Siyaset

bilgipedi.com.tr sitesinden
Sol üstten saat yönünde:
Sabzevar Kent Konseyi seçimleri, İran;
Mampong, Gana'daki Ashanti yerel şefleri;
İspanya'da toplu taşıma ile ilgili protesto;
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;
Tayland Kralı X. Rama'nın taç giyme töreni
Han Myeong Sook, Güney Kore eski Başbakanı

Siyaset (Yunanca: Πολιτικά, politiká, 'şehirlerin işleri'), gruplar halinde karar alma veya kaynakların veya statünün dağıtımı gibi bireyler arasındaki diğer güç ilişkileri biçimleriyle ilişkili faaliyetler bütünüdür. Siyaseti ve hükümeti inceleyen sosyal bilim dalı siyaset bilimi olarak adlandırılır.

Uzlaşmacı ve şiddet içermeyen bir "siyasi çözüm" bağlamında olumlu olarak veya "yönetim sanatı veya bilimi" olarak tanımlayıcı bir şekilde kullanılabilir, ancak genellikle olumsuz bir çağrışım da taşır. Kavram çeşitli şekillerde tanımlanmıştır ve farklı yaklaşımlar kavramın kapsamlı mı yoksa sınırlı mı, ampirik mi yoksa normatif olarak mı kullanılması gerektiği ve çatışma mı yoksa işbirliğinin mi daha önemli olduğu konusunda temelde farklı görüşlere sahiptir.

Siyasette, insanlar arasında kendi siyasi görüşlerini yaymak, diğer siyasi öznelerle müzakere etmek, kanun yapmak ve düşmanlara karşı savaşmak da dahil olmak üzere güç kullanmak gibi çeşitli yöntemler kullanılır. Siyaset, geleneksel toplumlardaki klan ve kabilelerden modern yerel yönetimlere, şirketlere ve kurumlara, egemen devletlere ve uluslararası düzeye kadar çok çeşitli toplumsal düzeylerde uygulanmaktadır. Modern ulus devletlerde insanlar fikirlerini temsil etmek için genellikle siyasi partiler kurarlar. Bir partinin üyeleri genellikle pek çok konuda aynı pozisyonu almayı kabul eder ve aynı yasa değişikliklerini ve aynı liderleri desteklemeyi kabul ederler. Bir seçim genellikle farklı partiler arasında bir rekabettir.

Siyasi sistem, bir toplum içinde kabul edilebilir siyasi yöntemleri tanımlayan bir çerçevedir. Siyasi düşüncenin tarihi, Batı'da Platon'un Cumhuriyet'i ve Aristoteles'in Politika'sı, Doğu'da ise Konfüçyüs'ün siyasi el yazmaları ve Chanakya'nın Arthashastra'sı gibi ufuk açıcı eserlerle erken antik döneme kadar uzanmaktadır.

Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış.

Etimoloji

İngilizce politics kelimesinin kökleri Aristoteles'in klasik eseri Politiká'ya dayanır ve Yunanca politiká (Πολιτικά, 'şehirlerin işleri') terimini ortaya çıkarmıştır. 15. yüzyılın ortalarında, Aristoteles'in kompozisyonu Erken Modern İngilizcede Polettiques [sic] olarak çevrilecek ve Modern İngilizcede Politics haline gelecektir.

İngilizce'de ilk olarak 1430 yılında Orta Fransızca politique kelimesinden gelen politic kelimesinin tekili politicus, Yunanca πολιτικός (politikos) kelimesinin πολίτης (polites, 'vatandaş') ve πόλις (polis, 'şehir') kelimelerinden Latinceleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Osmanlıca üzerinden Türkçeye geçen Siyaset sözcüğü Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesi ile bağlantılıdır. Türk dilleri içerisinde yer alan ve -At- kökünden türemiş olan "Atkarma" (siyaset, idare) ve "Atkarmak" (siyaset yapmak, idare etmek, icra etmek, muvaffak olmak) sözcükleri de benzer anlamları karşılamaktadır. Bu bağlamda "Siyaset" (ve "Atkarma") sözcüğü aslında atın idare edilmesi manasına gelmektedir.

Tanımlar

 • Harold Lasswell: "kim neyi, ne zaman, nasıl alacak"
 • David Easton: "bir toplum için değerlerin yetkili bir şekilde tahsis edilmesi"
 • Vladimir Lenin: "ekonominin en yoğun ifadesi"
 • Bernard Crick: "insanların farklılıkları çözmek için kurumsallaşmış prosedürler aracılığıyla birlikte hareket ettiği kendine özgü bir yönetim biçimi"
 • Adrian Leftwich: "toplumlar içinde ve arasında tüm işbirliği, müzakere ve çatışma faaliyetlerini kapsar"
 • Manjunath Hegde: "Güç, insanları yönetmek içindir"

Yaklaşımlar

Siyasete yaklaşımın kavramsallaştırıldığı çeşitli yollar vardır.

Kapsamlı ve sınırlı

Adrian Leftwich, siyasete ilişkin görüşleri, 'siyasi' olarak tanımlanan şeylere ilişkin algılarının ne kadar kapsamlı ya da sınırlı olduğuna göre farklılaştırmıştır. Kapsamlı görüş, siyaseti insani sosyal ilişkiler alanının tamamında mevcut olarak görürken, sınırlı görüş siyaseti belirli bağlamlarla sınırlandırır. Örneğin, daha kısıtlayıcı bir bakış açısıyla, siyaset öncelikle yönetişimle ilgili olarak görülebilirken, feminist bir bakış açısı geleneksel olarak siyaset dışı olarak görülen alanların da aslında siyasi olarak görülmesi gerektiğini savunabilir. Bu son pozisyon, özel ve kamusal meseleler arasındaki ayrıma itiraz eden kişisel olan politiktir sloganında özetlenmiştir. Bunun yerine siyaset, Robert A. Dahl tarafından savunulduğu üzere, güç kullanımı ile tanımlanabilir.

Ahlakçılık ve gerçekçilik

Siyasete ilişkin bazı bakış açıları onu ampirik olarak bir güç kullanımı olarak görürken, diğerleri onu normatif bir temeli olan sosyal bir işlev olarak görür. Bu ayrım, siyasi ahlakçılık ile siyasi gerçekçilik arasındaki fark olarak adlandırılmıştır. Ahlakçılar için siyaset etikle yakından bağlantılıdır ve ütopik düşüncede en uç noktadadır. Örneğin, Hannah Arendt'e göre Aristoteles'in görüşü "siyasi olmak... her şeye şiddet yoluyla değil, kelimeler ve ikna yoluyla karar verilmesi anlamına geliyordu"; Bernard Crick'e göre ise "siyaset özgür toplumların yönetilme biçimidir. Siyaset siyasettir ve diğer yönetim biçimleri başka bir şeydir." Buna karşılık, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes ve Harold Lasswell gibi isimler tarafından temsil edilen realistler için siyaset, takip edilen amaçlardan bağımsız olarak güç kullanımına dayanır.

