Albanya

bilgipedi.com.tr sitesinden
Kafkas Arnavutluğu (exonym)
Aghwank & Aluank (modern endonimler)
MÖ 2. yüzyıl - MS 8. yüzyıl
Kafkas Arnavutluk Bayrağı
Mihranid Hanedanlığı Standardı
Kafkas Albanyası 5. ve 6. yüzyıllarda
Kafkas Albanyası 5. ve 6. yüzyıllarda
Durumİlk devleti/devletleri bilinmiyor; daha sonra Sasani İmparatorluğu ile Raşidun, Emevi ve Abbasi Halifeliklerinin vasal krallığı ve eyaleti
SermayeKabalak (Qabala); Partaw (Barda)
Ortak dillerKafkas Arnavutçası, Partça, Orta Farsça
Din Paganizm, Hristiyanlık, Zerdüştlük
Tarihsel dönemAntik Çağ
- Kuruldu
MÖ 2. yüzyıl  
- Kurulmamış
 MS 8. yüzyıl
Bugün bir parçasıAzerbaycan
Rusya
Gürcistan
Ermenistan

Kafkas Albanyası, eski zamanlarda Kafkasya'da, çoğunlukla bugünkü Azerbaycan'da (her iki başkentinin de bulunduğu) yer alan eski bir devletin modern adıdır. Bölgenin modern endonimleri, kendilerini Kafkas Albanyası sakinlerinin soyundan geldiğini düşünen Udi halkı arasında Aghwank ve Aluank'tır. Bununla birlikte, orijinal endonimi bilinmemektedir.

Arnavutluk ismi Antik Yunanca Ἀλβανία ve Latince Albanía kelimelerinden türetilmiştir. "Kafkas" ön eki, Kafkas Arnavutluğu ile bilinen hiçbir coğrafi veya tarihi bağlantısı olmayan Balkanlar'daki modern Arnavutluk ile karıştırılmaması için kullanılmıştır. Coğrafi ve/veya etnolinguistik bir kavram olarak Kafkas Albanyası'nın kökenleri de dahil olmak üzere bölgenin tarih öncesi hakkında çok az şey bilinmektedir. MÖ 1. yüzyıl ve MS 1. yüzyılda Büyük Kafkasya'nın güneyinde ve Küçük Kafkasya'nın kuzeyinde kalan bölge doğuda Kafkas Albanyası, merkezde Kafkas İberyası, batıda Kolkhis, güneybatıda Ermenistan ve güneydoğuda Atropatene arasında bölünmüştü.

252'de Kafkas Albanyası Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarlığını kabul etti ve I. Şapur'un Ka'ba-ye Zartoşt'taki yazıtında eyaletleri arasında yer aldı. Krallık, yıkılışına kadar imparatorluğun ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır. 3. yüzyılın sonunda Kafkas Albanyası krallarının yerini bir Arsak ailesi almış ve daha sonra MS 5. yüzyılda bir başka İranlı kraliyet ailesi olan Mihranidler almıştır.

Albanya
Aghwank & Aluank (modern endonimler)
Albanya (egzonim) <span title="Kaynak: Türkçe Vikipedi, Giriş bölümü" class="plainlinks">[https://tr.wikipedia.org/wiki/Albanya <span style="color:#dddddd">ⓘ</span>]</span>
MÖ 4. yüzyıl-MS 8. yüzyıl
Albanya bayrağı
Mihranilerin kullandığı bayrak
Albanya
Albanya
Başkent Kabalaka, Berde
Yaygın diller Albanca,Partça, Orta Farsça
Hükûmet Monarşi
Tarihçe  
• Kuruluşu
MÖ 4. yüzyıl
• Dağılışı
MS 8. yüzyıl
Ardıllar
Şirvanşahlar Devleti
Günümüzdeki durumu  Azerbaycan
 Rusya
 Gürcistan
 Ermenistan

Albanya ya da Albania (Gürcüceალბანეთი / Albaneti, AzericeAlbaniya, YunancaἈλβανία / Albanía), bugünkü Azerbaycan ile Dağıstan'ın güneyini kapsayan eski bir krallık. Albanya Yunanca ve Latince "dağlık toprak" anlamına gelir, ülkenin yerli adı ise bilinmemektedir. MÖ 3. ve 4. yüzyıllarında kurulmuştur. 705'te ise Araplar tarafından yıkılmıştır. Başkenti önce Kebele (eski kaynaklarda Kabalaka), sonra Berde şehri oldu. Krallığın resmi dili ise Albanca'ydı.

Geonimler

1838 haritası: Kolkhis, İberya ve Arnavutluk.

Ağuank (Eski Ermenice: Աղուանք Ałuankʿ, Modern Ermenice: Աղվանք Aġvank') Kafkas Albanyası'nın Ermenice adıdır. Ermeni yazarlar bu ismin Ermenice'de sevimli anlamına gelen "ału" ("աղու") kelimesinden türediğini belirtmektedir. Ağuank terimi çok anlamlıdır ve Ermeni kaynaklarında Ermenistan'ın bir parçası olarak Kur ve Arakses nehirleri arasındaki bölgeyi ifade etmek için de kullanılır. İkinci durumda bazen "Ermeni Ağuank" veya "Hay-Ağuank" şeklinde kullanılır.

Bölgenin Ermeni tarihçisi Movses Kaghankatvatsi, bölge hakkında az çok eksiksiz tek tarihsel anlatıyı bırakmış, Ağvank adını ału (Ermenice tatlı, yumuşak, şefkatli) kelimesinden türetilmiş olarak açıklar ve bunun Kafkas Albanyası'nın ilk valisi Arran'ın lakabı olduğunu ve onun hoşgörülü kişiliğine atıfta bulunduğunu söyler. Movses Kaghankatvatsi ve diğer antik kaynaklar Arran veya Arhan'ı Kafkas Albanyası'nın efsanevi kurucusunun (Aghvan) veya hatta bazı versiyonlarda Nuh'un oğlu Yafet'in oğlu olan Alanlar (Alani) olarak bilinen İran kabilesinin adı olarak açıklar. Avesta'nın çevirmeni James Darmesteter, ArranAiryana Vaego ile karşılaştırmış ve onun da Araxes-Ararat bölgesinde olduğunu düşünmüştür, ancak modern teoriler bunu İran'ın doğusuna yerleştirme eğilimindedir.

Kafkas Albanyası 387'ye kadar

Bölgenin Partça adı Ardhan (Orta Farsça: Arran) idi. Arapçası ar-Rān idi. Gürcüce'de რანი (Rani) olarak biliniyordu. Antik Yunanca'da ise Ἀλβανία Albanía olarak adlandırılmıştır. Sakinlerinin ne olarak adlandırıldığı bilinmemektedir.

Ermeni yazar M. Çamçyan Ağvan kelimenin eski Ermenice (qrabar) "ağu" yumuşak huylu, sevecen kelimesinden türediğini ve "Sevecen insanlar ülkesi" anlamına geldiğini ifade etmiştir. Fakat G. Geybullayev yazıyor ki, "ağu" kelimesi eski Ermeni diline eski Türk dilinden geçmiştir ve bu söz şu anda da birçok Türk halklarının dilinde kullanılmaktadır. Moisey Kalankatlı ise ülkenin Araniler sülalesinden olan ilk yarı efsanevi hükümdar Arran'ın adı ile bu tür adlandırıldığını kaydetmiştir. Abbaskulu Ağa Bakıhanov ise Gülistan-i İrem eserinde Latincede Albania'nın "beyaz" anlamını verdiğini yazmıştır.

Coğrafya

İslam öncesi dönemde Kafkas Albanyası/Arran, İslam sonrası Arran'dan daha geniş bir kavramdı. Antik Arran, günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının çoğunu ve Dağıstan topraklarının bir kısmını içeren tüm doğu Transkafkasya'yı kapsıyordu. Ancak İslam sonrası dönemde Arran coğrafi kavramı Kura ve Araks nehirleri arasındaki bölgeye indirgenmiştir.

Eski Kafkas Albanyası, Büyük Kafkas dağlarının güneydoğu kesiminde uzanıyordu. Batıda Kafkas İberyası (bugünkü Gürcistan), kuzeyde Sarmatya, doğuda Hazar Denizi ve batıda Kura nehri boyunca Ermenistan'daki Artsakh ve Utik vilayetleri ile sınırlıydı. Ancak bu sınırlar muhtemelen hiçbir zaman sabit kalmadı; Kafkas Albanyası toprakları zaman zaman Kura nehrinin batısındaki toprakları da içeriyordu.

Albanya ya da Arran, İslami dönemde Kura ve Aras nehirlerinin birleştiği yer, Mil ovası ve Muğan ovasının bir kısmından oluşan, doğuda ovalık, batıda dağlık bir üçgen şeklindeydi ve İslam öncesi dönemde kabaca bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına karşılık geliyordu.

Albanya'nın bölgeleri şunlardı:

 • Cambysene
 • Getaru
 • Elni/Xeni
 • Begh
 • Salla
 • Xolmaz
 • Kapalak
 • Hambaşı
 • Gelavu
 • Hejeri
 • Kaladasht

Krallığın antik dönemdeki başkenti Qabala (Gabala; Kapalak) idi.

Klasik kaynaklar, MÖ 2. yüzyılda Kura'nın sağ kıyısındaki toprakların Ermeniler tarafından fethinden sonra Kura Nehri'nin (Cyros) Ermenistan ve Arnavutluk arasındaki sınır olduğu konusunda hemfikirdir.

