Sakalar

bilgipedi.com.tr sitesinden
Altın elbiseli adam

Sakalar (Farsçaساکا, Saka; Sanskritçe: Śaka; GrekçeΣάκαι, Sakai; LatinceSacae; Çince: ,Sāi), Kuzeydoğu Avrasya stepleri ile Tarım havzasında yaşayan ve at yetiştirme, madencilik yapma kabiliyetleri geliştirmiş olan tarihî halk. Kaynakların genelde Sakaları Türkî veya İrani bir halk olarak sayılmasının yanı sıra kimlikleri konusunda tartışmalar sürmektedir.

Saka kelimesi Ahamenişler döneminden sonra Eski Farsçada kullanılmaya başlanmıştır. Grekçede Sakai olarak hitap edilen Sakalar ile İskitlerin çok yakın ve akraba bir halk olduğu ve ortak bir İskit-Sibirya kültürüne sahip oldukları kabul edilmekle beraber aynı halk olmadıkları düşünülmekte ve akademik çevrelerce İskit ve Sakalar genellikle akraba ama farklı halklar olarak sınıflandırılmaktadır.

Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi arasında yaşayan Sakaların Bir kısmı Ahamenişlere itaat ederek Yunan-Pers Savaşına da katılmışlardır. M.Ö. 2. yüzyılda Orta Asya'dan güneye inerek Baktriya'yı yendikten sonra Hint yarımadasına girmişlerdir. Bunun sonucunda Hint-İskit Krallığı doğmuştur.

Saka
"Altın Savaşçı" olarak da bilinen bir Saka kralına ait katafrakt tarzı geçit zırhı, Kazakistan'ın Almatı kenti yakınlarındaki tarihi bir mezarlık alanı olan Issık kurganından. MÖ 400-200 civarı.

Sakalar Avrupalı İskitlerle yakından ilişkiliydi ve her iki grup da daha geniş İskit kültürlerinin bir parçasını oluşturuyordu ve nihayetinde daha önceki Andronovo kültüründen türemişti ve Saka dili İskit dillerinin bir parçasını oluşturuyordu. Bununla birlikte, Asya bozkırlarının Sakaları Pontus Bozkırının İskitlerinden ayırt edilmelidir; ve eski Persler ve eski Yunanlılar sırasıyla tüm bozkır göçebeleri için "Saka" ve "İskit" isimlerini kullanmış olsalar da, "Saka" ismi özellikle doğu bozkırının eski göçebeleri için kullanılırken, "İskit" batı bozkırında yaşayan ilgili göçebe grubu için kullanılır.

Sakaların önde gelen arkeolojik kalıntıları arasında Arzhan, Tunnug, Pazırık mezarları, Issık kurgan, Saka Kurgan mezarları, Tasmola Barrowları ve muhtemelen Tillya Tepe yer almaktadır.

MÖ 2. yüzyılda birçok Sakalar, Yuezhiler tarafından bozkırdan Soğd ve Baktriya'ya, oradan da Hint-İskitler olarak bilindikleri Hint alt kıtasının kuzeybatısına sürülmüştür. Diğer Sakalar Part İmparatorluğu'nu istila ederek sonunda Sistan'a yerleşirken, bazıları da Çin'in Yunnan bölgesindeki Dian Krallığı'na göç etmiş olabilir. Kuzeybatı Çin'in Tarım Havzası ve Taklamakan Çölü bölgesinde, Hotan, Yarkand, Kaşgar ve çeşitli zamanlarda Han Hanedanlığı ve Tang Hanedanlığı gibi daha büyük güçlerin vassalı olan diğer yerlere yerleşmişlerdir.

İsim

Etimoloji

Dilbilimci Oswald Szemerényi İskitçe için çeşitli kökenlerden gelen eşanlamlıları incelemiş ve aşağıdaki terimleri ayırt etmiştir: Sakā 𐎿𐎣𐎠, Skuthēs Σκύθης, Skudra 𐎿𐎤𐎢𐎭𐎼 ve Sugᵘda 𐎿𐎢𐎦𐎢𐎭.

İran dilinde sak-, "gitmek, dolaşmak" fiil kökünden türetilen ve dolayısıyla "göçebe" anlamına gelen Sakā terimi bu isimleri almıştır:

 • Eski Farsça: 𐎿𐎣𐎠 Sakā, eski Persler tarafından Pontus İskitleri de dahil olmak üzere Avrasya bozkırlarındaki tüm göçebeleri tanımlamak için kullanılmıştır
 • Eski Yunanca: Σάκαι
 • Latince: Sacae
 • Sanskritçe: शक Śaka
 • Eski Çince: Sək

Hint-Avrupa kökenli (s)kewd- kökünden gelen ve "itmek, fırlatmak" anlamına gelen (ve İngilizce shoot sözcüğünün de türetildiği) *skud- sözcüğünün sıfır dereceli biçimi olan *Skuδa (kabaca "okçu"), Szemerényi tarafından İskitlerin öz adı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bundan da aşağıdaki ekzonimler türemiştir:

 • Akadça: 𒅖𒆪𒍝𒀀𒀀 Iškuzaya ve Asurlular tarafından kullanılan 𒊍𒆪𒍝𒀀𒀀 Askuzaya
 • Eski Farsça: 𐎿𐎤𐎢𐎭𐎼 Skudra
 • Eski Yunanca: Σκύθης Skúthēs (çoğulu Skúthai Σκύθαι), Eski Yunanlılar tarafından kullanılır
 • Eski Ermenice: սկիւթ Skiwtʰ itakistik Yunancaya dayanmaktadır

İskitçede /δ/'den /l/'ye geç bir ses değişimi *Skuδa'nın *Skula'ya evrilmesiyle sonuçlanmıştır. Bundan Yunanca Skṓlotoi Σκώλοτοι kelimesi türetilmiştir, Herodot'a göre bu kelime Kraliyet İskitlerinin kendilerini tanımlamasıydı.

Diğer ses değişiklikleri Sugᵘda 𐎿𐎢𐎦𐎢𐎭'yi üretmiştir.

Tanımlama

Sakā ismi eski Persler tarafından, hem Hazar Denizi ile Macar bozkırları arasında yaşayanlar hem de Tuna ve Karadeniz'in kuzeyinde yaşayanlar da dahil olmak üzere, imparatorluklarının kuzeyinde yaşayan tüm İranlı göçebe kabileleri ifade etmek için kullanılmıştır. Bu arada Asurlular bu göçebelere İşkuzai (Akadca: 𒅖𒆪𒍝𒀀𒀀 Iškuzaya) veya Askuzai (Akadca: 𒌷𒊍𒄖𒍝𒀀𒀀 Asguzaya, 𒆳𒊍𒆪𒍝𒀀𒀀 mat Askuzaya, 𒆳𒀾𒄖𒍝𒀀𒀀 mat Ášguzaya) ve Antik Yunanlılar onlara Skuthai (Antik Yunanca: Σκύθης Skúthēs, Σκύθοι Skúthoi, Σκύθαι Skúthai) diyorlardı.

Akamenidler için üç tür Sakalar vardı: Sakā tayai paradraya ("denizin ötesinde", muhtemelen Karadeniz'in Batı yakasında Yunanlılar ve Traklar arasında), Sakā tigraxaudā ("sivri başlıklı"), Sakā haumavargā ("Hauma içenler", en uzak Doğu). Akamenid ordusunun askerleri, I. Kserkses'in mezar detayı, MÖ 480 civarı.