Çatışma ve işbirliği

Agonizm, siyasetin temelde çatışan çıkarlar arasındaki çatışmadan ibaret olduğunu savunur. Siyaset bilimci Elmer Schattschneider "tüm siyasetin kökeninde çatışmanın evrensel dili olduğunu" savunurken, Carl Schmitt'e göre siyasetin özü 'dost' ile 'düşman'ın ayrımıdır. Bu, Aristoteles ve Crick'in daha işbirlikçi siyaset görüşleriyle doğrudan bir tezat oluşturmaktadır. Ancak bu uçlar arasında daha karma bir görüş İrlandalı siyaset bilimci Michael Laver tarafından ortaya konmuştur:

Siyaset, insan etkileşimlerinde sıklıkla rastlanan çatışma ve işbirliğinin karakteristik karışımıyla ilgilidir. Saf çatışma savaştır. Saf işbirliği ise gerçek aşktır. Siyaset her ikisinin bir karışımıdır.

Tarih

Yunan filozof Aristoteles, Platon'un fikirlerinin çoğunu uygulanamaz olduğu gerekçesiyle eleştirir, ancak Platon gibi denge ve ılımlılığa hayranlık duyar ve hukukun üstünlüğü altında uyumlu bir şehir hedefler

Siyasetin tarihi insanlık tarihini kapsar ve modern hükümet kurumlarıyla sınırlı değildir.

Tarih öncesi

Frans de Waal, şempanzelerin "etkili pozisyonları güvence altına almak ve sürdürmek için sosyal manipülasyon" yoluyla siyasetle uğraştıklarını ileri sürmüştür. İnsanların ilk sosyal örgütlenme biçimleri -bantlar ve kabileler- merkezi siyasi yapılardan yoksundu. Bunlar bazen devletsiz toplumlar olarak adlandırılır.

İlk devletler

Antik tarihte uygarlıkların bugün devletlerin sahip olduğu gibi kesin sınırları yoktu ve sınırları daha doğru bir şekilde sınırlar olarak tanımlanabilirdi. Erken hanedanlık dönemi Sümer ve erken hanedanlık dönemi Mısır, sınırlarını tanımlayan ilk medeniyetlerdi. Dahası, 12. yüzyıla kadar pek çok insan devlet dışı toplumlarda yaşamıştır. Bunlar nispeten eşitlikçi gruplar ve kabilelerden karmaşık ve son derece katmanlı şefliklere kadar uzanmaktadır.

Devlet oluşumu

Erken devlet oluşumuna ilişkin, devletin neden bazı yerlerde gelişip diğerlerinde gelişmediğini açıklamak için genellemeler arayan bir dizi farklı teori ve hipotez vardır. Diğer akademisyenler ise genellemelerin faydasız olduğuna ve her bir erken devlet oluşumu vakasının kendi başına ele alınması gerektiğine inanmaktadır.

Gönüllü teoriler, farklı insan gruplarının ortak bir rasyonel çıkar neticesinde bir araya gelerek devlet kurduklarını iddia eder. Bu teoriler büyük ölçüde tarımın gelişmesine ve bunu takip eden ve devlet oluşumuyla sonuçlanan nüfus ve örgütlenme baskısına odaklanmaktadır. Erken ve ilk devlet oluşumuna ilişkin en önde gelen teorilerden biri, devletin büyük ölçekli sulama projeleri inşa etme ve sürdürme ihtiyacının bir sonucu olduğunu iddia eden hidrolik hipotezdir.

Devlet oluşumuna ilişkin çatışma teorileri, çatışmayı ve bir nüfusun diğer bir nüfus üzerindeki hakimiyetini devlet oluşumunun anahtarı olarak görmektedir. Gönüllü teorilerin aksine, bu argümanlar insanların faydalarını maksimize etmek için gönüllü olarak bir devlet kurmayı kabul etmediğine, ancak devletlerin bir grubun diğerleri üzerindeki bir tür baskısı nedeniyle oluştuğuna inanmaktadır. Bazı teoriler ise savaşın devlet oluşumu için kritik öneme sahip olduğunu savunmaktadır.

Antik tarih

Bu türden ilk devletler, sırasıyla M.Ö. yaklaşık 3000 yıllarında Uruk döneminden ve Predynastic Mısır'dan ortaya çıkan erken hanedan Sümer ve erken hanedan Mısır devletleridir. Erken hanedanlık dönemi Mısır'ı Afrika'nın kuzey doğusundaki Nil Nehri'nin etrafında kurulmuştur; krallığın sınırları Nil Nehri'nin etrafına dayanmakta ve vahaların bulunduğu bölgelere kadar uzanmaktadır. Erken hanedanlık dönemi Sümer, güney Mezopotamya'da yer almaktaydı ve sınırları Basra Körfezi'nden Fırat ve Dicle nehirlerinin bir kısmına kadar uzanıyordu.

Mısırlılar, Romalılar ve Yunanlılar, devletin siyasi felsefesini açıkça formüle ettikleri ve siyasi kurumları rasyonel bir şekilde analiz ettikleri bilinen ilk insanlardır. Bundan önce devletler dini mitlere göre tanımlanıyor ve gerekçelendiriliyordu.

Klasik antik çağın bazı önemli siyasi yenilikleri Yunan şehir devletleri (polis) ve Roma Cumhuriyeti'nden gelmiştir. Dördüncü yüzyıldan önceki Yunan şehir devletleri özgür halklarına vatandaşlık hakları tanımıştır; Atina'da bu haklar, siyasi düşünce ve tarihte uzun bir ömür sürecek olan doğrudan demokratik bir yönetim biçimiyle birleştirilmiştir.

Modern devletler

Kadın seçmenlere ulaşma (1935)

Westphalia Barışı (1648), siyaset bilimciler tarafından, dış güçlerin başka bir ülkenin iç işlerine karışmaktan kaçınması gereken modern uluslararası sistemin başlangıcı olarak kabul edilir. Diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesi 18. yüzyılın ortalarında İsviçreli hukukçu Emer de Vattel tarafından ortaya konmuştur. Devletler, devletlerarası ilişkiler sisteminde birincil kurumsal aktörler haline gelmiştir. Westphalia Barışı'nın Avrupa devletlerine uluslarüstü otorite dayatma girişimlerini sona erdirdiği söylenir. Bağımsız aktörler olarak devletlerin "Vestfalya" doktrini, meşru devletlerin dil ve kültürle birleşmiş insan grupları olan uluslara karşılık geldiği varsayılan milliyetçiliğin 19. yüzyıl düşüncesindeki yükselişiyle desteklendi.