Arnavutluk'un orijinal toprakları yaklaşık 23.000 km2 idi. MS 387'den sonra, akademisyenler tarafından bazen "Büyük Albanya" olarak adlandırılan Kafkas Albanyası toprakları yaklaşık 45.000 km²'ye ulaştı. 5. yüzyılda başkent, Albanya Kralı Vache II tarafından 5. yüzyılın ortalarında inşa edildiği bildirilen, ancak M. L. Chaumont'a göre daha önce bir Ermeni şehri olarak var olan Utik'teki Partav'a nakledildi.

Yazarı bilinmeyen 13. yüzyılda yazılmış bir ortaçağ kroniği olan "Ajayib-ad-Dunia "da Arran'ın 30 farsakh (200 km) genişliğinde ve 40 farsakh (270 km) uzunluğunda olduğu söylenmektedir. Kura Nehri'nin Aras ile birleştiği yere kadar olan tüm sağ kıyısı Arran'a atfedilmiştir (Kura'nın sol kıyısı Şirvan olarak bilinirdi). Arran'ın sınırları tarih boyunca değişmiş, bazen bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının tamamını, bazen de sadece Güney Kafkasya'nın bir kısmını kapsamıştır. Bazı durumlarda Arran, Ermenistan'ın bir parçası olmuştur.

Ortaçağ İslam coğrafyacıları Arran'ı genel olarak ve Barda, Beylagan ve Gence gibi şehirleri de içerecek şekilde tasvir etmişlerdir.

Etnogenez

Başlangıçta Kafkas Albanlarının en azından bir kısmı muhtemelen modern Dağıstan'da bulunanlara yakın Lezgi dillerini konuşuyordu; ancak genel olarak Kafkas Albanyası'nda 26 kadar farklı dil konuşulmuş olabilir.

Kafkas Albanyalıları 4. yüzyılda Hıristiyanlaştırıldıktan sonra, nüfusun bir kısmı Ermeniler (daha önce Ermenistan Krallığı'ndan ayrılan Artsakh ve Utik eyaletlerinde hakim olan) ve Gürcüler (kuzeyde) tarafından asimile edilirken, Kafkas Albanyası'nın doğu kesimleri İslamlaştırıldı ve İranlı ve daha sonra Türk halkları (modern Azeriler) tarafından emildi. Bu grubun küçük kalıntıları bağımsız olarak var olmaya devam etmektedir ve Udi halkı olarak bilinmektedir. Kafkas Albanyası'nın İslam öncesi nüfusu, Qabala, Zaqatala, Shaki ve Oğuz Azerileri, Vartashen ve Shaki Ermenileri, Kakhetia ve Hereti (Ingiloy) Gürcüleri, Laklar, Lezgiler ve Dağıstan Tsakhurları da dahil olmak üzere bir dizi modern etnisitenin etnogenezinde rol oynamış olabilir.

Alfabe ve diller

Kafkas Arnavutça dili

Ermeni ortaçağ tarihçileri Movses Khorenatsi, Movses Kaghankatvatsi ve Koryun'a göre, Kafkas Alban alfabesi (dilin Ermenice adı Aghvank'tır, dilin yerel adı bilinmemektedir), Ermeni alfabesini de yaratan Ermeni keşiş, teolog ve çevirmen Mesrob Mashtots tarafından yaratılmıştır. Bu alfabe, muhtemelen Kafkas Albanlarının ana dili olan Udi dilini yazmak için kullanılmıştır.

Mesrob Maştots'un öğrencisi olan Koryun, Maştots'un Hayatı adlı kitabında hocasının alfabeyi nasıl yarattığını yazmıştır:

Sonra yaşlı bir adam geldi ve onları ziyaret etti, Benjamin adında bir Arnavut. Ve o (Maştots) Arnavut dilinin barbarca diksiyonunu araştırdı ve inceledi ve sonra her zamanki Tanrı vergisi zihin keskinliği sayesinde bir alfabe icat etti ve Mesih'in lütfuyla bunu başarıyla düzenledi ve sıraya koydu.

Mingaçevir'de 7. yüzyıldan kalma bir kiliseden Albanca yazıtlı bir sütun başlığı (Azerbaycan Devlet Tarih Müzesi).

Gürcü, Etiyopya ve Ermeni harflerine benzeyen elli iki harften oluşan Kafkas Alban alfabesi, birkaç yazıt ve 15. yüzyıldan kalma bir Ermeni el yazması sayesinde günümüze ulaşmıştır. İlk kez 1937 yılında İlia Abuladze tarafından yayınlanan Matenadaran No. 7117 adlı bu elyazması, aralarında Ermeni alfabesi, Yunanca, Latince, Süryanice, Gürcüce, Kıpti ve Kafkas Arnavutçasının da bulunduğu farklı alfabeleri karşılaştırmalı olarak sunan bir dil el kitabıdır. Alfabe "Ałuanicʿ girn ē" (Ermenice: Աղուանից գիրն Է, yani "Bunlar Arnavut harfleridir") başlığını taşıyordu.

1996 yılında, Gürcistan El Yazmaları Merkezi'nden Zaza Aleksidze, Mısır'ın Sina Dağı'ndaki Aziz Catherine Manastırı'nda, bir Gürcü palimpsestinde yeniden kullanılmış olan parşömen üzerine yazılmış bir metin keşfetti. Aleksidze 2001 yılında bu metnin yazısının Kafkas Arnavutçası, metnin ise belki de 6. yüzyıldan öncesine tarihlenen erken bir ders kitabı olduğunu tespit etmiştir. Metinde keşfedilen harflerin çoğu 15. yüzyıl Ermeni elyazmasında listelenen Alban alfabesinde yer almıyordu.

Müslüman coğrafyacılar Al-Muqaddasi, Ibn-Hawqal ve Estakhri, 10. yüzyılda başkent Barda'da ve Arran'ın geri kalanında hala Arranian olarak adlandırdıkları bir dilin konuşulduğunu kaydetmişlerdir.

İrani diller

Bölgedeki İran teması Med ve Ahameniş dönemlerine kadar uzanmaktadır. Kafkas Albanyası'nın bu Arsacid Hanedanlığı döneminde Part dili bölgede yayılmıştır. İmparatorluk kançılaryasının dış işlerinin idaresi ve kayıt tutulması için kullanılan dil ve edebiyatın doğal olarak Arami alfabesine dayanan Partça olması mümkündür. Toumanoff'a göre: "Artaksiyadlar döneminde olduğu gibi Helenizm'in baskınlığını şimdi "İranlılık" baskınlığı takip ediyordu ve semptomatik olarak, daha önce olduğu gibi Yunanca yerine Partça eğitimli kesimin dili haline geldi".

Sasanilerin kurulmasıyla birlikte, Partça ile yakından ilişkili bir dil olan Orta Farsça, Sasani İmparatorluğu'nun resmi dili haline geldi. Bu dönemde Farsça, Kafkas Alban dilinden bile daha fazla başarı elde etti ve bölge İran'dan büyük ölçüde etkilendi. Vladimir Minorsky'ye göre: "Transkafkasya'da ve özellikle geçitlerin yakınında İranlı yerleşimcilerin varlığı, yerli sakinleri özümsemede ve geri püskürtmede önemli bir rol oynamış olmalıdır. Sharvan, Layzan, Baylaqan gibi isimler, İran göçünün esas olarak Gilan'dan ve Hazar'ın güney kıyısındaki diğer bölgelerden geldiğini göstermektedir". Fars dili ve İran kültürünün varlığı İslami dönemde de devam etmiştir.

Din

Kafkasya'nın orijinal nüfusu farklı pagan dinlerini takip ediyordu. Ahameniş, Part ve özellikle Sasani etkisi altında Zerdüştlük de bölgede gelişti. Hıristiyanlık Sasani döneminde 4. yüzyılın sonlarında yayılmaya başlamıştır.

Arap fethi ve Kalkedon krizi Kafkas Albanyası Kilisesi'nin ciddi şekilde dağılmasına yol açtı. 8. yüzyıldan itibaren yerel nüfusun büyük bir kısmı İslam'ı benimsemiştir. 11. yüzyıla gelindiğinde Partaw, Qabala ve Shaki'de, yani Kafkas Arnavutluk Hıristiyanlığının inanç merkezi olan şehirlerde çoktan cemaat camileri vardı.

Müslümanlaşan bu gruplar daha sonra Lezgiler ve Tsakhurlar olarak bilinecek ya da Türk ve İranlı nüfusla karışarak günümüz Azerilerini oluşturacak, Hıristiyan kalanlar ise yavaş yavaş Ermeniler tarafından emilecek ya da kendi başlarına var olmaya devam edecek ve Udi halkı olarak bilineceklerdir.

Hereti'nin Kafkas Alban kabileleri 10. yüzyılda Hereti Kraliçesi Dinar tarafından Doğu Ortodoksluğuna döndürülmüştür. Bu küçük prensliğin dini işleri artık resmi olarak Gürcü Ortodoks Kilisesi tarafından yönetiliyordu. 1010 yılında Hereti, komşu Gürcü krallığı Kakheti'ye dahil oldu. Nihayetinde, 12. yüzyılın başlarında, bu topraklar Gürcüleştirme sürecini tamamlayan Kurucu David yönetimindeki Gürcü Krallığı'nın bir parçası haline geldi.

Alban halkları 3. yüzyılda Hristiyanlık dinine girmişler ve 4. yüzyılda da kendi müstakil alfabelerine sahip olmuşlardır. İlk Hristiyanlık izleri taşıyan Alban tarihinde yüzlerce kilise, manastır vb. gibi dini yapılar ortaya çıkmıştır. Bu dini yapılardan pek azı günümüze kaldıysa da Albanya 7. yüzyıldan itibaren gelen İslamın etkisi altında girmiştir. 10. yüzyıldan itibaren Orta Asya'dan süregelen Türk, Kıpçak ve Moğol istilaları ile zayıflayan krallık küçüle küçüle egemenlik alanlarını kaybetmiştir. Albanların büyük bölümü İslamiyet'i benimseyerek Türkleşmiştir.