Ahameniş yazıtları başlangıçta tek bir Sakā grubunu listelemiştir. Ancak I. Darius'un Asyalı göçebelere karşı MÖ 520 ila 518 yılları arasında düzenlediği seferin ardından, her ikisi de Hazar Denizi'nin doğusunda Orta Asya'da yaşayan iki gruba ayrılmışlardır:

 • Sakā tigraxaudā - "sivri başlıklar giyen Sakā", Massagetae ve muhtemelen Dahae ile de özdeşleştirilmiştir.
 • the Sakā haumavargā - "Hauma'yı (ateşin etrafına) koyan Sakalar" olarak yorumlanır, bu da "Hauma'ya saygı duyan Sakalar" olarak yorumlanabilir.

Darius'un Tuna'nın kuzeyine yaptığı seferden sonra üçüncü bir isim daha eklenmiştir:

 • Sakā tayaiy paradraya - "(Karadeniz) ötesinde yaşayan Sakalar", Doğu Avrupa bozkırlarının Pontus İskitleri

Başka bir yerde iki yazıtta ek bir terim daha bulunmaktadır:

 • Sakaibiš tayaiy para Sugdam - "Soğd'un ötesindeki Saka", Darius tarafından imparatorluğunun kuzeydoğu sınırlarını oluşturan ve Kuş satraplığının (Etiyopyalılar) karşı ucundaki halk için kullanılan bir terimdi. Bu Sakaibiš tayaiy para Sugdam'ın Sakā haumavargā ile aynı halk olduğu öne sürülmüştür

Dahası, Büyük Darius'un Süveyş Yazıtları iki grup Sakadan bahsetmektedir:

 • Sꜣg pḥ - "Bataklıkların Sakası"
 • Sk tꜣ - "Toprağın Sakası"

Bilim adamı David Bivar Sk tꜣ'yi geçici olarak Sakā haumavargā ile ve John Manuel Cook Sꜣg pḥ'yi geçici olarak Sakā tigraxaudā ile tanımlamıştı. Daha yakın zamanlarda, akademisyen Rüdiger Schmitt, Sꜣg pḥ ve Sk tꜣ'nin her ikisinin de Sakā tigraxaudā/Massagetae ile aynı olabileceğini öne sürmüştür.

Ahameniş kralı I. Xerxes, Sakaları Orta Asya'daki Dahā halkıyla birlikte listelemiştir.

Modern terminoloji

Eski Persler ve eski Yunanlılar tüm bozkır göçebeleri için sırasıyla "Saka" ve "İskit" isimlerini kullanmış olsalar da, modern akademisyenler artık Saka terimini özellikle kuzey ve doğu Avrasya Bozkırları ile Tarım Havzası'nda yaşayan İranlı halkları ifade etmek için kullanmaktadır.

Konum

Sakā tigraxaudā ve Sakā haumavargā, Orta Asya'nın kuzeyinde ve Hazar Denizi'nin doğusunda yer alan bozkır ve yayla bölgelerinde yaşamıştır.

Sakā tigraxaudā/Massagetae daha spesifik olarak Chorasmia çevresinde ve Orta Asya'nın Hazar Denizi'nin doğusunda ve Aral Denizi'nin güneydoğusunda yer alan ovalarında, Kızılkum Çölü ve Üstyurt Platosu'nda, özellikle Araxes ve Iaxartes nehirleri arasında yaşamıştır. Sakā tigraxaudā/Massagetae Hazar Bozkırında da bulunabilir. Ancak Massagetlerin nerede yaşadıklarının antik yazarlar tarafından kesin olmayan bir şekilde tarif edilmesi, modern araştırmacıların onlara Oxus deltası, Iaxartes deltası, Hazar ve Aral denizleri arasında ya da kuzey veya kuzeydoğu gibi çeşitli yerler atfetmelerine yol açmıştır, ancak bu önerileri herhangi bir kesin argümana dayandırmamışlardır. Massagetae'ye atfedilen diğer yerler arasında günümüz Türkmenistan'ına tekabül eden bölge de bulunmaktadır.

Sakā haumavargā Pamir Dağları ve Ferghana Vadisi civarında yaşamıştır.

Sakā haumavargā ile özdeş olabilecek Sakaibiš tayaiy para Sugdam, Akamenid İmparatorluğu'nun kuzeydoğu sınırında, Iaxartes nehri üzerinde yaşıyordu.

Diğer bazı gruplar Pamir Dağları'nın doğusunda ve Iaxartes nehrinin kuzeyinde, ayrıca günümüz Kırgızistan, Tian Shan, Altay, Tuva, Moğolistan, Sincan ve Kazakistan'a karşılık gelen bölgelerde yaşıyordu.

Çinlilerle temas halinde olan Səkler, yani Sakalar, Han Kitabı'nda "Səklerin ülkesi", yani "Sakaların ülkesi" olarak adlandırılan modern Kırgızistan ve Kazakistan'ın İli ve Çu Nehri vadilerinde yaşıyorlardı.

Tarih

Kökenleri

Arzhan kurgan (MÖ 8-7. yüzyıl)
MÖ 8-7. yüzyıla tarihlenen Arzhan kurgan ve erken Saka eserleri

Son arkeolojik ve genetik veriler, MÖ 1. binyılın Batı ve Doğu İskitlerinin bağımsız olarak ortaya çıktığını, ancak her ikisinin de Avrupa bozkırları bölgesinden doğuya doğru yayılan Yamnaya ile ilgili soyu, aşağı Yenisey Nehri'nin modern Kuzey Sibirya Nganasan halkına en yakın şekilde karşılık gelen Doğu Asya ile ilgili bir bileşenle, değişen derecelerde, ancak genellikle Doğu İskitleri arasında daha yüksek oranda birleştirdiğini göstermektedir.

Öte yandan, arkeolojik kanıtlar artık kurgan mezar höyükleri ve MÖ 1. binyılın Hayvan üslubuyla karakterize edilen İskit kültürünün kökenlerinin Batı'daki muadillerinden ziyade Doğu İskitleri arasında bulunabileceğini öne sürme eğilimindedir: Doğu kurganları Batı'dakilerden daha eskidir (Tuva'daki Altay kurganı Arzhan 1 gibi) ve Hayvan üslubunun unsurları ilk olarak MS 10. yüzyılda Yenisey nehri ve günümüz Çin'i bölgelerinde görülmüştür. İskit kültürünün Doğu İskitlerinden Batı İskitlerine doğru hızla yayılması, MÖ 1. binyıl boyunca bozkırlarda doğudan batıya doğru gerçekleşen önemli gen akışıyla da doğrulanmaktadır.

Sakalar Hint-Avrupa dillerinin İran koluna ait bir dil konuşuyorlardı. MÖ 4. ve 3. yüzyıllarda Ukok Platosu'ndaki Pazırık kültürüne ait Pazırık mezarlarının Saka reislerine ait olduğu düşünülmektedir. Bu gömüler, Gumugou'daki daha eski Tarım mumyalarıyla çarpıcı benzerlikler göstermektedir. Güneydoğu Kazakistan'daki Issık kurgan ve Ordos Platosu'ndaki Ordos kültürü de Sakalarla ilişkilendirilmiştir. Xiongnu'nun yönetici elitinin Saka kökenli olduğu öne sürülmüştür. Bazı akademisyenler MÖ 8. yüzyılda Altay'a yapılan bir Saka baskınının Zhou Çin'ine yapılan bir baskınla "bağlantılı" olabileceğini iddia etmektedir.

Erken tarih

Saka'lar MÖ 8. yüzyıla kadar uzanan tarihi ve arkeolojik kayıtlarda görülmektedir.

