Sümerler

bilgipedi.com.tr sitesinden
Mezopotamya Fırat · Dicle
Asuroloji · Sümeroloji
İmparatorluklar / Şehirler
Sümerler Eridu · Kiş · Uruk · Ur
Lagaş · Nippur · Girsu
Akad İmparatorluğu Akad · Mari
Amoriler İsin · Larsa
Babil İmparatorluğu Babil · Kalde
Asur İmparatorluğu Asur · Nemrut
Horsabad · Ninova/Nineveh
Elam Susa
Kassitler
Hurriler / Mitanni
Kronoloji
Mezopotamya tarihi Sümer (kral listesi) Asur kralları listesi
Babil kralları listesi
Hitit kralları listesi
Dil
Sümerce · Akadca Elam dili · Aramice Hurrice · Hititçe
Mitoloji
Enuma Eliş · Gılgamış Ziggurat · Nibiru Marduk · Asur-Babil dinleri

Sümerler, yaklaşık olarak MÖ 4000-2000 yılları arasında Irak'ın güneyinde (Güney Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölgede yaşamış bir uygarlıktır. Dünyanın bilinen en eski uygarlıklarından birisi olarak kabul edilir.

Sümerler, "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini atmıştır. Ayrıca yazı ve astronomi de tarihte ilk kez Mezopotamya'da, Sümerlerde ortaya çıkmıştır. Genel düşünce, Sümerlerin, çağdaşı olan halklarla yakın bir etkileşim ve benzerliklerinin olduğu yönündedir.

Sümer Devleti'nin, Sami olmayan izole bir topluluk tarafından kurulmuş olduğu kabul edilmektedir.

Mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerlerdir. Gerekse yazı, dil, tıp, astronomi, matematik; gerekse de din, fal, büyü, mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlerdir. "Yaratılış" ve "Tufan"a, "Emeş ve Enten"e ilk kez Sümerlerde rastlanır. Yılbaşı ağacı süsleme, evlilik yüzüğü, nazar boncuğu da ilk olarak Sümerlerde görülmüştür. Sümer döneminde 21'i küçük olan yaklaşık 35 büyük şehir ve kasaba vardı. Bunlar arasında Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur sayılabilir.

İsim

Sümerler
Sol: Sümer hükümdarı Gudea'nın başının heykeli, MÖ 2150 civarı. Sağda: Saĝ-gíg (𒊕 𒈪) için çivi yazısı karakterleri, "Siyah Başlı Olanlar", Sümerler için yerel tanımlama. İlki "baş" için kullanılan piktografik karakterdir (Saĝ (linear script, head).jpg, daha sonra Saĝ (Sumero-Akkadian cuneiform, head).jpg), ikincisi "gece" ve gíg olarak telaffuz edildiğinde "siyah" anlamına gelen karakter (Gíg (linear script, night-black).jpg, daha sonra Gíg (Sumero-Akkadian cuneiform, night-black).jpg).

"Sümer" (Sümerce: 𒅴𒄀 eme-gi veya 𒅴𒂠 eme-ĝir15, Akadca: 𒋗𒈨𒊒 šumeru) terimi, Güney Mezopotamya'nın Semitik olmayan eski sakinleri olan "Sümerler" tarafından konuşulan dile, halefleri Doğu Semitik konuşan Akadlar tarafından verilen isimdir. Sümerler topraklarından Kengir, 'Soylu Lordların Ülkesi' (𒆠𒂗𒄀, k-en-gi(-r), lit. 'ülke' + 'lordlar' + 'asil') yazıtlarında görüldüğü gibi.

Sümerlerin kökeni bilinmemektedir, ancak Sümer halkı kendilerini "Siyah Başlı Olanlar" veya "Siyah Başlı İnsanlar" (𒊕 𒈪, saĝ-gíg, lit. 'baş' + 'siyah' veya 𒊕 𒈪 𒂵, saĝ-gíg-ga fonetik olarak /saŋ ɡi ɡa/, lit. 'baş' + 'siyah' + 'taşımak'). Örneğin, Sümer kralı Şulgi kendisini "dört mahallenin kralı, kara kafalı insanların papazı" olarak tanımlamıştır. Akadlar da Sümerlere 'kara başlı insanlar' ya da Sami Akad dilinde ṣalmat-qaqqadi diyorlardı.

Akadca Šumer kelimesi lehçedeki coğrafi ismi temsil ediyor olabilir, ancak Akadca šumerû terimine yol açan fonolojik gelişim belirsizdir. Güney Mezopotamya'ya atıfta bulunan İbranice שִׁנְעָר Šinʿar, Mısırca Sngr ve Hititçe Šanhar(a), Sümer'in batı varyantları olabilir.

Kökenler

Çoğu tarihçi Sümer'in ilk olarak M.Ö. 5500-4000 yılları arasında Sümer dilini konuşan Batı Asyalı bir halk tarafından kalıcı olarak iskân edildiğini öne sürmüştür (kanıt olarak şehirlerin, nehirlerin, temel mesleklerin vb. isimlerine işaret etmektedirler), Sami olmayan ve Hint-Avrupa kökenli olmayan eklemeli bir dil izolatıdır. Sami komşularının aksine, çekimli bir dil değildi.

Blau Anıtları, erken Sümerlerin proto-çivi yazısı karakterlerini ve çizimlerini birleştirir, Jemdet Nasr dönemi, MÖ 3100-2700. British Museum.

Bazıları ise Sümerlerin Yeşil Sahra'dan Orta Doğu'ya göç eden ve tarımın Orta Doğu'da yayılmasından sorumlu olan bir Kuzey Afrika halkı olduğunu öne sürmüştür. Ancak, ilk çiftçilerin Bereketli Hilal'den geldiğine dair güçlü kanıtlar bulunduğundan, bu öneri genellikle göz ardı edilmektedir. Lazaridis ve arkadaşları 2016 yılında, Sümerler özelinde olmasa da, Natufian ve Çanak Çömlek Öncesi Neolitik kültür taşıyıcılarının genomlarını test ettikten sonra, Orta Doğu'daki bazı Sami öncesi kültürler, özellikle de Natufianlar için kısmi bir Kuzey Afrika kökeni önermişlerdir. Alternatif olarak, dört eski Mezopotamya iskelet DNA örneğinin yakın zamanda (2013) yapılan genetik analizi, muhtemelen eski İndus-Mezopotamya ilişkilerinin bir sonucu olarak, Sümerlerin İndus Vadisi Uygarlığı ile bir ilişkisini öne sürmektedir. Bazı verilere göre Sümerler, Hurriler ve Urartularla ilişkilendirilmekte ve Kafkasya anavatanları olarak kabul edilmektedir.

Sümerlerden önce bölgede yaşamış olan tarih öncesi bir halk "Proto-Fıratlılar" veya "Ubeydliler" olarak adlandırılmış ve Kuzey Mezopotamya'daki Samarra kültüründen evrimleştikleri teorisi ortaya atılmıştır. Ubeydliler, Sümerlilerin kendileri tarafından hiç bahsedilmese de, günümüz akademisyenleri tarafından Sümer'deki ilk uygarlaştırıcı güç oldukları varsayılmaktadır. Tarım için bataklıkları kurutmuşlar, ticareti geliştirmişler ve dokumacılık, dericilik, metal işçiliği, duvarcılık ve çömlekçilik gibi endüstriler kurmuşlardır.

Ur'un tahtta oturan Sümer kralı, muhtemelen Ur-Pabilsag, yardımcılarıyla birlikte. Ur Standardı, MÖ 2600 civarı.

Bazı akademisyenler Proto-Fırat dili ya da tek bir alt katman dili fikrine karşı çıkar; Sümer dilinin başlangıçta bataklık ve Doğu Arabistan kıyı bölgesinde yaşayan ve iki yüzlü Arap kültürünün bir parçası olan avcı ve balıkçı halkların dili olabileceğini düşünürler. Güvenilir tarihi kayıtlar çok daha sonra başlar; Sümer'de Enmebaragesi'den (Erken Hanedanlık I) önceye tarihlenen hiçbir kayıt yoktur. Juris Zarins, Sümerlerin Buzul Çağı'nın sonunda sular altında kalmadan önce Doğu Arabistan kıyılarında, bugünkü Basra Körfezi bölgesinde yaşadıklarına inanmaktadır.

Sümer uygarlığı Uruk döneminde (MÖ 4. binyıl) şekillenmiş, Jemdet Nasr ve Erken Hanedanlık dönemlerinde de devam etmiştir.

Sümerler giderek kontrolü kuzeybatıdan gelen Sami devletlerine kaptırmıştır. Sümer, MÖ 2270 civarında (kısa kronoloji) Akad İmparatorluğu'nun Sami dilli kralları tarafından fethedildi, ancak Sümerce kutsal bir dil olarak devam etti. Yaklaşık MÖ 2100-2000 yıllarında Ur'un Üçüncü Hanedanlığı döneminde yaklaşık bir yüzyıl boyunca yerel Sümer egemenliği yeniden ortaya çıkmış, ancak Akad dili de bir süre daha kullanılmaya devam etmiştir.

Basra Körfezi kıyısındaki Sümer şehri Eridu'nun, üç ayrı kültürün kaynaşmış olabileceği en eski şehirlerden biri olduğu düşünülmektedir: kerpiç kulübelerde yaşayan ve sulama yapan köylü Ubeydli çiftçiler; siyah çadırlarda yaşayan ve koyun ve keçi sürülerini takip eden göçebe Sami çobanlar; ve bataklıklarda sazdan kulübelerde yaşayan ve Sümerlerin ataları olabilecek balıkçı halk.

Cevat Şakir Kabaağaçlı, eserlerinde Sümerlerin Mezopotamya bölgesine Orta Asya'dan göç ettiklerini belirtir. Sümer medeniyeti ile Orta Asyalılar arasındaki benzerlikler ortaya atılarak bu tez ispatlanmaya çalışılmıştır. Orta Asya ve Sümer kültüründe dağların doruklarının kutsal sayılması ve dağların doruklarında yaşayan çeşitli tanrılara inanılması gibi benzerlikler iki bölge arasında köken birliği ya da kültür etkileşimi olduğunun kanıtı olarak öne sürülmüştür.
Muazzez İlmiye Çığ gibi bazı Sümerologlar, Sümerlilerin bir Türk halkı olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Şehir devletleri

MÖ 4. binyılın sonlarında Sümer, kanallar ve sınır taşlarıyla birbirinden ayrılan birçok bağımsız şehir devletine bölünmüştü. Her birinin merkezinde şehrin koruyucu tanrısı ya da tanrıçasına adanmış bir tapınak bulunuyordu ve şehrin dini törenlerine sıkı sıkıya bağlı rahip bir vali (ensi) ya da bir kral (lugal) tarafından yönetiliyordu.

