardından Gotların iki büyük grubu ortaya çıkacaktı: Vizigotlar ve Ostrogotlar. Vizigotlar "batının Gotları" anlamına gelirken, Ostrogotlar "doğunun Gotları" anlamına gelmektedir. Balti hanedanı tarafından yönetilen Vizigotlar Thervingi soyundan geldiklerini iddia edip Roma topraklarında foederati olarak yaşarken, Amali hanedanı tarafından yönetilen Ostrogotlar Greuthungi soyundan geldiklerini iddia ediyorlardı ve Hunların tebaasıydılar. Procopius, Vizigot adını "batı Gotları" ve Ostrogot adını da "doğu Gotları" olarak yorumlayarak o dönemde Got krallıklarının coğrafi dağılımını yansıtmıştır. Gotlarla yakından ilişkili bir halk olan Gepidler de Hun egemenliği altında yaşıyordu. Gotların daha küçük bir grubu da Kırım'da kalan ve Gotik kimliklerini Orta Çağ boyunca koruyan Kırım Gotlarıydı.

Vizigotlar

Alaric'in 395 yılında Atina'ya girişini gösteren bir illüstrasyon (Bronz Çağı zırhını da içeren tasvir anakroniktir)

Vizigotlar, ilk liderleri I. Alaric'in kariyeri sırasında bir araya getirilen yeni bir Got siyasi birimiydi. 382'de Theodosius tarafından Balkanlar'a yapılan büyük bir Got yerleşiminin ardından Gotlar Roma ordusunda önemli mevkiler elde ettiler. Romalı sivillerle ilişkileri bazen huzursuzdu. 391 yılında Got askerler, I. Theodosius'un onayıyla, Got general Butheric'in linç edilmesinin intikamını almak için Selanik'teki Hipodrom'da binlerce Romalı seyirciyi katletti.

Gotlar, 394 yılında Eugenius ve Arbogast'a karşı yapılan iç savaşta Theodosius'a hizmet ederken ağır kayıplar verdiler. 395 yılında I. Theodosius'un ölümünün ardından Alaric ve Balkan Gotları Yunanistan'ı işgal ederek Pire'yi (Atina limanı) yağmaladılar ve Korint, Megara, Argos ve Sparta'yı tahrip ettiler. Atina'nın kendisi büyük bir rüşvet ödeyerek kurtuldu ve Doğu imparatoru Flavius Arcadius daha sonra Alaric'i 397'de Illyricum'a magister militum ("askerlerin efendisi") olarak atadı.

Alaric 401 ve 402 yıllarında İtalya'yı istila etmek için iki girişimde bulundu, ancak Stilicho tarafından yenilgiye uğratıldı. 405-406'da bir başka Got lideri Radagaisus da İtalya'yı istila etmeye çalıştı ve Stilicho tarafından yenilgiye uğratıldı. 408 yılında Batı Roma İmparatoru Flavius Honorius, Stilicho ve ailesinin idam edilmesini emretti ve ardından Roma halkını, Roma ordusunda görev yapan on binlerce Got eşini ve çocuğunu katletmeye teşvik etti. Bunun ardından yaklaşık 30.000 Got askeri Alaric'e sığındı. Alaric de İtalya'yı işgal ederek Honorious'a halkını Kuzey Afrika'ya yerleştirme izni vermesi için baskı yapmaya çalıştı. Alaric İtalya'da on binlerce Gotik köleyi serbest bıraktı ve 410 yılında Roma şehrini yağmaladı. Şehrin zenginlikleri yağmalanmış olsa da, şehrin sivil sakinlerine insanca davranıldı ve sadece birkaç bina yakıldı. Alaric kısa bir süre sonra öldü ve hazinesiyle birlikte Busento nehrinin altında bilinmeyen bir mezara gömüldü.

Alaric'in yerine, Alaric'in Roma'yı yağmalaması sırasında ele geçirilen Honorius'un kız kardeşi Galla Placidia'nın kocası olan kayınbiraderi Athaulf geçti. Athaulf Vizigotları güney Galya'ya yerleştirdi. Romalılar tarafından tanınmayı başaramayan Athaulf 415 yılının başlarında Hispania'ya çekildi ve kısa bir süre sonra Barselona'da öldürüldü. Yerine Sigeric ve ardından Wallia geçti ve Vizigotların Honorius tarafından başkentleri Toulouse olmak üzere güney Galya'da foederati olarak kabul edilmesini sağladılar. Wallia daha sonra Hispania'da Silingi Vandallarını ve Alanları ağır yenilgilere uğrattı. Periyodik olarak praetorian prefect'in merkezi Arles'a yürüdüler ama her seferinde geri püskürtüldüler. Vizigotlar 437 yılında Romalılarla bir antlaşma imzaladılar ve bu antlaşmaya uydular.

Büyük Theodoric tarafından 523 yılında yönetilen toprakların maksimum genişliği

I. Theodoric döneminde Vizigotlar Romalılarla ittifak kurdu ve Attila ile Catalaunian Fields Muharebesi'nde savaştı, ancak Theodoric savaşta öldürüldü. Euric yönetiminde Vizigotlar bağımsız bir Vizigot Krallığı kurdular ve Suebi'leri Hispania'dan çıkarıp Galiçya'ya geri sürmeyi başardılar. İspanya'yı kontrol etmelerine rağmen, çok daha büyük bir Hispano-Roma nüfusu içinde hala küçük bir azınlık oluşturuyorlardı; 6.000.000 nüfus içinde yaklaşık 200.000 kişi.

Vizigotlar 507 yılında Frank kralı I. Clovis tarafından Vouillé Savaşı'nda Galya'nın büyük bir kısmından püskürtüldü. Büyük Teodorik tarafından gönderilen bir Ostrogot müfrezesinin zamanında gelmesiyle Narbonensis ve Provence'ı ellerinde tutmayı başardılar. Vouillé'deki yenilgi, Hispania'ya daha fazla nüfuz etmelerine ve Toledo'da yeni bir başkent kurmalarına neden oldu.

Vizigotlar, 6. yüzyılın ikinci yarısında Liuvigild yönetiminde Galiçya'da Suebi'leri ve güneybatıda Bizanslıları itaat altına almayı başarmış ve böylece İber yarımadasının büyük bölümünde hâkimiyet sağlamışlardır. Liuvigild ayrıca Hispano-Romalılar ile Gotlar arasında evliliği engelleyen yasayı kaldırdı ve Ariusçu bir Hıristiyan olarak kaldı. I. Reccared'in 6. yüzyılın sonlarında Roma Katolikliğine geçmesi, Gotların Hispano-Romalılarla asimile olmasına yol açtı.

7. yüzyılın sonunda Vizigot Krallığı iç sıkıntılar çekmeye başladı. Krallık çöktü ve son kralları Roderic'in Guadalete Savaşı'nda yenilmesinden sonra 711'den itibaren Emevi Halifeliği tarafından aşamalı olarak fethedildi. Bazı Vizigot soyluları Asturias, Pireneler ve Cantabria'nın dağlık bölgelerine sığındı. Joseph F. O'Callaghan'a göre, Hispano-Gotik aristokrasinin kalıntıları Hispania toplumunda hâlâ önemli bir rol oynamaktaydı. Vizigot egemenliğinin sonunda Hispano-Romalıların ve Vizigotların asimilasyonu hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. Soyluları kendilerini tek bir halk, gens Gothorum ya da Hispani olarak görmeye başlamıştı. Bilinmeyen bir kısmı kaçarak Asturias ya da Septimania'ya sığındı. Asturias'ta Pelagius'un ayaklanmasını desteklediler ve yerli liderlerle birleşerek yeni bir aristokrasi oluşturdular. Dağlık bölgenin nüfusu yerli Asturiler, Galiçyalılar, Cantabriler, Basklar ve Hispano-Gotik topluma asimile olmamış diğer gruplardan oluşuyordu. Hıristiyanlar, 718 yılında Asturias Krallığı'nı kuran ve tarihçiler tarafından Reconquista'nın başlangıcı olarak kabul edilen yaklaşık 722 yılındaki Covadonga Savaşı'nda Müslümanları mağlup eden Asturiaslı soylu Pelagius'un önderliğinde kontrolü yeniden ele geçirmeye başladılar. Modern İspanya ve Portekiz Asturya krallığından evrilmiştir.