Avrupa'da, 18. yüzyıl boyunca, ulus olmayan klasik devletler çok uluslu imparatorluklardı: Avusturya İmparatorluğu, Fransa Krallığı, Macaristan Krallığı, Rusya İmparatorluğu, İspanya İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Britanya İmparatorluğu. Bu tür imparatorluklar Asya, Afrika ve Amerika'da da mevcuttu; Müslüman dünyasında ise Muhammed'in 632'deki ölümünden hemen sonra Halifelikler kuruldu ve bunlar çok etnikli ulus-ötesi imparatorluklara dönüştü. Çok uluslu imparatorluk bir kral, imparator ya da sultan tarafından yönetilen mutlak bir monarşiydi. Nüfus birçok etnik gruba mensuptu ve birçok dil konuşuyorlardı. İmparatorluk tek bir etnik grubun egemenliği altındaydı ve bu grubun dili genellikle kamu yönetiminin diliydi. Yönetici hanedan her zaman olmasa da genellikle bu gruptandı. Bazı küçük Avrupa devletleri etnik açıdan bu kadar çeşitli değildi, ama aynı zamanda bir kraliyet hanedanı tarafından yönetilen hanedan devletleriydi. Lihtenştayn, Andorra, Monako bağımsız prenslikleri ve San Marino Cumhuriyeti gibi küçük devletlerden birkaçı hayatta kalmıştır.

Çoğu teori ulus devleti, devlet tarafından zorunlu kılınan eğitim, kitlesel okuryazarlık ve kitle iletişim araçları gibi gelişmelerin kolaylaştırdığı bir 19. yüzyıl Avrupa fenomeni olarak görür. Ancak tarihçiler, Portekiz ve Hollanda Cumhuriyeti'nde nispeten birleşik bir devlet ve kimliğin erken ortaya çıkışına da dikkat çekmektedir. Steven Weber, David Woodward, Michel Foucault ve Jeremy Black gibi akademisyenler, ulus devletin siyasi ustalıktan ya da bilinmeyen belirsiz bir kaynaktan ortaya çıkmadığı, tarihin bir kazası ya da siyasi bir icat olmadığı hipotezini ileri sürmüşlerdir. Ulus devlet daha ziyade 15. yüzyılda ekonomi politik, kapitalizm, merkantilizm, siyasi coğrafya ve coğrafya alanlarındaki entelektüel keşiflerin haritacılık ve harita yapım teknolojilerindeki ilerlemelerle birleşmesinin kasıtsız bir yan ürünüdür.

Almanya ve İtalya gibi bazı ulus devletler, en azından kısmen 19. yüzyılda milliyetçilerin yürüttüğü siyasi kampanyalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Her iki durumda da, topraklar daha önce bazıları çok küçük olan diğer devletler arasında bölünmüştü. Serbest ticarete ilişkin liberal fikirler, öncesinde bir gümrük birliği olan Zollverein'ın bulunduğu Almanya'nın birleşmesinde rol oynamıştır. Ulusal kendi kaderini tayin hakkı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın On Dört Nokta'sının önemli bir unsuruydu ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasına yol açarken, Rus İmparatorluğu Rus İç Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği oldu. Dekolonizasyon, Üçüncü Dünya'da çok uluslu imparatorlukların yerine yeni ulus devletlerin kurulmasına yol açmıştır.

Modern dünya sistemleri

Siyasi küreselleşme 20. yüzyılda hükümetler arası örgütler ve uluslar üstü birlikler aracılığıyla başlamıştır. Milletler Cemiyeti Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yerini Birleşmiş Milletler'e bırakmıştır. Bu kuruluş aracılığıyla çeşitli uluslararası anlaşmalar imzalanmıştır. Bölgesel entegrasyon Afrika Birliği, ASEAN, Avrupa Birliği ve Mercosur tarafından takip edilmiştir. Uluslararası düzeydeki siyasi kurumlar arasında Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü bulunmaktadır.

1950'ler ve 1960'larda sistemlerin sınıflandırılması çabaları, değişen sistemlerle birlikte devam etti. Soğuk Savaş'ın keskin karşıtlığı ile birlikte "üç dünya" yaklaşımı ortaya çıktı. Buna göre dünya üç ayrı blok halinde bölünebilirdi.

 • Kapitalist "birinci" dünya
 • Komünist "ikinci" dünya
 • Gelişmekte olan "üçüncü" dünya

Ancak 1970'lerde başlayan ve günümüzde hâlâ devam eden, Afrika ve Latin Amerika demokratikleşme çabaları "üçüncü" dünya, 1990'ların başındaki Doğu Avrupa devrimleriyle de "ikinci" dünya rejimleri çökme dönemine girdiler.

Lenin

Komünizm, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komün sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Manifesto ile birlikte anılır.

Siyaset bilimi

Platon (solda) ve Aristoteles (sağda), Raphael'in bir freski olan Atina Okulu'ndan bir detay. Platon'un Cumhuriyet'i ve Aristoteles'in Politika'sı bu iki Yunan filozofun en etkili iki siyaset filozofu olmasını sağlamıştır.

Siyasetin incelenmesine siyaset bilimi ya da politoloji denir. Karşılaştırmalı siyaset, siyasi ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset felsefesi, kamu yönetimi, kamu politikası, toplumsal cinsiyet ve siyaset ve siyasi metodoloji gibi çok sayıda alt alanı kapsar. Ayrıca, siyaset bilimi ekonomi, hukuk, sosyoloji, tarih, felsefe, coğrafya, psikoloji/psikiyatri, antropoloji ve sinir bilimleri alanlarıyla ilişkilidir ve bu alanlardan yararlanır.

Karşılaştırmalı siyaset, farklı türdeki anayasaları, siyasi aktörleri, yasama organlarını ve ilgili alanları devlet içi bir perspektiften karşılaştırma ve öğretme bilimidir. Uluslararası ilişkiler, ulus devletlerin yanı sıra hükümetler arası ve ulus ötesi örgütler arasındaki etkileşimle ilgilenir. Siyaset felsefesi daha çok çeşitli klasik ve çağdaş düşünürlerin ve filozofların katkılarıyla ilgilenir.

Siyaset bilimi metodolojik olarak çeşitlilik gösterir ve psikoloji, sosyal araştırma ve bilişsel nörobilim kaynaklı birçok yöntemi benimser. Yaklaşımlar arasında pozitivizm, yorumsamacılık, rasyonel seçim teorisi, davranışsalcılık, yapısalcılık, post-yapısalcılık, realizm, kurumsalcılık ve çoğulculuk yer alır. Siyaset bilimi, sosyal bilimlerden biri olarak, aranan sorgulama türleriyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanır: tarihi belgeler ve resmi kayıtlar gibi birincil kaynaklar, akademik dergi makaleleri gibi ikincil kaynaklar, anket araştırması, istatistiksel analiz, vaka çalışmaları, deneysel araştırma ve model oluşturma.

Deneyci geleneğin izlerini Aristo'dan, Montesquieu'ye kadar birçok siyaset bilimcide görürüz. Günümüzde özellikle Amerikalı siyaset bilimciler tarafından kullanılan bir çözümleme geleneğidir. Var olanı, işleyiş sisteminin ne olduğunu anlamaya çalışır. John Locke ve David Hume'un çalışmaları sayesinde yaygınlaşan Deneycilik Auguste Comte'un çalışmalarına bağlı olarak pozitivist şekilde değişmiştir. Deneycilik, sosyal bilimlerde de doğa bilimlerinin yöntemlerinin kullanılması gerektiğini savunur.