Tarih

Arnavutluk'un MÖ 6. yüzyıldan önceki tarihi bilinmemektedir.

Med ve Ahameniş dönemi

Bir hipoteze göre Kafkas Albanyası, MÖ 7. veya 6. yüzyıl gibi erken bir tarihte Med İmparatorluğu'na dahil edilmiştir. Bununla birlikte, bölgede artan Pers etkisinin genellikle Pers'in kuzey sınırlarının istilacı göçebelere karşı savunulmasıyla bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Ahameniş İmparatorluğu döneminin başlarında Kafkas geçitlerini güçlendirmek için önlemler alınmış olabilir. MÖ 6. yüzyılın ortalarında Albanya, Ahameniş İmparatorluğu'na dahil edilmiştir; daha sonra Ahameniş satraplığı Media tarafından kontrol edilmiştir. Darband ve çevresindeki tahkimat ve kapıların inşası geleneksel olarak Sasani İmparatorluğu'na atfedilir.

Helenistik dönem

Arnavutluk'un başkenti Qabala'nın kapılarının kalıntıları

Yunan tarihçi Arrian, Kafkas Albanyalılarından ilk kez (belki de anakronik olarak) Albanyalılar, Medler, Cadussi ve Sacae'nin Atropates'in komutası altında olduğu Gaugamela savaşında bahseder. Albanya tarihte ilk olarak Ermenistanlı Büyük Tigranes'in imparatorluğunda (MÖ 95-56) bir vasal devlet olarak görülür. Albanya Krallığı MÖ 2. veya 1. yüzyılda Doğu Kafkasya'da ortaya çıkmış ve Gürcüler ve Ermenilerle birlikte Güney Kafkasya'nın üç ulusundan birini oluşturmuştur. Albanya güçlü bir Ermeni dini ve kültürel etkisi altına girmiştir.

Herodot, Strabon ve diğer klasik yazarlar Hazarlardan defalarca bahsetseler de onlar hakkında pek bir şey bilmiyor gibidirler; Amardi, Anariacae, Cadusii, Albani (aşağıya bakınız) ve Vitii (Eratosthenes apud Strabon, 11.8.8) gibi Hazar Denizi'nin güney kıyısının diğer sakinleriyle gruplandırılırlar ve topraklarının (Caspiane) Albanya'nın bir parçası olduğu söylenir (Theophanes Mytilenaeus apud Strabon, 11.4.5).

MÖ 2. yüzyılda Albanya'nın bir kısmı Ermenistan Krallığı tarafından, muhtemelen Medlerden (muhtemelen daha önce Orontid Ermenistan'ının bir parçası olmasına rağmen) fethedilmiştir.

Ermeni fethinden önce Kura'nın sağ kıyısındaki toprakların orijinal nüfusu çeşitli otokton halklardan oluşuyordu. Eski kronikler Artsakh ve Utik bölgeleri de dahil olmak üzere bu bölgelerde yaşayan çeşitli halkların isimlerini vermektedir. Bunlar Utians, Mycians, Caspians, Gargarians, Sakasenians, Gelians, Sodians, Lupenians, Balas[ak]anians, Parsians ve Parrasians idi. Robert H. Hewsen'e göre bu kavimler "kesinlikle Ermeni kökenli değillerdi" ve "uzun Pers ve Med egemenliği döneminde bazı İranlı halklar buraya yerleşmiş olsa da, yerlilerin çoğu Hint-Avrupalı bile değildi". Ayrıca Kura'nın sağ kıyısındaki çeşitli halkların "oldukça Ermenileşmiş olduğunu ve birçoğunun aslında Ermeni olduğundan şüphe edilemeyeceğini" belirtmektedir. Kura'nın sağ kıyısı MS 387'de Kafkasyalı Albanlar tarafından ele geçirildiğinde bu halkların çoğu hâlâ ayrı etnik varlıklar olarak anılmaktaydı.

Roma İmparatorluğu

Bakü, Gobustan'da Legio XII Fulminata tarafından bırakılan Roma yazıtı

Arnavutluk'un Antik Roma ile kalıcı bir ilişkisi vardı.

Bakü, Gobustan'daki Boyukdaş dağı yakınlarında bulunan ve Legio XII Fulminata'dan bahseden Latince kaya yazıtı, dünyanın bilinen en doğudaki Roma kanıtıdır. Arnavutluk'ta Romalılar ilk kez Hazar Denizi'ne ulaşmıştır.

Roma sikkeleri MS 3. yüzyılın sonuna kadar Kafkas Albanyası'nda tedavül etmiştir. MÖ 2. yüzyıl tabakasında ortaya çıkarılan iki denarii, Clodius ve Caesar tarafından basılmıştır. Augustus'un sikkeleri her yerde bulunur. Qabala hazineleri Otho, Vespasian, Trajan ve Hadrian'ın denarii'lerini ortaya çıkarmıştır.

MÖ 69-68'de Lucullus, Ermeni hükümdarı Tigranes II'nin üstesinden geldikten sonra Kafkas Albanyası sınırlarına yaklaştı ve yerine Pompey geçti.

MÖ 66-65 kışlamasından sonra Pompey İberya seferini başlattı. Bu sefer Strabon tarafından, sefere katılan Midilli'li Theophanes'in anlattıklarına dayanılarak rapor edilmiştir. Kamilla Trever'in ifadesine göre Pompeius, Azerbaycan'ın modern Qazakh Bölgesi'ndeki Alban sınırına ulaşmıştır. İgrar Aliyev, Cambysene olarak adlandırılan bu bölgenin o dönemde çoğunlukla hayvan yetiştiricileri tarafından iskan edildiğini göstermiştir. Alazan nehrinden geçerken Albanya Kralı Oroezes'in kuvvetleri tarafından saldırıya uğramış ve sonunda onları yenmiştir. Plutarkhos'a göre, Arnavutlar "kralın Cosis adında bir kardeşi tarafından yönetiliyordu, savaş yakın mesafeye gelir gelmez Pompeius'un üzerine atıldı ve göğüs zırhının kıvrımına bir ciritle vurdu; ama Pompeius onu vücudundan vurdu ve öldürdü". Plutarkhos ayrıca "savaştan sonra Pompeius'un Hazar Denizi'ne doğru yürümek için yola çıktığını, ancak sadece üç günlük yürüyüş mesafesindeyken çok sayıda ölümcül sürüngen tarafından geri çevrildiğini ve Küçük Ermenistan'a çekildiğini" bildirmiştir. Albanya'nın ilk kralları kesinlikle yerel kabile soylularının temsilcileriydi ve bu da onların Ermeni ve İranlı olmayan isimlerini (Yunan kaynaklarında Oroezes, Cosis ve Zober) kanıtlamaktadır.

Roma dönemindeki Kafkas Albanyası nüfusunun Kuzeydoğu Kafkasya halklarına ya da Güney Kafkasya halklarına ait olduğu düşünülmektedir. Strabon'a göre Albanlar, Kura nehrinin kuzeyinde yaşayan 26 kabileden oluşan bir gruptu ve her birinin kendi kralı ve dili vardı. MÖ 1. yüzyıldan bir süre önce birleşerek tek bir devlet haline gelmişler ve tek bir kral tarafından yönetilmişlerdir.

Strabon MÖ 1. yüzyılda Kafkas Albanları hakkında yazmıştır:

Günümüzde tüm kabileleri tek bir kral yönetmektedir, ancak eskiden çeşitli kabileler kendi dillerine göre kendi kralları tarafından ayrı ayrı yönetilirdi. Yirmi altı dilleri var, çünkü birbirleriyle kolay bir iletişim araçları yok.

Kafkas Albanyası MS 300 yıllarında Roma İmparatorluğu'nun bir vasalıydı

Albanya'dan Dionysius Periegetes (MS 2. veya 3. yüzyıl) de bahsetmiş ve Albanları İberyalılar ve Gürcüler tarafından yaşayan savaşçı bir ulus olarak tanımlamıştır.

1899 yılında Azerbaycan'ın Qalagah köyü yakınlarında Roma toreutiklerini içeren gümüş bir tabak kazılmıştır. Boyukdaş'ın güneydoğu kısmının (Bakü'ye 70 km) yakınındaki kaya yazıtı 2 Haziran 1948'de Azerbaycanlı arkeolog Ishag Jafarzadeh tarafından keşfedilmiştir. Efsane IMPDOMITIANO CAESARE-AVG GERMANIC L-IVLIVS MAXIMVS> LEG XII-FVL şeklindedir. Domitianus'un unvanlarına göre ilgili sefer 84 ile 96 yılları arasında gerçekleşmiştir. Yazıt Rus uzman Yevgeni Pakhomov tarafından incelenmiş ve ilgili seferin Derbent Kapısı'nı kontrol etmek için başlatıldığını ve XII Fulminata'nın ya daimi üssü olan Melitene'den ya da daha önce hareket etmiş olabileceği Armenia'dan yola çıktığını varsaymıştır. Pakhomov lejyonun Aras Nehri boyunca sürekli olarak bölgeye ilerlediğini varsaymıştır. Daha sonra 1956'da yayınlanan versiyon, lejyonun o sırada Kapadokya'da konuşlanmış olduğunu, yüzbaşının ise diplomatik bir görevle Arnavutluk'ta olabileceğini, çünkü Romalı komutanların Doğulu yöneticilerle görüşmeler için genellikle yüzbaşılar gönderdiğini belirtir.

