Şâfiîlik

bilgipedi.com.tr sitesinden
Shafi'i okulunun (koyu mavi) bulunduğu yeri gösteren renk haritası.

Şafiî mezhebi (Arapça: المذهب الشافعي) veya Şafiîlik, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.

İmam-ı Şafiî'nin (Hicri 150 (MS 767), Gazze - Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Şafiî Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, âmellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Şafiî denir. Şafiîlik olarak da anılır. Şafiî mezhebi dört Sünni fıkıh mezhebinden birisidir.

Şafiî mezhebi, Malezya, Endonezya, Yemen ve Doğu Afrika'da yaygındır. Türkiye'de daha çok Kürtler arasında yaygın olup, Hanefîlik'ten sonraki en yaygın Sünni mezheptir.

Şafiî mezhebinin kurucusu İmam-ı Şafiî, Maliki ve Hanefi mezheplerinin usulleri yayılmaya başladığı ilk zamanlarda yetişti. Bu yüzden İmam-ı şafii mezheplerin yollarını izleme fırsatı buldu. Ve onlardan farklı bir usul takip etti. Fıkhın usulleri ile ilgili ilk eser olan "Er-Risale" isimli kitabı yazdı. Zaman içerisinde fakihler onun etrafında toplandılar ve onun geliştirdikleri usullere göre fetva verdiler. Böylece Şafiî mezhebi doğdu.

Sünnî fıkhın diğer üç ekolü Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî'dir. Diğer fıkıh ekolleri gibi Şâfiîler de ilk dört halifeyi İslam peygamberi Muhammed'in meşru halefleri olarak kabul eder ve hukukun temel kaynakları olarak Kur'an'a ve "sağlam" hadis kitaplarına dayanır. Şafii ekolü "hem ilahi yasa koyuculuğun hem de insani spekülasyonun" otoritesini onaylar. Ekol, hukuki içtihadın kaynağı olarak "geleneksel cemaat uygulamasına olan taşra bağımlılığını" reddetmiş ve "hukuki ve dini yargıların temel dayanağı" olarak "hadisin sorgusuz sualsiz kabul edilmesini savunmuştur". Kur'an ve/veya hadis pasajlarının muğlak olduğu durumlarda okul, Kıyas'ın (analojik akıl yürütme) rehberliğine başvurur. İcmâ' (âlimlerin veya toplumun fikir birliği) "kabul edilmiş ancak vurgulanmamıştır".

Şafiʽi ekolü günümüzde ağırlıklı olarak Somali, Eritre, Etiyopya, Cibuti, Aşağı Mısır, Svahili kıyıları, Hicaz, Yemen, Kürdistan, Levant, Dağıstan, Kafkasya'nın Çeçen ve İnguş bölgeleri, Endonezya, Malezya, Hindistan'ın Hint Okyanusu kıyı bölgeleri (Kerala gibi), Maldivler, Sri Lanka, Haydarabad Deccan ve Singapur, Myanmar, Tayland, Brunei ve Filipinler'de bulunmaktadır.

Prensipler

Şafii düşüncesinin temel ilkesi, "Kanun'a tabi olan bir mümin tarafından gerçekleştirilen her fiile Vahyedilmiş Kanun'a veya Şeriat'a ait bir heykelin karşılık geldiği" fikrine dayanır. Bu heykel ya Kur'an veya Sünnet'te bu şekilde sunulur ya da analojik akıl yürütme (Kıyas) yoluyla Kur'an veya Sünnet'ten çıkarılması mümkündür.

Şafiî düşünce ekolü, aşağıdaki içtihat kaynaklarını bağlayıcı otoriteye sahip olarak kabul eder. Hiyerarşik öncelik sırasına göre bunlar şunlardır

Vakıf (el asl)

 • Kur'an - İslam'ın kutsal kitabı.
 • Sünnet - Şâfiî tarafından "Peygamber Muhammed'in sağlam geleneklerde yer alan sözleri, fiilleri ve zımni kabulleri" olarak tanımlanmıştır.

Bu ekol, hukuki içtihadın kaynağı olarak yerel topluluk uygulamalarına bağımlılığı reddetmiştir.

Ma'qul al-asl

 • Hukuki Delil ile Kıyas veya Dalil Şeriat - "Kur'an ve Sünnet'ten hukuki ilkelerin çıkarılmasına uygulanan analojik akıl yürütme."
  1. İllete Göre Kıyas (Kıyas-ı Ma'na/Kıyas-ı İllet)
  2. Benzerlik Yoluyla Benzetme (Kıyas-ı Şebeh)

Risālah

Şafiʽi ekolünün temel metni, Mısır'da Şafiʽi tarafından kaleme alınan er-Risâle ("Mesaj") adlı eserdir. Bu eser, Şafiî fıkhının ilkelerini ve bu ilkelerden türetilen içtihatları ana hatlarıyla ortaya koyar. Risâle'nin Bağdat'ta telif edilen ilk versiyonu kayıptır.

