Hanefilik

bilgipedi.com.tr sitesinden

Hanefîlik ya da Hanefî Mezhebi, (Arapça: اَلْحَنَفِيَْة veya اَلْمَذْهَبُ الْحَنَفِيُ) İslam dininin Sünnî (fıkıh) mezheplerinden biri. Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Mâtürîdîliktir. İsmini asıl adı Nûman bin Sâbit olan kurucusu Ebu Hanife'den (699-767) alır. Türkiye, Balkanlar, Türkistan, Tacikistan, Afganistan, Mısır, Suriye, Ürdün, Bangladeş ve Pakistan'da yaygındır. Dört Sünnî mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri tüm İslâm âleminin yaklaşık %56'sını oluşturmaktadır. Hanefîlik, günümüzde en çok bağlısı bulunan fıkıh mezhebidir. Mezhebin görüşleri El-İhtiyar adlı eserde bir araya toplanmıştır.

Hanefi ekolü (Arapça: حَنَفِي, romanize: Ḥanafī), İslam hukukunun (fıkıh) dört geleneksel büyük Sünni ekolünden (mezhep) biridir. İsmini 8. yüzyıl Kufeli âlim Ebû Hanîfe en-Nu'mân ibn Sâbit'ten almıştır. Fars kökenli bir tabiî olan Sâbit'in hukukî görüşleri esas olarak en önemli iki öğrencisi Ebû Yusuf ve Muhammed eş-Şeybânî tarafından muhafaza edilmiştir.

Abbasilerin himayesi altında Hanefi ekolü Irak'ta gelişti ve doğuya doğru yayıldı. 9. yüzyılda Horasan ve Maveraünnehir'de sağlam bir şekilde yerleşti ve burada yerel Samani hükümdarlarının desteğini aldı. Türk yayılmacılığı bu ekolü Hint alt kıtasına ve Anadolu'ya tanıtmış ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başlıca hukuk ekolü olarak benimsenmiştir.

Hanefi mezhebi en çok taraftarı olan mezheptir ve dünya genelindeki Müslümanların yaklaşık üçte biri tarafından takip edilmektedir. Rusya, Çin, Hindistan ve İran'ın bazı bölgelerinin yanı sıra Afganistan, Türkiye, Pakistan, Mısır, Balkanlar, Levant, Orta Asya ve Bangladeş'te yaygındır. Diğer başlıca Sünni hukuk ekolleri Maliki, Şafii ve Hanbeli ekolleridir.

Ebû Hanife

Başlığın ana sayfası: Ebû Hanife

Mezhep ismini aldığı Hanefi mezhebinin kurucusu olan Ebû Hanife 699 yılında Kûfe’de dünyaya gelmiştir. Babası kumaş tüccarı olan Ebu Hanife bir taraftan baba mesleğini yaparken diğer yandan Kufe’de birçok alimden ders alarak yetişmiştir. 18 yıl fıkıh dersi gördüğü Hammad b. Ebî Süleyman onun en önemli hocasıdır. Hocası Hammad’ın vefatından sonra Kufe’de ders kürsüsüne oturmuştur. 30 yıl kadar ders halkasına katılan öğrenci sayısının 4000’i aştığı kabul edilmektedir. Emeviler ve Abbâsîler devrini yaşayan Ebu Hanife kendisine teklif edilen devlet görevlerini kabul etmemiştir. Kûfe’de derslerini sürdüren Ebu Hanife, halife Ebu Cafer el-Mansur tarafından aralarındaki anlaşmazlık üzerine hapse atılmıştır. Hapiste öldüğüne dair bilgiler nakledilmekle birlikte, sürgün hayatı yaşadığı Kufe’deki evinde 767 yılında ölmüştür. Birçok kitabında kendisinin sahabeden kimselerle görüştüğü ve tabiinden olduğu anlatılmaktadır. Ebu Hanife künyesiyle ilgili olarak kaynaklarda daha çok, “Hanife”nin o zaman Irak’ta bir çeşit divit olduğu ve Ebu Hanife’nin yanında çoğu zaman divit taşıdığından dolayı bu künyeyle anıldığı zikredilir. Hanîfenin boyun eğen ve dini Allah’a özgüleyen anlamında “hanif” kelimesinin müennesi olduğu veya Ebu Hanîfenin Hanîfe isminde bir kızı olduğu rivayetleri de kaynaklarda geçmektedir. Ebu Hanîfe’nin kaynaklarda Hammad isimli oğlu haricinde kız veya erkek başka bir çocuğunun varlığından söz edilmemektedir.