1953 yılında Augustus'a ait on iki denarius ortaya çıkarılmıştır. 1958 yılında Şamaxı hazinesinde MS 82 yılında basılmış bir denarius ortaya çıkarılmıştır.

Roma imparatoru Hadrianus (117-138) döneminde Arnavutluk, İranlı göçebe bir grup olan Alanlar tarafından istila edilmiştir. Bu istila, Roma ile Arnavutlar arasında MS 140 yılında Antoninus Pius döneminde pekiştirilen bir ittifakı teşvik etti. Sasaniler MS 240 civarında bölgeyi işgal etti ancak birkaç yıl sonra Roma İmparatorluğu Kafkas Albanyası'nın kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Nitekim 297'de Nisibis Antlaşması, Kafkasya İberya'sı ve Arnavutluk üzerinde Roma himayesinin yeniden kurulmasını öngörüyordu. Ancak elli yıl sonra Roma, o zamandan beri Sasani İmparatorluğu'nun ayrılmaz bir parçası olarak kalan bölgeyi kaybetti.

Part dönemi

Part egemenliği altında bölgede İran'ın siyasi ve kültürel etkisi arttı. Roma'nın düzensiz hükümdarlığı ne olursa olsun, ülke artık -diğer Arsak kollarının hüküm sürdüğü İberya (Doğu Gürcistan) ve (Kafkasya) Albanya ile birlikte- pan-Arsak ailesi federasyonunun bir parçasıydı. Kültürel olarak, Artaksiyadlar döneminde olduğu gibi Helenizm'in baskınlığını şimdi "İranlılık" baskınlığı izliyordu ve semptomatik olarak, daha önce olduğu gibi Yunanca yerine Partça eğitimlilerin dili haline geldi. Bu dönemde 134 ve 136 yılları arasında Albanya, Medya ve Ermenistan'a saldıran ve Kapadokya'ya kadar nüfuz eden Alanlar tarafından bir akın yapıldı. Ancak Vologases muhtemelen para vererek onları geri çekilmeye ikna etti.

Sasani dönemi

252-253'te Kafkas Albanyası, Kafkas İberyası ve Büyük Ermenistan ile birlikte Sasani İmparatorluğu tarafından fethedildi ve ilhak edildi. Albanya, Sasani İmparatorluğu'nun bir vasal devleti haline geldi, ancak monarşisini korudu; Alban kralının gerçek bir gücü yoktu ve sivil, dini ve askeri otoritenin çoğu bölgenin Sasani marzbanında (askeri vali) bulunuyordu.

Roma İmparatorluğu MS 300 civarında birkaç yıllığına vasal bir devlet olarak Kafkas Albanyası'nın kontrolünü tekrar ele geçirdi, ancak daha sonra Sasaniler kontrolü yeniden ele geçirdi ve ardından Arap istilalarına kadar yüzyıllar boyunca bölgeye hakim oldu.

I. Şapur'un Nakş-ı Rüstem'deki üç dilli yazıtında listelenen Sasani eyaletleri arasında Arnavutluk'un da adı geçmektedir.

Dördüncü yüzyılın ortalarında Albanya Kralı Urnayr Ermenistan'a gelmiş ve Aydınlatıcı Gregory tarafından vaftiz edilmiştir, ancak Hıristiyanlık Albanya'da sadece yavaş yavaş yayılmış ve Albanya kralı Sasanilere sadık kalmıştır. Ermenistan'ın Bizans ve İran arasında bölünmesinden sonra (MS 387'de), Albanya Sasanilerin yardımıyla Artsakh ve Utik de dahil olmak üzere Kura nehrinin Araks nehrine kadar olan tüm sağ kıyısını Ermenistan'dan ele geçirmeyi başardı.

5. yüzyılın ortalarında Sasani Kralı 2. Yezdegerd, Hıristiyanların kısa süre önce Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul eden Roma İmparatorluğu ile ittifak yapmasından korkarak imparatorluğundaki tüm Hıristiyanların Zerdüştlüğe geçmesini gerektiren bir ferman çıkarmıştır. Bu durum Ermeniler ve Gürcülerle birlikte Arnavutların da isyan etmesine yol açtı. Avarayr Savaşı'nda, Hıristiyanlığa bağlı Kafkas Albanyası, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşan müttefik kuvvetler Sasani ordusu karşısında yenilgiye uğradı. Ermeni soylularının çoğu Albanya'nın dağlık bölgelerine, özellikle de Sasani İran'ına karşı bir direniş merkezi haline gelen Artsakh'a kaçtı. Alban devletinin dini merkezi de buraya taşındı. Ancak Yezdegerd II'nin akrabası olan Arnavutluk Kralı Vache, Zerdüştlüğe dönmeye zorlanmış, ancak kısa süre sonra tekrar Hıristiyanlığa dönmüştür.

The History of the Country of Albania'ya göre Peroz, Arnavutluk kralı Vache II'ye Perozapat ("Peroz şehri" veya "Müreffeh Peroz") şehrini inşa ettirmesini emretmiştir. Ancak, Kafkas Albanya Krallığı 460'ların ortalarında Vaçe II'nin bir isyanını bastırdıktan sonra Peroz tarafından ortadan kaldırıldığı için bu pek olası değildir. Görünüşe göre şehir, Kafkas Albanyası'ndaki yönetici ailenin ortadan kaldırılmasından sonra Peroz'un kendisi tarafından kurulmuştur. Daha güvenli konumu nedeniyle, İranlı marzbanların yeni ikametgahı haline getirildi. Albanya, Vaçagan III'ün (hükümdarlığı 485-510) Peroz'un kardeşi ve halefi Balaş (hükümdarlığı 484-488) tarafından tahta çıkarıldığı 485 yılına kadar kralsız kaldı. 552 yılında Alban Katolikosunun makamı da Partaw'a nakledildi.

5. yüzyılın sonunda, Parthia'nın yönetici hanedanının bir kolu olan Albanya'nın eski Arsacid kraliyet hanedanı yok oldu ve 6. yüzyılda yerini Sasanilerin soyundan geldiğini iddia eden Pers veya Parth Mihranid ailesinin prensleri aldı. Farsça Arranshah (yani Arnavutluk'un Farsça adı olan Arran Şahı) unvanını aldılar. Yönetici hanedan adını Sasanilerin uzaktan akrabası olan Pers kurucusu Mihran'dan almıştır. Mihranid hanedanı 821-22 yılına kadar Müslüman egemenliği altında yaşamıştır.

6. yüzyılın sonları ile 7. yüzyılın başlarında Arnavutluk toprakları Sasani Persi, Bizans ve Hazar Hanlığı arasındaki savaşların arenası haline gelmiş, son ikisi sık sık Sasani Persi'ne karşı müttefik olarak hareket etmiştir. 628 yılında, Üçüncü Pers-Türk Savaşı sırasında Hazarlar Arnavutluk'u işgal etti ve liderleri Ziebel kendisini Arnavutluk Lordu ilan ederek tüccarlardan ve Kura ve Araxes nehirlerindeki balıkçılardan "Pers krallığının arazi tahririne uygun olarak" vergi aldı. Transkafkasya'nın çoğu Arapların gelişinden önce Hazar egemenliği altındaydı. Ancak diğer bazı kaynaklar Hazarların daha sonra siyasi istikrarsızlık nedeniyle bölgeyi terk ettiğini belirtmektedir.

Peter Golden'a göre, "kalıcı yerleşimlere dair kesin referanslar olmamasına rağmen, Türk göçebelerin sürekli baskısı Hazar döneminin tipik bir özelliğiydi", Vladimir Minorsky ise İslami zamanlarda "Şirvan ve Şakki arasında uzanan Kabala kasabasının Hazarların muhtemelen yerleştiği bir yer olduğunu" belirtmiştir.

Ermeni siyasetinin, kültürünün ve medeniyetinin etkisi

Ermeni siyaseti, kültürü ve medeniyeti Kafkas Albanyası'nın (Ermenice Aghvank) tüm tarihinde kritik bir rol oynamıştır. Bunun nedeni, Ermenistan Krallığı'nın MS 387'de Pers ve Bizans tarafından bölünmesinin ardından Artsakh ve Utik Ermeni eyaletlerinin Ermeni krallığından ayrılarak Persler tarafından Aghvank (Arran) adı verilen tek bir eyalete (marzpanate) dahil edilmesidir. Bu yeni birim şunları içeriyordu: Kura Nehri ile Büyük Kafkasya arasında bulunan orijinal Kafkas Albanyası; Hazar kıyısı boyunca yaşayan kabileler; ve artık Ermenistan'dan ayrılmış iki bölge olan Artsakh ve Utik.

Ermeni keşiş Mesrop Maştots, Ermeni alfabesini yarattıktan sonra 5. yüzyılda Gargarean ("Kafkas Albanyası") alfabesini icat etmiştir (Francesco Maggiotto'nun eseri, 1750-1805).

Ermeni ortaçağ atlası Ashkharatsuits (Աշխարացույց), 7. yüzyılda Anania Shirakatsi (Անանիա Շիրակացի, ancak bazen Movses Khorenatsi'ye de atfedilir) tarafından derlenmiştir, Artsakh ve Utik'i, Ermeni Krallığı'ndan ayrıldıkları varsayılmasına ve yazıldığı dönemde Kafkas Albanyası ve İran ile siyasi ilişkilerine rağmen Ermenistan'ın vilayetleri olarak sınıflandırır. Şirakatsi, Artsakh ve Utik'in "şimdi Ermenistan'dan ayrıldığını" ve "Ağvank "a dahil olduğunu belirtir ve bu yeni varlığı Kura nehrinin kuzeyinde yer alan eski "Ağvank'tan" (Բուն Աղվանք) ayırmaya özen gösterir. Kura'nın kuzeyindeki orijinal kabilelerden daha homojen ve daha gelişmiş olduğu için, Ermeni unsuru Kafkas Albanyası'nın siyasi hayatını ele geçirdi ve giderek kendi dilini ve kültürünü empoze edebildi.