Anu zigguratı ve Beyaz Tapınak
Uruk'taki Anu Zigguratı ve Beyaz Tapınak. Orijinal piramidal yapı olan "Anu Zigguratı" MÖ 4000'lere tarihlenmektedir ve Beyaz Tapınak MÖ 3500'lerde bunun üzerine inşa edilmiştir. Zigguratın tasarımı muhtemelen en eskisi M.Ö. 2600'lere tarihlenen Mısır piramitlerinin öncüsüdür.

"Tufandan önce" hanedanlık öncesi krallık yaptığı söylenen beş "ilk" şehir:

 1. Eridu (Tell Abu Shahrain)
 2. Bad-tibira (muhtemelen Tell al-Madain)
 3. Larak 1
 4. Sippar (Tell Abu Habbah)
 5. Shuruppak (Tell Fara)

Diğer başlıca şehirler:

 1. Uruk (Warka)
 2. Kish (Tell Uheimir ve Ingharra)
 3. Ur (Tell al-Muqayyar)
 4. Nippur (Afak)
 5. Lagaş (Tell al-Hiba)
 6. Girsu (Tello veya Telloh)
 7. Umma (Tell Jokha)
 8. Hamazi 1
 9. Adab (Tell Bismaya)
 10. Mari (Tell Hariri) 2
 11. Akshak 1
 12. Akkad 1
 13. İsin (İşan el-Bahriyat)
 14. Larsa (Tell as-Senkereh)
 • (1 yer belirsiz)
 • (2Kuzey Mezopotamya'da bir taşra kenti)

Küçük şehirler (güneyden kuzeye):

 1. Kuara (Tell al-Lahm)
 2. Zabala (Tell Ibzeikh)
 3. Kisurra (Tell Abu Hatab)
 4. Marad (Tell Wannat es-Sadum)
 5. Dilbat (Tell ed-Duleim)
 6. Borsippa (Birs Nimrud)
 7. Kutha (Tell Ibrahim)
 8. Der (al-Badra)
 9. Eshnunna (Tell Asmar)
 10. Nagar (Tell Brak) 2

(2Kuzey Mezopotamya'da bir taşra kenti)

Agade'nin tam 330 kilometre (205 mil) kuzeybatısında yer alan, ancak kral listesinde Erken Hanedanlık II döneminde "krallık yaptığı" belirtilen Mari ve bir ileri karakol olan Nagar dışında, bu şehirlerin tümü Fırat-Dicle alüvyon ovasında, Bağdat'ın güneyinde, günümüzde Irak'ın Bâbil, Diyala, Vâsıt, Dhi Qar, Basra, El-Muthannâ ve El-Kâdisiyye vilayetlerinde yer almaktadır.

Antik Mezopotamya bölgesinde şehir yerleşimleri

Sümer şehri

Sümer şehri, Mezopotamya'nın güney ucunda, Dicle ve Fırat nehirleri arasında, sonradan Babil olmuş, günümüzde de Irak'ın Bağdat şehrinden Basra Körfezi'ne kadar olan bölgede idi.

Sümer şehri, Sümerlerden önce yaşamış ve Sümerce konuşmayan ve Sami olmayan bir halk tarafından, MÖ 4000-2350 yılları arasında kurulmuştur. Bu halka günümüzde Proto-Fıratlılar ya da Ubaidliler denmektedir. Ubaid ismi Al-Ubaid şehrindeki kazı alanından gelir. Ubaidliler Sümer şehrinde kurulmuş ilk medeniyettir. Bataklıkları tarım için kurutmuşlar, ticaret, dokumacılık, dericilik, demircilik, taş oymacılığı ve çanak-çömlekçilik gibi işlerle uğraşmışlardır. Ubaidlilerin bölgeye yerleşmesinden sonra çeşitli Sami halklar da aynı bölgeye yerleşmiş, kültürlerini Ubaidlilerinki ile karıştırarak Sümerler öncesi yüksek bir medeniyet kurmuşlardır.

Antik Mezopotamya

Tarihçe

Akadlı Sargon'a ait bir zafer steli üzerinde Sümerli bir mahkûmun portresi, MÖ 2300 civarı. Mahkûmların saç stili (üstte kıvırcık saçlar ve yanlarda kısa saçlar), Ur Standardı'nda da görüldüğü gibi Sümerlerin karakteristik özelliğidir. Louvre Müzesi.

Sümer şehir devletleri tarih öncesi Ubeyd ve Uruk dönemlerinde güç kazanmıştır. Sümer yazılı tarihi MÖ 27. yüzyıl ve öncesine kadar uzanır, ancak tarihsel kayıtlar, arkeologların çağdaş kayıtları ve yazıtları okumasına olanak tanıyan ve artık deşifre edilmiş bir hece yazı sisteminin geliştirildiği Erken Hanedanlık III dönemine, yaklaşık MÖ 23. yüzyıla kadar belirsiz kalmıştır. Akad İmparatorluğu, MÖ 23. yüzyılda Mezopotamya'nın büyük bölümünü başarılı bir şekilde birleştiren ilk devlet olmuştur. Gutian döneminden sonra Ur III krallığı da benzer şekilde kuzey ve güney Mezopotamya'nın bazı bölümlerini birleştirmiştir. MÖ ikinci binyılın başlarında Amorit akınları karşısında sona ermiştir. Amorit "İsin hanedanı" Mezopotamya'nın Babil egemenliği altında birleştiği MÖ 1700 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Sümerler sonunda Akad (Asur-Babil) nüfusu içinde erimişlerdir.

 • Ubeyd dönemi: MÖ 6500-4100 (Çanak Çömlekli Neolitik'ten Kalkolitik'e)
 • Uruk dönemi: MÖ 4100-2900 (Geç Kalkolitik - Erken Tunç Çağı I)
  • Uruk XIV-V: MÖ 4100-3300
  • Uruk IV dönemi: MÖ 3300-3100
  • Jemdet Nasr dönemi (Uruk III): MÖ 3100-2900
 • Erken Hanedanlık Dönemi (Erken Tunç Çağı II-IV)
  • Erken Hanedanlık I dönemi: MÖ 2900-2800
  • Erken Hanedanlık II dönemi: MÖ 2800-2600 (Gılgamış)
  • Erken Hanedanlık IIIa dönemi: MÖ 2600-2500
  • Erken Hanedanlık IIIb dönemi: MÖ 2500-2334 civarı
 • Akad İmparatorluğu dönemi: MÖ 2334-2218 civarı (Sargon)
 • Gutian dönemi: MÖ 2218-2047 civarı (Erken Tunç Çağı IV)
 • Ur III dönemi: MÖ 2047-1940 civarı

Ubeyd dönemi

Geç Ubeyd Dönemine ait çanak çömlek

Ubeyd dönemi, Mezopotamya ve Basra Körfezi'ne yayılan kendine özgü kaliteli boyalı çanak çömlek tarzıyla dikkat çekmektedir. İşgale dair en eski kanıt Tell el-'Oueili'den gelmektedir, ancak Güney Mezopotamya'daki çevresel koşulların Ubeyd döneminden çok daha önce insan yerleşimi için elverişli olduğu göz önüne alındığında, daha eski yerleşimlerin var olması ancak henüz bulunamamış olması muhtemeldir. Bu kültürün kuzey Mezopotamya'daki Samarran kültüründen türediği anlaşılmaktadır. Bunların daha sonraki Uruk kültürüyle özdeşleştirilen gerçek Sümerler olup olmadığı bilinmemektedir. Eridu'nun baş tanrısı ve bilgelik tanrısı Enki'nin, Uruk'un aşk ve savaş tanrıçası İnanna'ya uygarlık armağanlarını (ben) vermesinin öyküsü, Eridu'dan Uruk'a geçişi yansıtıyor olabilir.

Uruk dönemi

Ubeyd döneminden Uruk dönemine arkeolojik geçiş, yavaş bir çarkta yerel olarak üretilen boyalı çanak çömlekten, hızlı çarklarda uzmanlar tarafından seri olarak üretilen çok çeşitli boyasız çanak çömleklere kademeli bir geçişle işaretlenmiştir. Uruk dönemi, Ubeyd'in bir devamı ve büyümesidir ve çömlekçilik gözle görülür ana değişikliktir.

Uruk kral-rahibi kutsal sürüyü beslerken
Kral-rahip ve yardımcısı kutsal sürüyü besliyor. Uruk dönemi, MÖ 3200 civarı
Uruk dönemine ait silindir mühür ve baskısı, MÖ 3100 civarı - Louvre Müzesi

Uruk dönemine gelindiğinde (yaklaşık olarak MÖ 4100-2900), güney Mezopotamya'nın kanalları ve nehirleri boyunca taşınan ticari malların hacmi, merkezi yönetimlerin uzman işçiler istihdam ettiği birçok büyük, tabakalı, tapınak merkezli şehrin (10.000'den fazla nüfusa sahip) yükselişini kolaylaştırmıştır. Uruk döneminde Sümer şehirlerinin dağlık bölgelerden yakalanan köle işgücünden faydalanmaya başladığı oldukça kesindir ve en eski metinlerde işçi olarak yakalanan kölelere dair bol miktarda kanıt bulunmaktadır. Bu Uruk uygarlığına ait eserler ve hatta koloniler, Türkiye'deki Toros Dağları'ndan batıda Akdeniz'e ve batı İran'a kadar geniş bir alanda bulunmuştur.

Sümerli tüccarlar ve kolonistler (Tell Brak'ta bulunanlar gibi) tarafından ihraç edilen Uruk dönemi uygarlığı, yavaş yavaş kendi karşılaştırılabilir, rakip ekonomilerini ve kültürlerini geliştiren tüm çevre halklar üzerinde etkili olmuştur. Sümer şehirleri uzak ve uzun mesafeli kolonilerini askeri güçle koruyamazdı.

