Aryan

bilgipedi.com.tr sitesinden

Aryan veya Arya (/ˈɛəriən/; Hint-İranca *arya), eski zamanlarda Hint-İranlılar tarafından 'Aryan olmayan' (*an-arya) olarak bilinen yakındaki yabancıların aksine etnokültürel bir öz tanımlama olarak kullanılan bir terimdir. Antik Hindistan'da ā́rya terimi, Vedik dönemin Hint-Aryan konuşurları tarafından bir endonim (kendini tanımlama) olarak ve Hint-Aryan kültürünün ortaya çıktığı Āryāvarta ('Aryaların meskeni') olarak bilinen bir bölgeye atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Avesta yazıtlarında, eski İran halkları benzer şekilde kendilerini etnik bir grup olarak tanımlamak için airya terimini kullanmış ve efsanevi vatanları Airyanǝm Vaēǰō'ya ('Aryaların genişliği' veya 'Aryaların uzanışı') atıfta bulunmuşlardır. Bu kök aynı zamanda İran (*Aryānām) ve Alania (*Aryāna-) gibi yer adlarının etimolojik kaynağını oluşturur.

Her ne kadar *arya- kökü Proto-Hint-Avrupa (PIE) kökenli olsa da, etnokültürel bir öz adlandırma olarak kullanımı yalnızca Hint-İran halkları arasında görülmektedir ve PIE konuşurlarının kendilerini 'Proto-Hint-Avrupalılar' olarak tanımlamak için bir terime sahip olup olmadıkları bilinmemektedir. Her halükarda, akademisyenler eski zamanlarda bile Aryan olma fikrinin ırksal değil dini, kültürel ve dilsel olduğuna dikkat çekmektedir.

1850'lerde 'Aryan' terimi, Houston Stewart Chamberlain'in daha sonraki çalışmaları aracılığıyla Nazi ırk ideolojisini etkileyen Fransız yazar Arthur de Gobineau tarafından ırksal bir kategori olarak benimsenmiştir. Nazi yönetimi altında (1933-1945), bu terim Yahudiler hariç Almanya'da yaşayanların çoğuna uygulandı. Aryan sertifikası, Alman veya akraba kanı taşıyan (Aryan) ve 1935'te Nürnberg Yasalarının kabul edilmesinden sonra Reich vatandaşı olmak isteyenler için Reich vatandaşı olmanın temel şartıydı. Bir "İsveçli ya da İngiliz, bir Fransız ya da Çek, bir Polonyalı ya da İtalyan" akraba, yani "Ari" olarak kabul ediliyordu. 'Ari olmayanlar' olarak sınıflandırılanlar, özellikle de Yahudiler, Holokost olarak bilinen sistematik toplu katliama maruz kalmadan önce ayrımcılığa uğradılar (Roman halkının soykırımı için Porajmos'a bakınız). Aryanist üstünlükçü ideolojiler adına işlenen zulümler, akademisyenlerin genellikle 'Aryan' teriminden kaçınmasına yol açmış, Güney Asya kolu hala 'Hint-Aryan' olarak bilinse de, çoğu durumda 'Hint-İranlı' terimi ile değiştirilmiştir.

MÖ 6. yüzyıla ait Behistun yazıtı. Aryan kelimesinin kullanıldığı ilk yazıtlardan biridir. Yazıtta, Aryan kelimesi İranlı anlamında kullanılmıştır.

Aryan Sanskritçede "asil" veya "onurlu" anlamındaki "Ārya" kelimesinden türetilmiş bir sözcüktür. Avesta dilindeki benzeri "Airya"dır ve Eski Pers dilindeki karşılığı "Ariya"dır. Büyük oranda Proto-Hindu-İranlıların etnik olarak kendilerini tanımlama amacıyla kullanılmak üzere var olmuştur. Avesta, büyük ölçüde Pers, Hint halklarının temel kutsal kitapları ki bu kitap Zerdüştlüğü anlatan yegane eser niteliğindedir.

Aryan halkının çoğu; Jainizm, Budizm ve Hinduizm'e mensuptur. "Aryan" kelimesi önce Sanskritçedeki "Arya", ardından da Fransızcadaki "Arienne"den geçmiştir. Sanskritçe ve öbür Hint dillerini konuşur, Hindistan ve çevresinde yaşarlar. Orta Asya-Hindistan kökenlidirler. Ana vatanları Kuzey Pakistan'dır.

Etimoloji

Epigrafik olarak arya kelimesine yapılan en eski atıflardan biri, kendisini "arya [dil veya yazı] ile" yazılmış olarak tanımlayan MÖ 6. yüzyıl Behistun yazıtında görülür (§ 70). Diğer tüm Eski İrani dil kullanımlarında olduğu gibi, yazıttaki arya da "İrani "den başka bir anlama gelmemektedir.

Arya terimi modern bir Avrupa diline ilk kez 1771 yılında, Yunanca arioi ile Avestaca airya ve İran ülke adını haklı olarak karşılaştıran Fransız Hintolog Abraham-Hyacinthe Anquetil-Duperron tarafından Aryens olarak çevrilmiştir. Anquetil-Duperron'un çalışmasının Almanca çevirisi 1776'da Arier teriminin kullanılmasına yol açmıştır. Sanskritçe ā́rya kelimesi William Jones'un 1794 tarihli Hint Manu Kanunları çevirisinde 'soylu' olarak çevrilmiş ve İngilizce Aryan (aslen Arian olarak yazılır) birkaç on yıl sonra, önce 1839'da bir sıfat, ardından 1851'de bir isim olarak ortaya çıkmıştır.

Hint-İran

Sanskritçe ā́rya (आर्य) kelimesi başlangıçta Vedik Sanskritçe konuşan ve Vedik kültürel normlara (dini ritüeller ve şiir dahil) bağlı olanları tanımlayan etnokültürel bir terimdi, yabancı veya an-ā́rya'nın ('Arya olmayan') aksine. Buda'nın zamanında (MÖ 5.-4. yüzyıl) 'soylu' anlamını almıştır. Eski İran dillerinde Avestaca airya (Eski Farsça ariya) terimi de aynı şekilde eski İran halkları tarafından an-airya'nın ('Arya olmayan') aksine etnokültürel bir öz tanımlama olarak kullanılmıştır. Bu terim, 'Aryan' (İran) etnik kökenine mensup olan, bu dili konuşan ve 'Aryalar'ın dinini takip edenleri tanımlıyordu.