Vizigotlar hiçbir zaman tamamen Romalılaşmadılar; daha ziyade, geniş bir bölgeye ve nüfusa yayıldıkları için 'İspanyollaştılar'. Giderek yeni bir kültürü benimsediler ve pratik askeri gelenekler, bazı sanatsal yöntemler, kahramanlık şarkıları ve folklor gibi aile gelenekleri ve günümüz İspanya'sında hala kullanılmakta olan Cermen isimlerini içeren seçkin gelenekler dışında orijinal kültürlerinden çok az şey korudular. Orijinal Vizigotik kültürün bu eserleri, mevcut bölgesel kültüre katkıda bulunduğuna dair bol miktarda kanıt sunmaktadır. Kendilerini Vizigotların mirasçısı olarak gören sonraki Hıristiyan İspanyol hükümdarları, 1492'de Granada'nın düşmesiyle tamamlanan Müslüman İspanya'nın yeniden fethedilmesinden sorumlu olduklarını ilan etmişlerdir.

Ostrogotlar

Ravenna, İtalya'daki Theodoric Mozolesi. Friz, İskandinav metal takılarında bulunan bir motif içerir.

Hun istilasından sonra birçok Got, Hunların tebaası haline geldi. Amali hanedanının önderliğindeki bu Gotların bir bölümü Ostrogotlar olarak tanındı. Diğerleri Roma İmparatorluğu'na sığındı ve burada birçoğu Roma ordusuna alındı. 399 yılının ilkbaharında, Nakoleia'daki birliklerden sorumlu Got lider Tribigild ayaklandı ve muhtemelen Alaric'in batıdaki başarılarını taklit etmek isteyen, üzerine gönderilen ilk imparatorluk ordusunu bozguna uğrattı. Stilicho ve Eutropius ile birlikte 395 yılında Rufinus'u tahttan indiren Got Gainas, Tribigild'in isyanını bastırmak için gönderilmiş, ancak bunun yerine durumu Doğu Roma İmparatorluğu'nda iktidarı ele geçirmek için kullanmayı planlamıştır. Ancak bu girişim Roma yanlısı Got Fravitta tarafından engellenmiş ve sonrasında binlerce Got sivil Konstantinopolis'te katledilmiş, birçoğu sığındıkları yerel Arius kilisesinde diri diri yakılmıştır. 6. yüzyılın sonlarına doğru Gotlar Küçük Asya'nın bazı bölgelerine foederati olarak yerleştiler. Seçkin Optimatoi alayını oluşturan torunları 8. yüzyılın başlarında hâlâ orada yaşıyordu. Büyük ölçüde asimile olmuş olsalar da, Gotik kökenleri hâlâ iyi biliniyordu: tarihçi Theophanes The Confessor onları Gothograeci olarak adlandırır.

Ostrogotlar 451 yılında Catalaunian Ovaları Savaşı'nda Hunlarla birlikte savaştılar. Attila'nın ölümü ve Hunların 454 yılında Nedao Savaşı'nda yenilmesinin ardından Ostrogotlar, kralları Valamir yönetiminde Hun egemenliğinden ayrıldılar. Bu olayla ilgili sözler muhtemelen Slav destanlarında korunmuştur. Halefi Theodemir yönetiminde, 468'de Bassianae'de Hunları tamamen mağlup ettiler ve ardından 469'da Bolia Savaşı'nda Roma destekli Germen kabilelerinden oluşan bir koalisyonu yenerek Pannonia'da üstünlük sağladılar.

Theodemir'in yerine 471 yılında oğlu Theodoric geçti ve halkının liderliği için Trakyalı Gotların lideri Theodoric Strabo ile rekabet etmek zorunda kaldı. Theodoric'in Konstantinopolis için oluşturduğu tehditten korkan Doğu Roma İmparatoru Zeno, 488 yılında Theodoric'e İtalya'yı işgal etmesini emretti. Theodoric 493 yılına gelindiğinde, kendi elleriyle öldürdüğü Scirian Odoacer'den tüm İtalya'yı fethetti; daha sonra Ostrogot Krallığı'nı kurdu. Theodoric, 100.000-200.000 arasında olduğu tahmin edilen halkının tamamını İtalya'ya, çoğunlukla ülkenin kuzey kesimine yerleştirdi ve ülkeyi çok etkin bir şekilde yönetti. İtalya'daki Gotlar ülke nüfusunun küçük bir azınlığını oluşturuyordu. Gotlar ve Romalılar arasında evlilik yasaktı ve Romalıların silah taşıması da yasaktı. Yine de Romalı çoğunluğa adil davranılıyordu.

Gotlar 6. yüzyılın başlarında, 507 yılında Vouillé Savaşı'nda Alaric II'nin ölümünün ardından Vizigot krallığının naibi olan Theodoric döneminde kısa süreliğine tek bir taç altında yeniden bir araya geldi. Theodoric'in ölümünden kısa bir süre sonra ülke, Gotik Savaşı'nda Doğu Roma İmparatorluğu tarafından istila edildi ve bu istila İtalya yarımadasını ciddi şekilde harap etti ve nüfusunu azalttı. Ostrogotlar, 552 yılında Taginae Savaşı'nda öldürülen kralları Totila'nın yönetiminde kısa bir diriliş gösterdiler. Ostrogot kralı Teia'nın 553'te Mons Lactarius Savaşı'ndaki son direnişinden sonra Ostrogot direnişi sona erdi ve İtalya'da kalan Gotlar, İtalya'yı işgal eden ve 567'de Lombard Krallığı'nı kuran bir başka Germen kabilesi olan Lombardlar tarafından asimile edildi.

Kırım Gotları

Kırım Gotlarının başkenti Doros'un kale kalıntıları

Karadeniz çevresindeki topraklarda, özellikle de Kırım'da kalan Gotik kabileler Kırım Gotları olarak biliniyordu. 5. yüzyılın sonları ve 6. yüzyılın başlarında Kırım Gotları, Avrupa'daki imparatorluklarının kontrolünü kaybettikten sonra doğuya doğru göç eden Hun ordularını savuşturmak zorunda kaldılar. 5. yüzyılda Büyük Teodorik İtalya'daki seferleri için Kırım Gotlarını toplamaya çalıştı, ancak çok azı ona katılmaya ilgi gösterdi. Gothia Metropolitliği aracılığıyla Doğu Ortodoks Kilisesi'ne bağlandılar ve daha sonra Bizans İmparatorluğu ile yakından ilişkilendiler.

Orta Çağ boyunca Kırım Gotları Hazarlarla sürekli çatışma halindeydi. Kırım Gotlarının başkenti Doros'un metropolit piskoposu Gothia'lı John, 8. yüzyılın sonlarında Hazarları Kırım'dan kısa süreliğine kovmuş ve daha sonra bir Doğu Ortodoks azizi olarak kanonlaştırılmıştır.