Uruk dönemindeki Sümer şehirleri muhtemelen teokratikti ve büyük olasılıkla bir rahip-kral (ensi) tarafından yönetiliyor, ona hem erkek hem de kadınlardan oluşan bir ihtiyarlar heyeti yardımcı oluyordu. Daha sonraki Sümer panteonunun bu siyasi yapıyı örnek almış olması oldukça muhtemeldir. Uruk döneminde organize savaşa ya da profesyonel askerlere dair çok az kanıt vardı ve kentler genellikle surlarla çevrili değildi. Bu dönemde Uruk, ilk kez 50.000 nüfusu aşarak dünyanın en kentleşmiş şehri haline gelmiştir.

Antik Sümer kral listesi bu dönemin önde gelen birkaç kentinin erken hanedanlarını içermektedir. Listedeki ilk isim grubu, büyük bir tufan meydana gelmeden önce hüküm sürdüğü söylenen krallara aittir. Bu ilk isimler kurgusal olabilir ve Alulim ve Dumizid gibi bazı efsanevi ve mitolojik figürleri içerir.

Uruk döneminin sonu, yaklaşık 9.000 ila 5.000 yıl önce Holosen iklimsel optimum olarak adlandırılan uzun, daha yağışlı ve daha sıcak bir iklim döneminin sonunu işaret eden MÖ 3200-2900 yılları arasındaki kurak bir dönem olan Piora salınımı ile aynı zamana denk gelmiştir.

Bir Sümer başlığı ve gerdanlığı

Devlet kentlerden oluşmuştu ve her kent surlarla çevrili idi. Kent içinde yüksek bir tepeye yapılan tapınak bulunurdu ki bu sosyal yaşamın merkezini oluşturmaktaydı.

Başlangıçta Anaerkil bir toplum yapısına sahiptiler. İşbölümü derinleşmişti; 1. sınıfı din adamları ve askerler 2. sınıfı halk 3. sınıfı ise kölelerin oluşturduğu bir toplumsal hiyerarşi vardı. Sürekli savaşlar sonucunda halktan her insan kolayca köle edinebiliyordu. MÖ 3000-2500 yıllarında yüksek ruhbanlardan oluşan egemen sınıflar, dinsel yapıya sahip kent devletlerinin yöneticileri olarak ortaya çıktılar. Bu kral-rahipler dinsel ve siyasal işleri yürütürlerdi. Bir kentin baş rahibi, aynı zamanda o kentin başkanıydı.

Erken Hanedanlık Dönemi

Ur'un Birinci Hanedanlığı'nın muhtemel kurucusu Meskalamdug'un altın miğferi, MÖ 26. yüzyıl

Hanedanlık dönemi M.Ö. 2900'lerde başlar ve bir rahip "En" (bir tanrıça tapınağı olduğunda bir erkek figürü, bir erkek tanrı tarafından yönetildiğinde bir kadın figürü) tarafından yönetilen yaşlılar konseyi tarafından yönetilen tapınak kuruluşundan daha seküler bir Lugal'a (Lu = adam, Gal = büyük) geçişle ilişkilendirilir ve Dumuzid, Lugalbanda ve Gılgamış gibi efsanevi ataerkil figürleri içerir - tarihi kayıtların açılmasından kısa bir süre önce hüküm sürmüşlerdir. M.Ö. 2900'de, şimdi deşifre edilen hece yazısı erken piktogramlardan gelişmeye başladığında. Sümer kültürünün merkezi güney Mezopotamya'da kalsa da, hükümdarlar kısa süre içinde komşu bölgelere doğru genişlemeye başlamış ve komşu Sami gruplar Sümer kültürünün çoğunu kendi kültürleri olarak benimsemiştir.

Sümer kral listesinde adı başka herhangi bir efsanevi kaynaktan bilinen en eski hanedan kralı, Kiş'in ilk hanedanının 13. kralı Etana'dır. Arkeolojik kanıtlarla doğrulanan en eski kral, Gılgamış Destanı'nda da adı geçen Kişli Enmebaragesi'dir (Erken Hanedanlık I) ve bu da Gılgamış'ın kendisinin Uruk'un tarihi bir kralı olabileceği düşüncesine yol açmıştır. Gılgamış Destanı'nın gösterdiği gibi, bu dönem artan savaşlarla ilişkilendirilmiştir. Güney Mezopotamya'daki savunmasız köyler ortadan kalktıkça şehirler duvarlarla çevrilmiş ve boyutları büyümüştür. (Hem Enmerkar hem de Gılgamış Uruk'un surlarını inşa etmekle anılır).

1. Lagaş Hanedanlığı

Eannatum'un Akbabalar Steli'nin Parçası

Lagaş hanedanı (MÖ 2500-2270 civarı), kral listesinde yer almasa da, birkaç önemli anıt ve birçok arkeolojik buluntuyla iyi bir şekilde kanıtlanmıştır.

Kısa ömürlü olmasına rağmen, tarihte bilinen ilk imparatorluklardan biri, Kiş, Uruk, Ur ve Larsa da dahil olmak üzere neredeyse tüm Sümer'i ilhak eden ve Lagaş'ın ezeli rakibi Umma şehir devletini haraca bağlayan Lagaşlı Eannatum'un imparatorluğudur. Buna ek olarak, krallığı Elam'ın bazı bölgelerine ve Basra Körfezi boyunca uzanıyordu. Terörü bir politika meselesi olarak kullanmış gibi görünüyor. Eannatum'un Akbabalar Steli, düşmanlarının kesik başlarını ve diğer vücut parçalarını gagalayan akbabaları tasvir etmektedir. İmparatorluğu ölümünden kısa bir süre sonra çökmüştür.

Daha sonra Umma'nın rahip-kralı Lugal-Zage-Si, Lagaş hanedanının bölgedeki üstünlüğünü devirmiş, ardından Uruk'u fethederek başkent yapmış ve Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar uzanan bir imparatorluk kurmuştur. Akadlı Sargon'dan önceki son etnik Sümer kralıydı.

Akad İmparatorluğu

Akad kralı Sargon'a ait bir zafer steli üzerinde Sümerli esirler, MÖ 2300 civarı. Louvre Müzesi.

Akad İmparatorluğu MÖ 2234-2154 yılları arasına tarihlenir (orta kronoloji). Doğu Sami dili olan Akadca ilk olarak MÖ 2800 civarında Kiş krallarının özel isimlerinde görülür ve daha sonraki kral listelerinde de korunur. MÖ 2500'lerden kalma tamamen Eski Akadca yazılmış metinler vardır. Eski Akadça'nın kullanımı Büyük Sargon döneminde (MÖ 2334-2279) zirveye ulaşmıştır, ancak o dönemde bile çoğu idari tablet kâtiplerin kullandığı dil olan Sümerce ile yazılmaya devam etmiştir. Gelb ve Westenholz Eski Akadçanın üç aşamasını birbirinden ayırır: Sargon öncesi dönem, Akad imparatorluğu dönemi ve onu takip eden Ur III dönemi. Akadca ve Sümerce yaklaşık bin yıl boyunca yerel diller olarak bir arada var olmuş, ancak MÖ 1800'lere gelindiğinde Sümerce daha çok akademisyenlerin ve kâtiplerin bildiği bir edebi dil haline gelmiştir. Thorkild Jacobsen, Sargon öncesi ve sonrası dönemler arasında tarihsel süreklilikte çok az kesinti olduğunu ve "Sami ve Sümer" çatışması algısına çok fazla vurgu yapıldığını savunmuştur. Bununla birlikte, Akadcanın Sargon tarafından daha önce fethedilen Elam'ın komşu bölgelerine de kısa süreliğine empoze edildiği kesindir.

Guti dönemi

c. MÖ 2193-2119 (orta kronoloji)

Lagaş'ın 2. Hanedanlığı

Lagaş'lı Gudea, ele geçen çok sayıda portre heykeli ile ünlü Sümer hükümdarı.
Gudea'nın oğlu Ur-Ningirsu'nun portresi, MÖ 2100 civarı. Louvre Müzesi.

c. MÖ 2200-2110 (orta kronoloji)

Akad İmparatorluğu'nun Gutiler tarafından yıkılmasının ardından, bir başka yerli Sümer hükümdarı olan Lagaş'lı Gudea yerel olarak öne çıkmış ve Sargon krallarının tanrısallık iddialarının uygulamalarını sürdürmüştür.

Bir önceki Lagaş hanedanı Gudea ve onun soyundan gelenler de sanatsal gelişimi desteklemiş ve çok sayıda arkeolojik eser bırakmışlardır.

"Neo-Sümer" Ur III dönemi

Büyük Ur Zigguratı, MÖ 2100 civarı, Nasiriye yakınlarında, Irak

Daha sonra, gücü güney Asur'a kadar uzanan Ur-Nammu ve Şulgi yönetimindeki Üçüncü Ur Hanedanlığı (yaklaşık MÖ 2112-2004, orta kronoloji) geçmişte hatalı bir şekilde "Sümer rönesansı" olarak adlandırılmıştır. Ancak daha şimdiden bölge, Asur'da ve başka yerlerde Akadca konuşan Semitlerin yeniden canlanması ve güneyde İsin, Larsa, Eşnunna ve daha sonra Babil dahil olmak üzere birçok rakip yerel güç kuracak olan Semitik Martu (Amorit) dalgalarının akınıyla Sümer'den çok Sami olmaya başlamıştı. Bunlardan sonuncusu Mezopotamya'nın güneyine Babil İmparatorluğu olarak kısa süreliğine hakim oldu, tıpkı Eski Asur İmparatorluğu'nun MÖ 21. yüzyılın sonlarından itibaren kuzeyde yaptığı gibi. Sümer dili, çivi yazısı kullanıldığı sürece, Ortaçağ'da Latince'nin kullanıldığı gibi, Babil ve Asur'daki okullarda öğretilen kutsal bir dil olarak devam etmiştir.