Mâlikî ve Hanefî düşünceden farklılıkları

 • Şâfiî, fıkhî konformizm (taklid) kavramını temelden eleştirmiştir. Şâfiî ekolü, mevcut çeşitli yerel geleneklerin Peygamber Muhammed'in uygulamasını yansıtmayabileceğini savunmuştur (Mâlikî düşüncesine bir eleştiri). Dolayısıyla yerel gelenekler bir hukuk kaynağı olarak ele alınamaz.
 • Şafiî ekolü, Ra'y ve İstiḥsân'a, "daha serbest akıl yürütme biçimlerine" ve hukuktaki keyfiliğe (tahakküm) karşı çıkmıştır (Hanefî düşüncesine bir eleştiri).
 • Ayrıca, cemaat liderlerinin kurallarının artık ek doğrulamalar olmaksızın hukuki meselelerde kullanılamayacağında ısrar etmiştir. Ekol, ne Kur'an'da ne de hadislerde metinsel temeli olmayan, ancak İslam âlimlerinin (İmamlar) görüşlerine dayanan doktrinleri kabul etmeyi reddetmiştir. Şafiî ekolü, yöntemin öznel insan görüşlerine dayandığını ve "yozlaşma ve siyasi bağlama ve zamana göre ayarlanma potansiyeline sahip olduğunu" belirtmiştir.

Tarih

Şafiʽi ekolünün dağılımını gösteren yaklaşık bir harita (masmavi)

Şâfiî (yaklaşık MS 767-820) seyahatleri sırasında Orta Doğu'daki büyük İslam hukuku merkezlerinin çoğunu ziyaret etmiş ve hukuk teorisinin farklı yolları hakkında kapsamlı bir bilgi birikimi edinmiştir. Mâlikî hukuk ekolünün kurucusu Mâlik ibn Enes ve Bağdat'taki büyük Hanefî âlimi Muhammed Şeybânî'nin öğrencisi olmuştur.

Şâfiî, İslâmi hukuk düşüncesinin ve metodolojisinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Şâfiî mezhebi, Şâfiî öğrenciler tarafından Kahire, Mekke ve Bağdat'ta yayılmıştır. İslam tarihinin erken dönemlerinde yaygın olarak kabul görmüştür. Irak ekolünün baş temsilcisi Ebu İshak eş-Şirazi iken Horasan'da Şafii ekolü Cüveyni ve Iraki tarafından yayılmıştır. Bu iki kol İbnü's-Salah ve babası etrafında birleşmiştir. Şafii fıkhı Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Zengiler, Eyyubiler ve daha sonra en geniş uygulama alanı bulduğu Memlük Sultanlığı (Kahire) döneminde resmi hukuk olarak benimsenmiştir. Ayrıca Hadramut'taki Kathiri devleti ve Mekke Şerifi'nin yönetiminin çoğu tarafından da benimsenmiştir.

Batı Asya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun, Orta ve Güney Asya'da ise Türk sultanlıklarının kurulması ve genişlemesiyle birlikte Şafii mezhebinin yerini Hanefi mezhebi almıştır; bunun nedeni kısmen Hanefilerin, yöneticilere dini hukuku kendi idari tercihlerine göre yorumlama esnekliği sağlayan İstihsan'a (hukuksal tercih) izin vermesidir. Afrika Boynuzu ve Arap yarımadasının kıyı bölgelerindeki sultanlıklar Şafii mezhebine bağlıydı ve özellikle 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Hint Okyanusu'nun birçok Asya ve Doğu Afrika kıyı bölgesine deniz askeri yayılmasının başlıca itici güçleriydi. 19. yüzyılın sonlarında, Şafiʽi ilimlerinin bilgisi denizci şerif tüccarlardan oluşan bir ağ tarafından yayılmıştır.

Dağıtım

Şafiʽi ekolü şu anda dünyanın aşağıdaki bölgelerinde baskındır:

Şafiʽi ekolü, taraftar sayısına göre Sünni mezheplerin en büyük ekollerinden biridir. Her bir ülke için her bir fıkha göre demografik veriler mevcut değildir ve göreceli demografik büyüklük tahminidir.

Önemli Şafiiler

Çağdaş Şafiʽi alimleri

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan:

 • Ahmed Kuftaro
 • Ali Gomaa
 • Habib Ömer bin Hafız
 • Abdullah al-Harari
 • Ali al-Jifri
 • Mohammad Salim Al-Awa
 • Nuh Ha Mim Keller
 • Zaid Shakir
 • Wahba Zuhayli
 • Taha Cabir Alalwani
 • Taha Karaan

Güneydoğu Asya'dan:

 • Afifi al-Akiti
 • Ahmad Syafi'i Maarif
 • Hasyim Muzadi
 • Syed Muhammad Naquib al-Attas

Güney Asya'dan:

 • Şeyh Abubakr Ahmad
 • Abdul Hakkim Azhari
 • K. Ali Kutty Musliyar
 • Kanniyath Ahmed Musliyar
 • E. K. Aboobacker Musliyar
 • Zainuddin Makhdoom II
 • Cherussery Zainuddeen Musliyar

Şafiî mezhebine bağlı bilginlerden bazıları

Hadis bilginlerinden İmam Nesâi, kelam (akaid) bilginlerinden Eşari, Maverdi, İmam Nevevi, İmam-ül-Haremeyn Abdülmelik bin Abdullah, Gazali, İbn Hacer, Kaffal-ı Kebir, İbni Subki, İmam-ı Suyuti vb.

İmam Nesâi'nin "Sünen"i meşhurdur, Eşari, Ehl-i sünnetin itikaddaki iki imamından birisidir. Hocalarının zinciri İmam-ı Şafii'ye ulaşmaktadır.

Daha çok Hanefilik'in yaygın olduğu bölgelerde etkinlik gösteren Nakşibendi tarikat şeyhleri genellikle Şafii'dir: Halid Bağdadî, Abdullah Dağıstani gibi.