10. yüzyılda Kırım Gotlarının toprakları bir kez daha Hazarlar tarafından yağmalandı. Buna karşılık olarak Kırım Gotlarının liderleri Kiev Kralı I. Sviatoslav ile ittifak kurdular ve Sviatoslav daha sonra Hazar Kağanlığı'na savaş açtı ve onu tamamen yok etti. Orta Çağ'ın sonlarında Kırım Gotları, 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen Theodoro Prensliği'nin bir parçasıydı. 18. yüzyılın sonlarında Kırım'da az sayıda insan hâlâ Kırım Gotçası konuşuyor olabilir.

Dil

Gotlar Germen dilini konuşuyorlardı. Gotik dili, en erken tasdik edilen (4. yüzyıl) Germen dilidir ve özel isimlerden, tarihi kayıtlarda hayatta kalan kısa ifadelerden ve diğer dillerdeki alıntı kelimelerden daha fazlasıyla belgelenen tek Doğu Germen dilidir, bu da onu karşılaştırmalı dilbilimde büyük ilgi gören bir dil haline getirir. Gotik, esas olarak Ulfilas'a atfedilen İncil'in kısmi bir çevirisini içeren Codex Argenteus'tan bilinmektedir.

Frankların askeri zaferi, İtalya'daki Gotların ortadan kaldırılması ve coğrafi izolasyon nedeniyle dil 500'lerin ortalarında gerilemeye başlamıştı. İspanya'da, Vizigotlar 589'da Katolikliğe geçtiğinde dil kilise dili olarak son ve muhtemelen zaten azalmakta olan işlevini yitirdi; İber yarımadasında (modern İspanya ve Portekiz) 8. yüzyılın sonlarına kadar yerel bir dil olarak varlığını sürdürdü.

Frank yazar Walafrid Strabo, 9. yüzyılın başlarında Gotik'in hala aşağı Tuna bölgesinde, bugünkü Bulgaristan'da konuşulduğunu ve gezginlerin yazılarındaki referanslara göre Kırım Gotik'i olarak bilinen ilgili bir lehçenin 16. yüzyıla kadar Kırım'da konuşulduğunu yazmıştır. Modern akademisyenlerin çoğu Kırım Gotçasının Ulfilas'ın İncil çevirisinin temelini oluşturan lehçeden türemediğine inanmaktadır.

Fiziksel görünüm

Antik kaynaklarda Gotlar her zaman açık tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü, uzun boylu ve atletik olarak tanımlanır. Dördüncü yüzyıl Yunan tarihçisi Eunapius onların karakteristik güçlü kas yapısını aşağılayıcı bir şekilde tanımlamıştır: "Vücutları onları gören herkeste küçümseme uyandırırdı, çünkü çok büyük ve ayaklarının taşıyamayacağı kadar ağırdılar ve tıpkı Aristoteles'in bahsettiği böcekler gibi bellerinden sıkışmışlardı." Procopius, Vandalların ve Gepidlerin Gotlara benzediğini belirtmiş ve bu temelde hepsinin ortak kökene sahip olduğunu öne sürmüştür. Gotlar hakkında "hepsinin beyaz vücutları ve açık renk saçları vardır, uzun boylu ve yakışıklıdırlar" diye yazmıştır.

Kültür

Sanat

Erken

Ostrogot dönemine ait kartal biçimli bir fibula, MS 500, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Hunların istilasından önce, Gotik Çernyakhov kültürü Yunan ve Romalı zanaatkârlardan çok etkilenen bir tarzda mücevherler, kaplar ve dekoratif objeler üretmiştir. Çok renkli bir altın işleme tarzı geliştirmişler, değerli taşları altın objelerine işlemek için dövme hücreler veya ayar kullanmışlardır.

Ostrogotlar

Domagnano Hazinesi'nin bir parçası olan kartal şeklindeki fibula, MS 500 civarında giysileri birleştirmek için kullanılmıştır; Nürnberg'deki Germanisches Nationalmuseum'da sergilenen parça iyi bilinmektedir.

Vizigotlar

Madrid'de asılı olan Recceswinth'in adak tacının detayı. Asılı harfler [R]ECCESVINTHVS REX OFFERET [Kral R. bunu sunar] yazmaktadır.
Vizigotik - Tierra de Barros'ta (Badajoz, güneybatı İspanya) bulunan, ametistli ve renkli camlı sac altından yapılmış bir çift kartal fibulası

İspanya'da, Toledo, Kastilya-La Mancha Eyaleti, Guadamur, Guarrazar hazinesinde, Bizans etkisiyle Toledo'daki kraliyet atölyesinden yirmi altı adak tacı ve altın haçtan oluşan arkeolojik bir buluntu olan önemli bir Vizigotik metal işi koleksiyonu bulunmuştur. Guerra, Galligaro & Perea'ya (2007) göre bu hazine Vizigotik kuyumculuğunun en üst noktasını temsil etmektedir. En önemli iki adak tacı, Madrid Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Recceswinth ve Suintila'nın taçlarıdır; her ikisi de safir, inci ve diğer değerli taşlarla kaplanmış altından yapılmıştır. Suintila'nın tacı 1921 yılında çalınmış ve bir daha bulunamamıştır. Hazinede başka küçük taçlar ve çok sayıda adak haçı da bulunmaktadır.

Bu bulgular, bazı komşu alanlardan gelenlerle birlikte ve İspanya Bayındırlık Bakanlığı ve İspanya Kraliyet Tarih Akademisi'nin arkeolojik kazılarıyla (Nisan 1859), aşağıdakilerden oluşan bir grup oluşturdu:

 • İspanya Ulusal Arkeoloji Müzesi: altı taç, beş haç, bir kolye ucu ve folyo ve kanal kalıntıları (neredeyse tamamı altın).
 • Madrid Kraliyet Sarayı: bir taç, altın bir haç ve üzerinde Müjde yazılı bir taş. Bir taç ve kristal küreli bir yekenin diğer parçaları 1921 yılında Madrid Kraliyet Sarayı'ndan çalınmıştır ve nerede olduğu hala bilinmemektedir.
 • Orta Çağ Ulusal Müzesi, Paris: üç taç, iki haç, bağlantılar ve altın kolyeler.

Duraton, Madrona veya Castiltierra (Segovia şehirleri) gibi nekropollerde keşfedilen aquiliform (kartal biçimli) fibulalar, İspanya'daki Vizigot varlığının açık bir göstergesidir. Bu fibulalar, Vizigotik Hispanya'nın kuyumcularının çalışmalarını gösteren altın, bronz ve camdan giysileri birleştirmek için toka veya iğne olarak tek tek veya çiftler halinde kullanılmıştır.

Vizigot kadın kıyafetlerinin karakteristik bir rütbe ve statü sembolü olan Vizigot kemer tokaları da kuyumculuk eserleri olarak dikkat çekicidir. Bazı parçalar istisnai Bizans tarzı lapis lazuli kakmalar içerir ve genellikle dikdörtgen şeklindedir, bakır alaşımı, lal taşı ve cam içerir.

Toplum

Vizigot mezarlıklarındaki arkeolojik kanıtlar, sosyal tabakalaşmanın Got Sabbas köyündekine benzer olduğunu göstermektedir. Köylülerin çoğunluğu sıradan köylülerdi. Kölelerin aksine, yoksullar cenaze törenleriyle gömülürdü. 50 ila 100 kişilik bir köyde dört ya da beş seçkin çift vardı. Doğu Avrupa'da evler arasında batık zeminli konutlar, yüzey konutları ve ahır-evler bulunmaktadır. Bilinen en büyük yerleşim yeri Criuleni Bölgesi'dir. Chernyakhov mezarlıklarında hem kremasyon hem de inhumasyon gömüler bulunmaktadır; sonuncularda baş kuzeye doğru hizalanmıştır. Bazı mezarlar boş bırakılmıştır. Mezar eşyaları genellikle çanak çömlek, kemik taraklar ve demir aletler içerir, ancak neredeyse hiç silah yoktur.