Bu iki terim, muhtemelen tarih öncesi Hint-İran halklarının kendilerini etnokültürel bir grup olarak tanımlamak için kullandıkları isim olan yeniden yapılandırılmış Proto-Hint-İran kökü *arya- veya *āryo-'dan türemiştir. Bu terimin ırksal bir çağrışımı yoktu ve bu çağrışım ancak daha sonra 19. yüzyıl Batılı yazarlarının eserlerinde ortaya çıkmıştır. David W. Anthony'ye göre, "Rigveda ve Avesta, ortak ebeveyn Hint-İran kimliğinin özünün ırksal değil, dilsel ve ritüel olduğu konusunda hemfikirdi. Eğer bir kişi geleneksel ilahi ve şiirlerin doğru formlarını kullanarak doğru tanrılara doğru şekilde kurban kesiyorsa, o kişi bir Aryan'dı."

Proto-Hint-Avrupa

Adolphe Pictet'den (1799-1875) bu yana, bir dizi bilim insanı Hint-İran kökenli arya- kökünü yeniden yapılandırılan Proto-Hint-Avrupa (PIE) terimi *h₂erós veya *h₂eryós'tan türetmeyi önermiştir; bu terim çeşitli şekillerde 'kendi grubunun üyesi, akran, özgür adam'; 'ev sahibi, misafir; akraba' veya 'lord, hükümdar' olarak çevrilmiştir. Bununla birlikte, önerilen Anadolu, Kelt ve Germen soydaşları evrensel olarak kabul görmemektedir. Her halükarda, Hint-İran etnik çağrışımı, *arya-'nın olası soydaşlarını daha ziyade sosyal bir statü olarak algılayan diğer Hint-Avrupa dillerinde yoktur ve Proto-Hint-Avrupa konuşurlarının kendilerini 'Proto-Hint-Avrupalılar' olarak adlandırmak için bir terime sahip olduklarına dair hiçbir kanıt yoktur.

 • Erken PIE: *h₂erós,
  • Anadolu: *ʔor-o-, 'akran, özgür adam',
   • Hititçe: arā-, 'yoldaş, akran, arkadaş, dost'; arāwa-, 'özgür'; arawan(n)i-, 'özgür, özgür adam (köle olmayan)'; natta ara, 'topluluğa uygun olmayan',
   • Likçe: arus-, 'vatandaşlar'; arawa-, 'özgürlük',
  • Geç PIE: *h₂eryós,
   • Hint-İran: *arya-, 'Aryan, Hint-İranlı',
    • Eski Hint-Aryan: árya-, 'Aryan, Vedik dine sadık'; aryá-, 'nazik, iyiliksever, doğru, adanmış'; arí-, 'sadık; adanmış kişi, ± akraba';
    • İranlı: *arya-, 'Aryan, İranlı',
     • Avestan: airya- (çoğ. aire), 'Aryan, İranlı',
     • Eski Farsça: ariya-, 'Ari, İranlı',
   • Keltçe: *aryo-, 'özgür adam; soylu'; ya da belki *prio-'dan ('ilk > önde gelen, seçkin'),
    • Galce: ario-, 'özgür adam, lord; en önde gelen',
    • Eski İrlandaca: aire, 'özgür adam, şef; soylu';
   • Germence *arjaz, 'asil, seçkin, saygın',
    • Eski Norsça: arjosteʀ, 'en önde gelen, en seçkin'.

H₂er(y)ós terimi, 'bir araya getirmek' anlamına gelen PIE fiil kökü *h₂er-'den türemiş olabilir. Oswald Szemerényi de bu kökün Ugaritçe ary'den ('akraba') Yakın Doğu kökenli bir sözcük olabileceğini ileri sürmüştür, ancak J. P. Mallory ve Douglas Q. Adams bu öneriyi "pek ikna edici" bulmazlar. Onlara göre, orijinal PIE anlamı, "özgür adamların" grup içi statüsünü, dışarıdan gelenlerden, özellikle de köle olarak yakalanıp gruba dahil edilenlerden ayıran açık bir vurguya sahipti. Anadolu'da temel sözcük kişisel ilişkiyi vurgularken, Hint-İranlılar arasında daha etnik bir anlam kazanmıştır, çünkü muhtemelen aralarında yaşayan özgür olmayanların (*anarya) çoğu diğer etnik gruplardan tutsaklardı.

Tarihsel kullanım

Proto-Hint-İranlılar

Arya terimi Proto-Hint-İran dilini konuşanlar tarafından, *Anarya ('Arya olmayanlar') olarak bilinen yakınlardaki yabancılardan farklı olarak, Aryaların (Hint-İranlılar) dilini konuşan ve dinini takip edenleri kapsayan bir etnokültürel grup olarak kendilerini tanımlamak için kullanılmıştır. Hint-İranlılar (Aryalar) genellikle Rusya'nın Chelyabinsk Oblastı'ndaki Sintashta arkeolojik alanından adını alan Sintashta kültürüyle (MÖ 2100-1800) ilişkilendirilir. Dilbilimsel kanıtlar Proto-Hint-İran (Proto-Aryan) dilini konuşanların erken Ural kabilelerinin güneyinde, Avrasya bozkırlarında yaşadığını göstermektedir; *arya- kökü, oarji ('güneybatı') ve årjel ('güneyli') sözcüklerinin kökeninde yer alan *orja- olarak Ön-Sami diline ödünçlenmiştir. Bu alıntı sözcük diğer Fin-Permik dillerde 'köle' anlamını almıştır, bu da tarih öncesi dönemlerde Hint-İran ve Ural halkları arasındaki çatışmalı ilişkilere işaret etmektedir.

Bu kök Hint-İran tanrısı *Aryaman'da da bulunur ve 'Arya ruhlu', 'Aryanlık' veya 'Aryanlık' olarak tercüme edilir; Vedik Sanskritçede Aryaman ve Avestancada Airyaman olarak bilinirdi. Tanrı refahtan ve toplumdan sorumluydu ve evlilik kurumuyla bağlantılıydı. Evlilik törenleri aracılığıyla Aryaman'ın işlevlerinden biri de diğer kabilelerden gelen kadınları ev sahibi topluluğa asimile etmekti. İrlandalı kahramanlar Érimón ve Airem ile Galyalı kişi adı Ariomanus da akraba ise (yani ortak bir kökeni paylaşan dilsel kardeşler), *h₂eryo-men adlı Proto-Hint-Avrupa kökenli bir tanrı da varsayılabilir.