Siyasi sistem

İktidar partisinin 2022 itibariyle son seçimde aldığı oy yüzdesine göre renklendirilmiş Avrupa ülkeleri haritası
Siyasete sistem bakışı.

Siyasi sistem, resmi hükümet kararlarının alınma sürecini tanımlar. Genellikle hukuk sistemi, ekonomik sistem, kültürel sistem ve diğer sosyal sistemlerle karşılaştırılır. David Easton'a göre, "Siyasi sistem, bir toplum için değerlerin otoriter bir şekilde tahsis edildiği etkileşimler olarak tanımlanabilir." Her bir siyasi sistem, kendi siyasi kültürüne sahip bir toplumun içine gömülüdür ve bunlar da kamu politikaları aracılığıyla toplumlarını şekillendirirler. Farklı siyasi sistemler arasındaki etkileşimler küresel siyasetin temelini oluşturur.

Hükümet biçimleri

Yasama organları önemli bir siyasi kurumdur. Resimde Finlandiya Parlamentosu görülmektedir.

Hükümet biçimleri çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. İktidar yapısı açısından monarşiler (anayasal monarşiler dahil) ve cumhuriyetler (genellikle başkanlık, yarı başkanlık veya parlamenter) vardır.

Kuvvetler ayrılığı yasama, yürütme, yargı ve diğer bağımsız kurumlar arasındaki yatay entegrasyonun derecesini tanımlar.

Güç kaynağı

Demokrasiler, oligarşiler ve otokrasiler arasındaki farkı iktidarın kaynağı belirler.

Demokrasilerde siyasi meşruiyet halk egemenliğine dayanır. Demokrasi biçimleri arasında temsili demokrasi, doğrudan demokrasi ve demarşi yer alır. Bunlar, seçilmiş temsilciler, referandumlar veya vatandaş jürileri tarafından kararların alınma şekline göre ayrılır. Demokrasiler cumhuriyet ya da anayasal monarşi olabilir.

Oligarşi, azınlığın yönettiği bir güç yapısıdır. Bunlar anokrasi, aristokrasi, ergatokrasi, geniokrasi, gerontokrasi, kakistokrasi, kleptokrasi, meritokrasi, nookrasi, particilik, plutokrasi, stratokrasi, teknokrasi, teokrasi veya timokrasi şeklinde olabilir.

Otokrasiler ya diktatörlükler (askeri diktatörlükler dahil) ya da mutlak monarşilerdir.

Bölgesel bütünleşme ya da ayrılma yolu

Dikey entegrasyon

Dikey entegrasyon düzeyi açısından, siyasi sistemler (en azdan en çok entegrasyona doğru) konfederasyonlar, federasyonlar ve üniter devletler olarak ayrılabilir.

Federasyon (federal devlet olarak da bilinir), kısmen kendi kendini yöneten illerin, eyaletlerin veya diğer bölgelerin merkezi bir federal hükümet (federalizm) altında birleşmesiyle karakterize edilen siyasi bir varlıktır. Bir federasyonda, bileşen eyaletlerin kendi kendini yönetme statüsü ve bunlarla merkezi hükümet arasındaki güç paylaşımı tipik olarak anayasal olarak sabittir ve taraflardan birinin, eyaletlerin veya federal siyasi organın tek taraflı kararıyla değiştirilemez. Federasyonlar ilk olarak İsviçre'de, daha sonra 1776'da Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1867'de Kanada'da ve 1871'de Almanya'da ve 1901'de Avustralya'da kurulmuştur. Bir federasyonla karşılaştırıldığında, bir konfederasyon daha az merkezi güce sahiptir.

Devlet

  Federal eyaletler
  Üniter devletler
  Hükümet yok

Yukarıdaki tüm hükümet biçimleri aynı temel yönetim biçimi olan egemen devletin çeşitlemeleridir. Devlet, Max Weber tarafından kendi toprakları üzerinde şiddet tekeline sahip siyasi bir varlık olarak tanımlanırken, Montevideo Sözleşmesi devletlerin tanımlanmış bir toprağa, daimi bir nüfusa, bir hükümete ve uluslararası ilişkilere girme kapasitesine sahip olması gerektiğini savunmaktadır.

Devletsiz toplum, bir devlet tarafından yönetilmeyen bir toplumdur. Devletsiz toplumlarda çok az otorite yoğunlaşması vardır; var olan otorite pozisyonlarının çoğunun gücü çok sınırlıdır ve genellikle kalıcı pozisyonlar değildir; ve anlaşmazlıkları önceden tanımlanmış kurallar yoluyla çözen sosyal organlar küçük olma eğilimindedir. Devletsiz toplumlar ekonomik örgütlenme ve kültürel uygulamalar açısından oldukça değişkendir.

Devletsiz toplumlar insanlığın tarih öncesi dönemlerinde norm iken, günümüzde çok az sayıda devletsiz toplum mevcuttur; küresel nüfusun neredeyse tamamı egemen bir devletin yetki alanı içinde yaşamaktadır. Bazı bölgelerde nominal devlet otoriteleri çok zayıf olabilir ve çok az gerçek güce sahip olabilir ya da hiç olmayabilir. Tarih boyunca devletsiz halkların çoğu çevrelerindeki devlet temelli toplumlara entegre olmuştur.

Bazı siyasi felsefeler devleti istenmeyen bir şey olarak görür ve bu nedenle devletsiz bir toplum oluşturmayı ulaşılması gereken bir hedef olarak kabul eder. Anarşizmin temel ilkelerinden biri devletsiz bir toplumun savunulmasıdır. Aranılan toplum türü, aşırı bireycilikten tam kolektivizme kadar değişen anarşist düşünce okulları arasında önemli farklılıklar gösterir. Marksizmde, Marx'ın devlet teorisi, kapitalizm sonrası bir toplumda istenmeyen bir kurum olan devletin gereksiz olacağını ve ortadan kalkacağını düşünür. Bununla bağlantılı bir kavram olan devletsiz komünizm, bazen Marx'ın öngördüğü kapitalizm sonrası toplumu tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahı devlet kararlarının getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi bir ideolojidir.

Anayasalar

Anayasalar, hükümetin farklı organlarının yetkilerini belirleyen ve sınırlayan yazılı belgelerdir. Bir anayasa yazılı bir belge olmasına rağmen, yazılı olmayan bir anayasa da vardır. Yazılı olmayan anayasa, hükümetin yasama ve yargı organları tarafından sürekli olarak yazılmaktadır; bu, koşulların doğasının en uygun hükümet biçimini belirlediği durumlardan sadece biridir. İngiltere, İç Savaş sırasında yazılı anayasa modasını başlatmış, ancak Restorasyon'dan sonra, daha sonra Amerikan Kolonileri ve ardından Devrim'den sonra Fransa ve Avrupa kolonileri de dahil olmak üzere Avrupa'nın geri kalanı tarafından ele alınmak üzere bunları terk etmiştir.