Düşüş ve aktarım

Bu dönem genellikle güney Mezopotamya'dan kuzeye doğru büyük bir nüfus kaymasıyla aynı zamana denk gelir. Ekolojik olarak, Sümer topraklarının tarımsal verimliliği artan tuzluluk nedeniyle tehlikeye giriyordu. Bu bölgedeki toprak tuzluluğu uzun zamandır önemli bir sorun olarak kabul ediliyordu. Yüksek düzeyde buharlaşmanın yaşandığı kurak bir iklimde kötü drene edilen sulanan topraklar, toprakta çözünmüş tuzların birikmesine yol açarak tarımsal verimi ciddi ölçüde düşürüyordu. Akad ve Ur III dönemlerinde buğday ekiminden tuza daha dayanıklı olan arpaya bir geçiş olmuşsa da bu yetersiz kalmış ve MÖ 2100'den MÖ 1700'e kadar olan dönemde bu bölgedeki nüfusun neredeyse beşte üç oranında azaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum bölgedeki güç dengesini büyük ölçüde bozmuş, Sümercenin konuşulduğu bölgeleri zayıflatmış ve Akadcanın ana dil olduğu bölgeleri nispeten güçlendirmiştir. Bundan böyle Sümerce, Ortaçağ Avrupa'sında Latince'nin işgal ettiği konuma benzer şekilde, sadece edebi ve ayinsel bir dil olarak kalacaktır.

İbbi-Sin (MÖ 2028-2004) döneminde Ur'un Elamlılar tarafından istila edilip yağmalanmasının ardından Sümer, Amorit egemenliği altına girmiştir (Orta Tunç Çağı olarak kabul edilir). 20-18. yüzyıllar arasındaki bağımsız Amorit devletleri, Sümer kral listesinde "İsin Hanedanı" olarak özetlenmekte ve MÖ 1800 civarında Hammurabi yönetimindeki Babil'in yükselişiyle sona ermektedir.

Asur ve Babil'e egemen olan daha sonraki hükümdarlar, MÖ 1225'ten sonra Asur kralı I. Tukulti-Ninurta gibi zaman zaman eski Sümerce "Sümer ve Akad Kralı" unvanını almışlardır.

Nüfus

Sümer'in en büyük şehirlerinden biri olan Uruk'un en yüksek döneminde 50.000-80.000 nüfusa sahip olduğu tahmin edilmektedir; Sümer'deki diğer şehirler ve büyük tarımsal nüfus göz önüne alındığında, Sümer'in nüfusu için kaba bir tahmin 0,8 milyon ila 1,5 milyon olabilir. Bu dönemde dünya nüfusunun yaklaşık 27 milyon olduğu tahmin edilmektedir.

Sümerler izole bir dil konuşuyorlardı, ancak bazı dilbilimciler Sümerce'nin altında sınıflandırılması bilinmeyen bir alt tabaka dili tespit edebileceklerini iddia etmişlerdir, çünkü Sümer'in bazı büyük şehirlerinin isimleri Sümerce değildir ve daha önceki sakinlerin etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Ancak arkeolojik kayıtlar, güney Mezopotamya'daki erken Ubeyd dönemi (MÖ 5300-4700 C-14) yerleşimlerinden itibaren kesintisiz bir kültürel süreklilik olduğunu göstermektedir. Buraya yerleşen Sümer halkı, Dicle ve Fırat nehirlerinin biriktirdiği alüvyonlarla verimli hale gelen bu bölgedeki topraklarda tarım yapmıştır.

Bazı arkeologlar antik Sümerceyi ilk konuşanların Mezopotamya'nın kuzeyinden gelip burada sulama tarımını mükemmelleştirdikten sonra buraya yerleşen çiftçiler olabileceğini düşünmektedir. Güney Mezopotamya'nın Ubeyd dönemi çanak çömleği, Choga Mami geçiş çanak çömleği aracılığıyla, orta Dicle Nehri ve kolları boyunca ilkel bir sulama tarımı biçimini ilk uygulayan kuzeydeki Samarra dönemi kültürünün (MÖ 5700-4900 C-14 civarı) çanak çömleğine bağlanmıştır. Bu bağlantı en açık şekilde 1980'lerde Fransızlar tarafından kazılan ve sekiz katmanda Samarran mallarına benzeyen Ubeyd öncesi çanak çömleklerin bulunduğu Larsa yakınlarındaki Tell el-'Oueili'de görülmektedir. Bu teoriye göre, tarımla uğraşan halklar güney Mezopotamya'ya yayıldılar çünkü emeği harekete geçirmek için tapınak merkezli bir sosyal organizasyon ve su kontrolü için teknoloji geliştirmişlerdi ve bu da zor bir ortamda hayatta kalmalarını ve zenginleşmelerini sağladı.

Diğerleri ise Arap kıyılarında bulunan iki yüzlü topluluklarla ilişkili olarak, yerli avcı-balıkçı halk geleneklerinden gelen Sümerlerin bir sürekliliği olduğunu öne sürmüştür. Juris Zarins, Sümerlerin son Buzul Çağı'nın sonunda sular altında kalmadan önce Basra Körfezi bölgesinde yaşayan insanlar olabileceğine inanmaktadır.

Kültür

Sosyal ve aile yaşamı

Ur'daki Kraliyet Mezarlığı'nda kadınlar tarafından giyilen başlık ve kolyelerin British Museum'daki bir rekonstrüksiyonu.

Erken Sümer döneminde, ilkel piktogramlar şunu göstermektedir

 • "Çömlekler çok boldu ve vazoların, kaselerin ve tabakların biçimleri çok çeşitliydi; bal, tereyağı, yağ ve muhtemelen hurmadan yapılan şarap için özel küpler vardı. Vazoların bazılarının sivri ayakları vardı ve çapraz ayaklı sehpalar üzerinde duruyordu; diğerleri düz dipliydi ve kare ya da dikdörtgen ahşap çerçeveler üzerine yerleştirilmişti. Yağ küpleri ve muhtemelen diğerleri de, tam olarak eski Mısır'da olduğu gibi kille kapatılmıştır. Taştan vazolar ve tabaklar kilden yapılanların taklidi olarak yapılmıştır."
 • "Tüylü bir başlık giyilirdi. Öküzünkine benzeyen oyma ayakları olan yataklar, tabureler ve sandalyeler kullanılıyordu. Şömineler ve ocaklar vardı."
 • "Bıçaklar, matkaplar, kamalar ve testereye benzeyen bir alet biliniyordu. Mızraklar, yaylar, oklar ve hançerler (ancak kılıçlar değil) savaşta kullanılıyordu."
 • "Yazı yazmak için tabletler kullanılıyordu. Metal bıçaklı ve ahşap saplı hançerler takılırdı ve bakır levhalara dövülürdü, kolyeler veya yakalar ise altından yapılırdı."
 • "Zaman aylara göre hesaplanırdı."

Sümer müziğine ilişkin önemli kanıtlar vardır. Lirler ve flütler çalınırdı, bunların en iyi bilinen örnekleri arasında Ur Lirleri yer alır.

Lagaş kralı Urukagina'nın (MÖ 2350 civarı) reformlarını anlatan yazıtlarda, ülkesindeki eski çok eşlilik geleneğini kaldırdığı ve birden fazla kocaya varan bir kadının üzerine suçunun yazıldığı taşlarla taşlanmasını emrettiği belirtilmektedir.

Sümer prensesi (MÖ 2150 civarı)
Gudea zamanından Sümer prensesi, MÖ 2150 civarı.
Önden detay.
Louvre Müzesi AO 295.

Sümer kültürü erkek egemen ve tabakalıydı. Ur III dönemine tarihlenen ve şimdiye kadar keşfedilmiş en eski kodifikasyon olan Ur-Nammu Kanunları, geç Sümer hukukundaki toplumsal yapıya dair bir fikir vermektedir. Lu-gal'in ("büyük adam" ya da kral) altında, toplumun tüm üyeleri iki temel tabakadan birine aitti: "Lu" ya da özgür kişi ve köle (erkek, arad; kadın geme). Bir lu'nun oğluna evlenene kadar dumu-nita denirdi. Bir kadın (munus), kız evlat (dumu-mi) olmaktan çıkıp eş (dam) olur, kocası ölmüşse dul kalır (numasu) ve aynı kabileden başka bir erkekle yeniden evlenebilirdi.

Evlilikler genellikle gelin ve damadın ebeveynleri tarafından ayarlanırdı; nişanlar genellikle kil tabletlere kaydedilen sözleşmelerin onaylanmasıyla tamamlanırdı. Bu evlilikler, damat gelinin babasına bir gelin hediyesi teslim eder etmez yasal hale gelirdi. Bir Sümer atasözü ideal ve mutlu evliliği, karısının kendisine sekiz oğul doğurmuş olmasıyla övünen ve hâlâ seks yapmaya hevesli bir kocanın ağzından anlatır.

Sümerler genel olarak evlilik öncesi cinsel ilişkiden caydırmış gibi görünmektedir. Ne Sümerce ne de Akadca'da İngilizce'deki 'bekaret' kelimesine tam olarak karşılık gelen bir kelime vardı ve kavram betimsel olarak, örneğin a/é-nu-gi4-a (Süm.)/la naqbat (Akk.) 'bekareti bozulmamış' ya da giš nunzua, 'hiç penis tanımamış' şeklinde ifade ediliyordu. Akad tıp metinlerindeki šišitu gibi terimlerin kızlık zarına işaret edip etmediği belirsizdir, ancak kızlık zarının sağlamlığının bir kadının bekaretini değerlendirmede Yakın Doğu'nun daha sonraki kültürlerine kıyasla çok daha az önemli olduğu ve bekaret değerlendirmelerinin çoğunun kadının kendi ifadesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

En eski kayıtlardan itibaren, Sümerlerin sekse karşı çok rahat bir tutumları vardı ve cinsel adetleri bir cinsel eylemin ahlaksız sayılıp sayılmadığına göre değil, daha ziyade kişiyi ritüel olarak kirli yapıp yapmadığına göre belirleniyordu. Sümerler mastürbasyonun hem erkekler hem de kadınlar için cinsel gücü artırdığına inanır ve hem tek başlarına hem de partnerleriyle sık sık mastürbasyon yaparlardı. Sümerler anal seksi de tabu olarak görmüyorlardı. Entu rahibelerinin çocuk doğurması yasaktı ve doğum kontrol yöntemi olarak sıklıkla anal seks yapıyorlardı.