Massagetae/Tigraxaudā'nın Saka kabilesi M.Ö. 8 ila 7. yüzyıllarda, doğudan Orta Asya'ya göç ettiklerinde, yakın akraba oldukları bir başka göçebe İran kabilesi olan İskitleri buradan kovduktan sonra M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren bölgenin geniş alanlarını işgal etmeye başladıklarında güçlenmiştir. Massagetlerin Erken İskitleri Araxes nehrini geçerek batıya, Kafkas ve Pontus bozkırlarına doğru zorlaması, Avrasya Bozkırındaki göçebe halklar arasında önemli bir hareket başlatmış, bunun ardından İskitler Kimmerler ve Agathyrsileri yerinden etmiştir, Massagetler ve İskitlerle yakın akraba olan göçebe İran halkları, onların topraklarını fethetmiş ve varlıklarının Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve İran'ın antik uygarlıklarının tarihinde önemli bir rol oynadığı Batı Asya'yı istila etmişlerdir.

Antik Yunan tarihçisi Diodorus Siculus'a göre Partlar, Cyaxares döneminde Medlere karşı isyan etmiş, ardından Partlar ülkelerini ve başkentlerini Sakaların koruması altına almıştır. Bunu Medler ile Sakalar arasında uzun süren bir savaş izlemiş, Sakalar kraliçe Zarinaea tarafından yönetilmiştir. Bu savaşın sonunda Partlar Med egemenliğini kabul etti ve Sakalar ile Medler barış yaptı.

MÖ 7. yüzyılda Tarım Havzası bölgesinde Saka varlığı görülmeye başlandı.

Sakā haumavargā, Pers Ahameniş İmparatorluğu'nun kurucusu Kyros tarafından fethedilmiş, Kyros önce onları yenerek kralları Amorges'i esir almış, ardından Amorges'in kraliçesi Sparethra büyük bir orduyla Kyros'u yenerek Parmises'i ele geçirmiştir, Kyros'un kayınbiraderi ve karısı Amytis'in kardeşi, ayrıca Sparethra'nın kocasına karşılık takas ettiği Parmises'in üç oğlu, daha sonra Kyros ve Amorges müttefik oldular ve Amorges Kyros'un Lidya'yı fethetmesine yardım etti.

Kyros daha sonra MÖ 530'da Massagetae/Sakā tigraxaudā'ya karşı bir sefer düzenledi. Herodot'a göre Kyros bir Massaget kampını hileyle ele geçirmiş, ardından Massaget kraliçesi Tomyris kabilenin ana gücünü Perslere karşı yönetmiş, onları yenmiş ve Kyros'un kesik başını kan dolu bir çuvala koymuştur. Kyros'un ölümüyle ilgili kayıtların bazı versiyonlarında Kyros'un savaşta öldüğü kabile olarak Massagetae yerine Derbices'in adı geçer, çünkü Derbices Massagetae konfederasyonunun bir üyesi ya da Massagetae'nin tamamıyla özdeş bir kabiledir. Kyros Derbices/Massagetae tarafından ölümcül şekilde yaralandıktan sonra, Amorges ve Sakā haumavargā ordusu Pers askerlerinin onları yenmesine yardım etti. Kyros ölmeden önce oğullarına hem kendi annelerine hem de Amorges'e saygı göstermelerini söylemiştir.

Muhtemelen M.Ö. 520'lerden kısa bir süre önce Sakaların Orta Asya'nın doğusundaki İli ve Çu vadilerine yayıldıkları kesin değildir, belki de I. Darius'un hükümdarlığından hemen önceydi. Tian Shan bölgesinde M.Ö. 550-250 yılları arasına tarihlenen kurgan (mezar höyüğü) şeklinde yaklaşık 30 Saka mezarı da bulunmuştur.

I. Darius, Polyaenus'a göre sırasıyla Sacesphares, Amorges ya da Homarges ve Thamyris adlı üç kral tarafından yönetilen üç orduyla kendisine karşı savaşan doğu Sakalarına karşı savaşlar yürütmüştür. I. Darius, MÖ 520-518 yılları arasındaki seferi sırasında Massagetae/Sakā tigraxaudā'yı fethetmiş, kralları Skunxa'yı esir almış ve yerine Akamenid yönetimine sadık bir hükümdar getirmiştir. Saka toprakları, Amu Derya (Oxus) ve Syr Derya'nın (Jaxartes) çoğunu içeren Chorasmia'nın bir parçası olarak Akamenid İmparatorluğu'na dahil edildi ve Saka daha sonra Akamenid ordusuna çok sayıda atlı okçu sağladı. Büyük İskender'in Orta Asya'ya yaptığı akınlara karşı direnenler arasında Sakaların da adı geçmektedir.

En azından MÖ 2. yüzyılın sonlarında Sakalar Tarım Havzası'nda devletler kurmuşlardı.

Göçler

Yakalanan Saka kralı Skunkha, Behistun Dağı, İran'dan, I. Darius dönemine (MÖ 522-486) ait Akamenid taş kabartması
I. Darius'un heykeli üzerinde Ahameniş İmparatorluğu'nun tebaası olarak Sakalar, MÖ 500 civarı.

Sakalar, Yuezhi'ler tarafından İli ve Çu Nehri vadilerinden sürülmüştür. Bu halkın hareketlerinin bir anlatımı Sima Qian'ın Büyük Tarihçinin Kayıtları adlı eserinde yer almaktadır. Aslen Tängri Tagh (Tian Shan) ile Çin'in Gansu bölgesindeki Dunhuang arasında yaşayan Yuehzhiler, MÖ 177-176 yıllarında bölgeyi fetheden Xiongnu hükümdarı Modu Chanyu'nun güçleri tarafından saldırıya uğramış ve Gansu'nun Hexi Koridoru'ndan kaçmak zorunda kalmışlardır. Buna karşılık Yuehzhi'ler de Sai'lere (yani Sakalara) saldırarak onları batıya, MÖ 140-130 yılları arasında Syr Darya'yı geçerek Baktriya'ya girdikleri Soğdiana'ya doğru itmişlerdir. Sakalar ayrıca güneye, Keşmir'e yerleştikleri Pamirlere ve kuzey Hindistan'a doğru ve doğuya, Yanqi (焉耆, Karasahr) ve Qiuci (龜茲, Kucha) gibi Tarım Havzası'ndaki bazı vaha devletlerine yerleşmek için hareket ettiler. Yuehzhi'ler, MÖ 133-132 yıllarında başka bir göçebe kabile olan Wusun'un saldırılarına maruz kalarak, yine İli ve Çu vadilerinden hareket ettiler ve Daxia (大夏, "Baktriya") ülkesini işgal ettiler.

Antik Yunan-Roma coğrafyacısı Strabon, Yunan ve Roma kayıtlarında Baktriyalıları yok eden dört kabilenin - Asioi, Pasianoi, Tokharoi ve Sakaraulai - İli ve Çu vadilerinin bulunduğu Syr Darya'nın kuzeyindeki topraklardan geldiğini belirtmiştir. Bu dört kabilenin tanımlanması farklılık göstermektedir, ancak Sakaraulai eski bir Saka kabilesine işaret edebilir, Tokharoi muhtemelen Yuezhi'dir ve Asioi'nin ise Wusun veya Alanlar gibi gruplar olduğu öne sürülmüştür.