Peter Heather, özgürlerin Gotik toplumunun çekirdeğini oluşturduğunu öne sürmektedir. Bunlar soyluların altında ama azatlıların ve kölelerin üstünde yer alıyordu. Ostrogot Krallığı'ndaki silah taşıyan Gotik erkeklerin yaklaşık dörtte biri ila beşte birinin özgür olduğu tahmin edilmektedir.

Din

Ulfilas Gotlara müjdeyi açıklıyor, 1900

Başlangıçta Got paganizmini benimseyen Gotlar, 4. yüzyıl boyunca yavaş yavaş Ariusçuluğa dönmüşlerdir. Caesarea'lı Basil'e göre, 260 yılında Kapadokya'ya yapılan bir baskında esir alınan Eutychus adlı bir tutsak Gotlara müjdeyi duyurmuş ve şehit edilmiştir. Ancak 4. yüzyılda, dedeleri 250'li yıllardaki baskınlarda esir alınan Kapadokyalılar olan Got piskoposu Ulfilas'ın misyonerlik faaliyetleri sonucunda Gotlar yavaş yavaş din değiştirmeye başladı. Ulfilas bir Gotik alfabesi geliştirdi ve Gotik İncil'i tercüme etti.

Hıristiyanlığa geçen Gotlar 370'lerde, pagan olan Thervingian kralı Athanaric'in zulmüne maruz kaldı.

Hispania'daki Vizigot Krallığı 6. yüzyılın sonlarında Katolikliğe geçmiştir.

Ostrogotlar (ve onların kalıntıları olan Kırım Gotları) 5. yüzyıldan itibaren Konstantinopolis Patrikhanesi'ne yakından bağlıydı ve 9. yüzyıldan itibaren tamamen Gothia Metropolitliği'ne dahil oldular.

Savaşlar

Cermen mızrak uçları

Gotik silah ve zırhlar genellikle tahta kalkan, mızrak ve genellikle kılıçtan oluşuyordu. 'Rütbeli ve rütbesiz' askerler fazla koruma giymezken, dönemin çoğu kabile halkında olduğu gibi yüksek sosyal sınıftan savaşçılar daha iyi donanımlıydı.

Zırh ya zincir zırh gömlek ya da lamel currias idi. Lamellar atlılar arasında popülerdi. Kalkanlar yuvarlak ya da ovaldi ve ortalarında bir kabza bulunurdu. Hayvan çizimleri gibi kabile ya da klan sembolleriyle süslenirdi. Miğferler genellikle yanak ve boyun plakalarıyla birlikte spangenhelm tipindeydi. Mızraklar hem saplama hem de fırlatma için kullanılırdı, ancak özel ciritler de kullanılmaktaydı. Kılıçlar tek elli, çift ağızlı ve düzdü, çok küçük bir çapraz kını ve büyük bir kabzası vardı. Romalılar tarafından Spatha olarak adlandırılmıştı ve ilk olarak Keltler tarafından kullanıldığına inanılıyordu. Kısa tahta yaylar ve ara sıra fırlatılan baltalar da kullanılırdı.

Ekonomi

Arkeoloji, Ostrogotların aksine Vizigotların ağırlıklı olarak çiftçi olduğunu göstermektedir. Buğday, arpa, çavdar ve keten ekiyorlardı. Ayrıca domuz, kümes hayvanı ve keçi yetiştiriyorlardı. Atlar ve eşekler iş hayvanı olarak yetiştirilir ve samanla beslenirdi. Giysi haline getirdikleri yünleri için koyun yetiştirmişlerdir. Arkeoloji onların yetenekli çömlekçiler ve demirciler olduğunu göstermektedir. Romalılarla barış anlaşmaları yapıldığında, Gotlar serbest ticaret talep ettiler. Roma'dan ithal edilenler arasında şarap ve yemeklik yağ da vardı.

Romalı yazarlar Gotların ne kendi halklarından ne de tebaalarından vergi aldıklarını belirtmektedir. Beşinci yüzyılın başlarında yaşamış olan Hıristiyan yazar Salvian, Gotların ve akraba halkların fakirlere iyi davranmasını Roma Galya'sındaki köylülerin sefil durumuyla karşılaştırır:

Çünkü Got ülkesinde barbarlar bu tür bir baskıya tahammül etmekten o kadar uzaktır ki, aralarında yaşayan Romalılar bile buna katlanmak zorunda değildir. Bu nedenle o bölgedeki tüm Romalıların tek bir arzusu vardır, o da asla Roma egemenliğine geri dönmek zorunda kalmamaktır. Bu bölgedeki Romalıların ortak duası, barbarlar arasında mevcut yaşamlarını sürdürmelerine izin verilmesidir.

Mimarlık

Ostrogotlar

Teodorik Mozolesi (İtalyanca: Mausoleo di Teodorico) İtalya'nın Ravenna kentinin hemen dışında yer alan antik bir anıttır. MS 520 yılında bir Ostrogot olan Büyük Teodoric tarafından gelecekteki mezarı olarak inşa edilmiştir.

Mozolenin mevcut yapısı, üst üste iki ongen düzene bölünmüştür; her ikisi de Istria taşından yapılmıştır. Çatısı 10 metre çapında 230 tonluk tek bir Istria taşıdır. Muhtemelen Gotların İskandinavya kökenli geleneğine bir gönderme olarak mimar, frizi 5. ve 6. yüzyıl İskandinav metal süslemelerinde bulunan bir desenle süslemiştir. Bir niş, muhtemelen cenaze ayinleri için bir şapel olan bir odaya iner; bir merdiven üst kata çıkar. Zeminin ortasında, Theodoric'in gömüldüğü dairesel bir porfir taş mezar bulunmaktadır. Bizans yönetimi sırasında mozole bir Hıristiyan hitabetine dönüştürüldüğünde kalıntıları kaldırılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında, mozolenin kısmen su altında kalmasına neden olan yakındaki bir dereden gelen alüvyonlar boşaltılmış ve kazı yapılmıştır.

Yine Ravenna'da bulunan Theodoric Sarayı, önceki Roma yapılarından devşirilen kemerler ve yekpare mermer sütunlarla simetrik bir kompozisyona sahiptir. Sütun başlıkları farklı şekil ve boyutlardadır. Ostrogotlar, bazıları bize kadar ulaşan Roma yapılarını onlar sayesinde restore etmişlerdir.

Vizigotlar

Hispania'daki yönetimleri sırasında Vizigotlar, El Campillo'daki San Pedro de la Nave, San Martín de Montalbán'daki Santa María de Melque, Alcuéscar'daki Santa Lucía del Trampal, Bande'deki Santa Comba ve Quintanilla de las Viñas'daki Santa María de Lara kiliseleri de dahil olmak üzere günümüze ulaşan bazilikal veya haç planlı birkaç kilise inşa etmişlerdir; Palencia Katedrali'ndeki Vizigotik mahzen (San Antolín Mahzeni), 672 veya 673 yılında bizzat Wamba tarafından Narbonne'dan Vizigotik Hispanya'ya getirilen bir Vizigotik-Galik soylusu olan şehit Pamiersli Aziz Antoninus'un kalıntılarını korumak için Wamba döneminde inşa edilmiş, 7. yüzyılın ortalarına ait bir Vizigotik şapeldir. Bunlar Palencia'daki Vizigotik katedralden geriye kalan tek kalıntılardır.