Antik Hindistan

Geç Vedik dönem boyunca (yaklaşık MÖ 1100-500) Āryāvarta'nın yaklaşık kapsamı. Aryavarta kuzeybatı Hindistan ve batı Ganj ovasıyla sınırlıyken, doğudaki Büyük Magadha'da Jainizm ve Budizm'e yol açan Vedik olmayan Hint-Aryanlar yaşıyordu.

Vedik Sanskritçe konuşanlar ā́rya terimini dini-dilsel bir kategori olarak görüyor, Sanskrit dilini konuşan ve Vedik kültürel normlara bağlı olanlara, özellikle de Vedik tanrılara (özellikle Indra ve Agni) tapan, kurbanlara ve festivallere katılan ve şiir sanatını icra edenlere atıfta bulunuyorlardı.

'Arya olmayanlar' öncelikle āryā dilini doğru konuşamayanları, Mleccha ya da Mṛdhravāc'ı ifade eder. Ancak āryā Vedalarda metinlerin dilini belirtmek için sadece bir kez kullanılır, Vedik bölge Kauṣītaki Āraṇyaka'da āryā vāc'ın ('Ārya konuşması') konuşulduğu yer olarak tanımlanır. Rigveda'da adı geçen 35 kadar Vedik kabile, şef ve şair adının 'Aryan olmayan' kökenli olması, ā́rya topluluğuna kültürel asimilasyonun mümkün olduğunu ve/veya bazı 'Aryan' ailelerin yeni doğan çocuklarına 'Aryan olmayan' isimler vermeyi tercih ettiğini göstermektedir. İndolog Michael Witzel'in sözleriyle, ārya terimi "belirli bir halkı ya da hatta belirli bir 'ırksal' grubu değil, Vedik Sanskritçe konuşan kabilelere katılan ve onların kültürel normlarına (ritüel, şiir vb.) bağlı olan herkesi ifade eder".

Daha sonraki Hint metinlerinde ve Budist kaynaklarda ā́rya, Hindistan için Āryadésa- ('asil ülke'), Sanskritçe için Ārya-bhāṣā- ('asil dil') veya Pali ayyaka- ('büyükbaba') terimlerini veren āryaka- ('onurlu adam') terimlerinde olduğu gibi 'asil' anlamını almıştır. Bu terim yüksek bir sosyal statü fikrini içermekle birlikte, Brahmana ya da Budist rahipler için bir onurlandırma ifadesi olarak da kullanılmıştır. Buna paralel olarak, Mleccha daha düşük kastlardan insanlara veya yabancılara atıfta bulunan ek anlamlar kazanmıştır.

Antik İran

Akademisyen Gherardo Gnoli'nin sözleriyle, Eski İranlı airya (Avestan) ve ariya (Eski Farsça), Avestan'da anairya, Partça'da anaryān ve Orta Farsça'da anērān olarak adlandırılan 'Arya olmayanların' aksine, "tek bir etnik kökene ait olduklarının farkında olan, ortak bir dil konuşan ve Ahura Mazdā kültünü merkeze alan bir dini geleneğe sahip olan halkları" ifade eden kolektif terimlerdi.

MÖ 6. yüzyılın sonları ile 5. yüzyılın başlarında Ahameniş kralı Büyük Darius ve oğlu I. Xerxes kendilerini ariya ('Arya') ve ariya čiça ('Aryan kökenli') olarak tanımlamışlardır. Darius'un hükümdarlığı sırasında (MÖ 522 - 486) yazdırdığı Behistun yazıtında Eski Pers dili ariya olarak adlandırılır ve yazıtın Elamca versiyonunda Zerdüşt tanrısı Ahura Mazdā "Aryaların tanrısı" (ura-masda naap harriia-naum) olarak tasvir edilir. Kutsal Avesta yazıtlarında bu kök, 'Aryaların ihtişamı' (airyanąm xᵛarənō ) gibi şiirsel ifadelerde de bulunabilir, efsanevi okçu Ǝrəxša ile ilişkilendirilen 'Aryaların en hızlı ok atanı' (xšviwi išvatəmō airyanąm) veya Kavi Haosravō'ya bağlı 'Aryaların kahramanı' (arša airyanąm).

Darius Behistun'da
Rakibi Gaumata'yı çiğneyen Darius'un tam figürü
Mazgallı taçlı Darius başı

Kendini tanımlama Partça Ary (çoğ. Aryān), Orta Farsça Ēr (çoğ. Ēran) veya Yeni Farsça Irāni (çoğ. Irāniyān) gibi etnik isimlerde miras kalmıştır. İskit kolunda Alān veya *Allān (*Aryāna'dan; modern Allon), Rhoxolāni ('Parlak Alanlar'), Alanorsoi ('Beyaz Alanlar') ve muhtemelen Digor lehçesinde Irä veya Erä olarak yazılan modern Osetçe Ir (ek Demir) vardır. MS 2. yüzyılda Baktriya dilinde yazılmış Rabatak yazıtında da aynı şekilde 'İranlı' için ariao terimi kullanılmıştır. Yunan tarihçi Herodot'un İranlı Medleri oluşturan altı kabileden biri olarak listelediği Arizantoi adı Eski İran dilindeki *arya-zantu- ('Ari soyundan gelen') sözcüğünden türetilmiştir. Herodot ayrıca Medlerin bir zamanlar kendilerini Arioi olarak adlandırdıklarından bahseder ve Strabon Arianē ülkesini İran ve Hindistan arasında konumlandırır. Diğer kullanımlar arasında Yunanca áreion (Damascius), Arianoi (Diodorus Siculus) ve arian (çoğ. arianōn; Sasani dönemi) ile 'İranlı' anlamına gelen Ermenice ari (Agathangelos) ifadesi yer almaktadır.