Fahişelik vardı ama kutsal fahişeliğin var olup olmadığı net değildir.

Dil ve yazı

Çivi yazısı öncesi piktografik yazılı tablet; MÖ 4. binyıl sonu; kireçtaşı; yükseklik: 4,5 cm, genişlik: 4,3 cm, derinlik: 2,4 cm; Louvre
Yazının gelişiminin standart rekonstrüksiyonu, Sümer çivi yazısını birçok yazı sisteminin kökeninde göstermektedir.

Sümer'deki en önemli arkeolojik keşifler çivi yazısıyla yazılmış çok sayıda kil tablettir. Sümer yazısı, insanlığın sadece tarihi kayıtlar değil, aynı zamanda hem şiirsel destanlar ve hikayeler hem de dualar ve yasalar şeklinde edebiyat eserleri yaratma yeteneğinin gelişiminde büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

İlk olarak hiyeroglifler kullanılmış olsa da, kısa süre sonra çivi yazısı ve ardından ideogramlar kullanılmaya başlanmıştır.

Nemli kil üzerine yazmak için üçgen ya da kama şeklindeki kamışlar kullanılmıştır. Kişisel ve iş mektupları, makbuzlar, sözcük listeleri, yasalar, ilahiler, dualar, öyküler ve günlük kayıtlar dahil olmak üzere Sümer dilinde yüz binlerce metin günümüze ulaşmıştır. Kil tabletlerden oluşan tam kütüphaneler bulunmuştur. Heykeller ya da tuğlalar gibi farklı nesneler üzerindeki anıtsal yazıtlar ve metinler de çok yaygındır. Birçok metin, eğitim gören kâtipler tarafından defalarca yazıya geçirildiği için birden fazla nüsha halinde günümüze ulaşmıştır. Sümerce, Sami dilini konuşanların baskın hale gelmesinden çok sonra da Mezopotamya'da din ve hukuk dili olmaya devam etmiştir.

Çivi yazısının en iyi örneklerinden biri Uruk harabelerinde keşfedilen uzun bir şiirdir. Gılgamış Destanı standart Sümer çivi yazısıyla yazılmıştır. Erken Hanedan II döneminden Gılgamış ya da Sümerce "Bilgameş" adında bir kralı anlatır. Hikâye, Gılgamış ve yoldaşı Enkidu'nun kurgusal maceralarını anlatır. Birkaç kil tablet üzerine yerleştirilmiştir ve kurgusal edebiyatın günümüze ulaşan bilinen en eski örneği olduğu düşünülmektedir.

Sümer dili genellikle dilbilimde izole bir dil olarak kabul edilir çünkü bilinen hiçbir dil ailesine ait değildir; Akadca ise Afroasiatik dillerin Semitik koluna aittir. Sümerceyi diğer dil ailelerine bağlamak için birçok başarısız girişim olmuştur. Sondan eklemeli bir dildir; başka bir deyişle, morfemlerin ("anlam birimleri") kelimeleri oluşturmak için bir araya getirildiği analitik dillerin aksine, morfemler cümleleri oluşturmak için tamamen bir araya getirilir. Bazı yazarlar, coğrafi özellikler ve çeşitli zanaat ve tarımsal faaliyetler için Proto-Fıratça veya Proto Tigreanca olarak adlandırılan bir alt tabaka veya adstratum dilinin kanıtı olabileceğini öne sürmüşlerdir, ancak bu başkaları tarafından tartışılmaktadır.

Bugün Sümer metinlerini anlamak sorunlu olabilir. En zor olanı, çoğu durumda dilin gramer yapısını tam olarak vermeyen ve bilgili kâtipler için bir "yardımcı-anı" olarak kullanılmış gibi görünen en eski metinlerdir.

Akadca, MÖ 3. ve 2. binyılın başlarında bir yerde konuşma dili olarak yavaş yavaş Sümercenin yerini aldı, ancak Sümerce MS 1. yüzyıla kadar Babil ve Asur'da kutsal, törensel, edebi ve bilimsel bir dil olarak kullanılmaya devam etti.

Edebiyat

Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Hikâyesi'dir. Sümerler kendi ülkelerine Kengir, konuştukları dile Emegir ve kendilerine Sag-giga derlerdi.

Din

Sümer dini
Oturan bir tanrıya yapılan libasyonları ve bir tapınağı gösteren duvar levhası. Ur, MÖ 2500
Bir Sümer tapınağına libasyon sunan çıplak rahip (detay), Ur, MÖ 2500

Sümerler kendileriyle ilgili her konuda tanrılarına güvenir ve ölüm ve ilahi gazap gibi kozmik güçler karşısında alçakgönüllülük sergilerlerdi.

Sümer dini iki ayrı kozmojenik mit üzerine kurulmuş gibi görünmektedir. İlki, yaratılışı bir dizi hieroi gamoi ya da kutsal evliliğin sonucu olarak görmüş, karşıtların uzlaşmasını içermiş, erkek ve dişi ilahi varlıkların, yani tanrıların bir araya gelmesi olarak varsayılmıştır.

Bu model bölgesel Mezopotamya mitlerini etkilemeye devam etmiştir. Böylece, daha sonraki Akad Enuma Eliş'inde yaratılış, erkek Abzu ile dişi Tiamat arasında tatlı ve tuzlu suyun birleşmesi olarak görülmüştür. Bu birleşmenin ürünleri olan Lahm ve Lahmu, "çamurlular", ilk Sümer şehri olan Eridu'daki Enki'nin E-Abzu tapınağının kapı bekçilerine verilen unvanlardı.

Fırat'ın ağzında tatlı ve tuzlu suların birleşmesinden çamurlu adaların ortaya çıkmasını yansıtan ikinci bir hieros gamos'un, Anu (gökyüzü) ve Ki'nin (yeryüzü) ebeveynleri olan Anshar ve Kishar'ın, "gökyüzü ekseni" (ya da dingili) ve "yeryüzü ekseni "nin yaratılmasıyla sonuçlandığı varsayılır.

Bir diğer önemli Sümer hieros gamos'u, burada Ninhursag ya da "Dağların Hanımı" olarak bilinen Ki ile yeşillik ve otlakları ortaya çıkaran tatlı su tanrısı Eridu'lu Enki arasındaydı.

Kayıtlı tarihin başlangıcını takip eden erken bir aşamada, Mezopotamya'nın merkezindeki Nippur, rahiplerinin diğer şehir devletleri üzerinde siyasi hegemonya kurduğu başlıca tapınak şehri olarak güneydeki Eridu'nun yerini almıştır. Nippur bu statüsünü Sümer dönemi boyunca korumuştur.

İlahlar

İnanna, Utu, Enki ve İsmud tanrılarını tasvir eden MÖ 2300'lerden kalma Akad silindir mührü

Sümerler antropomorfik bir çok tanrıcılığa ya da insan biçiminde birçok tanrıya inanıyorlardı. Ortak bir tanrılar kümesi yoktu; her şehir devletinin kendi koruyucuları, tapınakları ve rahip-kralları vardı. Yine de bunlar dışlayıcı değildi; bir şehrin tanrıları genellikle başka yerlerde de kabul görüyordu. Sümerce konuşanlar inançlarını yazılı olarak kaydeden ilk insanlar arasındaydı ve daha sonraki Mezopotamya mitolojisi, dini ve astrolojisi için önemli bir ilham kaynağı oldular.

Sümerler:

 • An, cennete eşdeğer tam zamanlı tanrıdır; aslında Sümerce'de an kelimesi gökyüzü, eşi Ki ise yeryüzü anlamına gelir.
 • Eridu'daki tapınağın güneyindeki Enki. Enki iyilik ve bilgelik tanrısı, yerin altındaki tatlı su derinliklerinin yöneticisi, Sümer mitinde insanlara sanat ve bilimleri, uygarlığın sanayi ve görgü kurallarını verdiği düşünülen bir şifacı ve insanlığın dostuydu; ilk yasa kitabı onun eseri olarak kabul edilirdi.
 • Enlil fırtına, rüzgâr ve yağmur tanrısıydı. Sümer panteonunun baş tanrısı ve Nippur'un koruyucu tanrısıydı. Eşi güney rüzgârı tanrıçası Ninlil'di.
 • İnanna aşk, cinsellik ve savaş tanrıçasıydı; Uruk'taki tapınakta (An ile paylaşılan) sabah (doğu) ve akşam (batı) yıldızı Venüs'ün tanrılaştırılması. Tanrılaştırılan krallar, rahibelerle birlikte İnanna ve Dumuzid'in evliliğini yeniden canlandırmış olabilirler.
 • Güneyde Larsa'da ve kuzeyde Sippar'da güneş tanrısı Utu,
 • Ur'daki ay tanrısı Sin.
Sümer-erken Akad panteonu

Bu tanrılar ana panteonu oluşturuyordu ve buna ek olarak yüzlerce küçük tanrı daha vardı. Sümer tanrıları genellikle farklı şehirlerle ilişkilendirilirdi ve dini önemleri genellikle bu şehirlerin siyasi gücüyle birlikte artıp azalırdı. Tanrıların kendilerine hizmet etmeleri için insanları çamurdan yarattıkları söylenirdi. Tapınaklar, sulama tarımı için gereken kitlesel işgücü projelerini organize ediyordu. Vatandaşların tapınağa karşı bir çalışma yükümlülüğü vardı, ancak gümüş ödeyerek bundan kaçınabilirlerdi.

Kozmoloji

Sümerler evrenin bir kubbe ile çevrili düz bir diskten oluştuğuna inanıyorlardı. Sümerlerin ölümden sonraki yaşamı, Gidim (hayalet) olarak sefil bir varoluş içinde sonsuzluğu geçirmek üzere kasvetli bir cehenneme inişi içeriyordu.

Evren dört çeyreğe bölünmüştü:

 • Kuzeyde, köleler, kereste ve diğer hammaddeler için periyodik olarak yağmalanan tepelerde yaşayan Subartular vardı.
 • Batıda, koyun ve keçi sürülerine bakan pastoral göçebeler olarak yaşayan eski Sami dilli halklar olan çadırda yaşayan Martu vardı.
 • Güneyde, ölüler diyarı ve yaratılış yeri ile ilişkili bir ticaret devleti olan Dilmun ülkesi vardı.
 • Doğuda ise Sümerlerin sık sık savaştığı rakip bir halk olan Elamlılar vardı.