Anayasalar genellikle devlet içinde denge ve denetleme sağlamak amacıyla hükümeti yürütme, yasama ve yargı (birlikte trias politica olarak anılır) olarak ayırarak kuvvetler ayrılığı ilkesini belirler. Kamu hizmeti komisyonları, seçim komisyonları ve yüksek denetim kurumları gibi ek bağımsız organlar da oluşturulabilir.

Siyasi kültür

Inglehart-Weltzel ülkelerin kültürel haritası.

Siyasi kültür, kültürün siyaseti nasıl etkilediğini açıklar. Her siyasi sistem belirli bir siyasi kültürün içine gömülüdür. Lucian Pye'ın tanımı şöyledir: "Siyasi kültür, siyasi bir sürece düzen ve anlam kazandıran ve siyasi sistemdeki davranışları yöneten temel varsayımları ve kuralları sağlayan tutumlar, inançlar ve duygular bütünüdür".

Güven, düzeyi devletin işleyebilme kapasitesini belirlediği için siyasi kültürde önemli bir faktördür. Postmateryalizm, bir siyasi kültürün insan hakları ve çevrecilik gibi doğrudan fiziksel veya maddi kaygı taşımayan konularla ilgilenme derecesidir. Dinin de siyasi kültür üzerinde etkisi vardır.

Siyasi işlev bozukluğu

Siyasi yolsuzluk

Siyasi yolsuzluk, hükümet yetkilileri veya onların bağlantıları tarafından yürütülen gayrimeşru özel kazanç için yetkilerin kullanılmasıdır. Siyasi yolsuzluk biçimleri arasında rüşvet, kayırmacılık, nepotizm ve siyasi patronaj yer alır. Siyasi patronaj biçimleri ise kayırmacılık, tahsisat, domuz fıçıcılığı, örtülü ödenek ve ganimet sistemlerinin yanı sıra yolsuz amaçlar için işleyen bir siyasi sistem olan siyasi makineleri içerir.

Yolsuzluk siyasi kültüre yerleştiğinde, bu durum patrimonyalizm veya neopatrimonyalizm olarak adlandırılabilir. Yolsuzluk üzerine inşa edilmiş bir yönetim biçimine kleptokrasi ('hırsızların yönetimi') denir.

Siyaset düzeyleri

Makropolitik

Makropolitik, tüm bir siyasi sistemi (örneğin ulus devlet) etkileyen siyasi konuları tanımlayabilir veya siyasi sistemler arasındaki etkileşimleri (örneğin uluslararası ilişkiler) ifade edebilir.

Küresel siyaset (veya dünya siyaseti), siyasetin birden fazla siyasi sistemi etkileyen tüm yönlerini kapsar ve pratikte ulusal sınırları aşan her türlü siyasi olgu anlamına gelir. Buna şehirler, ulus-devletler, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları ve/veya uluslararası örgütler dahil olabilir. Önemli bir unsur da uluslararası ilişkilerdir: ulus-devletler arasındaki ilişkiler diplomasi yoluyla yürütüldüğünde barışçıl olabileceği gibi, savaş olarak tanımlanan şiddet içerikli de olabilir. Güçlü uluslararası etkiye sahip devletler süper güçler olarak adlandırılırken, daha az güçlü olanlar bölgesel veya orta güçler olarak adlandırılabilir. Uluslararası güç sistemi, sistemdeki kutupluluk derecesini tanımlayan güç dengesinden etkilenen dünya düzeni olarak adlandırılır. Yükselen güçler, özellikle de rövanşizm veya irredantizm sergiliyorlarsa, potansiyel olarak istikrarı bozucu niteliktedirler.

Günümüz bağlamında ulusal sınırlara tekabül eden siyasi sistemlerin sınırları içindeki siyaset, iç siyaset olarak adlandırılır. Bu, devlet bürokrasisi tarafından yürütülen sosyal politika, ekonomi politikası veya kanunların uygulanması gibi kamu politikalarının çoğu biçimini içerir.

Mezopolitik

Mezopolitik, ulusal siyasi partiler veya hareketler gibi bir siyasi sistem içindeki aracı yapıların siyasetini tanımlar.

Siyasi parti, genellikle siyasi kampanyalara, eğitim faaliyetlerine veya protesto eylemlerine katılarak hükümet içinde siyasi güç elde etmeye ve bunu sürdürmeye çalışan siyasi bir örgüttür. Partiler genellikle belirli hedefleri olan yazılı bir platformla desteklenen ve farklı çıkarlar arasında bir koalisyon oluşturan ifade edilmiş bir ideoloji veya vizyonu benimserler.

Belirli bir siyasi sistem içerisindeki siyasi partiler, çoğulculuk düzeyine bağlı olarak çok partili, iki partili, baskın partili ya da tek partili olabilen parti sistemini oluşturur. Bu, seçim sistemi de dahil olmak üzere siyasi sistemin özelliklerinden etkilenir. Duverger yasasına göre, ilk turda seçim sistemlerinin iki partili sistemlere yol açması muhtemelken, nispi temsil sistemlerinin çok partili bir sistem yaratması daha muhtemeldir.

İdeoloji siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler bütünü. En basit tabirle bir ideoloji, düzenlenmiş, yapılanmış bir fikirler bütünüdür. Bu fikirler bütünü de siyasetin temeli olan siyâsî ideolojileri oluşturmuştur.

Mikropolitika

Mikropolitika, siyasi sistem içindeki bireysel aktörlerin eylemlerini tanımlar. Bu genellikle siyasi katılım olarak tanımlanır. Siyasi katılım, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok şekilde olabilir:

 • Aktivizm
 • Boykot
 • Sivil itaatsizlik
 • Gösteri
 • Dilekçe
 • Toplanma
 • Grev eylemi
 • Vergi direnci
 • Oy verme (ya da karşıtı olan çekimserlik)

Siyasi değerler

Demokrasi

Demokrasi, sonuçların katılımcıların ne yaptığına bağlı olduğu, ancak meydana gelenleri ve sonuçlarını tek bir gücün kontrol etmediği bir çatışma işleme sistemidir. Sonuçların belirsizliği demokrasinin doğasında vardır. Demokrasi, tüm güçlerin çıkarlarını gerçekleştirmek için tekrar tekrar mücadele etmesini sağlar ve gücü insan gruplarından kurallar dizisine devreder.

Modern siyaset kuramcıları arasında birbiriyle çelişen üç demokrasi anlayışı vardır: toptancı, müzakereci ve radikal.

Toplayıcı

Toplayıcı demokrasi teorisi, demokratik süreçlerin amacının vatandaşların tercihlerini almak ve bunları bir araya getirerek toplumun hangi sosyal politikaları benimsemesi gerektiğini belirlemek olduğunu iddia eder. Dolayısıyla, bu görüşü savunanlar demokratik katılımın öncelikle en çok oyu alan politikanın uygulanacağı oylamaya odaklanması gerektiğini savunurlar.