Part İmparatorluğu'nun (MÖ 247-MS 224) yıkılışına kadar İranlı kimliği esasen kültürel ve dini olarak tanımlanmıştır. Ancak MS 3. yüzyılda Maniheist evrenselcilik ile Zerdüşt milliyetçiliği arasındaki çatışmaların ardından, Sasani döneminde gelenekçi ve milliyetçi hareketler üstünlük sağlamış ve İran kimliği (ērīh) belirli bir siyasi değer kazanmaya başlamıştır. İranlılar (ērān) arasında özellikle bir etnik grup, Persler, šāhān-šāh ērān ud anērān ('İranlıların ve İranlı olmayanların Krallarının Kralı') tarafından yönetilen Ērān-šahr'ın ('İranlıların Krallığı') merkezine yerleştirildi.

Etik ve etnik anlamlar da iç içe geçebilir, örneğin anērīh ī hrōmāyīkān'da ("Romalıların, yani Bizanslıların kötü davranışları") 'kötülük' ile eşanlamlı olarak anēr'in ('İranlı olmayan') kullanılması gibi. Bizanslılar") veya ēr'in ('İranlı') iyi doğumla ilişkilendirilmesinde (hutōhmaktom ēr martōm, 'en iyi doğan Arya adamı') ve 10. yüzyıl Dēnkard'ında ērīh'in ('İranlılık') "yoksulluktan kaynaklanan emek ve yüklere" karşı 'asalet' anlamında kullanılmasında. Ancak ārya- ('asil') ve dāsá- ('yabancı, köle, düşman') arasındaki Hint karşıtlığı İran geleneğinde yoktur. Dilbilimci Émile Benveniste'e göre, *das- kökü İran halkları tarafından yalnızca kolektif bir ad olarak kullanılmış olabilir: "Eğer kelime ilk başta İran toplumuna atıfta bulunuyorsa, bu düşman halkın kendilerini toplu olarak adlandırdığı isim düşmanca bir anlam kazanmış ve Hindistan'ın Aryaları için aşağı ve barbar bir halkın terimi haline gelmiştir."

Yer adları

Eski Sanskrit edebiyatında Āryāvarta (आर्यावर्त, 'Aryaların yurdu') terimi kuzey Hindistan'da Hint-Aryan kültürünün beşiğine verilen isimdi. Manusmṛiti Āryāvarta'yı "Himalaya ve Vindhya sıradağları arasında, Doğu'dan (Bengal Körfezi) Batı Denizi'ne (Arap Denizi) kadar olan bölgede" konumlandırır.

Airya- kökü, Avesta'da ilk İranlıların efsanevi vatanı olarak tanımlanan ve tanrı Ahura Mazdā tarafından "yerlerin ve yaşam alanlarının ilki ve en iyisi" olarak yaratıldığı söylenen Airyanəm Waēǰō'da ('Aryaların uzanışı' veya 'Aryan ovası') da görülür. Maniheist Soğdçada ʾryʾn wyžn (Aryān Wēžan) ve Eski Farsçada *Aryānām Waiǰah olarak anılırdı, bu da Orta Farsça Ērān-wēž'i verdi, ilk sığırların yaratıldığı ve Zaraθuštra'nın İyi Din'i ilk açıkladığı bölge olduğu söylenir. Resmi adı Ērān-šahr ('İranlıların Krallığı'; Eski Farsça *Aryānām Xšaθram'dan) olan Sasani İmparatorluğu, Anērān olarak bilinen Roma Batı'sından farklı olarak kısaltılmış Ērān biçimiyle de anılabilir. Īrān-šahr'dan kısaltılan batı varyantı Īrān, İngilizce ülke adı İran'ın kökenindedir.

Alanların ortaçağ krallığının adı olan Alania, Eski İran kökü *Aryāna-'nın lehçesel bir varyantından türemiştir ve bu da efsanevi Airyanem Waēǰō ile bağlantılıdır. Ala- gelişiminin yanı sıra, *air-y-, modern Oset dillerinde bir i-mutasyonu yoluyla ir-y- köküne dönüşmüş olabilir, burada İrani *-stān ekine bağlı Iryston (Osetya) yer adında olduğu gibi.

Avesta'da geçen diğer yer adları arasında 'Aryaların toprakları'na karşılık gelen taşınabilir bir terim olan airyō šayana, airyanąm dahyunąm, 'Aryaların toprakları', doğu İran'da Ǝrəxša ile ilişkili bir dağ olan Airyō-xšuθa ve Kavi Haosravō'nun tanrı Vāyu'yu öldürdüğü orman olan vīspe aire razuraya sayılabilir.

Kişisel isimler

arya- kökünden türetilen Eski Farsça isimler arasında Aryabignes (*arya-bigna, 'Aryanların Hediyesi'), Ariarathes (*Arya-wratha-, 'Aryan neşesine sahip'), Ariobarzanēs (*Ārya-bṛzāna-, 'Aryanları yücelten'), Ariaios (*arya-ai-, muhtemelen önceki isimlerin hipokorizmi olarak kullanılmıştır) veya Ariyāramna (anlamı belirsizdir). İngilizce Alan ve Fransızca Alain (Latince Alanus'tan) MS birinci binyılda Batı Avrupa'ya Alan yerleşimciler tarafından getirilmiş olabilir.

Aryan adı (Aaryan, Arya, Ariyan veya Aria gibi türevleri de dahil olmak üzere) modern Güney Asya ve İran'da hala bir isim veya soyadı olarak kullanılmaktadır. Batı'da Aryan ile ilişkilendirilen ve popüler kültür nedeniyle popüler hale gelen isimlerde de bir artış olmuştur. ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'ne göre 2012 yılında Arya, 711. sıradan 413. sıraya yükselerek ABD'de popülerliği en hızlı artan kız ismi olmuştur. İsim, 2017 yılında İngiltere ve Galler'de doğan kız bebekler için en sık kullanılan ilk 200 isim arasına girmiştir.

Latin edebiyatında

Arianus kelimesi Afganistan, İran, Kuzeybatı Hindistan ve Pakistan'ı kapsayan Ariana bölgesini tanımlamak için kullanılmıştır. 1601 yılında Philemon Holland, Ariana'da yaşayanları tanımlamak için Latince Arianus'un çevirisinde 'Arianes' kelimesini kullanmıştır. Bu, Arian formunun İngiliz dilinde kelimesi kelimesine ilk kullanımıydı.