Bilinen dünyaları Yukarı Deniz ya da Akdeniz kıyı şeridinden Aşağı Deniz'e, Basra Körfezi'ne ve bakır cevherleriyle ünlü Meluhha (muhtemelen İndus Vadisi) ve Magan (Umman) topraklarına kadar uzanıyordu.

Tapınak ve tapınak organizasyonu

Zigguratların (Sümer tapınakları) her biri ayrı bir isme sahipti ve arınma için merkezi bir havuzun bulunduğu bir ön avludan oluşuyordu. Tapınağın her iki yanında koridorlar bulunan merkezi bir nefe sahipti. Koridorların iki yanında rahipler için odalar bulunurdu. Bir uçta podyum ve hayvan ve sebze kurbanları için kerpiç bir masa bulunurdu. Tahıl ambarları ve depolar genellikle tapınakların yakınında bulunurdu. Bir süre sonra Sümerler tapınakları yükselen teraslar şeklinde inşa edilen çok katmanlı kare yapıların üzerine yerleştirmeye başladılar ve böylece Ziggurat tarzı ortaya çıktı.

Cenaze uygulamaları

İnsanların öldüklerinde, insanların girmesini ya da çıkmasını engellemek için tasarlanmış çeşitli canavarların bulunduğu geçitlerle korunan kasvetli Ereshkigal dünyasına hapsedileceklerine inanılırdı. Ölüler şehir surlarının dışındaki mezarlıklara gömülür, küçük bir tümsek cesedin üzerini örter, canavarlar için adaklar ve az miktarda yiyecek konurdu. Parası olanlar Dilmun'da gömülmek isterdi. Ur kraliyet mezarlığındaki ölüm çukurlarında insan kurbanları bulunmuş, Kraliçe Puabi'ye ölümünde hizmetkârları eşlik etmiştir.

Tarım ve avcılık

Sümerler belki de MÖ 5000-4500 gibi erken bir tarihte tarımsal bir yaşam tarzını benimsemişlerdir. Bölgede organize sulama, büyük ölçekli yoğun toprak işleme, saban tarımını içeren tek ürün yetiştirme ve bürokratik kontrol altında tarımsal uzmanlaşmış işgücü kullanımı gibi bir dizi temel tarım tekniği ortaya çıkmıştır. Tapınak hesaplarının bu organizasyonla yönetilmesi gerekliliği yazının gelişmesine yol açmıştır (MÖ 3500 civarı).

Ur kraliyet mezarlarından, lapis lazuli ve deniz kabuğundan yapılmış, barış zamanını gösteren

Erken Sümer Uruk döneminde, ilkel piktogramlar koyun, keçi, sığır ve domuzun evcilleştirildiğini göstermektedir. Başlıca yük hayvanı olarak öküzleri, başlıca taşıma hayvanı olarak da eşekleri ya da atları kullanmışlardır ve "yünlü giysilerin yanı sıra kilimler de hayvanların yünlerinden ya da kıllarından yapılırdı... Evin yan tarafında ağaçlar ve diğer bitkilerle ekili kapalı bir bahçe vardı; tarlalarda buğday ve muhtemelen diğer tahıllar ekiliyordu ve sulama amacıyla şaduf kullanılıyordu. Bitkiler saksılarda ya da vazolarda da yetiştiriliyordu."

Kral Urukagina'nın 4. yılında, yaklaşık MÖ 2350'de, kil tablet üzerine çivi yazısıyla yazılmış, yetişkinlere ve çocuklara aylık olarak verilen arpa tayınlarının hesabı

Sümerler bilinen ilk bira içen toplumlardan biriydi. Tahıllar bol miktarda bulunuyordu ve ilk biralarının ana maddesini oluşturuyordu. Buğday, arpa ve karışık tahıl biralarından oluşan çok çeşitli biralar üretmişlerdir. Bira yapımı Sümerler için çok önemliydi. Gılgamış Destanı'nda Enkidu'nun Gılgamış halkının yiyecekleri ve birasıyla tanıştırıldığı zaman bu konuya değinilmiştir: "Ülkenin geleneği olduğu gibi birayı iç... Birayı içti -yedi testi! ve genişledi ve sevinçle şarkı söyledi!"

Sümerler, Mısır'da kullanılan sulama tekniklerinin benzerlerini uyguluyorlardı. Amerikalı antropolog Robert McCormick Adams, sulamanın gelişmesinin kentleşmeyle ilişkili olduğunu ve nüfusun %89'unun kentlerde yaşadığını söylüyor.

Arpa, nohut, mercimek, buğday, hurma, soğan, sarımsak, marul, pırasa ve hardal yetiştiriyorlardı. Sümerler çok sayıda balık avlıyor, kümes hayvanı ve ceylan avlıyorlardı.

Sümer tarımı büyük ölçüde sulamaya bağlıydı. Sulama, şaduf, kanallar, bentler, savaklar ve rezervuarlar kullanılarak gerçekleştiriliyordu. Dicle'nin ve daha az olmak üzere Fırat'ın sık sık şiddetli taşkınlara maruz kalması, kanalların sık sık onarılması ve sürekli olarak alüvyonların temizlenmesi gerektiği ve ölçüm işaretlerinin ve sınır taşlarının sürekli olarak değiştirilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Hükümet, zenginlerin kendilerini muaf tutabilmelerine rağmen, bireylerin kanallarda bir corvée içinde çalışmalarını zorunlu kılıyordu.

"Sümer Çiftçi Almanağı "ndan bilindiği üzere, sel mevsiminden sonra ve Bahar ekinoksu ile Akitu veya Yeni Yıl Festivali'nden sonra, çiftçiler kanalları kullanarak tarlalarını sular ve ardından suyu tahliye ederlerdi. Daha sonra öküzlere toprağı ezdirip yabani otları öldürtürlermiş. Daha sonra tarlaları kazmalarla sürüklerlerdi. Kuruduktan sonra, tohum ekmeden önce toprağı üç kez sürüyor, tırmıklıyor, tırmıklıyor ve matkapla toz haline getiriyorlardı. Ne yazık ki, yüksek buharlaşma oranı tarlaların tuzluluğunda kademeli bir artışa neden olmuştur. Ur III dönemine gelindiğinde çiftçiler ana ürün olarak buğdaydan tuza daha dayanıklı olan arpaya geçmişlerdi.

Sümerler ilkbaharda bir orakçı, bir bağlayıcı ve bir demet taşıyıcıdan oluşan üç kişilik ekipler halinde hasat yaparlardı. Çiftçiler, tahıl başlarını saplardan ayırmak için öküzlerin çektiği harman arabalarını kullanır ve ardından tahılı ayırmak için harman kızaklarını kullanırlardı. Daha sonra tahıl/saman karışımını harmanlarlardı.

Sanat

Sümer mezarı PG 580'den altın hançer, Ur'daki Kraliyet Mezarlığı.

Sümerler büyük yaratıcıydılar ve bunu sanatlarından daha iyi kanıtlayan başka bir şey yoktur. Sümer eserleri, lapis lazuli, mermer ve diorit gibi diğer ülkelerden ithal edilen ince yarı değerli taşlar ve dövülmüş altın gibi değerli metallerin tasarıma dahil edildiği büyük ayrıntılar ve süslemeler gösterir. Taş nadir bulunduğu için heykeltıraşlığa ayrılmıştır. Sümer'de en yaygın malzeme kildi, sonuç olarak birçok Sümer nesnesi kilden yapılmıştır. Altın, gümüş, bakır ve bronz gibi metallerin yanı sıra deniz kabukları ve değerli taşlar en iyi heykeller ve kakmalar için kullanılmıştır. Silindir mühürler için lapis lazuli, kaymaktaşı ve serpantin gibi daha değerli taşlar da dahil olmak üzere her türden küçük taşlar kullanılmıştır.

En ünlü başyapıtlardan bazıları, dünyanın günümüze ulaşan en eski telli çalgıları olarak kabul edilen Ur Lirleridir. Bunlar Leonard Woolley tarafından Ur Kraliyet Mezarlığı'nda 1922-1934 yılları arasında yapılan kazılarda keşfedilmiştir.

Mimarlık

Ur'un Üçüncü Hanedanlığı döneminde (yaklaşık MÖ 2100) inşa edilen ve ay tanrısı Nanna'ya adanan Büyük Ur Zigguratı (Dhi Qar Valiliği, Irak)

Dicle-Fırat ovası minerallerden ve ağaçlardan yoksundu. Sümer yapıları harç veya çimento ile sabitlenmemiş, düzlemsel dışbükey kerpiçten yapılmıştır. Kerpiç binalar zamanla bozulur, bu yüzden periyodik olarak yıkılır, düzlenir ve aynı yerde yeniden inşa edilirdi. Bu sürekli yeniden inşa, şehirlerin seviyesini kademeli olarak yükseltmiş ve böylece şehirleri çevreleyen ovanın üzerine çıkmıştır. Bunun sonucunda ortaya çıkan ve tells olarak bilinen tepelere antik Yakın Doğu'nun her yerinde rastlanır.

Archibald Sayce'e göre, erken Sümer (yani Uruk) döneminin ilkel piktogramları şunu göstermektedir: "Taş azdı, ama çoktan bloklar ve mühürler halinde kesilmişti. Tuğla sıradan yapı malzemesiydi ve onunla şehirler, kaleler, tapınaklar ve evler inşa ediliyordu. Şehir kulelerle donatılmıştı ve yapay bir platform üzerinde duruyordu; ev de kule benzeri bir görünüme sahipti. Menteşe üzerinde dönen ve bir tür anahtarla açılabilen bir kapıya sahipti; şehir kapısı daha büyük ölçekteydi ve görünüşe göre iki katlıydı. Bir evin temel taşları -daha doğrusu tuğlaları- altlarına konulan bazı nesnelerle kutsanırdı."