Aziz Antoninus'un Vizigotik mahzeni, Palencia Katedrali

Reccopolis (İspanyolca: Recópolis), İspanya'nın Kastilya-La Mancha bölgesindeki Guadalajara ilinde bulunan küçük modern Zorita de los Canes köyü yakınlarında yer alan, Vizigotlar tarafından Hispania'da kurulan en az dört şehirden birinin arkeolojik alanıdır. Batı Avrupa'da beşinci ve sekizinci yüzyıllar arasında kurulmuş olan tek şehirdir. Alcalá Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan Lauro Olmo Enciso'ya göre şehir, Vizigot kralı Leovigild tarafından oğlu I. Reccared'i onurlandırmak ve ana başkent Toledo'nun bulunduğu Carpetania'nın batısındaki Vizigot eyaleti Celtiberia'da Reccared'in ortak kral olarak oturduğu yer olması için inşa ettirilmiştir.

Miras

İspanya'da, Asturias Krallığı'nı kuran ve Covadonga Savaşı'nda Reconquista'yı başlatan Vizigotik soylu Asturiaslı Pelagius, ülkenin ilk hükümdarı olarak kabul edilen ulusal bir kahramandır.

Gotların İsveç'le olan ilişkisi İsveç milliyetçiliğinin önemli bir parçası haline gelmiş ve 19. yüzyıla kadar, Gotik köken arkeologlar tarafından derinlemesine araştırılmadan önce, İsveçli akademisyenler İsveçlilerin Gotların doğrudan torunları olduğunu düşünmüşlerdir. Bugün akademisyenler bunu Gothicismus adı verilen ve Eski İskandinav şeylerine karşı bir coşku içeren kültürel bir hareket olarak tanımlamaktadır.

Ortaçağ ve modern İspanya'da Vizigotların İspanyol soylularının ataları olduğuna inanılıyordu (benzer bir Fransız fikri için Gobineau ile karşılaştırın). Yedinci yüzyılın başlarında Vizigotlar ve Hispano-Romalılar arasındaki etnik ayrım neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı, ancak Gotik kökene dair kabuller, örneğin mezar taşlarında, soylular arasında hala varlığını sürdürüyordu. Yedinci yüzyıl Vizigot aristokrasisi kendisini belirli bir Gotik bilincin taşıyıcısı ve Germen isim verme gibi eski geleneklerin koruyucusu olarak görüyordu; muhtemelen bu gelenekler genel olarak aile alanıyla sınırlıydı (Hispano-Roman soylular daha 5. yüzyılda Toulouse'daki Vizigot Kraliyet Sarayı'na hizmet ediyorlardı ve İspanyol aristokrasisinin iki kolu iki yüzyıl sonra benzer gelenekleri tamamen benimsemişti).

İsveç Kralı Magnus III'ün tahta çıktığı 1278 yılından itibaren, Gotik kökenlere yapılan bir atıf İsveç Kralı'nın unvanına dahil edilmiştir:

Biz N.N. Tanrı'nın Lütfuyla İsveçlilerin, Gotların ve Vendlerin Kralı.

1973 yılında Kral Carl XVI Gustaf'ın tahta çıkmasıyla birlikte bu unvan sadece "İsveç Kralı" olarak değiştirilmiştir.

Tüm tarihte, bu halkın büyüklüğün doruğuna hızlı yükselişinden ya da mahvoluşlarının ani ve trajik bütünlüğünden daha romantik ve olağanüstü bir şey yoktur.

- Henry Bradley, Gotların Öyküsü (1888)

İspanyol ve İsveçlilerin Gotik köken iddiaları 1434 Basel Konsili'nde bir çatışmaya yol açtı. Toplanan kardinaller ve delegasyonlar teolojik tartışmalara girmeden önce, oturumlar sırasında nasıl oturacaklarına karar vermeleri gerekiyordu. Daha önde gelen ulusların delegasyonları Papa'ya en yakın yerde oturmaları gerektiğini savunurken, kimin en iyi sandalyelere sahip olacağı ve kimin sandalyelerini hasırların üzerine koyacağı konusunda da anlaşmazlıklar yaşandı. Bazı durumlarda, bazılarının sandalye ayaklarının yarısını hasırın kenarına koyacak şekilde uzlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşmazlıkta, Växjö Piskoposu Nicolaus Ragvaldi, İsveçlilerin büyük Gotların torunları olduğunu ve Västergötland (Latince Westrogothia) halkının Vizigotlar, Östergötland (Latince Ostrogothia) halkının ise Ostrogotlar olduğunu iddia etti. İspanyol delegasyonu, İsveç'te kalanların sadece "tembel" ve "girişimci olmayan" Gotlar olduğunu, oysa "kahraman" Gotların İsveç'i terk ederek Roma imparatorluğunu istila ettiklerini ve İspanya'ya yerleştiklerini söyledi.

İspanya'da kibirle hareket eden bir adamın "haciéndose los godos" ("kendini Gotlar gibi davranmaya zorluyor") olduğu söylenirdi. Şili, Arjantin ve Kanarya Adaları'nda godo, erken sömürge döneminde genellikle yerel halktan (criollos) üstün olduklarını düşünen Avrupalı İspanyollara karşı kullanılan etnik bir hakaretti. Kolombiya'da muhafazakâr görüşlere sahip kişiler için kullanılan bir argo olarak kalmıştır.

Gotlar üzerine çok sayıda literatür üretilmiş olup, Henry Bradley'in The Goths (1888) adlı kitabı uzun yıllar boyunca standart İngilizce metin olmuştur. Daha yakın zamanlarda Peter Heather, İngilizce konuşulan dünyada Gotlar konusunda önde gelen otorite olarak kendini kabul ettirmiştir. Almanca konuşulan dünyada Gotlar konusunda önde gelen otorite Herwig Wolfram'dır.

Gotlar hakkındaki erken dönem literatürün listesi

Destanlarda

 • Gutasaga
 • Hervarar saga ok Heiðreks (Hervör ve Heidrek Destanı)
 • Hlöðskviða (Gotlar ve Hunların Savaşı)

Yunan ve Roma edebiyatında

 • Ambrose.
 • Ammianus Marcellinus
 • Augustus Tarihi'nin anonim yazar(lar)ı
 • Aurelius Victor: Sezarlar, Augustus'tan Constantius II'ye uzanan bir tarih
 • Cassiodorus: Jordanes tarafından kullanılan kayıp bir Got tarihi
 • Claudian: Şiirler
 • Epitome de Caesaribus
 • Eunapius"
 • Eutropius: Breviary
 • Eusebius
 • George Syncellus
 • Nyssa'lı Gregory
 • Sevillalı Isidore, Got, Vandal ve Suevi Krallarının Tarihi adlı eserinde
 • Jerome: Chronicle
 • Jordanes, Getica'sında
 • Mürted Julian
 • Lactantius: Zulmedenlerin Ölümü Üzerine
 • Thebes'li Olympiodorus
 • Panegyrici latini
 • Paulinus the Deacon: Milano Piskoposu Ambrose'un Hayatı
 • Paulus Orosius
 • Philostorgius: Yunan kilise tarihi
 • Doğa Tarihinde Yaşlı Plinius
 • Procopius
 • Coğrafyada Batlamyus
 • Sozomen
 • Geographica'da Strabon
 • Synesius: De regno ve De providentia.
 • Tacitus, Germania ve Annals'da
 • Themistius: Konuşmalar
 • Cyrrhus'lu Theoderet
 • Theodosian Kodu
 • Zosimus