Gelişimi

Ebu Hanife Abdullah İbn Mes’ud’dan kendisine kadar gelen zamandaki Irak rey ekolüne bağlı âlimlerin mirasını bir içtihat meclisi niteliğindeki ders halkalarında geliştirip sistematik hale getirerek İslam âleminde bağlısı en fazla olacak fıkıh mezhebinin ilk temellerini atmıştır. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’nin ders halkalarında yetişen Ebu Yusuf, Muhammed ve Züfer gibi âlimlerin son derece önemli yeri vardır. Zira bu ilk nesil mezhep âlimleri kendisinden çok fazla kitabın naklolunmadığı Ebu Hanife’nin görüşlerini tedvin ederek, mezhebin görüşlerinin yazılmasında ve sistematik hale getirilmesinde büyük rol oynamışlardır. İlk nesil alimlerinin ve bunu takip eden bir iki asırlık zamandaki Tahâvî, Kerhî, Cessâs, Kudûrî ve Debûsî gibi âlimlerin önemli katkılarıyla mezhep tam olarak oluşmuş ve İslam aleminin değişik yerlerinde görüşleri hızlı bir şekilde yayılmıştır. Ebu Yusuf’un Abbasiler devrinde kadı’l-Kudat’lık makamında bulunması mezhebin resmi bir nitelik kazanmasına neden olmuş, aynı şekilde İslam tarihindeki en uzun ömürlü devletlerden Osmanlı Devleti’nin de resmi mezhebinin Hanefi mezhebi olması mezhebin yayılmasına hizmet etmiştir.

Hanefi mezhebi meselelerin çözümünde nasların yanında reye de yer vermesi, böylece naslar ile rey arasında makul denge kurmaya çalışması, istihsan metoduna sıklıkla başvurması gibi özellikleriyle diğer mezheplerden ayrılmaktadır. Hanefî mezhebinde diğer mezheplerden farklı olarak mezhep kitaplarında, farazî fıkıh meselelerine de yer verilerek teorik fıkhın ve fıkıh biliminin metodolojisi olan fıkıh usulünün gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır.

Etimoloji

 • Mezhebin ismi kurucusunun künyesi olan Ebû Hanife'den gelir. Hanife sözcüğü hanif kökünden gelir. Hanif sözcüğü İslam öncesinde Allah'ın birliğine inanan ve İbrahim'in dininden olanları tanımlamakta kullanılır.

Fakat Ebû Hanife'nin bu künyeyi nasıl aldığı konusunda çeşitli tartışmalar mevcuttur. En çok kabul görmüş açıklama, hanif sözcüğünün kullanımlarından olan "İslam'a kuvvetle bağlı olan kişi" anlamında, Ebu Hanife'nin İslam'a fazlasıyla bağlı olduğunu belirtmek için verildiği yönündedir. Kesin olan şey, mezhebin ismini kurucusundan aldığıdır.

Ebu Hanife'nin asıl adı Numan'dır. Babasının adı ise Sabit'tir. Hicretin 80. yılında doğmuş, 150. yılında Bağdat'ta ölmüştür. En büyük imam anlamında İmam-ı Azam da denilen Ebu Hanife'nin talebeleri, onun rivayet ettiği görüşleri toplayarak sistemleştirmişler, Onun görüşlerinden yeni yeni eserler telif etmişlerdir. Böylece İmam-ı Azam'ın görüşleri bir mezhep halini almıştır. Hanefi mezhebi; daha çok Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Afganistan; Çin'in Sincan Uygur Eyaleti'nde, Kafkaslar ve Balkanlar'da yaygınlık kazanmıştır.

Hüküm çıkarma

Hanefi mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce "Kitap"a (Yani İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'a) başvurulur. Kitapta bir delil bulunamazsa hadis'lere bakılır. Hadisler'de yoksa sahabe'nin birinin görüşü temel alınır. Sahabe sözünde de bir cevap bulunamazsa en son kıyas'a başvurulur.

Metodoloji

Hanefi usulü Kur'an, hadis, icma, hukuki kıyas, hukuki tercih (istihsan) ve normatif örfü (urf) şeriatın kaynakları olarak kabul eder. Ebu Hanife, modern akademisyenler tarafından, Kur'an ve hadislerin rehberliklerinde sessiz veya belirsiz olduğu durumlarda İslam hukukunu türetmek için bir yöntem olarak kıyası resmi olarak benimseyen ve kurumsallaştıran ilk kişi olarak kabul edilir; ve kişisel görüşe (ra'y) genel olarak güvenmesiyle dikkat çeker.