Toplayıcı demokrasinin farklı varyantları mevcuttur. Minimalizme göre demokrasi, vatandaşların periyodik seçimlerle siyasi liderlerden oluşan ekiplere yönetme hakkı verdiği bir hükümet sistemidir. Bu minimalist anlayışa göre vatandaşlar "yönetemezler" ve yönetmemelidirler çünkü örneğin çoğu konuda, çoğu zaman net bir görüşleri yoktur ya da görüşleri sağlam temellere dayanmamaktadır. Joseph Schumpeter bu görüşü en ünlü şekilde Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi adlı kitabında dile getirmiştir. Minimalizmin çağdaş savunucuları arasında William H. Riker, Adam Przeworski, Richard Posner sayılabilir.

Öte yandan, doğrudan demokrasi teorisine göre, vatandaşlar yasama teklifleri için temsilcileri aracılığıyla değil, doğrudan oy kullanmalıdır. Doğrudan demokrasi savunucuları bu görüşü desteklemek için çeşitli nedenler öne sürmektedir. Siyasi faaliyet kendi içinde değerli olabilir, vatandaşları sosyalleştirir ve eğitir ve halkın katılımı güçlü elitleri kontrol edebilir. En önemlisi, vatandaşlar yasa ve politikalara doğrudan karar vermedikleri sürece kendi kendilerini yönetmezler.

Hükümetler, ortanca seçmenin görüşlerine yakın -yarısı solunda, diğer yarısı sağında- yasa ve politikalar üretme eğiliminde olacaktır. Bu arzu edilen bir sonuç değildir çünkü oy için rekabet eden, kendi çıkarlarını gözeten ve bir şekilde hesap vermeyen siyasi elitlerin eylemlerini temsil eder. Anthony Downs, ideolojik siyasi partilerin bireyler ve hükümetler arasında arabuluculuk yapmak için gerekli olduğunu öne sürmektedir. Downs bu görüşünü 1957 tarihli An Economic Theory of Democracy (Demokrasinin Ekonomik Teorisi) adlı kitabında ortaya koymuştur.

Robert A. Dahl, temel demokratik ilkenin, bağlayıcı kolektif kararlar söz konusu olduğunda, siyasi bir topluluktaki her bir kişinin kendi çıkarlarının eşit şekilde dikkate alınmasını isteme hakkına sahip olması olduğunu savunur (tüm insanların kolektif karardan eşit şekilde tatmin olması gerekmez). Poliarşi terimini, bu tür bir demokrasiye yol açtığı düşünülen belirli bir dizi kurum ve prosedürün var olduğu toplumları ifade etmek için kullanır. Bu kurumlardan ilki ve en önemlisi, toplumun kamu politikalarının tamamını ya da büyük bir kısmını yöneten temsilcilerin seçildiği serbest ve açık seçimlerin düzenli olarak yapılmasıdır. Ancak, örneğin yoksulluk siyasi katılımı engelliyorsa, bu poliarşik prosedürler tam bir demokrasi yaratmayabilir. Benzer şekilde Ronald Dworkin de "demokrasinin sadece prosedürel değil, öze ilişkin bir ideal olduğunu" savunmaktadır.

Müzakereci

Müzakereci demokrasi, demokrasinin müzakere yoluyla yönetim olduğu fikrine dayanır. Toptancı demokrasinin aksine müzakereci demokrasi, demokratik bir kararın meşru olabilmesi için öncesinde sadece oylamada ortaya çıkan tercihlerin bir araya gelmesinin değil, gerçek bir müzakerenin olması gerektiğini savunur. Otantik müzakere, karar vericiler arasında, karar vericinin ekonomik zenginlik veya çıkar gruplarının desteğiyle elde ettiği güç gibi eşit olmayan siyasi gücün çarpıtmalarından arınmış müzakeredir. Karar alıcılar bir öneri üzerinde gerçek anlamda müzakere ettikten sonra uzlaşmaya varamazlarsa, o zaman öneriyi bir tür çoğunluk kuralı kullanarak oylarlar.

Radikal

Radikal demokrasi, toplumda hiyerarşik ve baskıcı güç ilişkilerinin var olduğu fikrine dayanır. Demokrasinin rolü, karar alma süreçlerinde farklılıklara, muhalefete ve karşıtlıklara izin vererek bu ilişkileri görünür kılmak ve bunlara meydan okumaktır.

Eşitlik

Yatay sosyo-ekonomik eksen ve dikey sosyo-kültürel eksen ve ideolojik olarak temsili siyasi renklere sahip iki eksenli siyasi pusula grafiği, siyasi yelpazenin sık kullanılan bir modeli için bir örnek
Siyasi ideolojilerin hem ılımlı hem de radikal versiyonları ve politikalarının hedefleri ile üç eksenli modeli

Eşitlik, belirli bir toplumdaki veya izole edilmiş bir gruptaki tüm insanların aynı sosyal statüye, özellikle de insan hakları ve onurunun korunması ve belirli sosyal mallara ve sosyal hizmetlere eşit erişim dahil olmak üzere sosyoekonomik statüye sahip olduğu bir durumdur. Ayrıca, sağlık eşitliği, ekonomik eşitlik ve diğer sosyal güvenceleri de içerebilir. Sosyal eşitlik, yasal olarak zorlanmış sosyal sınıf veya kast sınırlarının olmamasını ve bir kişinin kimliğinin devredilemez bir parçası nedeniyle ayrımcılık yapılmamasını gerektirir. Bu amaçla, örneğin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, köken, kast veya sınıf, gelir veya mülkiyet, dil, din, inançlar, görüşler, sağlık veya engellilik durumlarına bakılmaksızın kanun önünde eşit adalet ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

Sol-sağ spektrumu

Siyaseti anlamanın yaygın bir yolu, sol siyasetten merkezciliğe ve sağ siyasete kadar uzanan sol-sağ siyasi yelpazedir. Bu sınıflandırma nispeten yenidir ve Ulusal Meclis'in cumhuriyeti, sıradan halkı ve laik bir toplumu destekleyen üyelerinin solda; monarşiyi, aristokratik ayrıcalıkları ve Kilise'yi destekleyenlerin ise sağda yer aldığı Fransız Devrimi'nden kalmadır.

Günümüzde sol genel olarak ilerlemecidir ve toplumda sosyal ilerleme arayışındadır. Solun aşırı sol olarak adlandırılan daha uç unsurları, bunu başarmak için devrimci araçları destekleme eğilimindedir. Komünizm ve Marksizm gibi ideolojiler buna dahildir. Öte yandan merkez sol, örneğin sosyal demokrasi gibi daha reformist yaklaşımları savunur.