Modern Pers milliyetçiliği

İran'da İslami fethin ardından, ırkçı söylem 7. yüzyılda, yani Arapların birincil "Öteki" - Aniran - ve İranlı (yani Aryan) ve Zerdüşt olan her şeyin antitezi haline geldiği dönemde edebi bir deyim haline geldi. Ancak "[günümüz] İran aşırı milliyetçiliğinin öncülleri, Mirza Fetali Ahundov ve Mirza Aka Han Kermani gibi on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki figürlerin yazılarına kadar izlenebilir. Ari halkların üstünlüğüne ve Sami halkların sıradanlığına dair Oryantalist görüşlerle yakınlık gösteren İran milliyetçi söylemi, İslam öncesi Ahameniş ve Sasani imparatorluklarını idealize ederken, İran'ın Müslüman güçler tarafından 'İslamlaştırılmasını' da yadsımıştır." 20. yüzyılda, uzak bir geçmişin bu şekilde idealize edilmesinin farklı yönleri hem Pehlevi monarşisi (1967'de İran'ın Pehlevi hanedanı [1979 İran Devrimi'nde devrildi] İran hükümdarının diğer unvanlarına Aryanların Işığı unvanını ekledi, İran Şahı o dönemde zaten Şahanşah (Kralların Kralı) olarak biliniyordu) hem de onu takip eden İslam cumhuriyeti tarafından araçsallaştırılacaktı; Pehleviler bunu antiklerikal monarşizm için bir temel olarak kullanmış, din adamları ise batılılaşma karşısında İran değerlerini yüceltmek için kullanmıştır.

Modern dini kullanım

ārya kelimesi Hindu, Budist ve Jain metinlerinde sıklıkla yer almaktadır. Hint ruhani bağlamında, Rishilere veya dört asil hakikatte ustalaşmış ve ruhani yola girmiş birine uygulanabilir. Hintli lider Jawaharlal Nehru'ya göre, Hindistan dinleri topluca ārya dharma olarak adlandırılabilir; bu terim Hint alt kıtasında ortaya çıkan dinleri (örneğin Hinduizm, Budizm, Jainizm ve muhtemelen Sihizm) içerir.

ārya kelimesi Jainizm'de, Pannavanasutta gibi Jain metinlerinde de sıklıkla kullanılır. Erken dönem bir Jaina metni olan Avaśyakaniryukti'de Ārya Mangu adlı bir karakterden iki kez bahsedilir.

Burs

19. ve 20. yüzyılın başları

'Aryan' terimi İngilizceye ilk olarak karşılaştırmalı filoloji çalışmaları aracılığıyla, Sanskritçe ā́rya kelimesinin modern bir çevirisi olarak girmiştir. İlk olarak William Jones'un 1794 tarihli Manu Kanunları çevirisinde 'soylu' olarak tercüme edilen bu terimin, 19. yüzyılın başlarında akademisyenler tarafından en eski Vedalarda "Brahmanların tanrılarına tapanları kapsayan" etnokültürel bir öz tanımlama olarak kullanıldığı fark edilmiştir. Bu yorum aynı zamanda klasik metinlerde Ἀριάνης (Eski Yunanca) ~ Arianes (Latince) kelimesinin varlığından da etkilenmiştir ki bu kelime 1771 yılında Anquetil-Duperron tarafından haklı olarak İran dillerini konuşanlar tarafından eski zamanlardan beri kullanılan bir öz tanımlayıcı olan İrani airya (Avestan) ~ ariya (Eski Farsça) ile karşılaştırılmıştır. Buna göre, 'Aryan' terimi bilim dünyasında Hint-İran dillerine ve buna bağlı olarak Proto-Hint-İran dilinin anadilini konuşanlara, yani tarih öncesi Hint-İran halklarına atıfta bulunmaya başladı.

19. yüzyıl boyunca Friedrich Schlegel (1772-1829), Christian Lassen (1800-1876), Adolphe Pictet (1799-1875) ve Max Müller'in (1823-1900) çalışmaları sayesinde Aryanlar, Arierler ve Aryenler terimleri bir dizi Batılı akademisyen tarafından '(Proto-)Hint-Avrupalılar' ile eşanlamlı olarak benimsenmiştir. Gerçekten de birçoğu, Sanskritçenin en eski Hint-Avrupa dili olduğu yönündeki hatalı varsayımlara ve Ériu'nun (İrlanda) Arya ile akraba olduğu yönündeki dilbilimsel açıdan savunulamaz pozisyona dayanarak, Aryan'ın Proto-Hint-Avrupa dilinin tarih öncesi konuşurları tarafından kullanılan orijinal öz tanımlama olduğuna inanıyordu. Bu hipotez, arya'nın Hint-İran dünyası dışında etnokültürel bir öz-tanımlama olarak kullanıldığına dair kanıt bulunamaması nedeniyle terk edilmiştir.

Çağdaş akademik çalışmalar

Çağdaş bilim dünyasında, 'Aryan' ve 'Proto-Aryan' terimleri hala bazen tarih öncesi Hint-İran halklarını ve onların proto-dillerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak, 'Aryan' kelimesinin 'Proto-Hint-Avrupa' anlamında kullanılması artık "kaçınılması gereken bir sapma" olarak kabul edilmektedir. Hint-Aryan, İrani ve Nuristani kollarını kapsayan 'Hint-İrani' dil alt ailesi 'Ari diller' olarak da adlandırılabilir.

Bununla birlikte, 20. yüzyılın ilk yarısında Aryanist ırkçı ideolojiler adına işlenen zulümler, akademisyenlerin genellikle 'Aryan' teriminden kaçınmasına neden olmuş ve çoğu durumda 'Hint-İran' terimiyle değiştirilmiştir, ancak Hint kolu hala 'Hint-Aryan' olarak adlandırılmaktadır. Eski Farsça *Aryānām'dan gelen 'İranlı' adı da belirli etnolinguistik gruplara atıfta bulunmak için kullanılmaya devam etmektedir.