Ra'y'ı içtihatlarının kaynaklarından biri olarak kullanmalarına rağmen, modern İslam hukuku araştırmacısı İsmail Poonawala'nın da dikkatle incelediği gibi, Hanefi âlimler içtihatlarında Sahabenin metinsel yaklaşımına öncelik vermeye devam etmişlerdir, Zübeyr'in zina edenlere yönelik bir ceza biçimi olarak recm cezasına ilişkin rivayet ettiği hadislerin Hanefi mezhebinde bu tür cezaların geçerliliğine ilişkin Ebu Hanife'nin hükümleri üzerindeki etkisini ve ayrıca sanığın kendini itiraf etmesi nedeniyle cezanın Muhammed'in öğretilerine uygun olarak nasıl uygulanacağını tespit etmiştir. Zübeyr'in rivayet ettiği hadislere dayanan bu Hanefi recm kanunu, geç ortaçağdan modern döneme kadar çeşitli hükümetlerin devlet kanunlarında Hanefi hukuk kurallarını uygulamış olması nedeniyle tartışmasız tarihsel ve derin bir etkiye sahiptir:

 • Fatawa 'Alamgiri: Fatawa 'Alamgiri, ilk olarak Babür İmparatoru Aurangzeb döneminde Hindistan'da devlet yasası olarak uygulanan bir İslami ferman kitabıdır. Daha sonra İngiliz Rajı da Hintli Müslüman tebaasını daha iyi kontrol etmek amacıyla bu kanunu uygulamıştır.
 • Kanun: Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fetava-i Alemgiri'den farklı olmayan kanunnameleri aracılığıyla devlet kanunu olarak oluşturulmuş ve kanunlaştırılmıştır. Bu kanun dolaylı olarak müttefikleri olan Açe Sultanlığı'nı da etkilemiş ve kendi kanun kodekslerinde Rajm (recm) kanununun kendi versiyonuna sahip olmuşlardır. Hatta bu kodeks günümüz Açe vilayetinin özerk hukuk kodeksi haline gelmiştir, zira vilayet Qanun Jinayat adını verdikleri Qanun'a dayalı şeriat hukukunu tanımaktadır. Açe'deki bu Hanefi recm yasası, Malezya'nın Selangor eyaletinin 1995 yılında özerk bir yasa olarak tanımasına ek olarak, 2014 yılında Endonezya hükümeti tarafından resmen tanındığı için 21. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür, Köktendinci Taliban fraksiyonunun da Hanefi Hanun'un kendi varyantını takip ettiği bildirilmektedir.

Ebû Hanîfe ile öğrencileri Ebû Yusuf ve Muhammed eş-Şeybani'ye atfedilen Hanefi mezhebinin temel metinleri arasında el-Fıkhü'l-Ekber (kelamî hukuk kitabı), el-Fıkhü'l-Ebsat (genel hukuk kitabı) yer almaktadır, Kitab al-Athar (yorumlu binlerce hadis), Kitab al-Kharaj ve Kitab al-Siyar (kafirlere karşı savaş doktrini, Müslümanlar arasında savaş ganimetlerinin dağıtımı, irtidat ve zimmilerin vergilendirilmesi).

İstihsan

Hanefi ekolü, kıyasın sonuçlarının kamu yararı (maslaha) için istenmeyen bir sonuca yol açması durumunda hukukçuların daha zayıf pozisyonları tercih etmelerini sağlayan bir ra'y biçimi olan istihsanın veya hukuksal tercihin kullanılmasını tercih eder. Her ne kadar istihsan başlangıçta metinsel bir dayanak gerektirmese de, diğer ekollerden gelen eleştiriler Hanefi hukukçuları istihsanın kullanımını 9. yüzyıldan itibaren metinsel olarak desteklendiği durumlarla sınırlandırmaya sevk etmiştir.

Tarih

Müslüman dünyasının haritası. Hanefi (açık yeşil) Türkiye, Batı Orta Doğu, Mısır'ın Batı ve Nil nehri bölgesi, Orta Asya, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Güneydoğu Avrupa, Hindistan, Çin ve Rusya'nın bazı bölgelerinde baskın olan Sünni ekoldür. Dünya genelinde Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde yaşayan tüm Müslümanların tahminen üçte biri Hanefi hukukunu takip etmektedir.