Ayrıca bakınız

 • Gotik Savaşlar
 • Gaut
 • Getae
 • İyi
 • Geats
 • Gotikçilik
 • Gutian halkı
 • Erken Cermen kültürü

Notlar ve kaynaklar

Antik kaynaklar

 • Ambrose (2019). Kutsal Ruh Üzerine: (De Spiritu Sancto). Amazon Digital Services LLC - KDP Print. ISBN 978-1076198747. Orijinalinden 25 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Eusebius (1900). Konstantin'in Hayatı. Çeviren: Schaff, Philip. T&T Clark. Orijinalinden 5 Aralık 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Disputed (1932). Augustan tarihi. Çeviren: Magie, David. Loeb Classical Library. Orijinalinden 25 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2021.
 • Sevillalı Isidore (1970). Got, Vandal ve Suevi Krallarının Tarihi. Çeviren: Guido Donini; Gordon B. Ford, Jr. E.J. Brill. Orijinalinden 8 Mayıs 2016 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2015.
 • Jordanes (1915). Jordanes'in Gotik tarihi. Çeviren: Mierow, Charles C. Princeton University Press.
 • Marcellinus, Ammianus (1862). Roma Tarihi. Çeviren: Yonge, Charles Duke. Bohn. Orijinalinden 5 Aralık 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Orosius, Paulus (1773). Tarihçi Orosius'tan Anglo-Sakson Versiyonu. John Bowyer Nichols. Orijinalinden 28 Şubat 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Pliny (1855). Doğa Tarihi. Çeviren: Bostock, John. Taylor & Francis. Orijinalinden 6 Kasım 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Şubat 2021.
 • Procopius (1914). Savaşların Tarihi. Çeviren: Dewing, Henry Bronson. Heinemann. Orijinalinden 22 Aralık 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Ptolemy (1932). Coğrafya. New York Halk Kütüphanesi. Orijinalinden 25 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2021.
 • Strabo (1903). Doğa Tarihi. Çeviren: Hamilton, H. C.; Falconer, W. George Bell & Sons. Orijinalinden 5 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Şubat 2021.
 • Syncellus, George (1829). Dindorf, Karl Wilhelm (ed.). Chronographia. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (in Latina). Cilt 22-23. Bonn Üniversitesi.
 • Tacitus (1876a). Germania. Çeviren: Church, Alfred John; Brodribb, William Jackson. Orijinalinden 25 Ekim 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Tacitus (1876b). The Annals. Çeviren: Church, Alfred John; Brodribb, William Jackson. Orijinalinden 29 Eylül 2015 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Şubat 2020.
 • Zosimus (1814). Yeni Tarih. W. Green & T. Chaplin. Orijinalinden 5 Aralık 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.