 • Hint-Aryan, bir Hint-Aryan dili konuşan veya Hint-Aryan olarak tanımlanan nüfusu ifade eder; Kuzey Hindistan'da baskın grubu oluştururlar. En büyük Hint-Aryan etnolinguistik grupları Hindi-Urdu, Bengalce, Pencapça, Marathi, Gujarati, Rajasthani, Bhojpuri, Maithili, Odia ve Sindhi'dir. 900 milyondan fazla insanın anadili Hint-Aryan dilidir.
 • İranlı (veya İranic), İran dillerini konuşanları veya özellikle Büyük İran'da kendilerini "İranlı" olarak tanımlayan halkları belirtmek için kullanılır. Modern İranlı etnolinguistik gruplar arasında Farslar, Peştunlar, Kürtler, Tacikler, Beluçlar, Lurlar, Pamiriler, Zazalar ve Osetler bulunmaktadır. Tahminen 150 ila 200 milyon kişi anadili olarak bir İran dilini konuşmaktadır.

Popüler tüketim için yazan bazı yazarlar, bilim kurgu yazarı Poul Anderson gibi H. G. Wells'in ve Colin Renfrew gibi popüler medya için yazan bilim adamlarının geleneğine uygun olarak tüm Hint-Avrupalılar için "Aryan" kelimesini kullanmaya devam etmişlerdir. F. B. J. Kuiper'e göre, "Hint topraklarında siyah barbarlarla karşı karşıya gelen 'kuzeyli' Aryanlara ilişkin 19. yüzyıl önyargısının [...] yankıları bazı modern çalışmalarda hala duyulabilmektedir."

Aryanizm ve ırkçılık

"Ari ırk "ın icadı

Köken

Vedik Aryaların kuzeyden gelen "açık tenli yabancı istilacılar" olarak ırksal yönelimli yorumlarından hareketle, Aryan terimi Batı'da Aryanizm olarak bilinen ve Aryan ırkını eski uygarlıkların başarılarının çoğundan sorumlu "üstün ırk" olarak gören üstünlükçü bir ideolojiyle bağlantılı ırksal bir kategori olarak benimsenmiştir. Rigveda'nın ırksal yorumlarını bizzat başlatmış olan Max Müller, 1888'de "Ari ırktan, Ari kandan, Ari gözlerden ve saçlardan" bahsedenleri, bir dilbilimcinin "dolikosefal bir sözlükten ya da brakisefal bir gramerden" bahsetmesine benzer bir saçmalık olarak kınamıştır. Ancak, özellikle Darwinist teorilerden etkilenen antropologlar ve uzman olmayanlar arasında giderek artan sayıda Batılı yazar için Aryanlar, etnolinguistik bir kategoriden ziyade diğer insan ırklarıyla zıtlık oluşturan "fiziksel-genetik bir tür" olarak görülmeye başlandı. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Arthur de Gobineau, Theodor Poesche, Houston Chamberlain, Paul Broca, Karl Penka ve Hans Günther gibi yazarlar tarafından desteklenen Aryanizm ile Nordizm'in birleşmesi, Proto-Hint-Avrupalıların sarışın, uzun boylu, mavi gözlü ve dolikosefal kafataslı olarak tasvir edilmesine yol açmıştır. Modern akademisyenler bu görüşleri reddetmekte ve ırksal bir bölünmenin altında yatan ārya ve dāsa arasındaki Vedik karşıtlık fikrinin sorunlu olmaya devam ettiğini, çünkü "[Vedik] pasajların çoğunun koyu veya açık tenli insanlara değil, koyu ve açık dünyalara atıfta bulunabileceğini" hatırlatmaktadır.

Irksal üstünlük teorileri

Arthur de Gobineau

İnsan Irklarının Eşitsizliği Üzerine Etkili Deneme'nin (1853) yazarı Arthur de Gobineau, beyaz ya da Ari ırkı tek medeni ırk olarak görüyor ve kültürel gerileme ile melezleşmenin iç içe geçtiğini düşünüyordu. Ona göre, Kuzey Avrupalılar dünyanın dört bir yanına göç ederek büyük medeniyetleri kurmuş, ardından ırksal açıdan aşağı olarak tanımlanan yerli halklarla karışarak seyrelmiş ve bu da eski Aryan medeniyetlerinin giderek çürümesine yol açmıştır. 1878'de Alman asıllı Amerikalı antropolog Theodor Poesche, Aryanların açık tenli, mavi gözlü sarışınlar olduğunu göstermeye çalışan tarihi referansların bir incelemesini yayınladı. Arier kelimesinin 'Yahudi olmayan' anlamında kullanılması ilk kez 1887 yılında, Viyana'daki bir fiziksel fitness topluluğunun sadece "Ari kökenli Almanları" (Deutsche arischer Abkunft) üye olarak kabul etmeye karar vermesiyle gerçekleşmiş gibi görünmektedir. İngiliz-Alman yazar Houston Chamberlain, "en önemli proto-Nazi metinlerinden biri" olarak tanımlanan The Foundations of the Nineteenth Century (1899) adlı kitabında, üstün Alman-Aryan ırkı ile yıkıcı Yahudi-Semitik ırk arasında ölümüne bir varoluş mücadelesi teorisini ortaya atmıştır. Amerikalı yazar Madison Grant tarafından 1916 yılında yayınlanan ve çok satan The Passing of the Great Race (Büyük Irkın Geçişi) adlı kitapta, "ırksal olarak üstün" Cermen Aryanların, yani İngiliz, Alman ve İskandinav kökenli Amerikalıların karşı karşıya olduğu iddia edilen, Slavlar, İtalyanlar ve Yidiş dilini konuşan Yahudiler gibi Hint-Avrupa dillerini konuşan göçmen "aşağı ırklarla" melezleşme tehlikesine karşı uyarıda bulunulmaktadır.

Guido von List (1848-1919) ve Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954) liderliğindeki Ariosofistler, Völkisch milliyetçiliği ile ezoterizmi birleştiren bir ideolojik sistem kurdular. Yaklaşan Alman (Ari) dünya egemenliği çağını kehanet ederek, Almanlara karşı - Ari olmayan ırklar, Yahudiler veya ilk Kilise tarafından kışkırtıldığı söylenen - bir komplonun "sahte bir eşitlikçilik adına Alman olmayan aşağılıkları özgürleştirerek bu ideal Cermen dünyasını mahvetmeye çalıştığını" savundular.

Kuzey Avrupa hipotezi

"Ön-Teutonik İskandinavların Genişlemesi" - Madison Grant'ın Büyük Irkın Geçişi adlı kitabından İskandinav halklarının varsayılan göçlerini gösteren harita.