René Grousset Sakaların göçü hakkında şunları yazmıştır: "Sakalar, Yueh-chih'in [Yuezhi] baskısı altında Sogdiana'yı ve ardından Baktriya'yı ele geçirdiler ve orada Yunanlıların yerini aldılar." Daha sonra, "Yueh-chih tarafından güneye doğru geri püskürtülen" Sakalar, "Saka ülkesi Sakastana'yı, yani modern Pers Seistan'ını" işgal ettiler. Yuezhi'den kaçan Sakaların bir kısmı Part İmparatorluğu'na saldırmış ve burada krallar Phraates II ve Artabanus'u yenerek öldürmüşlerdir. Bu Sakalar sonunda Mithridates II tarafından Sakastan olarak bilinen bölgeye yerleştirilmiştir. Harold Walter Bailey'e göre, Drangiana bölgesi (günümüzde Afganistan ve Pakistan'da) "Sakaların Ülkesi" olarak bilinmeye başlamış ve çağdaş İran'ın Farsçasında Sakastāna, Ermenicede Sakastan olarak adlandırılmış, Pehlevice, Yunanca, Soğdca, Süryanice, Arapça ve Turfan, Sincan, Çin'de kullanılan Orta Farsça dilinde benzer karşılıkları olmuştur. Bu, Kuzey Hindistan'daki Hint-İskitlerin Saka krallığına (MÖ 200 - MS 400) ait Mathura aslanlı başkentinde bulunan çağdaş bir Kharosthi yazıtında kanıtlanmıştır, Çinlilerin Sakaların Jibin 罽賓 (yani günümüz Hindistan ve Pakistan'ındaki Keşmir) ülkesini işgal edip yerleştiklerini kaydetmeleriyle hemen hemen aynı zamanda.

Iaroslav Lebedynsky ve Victor H. Mair, bazı Sakaların Yuezhi'ler tarafından kovulmalarının ardından güney Çin'deki Yunnan bölgesine göç etmiş olabileceklerini tahmin etmektedir. Yunnan'daki Dian Krallığı'nın tarih öncesi sanat eserlerinde yapılan kazılarda Orta Asya kıyafetleri giymiş Kafkasyalı atlıların av sahneleri ortaya çıkarılmıştır. Bu davullar üzerinde tasvir edilen sahneler bazen bu atlıların avlanma alıştırmalarını temsil etmektedir. Kedigillerin öküzlere saldırdığı hayvan sahneleri de zaman zaman hem tema hem de kompozisyon olarak İskit sanatını anımsatmaktadır.

MÖ 2. ve 1. yüzyıllardaki göçler Soğd ve Baktriya'da izler bırakmıştır, ancak eski Hindistan'daki Sirkap ve Taxila yerleşimlerinde olduğu gibi kesin olarak Sakalara atfedilemezler. Afganistan'daki Tillya Tepe'de bulunan zengin mezarlar, Sakalardan etkilenen bir nüfusun parçası olarak görülmektedir.

Michael Witzel ve Christopher I. Beckwith'in gösterdiği gibi, Śākyamuni "Sakaların Bilgesi" olarak adlandırılan Gautama Buddha'nın ait olduğu Hindistan'ın Sakalar klanı da muhtemelen Sakalardı.

Hint-İskitler

Yuezhi'lerin mağlup düşmanı bir Saka savaşçısının başı, Khalchayan'dan, Kuzey Baktriya, MÖ 1. yüzyıl.

Modern Afganistan ve İran'da Sakaların yerleştiği bölge "Sakaların ülkesi" ya da Sakastan olarak anılmaya başlanmıştır. Bu, kuzey Hindistan'daki Hint-İskitlerin Saka krallığına (MÖ 200 - MS 400) ait Mathura aslanlı başkentinde bulunan çağdaş bir Kharosthi yazıtında, Çinlilerin Sakaların Jibin 罽賓 (yani günümüz Hindistan ve Pakistan'ındaki Keşmir) ülkesini işgal edip yerleştiklerini kaydetmeleriyle hemen hemen aynı zamanda kanıtlanmıştır. Çağdaş İran'ın Fars dilinde Drangiana bölgesi Sakastāna, Ermenicede Sakastan olarak adlandırılmış, Pehlevice, Yunanca, Soğdca, Süryanice, Arapça ve Turfan, Sincan, Çin'de kullanılan Orta Farsça dilinde benzer karşılıklar verilmiştir. Sakalar ayrıca Gandhara ve Taxila'yı ele geçirmiş ve Kuzey Hindistan'a göç etmişlerdir. En ünlü Hint-İskit kralı Maues'tir. Mathura'da bir Hint-İskit krallığı kurulmuştur (MÖ 200 - MS 400). Hintli bir dilbilimci olan Weer Rajendra Rishi, Hint ve Orta Asya dilleri arasında dilbilimsel yakınlıklar tespit etmiş, bu da Kuzey Hindistan'da tarihsel Sakan etkisi olasılığını daha da güçlendirmiştir. Tarihçi Michael Mitchiner'e göre Abhira kabilesi, Batı Satrabı I. Rudrasimha'nın MS 181 yılına tarihlenen Gunda yazıtında adı geçen bir Saka halkıydı.

Tarım Havzasındaki Krallıklar

Hotan Krallığı

Hotan kralı Gurgamoya'nın sikkesi. Hotan, birinci yüzyıl.
Obv: Kharosthi efsanesi, "Kralların büyük kralı, Hotan kralı Gurgamoya'nın.
Arka yüz: Çin efsanesi: "Yirmi dört tahıllı bakır sikke". Britanya Müzesi

Hotan Krallığı, Tarım Havzası'nın güney ucunda yer alan bir Saka şehir devletiydi. MÖ 133'ten MS 89'a kadar süren Han-Xiongnu Savaşı'nın bir sonucu olarak, Hotan ve Kaşgar da dahil olmak üzere Tarım Havzası (şimdi Sincan, Kuzeybatı Çin), Han İmparatoru Wu'nun (MÖ 141-87) hükümdarlığından başlayarak Han Çinlilerinin etkisi altına girdi.

Hotan'dan ve Tarım Havzası'ndaki diğer bölgelerden elde edilen arkeolojik kanıtlar ve belgeler Sakaların konuştuğu dil hakkında bilgi vermektedir.> Hotan'ın resmi dili başlangıçta Kharosthi dilinde yazılan Gandhari Prakritçesiydi ve Hotan'dan 1. yüzyıla tarihlenen sikkeler, Hotan'ın hem Hindistan hem de Çin'le olan bağlantılarına işaret eden Çince ve Gandhari Prakritçe çift yazıtlar taşıyordu. Ancak günümüze ulaşan belgeler, krallık halkı tarafından uzun süre İrani bir dilin kullanıldığını göstermektedir. MS 3. yüzyıla ait Shanshan yakınlarındaki Prakritçe belgeler, Hotan kralının unvanını hinajha (yani "generalissimo") olarak kaydetmektedir; bu, Sanskritçe senapati unvanına eşdeğer, ancak daha sonraki Hotan belgelerinde görülen Hotanlı Saka hīnāysa ile neredeyse aynı olan, belirgin bir şekilde İrani kökenli bir kelimedir. İran Çalışmaları Profesörü Ronald E. Emmerick'e göre bu durum, kralın kaydedilen hükümdarlık dönemlerinin Hotanlı kṣuṇa olarak verilmesiyle birlikte, "İran sakinleri ile kraliyet gücü arasında kurulmuş bir bağlantıya işaret etmektedir". Emmerick, Hotan'ın 10. yüzyıla tarihlenen Hotanca-Saka dilindeki kraliyet yazıtlarının "Hotan hükümdarının İran dilini konuşuyor olmasını muhtemel kıldığını" iddia etmiştir. Dahası, Hotan adının erken biçimi olan hvatana'nın anlamsal olarak Saka adıyla bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür.