Modern kaynaklar

 • Andersson, Thorsten (1998a). "Goten: § 1. Namenkundliches". Beck, Heinrich; Steuer, Heiko; Timpe, Dieter (eds.) içinde. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (in Deutsch). Cilt 12. De Gruyter. pp. 402-03. ISBN 311016227X. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Andersson, Thorsten (1998b). "Gøtar" [Geats]. Beck, Heinrich; Steuer, Heiko; Timpe, Dieter (eds.) içinde. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Almanca). Cilt 12. De Gruyter. s. 278-83. ISBN 311016227X. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Aubin, Hermann. "Avrupa Tarihi: Yunanlılar, Romalılar ve Barbarlar". Encyclopædia Britannica Online. Orijinalinden 31 Mart 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Beckwith, Christopher I. (2009). İpek Yolu İmparatorlukları: Bronz Çağından Günümüze Orta Avrasya Tarihi. Princeton Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-1400829941. Orijinalinden 19 Ocak 2014 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2016.
 • Gillett, Andrew (2000). Deroux, Carl (ed.). "Jordanes ve Ablabius". Latin Edebiyatı ve Roma Tarihi Çalışmaları. X: 479-500. Orijinalinden 25 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2021.
 • Bell, Brian (1993). Tenerife, Batı Kanarya Adaları, La Gomera, La Palma, El Hierro. APA Yayınları. ISBN 978-0395663158. Orijinalinden 11 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 • Bennett, William Holmes (1965). Gotik Diline Giriş. Ulrich's Book Store. Orijinalinden 24 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Bennett, Matthew (2004). "Goths". Holmes, Richard; Singleton, Charles; Jones, Spencer (eds.) içinde. The Oxford Companion to Military History. Oxford University Press. s. 367. ISBN 978-0191727467. Orijinalinden 15 Ağustos 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Bóna, István (2001). "'Orman İnsanları': Transilvanya'daki Gotlar". Makkai, László; Mócsy, András (eds.) içinde. Transilvanya Tarihi: Başlangıçtan 1606'ya. Columbia University Press. Orijinalinden 9 Eylül 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Bowman, Alan; Cameron, Averil; Garnsey, Peter (2005). Cambridge Eskiçağ Tarihi: İmparatorluğun Krizi, MS 193-337. Cilt 12. Cambridge Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-1139053921. Orijinalinden 10 Haziran 2018 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Bradley, Henry (1888). Gotların Hikâyesi. G. P. Putnam's Sons.
 • Bray, John Jefferson (1997). Gallienus: Reformist ve Cinsel Politika Üzerine Bir Çalışma. Princeton Üniversitesi Yayınları. ISBN 1862543372. Orijinalinden 11 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2019.
 • Brink, Stefan (2002). "Sociolinguistic Perspectives And Language Contact in Proto-Nordic". Bandle, Oskar (ed.) içinde. İskandinav Dilleri. Cilt 1. Walter de Gruyter. s. 685-90. ISBN 978-3110148763.
 • Brink, Stefan (2008). "People and Land in Early Scandinavia". Garipzanov, Ildar H.; Geary, Patrick J.; Urbańczyk, Przemysław (eds.) içinde. Franklar, Kuzeyliler ve Slavlar. Cursor Mundi. Cilt 5. ISD. s. 87-112. ISBN 978-2503526157. Orijinalinden 5 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Bury, J. H. (1911). Cambridge Ortaçağ Tarihi. Cilt 1. Cambridge University Press.
 • Bury, J. H. (1913). Cambridge Ortaçağ Tarihi. Cilt 2. Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Cameron, Alan; Long, Jacqueline; Sherry, Lee (1993). Arcadius'un Sarayında Barbarlar ve Siyaset. University of California Press. ISBN 0520065506. Orijinalinden 17 Mayıs 2015 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2015.
 • Cassia, Margherita (2019). "Paganizm ve Yahudilik Arasında: Kapadokya'da Erken Dönem Hristiyanlık". Stephen Mitchell; Philipp Pilhofer (eds.) içinde. Küçük Asya ve Kıbrıs'ta Erken Dönem Hristiyanlık: Kenar Bölgelerden Ana Akıma. Küçük Asya'da Erken Dönem Hristiyanlık. Cilt 109. Leiden: Brill. s. 13-48.
 • Christensen, Arne Søby (2002). Cassiodorus, Jordanes ve Gotların Tarihi. Tusculanum Müzesi Yayınları. ISBN 978-8772897103. Orijinalinden 18 Ağustos 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 • Foss, Clive F. W. (2005). "Optimatoi". Kazhdan, Alexander P. (ed.) içinde. The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0195187922. Orijinalinden 25 Şubat 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Fulk, Robert D. (2018). "Gotların Kökeni". A Comparative Grammar of the Early Germanic Languages. Cermen Dilbilimi Çalışmaları. Cilt 3. John Benjamins Publishing Company. s. 21-22. ISBN 978-9027263124. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2021.
 • Goffart, Walter (1980). Barbarlar ve Romalılar, M.S. 418-584: Uyum Teknikleri. Princeton Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0691102313. Orijinalinden 5 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Goffart, Walter (1989). Roma'nın Çöküşü ve Sonrası. A & C Black. ISBN 978-1852850012.
 • Goffart, Walter (2005). "Jordanes's Getica and the Disputed Authenticity of Gothic Origins from Scandinavia". Speculum. 80 (2): 379–98. doi:10.1017/s0038713400000038. S2CID 163064058.
 • Goffart, Walter (2010). Barbar Gelgitler: The Migration Age and the Later Roman Empire. Pennsylvania Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0812200287. Orijinalinden 25 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Guerra, M.F.; Galligaro, T.; Perea, A. (2007). "Guarrazar'ın hazinesi: Vizigotik İber yarımadasındaki altın kaynaklarının izini sürmek". Arkeometri. 49 (1): 53–74. doi:10.1111/j.1475-4754.2007.00287.x.
 • Halsall, Guy (2007). Barbar Göçleri ve Batı Roma, 376-568. Cambridge ve New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0521435437. Orijinalinden 5 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Halsall, Guy (Aralık 2014). "İki Dünya Birleşiyor: Roma İmparatorluğu ve 'Cermen' Göçüne 'Karşı-Sezgisel' Bir Bakış". Alman Tarihi. Oxford University Press. 32 (4): 515–32. doi:10.1093/gerhis/ghu107. Orijinalinden 25 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2020.
 • Heather, Peter; Matthews, John (1991). Dördüncü Yüzyılda Gotlar. Liverpool Üniversitesi Yayınları. ISBN 0853234264. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Heather, Peter (1994). Gotlar ve Romalılar 332-489. Oxford Scholarship Online. doi:10.1093/acprof:oso/9780198205357.001.0001. ISBN 978-0198205357. Orijinalinden 24 Şubat 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 • Heather, Peter (1998). Gotlar. Blackwell Yayıncılık. ISBN 0631209328. Orijinalinden 24 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Heather, Peter (1999). "Vizigotların Yaratılışı". Heather, Peter (ed.) içinde. The Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century (Göç Döneminden Yedinci Yüzyıla Vizigotlar). Boydell & Brewer Ltd. ISBN 978-1843830337. Orijinalinden 8 Ağustos 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Heather, Peter (2007). Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü: Roma ve Barbarların Yeni Tarihi. Oxford Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0195325416. Orijinalinden 14 Aralık 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 • Heather, Peter (2010). İmparatorluklar ve Barbarlar: Roma'nın Çöküşü ve Avrupa'nın Doğuşu. Oxford Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0199892266. Orijinalinden 13 Kasım 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 • Heather, Peter (2012). "Gotlar". İçinde Hornblower, Simon; Spawforth, Antony; Eidinow, Esther (eds.). The Oxford Classical Dictionary (4 ed.). Oxford University Press. s. 623. ISBN 978-0191735257. Orijinalinden 29 Aralık 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Heather, Peter (2018). "Gotlar". Nicholson, Oliver (ed.) içinde. The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford University Press. s. 673. ISBN 978-0191744457. Orijinalinden 28 Ocak 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Hedeager, Lotte (2000). "Göç Dönemi Avrupası: Bir Siyasi Zihniyetin Oluşumu". Nelson, Janet; Theuws, Frans (eds.) içinde. İktidar Ritüelleri: Geç Antik Çağ'dan Erken Orta Çağ'a. Roma Dünyasının Dönüşümü. Cilt 8. Brill. s. 15-58. ISBN 9004109021. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2021.
 • James, Simon; Krmnicek, Stefan, eds. (2020). Oxford Handbook of the Archaeology of Roman Germany. Oxford Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0199665730. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2021.
 • Howatson, M. C. (2011). "Gotlar". The Oxford Companion to Classical Literature (3 ed.). Oxford Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0191739422. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Jacobsen, Torsten Cumberland (2009). Gotik Savaş: Roma'nın Batı'daki Son Çatışması. Westholme.
 • Kaliff, Anders (2008). "Gotlar ve İskandinavya". Biehl, P. F.; Rassamakin, Y. Ya. (eds.) içinde. Import and Imitation in Archaeology (PDF). Beier & Beran. s. 223-43. ISBN 978-3937517957. Orijinalinden (PDF) 4 Mart 2020 tarihinde arşivlendi.
 • Kasperski, Robert (2015). "Vahşilere Dönmek İçin Fazla mı Uygar? Procopius ve Jordanes Arasında Gotlar Hakkında Yapılan Tartışmaya Dair Bir Çalışma". The Mediaeval Journal. Brepols. 5 (2): 33–51. doi:10.1484/J.TMJ.5.108524.
 • Kazanski, Michel (1991). Les Goths [Gotlar] (Fransızca). Éditions Errance. s. 15-18. ISBN 2877720624. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Nisan 2021.