Buna karşılık, sağ genellikle toplumun önemli unsurları olarak gördüklerini korumaya çalışan muhafazakarlık tarafından motive edilir. Aşırı sağ bunun ötesine geçer ve genellikle ilerlemeye karşı gerici bir dönüşü temsil eder, onu geri almaya çalışır. Bu tür ideolojilere örnek olarak Faşizm ve Nazizm gösterilebilir. Merkez sağ bu konuda daha az net ve daha karışık olabilir; neo-muhafazakarlar serbest piyasaların ve kapitalizmin yayılmasını desteklerken, tek uluslu muhafazakarlar sosyal refah programlarına daha açıktır.

Bu ayrımın en önemli temsilcilerinden biri olan Norberto Bobbio'ya göre sol, toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışırken bunun etik veya doğal olmadığına inanırken, sağ toplumsal eşitsizliğin çoğunu ortadan kaldırılamaz doğal eşitsizliklerin sonucu olarak görür ve toplumsal eşitliği sağlama girişimlerini ütopik veya otoriter olarak değerlendirir. Geoffrey K. Roberts ve Patricia Hogwood'a göre, "İdeoloji açısından, Hıristiyan Demokrasisi liberaller, muhafazakarlar ve sosyalistler tarafından benimsenen görüşlerin birçoğunu daha geniş bir ahlaki ve Hıristiyan ilkeler çerçevesi içinde birleştirmiştir." Hıristiyan Demokrasisi başta olmak üzere bazı ideolojiler sol ve sağ politikaları birleştirme iddiasındadır. Sol-sağ ayrımının üzerinde olduğunu iddia eden ya da eskiden iddia etmiş olan hareketler arasında İtalya'daki Faşist Terza Posizione ekonomik politikaları ve Arjantin'deki Peronizm yer almaktadır.

Muhafazakârlık, var olan durumu koruma amacını güden düşünce tarzı. Toplumun değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan sağ kanat siyasi ideoloji.

Muhafazakârlığın değişime karşı direniş olarak tanımlanması, özellikle değişim isteyen sol ideolojiler tarafından eleştirilir. Muhafazakârlığın var olan kazanımları ve değerleri korumak şeklinde bir yanı da vardır. Bu açıdan bakıldığında, herkes, solcular dahil, istedikleri toplumsal düzen gerçekleştiğinde muhafazakârlaşabilirler. Nitekim Sovyetler Birliği'ndeki solcu rejime karşı olanlar (örneğin Troçkistler) bu rejimi tutuculaşmakla suçladılar. Bu suçlamanın ardından zaten rejim karşıtları ayaklanma çıkardılar.

Özgürlük

Siyasi özgürlük (siyasi hürriyet veya özerklik olarak da bilinir) siyasi düşüncede merkezi bir kavramdır ve demokratik toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Negatif özgürlük, genellikle medeni ve siyasi haklar aracılığıyla yürürlüğe konan baskı veya zorlamadan ve eylem üzerindeki makul olmayan dış kısıtlamalardan özgürlük olarak tanımlanırken, pozitif özgürlük bir birey için engelleyici koşulların olmaması ve bir toplumda ekonomik zorlama gibi kolaylaştırıcı koşulların yerine getirilmesidir. Özgürlüğe yönelik bu kapasite yaklaşımı, gerçekleştirilebilmesi için ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ihtiyaç duyar.

Otoriterlik ve liberteryenizm

Otoriteryenizm ve liberteryenizm, her bir bireyin o toplumda devlete göre sahip olduğu bireysel özgürlük miktarında anlaşmazlığa düşmektedir. Bir yazar otoriter siyasi sistemleri "bireysel hakların ve hedeflerin grup hedeflerine, beklentilerine ve uygunluklarına tabi kılındığı" sistemler olarak tanımlarken, liberteryenler genellikle devlete karşı çıkar ve bireyi egemen olarak görürler. En saf haliyle liberteryenler, devletin, siyasi partilerin ve diğer siyasi oluşumların tamamen ortadan kaldırılmasını savunan anarşistler iken, en saf otoriterler, tanım gereği, toplumun tüm yönleri üzerinde devlet kontrolünü destekleyen totaliterlerdir.

Örneğin, klasik liberalizm (laissez-faire liberalizm olarak da bilinir) bireysel özgürlüğü ve sınırlı hükümeti vurgulayan bir doktrindir. Bu, John Locke, Adam Smith, David Hume, David Ricardo, Voltaire, Montesquieu ve diğerlerinin yazılarında örneklendiği gibi insan rasyonalitesinin, bireysel mülkiyet haklarının, serbest piyasaların, doğal hakların, sivil özgürlüklerin korunmasının, hükümetin anayasal olarak sınırlandırılmasının ve kısıtlamalara karşı bireysel özgürlüğün önemini içerir. Liberteryen İnsani Çalışmalar Enstitüsü'ne göre, "liberteryen ya da 'klasik liberal' bakış açısı, bireysel refah, refah ve sosyal uyumun 'mümkün olduğunca çok özgürlük' ve 'gerektiği kadar az hükümet' ile teşvik edilmesidir." Anarşist siyaset felsefecisi L. Susan Brown'a göre (1993), "liberalizm ve anarşizm, temelde bireysel özgürlükle ilgilenen ancak birbirlerinden çok farklı şekillerde ayrılan iki siyasi felsefedir. Anarşizm liberalizmle bireysel özgürlüğe radikal bir bağlılığı paylaşırken liberalizmin rekabetçi mülkiyet ilişkilerini reddeder."

Eflatun veya Aristo'nun kurucuları olarak kabul edildiği bu gelenekte etik sorunları incelemek önceliklidir. Olması gerekenle ilgilenir. Günümüzde ise bu gelenek, "bireysel özgürlüğün sınırları ne olmalıdır?" "Devlete neden itaat etmeliyim?" gibi normatif sorunlarla uğraşır.

Yan anlamlar

Osmanlıca’da ise bu anlamlara ilaveten padişahın hükmettiği ölüm cezası anlamında kullanılır. Esasen İslam kamu hukukunun önemli bir unsuru olan “siyaseten katl”, Türk – İslam devlet nazariyesinde hükümdarın yetkisine bağlı olarak şekillenmiştir. Buna göre siyaseten katl, en genel tanımıyla İslam hükümdarının mutlak otoritesine dayanarak verdiği en ağır cezadır. Kavram bu haliyle, bir hükümdarın ülke idaresi ve politika zorunlulukları gereği hükmettiği ölüm cezasıdır. Kavram, İslam kamu hukukunda, özellikle de Osmanlı devlet düzeninde o denli yerleşmiştir ki siyaset sözcüğü tek başına, esas anlamının yanında ve pek çok kullanımda hükümdarın verdiği ölüm cezasını ifade eder.

Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, "polis"'e veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır. Politika bilimi (politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler.

Politika, toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. (Aristoteles)

Siyasi analiz

Avrupa Parlamentosu

Yönetim

Siyaset, belli bir toplumda çatışma halinde olan düşüncelerin uzlaştırılması faaliyetidir. Bu uzlaştırma faaliyeti ise yönetim erkinin elde bulunması ile gerçekleşir.