Artsakh ve Utik'in Ermeni nüfusu, eyaletlerin tüm siyasi, sosyal, kültürel ve askeri yapısı gibi yerinde kaldı. 5. yüzyılda erken ortaçağ tarihçisi Khorenatsi (Խորենացի), Artsakh ve Utik nüfusunun Ermenice konuştuğunu ve Kura Nehri'nin kendi deyimiyle "Ermenice konuşmanın sınırını" işaret ettiğini ifade etmektedir (. . զեզերս հայկական խօսիցս). ancak bu, nüfusunun yalnızca etnik Ermenilerden oluştuğu anlamına gelmez.

MS 387'den sonra Kafkas Albanyası hakkında bilinen az şey, Eski Ermenice metin Ağvank Ülkesi Tarihi'nden gelmektedir (Պատմություն Աղվանից Աշխարհի) Ermeni yazar Movses Kaghankatvatsi (Movses Daskhurantsi olarak da bilinir) tarafından yazılmıştır, özünde Ermenistan'ın Artsakh ve Utik vilayetlerinin tarihidir. Khorenatsi'yi tekrarlayan Kaghankatvatsi, "Aghvank"/"Albania" isminin Ermeni kökenli olduğundan bahseder ve bunu Ermenice "aghu" (աղու, "nazik", "yardımsever" anlamına gelir) kelimesiyle ilişkilendirir. Khorenatsi, "aghu "nun Ermeni Kralı I. Vologases'in (I. Vagharsh) Ermenistan sınırındaki kuzeydoğu vilayetlerine vali olarak atadığı Prens Arran'a verilen bir lakap olduğunu belirtir. Khorenatsi'nin aktardığı bir efsaneye göre Arran, Ermenistan'ın Syunik eyaletindeki Siunidlerin atası Sisak'ın soyundan geliyordu ve dolayısıyla Ermenilerin atalarının adı olan Ata Hayk'ın büyük torunuydu. Kaghankatvatsi ve bir başka Ermeni yazar Kirakos Gandzaketsi, Arranshahik'leri "Haykazyan hanedanı" olarak adlandırarak Arran'ın Hayk'ın soyuna ait olduğunu teyit etmektedir.

Karabağ'daki Amaras Manastırı, 5. yüzyılda Mesrob Maştots'un Ermeni alfabesini kullanan ilk okulu kurduğu yer.

Kaghankatvatsi'nin Tarihi'nde ve erken ortaçağ Ermeni yazarı Agathangelos'un tarihi metninde, Ağvank Krallığı'nın feodal sistemi, siyasi terminolojisi de dahil olmak üzere Ermeniceydi. Ermenistan'da olduğu gibi, Ağvank soyluları nakharar (նախարար), azat (ազատ), hazarapets (հազարապետ), marzpets (մարզպետ), shinakans (շինական) vb. terimlerle anılır.

Daha sonra Kaghankatvatsi'nin Tarihinde bahsedilen prens aileleri, Ermenistan'ın aristokratik hiyerarşisini tanımlayan Ermenistan Krallığı'nın "Gahnamak" (doğrudan çeviri: "Taht Listesi", Kol. Գահնամակ) adlı Rütbeler Tablosuna dahil edilmiştir. Kafkas Albanyası'nın prens aileleri de Ermenistan Krallığı'nın "Zoranamak" (Arm. Զորանամակ) adı verilen ve savaş zamanlarında önemli aristokrat ailelerin Ermeni Kralı karşısındaki askeri yükümlülüklerini belirleyen Ordular Tablosu'na dahil edilmiştir.

Ermenistan'da olduğu gibi, "Alban" ruhban sınıfı, ruhban hiyerarşisi için yalnızca Ermenice kilise terimleri kullanmıştır (katholikos/կաթողիկոս, vardapet/վարդապետ, sargavag/սարգավագ, vb. ) Tarih'te geçen yer adlarının hepsi olmasa da çoğu Ermenice'dir. Çoğu kasaba, köy, dağ ve nehir adları morfolojik olarak Ermeniceye özgü olmakla kalmayıp, aynı yer adları tarihi Ermenistan'ın diğer bölgelerinde de bulunmuştur ve halen de bulunmaktadır. Bunlar arasında kasabalar için kert ("kasaba") kökü (Kol.: կերտ, örneğin Dastakert, Hnarakert - Tigranakert veya Dağlık Karabağ'daki modern Stapanakert ile karşılaştırın), köyler için şen ve kan (köy) (Kol. շեն ve կան, örneğin Karaşen veya Dyutakan) vb.

Kağankatvatsi Tarihi'ndeki çoğu yönetici, halk ve din adamının ilk isimleri Ermeniceye özgüdür. Bu isimlerin birçoğu yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmüş ve halen sadece modern Ermeniler tarafından kullanılmaktadır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: Vaçagan (Վախագան), Vaçe (Վաչե), Bakur (Բակուր), Taguhi (Թագուհի), Vrtanes (Վրթաննես), Viro (Վիրո), Varaz-Trdat (Վարազ-Տրդաթ), Marut (Մարութ) vb. Bu isimlerden bazıları Ermeniceden ortak kelimeler olarak çevrilebilir: örneğin Taguhi "kraliçe" ve Varaz "yaban domuzu" anlamına gelir. Aslında, Ermeniler günümüzde doğrudan Ağvank Krallığı'na atıfta bulunan Ağvan (Աղվան) ilk adını kullanmaktadır.

Bölünmeden sonra, Kafkas Albanyası'nın başkenti Kura Nehri'nin doğu kıyısındaki topraklardan (Ermeniler tarafından "Ağvank Proper" olarak adlandırılır, Kol. Բուն Աղվանք) eski Ermeni vilayeti Utik'te bulunan Partav'a taşındı. Bunu, Arnavutluk Krallığı'nın dini liderinin (Katholikos) Kura'nın kuzeyindeki topraklardan Partav'a nakledilmesi izledi.

Albanya Krallığı 4. yüzyılın başında, MS 301'de Ermenistan'ı ilk Hıristiyan devlet olarak vaftiz eden Ermeni müjdeci Aziz Aydınlatıcı Gregory'den (Kol. Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ) başkası tarafından Hıristiyanlığa dönüştürülmüştür. MS yaklaşık 330 yılında, Aziz Gregory'nin torunu, Ermenistan'ın doğu eyaletlerinin ekümenik başkanı Aziz Grigoris, Ağvank Krallığı için piskopos olarak atanmıştır. Grigoris'in kalıntılarını barındıran Amaras Manastırı, Dağlık Karabağ'daki en eski tarihli anıt olarak ayakta durmaktadır. Amaras, Aziz Gregory tarafından başlatılmış ve Aziz Grigoris'in kendisi tarafından tamamlanmıştır.

Geleneğe göre Amaras Manastırı, 5. yüzyılın başlarında Ermeni alfabesinin mucidi Aziz Mesrob Maştots tarafından açılan tarihi Ermenistan'daki ilk Ermeni okuluna ev sahipliği yapmıştır. Aziz Mesrob Maştots, Artsakh ve Utik'te İncil'i vaaz etme konusunda yoğun bir şekilde aktifti. Movses Kaghankatvatsi'nin Tarihi, Aziz Maştots'un misyonuna dört ayrı bölüm ayırır ve ondan "aydınlatıcı" ve "aziz" olarak bahseder (Birinci Kitap 27, 28 ve 29. bölümler ve İkinci Kitap 3. bölüm). Genel olarak, Aziz Mesrob Arnavutluk Krallığı'na üç gezi yapmış ve burada sadece Artsakh ve Utik Ermeni topraklarını değil, aynı zamanda Kura Nehri'nin kuzeyindeki bölgeleri de gezmiştir.

Kaghankatvatsi'nin Tarihi, yetki alanı Artsakh ve Utik'ten Kura Nehri'nin kuzeyindeki bölgelere, "orijinal", "Ermeni öncesi" Kafkas Albanyası topraklarına kadar uzanan Ağvank Kilisesi üzerindeki Ermeni etkisini anlatmaktadır. Bunun sonuçlarından biri, Ermeni dilinin giderek kilise ve devlet dili olarak Alban dilinin yerini almasıydı (tabii eğer ilk başta tek bir "Alban" dili varsa ki bu da şüphelidir çünkü Albanya/Ağvank nüfusunun 26 farklı kabileden oluştuğu belirtilmektedir). Aynı 7. yüzyılda Ermeni şair Davtak Kertogh, Büyük Prens Janşer'in Ölümü Üzerine Ağıt'ını yazar ve her bölüm alfabetik sıraya göre Ermeni harflerinden biriyle başlar.

Hıristiyanlaştırma

Arnavutluk'un çok tanrılı dini, Interpretatio Romana tarafından Sol, Zeus ve Luna olarak belirlenen üç ilaha tapınmaya odaklanmıştı.

Movses Kaghankatvatsi'ye göre Hıristiyanlık Kafkas Albanyası'na erken bir tarihte, 1. yüzyılda girmeye başlamıştır. Bölgedeki ilk Hıristiyan kilisesi, Edessalı Thaddeus'un öğrencisi Aziz Eliseus tarafından Gis adlı bir yerde inşa edilmiştir. Ermenistan'ın Hıristiyanlığı devlet dini olarak kabul etmesinden kısa bir süre sonra (MS 301), Kafkas Alban Kralı Urnayr, Ermenistan'ın ilk Patriği Aziz Aydınlatıcı Gregory'den vaftiz almak için Ermeni Apostolik Kilisesi'ne gitti.