 • Kershaw, Stephen P. (2013). Roma İmparatorluğu'nun Kısa Tarihi. Hachette UK. ISBN 978-1780330495. Orijinalinden 17 Mayıs 2015 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2015.
 • Kokowski, Andrzej (1999). Archäologie der Goten [Gotların Arkeolojisi] (Almanca). IdealMedia. ISBN 8390734184. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Kokowski, Andrzej (2007). "MS Birinci ve Beşinci Yüzyıllar Arasında Gotların Tarımı". Barnish, Sam J.; Marazzi, Federico (eds.) içinde. Göç Döneminden Altıncı Yüzyıla Ostrogotlar: Etnografik Bir Perspektif. The Boydell Press. ISBN 978-1843830740. Orijinalinden 5 Haziran 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Nisan 2020.
 • Kokowski, Andrzej (2011). "MS yaklaşık 311 yılında Gotlar". Kaliff, Anders; Munkhammar, Lars (eds.) içinde. Wulfila 311-2011 (PDF). Acta Universitatis Upsaliensis. s. 71-96. ISBN 978-9155486648. Orijinalinden (PDF) 5 Mart 2020 tarihinde arşivlendi.
 • Kortlandt, Frederik (2001). "Gotların Kökeni" (PDF). Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Rodopi. 55 (1): 21–25. doi:10.1163/18756719-055-01-90000004. S2CID 160585229. Arşivlendi (PDF) 25 Şubat 2020 tarihinde orjinalinden. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Kristinsson, Axel (2010). Genişlemeler: Bronz Çağından Beri Avrupa'da Rekabet ve Fetih. ReykjavíkurAkademían. ISBN 978-9979992219. Orijinalinden 24 Nisan 2016 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2015.
 • Kulikowski, Michael (2006). Roma'nın Gotik Savaşları: Üçüncü Yüzyıldan Alaric'e. Cambridge Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-1139458092. Orijinalinden 16 Mayıs 2015 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2015.
 • Lacarra, José María (1958). "Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el siglo V al X". La Città Nell'alto Medioevo. 6: 319-58. Estudios de alta edad media española içinde yeniden basıldı. Valencia. 1975. s. 25-90.
 • Lehmann, Winfred Philipp (1986). A Gothic Etymological Dictionary. Brill. ISBN 9004081763. Orijinalinden 5 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Liebeschuetz, J. H. W. F. (2015). Geç Antik Çağ'da Doğu ve Batı: İstila, Yerleşim, Etnogenez ve Din Çatışmaları. Brill. ISBN 978-9004289529. Orijinalinden 25 Temmuz 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2020.
 • Luttwak, Edward (2009). Bizans İmparatorluğu'nun Büyük Stratejisi. Harvard Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0674035195. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2020.
 • Maenchen-Helfen, Otto J. (1973). Hunların Dünyası: Tarihleri ve Kültürleri Üzerine Çalışmalar. University of California Press. ISBN 978-0520015968.
 • McNeill, William H. "Bozkır". Encyclopædia Britannica Online. Orijinalinden 25 Ekim 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2019.
 • Moorhead, Sam; Stuttard, David (2006). MS 410: Roma'yı Sarsan Yıl. Getty Yayınları. ISBN 978-1606060247. Orijinalinden 17 Mayıs 2015 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2015.
 • Murdoch, Brian; Read, Malcolm Kevin (2004). Erken Cermen Edebiyatı ve Kültürü. Boydell & Brewer. ISBN 978-1571131997. Orijinalinden 6 Ağustos 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Näsman, Ulf (2008). "Från Attila till Karl den Store". M. Olausson (ed.) içinde. Hem till Jarlabanke: Jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnåder och medeltid (in svenska). Lund: Historiska media. ISBN 978-9185507948.
 • Olędzki, Marek (2004). "Erken ve Geç Roma Dönemleri Arasında Wielbark ve Przeworsk Kültürleri" (PDF). Friesinger, Herwig; Stuppner, Alois (eds.) içinde. Zentrum und Peripherie. Mitteilungen Der Prähistorischen Kommission. Cilt 57. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. s. 279-90. ISBN 978-3700133179. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2021.
 • O'Callaghan, Joseph. "İspanya: The Visigothic Kingdom". Encyclopædia Britannica Online. Orijinalinden 24 Mart 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Paul, Petit; MacMullen, Ramsay. "Antik Roma". Encyclopædia Britannica Online. Orijinalinden 24 Mart 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Pohl, Walter (2004), Die Germanen, Enzyklopädie deutscher Geschichte, cilt 57, ISBN 978-3486701623, 25 Temmuz 2021 tarihinde orijinalinden arşivlendi, 26 Ağustos 2020 tarihinde alındı
 • Pritsak, Omeljan (2005). "Gotlar". Kazhdan, Alexander P. (ed.) içinde. The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. ISBN 978-0195187922. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Pronk-Tiethoff, Saskia (2013). Proto-Slavcadaki Germence alıntı sözcükler. Rodopi. ISBN 978-9401209847.
 • Oxenstierna, Eric (1948). Die Urheimat der Goten [Gotların Urheimat'ı] (Almanca). J.A. Barth. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Peel, Christine (2015). Guta Lag and Guta Saga: The Law and History of the Gotlanders. Routledge. ISBN 978-1138804210. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2021.
 • Pohl, Walter; Reimitz, Helmut (1998). Ayrım Stratejileri: Etnik Toplulukların İnşası, 300-800. Brill. ISBN 9004108467. Orijinalinden 5 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Robinson, Orrin W. (2005). "Vizigotların ve Ostrogotların Kısa Tarihi". Eski İngilizce ve En Yakın Akrabaları: A Survey of the Earliest Germanic Languages. Taylor & Francis. pp. 36-39. ISBN 0415081696. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2021.
 • Rübekeil, Ludwig (2002). "Antik Gelenek Işığında İskandinavya". Bandle, Oskar (ed.) içinde. İskandinav Dilleri. Cilt 1. Walter de Gruyter. s. 593-604. ISBN 978-3110148763.
 • Schramm, Gottfried (2002). Altrusslands Anfang: historische Schlüsse aus Namen, Wörtern und Texten zum 9. und 10. Jahrhundert (Almanca). Rombach. ISBN 3793092682. Orijinalinden 11 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.
 • Simpson, J.M.Y. (2010). "Gothic". Brown, Keith; Ogilvie, Sarah (eds.) içinde. Concise Encyclopedia of Languages of the World. pp. 459-61. ISBN 978-0080877754. Orijinalinden 5 Aralık 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2020.
 • Söderberg, Werner (1896). "Nicolaus Ragvaldis tal i Basel 1434". Samlaren (İsveççe). Akademiska Boktryckeriet. 17: 187-95. Orijinalinden 13 Haziran 2017 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Aralık 2006.
 • Sprengling, Martin (1953). Üçüncü Yüzyıl İran'ı: Sapor ve Kartir. Doğu Enstitüsü, Chicago Üniversitesi. OCLC 941007640. Orijinalinden 18 Eylül 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2020.
 • Stenroth, Ingmar (2015). Goternas Historia (İsveççe). Göteborg: Citytidningen CT. ISBN 978-9197419482.
 • Strid, Jan Paul (2011). "Retracing the Goths". In Kaliff, Anders; Munkhammar, Lars (eds.). Wulfila 311-2011 (PDF). Acta Universitatis Upsaliensis. pp. 41-54. ISBN 978-9155486648. Orijinalinden (PDF) 5 Mart 2020 tarihinde arşivlendi.
 • Thompson, Edward Arthur. "Theodoric". Encyclopædia Britannica Online. Orijinalinden 18 Kasım 2008 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Eylül 2019.
 • Thompson, Edward Arthur (1963). "The Barbarian Kingdoms in Gaul and Spain". Nottingham Medieval Studies. 7: 3-33. doi:10.1484/J.NMS.3.19.
 • Thompson, Edward Arthur (1973). "Goths". Encyclopaedia Britannica. Cilt 10. Encyclopædia Britannica, Inc. s. 606-09. ISBN 0852291736. Orijinalinden 14 Haziran 2021 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020.
 • Tucker, Spencer (2009). Küresel Çatışma Kronolojisi. ABC-CLIO. ISBN 978-1851096725. Orijinalinden 22 Mart 2015 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2015.
 • Vasiliev, Alexander A. (1936). Kırım'daki Gotlar. Medieval Academy of America.
 • Vitiello, Massimiliano (Bahar 2022). "Cassiodorus, Theoderic, and the Dream of a Pan-Gothic Kingdom". Journal of Late Antiquity. Johns Hopkins Üniversitesi Yayınları. 15 (1): 160–192. doi:10.1353/jla.2022.0005. ISSN 1942-1273. S2CID 247442895.
 • Waldman, Carl; Mason, Catherine (2006). Avrupa Halkları Ansiklopedisi. Infobase Yayıncılık. ISBN 1438129181. Orijinalinden 28 Kasım 2015 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019.
 • Wickham, Christopher John; Foot, John. "İtalya: Tarih". Encyclopædia Britannica Online. Orijinalinden 20 Mart 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Eylül 2019.
 • Wolfram, Herwig (1988) [İlk olarak Almanca yayımlanmıştır, 1980]. Gotların Tarihi. Çeviren: Dunlap, Thomas J. University of California Press. ISBN 978-0520052598.
 • Wolfram, Herwig (1990). Gotların Tarihi. Çeviren: Dunlap, Thomas J. University of California Press. ISBN 0520069838. Orijinalinden 2 Temmuz 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2015.
 • Wolfram, Herwig (1997). The Roman Empire and Its Germanic Peoples. University of California Press. ISBN 978-0520085114. Orijinalinden 2 Temmuz 2019 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Kasım 2015.
 • Wolfram, Herwig (2005). The Roman Empire and Its Germanic Peoples. University of California Press. ISBN 978-0520244900. Orijinalinden 13 Kasım 2020 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2020.

Günümüzde Gotlar

İskandinavya'da bugün bile Got izlerini görmek mümkündür. İsveç'te Gotland, Vestergöteland ve Östergöteland adında 3 eyalet bulunmaktadır. İsveç'in kraliyet armasında yer alan 3 krallıktan birinde 'Gotların Kralı' ifadesi yer almaktadır.