Sümer yapılarının en etkileyici ve ünlüsü, tapınakları destekleyen büyük katmanlı platformlar olan zigguratlardır. Sümer silindir mühürlerinde, MS 400 gibi yakın bir tarihe kadar Güney Irak'taki Bataklık Arapları tarafından inşa edilenlere benzemeyen sazlardan yapılmış evler de tasvir edilmiştir. Sümerler aynı zamanda güçlü bir kubbe türü geliştirmelerini sağlayan kemeri de geliştirmişlerdir. Bunu birkaç kemer inşa ederek ve birbirine bağlayarak inşa etmişlerdir. Sümer tapınakları ve sarayları payandalar, girintiler, yarım sütunlar ve kil çiviler gibi daha gelişmiş malzeme ve tekniklerden yararlanmıştır.

Matematik

Sümerler MÖ 4000'lerde karmaşık bir metroloji sistemi geliştirdiler. Bu gelişmiş metroloji aritmetik, geometri ve cebirin ortaya çıkmasını sağlamıştır. MÖ 2600'lerden itibaren Sümerler kil tabletler üzerine çarpım tabloları yazmış, geometrik alıştırmalar ve bölme problemleriyle uğraşmışlardır. Babil rakamlarının en eski izleri de bu döneme kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2700-2300 yılları arasında abaküs ilk kez ortaya çıkmış ve seksajimal sayı sistemlerinin ardışık büyüklük sıralarını sınırlayan ardışık sütunlardan oluşan bir tablo ortaya çıkmıştır. Sümerler basamaklı sayı sistemini ilk kullananlardır. Sümerlerin astronomik hesaplamalarda bir tür sürgülü cetvel kullanmış olabileceklerine dair anekdot niteliğinde kanıtlar da vardır. Bir üçgenin alanını ve bir küpün hacmini ilk kez onlar bulmuştur.

Sümerler matematik ve geometrinin temellerini atmışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar, dairenin alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.) Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. Burçları ilk Sümerler bulmuştur ve günümüze değin gelmiştir.

Artıklı ve doğru bir takvim kullanmışlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır. Ayrıca Güneş saatini icat etmişlerdir. Dünyada ilk kez ay yılı hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır.

Ekonomi ve ticaret

Bir erkek kölenin ve Şuruppak'ta bir binanın satış faturası, Sümer tableti, MÖ 2600 civarı

Anadolu'nun uzak yerlerinden obsidyen ve kuzeydoğu Afganistan'daki Badahşan'dan lapis lazuli, Dilmun'dan (modern Bahreyn) boncuklar ve İndus Vadisi yazısıyla yazılmış birkaç mühür keşfi, Basra Körfezi merkezli oldukça geniş kapsamlı bir antik ticaret ağına işaret etmektedir. Örneğin, Ur'a dünyanın pek çok yerinden ithalat yapılmıştır. Özellikle de her tür metalin ithal edilmesi gerekiyordu.

Gılgamış Destanı, Mezopotamya'da az bulunan odun gibi mallar için uzak diyarlarla yapılan ticarete atıfta bulunur. Özellikle Lübnan'dan gelen sedir ağacı çok değerliydi. Ur'da Kraliçe Puabi'nin mezarında reçine bulunması, reçinenin Mozambik'e kadar uzak bir yerden ticaretinin yapıldığını göstermektedir.

Sümerler, ekonominin önemli bir parçası olmamalarına rağmen köle kullanmışlardır. Köle kadınlar dokumacı, presçi, değirmenci ve hamal olarak çalışıyordu.

Sümerli çömlekçiler çömlekleri sedir yağı boyalarıyla süslüyorlardı. Çömlekçiler, çömlekleri pişirmek için gereken ateşi üretmek için bir yay matkabı kullanırlardı. Sümerli duvar ustaları ve kuyumcular kaymaktaşı (kalsit), fildişi, demir, altın, gümüş, akik ve lapis lazuli'yi biliyor ve kullanıyorlardı.

İndus Vadisi ile ticaret

Ur Kraliyet Mezarlığı'nda bulunan ve Ur'un Birinci Hanedanlığı'na tarihlenen bu kolyedeki beyaz desenli kazınmış akik boncukların İndus Vadisi'nden geldiği düşünülmektedir. British Museum.
Mezopotamya ile İndus arasındaki ticaret yolları, MÖ 3. binyılda deniz seviyesinin düşmesi nedeniyle önemli ölçüde kısalmış olmalıdır.

İndus'tan Ur'a yapılan ithalata dair kanıtlar MÖ 2350 civarından itibaren bulunabilir. Mezopotamya'nın MÖ 2500-2000 yılları arasına tarihlenen arkeolojik alanlarında, başta Turbinella pyrum ve Pleuroploca trapezium olmak üzere İndus kıyısının karakteristik kabuk türlerinden yapılmış çeşitli nesneler bulunmuştur. İndus'tan gelen akik boncuklar, 2600-2450 yılları arasına tarihlenen Ur Kraliyet Mezarlığı'ndaki Sümer mezarlarında bulunmuştur. Özellikle, beyaz renkte kazınmış bir tasarıma sahip akik boncuklar muhtemelen İndus Vadisi'nden ithal edilmiş ve Harappalılar tarafından geliştirilen bir asitle aşındırma tekniğine göre yapılmıştır. Lapis lazuli Mısır tarafından büyük miktarda ithal edilmiş ve Nakada II dönemine (MÖ 3200 civarı) ait birçok mezarda kullanılmıştır. Lapis lazuli, başka bir kaynak bilinmediği için muhtemelen kuzey Afganistan kökenlidir ve İran platosu üzerinden Mezopotamya'ya, oradan da Mısır'a taşınması gerekmiştir.

Mezopotamya'da, özellikle de Ur, Babil ve Kiş'te Harappa yazısına sahip birkaç İndus mührü de bulunmuştur.

Lagaş'taki Yeni Sümer İmparatorluğu'nun hükümdarı Gudea'nın, genellikle İndus Vadisi bölgesi olduğu düşünülen Meluhha'dan "yarı saydam akik" ithal ettiği kaydedilmiştir. Çeşitli yazıtlarda Mezopotamya'da Meluhha tüccarlarının ve tercümanlarının varlığından da bahsedilmektedir. Harappa ile bağlantıları olan ve genellikle Harappa sembollerini ya da yazılarını kullanan Akad ve Ur III yerleşimlerinden yaklaşık yirmi mühür bulunmuştur.

İndus Vadisi Uygarlığı en gelişmiş haliyle ancak M.Ö. 2400 ile 1800 yılları arasında gelişmiştir, ancak bu alışverişler sırasında Mezopotamya uygarlığından çok daha büyük bir oluşumdu; Mezopotamya'nın işgal edilen alanı için yalnızca yaklaşık 65.000 metrekarelik bir alanla karşılaştırıldığında, binlerce yerleşim yeri ile 1.2 milyon metrekarelik bir alanı kaplarken, en büyük şehirler yaklaşık 30-40.000 nüfusla karşılaştırılabilir büyüklükteydi.

Para ve kredi

Büyük kurumlar hesaplarını arpa ve gümüş cinsinden tutuyorlardı ve genellikle aralarında sabit bir oran vardı. Yükümlülükler, krediler ve fiyatlar genellikle bunlardan biri cinsinden belirlenirdi. Birçok işlem borç içeriyordu; örneğin tapınak tarafından tüccarlara teslim edilen mallar ve "bira kadınları" tarafından verilen bira gibi.

Ticari kredi ve tarımsal tüketici kredileri başlıca kredi türleriydi. Ticari kredi genellikle ticaret seferlerini finanse etmek için tapınaklar tarafından verilirdi ve gümüş olarak gösterilirdi. Faiz oranı MÖ 2000'den bir süre önce ayda 1/60 (mina başına bir şekel) olarak belirlenmiş ve yaklaşık iki bin yıl boyunca bu seviyede kalmıştır. Kırsal krediler genellikle bir kuruma (tapınak gibi) olan borçların ödenmemesi sonucunda ortaya çıkar, bu durumda borçlar borçluya ödünç verilmiş sayılırdı. Arpa ya da diğer mahsullerle ifade edilirlerdi ve faiz oranı tipik olarak ticari kredilerden çok daha yüksekti ve kredi anaparasının 1/3 ila 1/2'sine kadar çıkabilirdi.

Hükümdarlar periyodik olarak tüm kırsal (ancak ticari değil) borçları iptal eden ve tahvil sahiplerinin evlerine dönmelerine izin veren "temiz sayfa" kararnameleri imzalarlardı. Geleneksel olarak hükümdarlar bunu saltanatlarının ilk tam yılının başında yaparlardı, ancak askeri çatışma veya mahsul kıtlığı zamanlarında da ilan edilebilirlerdi. Bilinen ilk kurganlar MÖ 2400-2350 yıllarında Lagaş'lı Enmetena ve Urukagina tarafından yapılmıştır. Hudson'a göre bu kararnamelerin amacı, köylülerin geçimlik topraklarını kaybetmeleri ya da borçlarını ödeyemedikleri için köle haline gelmeleri durumunda ortaya çıkabilecek olan borçların savaş gücünü tehdit edecek derecede artmasını önlemekti.

Askeri

Ur Standardı üzerinde erken dönem savaş arabaları, MÖ 2600 civarı
Akbabalar Steli'nin bir parçası üzerinde Sümer kralı Eannatum tarafından yönetilen falanks savaş düzenleri
Gümüş tekne modeli, mezar PG 789, Ur Kraliyet Mezarlığı, MÖ 2600-2500

Sümer şehir devletleri arasında 2000 yıl boyunca neredeyse sürekli devam eden savaşlar, Sümer'in askeri teknoloji ve tekniklerinin yüksek bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olmuştur. Ayrıntılı olarak kaydedilen ilk savaş, MÖ yaklaşık 2450 yılında Lagaş ve Umma arasında Akbabalar Steli olarak adlandırılan bir stelde yer almıştır. Lagaş kralının çoğunlukla piyadelerden oluşan bir Sümer ordusuna liderlik ettiğini göstermektedir. Piyadeler mızrak taşıyor, bakır miğferler takıyor ve dikdörtgen kalkanlar taşıyorlardı. Mızrakçılar, eğitim ve disiplin gerektiren falanks düzenine benzer bir şekilde dizilmiş olarak gösterilmiştir; bu da Sümerlerin profesyonel askerler kullanmış olabileceklerini düşündürmektedir.