Siyaset tarihine bakıldığında insanın ortaya çıkışı ile birlikte siyaset; yönetim sanatı da sahnede yerini almış ve binlerce yıl yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ile yönetsel gücün elde tutulması davranışlarına yön vermiştir.

Tüm medeni toplumlarda Antik Çağ'dan beri toplum yönetimi üzerine çalışma yapan düşünürler hep kendi çağlarının bir ütopyasının (mükemmel veya sadece daha iyi bir toplum oluşturmak için verilen çabaları tanımlamak için kullanılan bir terim ) mücadelesini vermişlerdir.

Devlet

Tarım ve din toplumlarında modern anlamda devlet yoktu. Egemenlik kralın, hükümdarın, dini liderindi. Avrupa ve Amerika devrimleriyle mutlakıyetten meşrutiyete ve cumhuriyete yönelen devlet gücünü toplumsal sözleşmeye dayandırdı. Hukukiliği kabul ederek, bağımsız yargının denetimine izin verdi, meclis iradesini halkın iradesiyle bütünleştirdi. Kutsaldan bireye, vesayetçilikten özerkliğe, merkeziyetçilikten ademimerkeziyetçiliğe, devletçilikten piyasacılığa, ırkçılıktan çoğulculuğa, gizlilikten şeffaflığa doğru gelişti.

Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atan Montesquieu 20 yıl üzerinde çalıştığı De l'esprit des lois adlı kitabında yasama, yürütme ve yargıyı birbirlerinden ayırmanın önemini vurgulamıştır.

Farklı politik toplumlardaki farklı pozitif hukuk sistemlerinin çok çeşitli faktörlere, örneğin, halkın karakterine, ekonomik koşullarla iklime, vs., göreli olduğunu söylemiştir. O, işte bütün bu temel koşullara, "yasaların ruhu" adını veren Montesquieu bu bağlamda, üç tür yönetim tarzını birbirinden ayırmış ve bu devletlere uygun düşen yönetici ilke, iklim ve topraktan söz etmiştir. Buna göre, despotizm büyük devletlere, sıcak iklimlere uygun düşer ve korkuya dayanır. Britanya örneğinde olduğu gibi, ne soğuk ve ne de sıcak olan bir iklimin hüküm sürdüğü, orta büyüklükteki devletlere uygun düşen yönetim biçimi, monarşidir; söz konusu yönetim biçimi, şan ve şerefe dayanır. Buna karşın, soğuk iklimlere ve küçük devletlere uygun düşen rejim, demokrasidir; demokrasinin yönetici ilkesi erdemdir.

Feodalizm

Feodal düzenin siyâsî yapısı bir piramit gibidir. En üstte kral (veya imparator), altında ise kendisine bağlı soylular bulunur. Bu soyluların altında daha alt soylular olur. Bu hiyerarşik düzenin en alt ve en geniş tabakasını serfler oluşturur.

Feodal sistemde sadece üretim araçları değil, askerî güç de feodal beyler arasında paylaşılmıştır. Donanımlı askerlerden oluşan merkezî bir ordunun kurulması kral açısından pahalı olduğundan, bu ihtiyacı feodal beyler karşılamıştır. Bu sebeple kralın savaşta başarılı olması, feodalitenin desteğine bağlıdır.

İktidar, meşruiyet ve egemenlik

İktidar kavramı birey veya topluluğun başka birey veya topluluk üzerinde kendi istediklerini yapabilme veya yaptırabilme gücüdür. Siyaset disiplini içerisinde iktidar daha genel bir anlam yüklenmiş ve bir devletin içindeki tüm birey ve gruplar üzerindeki hakimiyeti kapsamıştır. Siyâsî iktidarı diğer iktidar unsurlarından ayıran en önemli özellik ise meşru olma gücüdür.

Meşruiyet siyasi iktidarı, yönetilenler için makul seviyede olması için, halkın rızasına dayandırmasıdır.Bir diğer deyişle iktidar ile toplum arasında karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmedir.

Egemenlik kavramı Latince superanus olup "en üstün iktidar" anlamına gelmektedir. Siyaset disiplini literatürüne sokan Bodin'dir. Jean Bodin egemenlik için 'birçok ailenin ortak çıkarlarının, egemen bir güçle yönetilmesi', Thomas Hobbes;'bireysel kudretlerin toplamını egemenin kendi iradesine göre kullanmak yetkisi' olarak tanımlarlar. Günümüzde ise egemenlik anayasalar aracılığıyla sınırlanmakta, güçler ayrılığı ilkesiyle bölünmekte ve seçimler aracılığıyla devredilmektedir.

Kapitalizm

Kapitalizm üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir. Kapitalizmin merkezindeki özellikler özel mülkiyet, sermaye birikimi, ücretli emek, gönüllü takas, bir fiyat sistemi, ve rekabetçi pazarları içerir. Kapitalist piyasa ekonomisinde, karar verme ve yatırım finansal ve sermaye piyasalarındaki üretim faktörleri sahipleri tarafından belirlenir. Malların fiyatları ve dağıtımı ağırlıklı olarak piyasadaki rekabet tarafından belirlenir.

Anarşizm

Anarşizm kavramı Yunanca anarchaiadan (hükûmetin olmaması durumu) gelir. İnsan özgürlüğünü kısıtlayan tüm otoritelerin ortadan kaldırılmasını ve barış, uyum ve iş birliği ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzen yaratma düşüncesindedir. Anarşistlere göre devlet ve devletin kurumları toplumu sömürmek için güç odakları tarafından yaratılmış bir araçtır. Anarşizm, bireyci anarşizm ve anarşist komünizm şeklinde tasnif edilmektedir.

Faşizm

Mussolini ve Hitler

Faşizm pek çok açıdan, Fransız İhtilali sonrasında serpilip büyüyen akılcılık, ilerleme, özgürlük ve eşitlik gibi değerlerden mürekkep Batı siyasal düşüncesine karşı bir tepki olarak görülebilir. Bu değerlerin yerini faşizmde birlik, mücadele, liderlik ve güç gibi olgular almıştır. Bu bakımdan İtalyan faşistlerin kullandığı "1789 öldü" sloganı oldukça anlamlıdır. Faşizm genel olarak seçilmiş bir ulus olma bilinci, demokrasinin reddi ve yayılmacı dış politika temellerine dayanır.

Siyasal sistemler

Aristo sınıflandırması

Aristo

Eflatun'un bu bilgileri ışığında Aristo'nun siyasi sistem sınıflandırması siyaset bilimciler tarafından genel kabul görmüştür.

 • Ortak iyiliği amaçlayan tekin yönetimi: Monarşi
 • Ortak iyiliği amaçlayan azınlığın yönetimi: Aristokrasi
 • Ortak iyiliği amaçlayan çoğunluğun yönetimi: Politeia
 • Tekin çıkarını amaçlayan tekin yönetimi: Tiranlık
 • Zenginlerin çıkarını amaçlayan azınlık yönetimi: Oligarşi
 • Yoksulların çıkarlarını amaçlayan çoğunluğun yönetimi: Demokrasi