Kral Vaçagan III, kiliseye bazı iç meselelerde yasal haklar tanıyan bir sinod aracılığıyla Kafkas Albanyası'na Hıristiyanlığın yerleştirilmesine yardımcı oldu. MS 498'de (diğer kaynaklarda MS 488) Aluen (Ağuen) adlı yerleşim yerinde (bugünkü Azerbaycan'ın Ağdam İlçesi) bir Alban kilise konseyi toplanarak Hıristiyanlığın Albanya'daki konumunu daha da güçlendiren yasaları kabul etti.

Alban kilise mensupları Kafkasya ve Pontus bölgelerindeki misyonerlik çalışmalarına katıldılar. Katolikos İsrail, 682 yılında Kuzey Kafkasya Hunlarının hükümdarı Alp İluetuer'i Hıristiyanlığa döndürmek için başarısız bir heyete liderlik etti. Alban Kilisesi Kutsal Topraklar'da bir dizi manastıra sahipti. 7. yüzyılda, Arnavutluk hükümdarı Varaz-Grigor ve "ulusu" İmparator Herakleios tarafından Gardman'da vaftiz edilmiştir.

Nerses'in 705'te devrilmesinden sonra, Kafkas Albanyalı seçkinler, 590'dan önce olduğu gibi, Katolikoslarını Ermenistan Patriği aracılığıyla atama geleneğini yeniden kurmaya karar verdiler. Bu olay genellikle Kafkas Albanyası Kilisesi'nin lağvedilmesi ve mezhepsel statüsünün Ermeni Apostolik Kilisesi bünyesindeki bir Katolikliğe indirgenmesi olarak kabul edilir.

Gabala (Yunanca: Kabalaka) bu vilayet Lpinadan güneyde, tarihi Eceri vilayetinden kuzeyde, Şeki ve Çola vilayetleri arasındaki araziyi kapsıyordu. Bu vilayette Albanya'nın başkenti Gebele şehri bulunuyordu ki, bu konuda ilk kez MS 1. yüzyılında Büyük Plinius haber verir. Gebele antik dönemden Erken Ortaçağa - 5. yüzyıla kadar Albanya'nın başkenti, Alban Arşakilerinin konutu ve Alban arşipiskoposunun karargahı olmuştur. 510 yılında Alban Arşakileri kendi hakimiyetini tamamladıktan sonra Gabala Sasanilerin belirledikleri merzbanların karargahına dönüştürülür ve buraya Gabala hem de Vostan-i-merzban olarak adlandırılır. 5. yüzyıl Aluen kilise meclisi ve 8. yüzyıl Partav (Berde) kilise meclisi tablolarında Gabala piskoposlarından Manase (5. yüzyıl) ve İohan'nın (8. yüzyıl) isimleri de var. Gebele vilayetinin dini-ideolojik açıdan önemini şöyle bir olgu da gösteriyor ki, Aluen (488 yılı) ve Partav (705 yılı) kilise kurultayları katılımcılar listesinde arşipiskoposun imzasından sonra Gabala'nın imzası yer alır. 8.-9. yüzyıllarda Gabala piskoposları Arnavut kilisesinin patriarşları olmuşlardı.

İslami dönem

Sasani Arnavutluğu, 7. yüzyılın ortalarında İran'ın İslami fethine uğradı ve Raşidun Halifeliği'ne dahil edildi. Mihranid hanedanının en önde gelen hükümdarı olan Arnavutluk Kralı Cavanşir, Halife Osman'ın Arap istilasına karşı Sasani İran'ının yanında savaştı. Güneyde Arap istilası ve kuzeyde Hazar saldırısı tehdidiyle karşı karşıya kalan Cavanşir, halifenin hükümdarlığını tanımak zorunda kaldı. Araplar daha sonra bölgeyi Ermenistan ile tek bir vali altında yeniden birleştirdi.

8. yüzyıla gelindiğinde, "Albanya" tamamen coğrafi ve unvansal bir dini çağrışıma indirgenmişti ve ortaçağ Ermeni tarihçileri tarafından bu şekilde anılıyordu; onun yerine Ermeni prensliği ve Haçen krallığı gibi bir dizi prensliğin yanı sıra çeşitli Kafkas, İran ve Arap prenslikleri ortaya çıktı: Şeddadiler prensliği, Şirvan prensliği, Derbent prensliği. Bölgenin büyük bir kısmı 890'dan 929'a kadar Pers Sacid Hanedanlığı tarafından yönetilmiştir. Nümizmatik ve tarihi kanıtlara göre bölge zaman zaman Abbasilerin Ermenistan eyaletinin bir parçası olmuştur.

Dönemin erken Müslüman yönetici hanedanları arasında Rawadidler, Sajidler, Salaridler, Şaddadidler, Şirvanşahlar ve Şeki ve Tiflis emirlikleri yer almaktadır. Erken ortaçağda Arran'ın başlıca şehirleri Barda (Partav) ve Gence idi. Barda 10. yüzyılda önem kazanmış ve bir darphaneye ev sahipliği yapmıştır. Barda, Rusların Hazar seferlerinin bir sonucu olarak 10. yüzyılda Ruslar ve İskandinavlar tarafından birkaç kez yağmalanmıştır. Barda bu akınlardan sonra hiçbir zaman canlanamadı ve başkent olarak yerini 1221 yılında Moğollar tarafından yağmalanan Baylakan'a bıraktı. Bundan sonra Gence öne çıkmış ve bölgenin merkezi şehri haline gelmiştir. Şeddâdî hanedanının başkenti olan Gence, hanedanın hüküm sürdüğü dönemde "Arran'ın ana şehri" olarak kabul edilmiştir.

Arran toprakları Selçuklu İmparatorluğu'nun, ardından da İldegizid Devleti'nin bir parçası oldu. Kısa bir süre Harizmli hanedanı tarafından ele geçirilmiş ve ardından 13. yüzyılda Moğol Hülagü imparatorluğu tarafından istila edilmiştir. Daha sonra Çobanî, Celayirî, Timurî ve Safevî devletlerinin bir parçası olmuştur.

Azerbaycan tarih yazımında

Kafkas Albanyası'nın tarihi, Batı ve Rus akademik ve analitik çevrelerinde eleştirilere maruz kalan ve genellikle "tuhaf" ve "beyhude" olarak nitelendirilen Azerbaycan revizyonist teorilerinin önemli bir konusu olmuştur.

Rus tarihçi ve antropolog Victor Schnirelmann, "The Albanian Myth" başlıklı makalesinde, Azerbaycanlı akademisyenlerin "Dağlık Karabağ ve Ermenistan'da yaşamış önde gelen Ortaçağ Ermeni siyasi liderlerini, tarihçilerini ve yazarlarını "Arnavut" olarak yeniden adlandırdıklarını" belirtmektedir. Schnirelmann, bu çabaların ilk olarak 1950'lerde başladığını ve "erken ortaçağ Dağlık Karabağ nüfusunu Ermeni miraslarından koparmaya" ve "Azerbaycan'ı Ermeni tarihinden arındırmaya" yönelik olduğunu savunuyor. 1970'lerde Azerbaycan, Sovyet Azerbaycan'ındaki Ermeni tarihi mirasını görmezden gelme, küçümseme veya gizlemeden, keyfi bir şekilde "Kafkas Arnavutlarını" modern Azerbaycanlıların ataları olarak ilan ederek Azerbaycan kültürünün örnekleri olarak yanlış atfetme ve yanlış nitelendirmeye geçiş yapmıştır. Bu bağlamda, Carnegie Endowment for International Peace'de akademisyen olan Thomas de Waal, Azerbaycan'ın tarihsel revizyonizminin siyasi bağlamı hakkında yazmaktadır:

Bu oldukça tuhaf argüman, Dağlık Karabağ'ın aslında Kafkas Albanı olduğu ve Ermenilerin burada hiçbir hak iddia etmediği yönünde güçlü bir siyasi alt metne sahiptir.

Schnirelmann, Azerbaycanlı akademisyenler tarafından kullanılan önemli bir revizyonist yöntemin, "Ermeni devleti teriminin rutin ve sistematik olarak kaldırıldığı ve yerine "Arnavut devleti" teriminin konulduğu eski ve ortaçağ kaynaklarının yeniden yayınlanması" olduğunu belirtmektedir. Amerikalı yazar George Bournoutian, "Azerbaycan'ın en önde gelen Ermeni düşmanı" lakabını kazanan Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Ziya Bunyadov tarafından bunun nasıl yapıldığına dair örnekler vermektedir.

De Waal'a göre:

Buniatov'un akademik referansları şüpheliydi. Kafkas Albanyası üzerine 1960 ve 1965 yıllarında yayınladığı iki makalenin doğrudan intihal olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Kendi adı altında, Batılı akademisyenler C.F.J. Dowsett ve Robert Hewsen tarafından orijinalleri İngilizce olarak yazılmış iki makalenin çevirilerini atıfta bulunmadan yayınlamıştı.

Rowan College'dan bir tarihçi olan ve bu alanda otorite olarak kabul edilen Hewsen, Armenia: A Historical Atlas, University of Chicago Press tarafından yayınlanmıştır:

Akademisyenler, Bakü'de basılan Azeri, Fars ve hatta Rus ve Batı Avrupa kaynaklarının Sovyet ve Sovyet sonrası Azeri baskılarını kullanırken dikkatli olmalıdır. Bunlar Ermenilere yapılan atıfları çıkarmak için düzenlenmiş ve son yıllarda çok sayıda dağıtılmıştır. Araştırmacılar bu tür kaynakları kullanırken mümkün olduğunca Sovyet öncesi baskıları aramalıdır.