Bölge, Tang İmparatoru Taizong'un (hükümdarlık dönemi 626-649) fetih seferleriyle bir kez daha Çin egemenliği altına girmiştir. Bölge sekizinci yüzyılın sonlarından dokuzuncu yüzyıla kadar rakip Tang ve Tibet İmparatorlukları arasında el değiştirmiştir. Ancak, 11. yüzyılın başlarında bölge Kara-Hanlı Hanlığı'nın Müslüman Türk halklarının eline geçmiş ve bu da bölgenin hem Türkleşmesine hem de Budizm'den İslam'a geçmesine yol açmıştır.

Hint-Avrupa dillerinin Doğu İran kolunun bir parçası olan Hotan Saka dilinde yazılmış, o yıl doğan insanlar için kehanet döngüsündeki Çin zodyakının hayvanlarını listeleyen Hotan'dan bir belge; kâğıt üzerine mürekkep, 9. yüzyıl başları

Hotan ve Tumshuq'ta (Kaşgar'ın kuzeydoğusu) tıp metinlerinden Budist edebiyatına kadar uzanan Hotan-Saka dilinde yazılmış daha geç döneme ait belgeler bulunmuştur. Çoğunlukla 10. yüzyıla tarihlenen Hotan-Saka dilindeki benzer belgeler Dunhuang el yazmalarında da bulunmuştur.

Eski Çinliler Hotan'ı Yutian (于闐) olarak adlandırmış olsalar da, zaman zaman kullanılan daha yerli bir İran ismi de Jusadanna (瞿薩旦那) idi ve sırasıyla şehrin ve çevresindeki bölgenin isimleri olan Hint-İran Gostan ve Gostana'dan türetilmişti.

Şule Krallığı

Hotan Krallığı'nın komşu halkı gibi, Şule'nin başkenti Kaşgar'ın halkı da Doğu İran dillerinden biri olan Saka dilini konuşuyordu. Han Kitabı'na göre, Sakalar bölünerek bölgede çeşitli devletler kurmuşlardır. Bu Saka devletleri arasında Kaşgar'ın kuzeybatısındaki iki devlet, kuzeydoğusundaki Tumshuq ve güneyde Pamirler'deki Tushkurgan sayılabilir. Kaşgar, Han hanedanlığı döneminde Yarkand ve Kuça gibi diğer devletleri de fethetmiştir, ancak daha sonraki tarihinde Kaşgar, 10. yüzyılda Türk Kara-Hanlı Hanlığı'nın bir parçası olmadan önce Tang Çin'i de dahil olmak üzere çeşitli imparatorluklar tarafından kontrol edilmiştir. Kaşgarlı Mahmud'a göre 11. yüzyılda Kaşgar civarındaki bazı bölgelerde hala Kançakça ve Soğdca gibi Türk olmayan diller kullanılmaktaydı ve Kançakçanın Saka dil grubuna ait olduğu düşünülmektedir. Tarım Havzası'nın 11. yüzyıl sona ermeden önce dilsel olarak Türkleştiğine inanılmaktadır.

Tarih yazımı

İskit ve Part İmparatorluğu yaklaşık MÖ 170 yılında (Yuezhi Baktriya'yı işgal etmeden önce).

Persler tüm kuzey göçebelerini Sakalar olarak adlandırmıştır. Herodotos (IV.64) onları İskitler olarak tanımlar, ancak farklı bir isim altında görünürler:

Sakalar ya da İskitler pantolon giyerlerdi ve başlarında bir noktaya kadar yükselen uzun sert başlıklar vardı. Ülkelerinin yayını ve hançerini taşırlardı; bunun yanı sıra savaş baltası ya da sagaris taşırlardı. Gerçekte Amyrgian (Batı) İskitleriydiler, ancak Persler onlara Sacae diyorlardı, çünkü tüm İskitlere verdikleri isim buydu.

Strabon

MÖ 1. yüzyılda Yunan-Roma coğrafyacı Strabon, Baktriya ve Soğdiana'nın ötesinde Orta Asya'da konumlandırdığı doğu bozkır halklarının kapsamlı bir tanımını yapmıştır.

Strabon, "İskit" olduğuna inandığı çeşitli kabilelerin isimlerini sıralamaya devam etmiş ve bunu yaparken neredeyse kesinlikle onları Orta Asya'nın doğusundaki ilgisiz kabilelerle karıştırmıştır. Bu kabileler arasında Sakalar da vardı.

Şimdi İskitlerin Hazar Denizi'nden başlayan büyük kısmı Däae olarak adlandırılır, ancak bunlardan daha doğuda bulunanlar Massagetae ve Sacae olarak adlandırılırken, geri kalanların hepsine İskitlerin genel adı verilir, ancak her halka kendi başına ayrı bir isim verilir. Bunların hepsi çoğunlukla göçebedir. Ancak göçebeler arasında en iyi bilinenler Baktriana'yı Yunanlılardan alanlar, yani Asii, Pasiani, Tochari ve Sacarauli'dir; bunlar aslen Sacae ve Sogdiani'nin topraklarına bitişik olan ve Sacae tarafından işgal edilen Iaxartes Nehri'nin diğer tarafındaki ülkeden gelmişlerdir. Däe'lere gelince, bazılarına Aparni, bazılarına Xanthii ve bazılarına da Pissuri denir. Şimdi bunlardan Aparni, Hyrcania'ya ve denizin ona sınır olan kısmına en yakın konumdadır, ancak geri kalanlar Aria'ya paralel uzanan ülkeye kadar uzanır. Onlarla Hyrcania ve Parthia arasında, Arialılar'a kadar uzanan büyük ve susuz bir çöl vardır; bu çölü uzun yürüyüşlerle geçip Hyrcania'yı, Nesaea'yı ve Partlar'ın ovalarını ele geçirdiler. Bu insanlar haraç ödemeyi kabul ettiler ve haraç, istilacıların belirli zamanlarda ülkeyi istila etmelerine ve ganimet almalarına izin vermekti. Ancak istilacılar anlaşmanın izin verdiğinden daha fazla ülkelerini istila ettiklerinde, savaş başladı ve sırayla kavgaları oluştu ve yeni savaşlar başladı. Diğer göçebelerin yaşamı da böyledir; her zaman komşularına saldırırlar ve sonra da aralarındaki anlaşmazlıkları çözerler.

(Strabon, Coğrafya, 11.8.1; çev. 1903, H. C. Hamilton & W. Falconer)

Hint kaynakları

Hint-İskit Kralı Azes II'nin (MÖ 35-12 civarı hüküm sürmüş) gümüş sikkesi. Sikke üzerindeki kraliyet tamgasına dikkat edin.

Sakalar Purāṇalar, Manusmṛiti, Rāmāyaṇa, Mahābhārata ve Patanjali'nin Mahābhāṣya'sı da dahil olmak üzere Hint metinlerinde çok sayıda anılır.

Dil

Issık Yazıtı
Yazıtlı Issık çanağı.
Issık yazıtının çizimi.

Orta Asya'daki Pamir dillerinin ve Sincan'daki ortaçağ Saka dilinin atası olan Doğu İran dilinin İskit dillerinden biri olduğu konusunda modern bilim dünyasında görüş birliği vardır. Orta İrani "İskit-Hotan" diline dair kanıtlar, tıp metinlerinden Budist metinlere kadar Hotan-Saka dilindeki belgelerin özellikle Hotan ve Tumshuq'ta (Kaşgar'ın kuzeydoğusu) bulunduğu Kuzeybatı Çin'de varlığını sürdürmektedir. Bunlar büyük ölçüde Sincan'ın Türk dilli Kara-Hanlı Hanlığı altında İslamlaşmasından öncesine aittir. Benzer belgeler olan Dunhuang el yazmaları, Hotan Saka dilinde yazılmış olarak keşfedilmiştir ve çoğunlukla onuncu yüzyıldan kalmadır.