Bu arada, Hint-Avrupa dillerinin Güney Asya kökenli olduğu fikri akademisyenler arasında giderek desteğini kaybetti. 1860'ların sonundan sonra, Hint-Avrupa göçlerine ilişkin alternatif modeller ortaya çıkmaya başlamış, bunlardan bazıları Hint-Avrupa dillerinin atalarının anavatanını Kuzey Avrupa'da konumlandırmıştır. "Aryanizm ve İskandinavizm arasında bir geçiş figürü" olarak anılan Karl Penka, 1883'te Aryanların güney İskandinavya'dan geldiğini savundu. 20. yüzyılın başlarında Alman bilim adamı Gustaf Kossinna, tarih öncesi bir maddi kültürü yeniden inşa edilen Proto-Hint-Avrupa diliyle eşitlemeye çalışarak, arkeolojik gerekçelerle 'Hint-Germen' (Indogermanische) göçlerinin Kuzey Avrupa'da bulunan bir anavatandan kaynaklandığını iddia etti. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bilim dünyası, Kossinna'nın takipçileri ile Otto Schrader'in başını çektiği, Avrasya'da bir bozkır anavatanını destekleyenler arasında büyük ölçüde bölünmüştü.

İngiliz Raj'ı

Hindistan'da İngiliz sömürge hükümeti, de Gobineau'nun argümanlarını başka bir çizgide takip etmiş ve Hint kast sistemini emperyal çıkarlar lehine kullanan üstün bir "Ari ırk" fikrini teşvik etmişti. İngilizlerin aracılık ettiği yorum, tam gelişmiş haliyle, üst kastlar "Ari" ve alt kastlar "Ari olmayan" olmak üzere, kast çizgileri boyunca Ari ve Ari olmayanların ayrımını öngörüyordu. Avrupa'daki gelişmeler sadece İngilizlerin kendilerini yüksek kast olarak tanımlamalarına değil, aynı zamanda Brahminlerin de kendilerini İngilizlerle aynı seviyede görmelerine olanak sağladı. Dahası, Hint tarihinin ırkçı ve buna karşıt olarak Hint Milliyetçisi terimlerle yeniden yorumlanmasına neden oldu.

Nazizm ve beyaz üstünlüğü

Sessiz film gişe rekortmeni Bir Ulusun Doğuşu'ndan (1915) bir ara başlık. "Ari doğuştan gelen hak" burada "beyazların doğuştan gelen hakkı "dır ve "savunulması" Kuzey ve Güney ABD'deki "beyazları" "zencilere" karşı birleştirir. Aynı yılın bir başka filmi olan The Aryan'da William S. Hart'ın "Aryan" kimliği diğer halklardan farklı olarak tanımlanır.

Houston Stewart Chamberlain'in çalışmaları aracılığıyla Gobineau'nun fikirleri, "Ari ırkı" diğer varsayılan ırk gruplarından doğuştan üstün gören Nazi ırk ideolojisini etkilemiştir. Nazi yetkilisi Alfred Rosenberg, ırksal ve kültürel yozlaşmaya karşı "asil" karakterini savunmak için Nordik ruhun sözde doğuştan gelen dürtülerine dayanan yeni bir "kan dini "ni savundu. Rosenberg İskandinav ırkının, Kuzey Almanya Ovası'nda yaşayan ve nihayetinde kayıp kıta Atlantis'ten gelen varsayımsal bir tarih öncesi halk olan Proto-Aryanlardan geldiğine inanıyordu. Rosenberg yönetiminde Arthur de Gobineau, Georges Vacher de Lapouge, Blavatsky, Houston Stewart Chamberlain, Madison Grant ve Hitler'in teorileri, Nazi Almanyası'nın ırk politikaları ve 1920'ler, 1930'lar ve 1940'ların başındaki "Aryanlaştırma" kararnameleriyle doruğa ulaştı. "Dehşet verici tıbbi modelinde", "ırksal olarak aşağı" Untermenschen'in yok edilmesi, sağlıklı bir vücuttaki hastalıklı bir organın çıkarılması olarak kutsallaştırıldı ve bu da Holokost'a yol açtı.

Arno Breker'in Die Partei (Parti) adlı heykeli, Nazi döneminin "Nordik Aryan" ırksal tip idealini tasvir etmektedir.

Nazi ırk teorisyenlerine göre, "Aryanlar" (Arier) terimi Cermen halklarını tanımlıyordu ve en saf Aryanlar'ın "üstün ırk" olarak adlandırdıkları "Nordik ırk" fiziksel idealine ait olanlar olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Nazi Almanyası döneminde tatmin edici bir "Aryan" tanımı sorunlu olmaya devam etmiştir. Nazi ırk teorisyenlerinin fiziksel ideali tipik olarak uzun boylu, sarı saçlı ve açık renk gözlü Nordik bireyler olsa da, bu teorisyenler, tanıdıkları ırk kategorileri içinde önemli bir saç ve göz rengi çeşitliliğinin var olduğu gerçeğini kabul etmişlerdir. Örneğin, Adolf Hitler ve birçok Nazi yetkilisi koyu renk saçlıydı ve Nazi ırk doktrinine göre hala Ari ırkın üyeleri olarak kabul ediliyordu, çünkü bir bireyin ırk tipinin belirlenmesi, tek bir tanımlayıcı özellikten ziyade bir bireydeki birçok özelliğin üstünlüğüne bağlıydı. Eylül 1935'te Naziler Nürnberg Yasalarını kabul etti. Tüm Ari Reich vatandaşlarının Ari soylarını kanıtlamaları gerekiyordu; bunun bir yolu, dört büyükanne ve büyükbabanın da Ari kökenli olduğunu vaftiz belgeleriyle kanıtlayarak Ahnenpass ("ata kartı") almaktı. Aynı yılın Aralık ayında Naziler, Almanya'da düşen Ari doğum oranlarına karşı koymak ve Nazi öjeniğini teşvik etmek için Lebensborn'u ("Hayat Kaynağı") kurdu.