- Robert Hewsen

De Waal'a göre Bunyadov'un öğrencisi Farida Mammadova, "Alban teorisini aldı ve Ermenileri Kafkasya'dan tamamen çıkarmak için kullandı. Kafkas Albanyası'nı şu anda Ermenistan Cumhuriyeti olan bölgeye yerleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki tüm o topraklar, kiliseler ve manastırlar, hepsi Alban'dı. Saldırıya uğramayan hiçbir kutsal Ermeni gerçeği kalmamıştı". De Waal, Mammadova'yı "Azerbaycan'da gerçekten de çok kör bir enstrüman haline gelen" şeyin sofistike bir ucu olarak tanımlıyor. Hem Ziya Bunyadov hem de Farida Mammadova Ermeni karşıtı açıklamaları ve broşürleriyle tanınıyor.

Azerbaycan'daki tarihsel revizyonizm, Sovyet ve Sovyet sonrası Azerbaycan'daki Ermeni anıtlarına yönelik kültürel vandalizm de dahil olmak üzere sahada bir dizi politikayı destekledi. Azerbaycan topraklarında "khachkar" olarak bilinen Ermeni anıt taş haçları, Azerbaycan'ın bağımsızlığından önce ve sonra düzenli olarak "Kafkas Albanı" olarak yanlış tanıtıldı. Dahası, Ermeni haçkarlarının Kafkas Albanyası'nın sözde Ermeni olmayan anıtları olarak yanlış nitelendirilmesi, Nahçıvan'daki Ermeni tarihi eserlerine yönelik kültürel vandalizm eylemleriyle ilişkilendirilmiştir. Nahçıvan'daki Haçkar yıkımı, Azerbaycan hükümetinin Nahçıvan'ın Julfa (Ermenice'de Jugha olarak bilinir) kasabası yakınlarındaki binlerce Ermeni haçkarıyla birlikte Julfa'daki Ermeni mezarlığını tamamen yıkmaya yönelik sistematik kampanyasına atıfta bulunmaktadır. Ermenilerin Azerbaycan'ın anıtları yıkmak ve ortadan kaldırmak için sistematik bir kampanya yürüttüğüne dair iddiaları ilk olarak 1998'in sonlarında ortaya çıktı ve bu suçlamalar 2002 ve 2005'te yenilendi. Chicago Üniversitesi'nde antropoloji doçenti olan antropolog Adam T. Smith, haçkarların kaldırılmasını "insanlığın geçmişiyle olan ilişkisinde utanç verici bir olay, Azerbaycan hükümetinin hem açıklama hem de onarım gerektiren içler acısı bir eylemi" olarak nitelendirdi. Smith ve diğer akademisyenlerin yanı sıra bazı ABD Senatörleri de UNESCO ve diğer kuruluşlara Azerbaycan hükümetini kınayan bir mektup imzaladı. Azerbaycan ise anıtların Ermeni değil Kafkas Alban kökenli olduğunu ve Thomas De Waal'a göre bunun "mezarlığı tarih savaşlarındaki bir eylemden" korumadığını iddia ediyor.

Azerbaycan'da Kafkas Albanyası'na ilişkin revizyonist teoriler kullanılarak gerçekleştirilen Ermeni karşıtı kültürel vandalizm, Norveçli arkeologların Şeki kenti yakınlarındaki Kiş köyünde bir Ermeni-Gürcü kilisesinin restorasyonunda görev aldığı kuzey Azerbaycan'da da kaydedilmiştir. Azeriler kilisenin duvarlarındaki Ermenice yazıları silmiş, bu da Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın resmi şikayetine yol açmıştır.

Ayrıca, Kafkas Albanyası hakkındaki revizyonist teoriler, Azerbaycan devlet adamları tarafından, kısmen Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında bulunan Gürcü ruhani ve tarihi bir anıt olan David Gareja manastır kompleksinin toprak statüsü konusunda devam eden Azerbaycan-Gürcistan anlaşmazlığında da kullanılmıştır. David Gareja, Doğu Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in yaklaşık 60-70 km güneydoğusunda, Gareja Dağı'nın yarı çöl yamaçlarında yer alan kayadan oyma bir Gürcü Ortodoks manastır kompleksidir. Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Giorgi Manjgaladze, Gürcüler için tarihi ve kültürel önemi nedeniyle Gürcistan'ın David Gareja'nın geri kalanı için başka toprakları takas etmeye istekli olacağını öne sürdü. Bakü bu toprak takasını kabul etmedi ve Nisan 2007'de Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Khalaf Khalafov Bakü'de düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan'ın David Gareja da dahil olmak üzere "sınır bölgeleri üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesinin söz konusu olmadığını" söyledi. Khalafov daha sonra manastırın "Azerbaycan'ın en eski sakinleri olduğuna inanılan Kafkas Albanlarına ev sahipliği yaptığını" belirtti. Gürcü sanat tarihçisi Dimitri Tumanishvili bu iddiayı reddetti ve kompleksin "Gürcü ustaların eserleriyle kaplı olduğunu" belirtti. "Her yerde altıncı yüzyıla kadar uzanan Gürcü yazıtları var" diyen Tumanishvili, "Orada başka bir kültürün izi yok. Bundan sonra başka bir kanıta ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum" dedi.

Dil

Bugünkü Azerbaycan ve Dağıstan'ın tamamı ile Ermenistan, Gürcistan, İran, Çeçenistan topraklarının yarısını kapsayan geniş bir alanda hüküm süren Albanya'da Strabon ve diğer kaynaklarca 26 lehçe - şive konuşulmaktaydı. Albanya'da kullanılan dillerin kökeni konusundaki araştırmalar derin olmamakla birlikte birkaç yönde ilerlemektedir. Tarihçi ve dilbilimcilerin bir kısmı tarafından Alban dilinin Nah-Dağıstan dillerine Lezgi dillerine mensup olduğu, diğer tarihçi ve dilbilimciler tarafından ise Farsça veya Lezgice kökenli olduğu ileri sürülmektedir. Azerbaycanlı araştırmacılar tarafından ise Alban yazısı ve dilinin Eski Türkçenin şivelerinden biri olabileceği iddiası ortaya atılmış ve Albanya'nın Türk olduğu da ihtimaller arasında sayılmıştır.

Nüfusu

Yunan Tarihçi Strabon'un bilgisine göre Albanya, nüfusu 26 dilde konuşan aşiretlerden ibaretti. Kaynaklarda Albanya'da yaşayan halk ve aşiretler sırasında Utiler, Gargarlar, Amazonlar, Sovdeler, Kaspiler, Maklar, Sisaklar, Mardlar ve Amardlar, Keller ile Lekler isimleri baştadır. İlk asırlardan başlayarak Sasani şahlarının talimatı ile Albanya'ya bir takım İran aşiretleri taşınmıştır. 3. ve 4. yüzyıldan başlayarak kuzeyden yeni Türk boyları Derbent Geçidinden gelmiştir. Bu boyların arasında Hunlar, Barsiller, Hazarlar gibi halklar bulunmaktadır. Özellikle Subar boyları Albanya'nın eski başkenti Gabala çevresinde yerleşmişler. Bu yüzden de Erken Orta Çağ kaynakları Gabala'yı bazen Gabala-Subar olarak adlandırmıştır. Arapların gelişine kadar Albanya nüfusu Kafkas dilleri, Türk dilleri ve İran dilleri konuşan halklar olmak üzere üç bölümden oluşuyordu.

Hala Albanya ülkesinin yerel halkı olan Alban halkı bulunmuş değildir. Çoğu zaman Albanların kendileri ile özdeşleştirilen en büyük Alban aşiretlerinden biri Utilerdir ancak bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Uzmanlar belirtmektedir ki "Alban" ismini Türk boylarına olması daha muhtemeldir. Çünkü şu anda Orta Asya'da Kazakistan'da Alban adlı Türk bir kabile yaşamaktadır. Ayrıca Çuvaşların kendi yaratılışları hakkında yazılan destanda Çuvaşların oluşumu hakkında konuşulurken, atalarının Kafkas dağları tarafından gelmiş oldukları belirtiliyor. Son dönemlerde yapılan bilimsel araştırmalar sonucu Albanların Türk kökenli toplum olması anlamlı şekilde kanıtlanmıştır.

Tarihi ve siyasi coğrafyası

Anatoli Petroviç Novoseltsev ve Z. İ. Yampolski'e göre, Erken Ortaçağda Albanyanın kapsadığı bölge, şimdiki Azerbaycan'ın, aynı zamanda Ermenistan'ın, Dağıstan'ın ve Doğu Gürcistan'ın topraklarına dahildi.

Ermeni iddialarına göre, eski devirlerde ve Erken Ortaçağda Azerbaycan arazisi Kür Nehrinin sadece kuzeyinde (Kür'ün sol kıyısında) yerleşmişti, yani bu iddiaya göre Kür ve Aras nehirleri arasındaki arazi eskiden Ermenilerin olmuştur. Sadece 387 yılından sonra bu topraklar Albanya'nın bünyesine geçmiş, fakat etnik, siyasi ve kültürel açıdan önceki gibi Büyük Ermenistan'ın Doğu eyaletleri olmuştur.

Gürcü bilim adamlarının eski kanaatine göre Kür'ün sol kıyısındaki Albanya topraklarının batı bölümü Gürcistan olmuştur. Yeni Gürcü bilimsel onayına göre ise (yazarı D.L. Musxelişvili) Ermeni araştırmacıların "cömertçe pay verdikleri" dedikleri sol sahil Albanyasının arazisi, ayrıca Kür'ün sol sahilindeki Azerbaycan topraklarının batı bölümü, ayrı ayrı dönemlerde ise hepsi Gürcistan toprakları olmuştur.