Saka diline dair kanıtlar bu dilin bir Doğu İran dili olduğunu göstermektedir. Saka dilinin dilsel kalbi Hotan Krallığı'ydı ve Hotan (şimdiki adı Hotan) ve Tumshuq'taki (şimdiki adı Tumxuk) büyük yerleşimlere karşılık gelen iki çeşidi vardı. Saka dilinin Tumşukça ve Hotanca çeşitleri Orta Hint-Aryan dillerinden pek çok ödünçleme içermekle birlikte, modern Doğu İran dilleri olan Wakhi ve Peştuca ile de ortak özellikler taşımaktadır.

Kazakistan'daki Issık kurganında bulunan gümüş bir kap üzerindeki kısa bir parça olan Issık yazıtının, Saka dilinin erken bir örneği olduğuna ve bu dilin çok az sayıdaki otokton epigrafik izlerinden birini oluşturduğuna inanılmaktadır. Yazıt Kharosthi'nin bir varyantıdır. Harmatta bu lehçeyi Hotan Saka'sı olarak tanımlar ve geçici olarak şu şekilde tercüme eder: "Kapta üzüm şarabı olmalı, ölümlüye şu kadar pişmiş yemek eklenmeli, sonra üzerine pişmiş taze tereyağı eklenmeli".

Giderek artan dilbilimsel ve fiziksel antropolojik kanıtlar Wakhi'lerin Saka soyundan geldiğini göstermektedir. Hint-Avrupa uzmanı Martin Kümmel'e göre Wakhi dili Batı Saka lehçesi olarak sınıflandırılabilir; diğer Saka lehçeleri Hotanca ve Tümşukça ise Doğu Saka lehçesi olarak sınıflandırılabilir.

Saka kalpgahı, altıncı yüzyılda başlayan Türk yayılması sırasında kademeli olarak fethedildi ve bölge Uygurlar altında dilsel olarak kademeli olarak Türkleştirildi.

Kurganda bulunmuş gümüş çanağın ve üzerindeki yazının çizimi

Sakaca, genel olarak bir Doğu İran dili olarak ele alınır. Sakaca Kotan Krallığı, Shule Krallığı ve Tomşuk gibi Tarım Havzasında hüküm sürmüş eski Budist krallıklar tarafından konuşulmuş ve dil bilimciler tarafından Kotanca ve Tomşukça da denen 2 adet şiveye ayrılmıştır. Dil hakkındaki neredeyse tüm kaynaklar Dunhuang el yazmalarından gelmektedir ve dilin kökenlerinin anlaşılması ve çözülebilmesi yaklaşık 2,300 metinin Harold Walter Bailey tarafından incelenmesi ve tercüme edilmesi sayesinde gerçekleşmiştir. Bu çalışmalar Hotan bölgesinde bulunan Sakaların dilinin Doğu İrani diller ile ilişkili olduğuna yönelik ihtimalleri arttırmıştır.

Bu metinlerin yanı sıra Esik Kurganında bulunan gümüş bir çanağın Sakacanın ilk örneği olabileceği dilbilimciler tarafından düşünülmektedir. Harmatta isimli ve çeşitli Farsi dillerin çözülmesinde rol oynamış dilbilimci, bu yazının Kharosthi alfabesi kullanılarak Kotan Sakacısında yazıldığını öne sürmüş olup okunuşu ve çevirisi şu şekildedir:

za(ṃ)-ri ko-la(ṃ) mi(ṃ)-vaṃ vaṃ-va pa-zaṃ pa-na de-ka mi(ṃ)-ri-to ña-ka mi pa-zaṃ vaṃ-va va-za(ṃ)-na vaṃ.

[Bu kap üzüm şarabı, pişmiş gıda ve taze tereyağı içerir, o kadar çok ki, ölümlü?.]

Sakacanın Ön Türkçe ile ilişikili olduğu iddiaları da, özellikle Türkî araştırmacılar tarafından desteklenen bir savdır. Esik Kurganı'nda bulunmuş tabaktaki yazının Ana Türkçe ile ilişiği olduğu iddiaları bulunmaktadır. Tabaktaki Türk araştırmacılar tarafından iddia edilen Proto-Türkçe okunuşu ise şöyledir: Aγa, saηa očuq! Bez, cök! Boqun ičrä(r) azuq!

[Ağabey, sana (bu) ocak! Yabancıyı dize getir, yen! Halkta yiyecek (bol olsun)!]

Genetik

İlk çalışmalar sadece mtDNA segmentlerini analiz edebilmiş, dolayısıyla modern Batı Avrasya veya Doğu Avrasya popülasyonlarıyla akrabalık konusunda sadece geniş korelasyonlar sağlayabilmiştir. Örneğin, 2002 yılında yapılan bir çalışmada, Kazakistan'daki Beral bölgesinde bulunan çift inhumasyon kurganından elde edilen Saka dönemi erkek ve kadın iskelet kalıntılarının mitokondriyal DNA'sı analiz edilmiştir. İki bireyin yakın akraba olmadığı bulunmuştur. Erkeğin HV1 mitokondriyal dizisi, Avrupa popülasyonlarında en sık görülen Anderson dizisine benzemektedir. Kadının HV1 dizisi, Asya kökenli olma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Pazırık kültürü de dahil olmak üzere eski bozkır popülasyonlarının basitleştirilmiş karışım analizi.

Daha yeni çalışmalar belirli mtDNA soyları için tipleme yapabilmiştir. Örneğin, 2004 yılında yapılan bir çalışmada Altay Cumhuriyeti'ndeki Kızıl bölgesinde bulunan bir erkek "İskit-Sibiryalı "dan elde edilen HV1 dizisi incelenmiştir. Bu dizi, coğrafi olarak Batı Avrasyalı bir soy olan N1a maternal soyuna aitti. Yine aynı ekip tarafından Altay Cumhuriyeti'nde bulunan iki İskit-Sibirya iskeletinden alınan mtDNA üzerinde yapılan bir başka çalışma, bunların "karışık Avro-Mongoloid kökenli" tipik erkekler olduğunu göstermiştir. Bireylerden birinin F2a maternal soyunu, diğerinin ise her ikisi de Doğu Avrasya popülasyonlarının karakteristik özelliği olan D soyunu taşıdığı bulunmuştur.

Bu ilk çalışmalar, Rus akademisyenler tarafından giderek artan sayıda çalışma ile detaylandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar şunlardır: (i) Tunç Çağı'nın başlarında hem batı hem de doğu Avrasya soylarının karışması, batı soylarının doğuda daha uzakta bulunması, ancak bunun tersinin geçerli olmaması; (ii) Demir Çağı'nda batı bozkırında Doğu Avrasya soylarının artan varlığı ile belirgin bir tersine dönüş; (iii) güneyden, Balkan-Danubya ve İran bölgelerinden bozkıra doğru göçlerin olası rolü.

Antik Y-DNA verileri nihayet 2009 yılında Keyser ve arkadaşları tarafından sağlanmıştır. Sibirya'daki Krasnoyarsk bölgesinden MÖ 2. binyılın ortası ile MS 4. yüzyıl arasına tarihlenen (İskit ve Sarmat zaman dilimi) 26 eski insan örneğinin haplotiplerini ve haplogruplarını incelemişlerdir. Neredeyse tüm denekler R-M17 haplogrubuna aitti. Yazarlar, verilerinin Bronz ve Demir Çağları arasında İskitler, Andronovyalılar vb. olarak bilinen toplulukların mavi (veya yeşil) gözlü, açık tenli ve açık saçlı insanlar olduğunu ve Tarım Havzası medeniyetinin erken gelişiminde rol oynamış olabileceklerini gösterdiğini ileri sürmektedir. Dahası, bu çalışma onların genetik olarak doğu Avrupa'daki modern nüfusla orta ve güney Asya'dakilerden daha yakın akraba olduklarını ortaya koymuştur. R1a Y-DNA soyunun her yerde bulunması ve baskınlığı, mtDNA profillerinde görülen çeşitlilikle belirgin bir tezat oluşturmaktadır.