Sümer ordusu onagerlere bağlı arabalar kullanmıştır. Bu ilk savaş arabaları savaşta daha sonraki tasarımlara göre daha az etkiliydi ve bazıları bu arabaların mürettebat savaş baltaları ve mızraklar taşısa da esas olarak nakliye görevi gördüğünü öne sürmüştür. Sümer savaş arabası, iki kişilik bir mürettebat tarafından kullanılan ve dört onager'e bağlanan dört ya da iki tekerlekli bir araçtan oluşuyordu. Araba dokuma bir sepetten oluşuyordu ve tekerlekler üç parçalı sağlam bir tasarıma sahipti.

Sümer şehirleri savunma duvarlarıyla çevriliydi. Sümerler şehirleri arasında kuşatma savaşı yaparlardı, ancak kerpiç duvarlar bazı düşmanları caydırmayı başarırdı.

Teknoloji

Sümer teknolojisine örnek olarak tekerlek, çivi yazısı, aritmetik ve geometri, sulama sistemleri, Sümer tekneleri, ay takvimi, tunç, deri, testereler, keskiler, çekiçler, diş telleri, uçlar, çiviler, iğneler, halkalar, çapalar, baltalar, bıçaklar, mızrak uçları, ok uçları, kılıçlar, tutkallar, hançerler, su tulumları, çantalar, koşum takımları, zırhlar, sadaklar, savaş arabaları, kınlar, botlar, sandaletler, zıpkınlar ve bira verilebilir. Sümerlerin üç ana tip teknesi vardı:

 • saçla birbirine dikilmiş, bitüm su yalıtımı içeren klinkerden yapılmış yelkenli tekneler
 • hayvan derileri ve kamışlardan yapılmış deri tekneler
 • ahşap kürekli gemiler, bazen yakın kıyılarda yürüyen insanlar ve hayvanlar tarafından akıntıya karşı çekilir

Hukuk

Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti denebilir. Otoritenin korunmak istenmesi hukuk kurallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lagaş Kralı Urukagina ihtilal ile başa gelmiş bir askerdir. Her kanun bir prolog (önsöz), maddeler ve epilog (sonsöz, sonuç) olmak üzere 3'e ayrılır. Urukagina kanunları bu özellikleri barındırmadığı için reform olarak geçer. İlk detaylı ve yukarıda saydığımız özellikleri belirten kanun metni Ur-Nammu kanunlarıdır. önsöz, 22 madde ve sonsözden oluşur.

Din ve mitoloji

Sümer dini

Ziggurat

Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına Ziggurat denirdi. Zigguratlar yedi katlı olup toplam üç ana bölümden oluşur. İlk katlar erzak deposu, orta katlar okul ve tapınak, son katlar ise rasathane olarak kullanılmıştır. Yazının icadı serüveni bu tapınaklara dayanır. Mezopotamya'da evler ve tapınaklar, taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar ulaşmamıştır.

Sümerlerde hissedilen her nesnenin bir Tanrısı vardı ve insan görünümündeydiler, fakat insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı. Tanrılar, insanlara ne istediklerini bildirmez. Ancak insanlar onlara, kendilerinden istenileni sorarak öğrenebilirdi.

Yaratılış mitosu

Sümer inanışına göre başlangıçta gök ile yer birdi. Daha sonra gök ile yer, tanrılar tarafından ayrılmıştır. Sümer inanışında evrenin kökeni şu şekilde açıklanır:

 1. Başlangıçta ilksel deniz vardı; kökeni veya doğuşu konusunda bir şey söylenmemektedir, Sümerler onu her zaman varmış gibi düşünmüş olabilirler.
 2. İlksel deniz gök ile yerin birliğinden oluşan kozmik dağı vücuda getirdi.
 3. Tanrılar insan biçiminde kişileştirildiğinde, Anu (gök) eril, Ki (yer) dişildi. Onların birleşmesinden hava tanrısı Enlil doğdu.
 4. Hava tanrısı Enlil yerden göğü ayırdı ve babası Anu göğü ele geçirirken, Enlil annesi Ki'yi, yeri, ele geçirdi. Enlil ile annesi Ki'nin birleşmesi- tarihsel devirlerde Ninmah, "yüce kraliçe", Ninhursag, "kozmik dağın kraliçesi"; Nintu, "doğurgan kraliçe" gibi çeşitli adlar verilen tanrıçayla özdeşleştirilmiş olabilir- evrenin düzenlenmesini, insanın yaratılışı ve uygarlığın kuruluşunu başlattı.

Bu konu aşağıdaki "Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı" adlı Sümer şiirinin giriş bölümünde şöyle anlatılmaktadır:

Sümer heykelciği
Gök yerden uzaklaştıktan sonra,
Yer gökten ayrıldıktan sonra,
İnsanın adı konduktan sonra,
Anu göğü ele geçirdikten sonra,
Enlil yeri ele geçirdikten sonra,
Ereşkigal Kur'un ödülü olarak ele geçirilip götürüldükten sonra,
O denize açıldıktan sonra,
Baba Kur'a doğru denize açıldıktan sonra,
Enki Kur'a doğru denize açıldıktan sonra;
(Kur) krala ufak taşlar fırlattı,
Enki'ye koca taşlar fırlattı;
Onun küçük taşları, el kadar taşlar,
Onun koca taşları,... kamışların taşları,
Enki'nin gemisinin omurgası,
Saldıran kasırgaya benzeyen savaşta yenildi;
Krala karşı, geminin serenindeki sular,
Kurt gibi yutuyordu,
Enki'ye karşı, geminin ardındaki sular,
Aslan gibi vuruyordu'.

Şiirden anlaşıldığı üzere başlangıçta bütün olan gök ve yer birbirlerinden ayrıldı ve böylece insanın yaratılışı buyruldu. Ardından gök tanrısı Anu göğün, yer tanrısı Enlil de yerin hâkimi oldular.

Sümer Mitolojisinin günümüze etkileri

Arif Tekin'e göre, Sümer mitolojisine ait birçok unsur İbranilerin babil sürgünü gibi değişik yollar ve etkileşimlerle günümüze kadar değişimler geçirerek gelmiş, kutsal kitaplara konu olmuştur. Bunların başlıcaları yaratılış ve tufan efsanelerinde karşımıza çıkar. Başlıca temalar: Gök ve yer bitişik iken sonradan ayrılması, her şeyin sudan veya su üzerinde yaratılması, insanın balçıktan ve tanrıya (tanrılara) benzer şekilde yaratılması, erkeğe ait Ti (Sümercede yaşam özü ve kaburga anlamlarına gelmektedir) kullanılarak kadının yaratılması, ilk insanların bin (veya binlerce) yıl yaşaması, insanın Gökteki bilgiye ulaşmak için çabalaması ve bunun tanrıları sinirlendirmesi, tufan, gemi yapımı ve her canlıdan bir çiftin gemiye alınması vb.

Orhan Hançerlioğlu'nun ifadeleri; "Sümer Tanrısı Marduk’un büyük önemi, üç büyük tektanrıcı dine kaynaklık etmiş olmasıdır. Tevrat’la İncil’deki hikâyelerin çoğu Sümer efsaneleridir. Nuh ve Tufan hikâyesinin aslı olan bu Sümer efsanesi, Tevrat’la İncil’den dört bin yıl öncedir. Gene aynı bölgede, MÖ XX. yüzyılda yaşamış olan Kral Hamurabi kanunları, Tevrat kurallarına kaynaklık etmişlerdir. Samuel Reinach, Orpheus adlı kitabında şöyle demektedir: Hamurabi kanunları için ileri sürülmesi gelenek haline gelen tarihten yedi yüzyıl önce yapılmıştır. Eğer Musevi kanunlarının Musa’ya Tanrı tarafından yazdırıldığı doğruysa, Tanrı, Hamurabi’nin yapıtını aşırmış demektir."

(Ayrıca bakn; Utnapiştim, Ziusudra)

Miras

Sümer Haritası

Tekerlekli araçlara dair kanıtlar MÖ 4. binyılın ortalarında Mezopotamya, Kuzey Kafkasya (Maykop kültürü) ve Orta Avrupa'da neredeyse eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Tekerlek başlangıçta çömlekçi çarkı şeklini almıştır. Yeni kavram tekerlekli araçlara ve değirmen çarklarına yol açmıştır. Sümerlerin çivi yazısı, deşifre edilmiş en eski (ya da Mısır hiyerogliflerinden sonra ikinci en eski) yazıdır (Jiahu sembolleri ve Tartaria tabletleri gibi daha da eski yazıtların statüsü tartışmalıdır). Sümerler ilk astronomlar arasındaydı ve yıldızları takımyıldızlar halinde haritalandırmışlardı; bu takımyıldızların birçoğu zodyakta varlığını sürdürmüş ve eski Yunanlılar tarafından da tanınmıştır. Ayrıca çıplak gözle kolayca görülebilen beş gezegenin de farkındaydılar.

Aritmetiği, 10 tabanı ve 6 tabanı dönüşümlü olarak kullanan karışık bir radiks sistemi de dahil olmak üzere birkaç farklı sayı sistemi kullanarak icat etmiş ve geliştirmişlerdir. Bu seksajimal sistem Sümer ve Babil'de standart sayı sistemi haline gelmiştir. Askeri oluşumları icat etmiş ve piyade, süvari ve okçular arasındaki temel ayrımları ortaya koymuş olabilirler. Mahkemeler, hapishaneler ve hükümet kayıtlarıyla birlikte bilinen ilk kodlanmış yasal ve idari sistemleri geliştirdiler. İlk gerçek şehir devletleri Sümer'de, kabaca bugünkü Suriye ve Lübnan'daki benzer oluşumlarla eşzamanlı olarak ortaya çıktı. Çivi yazısının icadından birkaç yüzyıl sonra yazının kullanımı borç/ödeme belgeleri ve envanter listelerinin ötesine geçerek ilk kez MÖ 2600'lerde mesaj ve posta iletimi, tarih, efsane, matematik, astronomik kayıtlar ve diğer uğraşlara uygulanmıştır. Yazının yayılmasıyla eş zamanlı olarak, genellikle bir şehir devletinin ana tapınağının himayesinde ilk resmi okullar kurulmuştur.

Sümer Kralları

Sümer ve yabancı devletlerde hükümdarlık yapan Sümer kralları bulunur.