İdari dağılım açısından Albanya vilayetlere ve eyaletlere bölünmüştü. Birkaç vilayet eyalet oluşturuyordu. 7. yüzyıl Ermenistan coğrafyasında gösterildiğine göre Albanya'nın sol sahil arazisi 11 vilayetten ibaret idi. Alban kaynakları bunlardan dördü hakkında bilgi veriyor: Gebele, Şeki, Kambisena ve Eceri.

Bunlardan en büyük ve siyasi açıdan en önemlileri vilayetlər sayılıyordu. Üç vilayet (Gebele, Şeki, Kambisena) hem de idari kilise birimleri -piskoposluktu- bunların da temsilcileri (piskoposlar) tüm Alban kilise meclislerinde yer alıyorlardı. Solsahil Albanyasına adı geçen vilayetlerden başka, iki ülke (Lpina ve Çola) dahil idi. Feride Memhmedova böyle düşünüyor ki, Çola (Kırsal) adı İran kökenli kelimeden oluşmuştur. Fakat G. Geybullayev belirtiyor ki, Çola sözü Türkçe kökenli "çul" kelimesinden türemiştir.

Vilayetler

Çola

Bu vilayet Çola (Derbent) geçidinden güneye doğru, yaklaşık Beşparmak Dağını ve Hazar kıyısı şeridini kapsıyordu. Vilayetin büyük şehirleri Çola ve Derbent idi. Movses Kagankatvatsi, Çola'nın stratejik öneminden başka, bütün Kafkasya'da ilk Hristiyanlık ocaklarından biri olarak ideolojik açıdan önemli önemi konusunda da bilgi veriyor.

Lpina

Çola'nın Kuzey-Batısında, Çola ile Şeki arasında bulunan bölge. Bu arazi hemen hemen baştan başa fındık, ceviz ağaçları ile zengin ormanlarla kaplıydı. Albanya'nın stratejik anlamda önemli olan Lpina ve Çola ülkede merkezi hükûmet olmadığı dönemlerde bağımsız devlete çevrilmişlerdir (551-630 yılları). Cavanşirin ve Varaz hakimiyeti döneminde ise Lpina ve Cola yeniden Albanya'nın ayrılmaz stratejik vilayetleri olmuşlardı.

Kambisena

Yunan yazarlarının Kambisna, Ermeni yazarların ise Kambeçan olarak adlandırdığı arazi Albanyanın kuzey batısında, İberya sınırında bulunuyordu. Kambisena Kuzey - Batı Alazan ve İori nehirlerinin orta akarsularından, Güneyde Kür Nehrine kadar, Doğu'da ise Alazan, Kür ve İori nehirlerinin kavşağında dek araziyi kapsıyordu.

Eceri

Eceri veya Hacer denilen vilayet Gabala vilayetinin güneyinde Qarasu ve Girdman nehirlerinin arasında yerleşmişti ve güneyde Kür Nehrine dayanıyordu. Burada nüfus çoğunlukla tarımla meşguldü. 7. yüzyıl Ermeni coğrafyasında Eceri Deşt-i-Bizkan olarak da adlandırılır. Bu bölge hakkında Movses Kagankatvatsi'nin kayıtları yasadışı olarak eşcinsel evliliklere izin verilmesi ile ilgilidir. Bu tür evlilikler Arşakaşen ve Eceri vilayetlerinde rastlanıyordu.

Şeki

Şeki (Ermeni kaynaklarında Şako, Gürcü kaynaklarında Sake, Nuhpato) vilayeti Kafkasya'nın dağ eteği bölgelerinde, Gabalanın Kuzey - batısındaki araziyi tutuyor. Batı'da Lpina vilayeti ile, Doğu'da Gabala ile komşuydu. 3.-8. yüzyılların dokuma merkezlerinden biriydi.

Paytakaran

Paytakaran (Ermeni kaynaklarında Kaspk, Kazbk, Fars ve Arap kaynaklarında Balasakan) bu bölge Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Güneydoğu bölümünde yerleşerek, Hazar Denizi kıyılarına kadar uzanıyordu. Mil ve Mugan dizlerinin bir bölümünü kapsıyordu. Muhtemelen, Paytakaran ayrı ayrı zamanlarda vilayetin Güneyinde bulunan Atropatenanın Kuzey - Doğu topraklarını da içine birleştirmiştir. Paytakaran MÖ 2. yüzyılda Ermeni kralı I. Artaşes tarafından işgal edilmiş ve MÖ 55 yılına kadar Ermenistan yönetiminde kalmıştır. Paytakaran siyasi açıdan kah Albanya'ya, kah Atropatenaya meyledip ve ayrı ayrı dönemlerde onun bünyesine dahil olmuştur. 4. yüzyılın ikinci yarısında Paytakaran toptan Albanya'nın bünyesine katılmıştır. Vilayetin merkezi aynı adlı şehir Paytakaran idi.

Uti - (Yunanca Otena) tarihi eyalet sayılan Uti Paytakaran gibi Kür'ün sağ kıyısında bulunuyordu. Doğuda Paytakaranla, Güneyde Artsakla komşu idi. Kuzeyde Kür nehri ile çevrilmişti, Batıda ise Albanya ve İberya sınırına gibi uzanıyordu. Antik kentlerden Ayniyana, Hani, Anariaka, Halhal, Sokarn, ayrıca Movses Kagankatvatsi'nin yazdıklarını göre Albanyanın 5. yüzyılda inşa edilmiş başkenti Berde (Partav) bu vilayette idi. Berde 551 yılından Alban katolik kilisesinin kayıtta yerine, 630 yılında ise Mehranilər sülalesinden olan büyük Alban knyazları Varaz Krigorun, Cavanşirin ve başkalarının konutuna dönüşüyor. Uti vilayeti kendi sırasında ayrı ayrı idari birimlere (havarlara) bölünmüştü ki, bunlardan da en esasları Sakaşena (Yunancada Sakasen, Ermenicede Şakaşen) ve Girdman idi.

Girdman - 4. yüzyılda Albanya'nın ilk büyük knyazları olan Mehraniler sülalesinin kalıtsal mülkü idi. Kaynaklarda Girdman vilayetinin adı Gardman (Grabar (eski Ermenice) dilinde), Girdman (eski Pers dilinde) ve Gardabani (eski Gürcüce) olarak tanınıyordu. Bu vilayetin lokalleştirilmesiyle ilgili üç teori mevcuttur. Bazıları onu Ağsu - Girdman çayları ilçesinde (I.Eliyev, F.Osmanov), diğerleri modern Kazak ilçesi sınırları (S.T.Yeremyan), üçüncü grup ise Şəmkirçay havzası çevresinde ve modern Gedebey ilçesi bölgesinde (Ziya Bünyadov) yerleştiğini iddia ediyorlar. Feride Onur ise Girdman vilayetinin Albanya'nın Kuzey - Batısında, Kür'ün sağ kıyısında, Ermeni ve Gürcü toprakları ile sınırda yer aldığını bildiriyor. Favstos Buzandın'ın yazdıklarını göre Girdman, Arsak ve Uti birlikte 387 yılına kadar Ermenistan'ın içinde olmuştur. Ancak Ermenistan ve Albanya'nın tarihi gerçekliklerinin öğrenilmesi göstermiştir ki, Girdman asla Ermenistan'a dahil olmamıştır. Mehraniler bu arazilerde Girdman kalesini, Mehrevan şehrini ve çoklu mabetler inşa ettirmişlerdir.

Artsah veya Ersah - (antik kaynaklarda Orkistena) bu tarihi vilayet sağsahil Albanyasının en önemli şehirlerinden biri olmuş ve günümüzde Karabağ'ın dağlık bölümünü ve Mil düzünün bir bölümünü kapsamıştır. Eyaletin nüfusu Gargarlar, Utiler, Hunlar, Hazarlar ve Barsiller teşkil ediyordu.

Sünik - (Sisakan) vilayeti Albanya'nın Güney uçlarında yerleşerek Batıda Ermenistan ve Kuzeyde Artsak arasındaki alanı kapsamış, Göyçe Gölü'nün Güneyinde yerleşmiştir. Kaynaklarda kullanılmasından dolayı Sünik (Sünük) ifadesi Sisakandan daha eski. Adının Pers biçimi olan Sisakan ifadesine ilk kez 6. yüzyılda Suriyeli Zahari Ritorun eserinde rastlanmaktadır. Aynı yazarın yazılarında Sasakan Arran (Albanya) ve Gurzan (Gürcistan) gibi Ermenistan'dan ayrı ülke olarak sunuluyor. Toplamda ise Sünik ayrı ayrı dönemlerde kimi zaman Albanya'nın, kimi zamanda Atropatenanın içinde olmuştur. K. Hubşman ve İ.Markvart ise Süniki genellikle Alban vilayeti olarak kabul ediyorlar. MS 1. yüzyılında hakimiyet başına gelen ilk Albanya hükümdarını Sünik soyu ile kapatıyorlar. Aynı kaynaklarda belirtilir ki, Parfiya şahı Valarşak Sisakan soyundan Aryani'yi Albanya'ya başkan atadı. Aynı Valarşak MS I. yüzyıldan "Sisan" denilen Kafkas geçişlerini korumak amacıyla düzenlenmiş şah ordusuna önderlik etmek hakkını Sisakan soyuna vermişti. Feride Onur gösteriyor ki, antik dönemde olduğu gibi, Erken Ortaçağda da Albanya'nın topraklarının aynı sınırlar olduğunu iddia etmeye her türlü temel var.