Mayıs 2018'de Nature dergisinde yayımlanan bir genetik çalışmada, MÖ 900 ile MS 1 yılları arasında gömülmüş yirmi sekiz Sakanın kalıntıları incelenmiş ve bu kalıntılar arasında güney Sibirya'dan sekiz Sakaya (Tagar kültürü), orta bozkırdan sekiz Sakaya (Tasmola kültürü) ve Tian Shan'dan on iki Sakaya rastlanmıştır. Tian Shan Sakalarından alınan altı Y-DNA örneği R (dört örnek), R1 ve R1a1 haplogruplarına aittir. Tien Shan Sakalarından elde edilen mtDNA örnekleri C4, H4d, T2a1, U5a1d2b, H2a, U5a1a1, HV6 (iki örnek), D4j8 (iki örnek), W1c ve G2a1'e aittir. Çalışmada, Sakalar ve Pannonian Havzası İskitleri arasında ve güney Sibirya, orta bozkır ve Tian Shan Sakaları arasında önemli genetik farklılıklar tespit edilmiştir. Tian Shan Sakalarının yaklaşık %70'inin Batı Bozkır Çobanı (WSH) soyundan, %25'inin Sibirya Avcı-Toplayıcı soyundan ve %5'inin İran Neolitik soyundan geldiği bulunmuştur. İran Neolitik soyu, muhtemelen Baktriya-Margiana Arkeolojik Kompleksi'nden gelen erkek kökenli bir soydur. Tasmola kültürüne mensup Sakaların yaklaşık %56'sının WSH soyundan, %44'ünün ise Sibirya Avcı-Toplayıcı soyundan geldiği tespit edilmiştir. Tagar kültürünün halkları ise yaklaşık %83,5 WSH soyuna, %9 Antik Kuzey Avrasya (ANE) soyuna ve %7,5 Sibirya Avcı-Toplayıcı soyuna sahipti. Çalışma, Saka'ların Xiongnu'lar arasındaki Batı Avrasya soyunun kaynağı olduğunu ve Hunların muhtemelen Orta Asya'da Doğu Asya baba soyunun artan seviyeleri ile karakterize edilen Xiongnu'ların Sakaları fethetmesiyle ortaya çıktığını ileri sürmüştür.

Fiziksel görünüm

Erken dönem fiziksel analizler oybirliğiyle Saka'ların, hatta doğudakilerin (örneğin Pazırık bölgesi) ağırlıklı olarak "Europid" özelliklere sahip olduğu sonucuna varmıştır, ancak bölgeye ve döneme bağlı olarak karışık "Euro-Mongoloid" fenotipler de ortaya çıkmaktadır.

MÖ 2. yüzyıl Han Çinli elçi Zhang Qian, Sai'leri (Saka) sarı (muhtemelen ela ya da yeşil anlamına gelmektedir) ve mavi gözlü olarak tanımlamıştır. MS 1. yüzyılda yaşamış Romalı yazar Yaşlı Plinius Doğa Tarihi adlı eserinde, bazen Saka ya da Tohar olarak da tanımlanan Sereleri kızıl saçlı ve mavi gözlü olarak betimler.

Arkeoloji

MÖ 300 civarında bir gömüden çıkarılan keçe resimde bir Pazırık atlısı. Pazırıkların İskitlerle yakın akraba oldukları görülmektedir.

Arzhan'da ve Tuva'daki diğer yerlerde bulunan muhteşem mezar eşyaları MÖ 900'lerden itibaren tarihlendirilmiş ve Sakalarla ilişkilendirilmiştir. Altay Dağları'ndaki Pazırık'ta bulunan mezarlar arasında, MÖ 5. yüzyıla ait Buz Kızı da dahil olmak üzere, "Pazırık kültürü "ne ait muhteşem bir şekilde korunmuş Sakalar da bulunmaktadır.

Pazırık kültürü

Modern arkeologlar tarafından belgelenen Saka mezarları arasında, Güney Sibirya'nın Altay Dağları'nda (Moğolistan yakınlarında) Novosibirsk'in güneyinde, Altay Cumhuriyeti'nin Ulagan (Kızıl) bölgesindeki Pazırık'ta bulunan kurganlar da yer almaktadır. Arkeologlar Pazırık kültürünü bu buluntulardan yola çıkarak tahmin etmişlerdir: 1925 ve 1949 yılları arasında beş büyük mezar höyüğü ve birkaç küçük mezar höyüğü bulunmuş, bunlardan biri 1947 yılında Rus arkeolog Sergei Rudenko tarafından açılmıştır. Mezar höyükleri, karaçam kütüklerinden oluşan odaları gizliyordu ve üzerleri büyük kayalar ve taşlarla kaplıydı.

Pazırık kültürü, Sacae ile ilişkili bölgede MÖ 7. ve 3. yüzyıllar arasında gelişmiştir.

Sıradan Pazırık mezarları sadece sıradan mutfak eşyaları içerir, ancak birinde, diğer hazinelerin yanı sıra arkeologlar, hayatta kalan en eski yün havlı doğu halısı olan ünlü Pazırık Halısını buldular. Bir başka çarpıcı buluntu olan 3 metre yüksekliğindeki dört tekerlekli cenaze arabası, MÖ 5. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar iyi korunarak günümüze ulaşmıştır.

Tillia Tepe hazinesi

Tillya Tepe 2 ve 4 numaralı mezarlarda bulunan eserler ve bu mezarlarda bulunan kadın ve erkek üzerindeki kullanımlarının yeniden oluşturulması

1968'de Afganistan'ın kuzeyinde (eski Baktriya) Shebergan yakınlarındaki Tillia Tepe'de (kelimenin tam anlamıyla "altın tepe") bulunan bir alan, M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen ve muhtemelen normalde biraz kuzeyde yaşayan Saka kabileleriyle ilişkili, son derece zengin mücevherlere sahip beş kadın ve bir erkeğin mezarlarından oluşuyordu. Mezarların tamamında, genellikle altın, turkuaz ve lapis-lazuli kombinasyonlarından yapılmış binlerce parça mücevher bulunmuştur.

Bununla birlikte, bulgulara yüksek derecede bir kültürel senkretizm hâkimdir. MÖ 140'lara kadar aynı bölgede Selevkos İmparatorluğu ve Greko-Baktriya Krallığı'nın varlığına ve Hint-Yunan Krallığı'nın çağımızın başlarına kadar kuzeybatı Hint alt kıtasında varlığını sürdürmesine atfedilebilecek birçok form ve insan tasvirinde (amorini'den Athena'nın tasvir edildiği ve adının Yunanca yazıldığı yüzüklere kadar) Helenistik kültürel ve sanatsal etkiler görülmektedir. Bu durum, o dönemde Baktriya bölgesindeki kültürel etkilerin zenginliğine tanıklık etmektedir.

Eleke Sazy Mezar Kompleksi

2020 yılında arkeologlar Doğu Kazakistan'daki Eleke Sazy Vadisi'nde çok sayıda mezar höyüğü kazdı. Burada çok sayıda altın eser bulundu. Bu eserler arasında golf koşum takımları, kolyeler, zincirler, aplikler ve daha fazlası yer alıyordu; bunların çoğu MÖ 5-4. yüzyıllara tarihlenen İskit-Saka döneminin Hayvan Stilindeydi.