Aryan Kardeşliği, Aryan Ulusları, Aryan Cumhuriyet Ordusu, Beyaz Aryan Direnişi veya Aryan Çemberi gibi birçok Amerikan beyaz üstünlükçü neo-Nazi grubu ve hapishane çetesi kendilerini 'Aryanlar' olarak adlandırmaktadır. Rusya'daki modern milliyetçi siyasi gruplar ve neo-Pagan hareketler, Slavlar olarak kendileri ile kadim 'Aryanlar' arasında doğrudan bir bağ olduğunu iddia etmektedir ve bazı Hint milliyetçi çevrelerinde 'Aryan' terimi sözde bir Aryan 'ırkına' atıfta bulunmak için de kullanılabilmektedir.

"Aryan istilası teorisi"

1840'larda Rig Veda'nın kutsal Hint metinlerini çeviren Alman dilbilimci Friedrich Max Muller, "Arya" olarak adlandırdığı bir grup olan Hindu Brahmanların Hindistan'ı eski çağlarda istila ettiğine dair kanıtlar buldu. Muller daha sonraki çalışmalarında Aryan'ın ırksal bir kategoriden ziyade dilsel bir kategori olduğunu düşündüğünü belirtmeye özen göstermiştir. Yine de akademisyenler Muller'in istila teorisini Güney Asya ve Hint Okyanusu üzerinden kendi ırksal fetih vizyonlarını önermek için kullandılar. Yeni Zelandalı polimat Edward Tregear 1885'te bir "Aryan gelgit dalgası "nın Hindistan'dan geçerek güneye doğru ilerlediğini ve Doğu Hint takımadaları adalarından geçerek Yeni Zelanda'nın uzak kıyılarına ulaştığını ileri sürdü. John Batchelor, Armand de Quatrefages ve Daniel Brinton gibi akademisyenler bu istila teorisini Filipinler, Hawaii ve Japonya'ya kadar genişleterek ilk Aryan fatihlerin torunları olduklarına inandıkları yerli halkları tanımladılar. İndus Vadisi uygarlığının keşfiyle birlikte, 20. yüzyılın ortalarında arkeolog Mortimer Wheeler bu büyük kentsel uygarlığın Aryanlar tarafından yok edildiğini ileri sürmüştür. Bu görüş daha sonra gözden düşmüş ve İndus Vadisi Uygarlığı'nın çöküşünün muhtemel nedeni olarak iklimin kuraklaşması gösterilmiştir. "İstila" terimi, bir zamanlar Hint-Aryan göçü ile ilgili olarak yaygın bir şekilde kullanılmış olsa da, artık genellikle sadece Hint-Aryan göçü teorisine karşı çıkanlar tarafından kullanılmaktadır. "İstila" terimi artık Hint-Aryan göçlerine ilişkin bilimsel anlayışı yansıtmamaktadır ve artık genel olarak polemikçi, dikkat dağıtıcı ve bilimsel olmayan bir terim olarak kabul edilmektedir.

Son yıllarda, Hindistan'a Aryan göçü fikri, yerleşik Kurgan modelinin aksine çeşitli alternatif Yerli Aryan senaryolarını iddia eden Hintli akademisyenler tarafından tartışılmaktadır. Ancak bu alternatif senaryolar, Hint tarihi ve kimliğine ilişkin geleneksel ve dini görüşlere dayanmakta ve ana akım bilim dünyasında evrensel olarak reddedilmektedir. Michael Witzel'e göre, "yerli Aryanlar" pozisyonu bilindik anlamda bir bilimsellik değil, "özür dileyici, nihayetinde dini bir girişimdir". Anadolu hipotezi, Ermeni hipotezi, Paleolitik Süreklilik Teorisi gibi bir dizi başka alternatif teori öne sürülmüştür ancak bunlar yaygın olarak kabul görmemiş ve ana akım bilim dünyasında ya çok az ilgi görmüş ya da hiç ilgi görmemiştir.

Başvuru kaynakları

 • Şablon:Web kaynağı
 • Bronkhorst, J.; Deshpande, M.M., (Edl.) (1999). Aryan and Non-Aryan in South Asia: Evidence, Interpretation, and Ideology. Department of Sanskrit and Indian Studies, Harvard University. ISBN 1-888789-04-2.
 • Edelman, Dzoj (Joy) I. (1999). On the history of non-decimal systems and their elements in numerals of Aryan languages. In: Jadranka Gvozdanović (ed.), "Numeral Types and Changes Worldwide". Walter de Gruyter.
 • Fussmann, G.; Francfort, H.P.; Kellens, J.; Tremblay, X. (2005), Aryas, Aryens et Iraniens en Asie Centrale, Institut Civilisation Indienne, ISBN 2-86803-072-6
 • Ivanov, Vyacheslav V.; Gamkrelidze, Thomas (1990), "The Early History of Indo-European Languages", Scientific American, 262 (3), ss. 110–116, doi:10.1038/scientificamerican0390-110
 • Lincoln, Bruce (1999), Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship, University of Chicago Press
 • Morey, Peter; Tickell, Alex (2005). Alternative Indias: Writing, Nation and Communalism. Rodopi. ISBN 90-420-1927-1. 24 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2022.
 • Sugirtharajah, Sharada (2003). Imagining Hinduism: A Postcolonial Perspective. Taylor & Francis. ISBN 978-0-203-63411-0. 24 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2022.
 • Tickell, A (2005), "The Discovery of Aryavarta: Hindu Nationalism and Early Indian Fiction in English", Peter Morey; Alex Tickell (Edl.), Alternative Indias: Writing, Nation and Communalism, ss. 25–53
 • Paul Thieme, Der Fremdling im Rigveda. Eine Studie über die Bedeutung der Worte ari, arya, aryaman und aarya, Leipzig (1938).
 • Vyacheslav V. Ivanov and Thomas Gamkrelidze, The Early History of Indo-­European Languages, Scientific American, vol. 262, N3, 110­116, March, 1990
 • A. Kammenhuber, "Aryans in the Near East," Haidelberg, 1968
 • Vyacheslav V. Ivanov and Thomas Gamkrelidze, The Early History of Indo-­European Languages, Scientific American, vol. 262, N3, 110­116, March, 1990
 • A. Kammenhuber, "Aryans in the Near East," Haidelberg, 1968
 • Arvidsson, Stefan (2006), Aryan Idols: Indo-European Mythology as Ideology and Science, translated by Sonia Wichmann, Chicago and London: The University of Chicago Press.
 • Poliakov, Leon (1974). The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalistic Ideas In Europe. Translation of Le mythe aryen, 1971.