Dördüncü Halife olarak Ali, İslam başkentini Kufe'ye taşımış ve ilk nesil Müslümanların çoğu buraya yerleşmiştir. Hanefi hukuk ekolü, hükümlerinin çoğunu Irak'ta yaşayan sahabeler tarafından aktarılan en eski İslami geleneklere dayandırmıştır. Bu nedenle, Hanefi ekolü daha önceki dönemlerde Kufan veya Irak ekolü olarak biliniyordu. Ali ve Mesud'un oğlu Abdullah'ın yanı sıra Muhammed el-Bakır, Cafer es-Sadık ve Zeyd ibn Ali gibi diğer şahsiyetler de ekolün temelini oluşturmuştur. Ebu Hanife'nin başlıca hocalarından biri olan Hammad ibn Süleyman da dâhil olmak üzere birçok hukukçu ve tarihçi Kufe'de yaşamıştır.

5. Sünni şeyh ve 6. Şii İmam Cafer es-Sadık'ın (Muhammed'in soyundan gelen) Sünni İmamlar Ebu Hanife ve Malik ibn Enes'in hocası olduğu, onun da İmam Eş-Şafii'nin hocası olduğu, onun da İmam Ahmed ibn Hanbel'in hocası olduğu bildirilmektedir. Böylece Sünni fıkhının dört büyük imamının hepsi doğrudan ya da dolaylı olarak Cafer'e bağlıdır.

İslam tarihinin erken dönemlerinde Hanefi doktrini tam olarak derlenmemişti. Fıkıh 11. yüzyılda tam olarak derlenmiş ve belgelenmiştir.

Türk hükümdarlar, nispeten daha esnek olan Hanefi fıkhını ilk benimseyenlerden bazılarıydı ve bu fıkhı, tüm kanunları Kuran ve Hadislerle ilişkilendirmeyi tercih eden ve fakihlerin takdirine dayalı İslam hukukundan hoşlanmayan gelenekçi Medine merkezli fıkıhlara tercih ettiler. Abbasiler 10. yüzyıldan itibaren Hanefi ekolünü himaye etmiştir. Hanefi fıkhı 11. ve 12. yüzyıllarda Selçuklu Türk hanedanları ve ardından Osmanlılar tarafından benimsenmiştir. Türk yayılması Hanefi fıkhını Orta Asya'ya ve Hint alt kıtasına yaymış, Selçuklu İmparatorluğu, Timurlu hanedanlığı, Hanlıklar, Delhi Sultanlığı, Bengal Sultanlığı ve Babür İmparatorluğu kurulmuştur. İmparator Aurangzeb'in hükümdarlığı boyunca Hanefi temelli Fetava-i Alemgiri, Güney Asya'nın çoğunun yasal, hukuki, siyasi ve mali kanunu olarak hizmet etmiştir.

Sünni okullar

Hanbeli Okulu: Adını Ahmed İbn Hanbel'den almıştır (Ölümü 855)

Hanefi Okulu: Adını Ebu Hanife'den almıştır (Ölümü 767)

Şafiî: Al-Shafi'l'den sonra adlandırıldı (Ölümü 819)

Maliki: Malik Bin Enes'in Adını Aldı (Ölümü 795)

Şii okulları

Zeydi Okulu: Adını Zeyd İbn Ali'den almıştır (Ölümü 740)

Ja'Fari Okulu: Adını Cafer Sadık'tan almıştır (Ölümü 765)

İslam'ın yeni ortaya çıktığı ilk dönemlerde (özellikle ilk 250 yıl), yaklaşık 100'den fazla düşünce okulu vardı.

Hanefi alimlerin listesi

 • Ebu Hanife
 • Ebu Yusuf
 • Muhammad al-Shaybani
 • Yahya ibn Ma'in
 • Ebu Mansur el-Maturidi
 • Abu Ja'far Al-Tahawi
 • Al-Hujwiri
 • Ebu Hafs Ömer el-Nesefî
 • Burhan al-Din al-Marghinani
 • Farid ud-Din Attar
 • Rumi
 • Bahaüddin Nakşibend
 • Ali al-Qari
 • İbn Abidin
 • Al-Maydani
 • Meher Ali Shah
 • Ahmed Raza Khan Barelvi