Kültür

Sanat

Orlat levhalarındaki savaş sahneleri. MS 1. yüzyıl.

Saka sanatı, toplu olarak İskit sanatı olarak anılan, bozkırların diğer İran halklarıyla benzer tarzlardaydı. 2001 yılında, bozulmamış bir kraliyet İskit mezar küpünün keşfi, Yunan stillerinin doğrudan etkisinden yoksun İskit hayvan tarzı altınını göstermiştir. Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl yakınlarında keşfedilen bu mezarda kraliyet çiftinin ağırlığı kırk dört kilo altındı.

Orta Asya'dan gelen antik etkiler, metropol Çin'in MÖ 8. yüzyıldan itibaren göçebe batı ve kuzeybatı sınır bölgeleriyle temaslarının ardından Çin'de tanımlanabilir hale gelmiştir. Çinliler bozkırların İskit tarzı hayvan sanatını (savaşa kilitlenmiş hayvan tasvirleri), özellikle de altın veya bronzdan yapılmış dikdörtgen kemer plaketlerini benimsemiş ve yeşim ve steatitten kendi versiyonlarını yaratmışlardır.

Yuezhiler tarafından sürülmelerinin ardından, bazı Sakalar güney Çin'deki Yunnan bölgesine de göç etmiş olabilir. Saka savaşçıları antik Çin'in çeşitli krallıkları için paralı asker olarak da hizmet etmiş olabilir. Yunnan'daki Dian uygarlığının tarih öncesi sanat eserlerinde yapılan kazılarda Orta Asya kıyafetleri giymiş Kafkasyalı atlıların av sahneleri ortaya çıkarılmıştır.

Saka etkileri Kore ve Japonya'ya kadar tespit edilmiştir. Silla krallığının kraliyet taçları gibi çeşitli Kore eserlerinin "İskit" tasarımına sahip olduğu söylenmektedir. Kıta ile temaslar yoluyla getirilen benzer taçlar Kofun dönemi Japonya'sında da bulunabilir.

Giysiler

Persepolis'teki Apadāna kabartmalarında temsil edilen diğer doğu İran halklarına benzer şekilde, Sakalar çizmelerinin üstünü örten uzun pantolonlar giyerken tasvir edilmişlerdir. Omuzlarının üzerinde, arkada çapraz bir kenarı olan bir tür uzun manto taşırlar. Sakaların belirli bir kabilesi (Saka tigraxaudā) sivri uçlu başlıklar giyerdi. Herodot Pers ordusunu anlatırken Sakaların pantolon ve uzun sivri başlıklar giydiklerinden bahseder.

Sincan'daki Saka kültürüne ait heykelcik, Tian Shan'ın kuzeyindeki bir MÖ 3. yüzyıl mezarlığından, Sincan Bölge Müzesi, Ürümqi.

Herodot, Sakaların "bir noktaya kadar sivrilen ve sertçe dik duran yüksek başlıkları" olduğunu söyler. Asya Saka başlıkları Persepolis Apadana merdiven kabartmasında açıkça görülmektedir - kulakların ve ensenin üzerinde kapakları olan yüksek sivri şapka. Çin'den Tuna deltasına kadar erkekler, Herodot'un tarif ettiği gibi konik ya da daha yuvarlak, Frig başlığına benzeyen çeşitli yumuşak başlıklar giymiş gibi görünmektedir.

Saka kadınları da erkeklerle hemen hemen aynı tarzda giyinmişlerdir. 1990'larda keşfedilen bir Pazırık mezarında bir erkek ve bir kadın iskeleti bulunmuş ve her birinin üzerinde silahlar, ok uçları ve bir balta ele geçirilmiştir. Herodot, Sakaların "yüksek başlıkları olduğundan ve ... pantolon giydiklerinden" bahsetmiştir. Giysiler düz dokuma yün, kenevir bezi, ipek kumaşlar, keçe, deri ve postlardan dikilmiştir.

Pazırık buluntuları İskit/Saka halkları tarafından giyilen ve neredeyse tamamen korunmuş giysi ve kıyafetleri vermektedir. Eski Pers kabartmaları, Apadana ve Behistun yazıtları ve arkeolojik bulgular bu giysilerin görsel temsillerini vermektedir.

Pazırık bulgularına göre (Güney Sibirya, Ural ve Kazakistan kaya resimlerinde de görülebilir) bazı başlıkların tepesinde, Kuzey Çin'den günümüze ulaşan göçebe miğferlerine benzer şekilde, başlığa sıkıca tutturulmuş ve başlığın ayrılmaz bir parçasını oluşturan zoomorfik ahşap heykeller bulunurdu. Erkekler ve savaşçı kadınlar, genellikle işlemeli, keçe aplike işi veya metal (altın) plakalarla süslenmiş tunikler giyerlerdi.

Persepolis Apadana, Sakaların tuniklerini gözlemlemek için yine iyi bir başlangıç noktasıdır. Dizlere kadar uzanan ve bir kemerle kuşatılan, dikilmiş, uzun kollu bir giysi gibi görünürken, sahibinin silahları kemere bağlanırdı (kılıç veya hançer, gorytos, savaş baltası, bileme taşı vb.) Çok sayıda arkeolojik bulguya dayanarak, erkekler ve savaşçı kadınlar her zaman kemerli, genellikle zengin süslemeli kemerleri olan uzun kollu tunikler giymişlerdir. Kazakistan Sakaları (örneğin Issık Altın Adam/Kız) Pontus bozkır İskitlerinden daha kısa ve daha dar tunikler giymiştir. Bazı Pazırık kültürü Sakaları, sağ tarafı yakalı, dik yakalı, bilekten daralan ve tuniğin geri kalanından farklı renkte dar manşetlerle bağlanan 'kabarık' kollu, kısa kemerli tunikler giyerdi.

Erkekler ve kadınlar palto giyerlerdi: örneğin Pazırık Sakalarının kürkten keçeye kadar pek çok çeşidi vardı. Daha sonraları Med cübbesi ya da Kantus olarak bilinen bir binici ceketi giymiş olabilirler. Uzun kollu ve açık, Persepolis Apadana'sında Skudrian heyeti belki de böyle bir ceket giyerken gösterilmiştir. Pazırık keçe gobleninde, kabarık bir pelerin giyen bir binici görülmektedir.

Kökenleri

Günümüzde, Sakaların kökenlerinin Türkî ve İrani ilişkili olduğu akademi içerisinde en yaygın görüşler arasındadır, Sakalar, bu açıdan Ön Türk halkı kökenli veya Doğu İran halkı kökenli veya ilişiği olduğu ya da Ön Türk toplumlarıyla ilişkili bir halk olduğuna dair görüşler ve iddialar bulunmaktadır.

Yaşayışları

Savaşlarda kullandıkları en önemli silah, savaş baltası olmuştur. Ayrıca ok, yay ve kılıç da kullanılmıştır. Akraba olan İskit kalıntılarındaki at figürlerinin yoğunluğu da dikkati çekmektedir. Bu figürler göçmen bir kavim oldukları yönündeki tezleri bir hayli güçlendirmektedir.

Sanat

İskit kurganlarında çıkan eserler, medeniyette ileri olduklarını göstermektedir. Herodot'a göre, "İskitler, çok medeni bir milletti. Gümüş işçiliğinde, dişçilikte ve çıkıkları sarmakta ustaydılar. İskit sanatında, hayvan üslubu önemli yer tutmuş ve at, geyik, kuş motifleri ağırlık basmıştır. Herodot'un yazdıklarına göre Yunanlar, elbise teferruatlarını, gümüş ve altın at takımlarını İskitlerden öğrenmişlerdir.